Sunteți pe pagina 1din 923

31.10.

2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/1

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei

din 16 octombrie 2014

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și
statistică și Tariful vamal comun

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică
și Tariful vamal comun (1), în special articolele 9 și 12,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatura
combinată”, care respectă, în același timp, atât cerințele Tarifului vamal comun, cât și statisticile de comerț exterior
ale Uniunii, precum și alte politici ale Uniunii referitoare la importul și exportul de mărfuri.

(2) Din motive de simplificare legislativă, este oportun să se actualizeze Nomenclatura combinată și să se adapteze
structura acesteia.

(3) Este necesar să se actualizeze Nomenclatura combinată pentru a ține seama, spre exemplu, de: modificările cerințelor
legate de statistici și de politica comercială, modificările efectuate în scopul respectării angajamentelor internaționale,
evoluțiile tehnologice și comerciale și necesitățile de aliniere sau de clarificare a textelor.

(4) În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, anexa I la regulamentul respectiv ar trebui
înlocuită, începând de la 1 ianuarie 2015, cu o versiune completă a Nomenclaturii combinate, însoțită de ratele
autonome și convenționale ale taxelor vamale rezultate în urma măsurilor adoptate de Consiliu sau de Comisie.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


L 312/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2014.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/3

ANEXA I

NOMENCLATURA COMBINATĂ
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/5

CUPRINS

PARTEA I – DISPOZIȚII PRELIMINARE

Pagina

Secțiunea I – Reguli generale

A. Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate .................................................................................... 15

B. Reguli generale referitoare la drepturi.................................................................................................................................. 16

C. Reguli generale comune nomenclaturii și drepturilor ...................................................................................................... 17

Secțiunea II – Dispoziții speciale

A. Produse destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau de exploatare ........................................... 17

B. Aeronave civile și produse destinate aeronavelor civile ................................................................................................... 19

C. Produse farmaceutice................................................................................................................................................................ 21

D. Impunere forfetară .................................................................................................................................................................... 21

E. Containere și materiale de ambalare..................................................................................................................................... 23

F. Tratament tarifar favorabil în funcție de natura mărfurilor ............................................................................................ 23

Lista semnelor, abrevierilor și simbolurilor .................................................................................................................................. 25

Lista unităților suplimentare............................................................................................................................................................. 26

PARTEA II – TABELUL DREPTURILOR

Capitolul Pagina

Secțiunea I

Animale vii și produse ale regnului animal

1. Animale vii ................................................................................................................................................................................. 29

2. Carne și organe comestibile.................................................................................................................................................... 33

3. Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice ................................................................................................... 50

4. Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și
necuprinse în altă parte........................................................................................................................................................... 72

5. Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte .................................................................. 83

Secțiunea II

Produse ale regnului vegetal

6. Plante vii și produse de floricultură...................................................................................................................................... 85

7. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare .............................................................................................................. 88

8. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni ............................................................................................................... 94

9. Cafea, ceai, maté și mirodenii ................................................................................................................................................ 101

10. Cereale ......................................................................................................................................................................................... 104


L 312/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Capitolul Pagina

11. Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu.................................................. 109

12. Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje.......... 114

13. Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale ...................................................................................................................... 119

14. Materiale pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte ............... 121

Secțiunea III

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate;
ceară de origine animală sau vegetală

15. Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate;
ceară de origine animală sau vegetală .................................................................................................................................. 122

Secțiunea IV

Produse ale industriei alimentare; băuturi, lichide alcoolice și oțet; tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

16. Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice ........................ 134

17. Zaharuri și produse zaharoase............................................................................................................................................... 140

18. Cacao și preparate din cacao.................................................................................................................................................. 144

19. Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie .......................... 146

20. Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante ........................................................................................ 151

21. Preparate alimentare diverse ................................................................................................................................................... 170

22. Băuturi, lichide alcoolice și oțet............................................................................................................................................. 174

23. Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale................................................... 186

24. Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați ............................................................................................................................... 191

Secțiunea V

Produse minerale

25. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment .......................................................................................................... 193

26. Minereuri, zgură și cenușă ...................................................................................................................................................... 199

27. Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară
minerală....................................................................................................................................................................................... 202

Secțiunea VI

Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

28. Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor
radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor......................................................................................... 212

29. Produse chimice organice........................................................................................................................................................ 227

30. Produse farmaceutice................................................................................................................................................................ 252

31. Îngrășăminte ............................................................................................................................................................................... 257


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/7

Capitolul Pagina

32. Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri;
masticuri; cerneluri ................................................................................................................................................................... 261

33. Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice ............... 266

34. Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară
preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și
preparate dentare pe bază de ipsos....................................................................................................................................... 269

35. Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime............................ 272

36. Pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile .............................. 275

37. Produse fotografice sau cinematografice.............................................................................................................................. 276

38. Produse diverse ale industriei chimice.................................................................................................................................. 279

Secțiunea VII

Materiale plastice și articole din material plastic; cauciuc și articole din cauciuc

39. Materiale plastice și articole din material plastic ............................................................................................................... 289

40. Cauciuc și articole din cauciuc .............................................................................................................................................. 303

Secțiunea VIII

Piei brute, piei finite, piei cu blană și produse din acestea; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj,
bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

41. Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite.......................................................................................................... 309

42. Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare;
articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)............................................................... 314

43. Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea............................................................................................................... 317

Secțiunea IX

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri de fibre vegetale sau
din nuiele

44. Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn...................................................................................................................... 319

45. Plută și articole din plută ........................................................................................................................................................ 330

46. Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele ................................................................................................. 331
L 312/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Capitolul Pagina
Secțiunea X

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură);
hârtie și carton și articole din acestea

47. Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură) 333

48. Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton ................................................................. 335

49. Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate și
schițe sau planuri ...................................................................................................................................................................... 346

Secțiunea XI

Materiale textile și articole din aceste materiale

50. Mătase .......................................................................................................................................................................................... 353

51. Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal.............................................................................. 355

52. Bumbac........................................................................................................................................................................................ 359

53. Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie ......................................................................... 366

54. Filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale textile sintetice sau artificiale............... 369

55. Fibre sintetice sau artificiale discontinue ............................................................................................................................. 374

56. Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii, și articole din acestea .................................... 381

57. Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile ........................................................................................... 385

58. Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii.......................................................... 388

59. Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile........................... 391

60. Materiale tricotate sau croșetate............................................................................................................................................. 395

61. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate ............................................................................. 398

62. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate ............................................... 407

63. Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate;
zdrențe ......................................................................................................................................................................................... 418

Secțiunea XII

Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bice, cravașe și părți ale
acestora; pene și puf prelucrate și articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman

64. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole................................................................................. 423

65. Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora................................................................................................................... 429

66. Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora .................... 430

67. Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman ............................ 431
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/9

Capitolul Pagina
Secțiunea XIII

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare; produse ceramice; sticlă și articole din
sticlă

68. Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare ................................................................ 432

69. Produse ceramice....................................................................................................................................................................... 436

70. Sticlă și articole din sticlă........................................................................................................................................................ 439

Secțiunea XIV

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu
metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

71. Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu
metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede .......................................................... 447

Secțiunea XV

Metale comune și articole din metale comune

72. Fontă, fier și oțel ....................................................................................................................................................................... 453

73. Articole din fontă, din fier sau din oțel............................................................................................................................... 474

74. Cupru și articole din cupru .................................................................................................................................................... 486

75. Nichel și articole din nichel .................................................................................................................................................... 492

76. Aluminiu și articole din aluminiu ......................................................................................................................................... 495

77. (Rezervat pentru o eventuală utilizare ulterioară în Sistemul armonizat)

78. Plumb și articole din plumb................................................................................................................................................... 500

79. Zinc și articole din zinc........................................................................................................................................................... 503

80. Staniu și articole din staniu .................................................................................................................................................... 505

81. Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale............................................................................. 507

82. Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale
comune........................................................................................................................................................................................ 510

83. Articole diverse din metale comune..................................................................................................................................... 516

Secțiunea XVI

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate
de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate

84. Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale acestora .......................................... 520

85. Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul,
aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate ... 566
L 312/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Capitolul Pagina
Secțiunea XVII

Mijloace de transport și echipamente auxiliare

86. Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; aparate mecanice (inclusiv
electromecanice) de semnalizare a traficului....................................................................................................................... 594

87. Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părți și accesorii ale acestora ............. 597

88. Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora .......................................................................................................... 610

89. Vapoare, nave și dispozitive plutitoare................................................................................................................................. 612

Secțiunea XVIII

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente
și aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

90. Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie;
instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și accesorii ale acestora ................................................................. 615

91. Ceasornicărie .............................................................................................................................................................................. 629

92. Instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora........................................................................................................ 633

Secțiunea XIX

Arme, muniție, părți și accesorii ale acestora

93. Arme, muniție, părți și accesorii ale acestora..................................................................................................................... 635

Secțiunea XX

Mărfuri și produse diverse

94. Mobilă; mobilier medico-chirurgical; articole de pat și similare; aparate de iluminat nedenumite și necuprinse
în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole
similare; construcții prefabricate............................................................................................................................................ 637

95. Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora................................. 642

96. Articole diverse.......................................................................................................................................................................... 646

Secțiunea XXI

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

97. Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități .............................................................................................................. 651

98. Fabrici complete ........................................................................................................................................................................ 653

99. Coduri speciale din nomenclatura combinată .................................................................................................................... 657


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/11

PARTEA III – ANEXE TARIFARE


Pagina
Secțiunea I Anexe agricole

Anexa 1 Elemente agricole (EA), drepturi suplimentare privind zahărul (AD S/Z) și drepturi suplimentare privind
făina (AD F/M) ................................................................................................................................................................ 663
Anexa 2 Produse cărora li se aplică un preț de intrare ......................................................................................................... 679

Secțiunea II Liste de substanțe farmaceutice care pot beneficia de scutire de drepturi

Anexa 3 Lista denumirilor comune internaționale (DCI) atribuite de către organizația mondială a sănătății
substanțelor farmaceutice, scutite de drepturi vamale........................................................................................... 721
Anexa 4 Lista prefixelor și a sufixelor care, în combinație cu DCI din anexa 3, descriu sărurile, esterii sau hidrații
din aceste DCI; sărurile, esterii și hidrații respectivi sunt scutiți de drepturi vamale, cu condiția să poată fi
clasificați la aceeași subpoziție sa cu 6 cifre ca și DCI corespunzătoare .......................................................... 843
Anexa 5 Săruri, esteri și hidrați care nu sunt clasificați la aceeași poziție sa ca și DCI corespunzătoare, scutiți de
drepturi vamale............................................................................................................................................................... 855
Anexa 6 Lista produselor farmaceutice intermediare, și anume a compușilor de tipul celor utilizați pentru
fabricarea produselor farmaceutice finite, scutite de drepturi vamale ............................................................... 859

Secțiunea III

Anexa 7 (Rezervată pentru o eventuală utilizare ulterioară în Sistemul armonizat).................................................................. 895

Secțiunea IV Tratament tarifar favorabil ca urmare a naturii mărfurilor

Anexa 8 Mărfuri improprii pentru alimentație (lista agenților de denaturare)................................................................. 899


Anexa 9 Certificate ......................................................................................................................................................................... 905
Anexa 10 Coduri statistice TARIC ................................................................................................................................................ 921
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/13

PARTEA I

DISPOZIȚII PRELIMINARE
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/15

SECȚIUNEA I

REGULI GENERALE

A. Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată se efectuează în conformitate cu următoarele principii:

1. Enunțurile titlurilor secțiunilor, capitolelor sau subcapitolelor sunt considerate ca având numai o valoare indicativă,
clasificarea mărfurilor considerându-se legal determinată atunci când este în concordanţă cu textele pozițiilor și notelor
de secțiuni şi de capitole și, atunci când nu sunt contrare termenilor utilizați în acele poziții și note, după următoarele
reguli.

2. (a) Orice referire la un articol de la o poziție determinată acoperă acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiția
ca acesta să prezinte, ca atare, caracteristicile esențiale ale articolului complet sau finit. Această regulă se aplică şi la
articolul complet sau finit sau considerat ca atare, în temeiul dispozițiilor precedente, atunci cănd articolul este
prezentat nemontat sau demontat.

(b) Orice mențiune la un material de la o poziție determinată se referă la acest material fie în stare pură, fie amestecat
sau asociat cu alte materiale. De asemenea, orice mențiune la produse dintr-un anumit material se referă la
produsele alcătuite în întregime sau parțial din acest material. Clasificarea acestor produse amestecate sau a
articolelor asociate se efectuează în conformitate cu principiile enunțate la regula 3.

3. Atunci când mărfurile ar putea fi clasificate la două sau mai multe poziții prin aplicarea regulii 2 (b) sau în orice alt caz,
clasificarea se face după cum urmează:

(a) poziția cea mai specifică trebuie să aibă prioritate față de pozițiile cu un domeniu de aplicare mai general. Cu toate
acestea, în cazul în care două sau mai multe poziții se referă fiecare numai la o parte din materialele care compun
un produs amestecat sau un articol compozit sau numai la o parte dintre articolele mărfurilor prezentate în seturi,
condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, aceste poziții se consideră, în raport cu produsul sau articolul, la fel de
specifice, chiar dacă una dintre poziții oferă o descriere mai precisă sau mai completă;

(b) produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite
și mărfurile prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care nu pot fi clasificate prin aplicarea
regulii 3 (a), se clasifică după materialul sau articolul care le conferă caracterul esențial, în cazul în care este posibilă
efectuarea acestei determinări;

(c) în cazul în care regulile 3 (a) și 3 (b) nu permit efectuarea clasificării, marfa se clasifică la poziția cu numărul cel mai
mare dintre cele susceptibile a fi luate în considerare.

4. Mărfurile care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulilor anterioare se clasifică la poziția corespunzătoare mărfurilor
celor mai asemănătoare.

5. În afara dispozițiilor precedente, pentru mărfurile specificate în continuare se aplică următoarele reguli:

(a) cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile
pentru bijuterii și containerele similare, special realizate pentru a conține un articol anume sau un set, care pot avea
o utilizare îndelungată și prezentate împreună cu articolele cărora le sunt destinate, se clasifică împreună cu aceste
articole atunci când în mod normal se vând împreună. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică cutiilor care
conferă ansamblului caracterul esențial;
L 312/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

(b) sub rezerva dispozițiilor regulii 5 (a) de mai sus, materialele de ambalare și containerele de ambalare (1) care conțin
mărfuri se clasifică împreună cu acestea din urmă atunci când fac parte din categoria celor utilizate în mod obișnuit
pentru acest tip de mărfuri. Totuşi, această dispoziție nu este obligatorie atunci când ambalajele pot fi utilizate în
mod repetat.

6. Clasificarea mărfurilor la subpozițiile unei aceleiași poziții se efectuează, în mod legal, cu respectarea textelor acelor
subpoziții și a notelor de subpoziții, precum și, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, înțelegând prin
aceasta că nu pot fi comparate decât subpozițiile aflate pe același nivel. În sensul acestei reguli, se utilizează și notele de
secțiuni și capitole corespunzătoare, cu excepția cazului în care contextul impune altfel.

B. Reguli generale referitoare la drepturi

1. Drepturile vamale care se aplică mărfurilor importate originare din țări care sunt părți contractante la Acordul General
pentru Tarife și Comerț sau cu care Uniunii Europene a încheiat acorduri care prevăd clauza națiunii celei mai favorizate
în domeniul tarifar sunt drepturile convenționale menționate în coloana 3 din tabelul drepturilor. Sub rezerva unei
dispoziții contrare, aceste drepturi convenționale se aplică de asemenea altor mărfuri decât cele menționate anterior,
importate din orice țară terță.

Drepturile vamale convenționale menționate în coloana 3 se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Drepturile vamale autonome menționate prin trimiteri la note de subsol se aplică atunci când sunt mai mici decât
drepturile convenționale.

