Sunteți pe pagina 1din 12

Impactul EURO asupra piețelor

financiare europene

2017

1
Cuprins

Capitolul 1.Introducerea pe piața financiar europeană…………………..…3

Capitolul 2.Obiectivele și efectele monedei euro pe piețele financiare...........5


2.1 Efectele introducerii monedei unice pe piețele financiare....................................................7

2.2. Influența monedei euro pe piețele de capital europene........................................................8

2.3 Impactul euro asupra pieței obligațiunilor............................................................................9

2.4 Impactul euro asupra pieței acțiunilor.................................................................................10

Concluzie............................................................................................................11

Bibliografie.........................................................................................................12

2
Capitolul 1.Introducerea pe piața financiar
europeană

Realizarea monedei unice europene(EURO)-simbolizează dezideratul principal al


conducerii Uniunii Europene.Trebuie făcută o analiză amplă dată fiind această importanță a
euro,în care să reflecte eventaulele dezavantaje și riscuri pe care le implică moneda euro,cât și
avantajele statelor participante la “zona euro”,fără a ignora implicațiile euro pe plan mondial.

Crearea monedei euro este un eveniment foarte important pe piața financiară,ce a


condus la modificări mari în economiile țărilor participante și la formarea unei piețe unice
mult mai competitivă și foarte puternică.

Piața financiară ca și structură este cunoscută în diferite abordări în literatura de


specialitate,între acestea evidențiindu-se două concepții majore,cea continentală-europeană(în
această abordare este întâlnită ideea că piața de capital cuprinde piața financiară ce are valori
mobilire pe termen lung și piața monetară ce are valori mobiliare pe termen scurt) și cea
anglo-americană (în aceată abordare se spune că piața financiară este compusă din piața
monetară și piața de capital,piața monetară este un element al pieței financiare unde se
negociază si emit valori mobiliare pe termen lung iar piața de capital se emit valori mobiliare
doar pe termen scurt).

Piața financiară a statelor Uniunii Europene dorește să asigure o piață unică în


activitatea serviciilor europene,piața în care să acționeze după regulile unitare cât și
comune.Astfel, în acestă circumstanță este foarte important ca piața să se informeze și să se
conformeze cu anumite obiective și cum aceste cerințe vor altera maniera de operare a
piețelor financiare.

Reglementările pleacă de la ideea că piețele financiare transparente și eficiente


contribuie la crearea unei piețe unitar europene.O piață unică comunitară vă garantează
crearea de noi locuri de munca,o creștere economică cât și o alocare mai bună a capitalurilor
și o scăderea costurilor de operare a piețelor financiare.Piața unică are rolul de a asigura
prezentarea informației despre emitenți într-un mod cât mai complet,corect și la timp,cu efect
direct cu privire la creșterea încrederii investitorilor în îmbunătățirea și asigurarea evaluării
performanțelor în afaceri și a activelor financiare.Cu toate acestea,creșterea eficienței piețelor
finnciare și ocrotirea sporită a investitorilor se va concretiza.

Obiective:

 Pune la dispoziție mai multe posibilități competitive și variate pentru investitori,cât și


o protecție potrivită cerințelor acestora și un nivel de prezentare a informației,
 Protejează creșterea accesului la capital și scăderea costurilor de operare în
piețe.Prețul accesului la capital trebuie să fie cât mai convenabil,fără a conduce la

3
cerințe suplimentare de referire ale emitenților.Emitenții ar trebui să aibe folos la
competiția liberă la furnizorii de informație și la operatorii media în selectarea
canalelor de informare,
 Asigurarea încrederii investitorilor aflați în pețele financiar europene prin susținerea
unor standarde calitative sporite în ceea ce privește asigurarea unui asemănător de
transparență în toate piețele financiar europene cât și transparența informației,
 Accesul investitorilor este asigurat la informații în ceea ce priveșe emitenții într-o
formă organizatorică,la nivelul Comunității Europene,pentru a susține adaptarea
piețelor de capital.În toate statele membre,investitorii trebuie să aibe acces la fel la
informații.Pentru ca acest lucru să fie asigurat statele membre trebuie să asigure
conformitatea cu un set minim de standarde de calitate în ceea ce privește transmiterea
informației în Comunitatea Europeană,într-o manieră cât mai nediscriminatorie și cât
mai rapid,pe încrederea tipului informației de conținut,
 Erorile de gestiune a informației trebuie evitate în care acestea pot crea lipsa de
transarență și dezechilibre,cumva opacitat.Astfel de evenimente pot afecta operarea
piețelor financiare și în acelasi timp pot afecta și micii investitori cât și consumatorii
obișnuiți.

