Sunteți pe pagina 1din 4

Centrul de Dezvoltare a Lanţurilor Valorice

Buletin pentru producătorii de fructe sâmburoase Nr.4, iulie 2014

SISTEMUL U.F.O. DE FORMARE A POMILOR DE CIREȘ Acest buletin este destinat producă-
torilor de fructe și legume din Repu-
blica Moldova și este editat de către
Upright Fruiting Offshoots (UFO) este un sistem dezvoltat de Proiectul Competitivitatea Agricolă
Dr. Matthew Whiting de la Universitatea Stat Washington din Statele și Dezvoltarea Întreprinderilor
Unite ale Americii. Această formă de coroană în livadă conferă rându- (ACED), finanțat de Agenția SUA
rilor de pomi un pentru Dezvoltare Internațională
aspect de gard (USAID) și Corporația Provocările
fructifer (Fig. 1) Mileniului (MCC). Conținutul acestui
și permite pomi- buletin nu reflectă în mod obligato-
lor de cireș să riu poziția oficială a Guvernului SUA,
intre foarte rapid USAID sau MCC.
pe rod, chiar din
anul doi după Buletinul este distribuit gratis și
poate fi transmis sau multiplicat
înființarea livezii.
fără restricții, cu condiția păstrării
Acest sistem are integrității textelor și menționării
un principiu sim- surselor.
Coordonator:
Oleg Stiopca, Dr.
Specialist Instruire, ACED
oleg_stiopca@dai.com
Responsabil de ediție:
Fig. 1. Aspectul pomilor de cireș Silvia Russu
conduși după sistemul UFO. Specialist Producerea
Fructelor, ACED
plu de tăiere a pomilor, for- (+373)-69-004410
mat din două etape, similar silvia_russu@dai.com
sistemului KGB (Kym Green
Bush), la care fructele sunt Adresa noastră:
amplasate pe liderii verticali, et. 3, bd. Ștefan cel Mare 202,
numai că amplasarea aces- Centrul Kentford, Chișinău,
tor lideri este pe direcția rândului, ceea ce permite o mai bună aerisire Republica Moldova
și penetrare a luminii în interiorul coroanei. Fructele sunt foarte ușor de
recoltat, fiind de calitate mai înaltă, și amplasate uniform pe liderii ver-
ticali din care este formată coroana. Totodată permite de a utiliza mai
eficient forța de muncă la lucrările de tăiere, întreținere și recoltare.
Avantaje:
 Recoltă înaltă la intrarea timpurie pe rod.
 Recoltă mai înaltă la maturitatea pomului pe hectar.
 O bună penetrare a aerului și a luminii în coroană de la vârf până la DESTINATAR:
bază ceia ce previne dezvoltarea bolilor și ca rezultat se obțin fructe
de calitate înaltă pe toată lungimea liderului vertical.
 Foarte ușor de efectuat procesul de tăiere și întreținere.
Dezavantaje:
 Este puțin mai dificil de a efectua plantarea pomilor în livadă și a
iniția procesul de formare a coroanei.
 Necesită sistem de suport care majorează investiția inițială.
Distanțele de plantare recomandate:
2 Buletin informativ pentru producătorii de fructe sâmburoase

Dintre rânduri: uniformă și robustă a celorlalți lăstari. În caz con-


 3,0 m la 3,5 m. trar, creșterea lor încetează și dezvoltarea practic
 Nu este recomandat pentru portaltoi pitici cum es- nu are loc. După ce lăstarii au ajuns la dimensiu-
te Gisela® 3 sau 5. nile indicate mai sus, pomul se leagă de prima
sârmă instalată la înălțimea 60 cm de la nivelul
Dintre pomi: solului. Un alt moment important este focusarea
 1,8 m la 2,5 m mugurilor la partea de deasupra tulpinii
Fig. 2. Plantarea (aproximativ 15 cm între ei). De obicei, aceștia se
pe un portaltoi
pomilor de cireș vor dezvolta în mod natural, fără intervenție în
semi-pitic.
sub un unghi de 450 continuare de-a lungul primilor doi ani. Pe parcur-
față de verticală. Înainte de planta- sul vegetației mențineți creșterile (liderii) anuale în
poziție verticală, astfel încât până la sfârșitul ve-
getației lungimea să fie de circa 0,75 m fiecare.
Vara se montează cea de a două sârmă la 60 cm
de asu-
pra pri-
mei sâr-
rea pomilor este me, apoi
necesar de in- se leagă
stalat sistemul numai
de suport și pri- pe lideri
ma sârmă, la o domi-
înălțime de 60 nanți de
cm de la nivelul ea. În
solului. Pentru perioa-
plantare se re-
comandă de
utilizat numai pomi nescurtați și fără ramificări. Un
moment foarte important este amplasarea sub un
unghi de 450 la 600 de la verticală (Fig. 2).
Fig. 4.
Primul an. Sistemul dat permite lăstarilor de la vârf
Zona de
să se dezvolte inițial cu aproximativ 15 cm în lungi-
fructificare
me. Acest lucru va permite ulterior o dezvoltare mai în anul 2
după plantare.