2. Dispozițiile prevăzute la punctul 1 nu se aplică atunci când se prevăd drepturi vamale autonome speciale pentru
mărfurile originare din anumite țări sau când se aplică drepturi vamale preferențiale în conformitate cu anumite
acorduri.

3. Dispozițiile prevăzute la punctele 1 și 2 nu aduc atingere aplicării de către statele membre a drepturilor vamale altele
decât cele din Tariful vamal comun în situația în care o dispoziție din dreptul al Uniunii Europene justifică această
aplicare.

4. Atunci când drepturile se exprimă în procente, este vorba de drepturi vamale ad valorem.

5. Mențiunea „EA” înseamnă că produsele prevăzute sunt supuse perceperii unui element agricol determinat în
conformitate cu dispozițiile din anexa I.

6. Mențiunea „AD S/Z” sau „AD F/M” de la capitolele 17-19 înseamnă că nivelul maxim al dreptului este constituit de un
drept ad valorem plus un drept adițional care se aplică unor forme de zahăr sau făinii. Acest drept adițional se stabilește în
conformitate cu dispozițiile din anexa I.

7. La capitolul 22, utilizarea simbolului „€/% vol/hl” înseamnă că trebuie să se calculeze pentru fiecare procentaj de volum
de alcool pe hectolitru un drept specific, exprimat în euro. Acest lucru înseamnă că o băutură care are un titru alcoolic
volumic de 40 % ar fi taxată în următorul mod:

— „1 €/% vol/hl” = 1 € × 40, care reprezintă un drept de 40 € pe hectolitru; sau

— „1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 + 5 €, care reprezintă un drept de 45 € pe hectolitru.

Atunci când apare și simbolul „MIN” (de exemplu „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”) înseamnă că dreptul, calculat pe baza
regulii menționate anterior, trebuie să fie comparat cu dreptul minim (de exemplu „9 €/hl”) și că trebuie să se aplice
dreptul cel mai mare dintre cele două.

(1) Prin termenii „materiale de ambalare” și „containere de ambalare” se înțeleg containerele interne și externe, condiționările,
materialele folosite la ambalare și suporturile, cu excepția dispozitivelor folosite pentru transport – în special a containerelor pentru
transport –, prelatele, palanele și acesoriile pentru transport. Acești termeni nu se referă la containerele prevăzute la regula
generală 5 (a).
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/17

C. Reguli generale comune nomenclaturii și drepturilor

1. Cu excepția cazului în care există dispoziții speciale, se aplică dispozițiile referitoare la valoarea în vamă pentru a stabili,
în afară de valoarea impozabilă drepturilor vamale ad valorem, valoarea utilizată drept criteriu de delimitare a unor
poziții sau subpoziții.

2. Greutatea impozabilă, în cazul mărfurilor la care impunerea se aplică în funcție de greutate, și greutatea folosită drept
criteriu de delimitare a unor poziții sau subpoziții înseamnă:

(a) în ceea ce privește „greutatea brută”, greutatea cumulată a mărfii și a tuturor materialelor de ambalare și
containerelor de ambalare;

(b) în ceea ce privește „greutatea netă” sau „greutatea” fără altă precizare, greutatea proprie a mărfii fără nici un fel de
materiale de ambalare și containere de ambalare.

3. Contravaloarea euro în monedă națională, pentru statele membre altele decât statele membre participante astfel cum au
fost definite de Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului (1) (denumite în continuare „state membre neparticipante”),
se stabilește în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al
Consiliului (2).

4. Tratamentul tarifar favorabil de care pot beneficia unele mărfuri datorită destinației lor speciale:

Orice marfă destinată unei utilizări speciale pentru care dreptul de import care i se aplică în cadrul destinației speciale
nu este mai mic decât cel care i se aplică, făcându-se abstracție de această destinație, trebuie clasificată la subpoziția care
include destinația specială, fără aplicarea dispozițiilor prevăzute la articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr.
2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

SECȚIUNEA II

DISPOZIȚII SPECIALE

A. Produse destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau de exploatare

1. Se suspendă perceperea de drepturi vamale pentru produsele destinate includerii în navele menționate în următorul
tabel, în scopul construirii, reparării, întreținerii sau transformării acestora, precum și pentru produsele folosite la
dotarea și echiparea acestor nave.

2. Se suspendă perceperea de drepturi vamale pentru:

(a) produsele destinate includerii în platformele de foraj sau de exploatare:

1. fixe, de la subpoziția ex 8430 49, instalate în interiorul sau în afara mărilor teritoriale ale statelor membre;

2. plutitoare sau submersibile, de la subpoziția 8905 20,

în scopul construirii, repararării, întreținerii sau transformării acestora, precum și pentru produsele folosite la
echiparea acestor platforme.

Se consideră că pot fi de asemenea incluse în platformele de foraj sau de exploatare produse precum carburanții,
lubrifianții și gazele care sunt necesare funcționării mașinilor și aparatelor care nu sunt afectate în permanență
acestor platforme și nu fac deci parte integrantă din acestea și care sunt utilizate la bordul acestora pentru
construirea, repararea, întreținerea, transformarea sau echiparea acestora;

(b) tuburi, țevi, cabluri și piesele de racordare a acestora, care asigură legătura între platformele de foraj sau de
exploatare și continent.

(1) JO L 139, 11.5.1998, p. 1.


(2) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.
L 312/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Coduri NC Denumirea mărfurilor

8901 Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul
persoanelor sau mărfurilor:
8901 10 – Pacheboturi, nave de croazieră și nave similare în principal concepute pentru transportul persoanelor;
feriboturi de toate tipurile:
8901 10 10 – – Pentru navigația maritimă
8901 20 – Nave-cisternă:
8901 20 10 – – Pentru navigația maritimă
8901 30 – Nave frigorifice, altele decât cele de la subpoziția 8901 20:
8901 30 10 – – Pentru navigația maritimă
8901 90 – Alte nave pentru transportul mărfurilor și alte nave concepute atât pentru transportul persoanelor cât și al
mărfurilor:
8901 90 10 – – Pentru navigația maritimă

8902 00 Nave de pescuit; nave-uzină și alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de
pescărie:
8902 00 10 – Pentru navigația maritimă

8903 Iahturi și alte nave și ambarcațiuni pentru agrement sau pentru sport; bărci cu rame și canoe:
– Altele:
8903 91 – – Nave cu vele, chiar cu motor auxiliar:
8903 91 10 – – – Pentru navigația maritimă
8903 92 – – Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat:
8903 92 10 – – – Pentru navigația maritimă

8904 00 Remorchere și împingătoare:


8904 00 10 – Remorchere
– Împingătoare:
8904 00 91 – – Pentru navigația maritimă

8905 Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru
care navigația este numai subsidiară față de funcția principală; docuri plutitoare; platforme de
forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile:
8905 10 – Nave de dragare:
8905 10 10 – – Pentru navigația maritimă
8905 90 – Altele:
8905 90 10 – – Pentru navigația maritimă

8906 Alte nave, inclusiv nave de război și nave de salvare altele decât cele cu rame:
8906 10 00 – Nave de război
– Altele:
8906 90 10 – – Pentru navigația maritimă
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/19

3. Acordarea acestor suspendări se face în funcție de condițiile prevăzute de dispozițiile al Uniunii Europene adoptate în
acest domeniu în vederea controlului vamal al destinației acestor produse.

B. Aeronave civile și produse destinate aeronavelor civile

1. Scutirea de drepturi vamale se acordă pentru:

— aeronave civile;

— unele produse destinate utilizării în aeronave civile și includerii în acestea în cursul construcției, reparării,
întreținerii, refacerii, modificării sau transformării acestora;

— aparate la sol pentru antrenament de zbor și părți ale acestora și piese detașate, pentru uz civil.

Aceste produse fac obiectul pozițiilor și subpozițiilor enumerate în tabelele de la punctul 5.

2. Pentru aplicarea punctului 1 prima și a doua liniuță, expresia „aeronave civile” înseamnă aeronavele, altele decât cele
utilizate în statele membre de către serviciile militare sau similare și care poartă o înmatriculare militară sau asimilată.

3. Pentru aplicarea punctului 1 a doua liniuță, expresia „destinate aeronavelor civile” se referă de asemenea la produsele
destinate aparatelor la sol pentru antrenament de zbor, de uz civil.

4. Scutirea de drepturi vamale se face în funcție de condițiile prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în acest
domeniu în vederea efectuării controlului vamal al destinației acestor produse [a se vedea articolele 291-300 din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].

5. Mărfurile eligibile pentru scutirea de drepturi vamale sunt reglementate de următoarele poziții și subpoziții:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49,
8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90,
8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51,
8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50,
8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39,
8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49,
8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90,
8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50,
8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10,
8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41,
8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20,
8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026,
9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90,
9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.
L 312/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Pentru următoarele subpoziții, scutirea de drepturi vamale pentru produsele destinate utilizării în aeronavele civile nu se
acordă decât mărfurilor înscrise în coloana 2:

Subpoziții Denumirea mărfurilor

3917 21 90, 3917 22 90, Prevăzute cu accesorii


3917 23 90, 3917 29 00,
3917 31, 3917 33, 3917 39 00,
7413 00, 8307 10, 8307 90
4008 29 Profile, tăiate la dimensiune
4009 12, 4009 22, 4009 32, Pentru transportul gazelor sau lichidelor
4009 42
3926 90, 4016 10, 4016 93, Pentru uz tehnic
4016 99
4504 90, 4823 90 Garnituri, șaibe și alte etanșări
6812 80 Altele decât îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte, încălțăminte, obiecte de acoperit capul,
hârtie, carton, pâslă sau azbest prelucrat în fibre comprimate, pentru îmbinări, în foi sau rulouri
6813 20, 6813 81, 6813 89 Pe bază de azbest sau de alte substanțe minerale
7007 21 Parbrize, neîncadrate
7312 10, 7312 90 Prevăzute cu accesorii sau fasonate în articole
7322 90 Generatoare și distribuitoare de aer cald, cu excepția părților acestora
7324 90 Articole de igienă, cu excepția părților acestora
7304 31, 7304 39, 7304 41, Prevăzute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau lichidelor
7304 49, 7304 51, 7304 59,
7304 90, 7306 30, 7306 40,
7306 50, 7306 61, 7306 69,
7608 10, 7608 20
8108 90 Tuburi și țevi, prevăzute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau al lichidelor
8415 90 De mașini și aparate pentru condiționarea aerului de la subpozițiile 8415 81, 8415 82 sau
8415 83
8419 90 Părți de schimbătoare de căldură
8479 89 Acumulatoare hidropneumatice; acționări mecanice pentru inversori de forță; blocuri de toaletă
special concepute; umidificatoare și dezumidificatoare de aer; servomecanisme neelectrice;
demaroare neelectrice; demaroare pneumatice pentru turboreactoare, turbopropulsoare sau alte
turbine cu gaz; ștergătoare de parbriz neelectrice, regulatoare de elice neelectrice
8501 20, 8501 40 De o putere de peste 735 W, dar de maximum 150 kW
8501 31 De o putere de peste 735 W, generatoare de current continuu
8501 33 Motoare de o putere de maximum 150 kW, generatoare
8501 34 Generatoare de o putere de peste 375 kW
8501 51 De o putere de peste 735 W
8501 53 De o putere de maximum 150 kW
8516 80 20 Montate pe un suport simplu din material izolant și legate la un circuit, pentru degivrare sau
antigivrare
8517 69 31, 8517 69 39 Pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie
8517 12, 8517 61, 8517 62, Aparate de emisie pentru radiotelegrafie sau radiotelefonie
8517 69 90
8522 90 Ansambluri și subansambluri, formate din două sau mai multe părți sau piese asamblate, pentru
aparatele menționate la subpoziţiile 8519 81 95 şi 8519 89 90
8529 90 Ansambluri și subansambluri, care se compun din două sau mai multe părți sau piese asamblate,
pentru aparatele menționate la poziția 8526
8543 70 90 Aparate pentru înregistrarea zborului, sincronizatoare și transductoare electrice, dispozitive de
îndepărtare a gheții și dispozitive antiaburire cu rezistențe electrice
8543 90 Ansambluri și subansambluri pentru înregistrarea parametrilor zborului, compuse din două sau
mai multe părți sau piese asamblate
8803 90 90 Inclusiv planoarele
9014 90 De instrumente de la subpozițiile 9014 10 sau 9014 20
9020 00 Cu excepția părților
9029 10 Contoare de turații electrice sau electronice
9029 90 De contoare de turații, de indicatoare de viteză și de tahometre
9031 90 De la subpoziția 9031 80
9109 10, 9109 90 Cu lățimea sau diametrul de maximum 50 mm
9401 10 Altele decât cele acoperite cu piele
9405 10, 9405 60 Din material plastic sau din metale comune
9405 92, 9405 99 Ale articolelor de la subpozițiile 9405 10 sau 9405 60, din material plastic sau din metale
comune
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/21

6. Produsele menționate la punctul 5 sunt integrate în TARIC prin subpozițiile care conțin o trimitere la o notă de subsol
care are următorul conținut: „Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile al
Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei
(JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].”

C. Produse farmaceutice

1. Scutirea de drepturi vamale se acordă produselor farmaceutice din următoarele categorii:

1. produsele farmaceutice reglementate de CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) și de denumirile comune
internaționale (DCI) enumerate în anexa 3;

2. săruri, esteri și hidrați ale căror DCI, sunt obţinute prin combinarea unei DCI din anexa 3 cu un prefix sau un sufix
din anexa 4, cu condiția ca aceste produse să poată fi clasificate la aceeași subpoziție de 6 cifre din SA ca şi produsul
cu DCI respectiv;

3. săruri, esteri și hidrați din DCI, enumerați în anexa 5, care nu pot fi clasificați la aceeași subpoziție din SA cu 6 cifre
ca DCI corespunzătoare;

4. produse farmaceutice intermediare, de exemplu, compuși de tipul celor utilizați la fabricarea produselor
farmaceutice finite, reglementate de CAS RN și de denumirile chimice enumerate în anexa 6.

2. Cazuri speciale:

1. DCI reglementează numai substanțele descrise în listele recomandate și propuse publicate de Organizația Mondială a
Sănătății (OMS). Atunci când numărul de substanțe reglementate de o DCI este mai mic decât cel al celor
reglementate de CAS RN, sunt scutite numai substanțele reglementate de DCI;

2. atunci când un produs din anexele 3 sau 6 este identificat printr-un CAS RN corespunzător unui izomer specific,
numai acest izomer poate beneficia de scutire;

3. derivații dubli (săruri, esteri și hidrați) din DCI, desemnați de combinația dintre o DCI din anexa 3 și prefixe sau
sufixe din anexa 4, cu condiția ca aceste produse să poată fi clasificate la aceeași subpoziție din SA cu 6 cifre ca și
DCI corespunzătoare, beneficiază de scutire:

exemplu: ester metilic de alanină, clorhidrat;

4. atunci când o DCI din anexa 3 este o sare (sau un ester), nici o altă sare (sau ester) al acidului corespunzător DCI nu
beneficiază de scutire:

exemplu: oxprenoat de potasiu (DCI): scutit;

oxprenoat de sodiu: nu este scutit.

D. Impunere forfetară

1. Se aplică un drept vamal forfetar de 2,5 % ad valorem pentru mărfurile:

— conținute în transporturile de la particular la particular; sau

— conținute în bagajele personale ale călătorilor,

cu condiția ca importurile să nu aibă caracter comercial.


L 312/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Taxa vamală forfetară de 2,5 % se aplică atunci când valoarea intrinsecă a mărfurilor supuse taxelor de import nu
depășește, pe transport sau pe călător, 700 €.

Taxa vamală forfetară în cauză nu se aplică în cazul mărfurilor pentru care în tabelul taxelor figurează mențiunea
„scutire” și în cazul mărfurilor incluse la capitolul 24 care se află într-un transport sau în bagajele personale ale
călătorilor în cantități mai mari decât, după caz, limitele stabilite la articolul 27 sau în conformitate cu articolul 41 din
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri
de taxe vamale (1).