Zona euro și moneda unică arată și posibilități noi în cadrul economiei mondiale care
rezultă din adaptare și dimensiunile economiei zonei euro.Atenția în utilizarea extinsă a
monedei euro în sistemul monetrar și financiar internațional cât și gestionarea
economică,realizează din moneda euro o monedă de rezervă atrăgătoare pentru țările terțe
și asigură o poziție mai viguroasă în cadrul economiei mondiale pentru zona euro,astfel
încât:

 Este din ce în ce mai utilizată moneda euro în cazul de titluri de datorie pentru
întreprinderi cât și pentru emisiuni de titluri de datorie publică,
 Euro este utilizată în aproximativ 40% din tranzacțiile zilnice și ocupă locul doi
pentru cea mai comercializată monedă euro pe piețele de schimb valutar,
 Moneda euro este cea mai folosită pentru plăți și încasări în comerțul internațional,
 În mai multe țări se gestionează monedele naționale prin legătura acestora cu
moneda euro, ce este o monedă de referință.
 Alături de dolarul american,euro este folosit foarte mult ca o însemnătate monedă
de rezervă pentru nevoile monetare.

BCE (Banca Centrală Europeană) i se cuvine numai să autorieze emisia de bacnote


euro de către băncile naționale aflate în țările din zona euro.Aceste bănci au responsabilitatea
în ceea ce privește punerea și producerea lor în circulație.BCE aprobă anual volumul de
monede ce au fost emise de către statele membre ce sunt în zona euro,iar monetările naționale
au îndatorea cu producerea acestora.

4
Capitolul 2.Obiectivele și efectele monedei euro pe
piețele financiare

Al doilea pol financiar al lumii este câștigat de Europa,prin însușirea monedei unice
euro și conduce la formarea unor situații foarte bune pentru intensificarea și dezvoltarea
concurenței pe plan mondial.

Nașterea monedei euro reprezintă un moment foarte important pe piața financiară ,ce a
adus schimbări semnificative în domeniul țărilor participante în care a adus la apariția pieței
unice ce este avantajată de transparența și eficacitaea pieței financiare cât și în cadrul în care
competitivitatea și puterea au crescut,în care se asigură și creșterea economică a țărilor
europene,o reducerea a costurilor de operare pe piețele financiare ,formarea de noi locuri de
muncă cât și o alocare mai bună a capitalurilor.

Piețele financiare sunt descrise prin,stabilirea prețurilor,să aibă un grad de lichidate


foarte mare și mai sunt caracterizate și prin banca centrală independentă.

Moneda Euro se raportează în principal la importatori cât și la exportatori,ce sunt cei


mai importanți utilizatori la această monedă.Prin utilizarea unei monede unice în domeniul
tranzacțiilor acestea au șanse egale de eliminare a costurilor de tranzacționare
,astfel:scăderea costurilor de operare în piețe și ridicarea accesului la capital al
investitorilor,investitorii prezenți trebuie să aibă relații bazate pe încredere pe piețele financiar
europene,trebuie eliminate erorile de gestiune a informațiilor ce pot duce la dezechilibre.

Atunci cand țările europene au trecut la moneda unică acestea au luat măsuri în ceea ce
privește creșterea și dezvoltarea eficienței sistemelor financiare.Astfel putem enumera
masuri,precum:

 Liberalizarea bursiere naționale,piețele de capital naționale unt deschise pentru


investitorii străini și renunțarea parțială sau totală la măsurile de control valutar.