Fig. 3.
Dezvoltarea
pomilor în da de repaus este inutil de efectuat tăierea.
primul an
după plantare Anul doi. Se va obține recoltă la baza ramurilor
în livadă. (liderilor) verticale și pe mugurii care nu s-au rupt
la plantare. Se scurtează 15-20% din lungimea
liderilor dominanți. Pe parcursul vegetației se lea-
gă liderii ce nu au fost legați. Recolta planificată în
anul doi (Fig. 4) va fi în jur de 2,5 t/ha.
În perioada de repaus liderii nu se scurtează, doar
se înlătură toate ramificările de pe ei. În cazul în
care sunt lideri verticali mai viguroși, ei se taie la
cepurile de înlocuire.
Anul trei. Fructele se vor dezvolta pe lungimea
liderilor crescuți în primul an. Se ciupesc pe timp
de vară liderii dominați pentru a stopa puțin din
vigoarea lor. Liderii verticali mai viguroși se taie
www.agroconect.md 3

în perioada de repaus
la cepuri pentru reîn-
noire. Recolta variază
în anul 3 de la 6 la 11
tone în funcție de soi.
În perioada de repaus
al anului trei și mai
departe liderii nu se
scurtează, iar în cazul
în care ei au ajuns la
o înălțime mai mare
Fig. 5. Zona de fructificare în anul 3
de 3 m, ei trebuie
după plantare. Fig. 6. Aspectul unei livezi de cireși condusă după
menținuți la înălțimea
de 3 m prin scurtare. sistemul UFO în plină producție.
În cazul în care sunt
lideri verticali mai vi-
guroși, ei se taie la
cepuri de înlocuire.
Dacă de la cepul de
reînnoire pornesc doi
lăstari în creștere, se
alege cel mai puternic
dezvoltat și cu o am-
plasare verticală, celă-
lalt lăstar se înlătură
pe parcursul perioadei
de vegetație la inel.
Un lucru foarte impor-
tant este faptul că anual trebuie reînnoiți 20% din liderii verticali, cu scopul reînnoirii tuturor liderilor pe parcur-
sul a cinci ani. De obicei, acești 20% reprezintă cei mai groși lideri din coroana pomilor, orice lider pe care s-
au format mai puțini muguri floriferi, ori cei bolnavi, etc. ■

Referințe:

a. The U.F.O. System: A Novel Architecture for High Efficiency Sweet Cherry Orchards, http://cahnrs-cms.wsu.edu/
b. Upright Fruiting Offshoot (UFO), http://cesacramento.ucanr.edu/
c. Novel Sweet Cherry System Getting Attention, FGN, Mar.31, 2011, http://fruitgrowersnews.com/
d. UFO Seen at Cherry Field Day, GoodFruit Grower, Sep 1, 2007, http://www.goodfruit.com/.

Surse imagini și foto:

1. http://cahnrs-cms.wsu.edu/StoneFruit/research/Pages/ufo.aspx
2. https://www.facebook.com/WSUStoneFruitPhysiology
3. https://www.facebook.com/pages/Fruit-Tree-Nursery-Kondiufruit.

