Sunteți pe pagina 1din 16

ISSN 2065 - 5754

As o ci aţi a
Editorial
pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi
Anul 14, nr. 3(42), septembrie 2018

Aniversarea Centenarului Unirii aşa cum se cuvine


anului 2018 ca „Anul european al
patrimoniului cultural”, care și-a
propus ca obiectiv strădania „de a
încuraja cât mai multe persoane să
descopere și să aprecieze patrimoniul
cultural al Europei și de a consolida
sentimentul de apartenență la un
spațiu european comun. Scopul
Anului este Patrimoniul nostru: la
confluența dintre „Trecut și Viitor”.
Nu întâmplător am evidențiat aceste
Deja a trecut mai mult de jumătate două sărbători, absolut diferite în
de an din parcurgerea marii esența lor, față în față și în strânsă
sărbători naționale a Centenarului corelație, căci, dacă acum un veac
Unirii și, din păcate, ne-ar fi tuturor Europa se redesena în noi state ieșite
Sumar foarte greu să remarcăm în noianul din încleștarea veștejită a fostelor
Editorial de manifestări proiectate, măcar mari imperii, astăzi continentul își
• Aniversarea Centenarului câteva absolut remarcabile, unele revendică el însuși propria identitate
0 Unirii aşa cum se cuvine / 1 care să ne convingă că românii simt unitară, dincolo de cea a națiunilor
și trăiesc cu adevărat acele momente și popoarelor componente. Da,
Evenimente înălțătoare atât de generos promise. avem cu toții în comun Europa,
• BiblioVACANŢA – 5 ani în Privind cu nedumerire în urmă, ca entitate continentală, dar mai
culori / 3
nu vom descoperi în lunile trecute înainte de aceasta, avem România,
• Clubul de vacanţă. Clubul
curioşilor / 5 nimic care să ne facă să avem pe ca unitate teritorială, spirituală și
• Talent, creativitate şi voie bună la deplin conștiința acestui prim veac identitară a neamului românesc, ca
Atelierele de vară ale Filialei Nr. 2 / 6 care a pecetluit unitatea românilor să folosim expresia preferată a lui
de pretutindeni. Ne lipsește în primul Nicolae Iorga. Îl avem pe Beethoven,
Profesional rând o parte dragă a ființei noastre cu „Oda bucuriei” declarată imn al
• Un nou cadru pentru cultura naționale, Basarabia și Bucovina de Uniunii Europene, dar mai înainte
informaţiei / 7 Nord, dar mai mult decât privațiunea de asta avem „Miorița” și îl avem
• Bibliomagazin, nr. 1(23), mart.
de aceste înstrăinate teritorii care pe Eminescu cu „De la Nistru pân’
2018 – prezentare / 8
• Ştiri despre profesie / 16 deplâng separarea de patria mamă, la Tisa”, ca ideal românesc încă
ne lipsește, cel puțin la o primă neîmplinit.
Memorie locală concluzie, exact spiritul tainic și Și cu aceasta intrăm în
• Aniversările anului 2018 în județul sfânt al marii sărbători, adică ideea aria vectorului cel mai dinamic
Galați : oct. - dec. 2018 / 9 de unitate, spiritul de solidaritate, și mai expresiv al intelectualității
sentimentul plenar al întregului românești, chemată dintotdeauna
Din judeţ și al coerenței spirituale depline și în a fi vioara întâi în promovarea
• Eroii în memoria comunităţii la indestructibile. idealurilor noastre de unitate
Drăgăneşti / 13 Vorbind atât de mult națională, căci ce au făcut, au trebuit
• Comemorarea poetului naţional
despre Centenar, am putut scăpa sau ar trebui să facă scriitorii noștri,
Mihai Eminescu la Biblioteca
Municipală din Tecuci / 14 din vedere cu prea mare ușurință de la Grigore Ureche și până la cei
• Istorie căutată la Ghidigeni / 15 o manifestare de largă respirație mai tineri de astăzi, altceva decât
continentală, și anume declararea să pună slova românească în slujba
2
A fost pământ din întreaga Românie Mare
adus simbolic la Putna cu 47 de ani înainte de
actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918! Tot
Eminescu a redactat un Apel către studențimea
română, către „frații din București, Iași, Cluj, Sibiu,
Cernăuți, Viena, Paris, Berlin, Pesta”, și în care
autorul „Luceafărului” scria: „Nu junimea română
academică a produs ideea serbării; ea purcede din
conștiința națională română. Națiunea română
voiește cultura și cultura ei trebuie să fie una,
omogenă de la Prut la Someș, omogenă în sânul
Carpaților cărunți și pe malurile Dunării bătrâne”.
Din cauza declanșării, în 1870, a Războiului
franco-german și a unor probleme cu fondurile
depuse la o bancă, sărbătoarea se va desfășura
împlinirii marilor idealuri ale poporului? Sigur că da, cu un an mai târziu, și atunci aveau să participe peste
dar, din păcate, se manifestă mai peste tot în țară un 3.000 de tineri români, strânși în cadrul primului
fel de lentoare contagioasă, o retragere confortabilă în congres al studențimei române, dar și intelectualii cei
singurătăți neproductive, ca să nu mai vorbim despre mai de preț ai ținuturilor românești. Să mai spunem
exacerbarea unor tensiuni perturbatoare între grupuri că sărbătoarea a fost deschisă de A.D. Xenopol și că
de interese din sânul breslei. Ciprian Porumbescu, după ce și-a pus vioara la lucru
La Galați, în ultimii ani, și chiar în aceste șase în fața tuturor participanților, avea să spună părintelui
luni care au trecut din anul aniversar 2018, au apărut său: „Tată, am cântat Daciei întregi!”.
totuși – și aceasta s-a remarcat ca o benefică tendință Așa s-a făcut Marea Unire de la 1918, cu o
de ansamblu a literaturii de la Dunărea de Jos – câteva temeinică pregătire cu mult înainte de sorocul istoric
volume de proză și eseuri dedicate în întregime și cu situarea în frunte a marilor noștri scriitori,
Galațiului și problematicilor lui contemporane sau istorici, artiști, intelectuali de pretutindeni. Pilda lui
istorice. Se poate spune, deci, cu mâna pe inimă, că Eminescu de la Putna ar trebui să fie astăzi învățătură
scriitorii gălățeni dovedesc din ce în ce mai relevant pentru noi toți, așa cum a fost, mai în vremurile
ceea ce am putea numi un autentic patriotism local, contemporane, pentru poetul Adrian Păunescu și
care face cinste atât autorilor, cât și publicului cititor pentru fratele nostru Grigore Vieru de la Chișinău, cel
care le receptează și le apreciază operele. care avea să lupte până la moarte, cu poezia, dar și cu
Marele Eminescu este cel care, dincolo de fapta, pentru independența Basarabiei, pentru limba
nemuritoarea operă, a constituit un model desăvârșit română, pentru libertatea exprimării și pentru unirea
al modului în care se poate implica scriitorul în cu patria mamă.
marile probleme ale patriei sale. Tânărul poet a luat Eminescu amintea în apelul său către studenți
asupra sa, ajutat fiind și de Ioan Slavici, organizarea și despre „malurile Dunării bătrâne”, acolo unde
la Putna a unei întâlniri a tuturor studenților Galațiul, bine ancorat pe firul milenar al fluviului,
români din toate provinciile românești, dar și din avea să fie gazda unuia dintre congresele studențimii
marile capitale europene în care unii dintre ei se care au urmat după Putna, acolo unde poetul însuși
aflau la studii. Pentru buna reușită a comemorării ajunsese și șezuse de două ori și acolo unde gălățenii
și a primului congres al studențimii românești, din generațiile trecute, intelectualii de la începutul
Eminescu a coborât din sferele înalte ale poeziei secolului trecut, i-au înălțat prima statuie din întreaga
sale și s-a ocupat cu mare osârdie de măruntele țară. Suntem noi, acum – ne-am putea întreba – demni
detalii, dar și de extrem de importantele probleme de această onoare pe care Eminescu ne-a făcut-o și de
organizatorice, inițiind mobilizarea tinerilor, punând moștenirea pe care ne-au lăsat-o intelectualii, scriitorii
la punct desfășurătorul de organizare și, nu în ultimul de altădată? În plin an al Centenarului Marii Uniri, ar
rând, strângând fondurile necesare. A reușit astfel trebui să ne gândim mai bine și mai cu folos asupra
să adune 10.000 de coroane, din care o jumătate au prinosului nostru de dăruire întru marcarea primului
mers pentru confecționarea unei urne de argint ce va secol al unității noastre naționale.
fi așezată pe mormântul lui Ștefan cel Mare și în care Zanfir Ilie
participanții din cele patru zări urmau să depună Director/manager
pământ adus din toate provinciile românești. al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”
Septembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
3
BiblioVACANŢA - 5 ani în culori

