Sunteți pe pagina 1din 13

Parlamentul României

LEGE Nr. 269*)


din 17 iunie 2003

privind Statutul Corpului diplomatic i consular al României

Publicat în: Baza de date "EUROLEX"

*) Not :
Text realizat la G&G CONSULTING, Departamentul juridic.
Cuprinde toate modific rile aduse actului de baz , inclusiv cele prev zute în:
L. Nr. 379/15.12.2005 Publicat în M.Of. Nr. 1.151/19.12.2005
L. Nr. 380/15.12.2005 Publicat în M.Of. Nr. 1.150/19.12.2005

Parlamentul României adopt prezenta lege.

Cap. I
Dispozi ii generale

Art. 1 - (1) Prezenta lege reglementeaz Statutul Corpului diplomatic i consular al


României.
(2) Membrii Corpului diplomatic i consular sunt, de regul , diploma i de carier i au
un statut socioprofesional specific, conferit de atribu iile i r spunderile ce le revin pentru
înf ptuirea politicii externe a României, conform prevederilor prezentei legi.
Art. 2 - (1) Au calitatea de membri ai Corpului diplomatic i consular al României:
a) ministrul afacerilor externe;
b) secretarii de stat i subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe;
c) secretarul general i secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe;
d) personalul diplomatic i consular care î i desf oar activitatea în administra ia
central a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lâng
organiza iile interna ionale i oficiile consulare ale României, inclusiv persoanele
provenind de la Departamentul de Comer Exterior i de la alte ministere i institu ii, pe
perioada trimiterii lor în misiune în str in tate cu grade diplomatice sau consulare.
(2) Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul
general i secretarul general adjunct fac parte de drept din Corpul diplomatic i consular
al României, pe durata exercit rii func iei.
Art. 3 - (1) Statutul Corpului diplomatic i consular al României se completeaz cu
prevederile cuprinse în legisla ia muncii i în Statutul func ionarilor publici, dac prin
prezentul statut nu se stabile te altfel.
(2) Pe perioada cât se afl în misiune în str in tate, membrilor Corpului diplomatic i
consular li se aplic i prevederile tratatelor la care România este parte, precum i alte
reguli care decurg din normele dreptului interna ional.

Cap. II
Gradele i func iile diplomatice sau consulare.
Modul de acordare, echivalare i p strarea acestora

Sec iunea 1
Gradele diplomatice sau consulare

Art. 4 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României pot dobândi urm toarele
grade:
a) gradele diplomatice:
- ambasador;
- ministru plenipoten iar;
- ministru-consilier;
- consilier diplomatic;
- secretar I;
- secretar II;
- secretar III;
- ata at diplomatic;
b) gradele consulare:
- consul general;
- consul;
- viceconsul;
- agent consular.
Art. 5 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României ocup , în administra ia
central a Ministerului Afacerilor Externe i la misiunile diplomatice i oficiile consulare,
func ii diplomatice i consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le
de in.

Sec iunea a 2-a


Modul de acordare, echivalare i p strare a gradelor diplomatice sau a celor
consulare

