Sunteți pe pagina 1din 7

Tematică pentru referate - An I

REFERAT 1 - WORD
Fiecare student va realiza un proiect sub forma unui document editat cu Microsoft Oftice WORD
(versiunea la alegere). Documentul va avea minim 15 pagini. Conţinutul documentului este ales de
student.
1. Coperta nu se paginează şi va conţine următoarele informaţii:
- numele universităţii, al facultăţii şi specializarea (în partea de sus a paginii, centrat, size 14, aldin)
- textul "PROIECT LA INFORMATICĂ" (la mijlocul paginii,centrat, scriere WordArt)
- numele şi prenumele studentului (situat sub textul "Lucrare la informatică",centrat, size 14, aldin)
anul20... (în partea de jos a paginii,centrat, aldin, size 14).
2. Setaţi documentul astfel încât conţinutul documentului să poată fi tipărit pe ambele feţe ale
filei de hârtie (se foloseşte setarea Mirror Margins). Paginile vor avea formatul A4 şi marginile: Tap-
2 cm, Bottom- 2 cm, lnside, 2 cm şi Outside - 1,5 cm. La fila care se cere orientată Landscape (vezi
punctul 7), marginile de pagină se precizează de către student. Pentru text se va folosi fontul Times
New Roman, size 12, aliniere stânga şi dreapta (justify), indentul primei linii să fie 2 cm şi spaţierea
liniilor paragrafelor să fie 1.3 (cu excepţia zonelor de text unde se impun anumite formatări conform
cerinţelor din temă).
3. Documentul cerut va avea (în ordinea ce urmează): Cuprins, Introducere, minim trei Capitole,
Bibliografie şi patru Anexe. Fiecare capitol va avea un număr de cel puţin 3 Secţiuni. Cele 4 Anexe vor
conţine:
- Anexa 1 -un model de CV (Curriculum Vitae),
- Anexa 2- un model de carte de vizită, privită ca un accesoriu indispensabil în afaceri.
- Anexa 3 - o scrisoare de intenţie. lnseraţi şi formule de politeţe, data calendaristică şi ora
curentă a editării scrisorii. (Vezi model la sfârşitul documentului sau se pot prelua alte modele de pe
Internet).
- Anexa 4- o felicitare.
4. Cuprinsul se va crea automat (lnsert/Reference/lndex and Tables/Table of Contents.
5. Cuprinsul, Introducerea, Capitolele, Bibliografia şi Anexele încep pe pagină nouă. Pentru cuprins,
sunt setate cu Heading1: Introducerea, Capitolele (numărul şi denumirea lor), Bibliografia şi Anexele.
Secţiunile din cadrul capitolelor sunt setate respectiv cu Heading2, Heading3 etc., depinzând de
nivelul de ierarhizare, ales de student în cadrul documentului.
6. Numerotarea paginilor se va face de la 1 (nu se ia in considerare coperta). Numărul de pagină
să fie situat în subsolul paginii şi centrat.
7. Orientarea paginilor în document să fie Portrait cu excepţia unei file (aleasă de student), care
trebuie să fie orientată Landscape.
8. Pe paginile impare se va crea Header care va conţine numele, initiala şi prenumele studentului
(font Times New Roman, cursiv şi aliniat la dreapta) iar pe paginile pare se va crea Header cu textul
"Proiect la Informatică" (font Times New Roman, cursiv şi aliniat la stânga).
9. În redactarea lucrării se va ţine cont de:
a) În Capitolul1, în primele două pagini se vor folosi toate tipurile de formatare fonturi (simple şi În
combinaţii). Formatarea fonturilor se referă la: tip, stil, dimensiune, culoare, subliniere,efecte, scalare,
spaţiere, poziţie.
b) Tot în Capitolul 1, în următoarele două pagini se vor folosi formatări de paragrafe (simple şi În
combinaţi!).
Formatarea paragrafelor se referă la:
Aliniere. Se vor folosi separat cazurile:
• numai la stânga (left)
• numai la dreapta (right)
• centrat (center)
• stânga şi dreapta (justify).
Indentare (dimensiunea indentului se va lua arbitrar de către student, exceptând cele impuse
de exerciţiu). Se vor folosi diverse indentări şi anume referitoare la:
• întregul paragraf cu cele trei posibilităţi: numai la stânga, numai la dreapta, respectiv