Aflat la cea de-a V-a ediţie, Clubul


BiblioVACANŢA, desfăşurat la Filiala Nr. 1
,,Costache Negri” a Bibliotecii Județene ,,V.A.
Urechia”, în colaborare cu Fundația ,,Andreiana
Juventus” şi-a aşteptat cu multă nerăbdare toți
simpatizanţii, mai mari sau mai mici, la o nouă rundă
de ateliere, în perioada 2 iulie – 31 august 2018.
Proiectul nostru s-a născut din entuziasm,
din dragoste pentru copii, din dorința de a
transforma biblioteca într-un mediu mai prietenos.
Așa că am lăsat să zboare nerăbdător programul
activităților care i-a atras subtil în lumea basmelor,
a artelor, a lecturii și a jocului.
Am conceput activități ludice, care să-i
poarte creativ pe micuții cititori, într-o lume
în care am inserat domenii atractive. Noi,
bibliotecarii, ne-am transformat în inițiatori și
amfitrioni ai lumii poveștilor, alături de voluntari
inimoși. Împreună cu partenerii noștri, am înlesnit
copiilor o călătorie a desăvârșirii, staționând în
fiecare atelier, astfel încât să anime și să deschidă
noi orizonturi.
Prima oprire a călătoriei noastre a fost în
atelierul de pictură, unde am fost invitaţi să ne piese de teatru, au vizionat povești, apoi au intrat
prindem în HORA PRIETENIEI și să desenăm cu cu seriozitate şi talent în jocul actoricesc. Publicul a
cretă pe asfalt. Micii noștri pictori au pășit veseli pe fost surprins de măiestria micilor actori, aplaudând
tărâmul poveștilor cu zâne și spiriduși, dând culoare amuzaţi. Artiștii s-au arătat încântați de povești şi
petalelor, aripioarelor și razelor de soare. La finalul de propriile prestaţii, iar mămicile și bunicile au
atelierului, alături de profesorii coordonatori Sorina și fost delectate de naturaleţea copiilor.
Adrian Vădeanu, am sărbătorit România la Centenar Următoarea oprire a fost în atelierul
prin linie, culoare, cuvânt şi entuziasm. Am încheiat BiblioŞAH, unde am fost onorați să facem
românește cu Hora Unirii, după ce am admirat literele cunoștință cu domnul Mihai Tufă, Maestru al
voioase ce au urat ani mulți țării noastre dragi. Sportului, care ne-a explicat cu multă blândețe
Apoi, am staționat în lumea poveștilor, tabla de șah, dar și modul de așezare a pieselor la
unde cărțile ne-au mângâiat și ne-au demonstrat început și mutarea lor. Micuţii noștri au descoperit
că atunci când iubirea se împletește cu prietenia, regulile speciale din șah, care pot părea lipsite de
copilăria învinge. Am participat la activități inedite, logică la prima vedere, dar au înţeles că ele au fost
care le-au creat prichindeilor noștri ocazia de a se create pentru a face jocul mai distractiv și mai
transforma în veritabili actori. Micuții au audiat interesant.

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2018


4
Dansul popular, o comoară a românismului,
rămâne moştenire copiilor noştri, ca o dovadă a
identităţii naţionale. În anul Centenarului, micuţii
noştri au descoperit magia dansului folcloric,
prin superba demonstraţie a maestrei Mihaela
Horujenco, în atelierul intitulat ,,Drag mi-e jocul
românesc’’, care a reaprins în sufletele românaşilor
pasiunea pentru folclorul strămoşesc.
Ne-am oprit în lumea digitală, iar informatica
ni se pare mult mai uşoară şi distractivă acum, graţie
doamnei prof. Valerica Bratan. Împreună am creat
povești animate, am legat prietenii, ne-am distrat,
iar micuţii noștri informaticieni au fost încântați că
au descifrat tainele calculatorului.
Prietenii și familia sunt valori eterne pe
care omul trebuie să le descopere de la vârste
fragede. Așadar, următoarea stație a fost în cadrul
atelierului ,,Călători printre cuvinte”, coordonat cu
multă dăruire de doamna profesor Ștefania Sandu.
Prichindeii noștri au pornit alături de pinguinul
Apolodor într-o aventură unică, au intrat repede

pe o peliculă ține de creativitatea regizorului. Am


zburdat printre baloane colorate și șotroane vesele,
ne-am distrat și am cântat în atelierele de joacă și de
limbi străine.
Doamna prof. Mihaela Boşneagă, împreună
cu prichindeii noştri au poposit în atelierul de
caligrafie, în lumea scrisului frumos, unde literele
și instrumentele de scris i-au fascinat. Apoi, am
călătorit în atelierul de geografie, unde am învățat
cum să ne orientăm pe hartă, care sunt continentele
și unde este situată ţara noastră minunată.
Ne-am înălțat apoi în lumea astronomiei,
unde Universul și-a deschis porțile și ne-a fascinat
cu misterele lui.
Iată în ce a constat călătoria noastră culturală
pe care proiectul BiblioVACANȚA ne-a facilitat-o
și care ne-a determinat să declarăm la unison că
biblioteca este prietena copiilor.

în jocul lecturii, urmărind cu interes palpitanta


călătorie a simpaticului pinguin. Bibliotecar,
Ne-am îndreptat apoi spre atelierul de Cecilia Manolescu
creație și am constatat că mânuțele noastre au Filiala Nr. 1 ,,Costache Negri”
puteri magice și pot face lumea mai frumoasă. Am Bibliotecă Municipală pentru Copii
vizionat în atelierul de film ecranizări ale cărților
celebre și am înțeles că transpunerea poveștilor

Septembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


5
Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor
Program educaţional de vacanţă pentru copiii cu vârsta 7-14 ani
Secţia Împrumut la Domiciliu pentru Copii
din cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galați
derulează în fiecare an proiecte, programe de vacanță,
în care sunt incluse activități educative și de loisir
pentru copii. Scopul lor este acela de a atrage utilizatorii
la lectură, de la cea mai fragedă vârstă. În acest sens, în
vara anului 2018 programul educațional de vacanță
pentru copii - Clubul Curioșilor - s-a desfășurat în
perioada 4 iulie – 31 august 2018. Activitățile au avut loc
la „Biblioteca Estivală” din Parcul „Mihai Eminescu”, în
fiecare zi de miercuri, între orele 10.30-12.30.
Deschiderea oficială a Clubului de vacanță -
Clubul Curioșilor a avut loc pe data de 4 iulie 2018. Hogaș și bibliotecar Victorița Tănase. Pe data de 25
Prezenți la activitate au fost copiii de la Centrul de Zi iulie, activitatea clubului a constat în realizarea unor
„Sf Spiridon”, noii membri ai clubului, cadrele didactice experimente științifice pregătite de cadrele didactice de
și voluntarii Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”. Elevul la Școala Gimnazială Nr. 28, respectiv: dir. prof. Camelia
George Spătaru de la Școala Gimnazială Vânători Bucșă, prof. Liliana Cioară, prof. Mirela Geanina
ne-a încântat cu melodii Radu, prof. Mihaela Oprea
interpretate la chitară, iar și laborant Daniela Savastre.
scriitoarea Vera Crăciun ne-a Partea a doua a activității a
purtat pe aripi de poveste în fost susținută de prof. înv.
lumea mirifică a poeziei. La primar Apostol Ecaterina,
cea de-a doua activitate, copiii care le-a arătat copiilor cum
s-au bucurat de prezentarea să realizeze un semn de carte
CD-ului cu povești intitulat și alte figurine din hârtie.
„Ținutul curcubeului” al În luna august, copiii s-au
scriitoarei Gina Dănescu, întâlnit cu binecunoscutul
precum și de întâlnirea cu șahist gălățean Adrian
scriitorii de carte pentru copii Olimpia Sava și Marin Smărăndoiu, care le-a dezvăluit din tainele șahului;
Năstase, împreună cu membrii cenaclului „Arionda”. au primit recomandări de lectură din partea doamnei
Un alt proiect în derulare al Secției pentru Mihaela Deaconescu, prof. Școala Gimnazială
Copii este „Centenarul României Mari”. În cadrul „Grigorie Teologul”; au înțeles că matematica poate
acestui proiect s-a realizat o nouă activitate, de data fi și distractivă cu doamna prof. Cristina Robu de la
aceasta la Clubul Curioșilor. Au participat elevii Liceul Teoretic „Dunărea” și au participat la o călătorie
Școlii Gimnaziale Nr. 28 coordonați de director prof. imaginară în spațiul cosmic, coordonați de Camelia
Camelia Bucșă și colectivul de cadre didactice: Anica Dediu, Vali Ene și bibliotecar Mariana Patron, cadre
Berdilă, Liliana Olaru, Elena-Dorela Gavrilă, Drăguța didactice ale Școlii Gimnaziale „Gh. Munteanu”. La
ultima întâlnire din cadrul programului de vacanță
„Clubul Curioșilor”, copiii s-au întâlnit cu membrii
clubului „Destine Junior” și cu binecunoscuta poetă
Vera Crăciun. La final, după ce s-au schimbat ultimele
impresii de vacanță, participanții au fost premiați cu
diplome și cărți și au promis că vor reveni cu drag și la
anul.
Dar, până atunci, Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia” își așteaptă cititorii cu o ofertă bogată de cărți
din toate domeniile.
Coordonator program,
Maricica Târâlă-Sava