Art. 6 - (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe func ioneaz Comisia pentru
acordarea gradelor diplomatice i consulare. Comisia propune acordarea gradelor
diplomatice sau consulare la admiterea în Corpul diplomatic i consular al României i
pentru promovarea în grad diplomatic sau consular.
(2) Organizarea i func ionarea comisiei prev zute la alin. (1), inclusiv criteriile
privind selec ionarea pentru admiterea la Academia Diplomatic , pentru promovarea în
grade diplomatice i consulare i la alte concursuri pentru admiterea în Corpul diplomatic
i consular al României, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(3) Acordarea gradelor diplomatice i consulare se face prin ordin al ministrului
afacerilor externe, cu excep ia gradului diplomatic de ambasador, în limita num rului
maxim de func ii diplomatice i consulare aprobate.
Art. 7 - Gradul diplomatic de ata at sau gradul consular de agent consular se acord
candida ilor care au promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic i consular al
României.
Art. 8 - Organizarea i func ionarea Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor
Externe sunt stabilite prin hot râre a Guvernului.
Art. 9 - (1) Promovarea în grad diplomatic sau consular se face pe baza îndeplinirii
condi iilor de stagiu prev zute la art. 13, a evalu rii activit ii desf urate i a calific rilor
ob inute la Academia Diplomatic sau la alte institu ii de formare profesional , din ar
sau din str in tate.
(2) Cu ocazia Zilei Diploma iei Române, ministrul afacerilor externe, prin derogare de
la prevederile alin. (1), poate promova în grad diplomatic sau consular, membri ai
Corpului diplomatic i consular al României cu rezultate deosebite în activitate, cu
îndeplinirea a jum tate din condi iile de stagiu, a a cum sunt prev zute la art. 13.
Art. 10 - Gradul diplomatic de ambasador se acord prin decret, de c tre Pre edintele
României, la propunerea ministrului afacerilor externe.
Art. 11 - Celelalte grade diplomatice sau consulare se acord prin ordin al ministrului
afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice i
consulare.
Art. 12 - Ministerul Afacerilor Externe este singura institu ie care acord grade
diplomatice i consulare, cu excep ia gradului de ambasador.
Art. 13 - Stagiul pentru promovarea în grad diplomatic sau consular este:
a) pentru gradele diplomatice:
- 2 ani, de la ata at diplomatic la secretar III;
- 3 ani, de la secretar III la secretar II;
- 4 ani, de la secretar II la secretar I;
- 3 ani, de la secretar I la consilier diplomatic;
- 4 ani, de la consilier diplomatic la ministru-consilier;
- 2 ani, de la ministru-consilier la ministru plenipoten iar;
b) pentru gradele consulare:
- 4 ani, de la agent consular la viceconsul;
- 4 ani, de la viceconsul la consul;
- 4 ani, de la consul la consul general.
Art. 14 - (1) Persoanelor admise prin concurs în Corpul diplomatic i consular al
României, precum i absolven ilor Academiei Diplomatice li se acord grade diplomatice
sau consulare în func ie de vechimea avut în domenii de activitate apropiate de cele ale
Ministerului Afacerilor Externe, echivalent cu stagiile pentru gradele diplomatice sau
consulare.
(2) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe se
stabilesc, prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru
acordarea gradelor diplomatice sau consulare.
Art. 15 - (1) Trecerea de la un grad consular la unul diplomatic se face cu respectarea
urm toarei echivalen e a gradelor:
a) consul general - consilier diplomatic, ministru-consilier;
b) consul - secretar I;
c) viceconsul - secretar III, secretar II;
d) agent consular - ata at diplomatic.
(2) Echivalarea gradelor diplomatice cu cele consulare se aprob de ministrul
afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice i
consulare, cu acordul persoanei în cauz .
Art. 16 - Gradul diplomatic sau consular de inut se p streaz cu titlu onorific.

Cap. III
Admiterea în Corpul diplomatic i consular al României
Sec iunea 1
Condi ii

Art. 17 - (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic i consular al României poate


fi dobândit de persoana care îndepline te cumulativ urm toarele condi ii:
a) are dreptul s ocupe o func ie public , conform prevederilor Constitu iei i legilor în
vigoare;
b) se bucur de toate drepturile politice i civile prev zute în Constitu ie i în legile în
vigoare;
c) nu face parte din partide politice;
d) a urmat studii superioare de lung durat la o institu ie de înv mânt superior din
ar sau din str in tate, absolvite cu diplom de licen sau echivalent , recunoscut de
Ministerul Educa iei i Cercet rii;
e) cunoa te cel pu in o limb str in ;
f) are o stare de s n tate corespunz toare, atestat pe baz de act medical de
specialitate, emis de centrul medical care deserve te Ministerul Afacerilor Externe;
g) a absolvit Academia Diplomatic sau a promovat concursul de admitere în Corpul
diplomatic i consular al României, organizat potrivit regulamentului de organizare i
desf urare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe;
h) nu a fost condamnat pentru s vâr irea unei infrac iuni.
(2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) lit. c) i g) persoanele care urmeaz a fi
numite în func iile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul
Afacerilor Externe.
(3) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte
ministere i institu ii centrale, trimise în misiune temporar în str in tate cu func ii
echivalente gradelor diplomatice i consulare.
Art. 18 - Concursurile de admitere în Corpul diplomatic i consular al României se
organizeaz pentru func iile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului
de organizare i desf urare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor
externe.
Art. 19 - Pentru numirea în func ia de ambasador extraordinar i plenipoten iar,
ministrul afacerilor externe propune, de regul , diploma i de carier care, la încheierea
misiunii, nu dep esc vârsta legal de pensionare. În mod excep ional pot fi propuse
pentru numire în aceast func ie personalit i ale vie ii publice care îndeplinesc condi iile
pentru admiterea în rândul membrilor Corpului diplomatic i consular al României.
Art. 20 - Ambasadorul extraordinar i plenipoten iar este reprezentantul unic al
României în ara în care a fost acreditat i îl reprezint pe Pre edintele României pe lâng
eful statului acreditar.