1
stânga şi dreapta.
• numai prima linie (opţiunea First line).
• numai corpul paragrafului (adică tot paragraful cu excepţia primei linii- opţiunea Hanging)
• întregul paragraf, la stânga cu un indent negativ având valoarea -0,2.
Spaţiere. Se vor folosi separat cazurile:
• numai "before" cu 18 pt,
• numai "after" cu 12 pt
• simultan "before" cu 6 pt şi "after" cu 3 pt
De asemenea, pentru spaţierea liniilor într-un paragraf, se vor folosi separat cazurile:
• 1,5 lines
• double
• 1,3 lines
c) Pe o pagină, aleasă de student, se vor crea trei note de subsol (footnote), numerotate. Conţinutul
şi referinţele acestora vor fi precizate de student.
d) În text, pe o pagină aleasă de student, se vor insera diverse caractere speciale (INSERT/Symbol);
e) La aprecierea studentului, pe o pagină se vor insera două imagini din Clip Art. Aceste imagini
(formatate) vor fi poziţionate alăturat şi sub ele se vor ataşa texte explicative, în casete de tip Text
Box. Pe o altă pagină se va insera o imagine captată de pe Internat sau realizată de student prin
scanare sau propriul aparat fato digital.
f) Pe o altă pagină se vor utiliza Bullets and Numbering simple şi imbricate (în combinaţie),
numerotate sau cu marcatori;
g) O pagină va fi împărţită în 2 coloane egale iar o altă pagină în 3 coloane inegale, cu dimensiuni
alese de student;
h) Se va crea o literă de tip Drop Cap cu diverse formatări (dimensiune, culoare, poziţie, îndepărtare
de text, nr. linii scrise în dreapta);
i) Se vor realiza 2 tabele identice (acelaşi conţinut şi ales de student), cu 7 linii şi 3 coloane şi cu
următoarele cerinţe: fiecare să aibă titlu; să fie scrise unul lângă celălalt (pentru cel din stânga se vor
alege formatări diverse referitoare la tip font, aliniere, margini etc.; cel din dreapta să aibă acelaşi
conţinut dar să fie folosită pentru el una din formele oferite de TABLE/AutoFormat);
j) Editaţi 5 formule matematice la alegere.

REFERAT 2 - EXCEL
Se cere un grafic de tip PIE (cu cel puţin 6 sectoare de cerc, formatat, cu titlu, cu etichete si
extragerea celui mai mic sector de cerc)
Se cere un grafic de tip COLUMN cu patru tipuri de coloane. Folosiţi haşurile de culoare negru.
Se cere un grafic de tip LINE cu două mărimi care au unităţi de măsură diferite (de exemplu,
reprezentaţi temperatura cu linie roşie- măsurată in grade Celsius şi respectiv umiditatea cu linie
albastră - măsurată în litri/metru pătrat). Graficul să aibă titlu, legendă.
Pentru toate graficele folositi date reale.

REFERAT 3- PP
Utilizând aplicaţia PowerPoint să se realizeze o prezentare (cu tema la alegere, de preferat din
domeniul specializării dvs.), în care să se respecte următoarele cerinţe:
1. Prezentarea să conţină cel puţin 15 slide-uri.
2. În primul slide să se specifice Titlul in concordanţă cu tema aleasa şi respectiv numele şi
prenumele dvs., facultatea, specializarea, anul, grupa.
3. In al doilea slide să se specifice scopul temei propuse in prezentare si principalele idei din temă.
4. In celelalte slide-uri să se definească: tabele (cu date, formatate,cu titlu), diagrame (la alegere
două tipuri de diagrame, formatate,cu legendă, titlu), imagini (formatate si cu specificaţia ce
reprezintă fiecare), inserare miniaturi (adecvate temei alese).
5. Fiecare slide să aibă fundal diferit.
6. Paginaţi slide-urile.
7. Setaţi animaţii (la alegere) în interiorul slide-urilor 1 şi 2.
8. Alegeţi diferite efecte de tranziţie între slide-uri.
9. Adăugaţi efect sonor prezentării.

2
1O. În ultimul slide inseraţi o secvenţă video de maximum 2 MB. Aveţi grijă ca fişierul video să fie
inclus în prezentare şi nu inserat ca link.
11. Se cere ca prezentarea să se facă automat (de la primul la ultimul slide).

Tutoriale - https://www.youtube.com/watch?v=9Z7mVjplUAY

- https://www.youtube.com/watch?v=g911C4YHWowt

3
ANEXA 1
1. MODEL PENTRU SCRISOARE DE INTENŢIE

Nume Prenume
Tel. XXJOOOOOOOOOOO(

St1mate domn/doamna ........•..... d1rector al companiei X

As dori sa aplic pentru pozitia de ............. ..........in cadrulcompanieidumneavoastra.

Cons1der ca expenenta mea antenoara SI cunosbntele acumulate 1n domen1ul.... .......... 1m perm1t sa fac
lata tuturorinsarcinari or ce revin postuulide ..............

Va atasez 1n acest sens SICVu·lmeu unde vet1 regasidetalii despre experienta mea antenoara.

Consider ca aceasta pozrt1e imi ofera posibilitab de afirmare s1dezvoltare profes1onata intrucat am term1nat
facultatea de ................................., avand specializarea de............................

Ma consider capabil sa duclaindeplinire sarcmile careim1rev1nin cadrulacestei poz1t1i si sa aduc


profrt compamet

Aplic pentru acest job deoarece vine minbmpinarea dorinteimele de a lucra mtr-un med1u performant.

Sunt la dispoz11Ja dumneavostra pentru a raspunde oncaror întreban suplimentare, la o data

convenabila
pentru dumneavoastra.

Cu s!Jma,

NUME PRENUME

Cum se face o scrisoare de intentie?