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2018


6
Talent, creativitate şi voie bună la
Atelierele de vară ale Filialei Nr. 2 „Paul Păltănea”
Şi în al şaselea an de activitate, Filiala Nr. 2 Programul recreativ estival desfăşurat în cadrul
„Paul Păltănea”- Bibliotecă Municipală din cadrul Filialei Nr. 2 „Paul Păltănea” s-a dorit, şi în cea de-a
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, în colaborare cu șasea ediţie, să fie original, plin de noutate şi utilitate
Fundaţia „Andreiana Juventus” Galaţi a desfăşurat pentru copii.
Programul de vară, gratuit, dinamic şi
interesant intitulat „Vacanţa ALTFEL
la bibliotecă!”, ediţia a VI-a, care a
cuprins o serie de ateliere recreative
și educative menite să încurajeze
copiii să fie activi.
Derulat pe parcursul a nouă
săptămâni, în perioada 2 iulie - 30
august, programul clubului de vacanţă
s-a desfăşurat şi în acest an sub
deviza: Descoperă, creează, joacă-te,
socializează la bibliotecă!, reunind
ateliere unice, în care veselia,
prietenia şi generozitatea, precum
şi redescoperirea fascinantei lumi a
cărţilor au fost prezente.
Chiar dacă de la an la an
participarea copiilor a fost mai
numeroasă, am reuşit şi de această
dată, grupându-i pe categorii de
vârstă, 6 - 9 ani şi 10 - 14 ani,
să desfăşurăm activităţile aşa
cum ne-am propus, captându-le
atenţia copiilor de fiecare dată. Implementarea, desfăşurarea şi
Cultivarea gustului pentru dezvoltarea activităţilor indoor şi
lectură prin intermediul unor activităţi atractive, outdoor în fiecare vară de către Filiala Nr. 2 „Paul
menite să stimuleze creativitatea şi comunicarea, Păltănea” - Bibliotecă Municipală, cu sprijinul
a fost şi este una dintre preocupările esenţiale ale bibliotecii judeţene, a sponsorului generos, Librăria
activităţii filialei. În cadrul clubului de vacanță am „Teonick” Galaţi, a voluntarilor adolescenţi şi a
urmărit ca toate activităţile să conţină noutăți pentru cadrelor didactice, are ca unic scop oferirea unui
participanţi, atât prin materiale, cât şi prin tehnicile de mediu educaţional favorabil în bibliotecă, care să
lucru folosite. dezvolte potenţialul creativ al tinerei generaţii,
Atelierele creative au avut ca „vedete” hârtia pentru a-l transforma în timp în creativitate
creponată, boabele de cafea, orezul, semințele de inovativă şi inventivă.
dovleac, balonul, sfoara, sârma modelatoare, ipsosul, Spațiul modern al filialei, mobilierul adecvat,
cartonul, activitățile sportive, dansurile populare, toate precum şi activitățile inedite desfășurate într-un
însoţite de veselie și distracție. cadru optim, care asigură recreere și socializare,
Pe parcursul acestui program, copiii au vizionat şi alături de o gamă variată de documente sunt doar
filme sau desene animate, aceştia făcând cunoştinţă câteva motive pentru care copiii aleg să-și petreacă
cu un univers fascinant, în care s-au întrepătruns vacanța, an de an, la Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”.
visul, magia şi suspansul, iar atelierele de teatru Vă așteptăm cu drag la bibliotecă şi anul viitor,
de păpuşi, dansuri populare şi cele sportive le-au pentru a descoperi noi ateliere recreative și educative
stimulat capacitățile creative, artistice şi sportive, estivale de neuitat!
demonstrând încă o dată că educaţia se poate face şi Cătălina Șoltuz,
prin teatru, dans şi sport la bibliotecă. Responsabil Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”

Septembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


7
Un nou cadru pentru cultura informaţiei
Joanna M. Burkhardt. Teaching Information Literacy Reframed
Lucrarea, ce o are ca autor pe Lucrarea reprezintă un sprijin atât
Joanna M. Burkhardt, profesor universitar, pentru cei care vor să înveţe să facă cercetare
specializat în cultura informației, ne sau să-şi îmbunătăţească abilităţile de cercetare,
demonstrează faptul că utilizarea tehnologiei cât şi pentru cei care derulează programe de
nu te transformă în specialist în tehnologie, instruire în cultura informaţiei, oferind o serie
iar căutarea de informaţie online, utilizând de scheme de desfăşurare a unor lecţii în acest
motoare de căutare, nu te transformă în domeniu extrem de vast.
cercetător şi nu garantează găsirea celor mai În contextul vieţii cotidiene, a şti să
autorizate şi mai utile informaţii. evaluezi o informaţie poate să facă diferenţa
Pentru cei care vor să aprofundeze între o achiziţie bună sau una proastă, după
acest subiect, adică să înveţe cum să găsească, cum ne demonstrează autoarea în exerciţiul
să evalueze, să selecteze, să folosească şi intitulat „Cumpărarea unui telefon mobil:
să comunice informaţia în toate formele restrângerea opţiunilor”, de la care pornind se
ei, această carte, prezentă şi în colecţiile Bibliotecii „V.A. oferă instrucţiuni în ceea ce priveşte restrângerea unui
Urechia”, oferă cadrul teoretic necesar pentru instruirea subiect pornind de la o temă mai largă. Alte teme practice
în domeniul culturii informaţiei, reprezentând un sprijin abordate în lucrare: crearea unei structuri arborescente
pentru cei care vor să deruleze programe de instruire în acest pornind de la un concept /temă de cercetare; structurarea
domeniu, prin includerea unor seturi de exerciţii destinate unui subiect/concept; identificarea surselor primare de
atât începătorilor în domeniu, cât şi celor aflaţi la un nivel informaţie; identificarea surselor care răspund cererii
intermediar. de informare; modalitatea de a formula o cerere de
Deşi destinată cu preponderenţă învăţământului informare care să te aducă cât mai aproape de răspunsul
superior şi bibliotecarilor din acest mediu, cartea poate căutat; cum să faci analogii/conexiuni.
reprezenta cu siguranţă un ghid şi pentru bibliotecile Capitolul 4 oferă o imagine de ansamblu asupra
publice, în care se pot desfăşura cursuri de instruire în a ceea ce înseamnă „autoritate”, tipurile de autoritate,
cultura informaţie destinate comunităţii locale. acreditări care conferă autoritate, credibilitatea unei surse,
Referindu-ne la partea practică a lucrării evaluarea unei autorităţi, probleme de care ne lovim
(exerciţiile), ce urmează o structură bazată pe două puncte frecvent în ziua de astăzi, răspunzând unor întrebări
cheie, abilităţile dobândite în urma exerciţiului (scopul esenţiale, precum: „Ce înseamnă a fi o autoritate într-un
urmărit) şi chestionarul de urmat în însuşirea acestor domeniu”, „Cum să gândeşti critic”, „Cum să evaluezi
abilităţi, enumerăm câteva dintre subiectele abordate: informaţia (criteriul „cele mai multe surse” nu reprezintă
• instruirea în privinţa culturii blogurilor, privite ca întotdeauna o garanţie a unei informaţii autorizate)”, „Cum
un cadru pentru dezvoltarea unor conversaţii pe o să creezi informaţie”, „Cum să comunici concis şi eficace”,
anumită temă de interes; „Cum să comunici prin mesaje nonverbale”, „Cum să
• identificarea celei mai importante sau mai citate evaluezi informaţia vizuală” etc.
informaţii, pornind de la un anumit studiu şi Despre cuvintele cheie, căutarea într-un catalog
consultând bibliografia asociată acestuia; de bibliotecă, definirea termenilor de căutare, folosirea
• înţelegerea conceptului de „prejudecată”, printre căutării de tip boolean, folosirea unui tezaur pentru a
exemplele oferite în acest sens numărându-se: genera termeni de căutare, unde găseşti informaţiile
prejudecata greşită în ceea ce priveşte un anume necesare, valoarea adăugată a informaţiei, copyright şi
grup social sau categorie de vârstă respectiv poziţia plagiat, citarea surselor şi multe alte subiecte actuale găsim
părtinitoare faţă de o anumită idee; indicii în paginile acestei cărţi, care oferă numeroase teme
• evaluarea surselor de informaţie din mediul ce pot fi abordate în procesul alfabetizării informaţionale.
electronic; Ceea ce ne învaţă această carte este că informaţia
• compararea informaţiilor, respectiv a punctelor de are valoare în măsura în care ştim să o găsim şi să o
vedere despre un subiect; evaluăm, că dincolo de informaţia brută se află valoarea
• evaluarea diferitelor tipuri de surse de informaţie; adăugată pe care o pot oferi specialiştii în informaţie,
• evaluarea surselor de informaţie sau punctelor de printre care un loc bine determinat îl ocupă bibliotecarii.
vedere contradictorii; Camelia Toporaş
Despre derularea unei cercetări, în care punctul şef Serviciu Referinţe
de pornire este iniţierea căutării, cu referire la cercetătorii Joanna M. Burkhardt este profesor la Universitatea din Rhode Island
începători şi la greutatea acestora în stabilirea unei teme de şi director al bibliotecilor filială din Providence and Narragansett ale
cercetare viabile, se vorbeşte în cel de-al treilea capitol, ce acestei universităţi, predă cultura informaţiei atât studenţilor, cât
oferă liniile directoare în abordarea şi tratarea unei teme, şi profesorilor încă din 1999; la Conferinţa Asociaţiei Bibliotecilor
pornind încă de la stabilirea şi delimitarea ei. Americane din 2017 a conferenţiat pe tema ştirilor false.