Sec iunea a 2-a


Depunerea jur mântului de credin

Art. 21 - (1) Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic i consular al


României depun jur mântul de credin în momentul dobândirii calit ii de membru al
Corpului diplomatic i consular al României.
(2) Jur mântul scris se roste te, se semneaz i se depune astfel: ambasadorul, în fa a
Pre edintelui României, consulul general, în fa a primului-ministru; ceilal i membri ai
Corpului diplomatic i consular al României, în fa a ministrului afacerilor externe sau a
unei persoane desemnate de acesta: secretar de stat sau ambasador.
(3) Ambasadorii i consulii generali din serviciul exterior vor depune jur mântul de
credin cu ocazia primei deplas ri în România, în termen de un an de la data intr rii în
vigoare a prezentei legi.
Art. 22 - (1) Jur mântul de credin fa de statul român este obligatoriu i are
urm torul con inut: "Jur s promovez i s ap r interesele României i ale cet enilor
români în rela iile interna ionale. Jur s -mi îndeplinesc cu responsabilitate, loialitate i
demnitate atribu iile care îmi revin în promovarea politicii externe a României. Jur s
respect Constitu ia i legile rii, drepturile i libert ile fundamentale ale omului,
angajamentele interna ionale asumate de România, cu p strarea strict a secretului i
confiden ialit ii asupra informa iilor pe care le de in ca membru al Corpului diplomatic
i consular al României. A a s -mi ajute Dumnezeu!"
(2) Referirea la divinitate din formula jur mântului se poate schimba potrivit credin ei
religioase a persoanei care depune jur mântul.
(3) Jur mântul se poate depune i f r formula religioas de încheiere. În acest caz
persoana care depune jur mântul va declara pe onoare i con tiin c va respecta
jur mântul.
(4) Refuzul de a depune jur mântul de credin fa de statul român determin
pierderea calit ii de membru al Corpului diplomatic i consular al României.

Cap. IV
Drepturile i obliga iile membrilor Corpului diplomatic i consular al României

Sec iunea 1
Drepturile membrilor Corpului diplomatic i consular al României

Art. 23 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României au urm toarele drepturi


