Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială ”Alexandru Vaida-Voevod” Instrument C.E.A.C.

Cluj-Napoca

FIŞĂ DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI DIRIGINTELUI

Numele şi prenumele dirigintelui____________________________________


Diriginte - clasa_______
Data evaluării___________________ Evaluator: C.E.A.C. ____________________________
_____________________________

Nr. Criterii / Aspecte urmărite Respectarea criteriului Aprecieri /


crt. Obs. asupra calităţii
DA NU PARŢIA
(4 p.) (0 p.) L(2 p.)
1. Decizie de numire
2. Catalogul clasei completat integral, cu toate datele/câmpuri/ rubricatură
3. Planificarea anuală şi semestrială a tematicii pentru consiliere şi
orientare/ avizate director
4. Graficul activităţilor educative extraşcolare/ clasă de elevi (activităţi de
parteneriat)
5. Proceduri utilizate în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară
(P.O.pentru aviz excursie )
6. Structura anului şcolar 2013- 2014/ Anexa OMEN 3818/ 2013, Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun
7. Orarul clasei
8. Componenţa Consiliului elevilor clasei
9. Responsabilităţile elevilor
10. Număr de elevi la început/sfârşit de an şcolar
11. Componenţa clasei pe vârste, sex, mediu de provenienţă
12. Situaţia absenţelor pe lună/semestru/an şcolar
13. Situaţia notelor la purtare
14. Situaţia burselor obţinute de elevi
15. Situaţia elevilor cu rezultate deosebite la concursurile
şcolare/extraşcolare
16. Situaţia elevilor cu rezultate foarte bune/ excelenţă / performanţe /
rezultate slabe la învăţătură / planuri remediale şi de excelenţă
17. Situaţia elevilor cu cerinţe speciale, nevoi speciale
18. Situaţia elevilor care fac naveta
19. Situaţia manualelor şcolare
20. Componenţa comitetului de părinţi al clasei
21. Graficul consultaţiilor/ audienţelor cu părinţii, elevii
22. Lectorate cu părinţii/ întâlniri, şedinţe cu părinţii ( tematica întâlnirilor/
a activităţilor); procesele verbale
23. Norme de Protecţia Muncii şi PSI - procese verbale de prelucrare şi
tabel nominal semnat de luare la cunoştinţă
24. Anexe, privind managementul activităţilor extraşcolare (proiecte/schiţe
de lecţie, fişe/rapoarte de activitate, chestionare şi teste aplicate pe
diverse teme)
25. Anexe, privind managementul activităţilor extraşcolare( proiecte,
parteneriate, schimburi de experienţă, poze, diplome, etc.)
Alte observaţii / aprecieri / recomandări

Punctajul acordat
Calificativ general
Acordarea calificativelor:
90-100 p. – F.B.
70-89 p. – B
50-69 p. – S
Sub 49 p. – I
Semnătura cadrului didactic Nume şi prenume / semnături evaluatori