2. Se consideră lipsite de orice caracter comercial:

(a) în ceea ce privește mărfurile conținute în transporturi de la particular la particular, importurile referitoare la
transporturile care, în același timp:

— prezintă un caracter ocazional;

— conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor iar aspectul sau cantitatea acestor
mărfuri nu indică nici o intenție de ordin comercial;

— se adresează de către expeditor destinatarului fără nici un fel de plată;

(b) în ceea ce privește mărfurile conținute în bagajele personale ale călătorilor, importurile care, în același timp:

— prezintă un caracter ocazional; și

— conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al călătorilor, sau destinate a fi oferite drept cadou;
aspectul sau cantitatea acestor mărfuri nu trebuie să indice nici o intenție de ordin comercial.

3. Dreptul vamal forfetar nu se aplică mărfurilor care sunt importate în condițiile stabilite la punctele 1 și 2 pentru care
persoana interesată a solicitat, înainte de aplicarea dreptului respectiv, ca acestea să facă obiectul drepturilor de import
care le sunt proprii. În acest caz, toate mărfurile care formează importul se supun drepturilor de import care le sunt
proprii, fără a aduce atingere scutirii de drepturi vamale prevăzute la articolele 25-27 și 41 din Regulamentul (CEE)
nr. 1186/2009.

În sensul primului paragraf, „drepturi de import” înseamnă atât drepturile vamale și taxele cu efect echivalent, cât și
impunerile la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice aplicabile
anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole.

4. Statele membre neparticipante au dreptul de a rotunji suma care rezultă din conversia în monedă națională a sumei de
700 €.

5. Statele membre neparticipante au dreptul de a menține neschimbată contravaloarea în monedă națională a sumei de
700 € în cazul în care, la adaptarea anuală prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92,
conversia acestei sume duce, înainte de rotunjirea prevăzută la punctul 4, la o modificare a contravalorii exprimate în
monedă națională de mai puțin de 5 % sau la o scădere a acestei contravalori.

(1) JO L 324, 10.12.2009, p. 23.


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/23

E. Containere și materiale de ambalare

Se aplică următoarele dispoziții pentru containerele și materialele de ambalare prevăzute la literele (a) și, respectiv, (b) de la
regula generală 5 de interpretare, puse în liberă circulație în același timp cu mărfurile cu care sunt prezentate sau pe care le
conțin.

1. Atunci când containerele sau materialele de ambalare sunt clasificate cu mărfurile cu care sunt prezentate sau pe care le
conțin, în conformitate cu dispozițiile regulii generale 5 de interpretare, acestea:

(a) se supun aceluiași drept vamal care se aplică mărfii:

— atunci când aceasta se supune unui drept vamal ad valorem; sau

— atunci când trebuie incluse în greutatea impozabilă a mărfii;

(b) se admit la scutirea de drepturi vamale:

— atunci când marfa este scutită de drepturi vamale; sau

— atunci când este impozabilă pe o bază alta decât greutatea sau valoarea; sau

— atunci când greutatea acestor containere sau materiale de ambalare nu trebuie inclusă în greutatea impozabilă a
mărfii.

2. Atunci când containerele sau materialele de ambalare supuse dispozițiilor punctului 1 literele (a) și (b) conțin sau sunt
prezentate cu mai multe mărfuri de natură diferită, greutatea și valoarea acestora se repartizează pe toate mărfurile,
proporțional cu greutatea sau cu valoarea fiecăreia dintre acestea pentru a determina greutatea sau valoarea impozabilă.

F. Tratament tarifar favorabil în funcție de natura mărfurilor

1. În anumite condiții, se poate acorda pentru următoarele mărfuri un tratament tarifar favorabil în funcție de natura
acestora:

— mărfuri improprii pentru consum;

— semințe;

— pânze de sită, neconfecționate;

— anumiți struguri proaspeți de masă, tutun și nitrați.

Aceste mărfuri fac obiectul subpozițiilor (1), care conțin o trimitere la o notă de subsol cu următorul conținut:
„Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare”
sau „Acest tratament tarifar favorabil se aplică sub rezerva îndeplinirii formalităților și condițiilor stabilite la secțiunea II
litera F din dispozițiile preliminare”.

2. Mărfurile improprii pentru consum, pentru care se acordă un tratament tarifar favorabil în funcție de natura lor, sunt
enumerate în anexa 8 cu trimitere la poziția la care sunt clasificate și la numele și cantitatea denaturanților utilizați.
Aceste mărfuri sunt considerate improprii pentru consum atunci când amestecul dintre produsul de denaturat și
denaturant este omogen și separarea lor nu poate fi rentabilă din punct de vedere economic.

(1) Subpozițiile și codul TARIC în cauză sunt următoarele: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00,
0712 90 11, 0806 10 10, 1001 91 10, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1006 10 10, 1007 10 10, 1106 20 10, 1201 10 00,
1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2401 10 35,
2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 00 10, 3105 90 20 10, 3105 90 80 10,
3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.
L 312/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

3. Mărfurile enumerate mai jos sunt clasificate la subpozițiile corespunzătoare referitoare la însămânțare cu condiția să
îndeplinească condițiile prevăzute de dispozițiile al Uniunii Europene adoptate în acest domeniu:
— porumb dulce, alac, porumb hibrid de sămânță, orez și sorg pentru însămânțare: Directiva 66/402/CEE a
Consiliului (1);
— cartofi destinați însămânțării: Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (2);
— semințe și fructe oleaginoase, destinate însămânțării: Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (3).
Cu toate acestea, fiind vorba de porumb dulce, alac, porumb hibrid, orez, sorg hibrid sau de semințe și fructe
oleaginoase cărora nu li se aplică dispozițiile agricole, se acordă un tratament tarifar favorabil în funcție de natura lor cu
condiția să se demonstreze în mod incontestabil că aceste produse sunt destinate însămânțării.
4. Se acordă un tratament tarifar favorabil pânzelor de sită, neconfecționate, cu condiția ca aceste mărfuri să poarte o
marcă de neșters care să le identifice ca fiind destinate cernerii sau altor utilizări industriale similare.
5. Se acordă un tratament tarifar favorabil pentru anumiți struguri de masă proaspeți, tutun și nitrați pe baza prezentării
unui certificat vizat în mod corespunzător. Dispozițiile speciale și modelele de certificate sunt incluse în anexa 9.

(1) JO P 125, 11.7.1966, p. 2309.


(2) JO L 193, 20.7.2002, p. 60.
(3) JO L 193, 20.7.2002, p. 74.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/25

LISTA SEMNELOR, ABREVIERILOR ȘI SIMBOLURILOR

★ Desemnează un nou cod


■ Desemnează un cod care a fost utilizat şi în anul precedent, dar cu un conținut diferit
AD F/M Drept suplimentar pe făină
AD S/Z Drept suplimentar pe zahăr
b/f Recipient
cm/s Centimetru (centimetri) pe secundă
EA Element agricol
€ Euro
DCI Denumire comună internațională
DCIM Denumire comună internațională modificată
ISO Organizația Internațională de Standardizare
Kbit 1 024 biți
kg/br Kilogram greutate brută
kg/net Kilogram greutate netă
kg/net eda Kilogram greutate netă a produsului scurs
kg/net mas Kilogram net de substanță uscată
MAX Maximum
Mbit 1 048 576 biți
MIN Minimum
ml/g Mililitru (mililitri) pe gram
mm/s Mililitru (mililitri) pe secundă
COR Cifră octanică Research

Observație:

O poziție plasată între paranteze drepte în coloana 1 din tabelul drepturilor indică faptul că această poziție a fost suprimată
(de exemplu, poziția [1519]). Dacă, într-o anexă la tabelul taxelor vamale, referința anexei este între paranteze pătrate,
conținutul anexei respective a fost eliminat (de exemplu, [anexa 7]).
L 312/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

LISTA UNITĂȚILOR SUPLIMENTARE

c/k Număr de carate (1 carat metric = 2 × 10–4 kg)


ce/el Număr de elemente
ct/l Capacitate de încărcare utilă în tone metrice (1)
g Gram
gi F/S Gram izotopi fisionabili
kg H2O2 Kilogram de peroxid de hidrogen
kg K2O Kilogram de oxid de potasiu
kg KOH Kilogram de hidroxid de potasiu (potasă caustică)
kg met.am. Kilogram de metilamine
kg N Kilogram de azot
kg NaOH Kilogram de hidroxid de sodiu (sodă caustică)
kg/net eda Kilogram greutate netă a produsului scurs
kg P2O5 Kilogram de pentaoxid de fosfor (anhidridă fosforică)
kg 90 % sdt Kilogram de substanță uscată 90 %
kg U Kilogram de uraniu
1 000 kWh 1 000 kilowatt oră
l Litru
1 000 l 1 000 litri
l alc. 100 % Litru de alcool pur (100 %)
m Metru
2
m Metru pătrat
3
m Metru cub
3
1 000 m 1 000 metri cubi
pa Număr perechi
p/st Număr de bucăți
100 p/st 100 bucăți
1 000 p/st 1 000 bucăți
TJ Terajoule (putere calorică superioară)
— Fără unitate suplimentară

(1) Prin capacitate de încărcare utilă în tone metrice (ct/l) se înțelege capacitatea de încărcare a unui vapor exprimată în tone metrice, cu
excepția mărfurilor transportate cu titlu de provizii de bord (carburanți, utilaje, alimente etc.). De asemenea, persoanele transportate
(personal și pasageri), precum și bagajele acestora, nu se iau în considerare la calcularea capacității de încărcare utile.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/27

PARTEA II

TABELUL DREPTURILOR
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/29

SECȚIUNEA I

ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

Note de secţiune

1. Orice trimitere din această secțiune la un anumit gen sau la o anumită specie de animale se aplică, cu excepția cazului în care
contextul impune altfel, și animalelor tinere din acel gen sau din acea specie.

2. Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, orice trimitere din nomenclatură la produse „uscate” include și produsele
deshidratate, evaporate sau liofilizate.

CAPITOLUL 1

ANIMALE VII

Notă de capitol

1. Capitolul cuprinde toate animalele vii, cu excepția:

(a) peștilor și crustaceelor, moluștelor și a altor nevertebrate acvatice de la pozițiile 0301, 0306, 0307 sau 0308;

(b) culturilor de microorganisme și a altor produse de la poziția 3002;

(c) animalelor de la poziția 9508.

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0101 Cai, măgari, catâri și bardoi, vii:


– Cai:

0101 21 00 – – Reproducători de rasă pură (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0101 29 – – Altele:

0101 29 10 – – – Destinați sacrificării (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0101 29 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 p/st

0101 30 00 – Măgari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st

0101 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 p/st

0102 Animale vii din specia bovine:


– Bovine:

0102 21 – – Reproducători de rasă pură (3):

0102 21 10 – – – Juninci (care nu au fătat niciodată) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0102 21 30 – – – Vaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0102 21 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva
94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 3)].
2
() Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
(3) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva
2009/157/CE a Consiliului (JO L 323, 10.12.2009, p. 1); Regulamentul (CE) nr. 133/2008 al Comisiei (JO L 41, 15.2.2008, p. 11); Directiva 94/
28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
L 312/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0102 29 – – Altele:

0102 29 05 – – – Din subgenul Bibos sau din subgenul Poephagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

– – – Altele:

0102 29 10 – – – – Cu o greutate de maximum 80 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net (1) p/st

– – – – Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg:

0102 29 21 – – – – – Destinate sacrificării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net p/st

0102 29 29 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net (1) p/st

– – – – Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg:

0102 29 41 – – – – – Destinate sacrificării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net p/st

0102 29 49 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net (1) p/st

– – – – Cu o greutate peste 300 kg:

– – – – – Juninci (care nu au fătat niciodată):

0102 29 51 – – – – – – Destinate sacrificării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net p/st

0102 29 59 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net (1) p/st

– – – – – Vaci:

0102 29 61 – – – – – – Destinate sacrificării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net p/st

0102 29 69 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net (1) p/st

– – – – – Altele:

0102 29 91 – – – – – – Destinate sacrificării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net p/st

0102 29 99 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net (1) p/st

– Bivoli:

0102 31 00 – – Reproducători de rasă pură (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0102 39 – – Altele:

0102 39 10 – – – De specie domestică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net (1) p/st

0102 39 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0102 90 – Altele:

0102 90 20 – – Reproducători de rasă pură (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

– – Altele:

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva
2009/157/CE a Consiliului (JO L 323, 10.12.2009, p. 1); Regulamentul (CE) nr. 133/2008 al Comisiei (JO L 41, 15.2.2008, p. 11); Directiva 94/
28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/31

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0102 90 91 – – – De specie domestică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 €/


100 kg/net (1) p/st

0102 90 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0103 Animale vii din specia porcine:


0103 10 00 – Reproducători de rasă pură (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

– Altele:

0103 91 – – Cu o greutate sub 50 kg:

0103 91 10 – – – Animale domestice din specia porcină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 €/100 kg/net p/st

0103 91 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0103 92 – – Cu o greutate de minimum 50 kg:

– – – Animale domestice din specia porcină:

0103 92 11 – – – – Scroafe cu o greutate minimă de 160 kg, care au fătat cel puțin o dată . . . . . . . . 35,1 €/100 kg/net p/st

0103 92 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 €/100 kg/net p/st

0103 92 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0104 Animale vii din specia ovine sau caprine:


0104 10 – Din specia ovine:

0104 10 10 – – Reproducători de rasă pură (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

– – Altele:

0104 10 30 – – – Miei (până la 1 an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 €/100 kg/


net (1) p/st

0104 10 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 €/100 kg/


net (1) p/st

0104 20 – Din specia caprine:

0104 20 10 – – Reproducători de rasă pură (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 p/st

0104 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 €/100 kg/


net (1) p/st

0105 Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:
– Cu o greutate de maximum 185 g:

0105 11 – – Cocoși și găini:

– – – Găini de selecție și de reproducție:

0105 11 11 – – – – De rase ouătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st

0105 11 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st

– – – Altele:

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva
88/661/CEE a Consiliului (JO L 382, 31.12.1988, p. 36); Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 96/510/CE a
Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
(3) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea Directiva
89/361/CEE a Consiliului (JO L 153, 6.6.1989, p. 30); Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Regulamentul (CE) nr. 874/
96 al Comisiei (JO L 118, 15.5.1996, p. 12); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
L 312/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0105 11 91 – – – – De rase ouătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st


0105 11 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st
0105 12 00 – – Curcani și curci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 €/1 000 p/st p/st
0105 13 00 – – Rațe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st
0105 14 00 – – Gâște . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 €/1 000 p/st p/st
0105 15 00 – – Bibilici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 €/1 000 p/st p/st
– Altele:
0105 94 00 – – Cocoși și găini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,9 €/100 kg/net p/st
0105 99 – – Altele:
0105 99 10 – – – Rațe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,3 €/100 kg/net p/st
0105 99 20 – – – Gâște . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 €/100 kg/net p/st
0105 99 30 – – – Curcani și curci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,8 €/100 kg/net p/st
0105 99 50 – – – Bibilici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,5 €/100 kg/net p/st
0106 Alte animale vii:
– Mamifere:
0106 11 00 – – Primate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 12 00 – – Balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); lamantini și dugongi
(mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare și morse (mamifere din
subordinul Pinnipedia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 13 00 – – Cămile și alte camelide (Camelidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 14 – – Iepuri și iepuri de câmp:
0106 14 10 – – – Iepuri domestici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 p/st
0106 14 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0106 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0106 20 00 – Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
– Păsări:
0106 31 00 – – Păsări de pradă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 32 00 – – Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 33 00 – – Struți; emu (Dromaius novaehollandiae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 39 – – Altele:
0106 39 10 – – – Porumbei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 p/st
0106 39 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Insecte:
0106 41 00 – – Albine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0106 49 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0106 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/33

CAPITOLUL 2

CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE

Notă de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

(a) produsele clasificate la pozițiile 0201-0208 și 0210, improprii alimentației umane;

(b) intestinele, vezicile și stomacurile de animale (poziția 0504), nici sângele de animale (pozițiile 0511 sau 3002);

(c) grăsimile animale, altele decât produsele de la poziția 0209 (capitolul 15).