specifice:
a) s fie promova i în func ii diplomatice i consulare în administra ia central a
Ministerului Afacerilor Externe ori la misiunile diplomatice i oficiile consulare, în raport
cu gradul diplomatic sau consular de inut, vechimea în munca diplomatic sau consular
i experien a dobândit ;
b) s beneficieze de formele de perfec ionare a preg tirii profesionale i de specializare
organizate de Ministerul Afacerilor Externe sau de alte institu ii publice române sau
str ine;
c) s beneficieze în str in tate de privilegiile, imunit ile i facilit ile pe care le
confer dreptul interna ional i conven iile în materie la care România este parte;
d) s desf oare activitate didactic i tiin ific , în ar i în str in tate, cu respectarea
prevederilor prezentului statut;
e) s adere la i s activeze în cadrul asocia iilor profesionale i al organiza iilor
tiin ifice din ar i din str in tate, cu respectarea prevederilor prezentului statut;
f) s beneficieze, în ar i în str in tate, de distinc iile i onorurile specifice func iei
diplomatice sau consulare pe care o exercit ;
g) s fie înso i i, pe durata misiunii permanente, de so sau so ie i de copiii minori,
precum i de copiii pân la vârsta de 25 de ani care urmeaz studii în str in tate;
h) s fie înscri i în Anuarul Corpului diplomatic i consular al României.
Art. 24 - (1) Membrii Corpului diplomatic i consular al României au dreptul la un
salariu i la alte drepturi b ne ti, bazate pe evaluarea corect a complexit ii i dificult ii
func iei diplomatice sau consulare, inându-se seama de activitatea depus , importan a
acesteia i performan a profesional .
(2) Salarizarea i acordarea altor drepturi b ne ti, inclusiv sporurile de vechime, de
confiden ialitate, pentru cunoa terea mai multor limbi str ine, sporul pentru titlul tiin ific
de doctor, premiile, primele i salariile de merit acordate membrilor Corpului diplomatic
i consular al României care î i desf oar activitatea în administra ia central i la
misiunile diplomatice i oficiile consulare vor fi reglementate prin lege special .
Art. 25 - (1) Pe perioada în care î i desf oar activitatea la misiunile diplomatice i
oficiile consulare, membrii Corpului diplomatic i consular al României, precum i
membrii de familie care îi înso esc beneficiaz de asisten medical , pe baz de
asigurare obligatorie, realizat de Ministerul Afacerilor Externe sau convenit prin
acorduri cu statele str ine respective sau, acolo unde nu este posibil, de decontarea
cheltuielilor medicale.
(2) Cuantumul i condi iile asigur rii obligatorii, precum i ale decont rii cheltuielilor
medicale se stabilesc prin hot râre a Guvernului.
Art. 26 - (1) În ar , membrii Corpului diplomatic i consular al României, în activitate
ori pensionari, precum i so ul sau so ia i copiii afla i în între inerea acestora beneficiaz
în mod gratuit de asisten medical , medicamente i proteze, în cadrul sistemului de
asigur ri de s n tate specific ap r rii, ordinii publice, siguran ei na ionale i autorit ii
judec tore ti, în condi iile achit rii contribu iilor legale la sistemul de asigur ri de
s n tate în perioada de activitate.
(2) Condi iile de acordare gratuit a asisten ei medicale, a medicamentelor i protezelor
se stabilesc prin hot râre a Guvernului. Aceste drepturi nu se impoziteaz .
Art. 27 - (1) Membrii Corpului diplomatic i consular al României au dreptul la
concedii de odihn , de studii, f r plat , medicale, de maternitate, concediu pentru
îngrijirea copilului pân la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu
handicap, concedii suplimentare pentru lucru în ri cu clim greu de suportat, precum i
în alte situa ii, în condi iile legii.
(2) Membrii Corpului diplomatic i consular al României beneficiaz de concediu de
odihn de 30 de zile lucr toare pe an, pl tit în moneda na ional a României.
(3) Membrii Corpului diplomatic i consular al României au dreptul, pe lâng o
indemniza ie de concediu de odihn , i la o prim egal cu salariul de baz în lei, din luna
anterioar plec rii în concediu de odihn .*)
(4) Membrii Corpului diplomatic i consular al României au dreptul la decontarea
cheltuielilor pentru transportul bunurilor personale i ale membrilor de familie care îi
înso esc, la trimiterea i revenirea din misiune permanent în str in tate, în condi ii
stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.
_____________
*) Aplicarea prevederilor referitoare la primele ce se acord cu ocazia plec rii în
concediul de odihn se suspend pân la data de 31 decembrie 2006 (art. 5 alin. 5 din L.
Nr. 379/2005 i art. 5 alin. 1 din L. Nr. 380/2005).
Art. 28 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României care pleac în misiune
permanent în str in tate pot beneficia de o indemniza ie de reprezentare, în condi iile
stabilite prin hot râre a Guvernului.
Art. 29 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României care î i desf oar
activit ile în condi ii deosebite sau v t m toare de munc au dreptul la încadrarea în
aceast categorie. Încadrarea se stabile te prin hot râre a Guvernului, potrivit Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Art. 30 - (1) Cheltuielile pentru transportul interna ional al membrilor Corpului
diplomatic i consular al României care sunt trimi i în misiune de lung durat în
exterior, precum i pentru membrii lor de familie afla i în între inere permanent legal în
exterior, în condi iile prezentei legi, se suport de c tre institu ia trimi toare, în
urm toarele cazuri:
a) la plecarea în misiune în exterior i la revenirea definitiv în ar ;
b) pentru deplas ri în interes de serviciu, în România i în str in tate;
c) pentru efectuarea în ar a concediului de odihn pe anul calendaristic respectiv, cu
excep ia anului în care î i încheie misiunea;
d) pentru concediu medical i na teri în România;
e) pentru deplasarea întregii familii în România, în caz de deces al unui copil ori al
so iei/so ului i numai pentru deplasarea unuia dintre so i în caz de deces al unui p rinte,
frate sau sor ;
f) în cazuri de for major .
(2) De asemenea, institu ia trimi toare suport , o singur dat pe an, costul
transportului interna ional dus-întors pentru so ia/so ul i pentru copiii afla i în între inere
în ar , pentru a- i vizita so ul/so ia, respectiv p rin ii afla i în misiune în exterior.