Materialul este adaptat și tradus din limba engleză în limba română de către Dr. Eugeniu Gudumac, specia-
list producerea fructelor la Proiectul ACED, din referințele de mai sus, pentru distribuire în Republica Moldova
doar în formă imprimată, drepturile de autor aparțin în totalitate d-lui Dr. Matthew Whiting (WSU).
4 Buletin informativ pentru producătorii de fructe sâmburoase

SISTEMUL DE SUSŢINERE A POMILOR DE PRUN

Înființarea plantațiilor de prun cu pomi altoiți pe narea pomilor de-a lungul firelor metalice.
portaltoi de vigoare redusă, care riscă să se încline sau Instalarea stâlpilor este precedată de pichetare, respec-
chiar să cadă sub acțiunea vântului atunci când sunt încăr- tând distanțele recomandate pentru prun. Pentru a avea
cați cu roadă, necesită un sistem de susținere. Suplimentar o structură a coronamentului cât mai eficientă, cu supra-
acesta este utilizat și ca suport pentru instalația de irigare fața laterală și volum productiv al ansamblului vegetativ,
prin picurare, care se amplasează pe prima sârmă, ca su- acesta trebuie de extins în partea superioară. De aceea se
port pentru instalația care previne înghețurile târzii de pri- recomandă ca spalierul de asupra solului să aibă înălți-
măvară amplasată în partea superioară a ansamblului ve- mea de 3,0-3,5 m. Stâlpii intermediari de beton sau de
getativ utilizând irigarea prin aspersiune. Instalarea plasei lemn se îngroapă în sol la circa 70 cm adâncime și se am-
antigrindină se efectuează, de asemenea, pe sistemul de plasează la un interval de 8-10 metri între ei pe rând. La
susținere. În paralel poate fi efectuată palisarea ramurilor stâlpii de lemn partea care se îngroapă trebuie arsă sau
ce se utilizează la formarea coroanei, sau are loc provoca- introdusă în ulei ars. Pentru a fi introduși în sol ei nu tre-
rea acestora la fructificare. buie ascuțiți la vârf, de-
oarece pierd din stabili-
tate, iar partea de sus se
taie sub un unghi de 450.
Stâlpii marginali sunt
mai lungi și mai duri ca
cei intermediari și se
instalează vertical sau
sub un unghi de 200 spre
exteriorul rândului,
adâncimea de instalare
a acestora fiind de 80-90
cm. Pentru a mări stabi-
litatea stâlpilor marginali
se utilizează suporturi
înclinate - „stâlpi
contraforță” - sau anco-
Fig. 7. (a) Părțile componente ale sistemului de susținere re care constau dintr-o
monoplan; (b) instalarea stâlpilor marginali cu ajutorul tijă cu diametrul de 1,2 cm și înălțimea de 1,2 m, iar la
mașinilor speciale. capătul acesteia se amplasează o placă de beton cu dia-
metrul de 30 cm, îngropată în sol.
În Republica Moldova nu se practică instalarea sistemului
de susținere în livezile de prun. Totuși, menționăm că sis- Instalarea stâlpilor se efectuează mecanizat, cu ajutorul
temul de susținere este un „rău necesar”, care mărește diferitor agregate de presare asupra stâlpilor sau prin să-
investițiile capitale la înființarea plantației și cheltuielile de parea gropilor. Firele metalice (sârma) pentru spalier tre-
întreținere a acesteia, dar asigură suportul unei recolte buie să fie rezistente, protejate de ruginire, fără grad ma-
mari și este recomandată mai ales pentru livezile de prun re de tensionare. Ele trebuie să aibă diametrul între 1,8-
pentru care sunt prevăzute sisteme de irigare. În livezile de 2,0 mm și 3,0-3,5 mm. Pentru o întindere optimală, res-
prun din străinătate cele mai utilizate sunt sistemele de pectiv și ușoară a firelor metalice se recomandă de a folosi
susținere prin spalier monoplan simplu. sistemul „Gripple”, sau pot fi utilizate și alte metode, de
exemplu cu ajutorul scripetelor cu clichet. Instalarea pri-
Sistemul de susținere prin spalier monoplan simplu este mei sârme se efectuează la 70 cm de la nivelul solului. Se
format din stâlpi de beton armat sau lemn pe care sunt recomandă ca prima sârmă să fie instalată înainte de plan-
prinse în paralel fire de sârmă zincată de care se leagă po- tarea pomilor, pentru palisarea acestora la plantare, sau
mii. Avantajul acestui sistem este tăria și durabilitatea, iar cel târziu înainte de începerea primei vegetații. Distanța
ca dezavantaje întâlnim greutăți la instalare, rănirea meca- dintre prima sârmă și a doua și dintre a doua și a treia
nică a pomilor, când sunt vânturi puternice ceea ce poate trebuie să fie de 80 cm. Pentru a întinde bine sârmele, la
duce chiar și la ruperea lor în aceste locuri, precum și încli- capătul acestora, se instalează manșoane. ■