Note complementare

1. A. Se consideră:

(a) „carcasă din specia bovine”, în sensul subpozițiilor 0201 10 și 0202 10, corpul întreg al animalelor sacrificate, așa cum se prezintă după
operațiunile de eliminare a sângelui, eviscerare și jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare și cu sau fără celelalte organe
comestibile anexe. Atunci când carcasele sunt prezentate fără cap, acesta din urmă trebuie să fie separat de carcasă la nivelul articulației
atloido-occipitale. Atunci când carcasele sunt prezentate fără picioare, acestea din urmă trebuie să fie secționate la nivelul articulațiilor
carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene; se consideră carcasă și partea anterioară a carcasei care conține toate oasele, precum și gâtul și
spata, dar cu mai mult de zece perechi de coaste;

(b) „semicarcasă din specia bovine”, în sensul subpozițiilor 0201 10 și 0202 10, produsele obținute prin separarea carcasei întregi după un
plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare și sacrale și prin mijlocul sternului și al simfizei
ischiopubiene; se consideră semicarcasă și partea anterioară a semicarcasei care conține toate oasele, precum și gâtul și spata, dar cu mai
mult de zece coaste;

(c) „sfert compensat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 20 și 0202 20 10, ansamblul compus din:

— fie sferturile anterioare care conțin toate oasele, precum și gâtul și spata, și sunt tranșate conținând zece coaste și sferturile posterioare
care conțin toate oasele, precum și pulpa și vrăbioara anterior și sunt tranșate conținând trei coaste;

— fie sferturile anterioare care conțin toate oasele, precum și gâtul și spata, și sunt tranșate, conținând cinci coaste neseparate de partea de
torace și de burtă și sferturile posterioare care conțin toate oasele, precum și pulpa și vrăbioara anterior și sunt tranșate conținând opt
coaste tăiate.

Sferturile anterioare și sferturile posterioare care constituie sferturi compensate trebuie să fie prezentate în vamă în același timp și în număr
egal, greutatea totală a sferturilor anterioare trebuie să fie egală cu cea a sferturilor posterioare; cu toate acestea, între cele două greutăți
totale se admite o diferență de maximum 5 % din greutatea cea mai mare (a sferturilor anterioare sau a sferturilor posterioare);

(d) „sfert anterior neseparat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 30 și 0202 20 30, partea anterioară a carcasei, care conține toate oasele,
precum și gâtul și cele două spate, cu minimum patru perechi de coaste și cu maximum zece perechi de coaste (primele patru perechi trebuie
să fie întregi, următoarele pot fi tăiate), cu sau fără fleică;

(e) „sfert anterior separat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 30 și 0202 20 30, partea anterioară a semicarcasei, care conține toate oasele,
precum și gâtul și spata, cu minimum patru coaste și cu maximum zece coaste (primele patru coaste trebuie să fie întregi, următoarele pot fi
tăiate), cu sau fără fleică;

(f) „sfert posterior neseparat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 50 și 0202 20 50, partea posterioară a carcasei, care conține toate oasele,
precum și pulpa și vrăbioarele anterior, cu minimum trei perechi de coaste întregi sau tăiate, cu sau fără jaret, cu sau fără fleică;

(g) „sfert posterior separat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 50 și 0202 20 50, partea posterioară a semicarcasei, care conține toate oasele,
precum și pulpa și vrăbioara anterior, cu minimum trei coaste întregi sau tăiate, cu sau fără jaret și cu sau fără fleică;
L 312/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

(h) 1. „bucăți rezultate din sferturi anterioare numite „australiene””, în sensul subpoziției 0202 30 50, părțile dorsale ale sfertului anterior,
inclusiv partea superioară a spatei, obținute dintr-un sfert anterior care are minimum patru coaste și maximum zece coaste tăiat drept
după un plan care trece din punctul de legătură a primei coaste cu primul segment de os al pieptului până în punctul de reflecție al
diafragmei situat pe a zecea coastă;

2. „bucăți de piept numite „australiene””, în sensul subpoziției 0202 30 50, partea inferioară a sfertului anterior, formată din capul
pieptului, zona mijlocie a pieptului și tendonul pieptului.

B. Produsele menționate la nota complementară 1 A literele (a)-(g) pot fi prezentate cu sau fără coloana vertebrală.

C. Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menționate la nota complementară 1 A, nu se iau în considerare decât coastele
întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală. În cazul în care coloana vertebrală a fost îndepărtată, se vor lua în considerare numai
coastele întregi sau tăiate care altfel ar fi fost nedesprinse de coloana vertebrală.

2. A. Se consideră:

(a) „carcase sau semicarcase”, în sensul subpozițiilor 0203 11 10 și 0203 21 10, animale domestice din specia porcine, așa cum se prezintă
ele după operațiunile de eliminare a sângelui, de eviscerare și de eliminare a părului și ongloanelor. Semicarcasele sunt obținute prin
separarea carcasei întregi după un plan de simetrie trecând prin fiecare vertebră cervicală, dorsală, lombară și sacrală, prin lungul sternului
și prin simfiza ischiopubiană. Aceste carcase sau semicarcase pot fi prezentate cu sau fără cap, cu sau fără partea gâtului denumită „partea
din josul fălcilor”, picioare, osânză, rinichi, coadă sau diafragmă. Semicarcasele pot fi prezentate cu sau fără măduva spinării, creier și
limbă. Carcasele și semicarcasele de scroafe pot fi prezentate cu sau fără mamele;

(b) „jambon”, în sensul subpozițiilor 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 și 0210 11 31, partea posterioară (codală) a semicarcasei,
care conține oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau slănină.

Jambonul este separat de restul semicarcasei astfel încât include cel mult ultima vertebră lombară;

(c) „partea anterioară”, în sensul subpozițiilor 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 și 0210 19 60, partea anterioară (cranială) a
semicarcasei fără cap, cu sau fără partea gâtului denumită „partea din josul fălcilor”, care conține oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau
slănină.

Partea anterioară este separată de restul semicarcasei astfel încât include cel mult a cincea vertebră dorsală.

Partea superioară (dorsală) a părții anterioare (șira spinării), chiar cu omoplatul și musculatura aferentă (pulpa anterioară), este
considerată ca o bucată de spinare, atunci când este separată de partea inferioară (ventrală) a părții anterioare printr-o tăietură care trece cel
mult pe sub coloana vertebrală;

(d) „spată”, în sensul subpozițiilor 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 și 0210 11 39, partea inferioară a părții anterioare, chiar cu
omoplatul și musculatura aferentă, conținând oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau slănină.

Omoplatul cu musculatura aferentă, prezentat separat, este clasificat la aceste subpoziții ca bucată de spată;

(e) „spinare”, în sensul subpozițiilor 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 și 0210 19 70, partea superioară a semicarcasei cuprinsă
între prima vertebră cervicală și vertebrele codale, conținând oasele cu sau fără file, omoplat, șorici sau slănină.

Spinarea este separată de partea inferioară a semicarcasei printr-o tăietură care trece chiar pe sub coloana vertebrală;

(f) „piept”, în sensul subpozițiilor 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 și 0210 12 19, partea inferioară a semicarcasei numită
„împănată”, situată între jambon și spată, cu sau fără oase, dar cu șorici și slănină;

(g) „semicarcasă de bacon”, în sensul subpoziției 0210 19 10, semicarcasa de porc prezentată fără cap, falcă, gât, picioare, coadă, osânză,
rinichi, file, omoplat, stern, coloana vertebrală, osul iliac și diafragmă;

(h) „trei sferturi anterior”, în sensul subpoziției 0210 19 10, semicarcasa de bacon fără jambon, dezosată sau nu;

(ij) „trei sferturi posterior”, în sensul subpoziției 0210 19 20, semicarcasa de bacon fără partea anterioară, dezosată sau nu;

(k) „mijloc”, în sensul subpoziției 0210 19 20, semicarcasa de bacon fără jambon și fără partea anterioară, dezosată sau nu.

Subpoziția include și bucățile de mijloc conținând țesut de spinare sau de piept în proporția normală pentru mijlocul întreg.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/35

B. Bucățile provenite din tranșările menționate la nota complementară 2 A litera (f) nu se clasifică la aceleași subpoziții cu produsele respective
decât în cazul în care conțin șorici și slănină.

Dacă bucățile clasificate la subpozițiile 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 și 0210 19 60, sunt obținute
prin tăiere din semicarcase de bacon, la care oasele indicate la nota complementară 2 A litera (g) au fost deja eliminate, tăieturile trebuie să
urmeze aceleași trasee cu cele descrise la nota complementară 2 A literele (b), (c) și respectiv (d); în orice caz, aceste bucăți sau părți ale acestora
trebuie să conțină oase.

C. La subpozițiile 0206 49 00 și 0210 99 49 sunt clasificate, în special, capetele și jumătățile de capete de porci domestici, cu sau fără creier,
fălci sau limbă, inclusiv bucăți din acestea.

Capul este separat de restul semicarcasei astfel:

— printr-o tăietură dreaptă paralelă cu craniul; sau

— printr-o tăietură paralelă cu craniul până la nivelul ochilor și apoi înclinată spre partea din față a capului, astfel partea gâtului denumită
„partea din josul fălcilor” rămânând atașată la semicarcasă.

Sunt considerate bucăți de capete, între altele, fălcile, râtul, urechile și carnea aderentă pe cap, în special carnea din spatele craniului. Cu toate
acestea, bucățile de carne fără os, prezentate separat, aparținând părții din față („grumaz – parte spată”; partea de grumaz numită „partea din
josul fălcii” sau partea care cuprinde „partea din josul fălcii” sau „parte din josul fălcii și grumaz – parte spată prezentate împreună”) sunt
clasificate la subpozițiile 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 sau 0210 19 81, după caz.

D. Se consideră „slănină”, în sensul subpozițiilor 0209 10 11 și 0209 10 19, țesutul adipos situat sub șorici, aderent pe el, indiferent de partea
de porc de la care provine; în toate cazurile, greutatea țesutului adipos trebuie să depășească greutatea șoriciului.

La aceste subpoziții se clasifică și slănina de pe care a fost eliminat șoriciul.

E. Sunt considerate ca „uscate sau afumate”, în sensul subpozițiilor 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 și 0210 19 60–0210 19 89,
produsele în carnea cărora raportul apă/proteină (conținutul de azot × 6,25) este de maximum 2,8. Conținutul de azot trebuie să fie determinat
după metoda ISO 937-1978.

3. A. Se consideră:

(a) „carcasă”, în sensul subpozițiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 și 0204 50 51, corpurile întregi ale animalelor
sacrificate așa cum se prezintă după operațiunile de eliminare a sângelui, eviscerare și jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără
picioare și cu sau fără celelalte organe comestibile anexe. Atunci când carcasa este prezentată fără cap, acesta trebuie separat de carcasă la
nivelul articulației atloido-occipitale. Atunci când carcasa este prezentată fără picioare, acestea trebuie să fie secționate la nivelul
articulațiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene;

(b) „semicarcasă”, în sensul subpozițiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 și 0204 50 51, produsul obținut prin
separarea carcasei întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare și sacrale și prin
mijlocul sternului și al simfizei ischio-pubiene;

(c) „cască”, în sensul subpozițiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 și 0204 50 53, partea anterioară a carcasei, cu sau fără piept,
conținând toate oasele, precum și spata, gâtul și coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală și având minimum cinci și
maximum șapte perechi de coaste, întregi sau tăiate;

(d) „semicască”, în sensul subpozițiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 și 0204 50 53, partea anterioară a semicarcasei, cu sau
fără piept, conținând toate oasele, precum și spata, gâtul și coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală și având
minimum cinci și maximum șapte coaste, întregi sau tăiate;

(e) „spinal și șa”, în sensul subpozițiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 și 0204 50 55, partea rămasă din carcasă, după
eliminarea chiulotei și căștii, cu sau fără rinichi; șaua, separată de spinal, trebuie să conțină minimum cinci vertebre lombare; spinalul,
separat de șa, trebuie să conțină minimum cinci perechi de coaste întregi sau tăiate;

(f) „semispinal și semișa”, în sensul subpozițiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 și 0204 50 55, partea rămasă din semicarcasă,
după eliminarea semichiulotei și semicăștii, cu sau fără rinichi; semișaua, separată de semispinal, trebuie să conțină minimum cinci vertebre
lombare; semispinalul, separat de semișa, trebuie să conțină minimum cinci coaste, întregi sau tăiate;
L 312/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

(g) „chiulotă”, în sensul subpozițiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 și 0204 50 59, partea posterioară a carcasei, care conține
toate oasele, precum și jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de-a șasea vertebre lombare sub osul iliac, sau la
nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, de-a curmezișul osului iliac, în fața simfizei ischio-pubiene;

(h) „semichiulotă”, în sensul subpozițiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 și0204 50 59, partea posterioară a semicarcasei, care
conține toate oasele, precum și jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de-a șasea vertebre lombare sub osul iliac,
sau la nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, de–a curmezișul osului iliac, în fața simfizei ischio-pubiene.

B. Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menționate la nota complementară 3 A, nu se iau în considerare decât coastele,
întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală.

4. Se consideră:

(a) „bucăți de păsări de curte nedezosate”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20-0207 13 60, 0207 14 20-0207 14 60, 0207 26 20-
0207 26 70, 0207 27 20-0207 27 70, 0207 44 21-0207 44 61, 0207 45 21-0207 45 61, 0207 54 21-0207 54 61,
0207 55 21–0207 55 61 și 0207 60 21-0207 60 61, părțile menționate, care conțin toate oasele lor.

Bucățile de păsări de curte, menționate la litera (a), din care au fost eliminate o parte din oase, se clasifică la subpozițiile 0207 13 70,
0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81,
0207 55 71, 0207 55 81 sau 0207 60 81;

(b) „jumătăți”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21,
0207 55 21 și 0207 60 21, jumătățile rezultate din carcasele de păsări de curte prin tranșarea longitudinală după un plan format de coloana
vertebrală și stern;

(c) „sferturi”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21,
0207 55 21 și 0207 60 21, sferturile posterioare sau sferturile anterioare, obținute prin tranșarea transversală a unei jumătăți;

(d) „aripi întregi, cu sau fără vârfuri”, în sensul subpozițiilor 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31,
0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 și 0207 60 31, bucățile de păsări de curte, compuse din humerus, radius și cubitus, cu masa
musculară care le îmbracă. Vârful, inclusiv osul carp, poate să fie eliminat sau nu. Tranșarea trebuie făcută prin articulații;

(e) „piept”, în sensul subpozițiilor 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51,
0207 55 51 și 0207 60 51, bucățile de păsări de curte, compuse din stern și coaste și având pe ambele părți masa musculară care le îmbracă;

(f) „pulpe”, în sensul subpozițiilor 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 și 0207 60 61, bucățile
de păsări de curte, compuse din femur, tibie și peroneu și masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuie făcute prin articulații;

(g) „copane de curcani sau de curci”, în sensul subpozițiilor 0207 26 60, 0207 27 60, bucăți de curcani sau de curci, compuse din tibie și peroneu
și masa musculară care le îmbracă. Cele două tranşări trebuie făcute prin articulații;

(h) „pulpe de curcani sau de curci, altele decât copanele”, în sensul subpozițiilor 0207 26 70 și 0207 27 70, bucățile de curcani sau de curci,
compuse din femur și masa musculară care îl îmbracă, sau din femur, tibie și peroneu cu masa musculară care le îmbracă. Cele două tranşări
trebuie făcute prin articulații;

(ij) „părți numite «trunchi» de rațe sau de gâște”, în sensul subpozițiilor 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 și 0207 55 71:, produsele care
constituie rațe sau gâște prezentate jumulite, golite complet, fără cap și fără labe și cărora le-au fost eliminate oasele carcasei (sternul, coastele,
coloana vertebrală și osul sacral), dar care au femururile, tibiile și humerusurile.