Sec iunea a 2-a


Obliga iile membrilor Corpului diplomatic i consular al României

Art. 31 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României sunt obliga i s î i


îndeplineasc cu responsabilitate, profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine
i con tiinciozitate îndatoririle de serviciu i s se ab in de la orice fapt care ar putea
aduce prejudicii României.
Art. 32 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României au datoria s ac ioneze
cu loialitate, demnitate i r spundere în scopul înf ptuirii politicii externe a României i
au urm toarele obliga ii specifice:
a) s promoveze i s apere interesele statului i ale cet enilor români în cadrul
rela iilor externe, inclusiv prin acordarea protec iei diplomatice i consulare i a
sprijinului necesar cet enilor români, în limitele competen elor lor i cu respectarea
prevederilor tratatelor interna ionale la care România este parte;
b) s respecte secretul de stat i secretul de serviciu, în condi iile legii, precum i
confiden ialitatea în leg tur cu faptele, informa iile sau documentele de care iau
cuno tin în exercitarea func iei;
c) s aib în toate împrejur rile o conduit profesional i moral irepro abil i s dea
dovad de demnitate i responsabilitate în îndeplinirea atribu iilor lor;
d) s respecte, f r a aduce atingere privilegiilor i imunit ilor lor, legile statelor pe
teritoriul c rora î i desf oar activitatea i s nu se lase implica i în activit i care ar
reprezenta un amestec în treburile interne ale rii în care sunt acredita i sau care ar afecta
în orice alt mod rela iile României sau ar aduce atingere statutului lor diplomatic i
consular;
e) s solicite acordul ministrului afacerilor externe pentru primirea distinc iilor str ine;
f) s informeze imediat conducerea ministerului în leg tur cu orice schimbare
intervenit în situa ia lor, care le-ar putea afecta calitatea de membri ai Corpului
diplomatic i consular al României;
g) s nu abuzeze de privilegiile i imunit ile de care beneficiaz în str in tate ca
membri ai Corpului diplomatic i consular al României.
Art. 33 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României, cu excep ia ministrului
afacerilor externe, a secretarilor de stat i a subsecretarilor de stat, au obliga ia ca, în
exercitarea atribu iilor ce le revin, s se ab in de la manifestarea în public a
convingerilor lor politice.
Art. 34 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României au obliga ia s î i
perfec ioneze continuu preg tirea profesional .

Cap. V
Trimiterea în misiune permanent a membrilor Corpului diplomatic i consular
al României la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale României