Principalele avantaje economice ale monedei unice europene sunt de souă feluri indirecte si
directe.

Avantajele directe economice,sunt:

a) Costurile tranzacțiilor-aceste costuri sunt legate de conversii de monedă în care sunt


eliminiate la fiecare trecere a unei frontiere europene prin introducerea monedei unice
europene
b) Riscul ratei de schimb-la nivel internațional,în cadrul de de afaceri ,modificările
viitoare ale ratelor de schimb este afectată în mod negativ luată de orice decizie de
afaceri.Astfel încât,ratele de schimb cu cat sunt mai puțin previzible cu atât
investițiile străine sunt mai periculoase și de asemenea este și mai puțin posibil ca

5
agenții economici să capete o creștere pe piețele externe.Cum,monedele naționale sunt
înlocuite de eura asta înseamnă că prin introducerea euro riscul legat de rata de schimb
dintre monedele care sunt participante la tranzacții este eliminat complet
c) Transparența prețurilor-fiind mai usor de eliminat discriminările de preț,moneda unică
europeană face mai explicită discrepanțele de prețuri dintre prețurile serviciilor sau a
bunurilor,dintre salariile diferite ale statelor mebmre din Uniunea Europeană.În
economie ca și stabilire a prețului sunt întalnite pe piață oferta ,cererea cât și
reglementările și concurența existentă.
d) Piețele financiare profunde-justificat de prezența unor instrumente finnciare
diferite,cum ar fi acțiuni,titluri guvernamentale,împrumuturi de la bănci
comerciale,ș.a,care sunt cotate în monede nașională s-a întâmplat o separare a piețelor
financiar europene ce au fost demoralizate investțiile străine.Când a intrat moneda
unică europeană,bursele europene au cotat instumentele financiară în monedă unică
europeană.

Avantajele indirecte economice,sunt:

1. Statutul de monedă-acesta își păstrează rezervele internaționale


2. Ratele reduse ale dobânzilor-aceasta are o consecință directă a scăderii ratei de schimb
pentru schimbul valutar cât și diminuarea inflației
3. Creșterea economică-unii economiști spun că “euro poate spori creșterea economică
pâna la un procent pe an”
4. Stabilitate macroeconomică-moneda unică europeană avansează un regim nou ce are o
stabilitate macroeconomică cât și o inflație redusă.

6
2.1 Efectele introducerii monedei unice pe piețele financiare

Prin primirea monedei euro ca monedă unică este scoate riscul valutar din interiorul
Zonei Euro,astfel încât se spune că cei care vor economisi nu vor trebu ă își facă griji în ceea
ce privește locul unde au fost transmise titlurile de valoare,doar dacă acestea au fost emise în
euro.Ca monedă de referință,adoptarea monedei euro va declanșa pe piețele financiare efecte
negative cât și efecte pozitive.

Printre efectele negative la adoptarea monedei euro este aceala că ptențialul de


diversifiacre se reduce.Ca și efecte pozitive se spune că formarea unei piețe unice ,în care se
va crește concurența iar instituțiile financiare vor fi impuse să își îmbunătățească
performanțele pentru a ademeni cât mai mulți clienti noi.Un alt efect pozitiv ar fi aceala că
resursele economice vor fi mai eficient exploatate.

Alte efecte ale introducerii monedei unice sunt:

-îmbunătățește funcționarea pieței europene prin realizarea efectivă a celor patru libertăți
fundamentale,a bunurilor,serviciilor,persoanelor cât și a capitalurior.

-prețurile pentru serviciile și produsele asemănătoare sunt exprimate în aceeași monedă cât și
creșterea competiței între agenții economici locali și agenții economici din alte state ale
Uniunii Europene.

-dezvoltarea gradului de ocupare a forței de muncă cât și scăderea somajului

-prețurile sunt stabile

-scăderea ratelor dobânzilor pe termen lung și scăderea inflației

-dezvoltarea schimburilor comerciale cesunt între statele membre ale Uniunii Europene

-consolidarea identității europene la nivel mondial,simbolul cert al Europei unite fiind euro

-intensificarea importurilor și a exporturilor societăților multinaționale și naționale ce sunt


aflate în statele membre ale Uniunii Economice și Monetare.