5. Dreptul de import care se aplică amestecurilor clasificate în prezentul capitol se calculează astfel:

(a) atunci când unul din compuși reprezintă cel puțin 90 % din greutatea amestecului, rata dreptului care se aplică amestecului total este aceea a
dreptului care se aplică pentru acest compus;

(b) în celelalte cazuri, această rată este aceea a dreptului care se aplică pentru compusul care face obiectul celui mai ridicat drept de import.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/37

6. (a) Carnea nepreparată termic și condimentată se clasifică la capitolul 16. Se consideră „carne condimentată”, carnea nepreparată termic, a cărei
condimentare este realizată în profunzime sau pe toată suprafața produsului și este perceptibilă cu ochiul liber ori în mod evident perceptibilă la
gust.
(b) Produsele de la poziția 0210, cărora li s-au adăugat condimente în timpul fabricării, se clasifică la această poziție în cazul în care această
condimentare nu le schimbă caracterul de produse descrise la poziția 0210.
7. Sunt considerate „sărate sau în saramură”, în sensul subpozițiilor 0210 11-0210 93, carnea și organele comestibile care au fost supuse operațiunii
de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în toate părțile și care au un conținut global de sare mai mare sau egal cu 1,2 %, în
greutate, cu condiția ca sărarea să reprezinte operațiunea care asigură o conservare pe termen lung. În sensul subpoziției 0210 99, sunt considerate
„sărate sau în saramură” carnea și organele comestibile care au fost supuse operațiunii de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în
toate părțile și care au un conținut global de sare mai mare sau egal cu 1,2 %, în greutate.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0201 Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată:


0201 10 00 – În carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 €/
100 kg/net (1) —

0201 20 – Alte bucăți nedezosate:

0201 20 20 – – Sferturi numite „compensate” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 €/


100 kg/net (1) —

0201 20 30 – – Sferturi anterioare neseparate sau separate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 141,4 €/


100 kg/net (1) —

0201 20 50 – – Sferturi posterioare neseparate sau separate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 212,2 €/


100 kg/net (1) —

0201 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 265,2 €/


100 kg/net (1) —

0201 30 00 – Dezosată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 303,4 €/


100 kg/net (1) —

0202 Carne de animale din specia bovine, congelată:


0202 10 00 – În carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 €/
100 kg/net (1) —

0202 20 – Alte bucăți nedezosate:

0202 20 10 – – Sferturi numite „compensate” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 €/


100 kg/net (1) —

0202 20 30 – – Sferturi anterioare neseparate sau separate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 141,4 €/


100 kg/net (1) —

0202 20 50 – – Sferturi posterioare neseparate sau separate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 221,1 €/


100 kg/net (1) —

0202 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 265,3 €/


100 kg/net (1) —

0202 30 – Dezosată:

0202 30 10 – – Sferturi anterioare, întregi sau tăiate în maximum cinci bucăți, fiecare sfert anterior
fiind prezentat într-un singur bloc congelat; sferturi numite „compensate” prezentate
în două blocuri congelate, unul dintre ele conținând partea anterioară a carcasei,
întreagă sau tranșată în maximum cinci bucăți, iar celălalt conținând sfertul posterior, 12,8 + 221,1 €/
într-o singură bucată, fără mușchiul file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg/net (1) —
2
0202 30 50 – – Bucăți rezultate din sferturi anterioare și din piept numite „australiene” ( ) . . . . . . . . . . 12,8 + 221,1 €/
100 kg/net (1) —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează prezentării unui certificat de autenticitate eliberat în condițiile stabilite de Regulamentul (CEE)
nr. 139/81 al Comisiei (JO L 15, 17.1.1981, p. 4).
L 312/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0202 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 304,1 €/


100 kg/net (1) —

0203 Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:
– Proaspătă sau refrigerată:

0203 11 – – În carcase sau semicarcase:

0203 11 10 – – – De animale domestice din specia porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,6 €/100 kg/


net (1) —
0203 11 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0203 12 – – Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate:

– – – De animale domestice din specia porcine:

0203 12 11 – – – – Jamboane și părți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 €/100 kg/


net (1) —
0203 12 19 – – – – Spete și părți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 €/100 kg/
net (1) —
0203 12 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0203 19 – – Altele:

– – – De animale domestice din specia porcine:

0203 19 11 – – – – Părți anterioare și părți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 €/100 kg/


net (1) —
0203 19 13 – – – – Spinări și părți din acestea, nedezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 €/100 kg/
net (1) —
0203 19 15 – – – – Piept (împănat) și părți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 €/100 kg/
net (1) —
– – – – Altele:

0203 19 55 – – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 €/100 kg/


net (1) —
0203 19 59 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 €/100 kg/
net (1) —
0203 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Congelată:

0203 21 – – În carcase sau semicarcase:

0203 21 10 – – – De la animale domestice din specia porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,6 €/100 kg/


net (1) —
0203 21 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0203 22 – – Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate:

– – – De la animale domestice din specia porcine:

0203 22 11 – – – – Jamboane și părți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 €/100 kg/


net (1) —
0203 22 19 – – – – Spete și părți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 €/100 kg/
net (1) —
0203 22 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0203 29 – – Altele:

(1) Contingent tarifar OMC.


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/39

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – De la animale domestice din specia porcine:

0203 29 11 – – – – Părți anterioare și părți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 €/100 kg/


net (1) —
0203 29 13 – – – – Spinări și părți din acestea, nedezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 €/100 kg/
net (1) —
0203 29 15 – – – – Piept (împănat) și părți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 €/100 kg/
net (1) —
– – – – Altele:

0203 29 55 – – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 €/100 kg/


net (1) —
0203 29 59 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 €/100 kg/
net (1) —
0203 29 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0204 Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau
congelată:
0204 10 00 – Carcase și semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 171,3 €/
100 kg/net (1) —
– Altă carne de animale din specia ovine, proaspătă sau refrigerată:

0204 21 00 – – În carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 171,3 €/


100 kg/net (1) —
0204 22 – – Alte părți nedezosate:

0204 22 10 – – – Cască sau semicască . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 119,9 €/


100 kg/net (1) —
0204 22 30 – – – Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 188,5 €/
100 kg/net (1) —
0204 22 50 – – – Chiulotă sau semichiulotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 222,7 €/
100 kg/net (1) —
0204 22 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 222,7 €/
100 kg/net (1) —
0204 23 00 – – Dezosată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 311,8 €/
100 kg/net (1) —
0204 30 00 – Carcase și semicarcase de miel, congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 128,8 €/
100 kg/net (1) —
– Altă carne de animale din specia ovine, congelată:

0204 41 00 – – În carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 128,8 €/


100 kg/net (1) —
0204 42 – – Alte părți nedezosate:

0204 42 10 – – – Cască sau semicască . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 90,2 €/


100 kg/net (1) —
0204 42 30 – – – Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 141,7 €/
100 kg/net (1) —
0204 42 50 – – – Chiulotă sau semichiulotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 167,5 €/
100 kg/net (1) —
0204 42 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 167,5 €/
100 kg/net (1) —
0204 43 – – Dezosată:

(1) Contingent tarifar OMC.


L 312/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0204 43 10 – – – De miel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 234,5 €/


100 kg/net (1) —
0204 43 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 234,5 €/
100 kg/net (1) —
0204 50 – Carne de animale din specia caprine:

– – Proaspătă sau refrigerată:

0204 50 11 – – – Carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 171,3 €/


100 kg/net (1) —
0204 50 13 – – – Cască sau semicască . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 119,9 €/
100 kg/net (1) —
0204 50 15 – – – Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 188,5 €/
100 kg/net (1) —
0204 50 19 – – – Chiulotă sau semichiulotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 222,7 €/
100 kg/net (1) —
– – – Altele:

0204 50 31 – – – – Bucăți nedezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 222,7 €/


100 kg/net (1) —
0204 50 39 – – – – Bucăți dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 311,8 €/
100 kg/net (1) —
– – Congelată:

0204 50 51 – – – Carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 128,8 €/


100 kg/net (1) —
0204 50 53 – – – Cască sau semicască . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 90,2 €/
100 kg/net (1) —
0204 50 55 – – – Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 141,7 €/
100 kg/net (1) —
0204 50 59 – – – Chiulotă sau semichiulotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 167,5 €/
100 kg/net (1) —
– – – Altele:

0204 50 71 – – – – Bucăți nedezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 167,5 €/


100 kg/net (1) —
0204 50 79 – – – – Bucăți dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 234,5 €/
100 kg/net (1) —

0205 00 Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată:
0205 00 20 – Proaspătă sau refrigerată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —
0205 00 80 – Congelată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

0206 Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine,
de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate:
0206 10 – De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:

0206 10 10 – – Destinate fabricării de produse farmaceutice (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


– – Altele:

0206 10 95 – – – Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 303,4 €/


100 kg/net (1) —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/41

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0206 10 98 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– Din specia bovine, congelate:

0206 21 00 – – Limbă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0206 22 00 – – Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0206 29 – – Altele:

0206 29 10 – – – Destinate fabricării produselor farmaceutice (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– – – Altele:

0206 29 91 – – – – Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 304,1 €/


100 kg/net (2) —

0206 29 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0206 30 00 – Din specia porcine, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– Din specia porcine, congelate:

0206 41 00 – – Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0206 49 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0206 80 – Altele, proaspete sau refrigerate:

0206 80 10 – – Destinate fabricării de produse farmaceutice (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– – Altele:

0206 80 91 – – – De cai, măgari sau catâri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0206 80 99 – – – Din speciile ovine sau caprine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0206 90 – Altele, congelate:

0206 90 10 – – Destinate fabricării de produse farmaceutice (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– – Altele:

0206 90 91 – – – De cai, măgari sau catâri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0206 90 99 – – – Din speciile ovine sau caprine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0207 Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări


de la poziția 0105:
– De cocoși și de găini din specia Gallus domesticus:

0207 11 – – Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate:

0207 11 10 – – – Fără pene, eviscerate, cu cap și picioare, denumite „pui 83 %” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,2 €/100 kg/
net (2) —

0207 11 30 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite 29,9 €/100 kg/
„pui 70 %” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (2) —

0207 11 90 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite 32,5 €/100 kg/
„pui 65 %” sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (2) —

0207 12 – – Netranșate în bucăți, congelate:

0207 12 10 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite 29,9 €/100 kg/
„pui 70 %” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (2) —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
(2) Contingent tarifar OMC.
L 312/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0207 12 90 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite 32,5 €/100 kg/
„pui 65 %”, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1) —

0207 13 – – Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate:

– – – Bucăți:

0207 13 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,4 €/100 kg/


net (1) —

– – – – Nedezosate:

0207 13 20 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,8 €/100 kg/


net (1) —

0207 13 30 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/


net (1) —

0207 13 40 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/
net (1) —

0207 13 50 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,2 €/100 kg/


net (1) —

0207 13 60 – – – – – Pulpe și bucăți de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 €/100 kg/


net (1) —

0207 13 70 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,8 €/100 kg/


net (1) —

– – – Organe:

0207 13 91 – – – – Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0207 13 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —

0207 14 – – Bucăți și organe, congelate:

– – – Bucăți:

0207 14 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,4 €/100 kg/


net (1) —

– – – – Nedezosate:

0207 14 20 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,8 €/100 kg/


net (1) —

0207 14 30 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/


net (1) —

0207 14 40 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/
net (1) —

0207 14 50 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,2 €/100 kg/


net (1) —

0207 14 60 – – – – – Pulpe și bucăți de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 €/100 kg/


net (1) —

0207 14 70 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,8 €/100 kg/


net (1) —

– – – Organe:

0207 14 91 – – – – Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0207 14 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —

– De curcani și de curci:

(1) Contingent tarifar OMC.


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/43

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0207 24 – – Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate:

0207 24 10 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite
„curcani 80 %” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 €/100 kg/net (1) —

0207 24 90 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite 37,3 €/100 kg/
„curcani 73 %”, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1) —

0207 25 – – Netranșate în bucăți, congelate:

0207 25 10 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite
„curcani 80 %” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 €/100 kg/net (1) —

0207 25 90 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite 37,3 €/100 kg/
„curcani 73 %”, sau altfel prezentați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1) —

0207 26 – – Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate:

– – – Bucăți:

0207 26 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,1 €/100 kg/


net (1) —

– – – – Nedezosate:

0207 26 20 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 €/100 kg/net (1) —

0207 26 30 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/


net (1) —

0207 26 40 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/
net (1) —

0207 26 50 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,9 €/100 kg/


net (1) —

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe:

0207 26 60 – – – – – – Copane și bucăți de copane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5 €/100 kg/


net (1) —

0207 26 70 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 €/100 kg/net (1) —

0207 26 80 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 €/100 kg/net (1) —

– – – Organe:

0207 26 91 – – – – Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0207 26 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —

0207 27 – – Bucăți și organe, congelate:

– – – Bucăți:

0207 27 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,1 €/100 kg/


net (1) —

– – – – Nedezosate:

0207 27 20 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 €/100 kg/net (1) —

0207 27 30 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/


net (1) —

0207 27 40 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/
net (1) —

0207 27 50 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,9 €/100 kg/


net (1) —

(1) Contingent tarifar OMC.


L 312/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe:

0207 27 60 – – – – – – Copane și bucăți de copane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5 €/100 kg/


net (1) —
0207 27 70 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 €/100 kg/net ( ) 1

0207 27 80 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 €/100 kg/net (1) —
– – – Organe:

0207 27 91 – – – – Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —


0207 27 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
– De rață:

0207 41 – – Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate:

0207 41 20 – – – Fără pene și sânge, fără intestine, dar neeviscerate, cu cap și picioare, denumite
„rațe 85 %” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 €/100 kg/net —
0207 41 30 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite
„rațe 70 %” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,2 €/100 kg/net —
0207 41 80 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite
„rațe 63 %”, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,3 €/100 kg/net —
0207 42 – – Netranșate în bucăți, congelate:

0207 42 30 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite
„rațe 70 %” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,2 €/100 kg/net —
0207 42 80 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite
„rațe 63 %”, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,3 €/100 kg/net —
0207 43 00 – – Ficat gras, proaspăt sau refrigerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0207 44 – – Altele, proaspete sau refrigerate:

– – – Bucăți:

0207 44 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,3 €/100 kg/net —


– – – – Nedezosate:

0207 44 21 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,4 €/100 kg/net —


0207 44 31 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/net —
0207 44 41 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
0207 44 51 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,5 €/100 kg/net —
0207 44 61 – – – – – Pulpe și bucăți de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 €/100 kg/net —
0207 44 71 – – – – – Părți numite „trunchi de rațe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 €/100 kg/net —
0207 44 81 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 €/100 kg/net —
– – – Organe:

0207 44 91 – – – – Ficat, altul decât ficatul gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —


0207 44 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
0207 45 – – Altele, congelate:

– – – Bucăți:

0207 45 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,3 €/100 kg/net —

(1) Contingent tarifar OMC.