Art. 35 - (1) Membrii Corpului diplomatic i consular al României, cu excep ia


ambasadorilor i a consulilor generali, sunt trimi i în misiune permanent în str in tate,
prin concurs, în func ie de gradul diplomatic sau consular.
(2) Comisia pentru trimiterea în misiune permanent în str in tate, precum i condi iile
i modalit ile de desf urare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor
externe.
(3) Func iile diplomatice i consulare care devin vacante în cursul unui an calendaristic
sunt anun ate cu cel pu in 3 luni înaintea începerii anului respectiv.
(4) Înaintea trimiterii în misiune, membrii Corpului diplomatic i consular al României
vor efectua, obligatoriu, un stagiu de preg tire în Ministerul Afacerilor Externe.
(5) Durata misiunii în str in tate este, de regul , de 4 ani, iar în rile cu clim dificil
este de 3 ani.
Art. 36 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României beneficiaz de un spor
la salariu în valut , pe perioada în care î i desf oar activitatea la misiunile diplomatice
i oficiile consulare, pentru so ul sau so ia i copiii minori care îi înso esc.
Art. 37 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României beneficiaz la misiune
de o indemniza ie lunar în sum fix în valut pentru fiecare copil care urmeaz studii
elementare, gimnaziale, liceale i universitare în str in tate, pân la vârsta de 25 de ani,
cu condi ia promov rii anului de studiu precedent.
Art. 38 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României pe perioada în care î i
desf oar activitatea în str in tate, la misiunile diplomatice i oficiile consulare,
beneficiaz în ar de o indemniza ie în lei necesar pentru plata cheltuielilor de
între inere a locuin ei, în cazul în care nu realizeaz venituri din chirii, pentru plata
contribu iilor prev zute de lege în raport cu drepturile salariale corespunz toare func iei
pe care membrii Corpului diplomatic i consular al României sunt încadra i în ar ,
precum i pentru so ul sau so ia care se afl în ar , dac nu realizeaz venituri.
Art. 39 - Membrilor Corpului diplomatic i consular al României li se aplic , pe
perioada în care î i desf oar activitatea la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale
României, major rile salariale i index rile aplicate la salariile de încadrare în lei în ar .
Art. 40 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României, precum i membrii
familiilor lor, afla i în între inere în str in tate, beneficiaz pe perioada misiunii de
asigurare de via .
Art. 41 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României beneficiaz de un spor
la salariu, în valut , pentru activitatea desf urat în str in tate în zone de risc i de
conflicte armate.
Art. 42 - So ul sau so ia membrului Corpului diplomatic i consular al României, pe
perioada deplas rii sale în str in tate împreun cu acesta i c ruia/c reia i se suspend
raporturile de munc pe perioada respectiv , beneficiaz de stagii de cotizare utile la
stabilirea pensiei, cu plata de c tre unitatea trimi toare a contribu iei la sistemul public
de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plec rii.
Art. 43 - La încheierea misiunii unui membru al Corpului diplomatic i consular al
României, so ul sau so ia care l-a înso it la post poate solicita reintegrarea la autoritatea
sau institu ia public , regia autonom sau societatea na ional la care a fost încadrat.
Aceasta se acord de drept.
Art. 44 - Dac reintegrarea so ului sau a so iei nu va fi posibil în termen de 90 de zile
calendaristice de la data încheierii misiunii, membrul Corpului diplomatic i consular al
României beneficiaz de o indemniza ie de sprijin pentru familie. Condi iile de acordare
i cuantumul indemniza iei se stabilesc prin lege.
Art. 45 - Dac un membru al Corpului diplomatic i consular al României î i înso e te
so ul sau so ia în misiune permanent în str in tate, în calitate de so sau so ie
neîncadrat/neîncadrat în munc , pe perioada misiunii i se suspend raporturile de
munc , iar la revenire va fi integrat cu acela i grad diplomatic sau consular.
Art. 46 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României pot fi trimi i în
misiune în str in tate, de regul , dup o perioad de un an de activitate în Ministerul
Afacerilor Externe.
Art. 47 - Ambasadorii extraordinari i plenipoten iari, precum i consulii generali
dispun, de la data rechem rii din misiune, de o perioad de 3 luni pentru a reveni în ar .
Art. 48 - (1) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat din Ministerul
Afacerilor Externe, deta area sau încadrarea pe perioad determinat se face pe durata
misiunilor permanente, în serviciul exterior, iar în centrala ministerului, pe durata
prev zut de legisla ia în vigoare.
(2) Persoanele deta ate vor fi salarizate în conformitate cu sistemul de salarizare din
Ministerul Afacerilor Externe.

Cap. VI
Incompatibilit i i interdic ii

Art. 49 - Calitatea de membru al Corpului diplomatic i consular al României este


incompatibil cu orice alt func ie public sau privat , cu excep ia func iilor didactice din
cadrul institu iilor de înv mânt universitar acreditate.
Art. 50 - (1) Membrilor Corpului diplomatic i consular al României le este interzis:
a) s fac parte din partide politice;
b) s desf oare propagand prin orice alte mijloace sau alte activit i în favoarea
acestora ori a unui candidat independent pentru func ii publice;
c) s solicite sau s accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al ii, în
considerarea func iei lor, avantaje materiale sau de alt natur care ar putea aduce
atingere loialit ii, responsabilit ii i prestigiului lor;
d) s efectueze, în perioada îndeplinirii misiunii în str in tate, direct, prin membrii de
familie sau prin persoane interpuse, activit i comerciale;
e) s de in func ii în regiile autonome, societ ile comerciale ori în alte unit i cu scop
lucrativ;
f) s declare sau s participe la greve, precum i la mitinguri, demonstra ii, procesiuni
sau orice alte întruniri cu caracter politic.
(2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) lit. a) ministrul afacerilor externe, secretarii
de stat i subsecretarii de stat.