7
2.2. Influența monedei euro pe piețele de capital europene

Piața euro-instrumentelor financiare această piață este diferită de piața eurodivizelor


în care această piață este una monetară ce se desfășoară tranzacții cu capitaluri pe termen
scurt,de altfel piața euro-instrumentelor financiare mai înfățișează și o piață de capital în care
se desfășoară tranzacții cu capitaluri pe termen lung.

Piața euro-instrumentelor financiare este realizată de componentele următoarele: piața


secundară în care are loc schimburile euro-instrumentelor financiare emise cât și piața primară
ce este alcătuită din ansamblul emisiunilor noi.Principalele caracteristici ale
euromisiunilor,sunt:

 Perioada-această perioadă să fie în medie de 10 ani


 Moneda în care acestea sunt emise
 Rata dobanânzi ce reprezintă poziția cererii și ofertei în ceea ce privește moneda
aleasă
 Natura împrumutului, în care deosebim obligaținile străine,eurobiletele de
trezorerie,euroobligațiunilor,împrumuturile bancare străine,euroacțiuni cât și
eurocreditele.

Euroacțiunea reprezintă un instrument de capital propriu ce își asigură investitorii cu un


drept de prorietate asupra emitentului ce este emis de către o societate de capital pe piața de
capital internațională prin calea unui sindicat bancar internațional ce asigură difuzarea și
plasarea internațională a titlurilor emise.Aceste euroacțiuni se mai raportează și la emisiunea
internațională de acțiuni la bursele de valori în care acțiunile sunt emise din afara țării unde își
are sediul compania.

Euro-obligațiunea este un instrument de datorie în care este emis printr-un sindicat bancar
internațional,unde acesta este situat în alte țări față de țara a cărei monedă este folosită pentru
a denoina împrumutul.pentru ca acestă monedă să fie pusă în mișcare acesta trebuie să fie
negociabilă și disponiblă în afara țări unde aceasta ăși are originea.

Piața euroobligațiunilor reflectă o componentă a piețelor financiare internaționale în care


obligațiunile ce sunt exprimate într-o monedă ce aparține altei țări față de cea a investitorilor
și emitenților se negociează.

Piețele financiare naționale ce participă la operațiile internaționale,depind de:

 Au o mare experiență intermediarii financiari,moneda națională este stabilă,o mare


rețea de filiale,susținerea pe o economie în creștere ce are un potențial industrial și
comercial puternic cât și liberul transfer al titlurilor financiare.

8
2.3 Impactul euro asupra pieței obligațiunilor

Piața obligațiunilor ce avea dolari americani ocupa primul loc în lume ,înaintea
introducerii monedei unice euro.Această adoptare a monedei euro a făcut ca piața
obligațiunilor să explodeze.Uniunea Europeană a cerut ca toate obligațiunile guvernamentale
noi să fie emise în euro.Euro pe cele 13 piețe de datorii publice din zona euro a reuși să
vindice separările ce au dus la formarea unei piețe de active ce este exprimată în
euro.Emisiunea titlurilor din zona euro este lovită de secarea finanțelor emisiunilor naționale,
însă acest fenomen este echilibrat de doi factori:

 Emisiunile în euro ale statelor terțe-state ce au sprijinit moneda eropeană,aceste state


sunt Brazilia,Slovecia,Grecia și Ucraina prin informarea emisiunilor de obligațiuni de
stat în euro.
 Dezintermedierea finanțării intreprinderilor-atât profunzimea cât și lichiditatea piețelor
euro a îndrumat la scăderea costurilor tranzacțiilor relativ până la nivelul costurilor de
pe piețele dolarului,astfel aceasta a anlizat stimularea emisiunii de titluri financiare în
euro.

O bază stabilită de euro pentru schimbările semnificative în care auu avut loc piețele de
obligațiuni din zona euro pe termen lung.În primul rănd euro va promova modificările
structurale și inovația iar în al doilea rănd piețele de obligațiuni au dispoziția să devină
mai lichide și cât mai mari.