- incearca sa afli numele directoruluicompanieisau a sefuluise la biroulde resurse umane;
-fiicat maiscurt posibil - angajatorulcauta prin sute de CV-urisi trebuie sa te faciplacut prin
cateva cuvinte;
- aimare grija la formulare.
- evidentiaza ce crezica te recomanda pentru job, trebuie sa creziin tine - daca nu o faci tu nimeni
nu o va face.
- foloseste o scrisoare de intentie in limba engleza daca vreisa te angajezila o companie
multinationala.

2. PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE


Modeldepromisiune bllaterali de vinzare-cumpArare
Între subsemnatii:
1. .................................................. (P-V), domiciliat în ................................................ CNP
..............................................................,în calitate de promitent-vânzător i
2. .................................................. (P-C), domiciliat în ................................................ CNP
..............................................................,în calitate de promitent-cumpărător
a intervenit prezenta promisiune bilaterală de vânzare în următoarele conditii:

Subsemnatul (P-V) promit să vând lui (P-C) imobilul proprietatea mea .................
.................................................................................. înscris în Cartea Funciară a ........cu
4
nr. .............................cadastral ..................... dobândit situat în
............................................................................................................................. ....................[1] localităţii
în baza

5
Subsemnatul (P-C) promit să cumpăr de la P-V imobilul mai sus arătat.

Preţul stabilit de noi părţile contractante este de .............., sumă din care, eu (P-V) am primit de
la (P-C) suma de .................astăzi data autentificării, iar diferenţa de ................ urmează să-mi fie
achitată la data autentificării contractului de vânzare care urmează a se perfecta la termenul
....../......../ .............

Diferenţa de preţ neîncasată nu este producătoare de dobânzi, astfel încât urmează să fie
plătită la valoarea ei nominală.

Solicităm notarea antecontractului de vânzare în Cartea Funciară a imobilului în temeiul art.906


Cod civil.

Noi, părţile am luat cunoştinţă că dacă una dintre noi refuză să-şi execute obligaţia de a încheia
contractul de vânzare la termenul stabilit, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite instanţei de
judecată pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare, caz în care va suporta şi
toate cheltuielile ocazionate de proces.

Dacă (P-V) nu-şi îndeplineşte promisiunea de a încheia contractul de vânzare, subsemnatul (P-C)
voi avea dreptul, ca la termenul fixat prin antecontract pentru autentificare să solicit înscrierea în
cartea funciară în favoarea mea a unei ipoteci legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei
plătite în baza antecontractului potrivit art.2386 pct.2 Cod civil.

Tehnoredactat la ........./........../............, în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva


biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, iar.......... exemplare s
-au eliberat părţilor.

Promitent-vânzător, Promitent-cumpărător,

[1]Se vor menţiona actele de proprietate.

3. PROCURA JUDICIARA
Model de procură judiciară
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286
Anexa Nr.25
s-a cerut autentificarea prezentuluiînscris:
PROCURĂ JUDICIARĂ

Subsemnatul/a , născut/ă
la data de ,în
cu domiciliul în
identificat prin-------------------------
având codul numeric personal
împuternicesc pe
născut/ă la data de în ,
domiciliat/ăîn -------------
identificat/ă prin-------------
pentru a mă reprezenta cu puteri depline la (instanţa),
în cauză având ca obiect ,înregistrată pe r ol la _
-----dosar nr. _/ .
Mandatarul meu va intenta acţiunea şi o va semna, va primi toate actele de procedură, inclusiv hotărârile judecătoreşti, va putea
realiza orice tranzacţie, va putea renunţa la acţiune, va putea declara şi va putea renunţa la or ice cale de atac, mă va reprezent a la
toate instanţele care vor judeca această cauză atât la fond, cât şi în căi de atac, ordinare sau extraordinare, va putea face încasări
şi plăţi, va putea solicita investirea titlului cu formulă executorie şi îl va ridica, va întreprinde măsuri de punere a acestuia în
executare, îşi va putea substitui alţi mandatari, va putea angaja avocaţi.

6
Pe scurt, va putea face tot ceea ce aş putea face şi eu pentru realizarea acestui mandat, fără ca nimeni să poată să-i opună vreo
limitare, impreciziune ori imperfeciiune a mandatului.
Pentru realizarea acestui mandat,mandatarul meu va semna pentru mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă,
în limitele mandatului.
Redactată astăzi la Ambasada/Consulatul General al României la ------ în

exemplare, din care exemplare s-au eliberat păriilor.


Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate in conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura _
Urmează încheierea de autentificare pe verso.

4. PROCES VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE

Proces verbal de predare-primire

Încheiat astăzi,_/_/_
intre:

Societatea comercială 1 persoana fizică , cu sediul in--------str.


, nr. .,înregistrată la Registrul Comeriului sub nr. , CIF .reprezentată de:

Numit(ă) in continuare Vanzator:

si:

Societatea comercială 1 persoana fizică , având CIF/CNP adresa

numit in continuare Cumparator

Vanzatorul a preluat gratuit de la Cumparator următoarele echipamente :

Predarea acestor echipamente s-a făcut pe baza cumpărării de catre Cumparator de la Vanzator a următoarelor produse cu seriile :

Nr.crt. Denumire Produs Serie

Am primit Am predat