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/45

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – – Nedezosate:

0207 45 21 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,4 €/100 kg/net —


0207 45 31 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/net —
0207 45 41 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
0207 45 51 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,5 €/100 kg/net —
0207 45 61 – – – – – Pulpe și bucăți de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 €/100 kg/net —
0207 45 71 – – – – – Părți numite „trunchi de rațe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 €/100 kg/net —
0207 45 81 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 €/100 kg/net —
– – – Organe:

– – – – Ficat:

0207 45 93 – – – – – Ficat gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0207 45 95 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
0207 45 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
– De gâscă:

0207 51 – – Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate:

0207 51 10 – – – Fără pene și sânge, neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „gâște 82 %” . . . . . . . 45,1 €/100 kg/net —
0207 51 90 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite
„gâște 75 %”, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 €/100 kg/net —
0207 52 – – Netranșate în bucăți, congelate:

0207 52 10 – – – Fără pene și sânge, neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „gâște 82 %” . . . . . . . 45,1 €/100 kg/net —
0207 52 90 – – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite
„gâște 75 %”, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 €/100 kg/net —
0207 53 00 – – Ficat gras, proaspăt sau refrigerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0207 54 – – Altele, proaspete sau refrigerate:

– – – Bucăți:

0207 54 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,5 €/100 kg/net —


– – – – Nedezosate:

0207 54 21 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,9 €/100 kg/net —


0207 54 31 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/net —
0207 54 41 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
0207 54 51 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 €/100 kg/net —
0207 54 61 – – – – – Pulpe și bucăți de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,7 €/100 kg/net —
0207 54 71 – – – – – Părți numite „trunchi de gâște” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 €/100 kg/net —
0207 54 81 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 €/100 kg/net —
– – – Organe:

0207 54 91 – – – – Ficat, altul decât ficatul gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —


0207 54 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
0207 55 – – Altele, congelate:

– – – Bucăți:
L 312/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0207 55 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,5 €/100 kg/net —


– – – – Nedezosate:

0207 55 21 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,9 €/100 kg/net —


0207 55 31 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/net —
0207 55 41 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
0207 55 51 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 €/100 kg/net —
0207 55 61 – – – – – Pulpe și bucăți de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,7 €/100 kg/net —
0207 55 71 – – – – – Părți numite „trunchi de gâște” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 €/100 kg/net —
0207 55 81 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 €/100 kg/net —
– – – Organe:

– – – – Ficat:

0207 55 93 – – – – – Ficat gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0207 55 95 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
0207 55 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
0207 60 – De bibilică:

0207 60 05 – – Netranșate în bucăți, proaspete, refrigerate sau congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,3 €/100 kg/net —
– – Altele, proaspete, refrigerate sau congelate:

– – – Bucăți:

0207 60 10 – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,3 €/100 kg/net —


– – – – Nedezosate:

0207 60 21 – – – – – Jumătăți sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,2 €/100 kg/net —


0207 60 31 – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 €/100 kg/net —
0207 60 41 – – – – – Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —
0207 60 51 – – – – – Piept și bucăți de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,5 €/100 kg/net —
0207 60 61 – – – – – Pulpe și bucăți de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 €/100 kg/net —
0207 60 81 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 €/100 kg/net —
– – – Organe:

0207 60 91 – – – – Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —


0207 60 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 €/100 kg/net —

0208 Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate:


0208 10 – De iepuri domestici sau de iepuri de câmp:

0208 10 10 – – De iepuri domestici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —


0208 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0208 30 00 – De primate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —
0208 40 – De balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini și
dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); de foci, lei de mare și morse (mamifere
din subordinul Pinnipedia):
0208 40 10 – – Carne de balenă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
0208 40 20 – – Carne de focă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/47

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0208 40 80 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —
0208 50 00 – De reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —
0208 60 00 – De cămile și alte camelide (Camelidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —
0208 90 – Altele:

0208 90 10 – – De porumbei domestici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —


0208 90 30 – – De vânat, altul decât iepurii domestici sau iepurii de câmp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0208 90 60 – – De reni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —
0208 90 70 – – Pulpe de broască . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
0208 90 98 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0209 Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel
extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau
afumate:
0209 10 – De porc:

– – Slănină:

0209 10 11 – – – Proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,4 €/100 kg/net —
0209 10 19 – – – Uscată sau afumată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,6 €/100 kg/net —
0209 10 90 – – Grăsime de porc, alta decât cea de la subpozițiile 0209 10 11 și 0209 10 19 . . . . . . 12,9 €/100 kg/net —
0209 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,5 €/100 kg/net —

0210 Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate;
făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe:
– Carne din specia porcine:

0210 11 – – Jamboane, spete și bucăți din acestea, nedezosate:

– – – De animale domestice din specia porcine:

– – – – Sărate sau în saramură:

0210 11 11 – – – – – Jamboane și bucăți de jamboane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 €/100 kg/net —


0210 11 19 – – – – – Spete și bucăți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 €/100 kg/net —
– – – – Uscate sau afumate:

0210 11 31 – – – – – Jamboane și bucăți de jamboane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,2 €/100 kg/net —


0210 11 39 – – – – – Spete și bucăți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 €/100 kg/net —
0210 11 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
0210 12 – – Piept (împănat) și bucăţi din acesta:

– – – De animale domestice din specia porcine:

0210 12 11 – – – – Sărate sau în saramură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 €/100 kg/net —


0210 12 19 – – – – Uscate sau afumate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 €/100 kg/net —
0210 12 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
0210 19 – – Altele:

– – – De animale domestice din specia porcine:

– – – – Sărate sau în saramură:

0210 19 10 – – – – – Semicarcase de bacon sau trei sferturi anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,7 €/100 kg/net —
0210 19 20 – – – – – Trei sferturi posterior sau mijloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,1 €/100 kg/net —
L 312/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0210 19 30 – – – – – Părți anterioare și bucăți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 €/100 kg/net —


0210 19 40 – – – – – Spinări și bucăți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 €/100 kg/net —
0210 19 50 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 €/100 kg/net —
– – – – Uscate sau afumate:

0210 19 60 – – – – – Părți anterioare și bucăți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 €/100 kg/net —


0210 19 70 – – – – – Spinări și bucăți din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,6 €/100 kg/net —
– – – – – Altele:

0210 19 81 – – – – – – Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,2 €/100 kg/net —


0210 19 89 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,2 €/100 kg/net —
0210 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
0210 20 – Carne din specia bovine:

0210 20 10 – – Nedezosată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 265,2 €/


100 kg/net —
0210 20 90 – – Dezosată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 303,4 €/
100 kg/net —
– Altele, inclusiv făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe:

0210 91 00 – – De primate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —


0210 92 – – De balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini și
dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); de foci, lei de mare și morse (mamifere
din subordinul Pinnipedia):
0210 92 10 – – – De balene, delfini și delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini și
dugongi (mamifere din ordinul Sirenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
– – – Altele:

0210 92 91 – – – – Carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 €/100 kg/net —


0210 92 92 – – – – Organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
0210 92 99 – – – – Făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe comestibile . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 303,4 €/
100 kg/net —
0210 93 00 – – De reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
0210 99 – – Altele:

– – – Carne:

0210 99 10 – – – – De cal, sărată, în saramură sau uscată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —


– – – – Din specia ovine sau caprine:

0210 99 21 – – – – – Nedezosată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,7 €/100 kg/net —


0210 99 29 – – – – – Dezosată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311,8 €/100 kg/net —
0210 99 31 – – – – De ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
0210 99 39 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 €/100 kg/net —
– – – Organe:

– – – – De animale domestice din specia porcine:

0210 99 41 – – – – – Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,9 €/100 kg/net —


0210 99 49 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,2 €/100 kg/net —
– – – – De animale din specia bovine:
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/49

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0210 99 51 – – – – – Mușchiul gros și mușchiul subțire al diafragmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 303,4 €/


100 kg/net —
0210 99 59 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —
– – – – Altele:
– – – – – Ficat de pasăre:
0210 99 71 – – – – – – Ficat gras de gâscă sau de rață, sărat sau în saramură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0210 99 79 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
0210 99 85 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
0210 99 90 – – – Făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 303,4 €/
100 kg/net —
L 312/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

CAPITOLUL 3

PEȘTI ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

(a) mamifere de la poziția 0106;

(b) carne de mamifere de la poziția 0106 (poziția 0208 sau poziția 0210);

(c) pești (inclusiv ficat, icre și lapți) și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, moarte și improprii alimentației umane prin
natura sau starea lor de prezentare (capitolul 5); făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, din pește sau din crustacee, din
moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane (poziția 2301); sau

(d) icre negre (caviar) și înlocuitori de caviar preparați din icre de pește (poziția 1604).

2. În acest capitol, expresia „aglomerate sub formă de pelete” cuprinde produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate
fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant în cantitate redusă.

Note complementare

1. În sensul subpozițiilor 0305 32 11 și 0305 32 19, fileurile de cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) cu un conținut total
de sare de minimum 12 % în greutate care sunt adecvate pentru consumul uman fără prelucrare industrială ulterioară sunt considerate a fi pește
sărat.

În schimb, fileurile de cod congelate care au un conținut total de sare mai mic de 12 % în greutate trebuie clasificate la subpozițiile 0304 71 10 și
0304 71 90, în măsura în care conservarea efectivă și de durată depinde în principal de congelare.

2. În sensul subpozițiilor menționate la al treilea paragraf, termenul „fileuri” include „spate”, adică fâșiile de carne care constituie partea superioară sau
inferioară, partea dreaptă sau stângă a unui pește, cu condiția ca măruntaiele, capul, înotătoarele (dorsală, anală, caudală, ventrală, pectorală) și
oasele (coloana vertebrală sau osul mare dorsal, oasele ventrale sau costale, arcul branhial sau scărițele etc.) să fi fost eliminate.

Clasificarea acestor produse ca fileuri nu este afectată de tăierea lor în bucăți, cu condiția ca aceste bucăți să poată fi identificate ca fiind obținute din
fileuri.

Dispozițiile primelor două paragrafe se aplică în cazul următorilor pești:

(a) ton (din genul Thunnus) de la subpozițiile 0304 49 90 și 0304 87 00;

(b) pește-spadă (Xiphias gladius) de la subpozițiile 0304 45 00 și 0304 84 00;

(c) marlin, pește călător și pește-sabie (din familia Istiophoridae) de la subpozițiile 0304 49 90 și 0304 89 90;

(d) rechini oceanici (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, sau din familiile Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae
și Isuridae) de la subpozițiile 0304 49 90 și 0304 89 59.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0301 Pești vii:

– Pești ornamentali:

0301 11 00 – – De apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0301 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

– Alte specii de pești vii:

0301 91 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-


chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus
chrysogaster):
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/51

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0301 91 10 – – – Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0301 91 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0301 92 – – Anghile (Anguilla spp.):

0301 92 10 – – – Cu lungimea mai mică de 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0301 92 30 – – – Cu lungimea de minimum 12 cm, dar mai mică de 20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0301 92 90 – – – Cu lungimea de minimum 20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0301 93 00 – – Crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypo-


phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0301 94 – – Ton roșu de Atlantic și ton roșu de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis):

0301 94 10 – – – Toni roșii de Atlantic (Thunnus thynnus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0301 94 90 – – – Toni roșii de Pacific (Thunnus orientalis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0301 95 00 – – Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0301 99 – – Altele:

– – – De apă dulce:

0301 99 11 – – – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,


Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhyn-
chus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho) . . . . . . . . 2 —

0301 99 18 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0301 99 85 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0302 Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de


pește de la poziția 0304:
– Salmonide, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0302 11 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-


chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus
chrysogaster):

0302 11 10 – – – Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0302 11 20 – – – Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap și branhii, eviscerați, cântărind peste 1,2 kg
fiecare sau fără cap și fără branhii, eviscerați, cântărind peste 1 kg fiecare . . . . . . . 12 —

0302 11 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0302 13 00 – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-


chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou și Oncorhynchus rhodurus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

0302 14 00 – – Somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

0302 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

– Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și


Citharidae), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0302 21 – – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus


stenolepis):

0302 21 10 – – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0302 21 30 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0302 21 90 – – – Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —


L 312/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0302 22 00 – – Cambula (Pleuronectes platessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 23 00 – – Calcan (Solea spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 24 00 – – Calcani (Psetta maxima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 29 – – Altele:

0302 29 10 – – – Calcani mici (Lepidorhombus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 29 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

– Toni (de genul Thunnus), pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0302 31 – – Toni albi sau „germon” (Thunnus alalunga):

0302 31 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) . . . 22 (2) (3) —

0302 31 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( ) —

0302 32 – – Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

0302 32 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) . . . 22 (2) (3) —

0302 32 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) —

0302 33 – – Pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat:

0302 33 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) . . . 22 (2) (3) —

0302 33 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) —

0302 34 – – Toni grași (Thunnus obesus):

0302 34 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) . . . 22 (2) (3) —

0302 34 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) —

0302 35 – – Ton roșu de Atlantic și ton roșu de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis):

– – – Toni roșii de Atlantic (Thunnus thynnus):

0302 35 11 – – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) . 22 (2) (3) —

0302 35 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( ) —

– – – Toni roșii de Pacific (Thunnus orientalis):

0302 35 91 – – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) . 22 (2) (3) —

0302 35 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( ) —

0302 36 – – Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii):

0302 36 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) . . . 22 (2) (3) —

0302 36 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( ) —

0302 39 – – Altele:

0302 39 20 – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) . . . 22 (2) (3) —

0302 39 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
2
() Drept autonom: scutire.
(3) Contingent tarifar OMC.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/53

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), anșoa (Engraulis spp.), sardine (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șprot (Sprattus sprattus),
scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavrizi
(Trachurus spp.), cobie (Rachycentron canadum) și pește-spadă (Xiphias gladius),
cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0302 41 00 – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0302 42 00 – – Anșoa (Engraulis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 43 – – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șprot
(Sprattus sprattus):

0302 43 10 – – – Sardine din specia Sardina pilchardus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 —

0302 43 30 – – – Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 43 90 – – – Șproturi (Sprattus sprattus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0302 44 00 – – Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) . . . . . . . (3) —

0302 45 – – Stavrizi (Trachurus spp.):

0302 45 10 – – – Stavrid de Atlantic (Trachurus trachurus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 45 30 – – – Stavrid chilian (Trachurus murphyi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 45 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 46 00 – – Cobie (Rachycentron canadum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 47 00 – – Pește-spadă (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

– Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Mela-


nonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae, cu excepția ficatului, a icrelor
și a lapților:

0302 51 – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0302 51 10 – – – Din specia Gadus morhua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0302 51 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0302 52 00 – – Eglefin (Melanogramnus aeglefinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 53 00 – – Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 54 – – Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.):

– – – Pești marini din genul Merluccius:

0302 54 11 – – – – Pești marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 54 15 – – – – Pești marini din specia Merluccius australis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 54 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (4) —

0302 54 90 – – – Pești marini din genul Urophycis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 55 00 – – Pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

(1) — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 15. Contingent tarifar OMC.


— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
2
() — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 13.
— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(3) — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 20.
— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(4) Contingent tarifar OMC.
L 312/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0302 56 00 – – Merlani albaștri (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 59 – – Altele:

0302 59 10 – – – Pești din specia Boreogadus saida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0302 59 20 – – – Merlani (Merlangus merlangus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 59 30 – – – Polac (Pollachius pollachius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 59 40 – – – Mihalți-de-mare (Molva spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 59 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

– Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,


Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn-
godon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-
șarpe (Channa spp.), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0302 71 00 – – Tilapia (Oreochromis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0302 72 00 – – Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0302 73 00 – – Crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypo-


phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0302 74 00 – – Anghile (Anguilla spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0302 79 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

– Alte specii de pește, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0302 81 – – Câini de mare și alte specii de rechini:

0302 81 10 – – – Câini de mare (Squalus acanthias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

0302 81 20 – – – Rechini pisică (Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

0302 81 30 – – – Rechinul Scrumbiilor (Lamna nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0302 81 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0302 82 00 – – Pisici și vulpi-de-mare (Rajidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 83 00 – – „Toothfish” (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 84 – – Lupi de mare (Dicentrarchus spp.):

0302 84 10 – – – Lupi de mare (Dicentrarchus labrax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 84 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 85 – – Pagrus (Sparidae):

0302 85 10 – – – Dorada de mare din specia Dentex dentex sau Pagellus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 85 30 – – – Dorade regale (Sparus aurata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 85 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 89 – – Altele:

0302 89 10 – – – De apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

– – – Altele:
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/55

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – – Pești din genul Euthynnus, alții decât peștii săritori sau bonitele cu abdomenul
vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] menționați la subpoziția 0302 33:

0302 89 21 – – – – – Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (1) 22 (2) (3) —

0302 89 29 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) —

– – – – Sebaste (Sebastes spp.):

0302 89 31 – – – – – Din specia Sebastes marinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 89 39 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 89 40 – – – – Pești din specia Brama (Brama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 89 50 – – – – Peşte-undiţar (Lophius spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 89 60 – – – – Țipari roz (Genypterus blacodes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0302 89 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0302 90 00 – Ficat, icre și lapți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —

0303 Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la


poziția 0304:
– Salmonide, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0303 11 00 – – Somon roșu (Oncorhynchus nerka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

0303 12 00 – – Alți somoni de Pacific (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Onco-


rhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Onco-
rhynchus rhodurus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

0303 13 00 – – Somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

0303 14 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-


chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus
chrysogaster):

0303 14 10 – – – Din specia Oncorhnchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0303 14 20 – – – Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap și branhii, eviscerați, cântărind peste 1,2 kg
fiecare sau fără cap și fără branhii, eviscerați, cântărind peste 1 kg fiecare . . . . . . . 12 —

0303 14 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0303 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 (3) —

– Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,


Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn-
godon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-
șarpe (Channa spp.), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0303 23 00 – – Tilapia (Oreochromis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0303 24 00 – – Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0303 25 00 – – Crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypo-


phthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0303 26 00 – – Anghile (Anguilla spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
2
() Drept autonom: scutire.
(3) Contingent tarifar OMC.
L 312/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0303 29 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

– Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și


Citharidae), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0303 31 – – Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus


stenolepis):

0303 31 10 – – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 31 30 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 31 90 – – – Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 32 00 – – Cambula (Pleuronectes platessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 33 00 – – Limbă de mare (Solea spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 34 00 – – Calcani (Psetta maxima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 39 – – Altele:

0303 39 10 – – – Pești din specia Platichthys flesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 39 30 – – – Pești din genul Rhombosolea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 39 50 – – – Pești din specia Pelotreis flavilatus sau Peltorhamphus novaezelandiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 39 85 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

– Toni (de genul Thunnus), pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0303 41 – – Toni albi sau „germon” (Thunnus alalunga):

0303 41 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3) —

0303 41 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( ) —

0303 42 – – Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

– – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (1):

– – – – Întregi:

0303 42 12 – – – – – Care cântăresc peste 10 kg fiecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2) (3) —

0303 42 18 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2) (3) —

– – – – Altele:

0303 42 42 – – – – – Care cântăresc peste 10 kg fiecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3) —

0303 42 48 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3) —

0303 42 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( ) —

0303 43 – – Pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat:

0303 43 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3) —

0303 43 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) —

0303 44 – – Toni grași (Thunnus obesus):

0303 44 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3) —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
2
() Drept autonom: scutire.
(3) Contingent tarifar OMC.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/57

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0303 44 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (1) —

0303 45 – – Ton roșu de Atlantic și ton roșu de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis):

– – – Toni roșii de Atlantic (Thunnus thynnus):

0303 45 12 – – – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (2) . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) (1) —

0303 45 18 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (1) —

– – – Toni roșii de Pacific (Thunnus orientalis):

0303 45 91 – – – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (2) . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) (1) —

0303 45 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (1) —

0303 46 – – Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii):

0303 46 10 – – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) (1) —

0303 46 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (1) —

0303 49 – – Altele:

0303 49 20 – – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) (1) —

0303 49 85 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (1) —

– Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardine (Sardina pilchardus, Sardinops


spp.), sardinele (Sardinella spp.), șprot (Sprattus sprattus), scrumbii (Scomber
scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavrizi (Trachurus spp.),
cobie (Rachycentron canadum) și pește-spadă (Xiphias gladius), cu excepția
ficatului, a icrelor și a lapților:

0303 51 00 – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) —

0303 53 – – Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șprot
(Sprattus sprattus):

0303 53 10 – – – Sardine din specia Sardina pilchardus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 —

0303 53 30 – – – Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 53 90 – – – Șproturi (Sprattus sprattus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) —

0303 54 – – Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

0303 54 10 – – – Din specia Scomber scombrus sau Scomber japonicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) —

0303 54 90 – – – Din specia Scomber australasicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 55 – – Stavrizi (Trachurus spp.):

0303 55 10 – – – Stavrid de Atlantic (Trachurus trachurus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 55 30 – – – Stavrid chilian (Trachurus murphyi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 55 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
(3) Drept autonom: scutire.
(4) — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 15. Contingent tarifar OMC.
— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(5) — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 13.
— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(6) — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 20.
— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
L 312/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0303 56 00 – – Cobie (Rachycentron canadum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 57 00 – – Pește-spadă (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

– Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Mela-


nonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae, cu excepția ficatului, a icrelor
și a lapților:

0303 63 – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0303 63 10 – – – Din specia Gadus morhua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0303 63 30 – – – Din specia Gadus ogac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0303 63 90 – – – Din specia Gadus macrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0303 64 00 – – Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 65 00 – – Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 66 – – Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.):

– – – Pești marini din genul Merluccius:

0303 66 11 – – – – Pești marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 66 12 – – – – Pești marini din specia Merluccius hubbsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 66 13 – – – – Pești marini din specia Merluccius australis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 66 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (1) —

0303 66 90 – – – Pești marini din genul Urophycis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 67 00 – – Pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 68 – – Merlani albaștri (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):

0303 68 10 – – – Merlani albaștri (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 68 90 – – – Merlani albaștri sudici (Micromesistius australis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 69 – – Altele:

0303 69 10 – – – Pești din specia Boreogadus saida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0303 69 30 – – – Merlani (Merlangius merlangus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 69 50 – – – Polac (Pollachius pollachius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 69 70 – – – Grenadieri albaștri (Macruronus novaezelandiae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 69 80 – – – Mihalți-de-mare (Molva spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 69 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

– Alți pești, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților:

0303 81 – – Câini de mare și alte specii de rechini:

0303 81 10 – – – Câini de mare (Squalus acanthias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

0303 81 20 – – – Rechini pisică (Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

0303 81 30 – – – Rechinul Scrumbiilor (Lamna nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0303 81 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0303 82 00 – – Pisici și vulpi-de-mare (Rajidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

(1) Contingent tarifar OMC.


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/59

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0303 83 00 – – „Toothfish” (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 84 – – Lupi de mare (Dicentrarchus spp.):

0303 84 10 – – – Lupi de mare (Dicentrarchus labrax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 84 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 89 – – Altele:

0303 89 10 – – – Pești de apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

– – – Altele:

– – – – Pești din genul Euthynnus, alții decât peștii săritori și bonitele cu abdomenul
vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] de la subpoziția 0303 43:

0303 89 21 – – – – – Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3) —

0303 89 29 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( ) —

– – – – Sebaste (Sebastes spp.):

0303 89 31 – – – – – Din specia Sebastes marinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 89 39 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 89 40 – – – – Pești din specia Orcynopsis unicolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) —

0303 89 45 – – – – Anșoa (Engraulis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 89 50 – – – – Dorada de mare din specia Dentex dentex sau Pagellus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 89 55 – – – – Dorade regale (Sparus aurata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 89 60 – – – – Pești din specia Brama (Brama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 89 65 – – – – Peşte-undiţar (Lophius spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 89 70 – – – – Țipari roz (Genypterus blacodes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0303 89 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0303 90 – Ficat, icre și lapți:

0303 90 10 – – Icre și lapți folosiți pentru obținerea acidului dezoxiribonucleic sau a sulfatului de
protamina (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0303 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —

0304 Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau
congelate:
– Fileuri proaspete sau refrigerate de tilapia (Oreochromis spp.), specii de
Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmich-
thys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban
de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.):

0304 31 00 – – Tilapia (Oreochromis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0304 32 00 – – Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
(2) Drept autonom: scutire.
(3) Contingent tarifar OMC.
(4) — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 10.
— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
L 312/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0304 33 00 – – Biban de Nil (Lates niloticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0304 39 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

– Fileuri de alte specii de pește, proaspete sau refrigerate:

0304 41 00 – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-


chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță
(Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

0304 42 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-


chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus
chrysogaster):

0304 42 10 – – – Din specia Oncorhynchus mykiss cântărind peste 400 g fiecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0304 42 50 – – – Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0304 42 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0304 43 00 – – Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și


Citharidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

0304 44 – – Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,


Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae:

0304 44 10 – – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și pești din specia Boreogadus
saida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

0304 44 30 – – – Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

0304 44 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

0304 45 00 – – De pești-spadă (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

0304 46 00 – – De „Toothfish” (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

0304 49 – – Altele:

0304 49 10 – – – Pești de apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

– – – Altele:

0304 49 50 – – – – Sebaste (Sebastes spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

0304 49 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

– Altele, proaspete sau refrigerate:

0304 51 00 – – Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha-
ryngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești
cap-de-șarpe (Channa spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0304 52 00 – – Salmonide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0304 53 00 – – Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,


Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 54 00 – – Pește-spadă (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 55 00 – – „Toothfish” (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 59 – – Altele:

0304 59 10 – – – Pești de apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/61

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – Altele:

0304 59 50 – – – – Flanc de heringi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0304 59 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (2) —

– Fileuri congelate de tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius


spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și
pești cap-de-șarpe (Channa spp.):

0304 61 00 – – Tilapia (Oreochromis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0304 62 00 – – Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0304 63 00 – – Biban de Nil (Lates niloticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0304 69 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

– Fileuri congelate de pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,


Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae:

0304 71 – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0304 71 10 – – – Cod din specia Gadus macrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 71 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 72 00 – – Eglefin (Melanogramnus aeglefinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 73 00 – – Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 74 – – Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.):

– – – Pești marini din genul Merluccius:

0304 74 11 – – – – Pești marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 74 15 – – – – Pești marini din specia Merluccius hubbsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 74 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 —

0304 74 90 – – – Pești marini din genul Urophycis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 75 00 – – Pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7 —

0304 79 – – Altele:

0304 79 10 – – – Pești din specia Boreogadus saida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 79 30 – – – Merlani (Merlangius merlangus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 79 50 – – – Grenadieri albaștri (Macruronus novaezelandiae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 79 80 – – – Mihalți-de-mare (Molva spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 79 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

– Fileuri de alte specii de pește, congelate:

0304 81 00 – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-


chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță
(Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

(1) — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 15. Contingent tarifar OMC.


— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(2) Contingent tarifar OMC.
L 312/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0304 82 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-


chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus
chrysogaster):

0304 82 10 – – – Din specia Oncorhynchus mykiss cântărind peste 400 g fiecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0304 82 50 – – – Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0304 82 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0304 83 – – Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și


Citharidae):

0304 83 10 – – – Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 83 30 – – – Cambulă (Platichthys flesus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 83 50 – – – Cardină albă (Lepidorhombus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 83 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 84 00 – – De pești-spadă (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 85 00 – – De „Toothfish” (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 86 00 – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 87 00 – – Toni (de genul Thunnus), pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —

0304 89 – – Altele:

0304 89 10 – – – Pești de apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

– – – Altele:

– – – – Sebaste (Sebastes spp.):

0304 89 21 – – – – – Din specia Sebastes marinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 89 29 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 89 30 – – – – Pești din genul Euthynnus, alții decât peștii săritori și bonitele cu abdomenul
vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] de la subpoziția 0304 87 00 . . . . . . . . . . . . 18 —

– – – – Macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) și pești din


specia Orcynopsis unicolor:

0304 89 41 – – – – – Macrou din specia Scomber australasicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 89 49 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

– – – – Câine de mare și alte specii de rechini:

0304 89 51 – – – – – Câine de mare (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 89 55 – – – – – Rechinul scrumbiilor (Lamna nasus) ................................................ 7,5 —

0304 89 59 – – – – – Alte specii de rechini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 89 60 – – – – Peşte-undiţar (Lophius spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0304 89 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
15 ( ) —

– Altele, congelate:

0304 91 00 – – Pești-spadă (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 92 00 – – „Toothfish” (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

(1) Contingent tarifar OMC.


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/63

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0304 93 – – Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha-
ryngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești
cap-de-șarpe (Channa spp.):
0304 93 10 – – – Surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2 —

0304 93 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0304 94 – – Pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma):

0304 94 10 – – – Surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2 —

0304 94 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 95 – – Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,


Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae, alții decât peștele
marin de Alaska (Theraga chalcogramma):

0304 95 10 – – – Surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2 —


– – – Altele:

– – – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și pești din specia Boreogadus
saida:
0304 95 21 – – – – – Cod din specia Gadus macrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0304 95 25 – – – – – Cod din specia Gadus morhua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0304 95 29 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0304 95 30 – – – – Eglefin (Melanogramnus aeglefinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0304 95 40 – – – – Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0304 95 50 – – – – Pești marini din genul Merluccius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0304 95 60 – – – – Merlani albaștri (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 95 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0304 99 – – Altele:

0304 99 10 – – – Surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2 —

– – – Altele:

0304 99 21 – – – – Pești de apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

– – – – Altele:

0304 99 23 – – – – – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —


0304 99 29 – – – – – Sebaste (Sebastes spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
0304 99 55 – – – – – Cardină albă (Lepidorhombus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —
0304 99 61 – – – – – Pești din specia Brama (Brama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —
0304 99 65 – – – – – Peşte-undiţar (Lophius spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0304 99 99 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0305 Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în
timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește,
proprii alimentației umane:

(1) — De la 1 ianuarie la 14 februarie și de la 16 iunie la 31 decembrie: 15. Contingent tarifar OMC.


— De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
L 312/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0305 10 00 – Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației
umane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 —

0305 20 00 – Ficat de peşte, icre și lapți , uscați, afumați, sărați sau în saramură . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

– Fileuri de pește uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate:

0305 31 00 – – Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha-
ryngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești
cap-de-șarpe (Channa spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0305 32 – – Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,


Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae:

– – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și pești din specia Boreogadus
saida:

0305 32 11 – – – – Cod din specia Gadus macrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0305 32 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

0305 32 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0305 39 – – Altele:

0305 39 10 – – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,


Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus
rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) și de lostriță (Hucho hucho), sărați sau
în saramură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0305 39 50 – – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides), sărat sau în saramură . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0305 39 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

– Pești afumați, inclusiv fileuri, cu excepția organelor comestibile de pește:

0305 41 00 – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-


chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și lostriță
(Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 —

0305 42 00 – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —

0305 43 00 – – Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-


chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus
chrysogaster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 —

0305 44 – – Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha-
ryngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești
cap-de-șarpe (Channa spp.):

0305 44 10 – – – Anghile (Anguilla spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 —

0305 44 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 —

0305 49 – – Altele:

0305 49 10 – – – Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —

0305 49 20 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0305 49 30 – – – Specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ..... 14 —

0305 49 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 —

– Pești uscați, cu excepția organelor comestibile de pește, sărați sau nesărați, dar
neafumați:
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/65

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0305 51 – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10 – – – Uscați, nesărați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (1) —


0305 51 90 – – – Uscați și sărați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
13 ( ) —
0305 59 – – Altele:

0305 59 10 – – – Pești din specia Boreogadus saida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (1) —


0305 59 30 – – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) ................................................ 12 —
0305 59 50 – – – Anșoa (Engraulis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —
0305 59 70 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —
0305 59 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
– Pești sărați, neuscați, neafumați și pești în saramură, cu excepția organelor
comestibile de pește:
0305 61 00 – – Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0305 62 00 – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
13 ( ) —
0305 63 00 – – Anșoa (Engraulis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —
0305 64 00 – – Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha-
ryngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești
cap-de-șarpe (Channa spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0305 69 – – Altele:

0305 69 10 – – – Pești din specia Boreogadus saida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (1) —


0305 69 30 – – – Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 —
0305 69 50 – – – Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus
rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
0305 69 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
– Înotătoare, capete, cozi, vezici înotătoare de pește și alte organe comestibile de
pește:
0305 71 – – Înotătoare de rechin:

0305 71 10 – – – Afumați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 —
0305 71 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0305 72 00 – – Capete, cozi și vezici înotătoare de pește . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 —
0305 79 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 —
0306 Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate,
congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât
decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în
timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar
refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și
aglomerate sub formă de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul
uman:
– Congelate:

0306 11 – – Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 11 05 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

(1) Contingent tarifar OMC.