Cap. VII
Încetarea calit ii de membru al Corpului diplomatic i consular al României

Art. 51 - (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic i consular al României


înceteaz în urm toarele cazuri:
a) cu acordul p r ilor;
b) demisie;
c) pierderea capacit ii de munc , în condi iile legii;
d) incompatibilitate, în sensul dispozi iilor art. 49;
e) încetarea îndeplinirii condi iilor prev zute la art. 17 alin. (1) lit. a) i b) ori
nerespectarea obliga iilor prev zute la art. 32 sau a interdic iilor prev zute la art. 50;
f) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc încheiat cu Ministerul
Afacerilor Externe;
g) reducerea num rului de func ii diplomatice ca urmare a reorganiz rii;
h) în cazul arest rii preventive pe o perioad mai mare de 60 de zile sau al condamn rii
definitive pentru o infrac iune de natur s îl fac incompatibil cu calitatea sa.
(2) Dac , ulterior reducerii num rului de func ii diplomatice i consulare, Guvernul
hot r te o majorare a acestora, persoanele afectate de m sura reducerii num rului de
func ii au prioritate la angajare, la cerere, cu acordarea gradului diplomatic sau consular
de inut anterior.
Art. 52 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României beneficiaz , la
împlinirea vârstei legale de pensionare, de o pensie care se va stabili prin lege special .
Art. 53 - (1) Membrii Corpului diplomatic i consular al României cu o vechime în
activitatea diplomatic sau consular de cel pu in 15 ani pentru femei i 20 de ani pentru
b rba i beneficiaz , la pensionare, de o indemniza ie egal cu 5 salarii de baz nete,
pl tite din bugetul unit ii trimi toare.
(2) De indemniza ia prev zut la alin. (1) beneficiaz i membrii Corpului diplomatic
i consular al României la încetarea calit ii de membru ca urmare a reducerii num rului
de func ii diplomatice sau consulare în urma reorganiz rii.
(3) Indemniza iile prev zute la alin. (1) i (2) se acord o singur dat în cursul carierei
diplomatice.
Art. 54 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României care beneficiaz de
pensie pot fi încadra i în Ministerul Afacerilor Externe, pe durat nedeterminat sau pe
durat determinat , dup caz, beneficiind de drepturile salariale corespunz toare func iei
în care sunt încadra i, inclusiv de sporul de vechime corespunz tor vechimii în munc ,
dobândite pân la data pension rii.
Art. 55 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României care împlinesc vârsta
legal de pensionare î i pot continua activitatea cu acordul ministrului afacerilor externe.
Art. 56 - În caz de deces al unui membru al Corpului diplomatic i consular al
României, membrii de familie care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urma primesc,
pe o perioad de 3 luni, echivalentul salariului de baz net din ultima lun de activitate a
celui decedat, pl tit din bugetul unit ii trimi toare.

Cap. VIII
R spunderea juridic

Art. 57 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României r spund, conform legii,


în leg tur cu activitatea lor profesional desf urat în administra ia central a
Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale
României.
Art. 58 - Înc lcarea de c tre membrii Corpului diplomatic i consular al României a
prevederilor prezentei legi i neîndeplinirea cu bun -credin a îndatoririlor de serviciu
atrag r spunderea disciplinar , patrimonial , civil , contraven ional sau penal , dup
caz.
Art. 59 - (1) Condi iile angaj rii r spunderii i sanc iunile aplicabile sunt cele
prev zute de lege i de regulamentul de organizare i func ionare a Ministerului
Afacerilor Externe.
(2) Faptele care genereaz r spunderi i sanc iuni pentru membrii Corpului diplomatic
i consular al României sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face propuneri
ministrului afacerilor externe. Organizarea i func ionarea Consiliului de Onoare se
stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Art. 60 - Dac s-a dispus începerea urm ririi penale împotriva unui membru al
Corpului diplomatic i consular al României pentru o infrac iune de natur s îl fac
incompatibil cu statutul s u, ministrul afacerilor externe va lua m sura suspend rii
raporturilor de munc .