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2018


8
Bibliomagazin, nr. 1(23), mart. 2018
Îngrijit de Gabriel Cărăbuș, din Bistrița, România și Biblioteca „Nicolae
directorul Bibliotecii Județene „I.G. Sbiera” Iorga” Prahova, România, scrie în paginile
Suceava, primul număr din 2018 al revistei acestui număr Loredana Stanciu, bibliotecar
BiblioMagazin, Buletinul informativ al la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din
ANBPR, a apărut cu un editorial semnat Ploieşti.
de Sorina Stanca, manager al Bibliotecii Derulată anual începând cu anul 2010,
Judeţene „Octavian Goga” din Cluj. campania „Get Online Week” - „Hai pe
În paginile acestui număr al Net!”, ajunsă la cea de-a noua ediţie, este
publicaţiei trimestriale, editată de Asociaţia o inițiativă de incluziune digitală, care
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor aparține organizației Telecentre Europe și
Publice din România, sunt prezentate face parte din campania paneuropeană „Get
ultimele evenimente profesionale, ştiri şi Online Week”, implementată în România
informaţii din lumea bibliotecilor publice de către Fundația EOS, în parteneriat cu
româneşti şi europene. Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Astfel, putem citi un articol despre Conferința Publice din România – ANBPR și Asociația A.P.D.E.T.I.C.,
IFLA de la Timișoara, din 1-2 martie 2018, „Servicii de cu implicarea telecentrelor, bibliotecilor publice, școlilor,
bibliotecă pentru o societate multiculturală”, întâlnire Punctelor de Acces Public la Informație (PAPI) și a altor
de lucru bianuală a secţiunii IFLA și despre Conferința organizații și instituții dedicate alfabetizării digitale din
„Multicultural Information Services: Supporting Identity România. Despre acest proiect, despre ediţia din acest
and Diversity”, la care ANBPR a fost reprezentată de an, desfăşurată în zilele de 19-25 martie 2018 şi despre
președintele acestei asociaţii, Sorina Stanca, care a avut categoriile de activităţi care au fost organizate, scrie un
o intervenție, ca partener al evenimentului, și a moderat articol cuprinzător Ioana Crihană.
una dintre secțiunile tematice, și de directorul executiv al Ruxandra Nazare, de la Biblioteca Judeţeană Braşov,
ANBPR, Ioana Crihană. vicepreşedinte ANBPR, prezintă în continuare întâlnirea
Un alt eveniment profesional, de înaltă ținută, a de primăvară a secţiunii IFLA, Biblioteci pentru copii şi
avut loc în perioada 29-30 martie, la Chișinău, Republica adolescenţi, din 12-14 aprilie 2018, de la Florenţa, desfăşurată
Moldova, în cadrul proiectului „Agenda for Sustainable la Biblioteca publica delle Oblate, trecând în revistă agenda
Development – A Recipe from Libraries”, susținut de întâlnirii, rezumatul discuţiilor şi deciziile luate.
International Federation of Library Associations – IFLA, Noutăţi despre comisiile profesionale ale ANBPR
despre care citim un articol scris de Mihaela Penaru, prezintă Catrina Căluian, bibliotecar la Biblioteca
președinte al ANBPR - Filiala Argeș. Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, secretar al Comisiei
Cea de-a 4-a reuniune de planificare din Profesionale pentru Prelucrarea Documentelor şi
cadrul proiectului „e-Skills for e-Inclusion”, găzduită de Referinţe Ştiinţifice, iar despre Campania „4/4 Pentru
partenerul bulgar, Global Libraries Bulgaria Foundation, Prieteni” a Ambasadei SUA la București, lansată în luna
la care au participat reprezentanții organizațiilor martie 2018, cu ocazia comemorării a 50 de ani de la
partenere, Kilcooley Women’s Centre, Asociația Națională trecerea în neființă a lui Martin Luther King Jr., acțiune de
a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, voluntariat la nivel național, scrie un bine documentat şi
Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară, ilustrat material, Ioana Crihană.
Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, Global În finalul acestui număr al revistei BiblioMagazin,
Libraries Bulgaria Foundation și Fundacion Esplai, a fost echipa proiectului „Jurnalul – portal spre cultură”, pe care
trecută în revistă de Ioana Crihană. Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Braşov l-a
Despre proiectul „New Challenges for Public derulat în parteneriat cu ANBPR, sprijinită financiar de
Libraries” - „Noi provocări pentru bibliotecile publice” Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), face
și diseminat sub formula „NewLib”, demarat în 2016 un apel către bibliotecari, mai ales către bibliotecarii de
şi care vizează crearea unei comunități transnaționale la Colecţii Speciale, pentru a contribui şi a oferi jurnale
construite în jurul bibliotecilor publice și împărtășirea din colecţiile lor, ce vor fi prelucrate şi însoţite de ilustraţii
bunelor practici, având ca lider Consorțiul Italian Sistema grafice şi audio, cu ajutorul cărora să poată fi continuat,
Bibliotecario Nord Ovest și parteneri: Direcția de Cultură dezvoltat şi extins acest proiect în reţea, valorificând
Regione Lombardia, Identità e Autonomie, Università inovator patrimoniul național şi promovând lectura în
degli Studi di Milano Bicocca, Culture And Citizens’ cadrul ANBPR, ca reţea a unei bresle de profesionişti.
Services din orașul Aarhus, Danemarca, Biblioteca „Lucio Otilia Pricopi
Craveiro da Silva” Braga, Portugalia, Fundația „Progress” Serviciul Referinţe

Septembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


9
Aniversările anului 2018 în județul Galați:
octombrie - decembrie 2018
Bălăbăneşti 1942), apoi căpitan (1 apr. 1945), care a participat
18 decembrie - 10 ani de la moartea, în Galați, la războiul antihitlerist în funcţia de comandant al
a scriitorului Lică RUGINĂ, profesor de limba Bateriei a 9-a, decorat cu Ordinul „Steaua României”
română, jurnalist, membru al cl. a V-a, „Coroana României” cl. a IV-a, Ordinul
Societății Scriitorilor „Costache „Mihai Viteazul” cl. a III-a cu spade (post-mortem)
Negri” din Galați, Cetățean de (d. 23 apr. 1945, Melcice, Cehoslovacia)
Onoare al Municipiului Galați (n. 8 noiembrie - 140 de ani de la naşterea, în satul
28 mart. 1934, sat Bursucani, com. Tecucel, com. Buciumeni, jud. Galaţi, a profesorului
Bălăbănești, jud. Galați) Ştefan CORODEANU, absolvent al Gimnaziului
Real din Tecuci, cu o prodigioasă activitate
Bălăşeşti
didactică, primul director al Liceului „Dimitrie
10 decembrie - 40 de ani de la moartea, în Iaşi,
A. Sturdza” din Tecuci, preşedinte al Federaţiei
a profesorului şi biologului Vasile GHENCIU,
Didactice din Tecuci, prefect al judeţului Tecuci,
cadru didactic în învăţământul superior ieşean,
distins cu Ordinul „Steaua României cu spade în
care şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică în cadrul
grad de Cavaler” şi Ordinul „Coroana României” în
Laboratorului de biologie generală şi genetică al
grad de Cavaler (d. 14 iul. 1935, Tecuci, jud. Galaţi)
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi a publicat singur
15 decembrie - 10 ani de la
sau în colaborare aproape 70 de lucrări ştiinţifice
moartea, în Boston, Massachusetts,
(n. 22 aug. 1931, com. Bălăşeşti, jud. Galaţi)
S.U.A., a profesorului Anghel
Băleni RUGINĂ, doctor în economie,
16 noiembrie - 90 de ani de la nașterea, în care a donat Bibliotecii Municipale
com. Băleni, jud. Galați, a doctorului Corneliu „Ştefan Petică” din Tecuci câteva
BURLIBAȘA, chirurg oro-maxilo-facial de elită, șef sute de volume (n. 24 mai 1913, sat
al Clinicii de Chirurgie Oro-Maxo-Facială și decan Vizurești, com. Buciumeni, jud. Galați)
al Facultății de Stomatologie din București, director 30 decembrie - 135 de ani de la nașterea, în com.
al Spitalului Clinic de Stomatologie Buciumeni, jud. Galați, a medicului
din București, membru fondator Dimitrie A. NEGRU, profesor
și președinte al Societății Române universitar, întemeietorul școlii
de Chirurgie Oro-Maxo-Facială, radiologice românești, fondator al
membru emerit al Academiei de primului Institut de Radiologie din
Științe Medicale din România (d. țară și al Societății de Radiologie
4 nov. 2007, București) din România (d. 9 mart. 1955, Cluj)
Brăhăşeşti Cavadineşti
18 noiembrie - 100 de ani de la nașterea, în com. 2 noiembrie - 165 de ani de la naşterea, în com.
Brăhășești, jud. Galați, a artistei plastice Carmen Cavadineşti, jud. Galaţi, a avocatului Ioan
Cecilia RĂCHIȚEANU, afirmată ŢEPELUŞ, înscris în Baroul Capitalei, supleant şi
în sculptură, lector universitar, procuror la tribunalul Constanţa, poliţai al oraşului
muzeograf la Muzeul de Artă al Galaţi, distins cu Serviciul credincios clasa I
României, istoric de artă în cadrul „Coroana României” în grad de Cavaler
Direcției Patrimoniului Național,
membră a Sindicatului Artelor Corod
Frumoase (d. 27 febr. 2003, București) 9 octombrie - 75 de ani de la nașterea, în Galați, a
poetului satiric Aurel SCARLAT,
Buciumeni profesor de limba şi literatura
29 octombrie - 105 ani de la nașterea, în com. română în comunele Corod, Lieşti
Buciumeni, jud. Galați, a lui Gheorghe DECUSEARĂ, şi Iveşti, colaborator la reviste
absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie precum „Pax Aura Mundi” şi
(iul. 1938), sublocotenent şi comandant de secţie în „Dunărea de Jos”, membru al
Regimentul 22 artilerie, avansat locotenent (24 ian. cenaclului Cubul Critic Oblio
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2018
10
Cosmeşti Iveşti
6 decembrie - 55 de ani de la 19 octombrie - 120 de ani de
nașterea, în com. Cosmești, la nașterea, în comuna Ivești,
jud. Galați, a pictorului Nelu jud. Galați, a generalului Anton
PASCU, stabilit în Milano MARIN, profesor în școlile militare
(Italia), cu mai multe expoziţii din Târgu-Mureş, Sibiu şi Bucureşti,
personale şi participări la șef de Stat Major al Corpului Aerian
expoziţii colective, cu lucrări în Român în cel de-al Doilea Război
colecţii de stat şi particulare din România, Anglia, Mondial, publicist și scriitor, decorat cu numeroase
Franţa, Germania, Spania, Suedia, S.U.A. distincţii şi decoraţii pentru faptele de arme (d. febr.
Fârţăneşti 1992, București)
24 decembrie - 80 de ani de la nașterea, în com. 19 octombrie - 100 de ani de la naşterea, în Mârzeşti,
Fârţăneşti, jud. Galaţi, a prozatorului şi eseistului jud. Orhei, Republica Moldova, a preotului şi
Mihai VLASIE, profesor suplinitor în com. Cuca, publicistului Igor P. JECHIU, preot în Parohia Iveşti
jud. Galaţi (1961-1968), consilier la Secretariatul (1952-1974), unde a înfiinţat un muzeu sătesc şi a pus
de Stat pentru Culte (1975-2001), colaborator la bazele primei societăţi culturale
revistele „Săptămâna”, Suplimentul literar-artistic al din judeţ şi din Moldova de
„Scânteii tineretului”, „România liberă” după 1946, intitulată „Ştefan
Petică”, apoi preot în Parohia
Frumuşiţa „Sf. Pantelimon” din Galaţi,
25 octombrie - 110 ani de la nașterea, în com. membru al Asociaţiei Scriitorilor
Frumușița, jud. Galați, a compozitorului Jean şi Publiciştilor din Basarabia,
CONSTANTINESCU, dirijor al unor renumite membru fondator al Societăţii Române de Bibliofilie
orchestre simfonice și profesor de compoziție și dirijat, (1972), membru al Clubului Epigramiştilor „Păstorel
membru al Societății Compozitorilor Români, stabilit Teodoreanu” din Galaţi şi al Studioului de Istorie
în Argentina, unde după moartea sa a fost instituit „Nicolae Iorga”, preşedinte al Asociaţiei Culturale
Concursul Național de Pian din Tucumán, ce îi poartă „Pro Basarabia şi Bucovina” - filiala Galaţi (1991) şi
numele (d. 10 ian. 1972, Buenos Aires, Argentina) Cetăţean de Onoare al Oraşului Galaţi (d. 19 mart.
Fundeni 1992, Galaţi)
23 noiembrie - 70 de ani de la nașterea, în com. 19 octombrie - 60 de ani de la nașterea, în com.
Fundeni, jud. Galați, a juristului Ivești, jud. Galați, a scriitoarei şi publicistei Ana
Săndel DUMITRU, cercetător DOBRE, doctor în litere, profesor de limba și
în domeniul istoriei Galaţiului, literatura română, eseistă, critic
colaborator la revistele şi istoric literar, colaboratoare
„Dunărea de Jos” şi „Porto- la numeroase reviste literare,
Franco”, membru al Societăţii redactor asociat la revista
Scriitorilor „Costache Negri” „Litere” (revistă lunară de
din Galaţi, al Comisiei pentru Istoria Oraşelor cultură a Societăţii Scriitorilor
din România a Academiei Române şi al Asociaţiei Târgovişteni), care a obţinut
Profesorilor de Istorie de la „Dunărea de Jos” mai multe premii literare, membră a Societăţii
Scriitorilor Târgovişteni
Ghidigeni
29 noiembrie - 110 ani de la naşterea, în com. Iveşti,
7 noiembrie - 110 ani de la nașterea, în satul Tălpigi,
jud. Vaslui, a istoricului Valerian POPOVICI, care
com. Ghidigeni, jud. Galați, a profesorului Vasile
a urmat Gimnaziul Real de Băieţi
T. DONIGA, folclorist inclus în „Dicționarul
din Tecuci şi Facultatea de Litere şi
etnologilor români” realizat de
Filozofie din Iaşi, cadru universitar
Iordan Datcu, profesor și director
la Facultatea de Istorie din Iași,
la Liceul „Gheorghe Șincai” din
cercetător la Institutul de Istorie
Baia Mare, autor al unei culegeri
și Arheologie „A. D. Xenopol” din
cu titlul „Poezii populare din Oaş,
Iaşi, pe care l-a condus între anii
Maramureş şi Năsăud” (d. 20 iun.
1949 și 1967, autor de lucrări şi
1987, Baia Mare, jud. Maramureş)
studii de specialitate (d. 23 sept. 1967, Iaşi)

Septembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


11
Munteni Smulţi
26 octombrie - 105 ani de la 12 decembrie - 30 de ani de la
nașterea, în com. Munteni, jud. moartea, în București, a poetului
Galați, a generalului de aviație Teodor Al. MUNTEANU, secretar
Constantin ȘENDREA, pilot și de redacție la revista „Convorbiri
instructor la Școala de Pilotaj din literare”, colaborator la publicaţii
Tecuci, care a condus colectivul literare ale vremii, membru al
de redactare al istoricului aviaţiei Societății Scriitorilor Români (n.
româneşti - „Aripi româneşti” (1966), membru 13 oct. 1911, com. Smulți, jud. Galați)
în Comitetul Organizatoric al Veteranilor din
Războiul Antifascist (d. 3 mart. 1993, București) Târgu Bujor
23 noiembrie - 100 de ani de la nașterea, în 28 noiembrie - 155 de ani de la nașterea, în
satul Ungureni, com. Munteni, satul Golășei, Tg. Bujor, jud.
jud. Galați, a doctorului Aurel Galați, a generalului Eremia
MARIN, medic chirurg O.R.L. la GRIGORESCU, unul dintre
Spitalul „Colţea”, medic la Spitalul cei mai buni comandanți ai
„Cantacuzino” din Bucureşti, şef armatei române din Primul
lucrări şi şef de secţie la Institutul Război Mondial, care a dat
O.R.L din Bucureşti, membru al expresiei istorice „pe aici nu
Societății de Oto-rino-laringologie se trece” valoare de simbol în luptele de la Oituz și
din București, membru corespondent al Societății Mărășești (d. 21 iul. 1919, București)
O.R.L. din Franța (d. 30 sept. 1964, București) 20 decembrie - 80 de ani de la
nașterea, în Tg. Bujor, jud. Galați,
Nămoloasa a scriitorului și jurnalistului
26 octombrie - 55 de ani de la nașterea, în com. Mircea IONESCU, bibliotecar şi
Nămoloasa, jud. Galați, a şef secţie la Biblioteca Judeţeană
lectorului universitar doctor „V.A. Urechia” din Galaţi, director
Cătălin NEGOIȚĂ, redactor la al Editurii Hypatya, redactor la
„Viaţa liberă”, director general numeroase publicaţii gălăţene,
la Express TV, cadru didactic la autor de scenarii şi piese de teatru transmise la radio
catedra „Jurnalism” din cadrul şi televiziune, membru al Societăţii Scriitorilor „C.
Facultăţii de Litere a Universităţii Negri” din Galaţi (d. 7 apr. 2013, Galaţi)
„Dunărea de Jos” din Galaţi, director executiv al
Direcţiei pentru Cultură Galaţi, membru al Uniunii Tecuci
Ziariştilor Profesionişti din România, preşedinte al 2 octombrie - 65 de ani de la nașterea, în Iași, a poetei
Asociaţiei Române de Istorie a Presei Marlena BRAESTER, doctor în lingvistică, absolventă
a Liceului Teoretic din Tecuci,
Oancea redactor-şef al revistei „Continuum”
14 octombrie - 125 de ani de la moartea, în Roman, al Uniunii Scriitorilor Israelieni de
jud. Neamţ, a preotului și profesorului Dimitrie limbă franceză, președintă a Asociației
MATCAȘ, preot și protopop în Roman, director Scriitorilor Israelieni de Expresie
şi profesor al Seminarului din Roman, membru în Franceză din Israel, membră în
Divanul Ad-Hoc al Moldovei și deputat (n. 10 apr. Comitetul director al Centrului de
1820, com. Oancea, jud. Galați) Cercetări privind Poezia Francofonă Contemporană a
Piscu Universităţii din Haifa (CRPFC), decorată de Guvernul
1 noiembrie - 55 de ani de la nașterea, în com. Piscu, Franţei cu distincţia Ordre des Palmes Académiques în
jud. Galați, a halterofilului Nicu grad de Cavaler, pentru servicii aduse
VLAD, multiplu laureat la mari culturii franceze
competiții mondiale, europene 3 octombrie - 135 de ani de la
și naționale, antrenor, președinte naşterea, în Galaţi, a profesorului
al Federației Române de Haltere, universitar Agricola CARDAŞ,
vicepreședinte al Comitetului doctor în ştiinţe agricole, absolvent
Olimpic și Sportiv Român al Liceului „Vasile Alecsandri”

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2018


12
din Galaţi, creatorul învăţământului mediu de decorat cu medalia „Virtutea Militară de Aur” (d. 27
zootehnie şi al Centrului universitar de zootehnie iul. 1918, Tecuci, jud. Galați)
în Moldova, care a întemeiat Şcoala Practică 19 octombrie - 140 de ani de la naşterea, în Tecuci,
Agricolă de la Ţigăneşti – Tecuci, autor a numeroase jud. Galaţi, a avocatului M. I. NEGREANU, care
lucrări privind materialul zootehnic autohton și a urmat studiile secundare la Ploieşti şi Galaţi,
influența mediului asupra organismului animalelor licenţiat în drept, şeful Contenciosului şi secretarul
domestice, membru al Academiei de Ştiinţe a Societăţii de Asigurare „Generala”, avocat în Baroul
României (d. 30 oct. 1955, Iaşi) Capitalei, autor de articole de drept publicate în
3 octombrie - 135 de ani de la nașterea, în Tecuci, reviste de specialitate, membru al Societăţii de
jud. Galați, a inginerului Mircea VOLANSCHI, Ştiinţă a Asigurărilor din Berlin
absolvent al Facultății de 23 noiembrie - 95 de ani de la moartea, în
Ştiinţe a Universităţii din Tecuci, jud. Galați, a artistului plastic Dimitrie
Iaşi, secţia de Fizică-Chimie, HÂRLESCU, profesor de desen în învățământul
inginer electrotehnist în Franţa, tecucean, unul dintre valoroșii pictori expresioniști
director al Uzinei de Lumină, români (n. 5 nov. 1872, Fălticeni, jud. Suceava)
respectiv al Societăţii Comunale 24 noiembrie - 140 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud.
de Electricitate Iaşi (1920- Galați, a poetului și ziaristului Constantin MUCHE,
1944), profesor de specialitate la Facultatea de funcţionar în Tecuci, editor al revistelor „Provincia
Electrotehnică din Iaşi (1929-1947), preşedinte literară” și „Plaiuri dobrogene”, corespondent local
al primului Club Rotary din Iaşi (1933) (d. 1 aug. pentru ziarele „Adevărul” şi „Dimineaţa”, creaţiile
1974, București) sale literare fiind publicate în diverse reviste culturale
4 octombrie - 60 de ani de la nașterea, în Tecuci, din ţară (d. 20 mai 1929, Bazargic)
jud. Galați, a ziaristului Gelu CIORICI-ȘIPOTE, 20 decembrie - 140 de ani de la nașterea, în satul
redactor la ziarul „Imparţial”, apoi redactor-şef al Binţinţi, com. Geoagiu, jud. Hunedoara, a poetului
publicaţiei săptămânale „Impact Est”, unul dintre Ioan C. BISTRIȚIANU, profesor și director la
iniţiatorii mişcării literare „Noduri şi Semne” Gimnaziul din Râmnicu Sărat şi din anul 1909 la
(cenaclu, revistă, editură), membru al Societăţii Gimnaziul Real din Tecuci
Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi (sept. 1998) 29 decembrie - 105 ani de la naşterea, în Bârlad,
5 octombrie - 40 de ani de la moartea, în Bucureşti, a pictorului Ioan N. PEIU, profesor la Liceul
a istoricului şi profesorului universitar Mihai I. „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci (din 1941), prezent
BERZA, doctor în istorie şi filosofie, ale cărui cu lucrări la Saloane oficiale şi expoziţii naţionale
cercetări în domeniul istoriei economiei, heraldicii, (d. 24 aug. 1944)
genealogiei, istoriei medievale, 29 decembrie - 90 de ani de la moartea, în București, a
istoriei culturii şi artei s-au publicistului Ioan NĂDEJDE, doctor
reflectat în studiile şi lucrările date în drept, profesor în învăţământul
tiparului, membru corespondent liceal din Iaşi, unul dintre istoricii
al Academiei Române, membru inițiatori ai presei muncitorești,
titular al Academiei de Ştiinţe deputat, jurist pe lângă Înalta Curte
Sociale şi Politice, vicepreşedinte al de Casaţie şi Justiţie (n. 14 dec. 1854,
Asociaţiei Internaţionale de Studii Tecuci, jud. Galați)
Bizantine (n. 23 aug. 1907, Tecuci, jud. Galaţi) 30 decembrie - 135 de ani de la nașterea, în
9 octombrie - 40 de ani de la moartea, în Florența, București, a scriitorului și compozitorului Ionel
Italia, a profesorului de limba și literatura română BĂJESCU-OARDĂ, cu studii în Tecuci și la Liceul
Gheorghe CARAGAȚĂ, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați, cântăreț și actor
Modern din Tecuci şi al Facultăţii de Litere a în trupe lirico-dramatice din Galați, Bucureşti,
Universităţii din Iaşi (1932), bursier al Şcolii Craiova, Iaşi, Cluj, care a imprimat
Române de la Roma (1933-1935), membru fondator discuri de muzică ușoară și
al Societății Academice Române din Roma (n. 28 cuplete la diferite case de discuri,
oct. 1907, com. Corbasca, jud. Bacău) a publicat în ziarele: „Dunărea de
17 octombrie - 135 de ani de la nașterea, în București, Jos” (Galaţi), „Universul”, „Opinia”,
a pilotului Nicolae CAPȘA, instructor de zbor, „Adevărul”, „Dimineaţa”, „Rampa”
unul dintre primii patru piloţi militari ai României, etc. (d. 10 sept. 1979, Bucureşti)

Septembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


13
Tudor Vladimirescu Catedra de Slavistică a Facultăţii de Litere din Iaşi,
25 decembrie - 75 de ani de la nașterea, în com. membru permanent al Institutului de Studii şi
Tudor Vladimirescu, jud. Galați, a profesorului Cercetări Balcanice din Bucureşti, membru post-
Toma BADIU, profesor de mortem al Academiei Române (d. 9 ian. 1980, Iaşi)
educaţie fizică (1968-1973), 20 decembrie - 125 de ani de la moartea, în
inspector şcolar la Inspectoratul Nisa, Franţa, a generalului de armată Alexandru
Judeţean Galaţi (1975-1992), CERNAT, care s-a remarcat
lector la Universitatea „Dunărea ca ministru de război,
de Jos” din Galaţi (1993-1997), prin alcătuirea planurilor
decan al Facultăţii de Educaţie de luptă şi în conducerea
Fizică şi Sport din Galaţi (2004-2008), deţinător al efectivă a trupelor în timpul
Medaliei „Merite deosebite în învăţământ” (2004) Războiului de Independenţă
Vârlezi al României (n. 17 ian. 1828,
14 decembrie - 120 de ani de la com. Vârlezi, jud. Galaţi)
nașterea, în com. Vârlezi, jud.
Galați, a lingvistului și etnologului Rubrică realizată de
Petru CARAMAN, doctor în litere Tena Bezman și Bianca Mărgărit,
şi filosofie, profesor universitar la Serviciul Referințe

Eroii în memoria comunităţii la Drăgăneşti


În data de 8 iunie 2018 s-a desfășurat în
incinta Bibliotecii Comunale Drăgănești activitatea
cu tema „Eroii în memoria comunității - 100 de ani
de la Marea Unire”.
Au fost prezente personalități ale comunei:
primar Liviu Condrache, vice-primar Ilie Pătrașcu,
preot Emanuel Bălan, preot Gheorghi Isac, profesori
de istorie (doamna Roxana Marin, domnul Marian
Jujău), domnul colonel Ilie Vlad, bibliotecar Lucia
Milea, bibliotecar Mioara Sandu, doamna inginer
Angela Condrache, elevi de la
cele două școli, Drăgănești și
Malu-Alb.
de pomenire ale eroilor căzuți
S-au vizionat filme cu
pe front, ţinute în fața celor
imagini din cele două războaie
două monumente existente în
mondiale, imagini de la slujbele
comună.
Fiecare invitat a povestit cu
sensibilitate despre jertfa eroilor
noștri înainte de Marea Unire,
dar mai ales în timpul celor
două războaie mondiale.
Elevii clasei a-3-a A, învățător Ani Bucătaru,
au prezentat un program artistic. Românașii
noștri au interpretat cu emoție cântece și poezii
patriotice.
Au urmat discuții libere, impresii și păreri la
o ceașcă de cafea.
Bibliotecar Jenica Casiean,
Biblioteca Comunală Drăgăneşti

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2018


14
Comemorarea poetului naţional Mihai Eminescu
la Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” din Tecuci
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”
din Tecuci a omagiat şi în acest an personalitatea
Marelui Poet, la 129 de ani de când călătorește
printre stele.
Constantin Noica spunea că Eminescu este
„omul deplin al culturii românești”, și cum viața sa
a fost viața sufletului și conștiinței sale, această zi nu
putea să treacă neobservată la Tecuci.
Bibliotecari, scriitori, public cititor şi elevi
ne-am adunat în jurul statuii lui Eminescu care
străjuiește maiestuos Parcul Central.
Tinerii au cântat și au recitat din opera
poetului. Pentru câteva momente, oamenii grăbiți
sau cei care au ieșit la plimbare în parc și-au adus „O, suflete pierdut! La tine vin și-ți cer un
aminte versurile și au fredonat împreună cu noi, singur lucru: răspunde-mi, poate dacă tu voiești, la
aducând un omagiu nemuririi poetului, acest geniu o simplă întrebare: Ce-ar fi lumea asta, oare, fără al
al creației şi frumosului, cel care prin opera sa a său poet” s-a întrebat Valentina Șoga, clasa a XI-a E,
lăsat țării un imens tezaur cultural și spiritual. Colegiul Național „Spiru Haret”.
Activitatea culturală a Bibliotecii Municipale „Eminescu este o stare, o trăire permanentă,
„Ștefan Petică” - Tecuci a fost răsplătită îndelung cu o revelație a poporului român, o dovadă supremă
aplauze de public. a încadrării în veșnicie” a afirmat Daniel Vasile
Nu am dorit ca prin această activitate să Măcișanu de la Colegiul Național „Spiru Haret”.
facem o dezbatere publică despre personalitatea Gânduri, sentimente așternute pe hârtie, de
poetului, ci să trezim, în sufletul oamenilor care ne adolescenții zilelor noastre.
urmăresc, sentimentul iubirii de țară, al aprecierii O parte dintre eseuri au fost trimise ulterior
oamenilor de cultură valoroși, care prin opera la redacția ziarelor românești din Statele Unite,
lor au dus imaginea poporului român în cele mai „New York Magazin” și „Curentul Internațional”.
îndepărtate zări. Participanții au fost răsplătiți cu diplome și
Și cum rolul bibliotecii este de a călăuzi, de a premii în cărți și rechizite.
îndruma oamenii spre carte, spre lectură… în felul Au primit premii: Podaru Florina Cosmina,
acesta spre cunoaștere, am inițiat un concurs de elevă la CN „CH” (Premiul I), Crăciun Adriana,
eseuri, intitulat „Dacă n-ar fi Eminescu” la care au elevă la CN „SH” (Premiul al II-lea), Blănar Elena,
participat elevi cu aptitudini creative de la cele trei elevă la CN „SH” şi Blehoeanu Diana, elevă la CN
colegii din Tecuci, care prin creaţiile lor emoționante „SH” (Premiul al III-lea), Iancu Mariana, elevă la
au dovedit că iubesc și că sunt pătrunși de spiritul CN „SH” şi Gavrilescu Dan Andrei, elev la CN
eminescian. „CH” (Mențiuni).
Au recitat din creația poetului: Căldăraru
Florin Romeo, clasa a-II-a, Șc. Gimn. „Ion Petrovici”,
Sârbu Anastasia şi Sălăvăstru Elena, eleve în clasa
a-III-a, Șc. Gimn. ,,Dimitrie Sturdza”.
Ne-au emoționat cu glasurile lor: Elena
Sălăvăstru, clasa a VIII-a, Șc. Gimn. din Tălpigi,
Andra Crăciun, elevă în clasa a XII-a, CNAE, Raluca
Alexe, elevă în clasa a V-a, Șc. Gimn. „Dimitrie
Sturdza”, care frecventează cursurile clasei de canto
din cadrul Casei de Cultură din Tecuci.
Ionica Nasie, director
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci

Septembrie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


15
Istorie căutată la Ghidigeni
Ziua se anunța frumoasă, dar începea cu
gânduri și întrebări, cu emoții și nevoie de curaj. Cu
câteva zile în urmă primisem telefon de la un domn,
care se prezentase ca fiind președintele Asociației
„Mila 80” din Galați, Ciprian Ciocan și mă întreba
dacă poate veni cu un grup de vizitatori la palatul
familiei Chrissoveloni. Cum să nu se poată, când acest
loc are atâta poveste în el, care așteaptă să fie spusă
oamenilor dornici să afle istorie. Sigur că musafirii sunt
întotdeauna bineveniți la Ghidigeni, tocmai pentru că
aceste locuri au un trecut valoros atât prin clădirile
devenite monumente istorice, cât și prin oamenii care
au făcut istorie pe aici acum o sută și ceva de ani.
Așa cum se știe, aici a locuit familia apoi, au realizat o hartă online, pe care au fost trecute
Chrissoveloni, mult implicată în activitățile de război obiectivele pe care își doreau să le viziteze, locurile ce
prin punerea casei la dispoziția rețelei de spitale create dețineau povești minunate necunoscute, rămase doar
în Moldova în timpul Primului Război Mondial. în memoria localnicilor de cele mai multe ori. Aceste
Aici venea în vizită familia regală, fiul familiei obiective de patrimoniu, aflate în stare de degradare,
Chrissoveloni, Nicky fiind botezat de Regina Maria. dețin istoria locurilor și, per total, a țării noastre.
În 1917, când războiul se apropia de sfârșit, În acea zi a itinerariului lor, șirul de vizitatori
prin lunile octombrie-noiembrie a acelui an, în casa a umplut aleea palatului, oamenii fiind încântați și real
familiei Chrissoveloni, regele Ferdinand și oameni impresionați de cele văzute și auzite.
importanți din stat discutau despre Marea Unire ce Cum eu nu am o poveste șablon, pe care să
avea să aibă loc peste un an. Totul se desfășura în mare o spun de la un capăt la altul, discuțiile cu ei au fost
secret, spune în lucrările sale Constantin Argetoianu. libere, le-am răspuns la întrebări și curiozități, le-am
Și Unirea s-a făcut! spus lucruri cercetate, despre date și fapte reale, despre
Și ziua vizitei membrilor Asociației „Mila 80” amintiri ce au dormit zeci de ani în dosare și hârtii pe
a venit. La poarta palatului, ce se află lângă Primăria rafturile unor instituții precum Arhivele Naționale ale
comunei, s-au oprit două autocare care au adus Statului sau în muzee.
aproape 70 de oameni, de diferite vârste, pensionari Vizitatorii au fost impresionați de lucrurile nou
care aveau și nepoți luați în această excursie, erau aflate, de întâmplări legate de perioada anilor 1889 –
tineri curioși să cunoască locuri noi și să afle istoriile 1960, perioadă în care s-a scris istorie pe pământurile
lor. Eu am fost însoțitorul, ghidul lor la palat, așa localității mele. În 1889 familia Chrissoveloni s-a
cum obișnuiesc de fiecare dată când sunt vizitatori. stabilit la Ghidigeni, a dezvoltat economic și social
Citisem despre lucrurile minunate propuse și realizate locurile și a părăsit România, plecând în Grecia, în anul
de membrul fondator al acestei asociații, Cristian 1960. Întorși după Revoluția din 1989, moștenitorii lui
Ciocan, că începutul a fost mai greu, ca întotdeauna, Nicky Chrissoveloni au revendicat palatul, lăsând loc
că activitatea lor a început cu tururi pietonale, dar de a se scrie alte și alte întâmplări în istorie.
O parte dintre ei au vrut să aibă monografia
localității și au primit-o. Le-am mulțumit pentru
vizită, fiind onorată că ne-au ales pentru a ne cunoaște.
Eu, cu inima plină de încântare că povestea merge mai
departe, că istoria satelor mele a fost făcută cunoscută
unui număr atât de mare de vizitatori, i-am condus
spre autocare mulțumită că a mai trecut încă o zi cu
folos pentru promovarea istoriei locurilor natale.

Bibliotecar Mihaela Gudană,


Biblioteca Comunală Ghidigeni

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2018


16
Ştiri despre profesie
Concurs de booktrailere în cadrul proiectului
CLIP[L]IT – Carte în 7Arte
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” prin realizarea unei
Braşov adresează către toate bibliotecile publice și colecții de trailere
școlare, din țară și din Republica Moldova, invitaţia de carte aparținând
de a promova în rândul tinerilor din comunitățile literaturii române
în care își desfășoară activitatea concursul de contemporane și
booktrailere organizat în cadrul proiectului cultural a unei platforme
CLIP[L]IT – Carte în 7Arte. dedicate.
Concursul se va desfăşura în perioada 8 Prima ediție
octombrie – 8 noiembrie 2018, proiectul fiind a concursului aduce
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural câștigătorilor primelor
Național şi realizat în parteneriat cu Facultatea de trei locuri premii
Litere a Universității Transilvania Brașov, Asociația în bani, în valoare totală de 3.000 lei, și multe alte
culturală Control N, Asociația BookLand, Asociația premii surpriză.
culturală KunSTadt. Această competiţie propune Regulamentul concursului poate fi
o formă creativă de comunicare și receptare a consultat la adresa: https://drive.google.com/file/
culturii scrise, combinând tehnicile specifice d/1DIusRzQPU-YXXoO1BrI9TosdQ0ozVU2o/view
cinematografiei, literaturii și IT-ului, materializată

Transmisiuni live şi resurse online la Congresul IFLA 2018


Anul acesta, pentru ifla-2018 şi pe canalul de youtube al IFLA, https://
a doua oară, după www.youtube.com/user/iflahq, sunt următoarele:
congresul de anul trecut, • „De la date la advocacy: Povestiți despre
la Congresul Mondial biblioteca voastră folosind unelte digitale,
de Biblioteconomie şi precum Harta mondială IFLA a bibliotecilor”
Ştiinţa Informării al IFLA (secțiunea „Statistică și evaluare” a conferinţei);
(Federaţia Internaţională a • „Libertatea intelectuală într-o lume polarizată”
Asociaţiilor de Biblioteci), (Comitetul Consultativ al FAIFE - Freedom
desfăşurat în perioada 24- of Access to Information and Freedom of
30 august, la Kuala Lumpur, Expression / Liberul Acces la Informație și
în Malayesia, au avut loc transmisiuni live, gratuite, ale Libertatea de Exprimare al IFLA);
celor mai importante nouă sesiuni de comunicări ale • „Ce se întâmplă cu împrumutul conţinutului
manifestării, oferind posibilitatea celor interesaţi să digital?” (organizată, în cooperare, de Grupul de
participe, de la distanţă, la acest important eveniment lucru pentru Împrumutul Conţinutului Digital și
anual pentru lumea biblioteconomiei mondiale. Secţiunea Bibliotecilor Publice);
În plus, IFLA face posibilă accesarea • „Un câștig de ambele părți: o trainică educație şi
înregistrărilor unora dintre momentele importante formare și perfecționare profesională continuă
ale conferinţei, oferind bibliotecarilor din toată înseamnă asociații profesionale puternice”
lumea posibilitatea de a fi puşi la curent cu cele (organizată de secțiunile „Management-
mai noi informaţii din profesie de către experţi în ul Asociațiilor de Biblioteci”, „Educaţie şi
domeniu. Prezentările ce pot fi accesate pe site-ul Formare”, „Dezvoltare Profesională Continuă și
congresului, https://2018.ifla.org/live-streaming-wlic- Învăţare la Locul de Muncă”).
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR
Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com Director: Zanfir ILIE
Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com Redactor şef: Camelia Toporaş
Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com Redactori: Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com Machetare: Camelia Toporaş
Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti), ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Georgeta Marus (Grivița) Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060