Un lucru important este că va exploda piața creanțelor companiilor europene deoarece cu


cât baza de investitori potențiali este mai mare pentru orice emisiune sunt posibile noi
instrumente.

9
2.4 Impactul euro asupra pieței acțiunilor

Cea mai împărțită piață este redată de piața acțiunilor europene.În statele Unite există
o singură autoritate de reglementare și trei burse reglementate,în timp ce în Europa sunt 38 de
burse reglementate.

În ceea ce privește rezultatele unei întreprinderi în analiza comparativă ea deosebește de la


țară la țară.O dată cu adoptarea monedei unice euro,diferențele acestea au influențat evoluția
pieței cu privire la aspectele următoare:

 Pentru sectorul asigurărilor se măresc oportunitățile de plasament-înaintea introducerii


monedei Euro,gestionarul de asigurări pe viață sau de fonduri de pensie avea datoria
de a acoperi angajamentele prin monedă străină prin activele la aceeași valoare ,la
aceeași monedă,crește foarte mult zona de plasament,după ce a fost introdusă moneda
euro.
 Reechilibrele plasamentelor în favoarea titlurilor de valoare cu un anume grad de
risc,evoluția aceasta poate fi cauzată și de atracția naturală spre acţiunile legate de
dezvoltarea modalităţilor de economisire pe termen lung sau dpoate fi cauzată de
atracția pentru produsele cu dobândă fixă
 Apar indici paneuropeni noi in ceea ce privește stimularea de lărgire a pieței.

Introducerea monedei unice în ceea ce privește băncile,se recomandă pentru acest sector
minim trei provocari,acestea sunt:utilizarea și identificarea noilor oportunități
strategice,formarea adecvată a personalului si pregătirea clienților pentru ca ei să se simtă în
siguranță în ceea ce privește Euro.

Un plus important de concurență a fost adus de stabilirea monedei comune.Introducerea


Euro necesită o îmbunătățire a factorilor de producție din zona euro,ceea ce a adus la creștera
atractivității acestei zone atât pentru investitorii non-europeni cât și pentru cei europeni.

Adoptarea monedei unice în cee ace privește reglementările mici și mijlocii au condus la o
diversificare a oportunităților de afaceri cât și a opțiunilor.Unele dintre ele vor ajunge mult
mai puternice,datorită:tratarea zonei euro ca și cum aceasta ar fi o piață internă,datorită
scăderi ratei dobanzei și concurenței crescânde din sectorul bancar fapt ce a permis ca IMM-
uile să își finanțeze operațiunile la un cost mai oprtun decât cel de dinainte și eliminarea
riscului pe rata de schimb de pe marile piețe europene.

10
Concluzie

În concluzie EURO conduce la o consolidare și diversificare ,în care face


ca piețele de capital europene să fie mult mai competitive.Avantajele
fundamentale ale euro au făcut ca zona monedei unice să fie definite ca o
consolidare a sectorului privat de o creștere economică ridicată cât și de o
stabilitate monetară.

De asemenea înlăturarea riscului ce este legat de rata de schimb și


prețurile comune îi vor îndemna pe investitorii din zona euro să facă investiții de
capital mai mari și în alte țări din zona euro.

Toate aceste întâmlpări pe piețele de capital europene vor avea ca și


rezultat ca acestea să prospere în viitor.

11
Bibliografie

-Vasile Turliuc,Angela Roman,Vasile Cocriș,Valeriu Domescu,Ovidiu Stoica,Dan Chirleșan-


Monedă și Credit,Ed.prim Iași,2007

-Stabilitatea financiară și integrarea piețelor de capital,Anaida Iosif-București,2016

-Dodescu,A.O,Monedă unică Euroforici versus euroscuptici,Facultatea de Stiințe Economice


Oradea,Vol.2004,nr.32(pdf)

-Dumitrescu,A.Piața financiară europeană-suport de curs(pdf)

http://www.piatafinanciara.ro/

http://www.jurnaluldeafaceri.ro/trecerea-la-euro-beneficii-si-dezavantaje/

www.zf.ro

12