Cap. IX
Dispozi ii tranzitorii i finale

Art. 61 - Pentru omagierea tradi iei diplomatice române ti i pentru stimularea


activit ii Corpului diplomatic i consular al României, în fiecare an, în luna septembrie,
se s rb tore te Ziua Diploma iei Române, la o dat stabilit de ministrul afacerilor
externe.
Art. 62 - (1) Pentru contribu ii meritorii la afirmarea diploma iei române ti pe plan
interna ional se poate acorda Ordinul sau Medalia Meritul Diplomatic.
(2) Ordinele i medaliile prev zute la alin. (1) se acord de c tre Pre edintele
României, la propunerea ministrului afacerilor externe.
Art. 63 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României deta a i la alte
autorit i sau institu ii din România sau în str in tate î i p streaz calitatea de membri ai
Corpului diplomatic i consular al României pe perioada deta rii.
Art. 64 - Membrii Corpului diplomatic i consular al României care sunt trimi i de
statul român în calitate de func ionari la organiza ii interguvernamentale î i p streaz
calitatea de membri ai Corpului diplomatic i consular al României pe perioada
exercit rii func iei interna ionale. Pe aceast perioad li se suspend raporturile de
munc , iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoa te vechimea în
munc i în activitatea diplomatic .
Art. 65 - (1) Membrii Corpului diplomatic i consular al României care particip la
cursuri, stagii de practic i specializare sau perfec ionare în str in tate, cu aprobarea
conducerii Ministerului Afacerilor Externe, pe o durat care dep e te 90 de zile
calendaristice, i c rora, pe timpul absen ei din ar , li se suspend raporturile de munc
î i men in pe aceast perioad calitatea de membri ai Corpului diplomatic i consular al
României, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoa te vechimea în
munc i în activitatea diplomatic .
(2) Pe perioada studiilor, aceste persoane beneficiaz , în ar , de o indemniza ie lunar
în moned na ional , necesar pentru plata contribu iilor prev zute de lege i pentru plata
cheltuielilor de între inere a locuin ei, în cazul în care nu realizeaz venituri din chirii, în
raport cu drepturile salariale corespunz toare func iei pe care membrii Corpului
diplomatic i consular al României sunt încadra i în administra ia central . Cuantumul
indemniza iei va fi stabilit prin hot râre a Guvernului.
Art. 66 - (1) Membrilor Corpului diplomatic i consular al României numi i în func ii
de demnitate public li se suspend raporturile de munc pe perioada mandatului.
(2) La încetarea func iei de demnitate public i la revenirea în Ministerul Afacerilor
Externe li se recunoa te vechimea în activitatea diplomatic sau consular .
Art. 67 - Pe durata numirii membrilor Corpului diplomatic i consular al României în
cabinetele demnitarilor din Ministerul Afacerilor Externe, li se suspend contractele
individuale de munc i li se recunoa te vechimea în activitatea diplomatic , p strându- i
calitatea de membri ai Corpului diplomatic i consular al României.
Art. 68 - De drepturile prev zute la art. 24 - 30, art. 36 - 45 i art. 48 beneficiaz , dup
caz, i celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 69 - Hot rârile Guvernului i ordinele ministrului afacerilor externe emise în
aplicarea prezentei legi se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intr rii în vigoare
a acesteia.
Art. 70 - Regulamentul de organizare i func ionare a Ministerului Afacerilor Externe
va fi actualizat în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a acesteia.
Art. 71 - La data intr rii în vigoare a prezentei legi se abrog Hot rârea Guvernului nr.
1.070/1990 pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic i Consular al României,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990,
precum i orice dispozi ii contrare prezentei legi.
Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor în edin a din 20 mai 2003, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitu ia României.

p. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR,


VIOREL HREBENCIUC

Aceast lege a fost adoptat de Senat în edin a din 22 mai 2003, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitu ia României.

p. PRE EDINTELE SENATULUI,


DORU IOAN T R CIL
_____________

S-ar putea să vă placă și