L 312/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – Altele:

0306 11 10 – – – – Cozi de languste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —


0306 11 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —
0306 12 – – Homari (Homarus spp.):

0306 12 05 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Altele:

0306 12 10 – – – – Întregi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —
0306 12 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —
0306 14 – – Crabi:

0306 14 05 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
– – – Altele:

0306 14 10 – – – – Crabi din specia Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. sau Callinectes sapidus 7,5 —
0306 14 30 – – – – Crabi din specia Cancer pagurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0306 14 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0306 15 – – Homari norvegieni (Nephrops norvegicus):

0306 15 10 – – – Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul
afumării, nepreparați în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
0306 15 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0306 16 – – Creveți de apă rece (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 16 10 – – – Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul
afumării, nepreparați în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Altele:

0306 16 91 – – – – Creveți din specia Crangon crangon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —


0306 16 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0306 17 – – Alți creveți:

0306 17 10 – – – Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul
afumării, nepreparați în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Altele:

0306 17 91 – – – – Creveți de adâncime (Parapenaeus longirostris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —


0306 17 92 – – – – Creveți din genul Penaeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0306 17 93 – – – – Creveți din familia Pandalidae, cu excepția genului Pandalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0306 17 94 – – – – Creveți din genul Crangon, cu excepția speciei Crangon crangon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —
0306 17 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0306 19 – – Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee,
proprii alimentației umane:
0306 19 05 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Altele:

0306 19 10 – – – – Raci de apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/67

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0306 19 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
– Necongelate:

0306 21 – – Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 21 10 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
0306 21 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —
0306 22 – – Homari (Homarus spp.):

0306 22 10 – – – Vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
– – – Altele:

0306 22 30 – – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în
timpul afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – – Altele:

0306 22 91 – – – – – Întregi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
0306 22 99 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —
0306 24 – – Crabi:

0306 24 10 – – – Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul
afumării, nepreparați în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
– – – Altele:

0306 24 30 – – – – Crabi din specia Cancer pagurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —


0306 24 80 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —
0306 25 – – Homari norvegieni (Nephrops norvegicus):

0306 25 10 – – – Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul
afumării, nepreparați în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
0306 25 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0306 26 – – Creveți de apă rece (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 26 10 – – – Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul
afumării, nepreparați în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Altele:

– – – – Creveți din specia Crangon crangon:

0306 26 31 – – – – – Proaspeți sau refrigerați sau fierți în apă sau în vapori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —


0306 26 39 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —
0306 26 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0306 27 – – Alți creveți:

0306 27 10 – – – Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul
afumării, nepreparați în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Altele:

0306 27 91 – – – – Creveți din familia Pandalidae, cu excepția genului Pandalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —


0306 27 95 – – – – Creveți din genul Crangon, cu excepția speciei Crangon crangon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 —
0306 27 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —
0306 29 – – Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee,
proprii alimentației umane:
L 312/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0306 29 05 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Altele:

0306 29 10 – – – – Raci de apă dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —


0306 29 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0307 Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate,


uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de
cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină,
pudră și aglomerate sub formă de pelete de moluște, adecvate pentru
consumul uman:
– Stridii:

0307 11 – – Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 11 10 – – – Stridii plate (Ostrea spp.), vii, de maximum 40 g fiecare, inclusiv cochiliile . . . . . . . scutire —

0307 11 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0307 19 – – Altele:

0307 19 10 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

0307 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

– Scoici St. Jacques sau scoici-pieptăne, pecteni și alte scoici din genul Pecten,
Chlamys sau Placopecten:

0307 21 00 – – Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0307 29 – – Altele:

0307 29 05 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

– – – Altele:

0307 29 10 – – – – Scoici St. Jacques (Pecten maximus), congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0307 29 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
– Midii (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31 – – Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 31 10 – – – Mytilus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —

0307 31 90 – – – Perna spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0307 39 – – Altele:

0307 39 05 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

– – – Altele:

0307 39 10 – – – – Mytilus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —

0307 39 90 – – – – Perna spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

– Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.); calmari


(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41 – – Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 41 10 – – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

– – – Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/69

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0307 41 92 – – – – Loligo spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —


0307 41 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
0307 49 – – Altele:

0307 49 05 – – – Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt
fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Congelate:

– – – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.):

– – – – – Din genul Sepiola:

0307 49 09 – – – – – – Sepiola rondeleti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —


0307 49 11 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
0307 49 18 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
– – – – Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

– – – – – Loligo spp.:

0307 49 31 – – – – – – Loligo vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —


0307 49 33 – – – – – – Loligo pealei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —
0307 49 35 – – – – – – Loligo patagonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —
0307 49 38 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —
0307 49 59 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
– – – Altele:

0307 49 71 – – – – Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —


– – – – Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 49 92 – – – – – Loligo spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —


0307 49 99 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
– Caracatițe (Octopus spp.):

0307 51 00 – – Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —


0307 59 – – Altele:

0307 59 05 – – – Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt
fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– – – Altele:

0307 59 10 – – – – Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
0307 59 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
0307 60 – Melci, alții decât melcii de mare:

0307 60 10 – – Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul
afumării, nepreparați în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
0307 60 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Bivalve marine (familiile Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,
Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae
și Veneridae):
0307 71 00 – – Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
0307 79 – – Altele:
L 312/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0307 79 10 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

0307 79 30 – – – Pești vărgați sau alte specii din familia Veneridae, congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0307 79 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

– Urechea mării (Haliotis spp.):

0307 81 00 – – Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

0307 89 – – Altele:

0307 89 10 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

0307 89 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

– Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, adecvate pentru
consumul uman:

0307 91 – – Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 91 10 – – – Calmar roșu (Todarodes sagittatus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

0307 91 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

0307 99 – – Altele:

0307 99 10 – – – Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul
afumării, nepreparate în alt fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

– – – Congelate:

0307 99 11 – – – – Illex spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0307 99 14 – – – – Calmar roșu (Todarodes sagittatus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

0307 99 17 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

– – – Altele:

0307 99 20 – – – – Calmar roșu (Todarodes sagittatus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

0307 99 80 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

0308 Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete,


refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice
afumate, altele decât crustaceele și moluștele, atât fierte, cât și nefierte
înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de
pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele,
adecvate pentru consumul uman:
– Castraveți de mare (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308 11 00 – – Vii, proaspeți sau refrigerați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

0308 19 – – Altele:

0308 19 10 – – – Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt
fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 —

0308 19 30 – – – Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

0308 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

– Arici-de-mare (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,


Echinus esculentus):

0308 21 00 – – Vii, proaspeți sau refrigerați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —

0308 29 – – Altele:
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/71

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0308 29 10 – – – Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt
fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 —
0308 29 30 – – – Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
0308 29 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
0308 30 – Meduze (Rhopilema spp.):
0308 30 10 – – Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
0308 30 30 – – Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt
fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 —
0308 30 50 – – Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0308 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
0308 90 – Altele:
0308 90 10 – – Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
0308 90 30 – – Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt
fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 —
0308 90 50 – – Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
0308 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 —
L 312/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

CAPITOLUL 4

LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ,
NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

Note de capitol

1. Se consideră „lapte”, laptele complet și laptele parțial sau integral degresat.

2. În sensul poziției 0405:

(a) prin termenul „unt” se înțelege unt natural, unt din zer sau unt „recombinat” (proaspăt, sărat sau rânced, chiar dacă se află în
recipiente închise ermetic) provenind numai din lapte, al cărui conținut de grăsimi din lapte este egal sau mai mare de 80 %, dar
de maximum 95 % în greutate, având un conținut maxim de substanțe solide altele decât grăsimi din lapte de 2 % în greutate și un
conținut maxim de apă de 16 % în greutate. Untul nu are adăugați emulsifianți, dar poate conține clorură de sodiu, coloranți
alimentari, săruri de neutralizare și culturi de bacterii lactice inofensive;

(b) prin expresia „pastă din lapte pentru tartine” se înțelege emulsia de tip „apă în ulei” care poate fi întinsă pe tartine, care conține ca
grăsimi numai grăsimi din lapte și al cărei conținut de grăsimi din lapte este egal sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 80 % în
greutate.

3. Produsele obținute prin concentrarea zerului cu adaos de lapte sau de grăsimi din lapte se clasifică ca brânzeturi, la poziția 0406, cu
condiția ca acestea să prezinte următoarele trei caracteristici:

(a) să aibă un conținut de grăsimi din lapte de minimum 5 %, calculat la greutate/substanță uscată;

(b) să aibă un conținut de substanță uscată, calculat la greutate, de minimum 70 %, dar maximum 85 %;

(c) să aibă o formă sau să li se poată da o formă.

4. Prezentul capitol nu cuprinde:

(a) produsele obținute din zer și care conțin în greutate peste 95 % lactoză, exprimată în lactoză anhidră calculată la substanța uscată
(poziția 1702);

(b) albuminele (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, care conțin, în greutate calculată la substanța uscată, peste 80 %
proteine din zer) (poziția 3502), și nici globulinele (poziția 3504).

Note de subpoziții

1. În sensul subpoziției 0404 10, „zer modificat” înseamnă produsele care conțin componentele zerului, adică zerul din care s–au
eliminat total sau parțial lactoza, proteinele sau sărurile minerale sau la care s–au adăugat componentele naturale ale zerului, precum
și produsele obținute din amestecul de componente naturale ale zerului.

2. În sensul subpoziției 0405 10, termenul „unt” nu include untul deshidratat și untul topit („ghee”) (subpoziția 0405 90).

Note complementare

1. Dreptul care se aplică amestecurilor de la pozițiile 0401-0406 se stabilește astfel:

(a) pentru amestecurile în care una din componente reprezintă cel puțin 90 % în greutate din amestec, dreptul aplicabil este acela care se aplică
acestei componente;

(b) pentru celelalte amestecuri, dreptul aplicabil este acela care se aplică componentei supuse impozitării celei mai ridicate.

2. Pentru subpozițiile 0408 11 și 0408 19, se aplică următoarele:

expresia „altfel conservate” se aplică și gălbenușurilor cu cantități limitate de sare (în general o cantitate de până la aproximativ 12 % din greutate)
sau cu cantități mici de produse chimice adăugate în scopul conservării, dacă sunt îndeplinite ambele condiții de mai jos:

(i) produsele își mențin caracterul de gălbenușuri de la subpozițiile 0408 11 și 0408 19;

(ii) sarea sau produsele chimice nu sunt utilizate la un nivel mai mare decât cel necesar pentru conservare.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/73

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0401 Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți
îndulcitori:
0401 10 – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1 % din greutate:

0401 10 10 – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 €/100 kg/net —


0401 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 €/100 kg/net —

0401 20 – Cu un conținut de grăsimi peste 1 %, dar maximum 6 % din greutate:

– – De maximum 3 %:

0401 20 11 – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,8 €/100 kg/net —

0401 20 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 €/100 kg/net —


– – Peste 3 %:

0401 20 91 – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,7 €/100 kg/net —

0401 20 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,8 €/100 kg/net —


0401 40 – Cu un conținut de grăsimi peste 6 %, dar maximum 10 % din greutate:

0401 40 10 – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 €/100 kg/net —

0401 40 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,6 €/100 kg/net —

0401 50 – Cu un conținut de grăsimi de peste 10 % din greutate:

– – De maximum 21 %:

0401 50 11 – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 €/100 kg/net —

0401 50 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,6 €/100 kg/net —

– – Peste 21 %, dar maximum 45 %:

0401 50 31 – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 €/100 kg/net —

0401 50 39 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,1 €/100 kg/net —

– – Peste 45 %:

0401 50 91 – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,7 €/100 kg/net —

0401 50 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,8 €/100 kg/net —

0402 Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți
îndulcitori:
0402 10 – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de
maximum 1,5 % din greutate:

– – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

0402 10 11 – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,4 €/100 kg/net —
0402 10 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,8 €/100 kg/
net (1) —

– – Altele:

0402 10 91 – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,19 €/kg + 27,5 €/
100 kg/net (2) —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Dreptul care se aplică pentru 100 kg de produs este egal cu suma următoarelor elemente:
(a) valoarea pe kilogram menționată, multiplicată cu greutatea substanței lactice conținute în 100 kg de produs; și
(b) cealaltă valoare indicată.
L 312/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0402 10 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,19 €/kg + 21 €/


100 kg/net (1) —
– Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de
peste 1,5 % din greutate:
0402 21 – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 27 % din greutate:

0402 21 11 – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 €/100 kg/net —
0402 21 18 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,4 €/100 kg/net —
– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % din greutate:

0402 21 91 – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 €/100 kg/net —
0402 21 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,9 €/100 kg/net —
0402 29 – – Altele:

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 27 % din greutate:

0402 29 11 – – – – Lapte special numit „pentru sugari”, în recipiente închise ermetic, cu un conținut 1,31 €/kg + 22 €/
net de maximum 500 g și cu un conținut de grăsimi de peste 10 % din greutate 100 kg/net (1) —
– – – – Altele:

0402 29 15 – – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 €/kg + 22 €/


100 kg/net (1) —
0402 29 19 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 €/kg + 16,8 €/
100 kg/net (1) —
– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % din greutate:

0402 29 91 – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 €/kg + 22 €/


100 kg/net (1) —
0402 29 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 €/kg + 16,8 €/
100 kg/net (1) —
– Altele:

0402 91 – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

0402 91 10 – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 8 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,7 €/100 kg/net —


0402 91 30 – – – Cu un conținut de grăsimi de peste 8 %, dar de maximum 10 % din greutate . . . . 43,4 €/100 kg/net —
– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 10 %, dar de maximum 45 % din greutate:

0402 91 51 – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 €/100 kg/net —
0402 91 59 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,1 €/100 kg/net —
– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 45 % din greutate:

0402 91 91 – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,7 €/100 kg/net —
0402 91 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,8 €/100 kg/net —
0402 99 – – Altele:

0402 99 10 – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 9,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,2 €/100 kg/net —
– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 9,5 %, dar de maximum 45 % din greutate:

(1) Dreptul care se aplică pentru 100 kg de produs este egal cu suma următoarelor elemente:
(a) valoarea pe kilogram menționată, multiplicată cu greutatea substanței lactice conținute în 100 kg de produs; și
(b) cealaltă valoare indicată.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/75

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0402 99 31 – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,08 €/kg + 19,4 €/
100 kg/net (1) —
0402 99 39 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,08 €/kg + 18,5 €/
100 kg/net (1) —
– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 45 % din greutate:

0402 99 91 – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 €/kg + 19,4 €/
100 kg/net (1) —
0402 99 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 €/kg + 18,5 €/
100 kg/net (1) —

0403 Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de
lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de
zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao:
0403 10 – Iaurt:

– – Nearomatizat, fără adaos de fructe sau cacao:

– – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și care are un conținut de grăsimi:

0403 10 11 – – – – De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 €/100 kg/net —


0403 10 13 – – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,4 €/100 kg/net —
0403 10 19 – – – – Peste 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,2 €/100 kg/net —
– – – Altele, cu un conținut de grăsimi:

0403 10 31 – – – – De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 €/kg + 21,1 €/


100 kg/net (1) —
0403 10 33 – – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 €/kg + 21,1 €/
100 kg/net (1) —
0403 10 39 – – – – Peste 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 €/kg + 21,1 €/
100 kg/net (1) —
– – Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

– – – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din
lapte:
0403 10 51 – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 95 €/100 kg/
net —
0403 10 53 – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 130,4 €/
100 kg/net —
0403 10 59 – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 168,8 €/
100 kg/net —
– – – Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 10 91 – – – – De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 12,4 €/100 kg/


net —
0403 10 93 – – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 17,1 €/100 kg/
net —
0403 10 99 – – – – Peste 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 26,6 €/100 kg/
net —
0403 90 – Altele:

– – Nearomatizate, fără adaos de fructe sau cacao:

(1) Dreptul care se aplică pentru 100 kg de produs este egal cu suma următoarelor elemente:
(a) valoarea pe kilogram menționată, multiplicată cu greutatea substanței lactice conținute în 100 kg de produs; și
(b) cealaltă valoare indicată.
L 312/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide:

– – – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi:

0403 90 11 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,4 €/100 kg/net —

0403 90 13 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 €/100 kg/net —

0403 90 19 – – – – – Peste 27 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 €/100 kg/net —

– – – – Altele, cu un conținut de grăsimi:

0403 90 31 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 €/kg + 22 €/


100 kg/net (1) —

0403 90 33 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 €/kg + 22 €/


100 kg/net (1) —

0403 90 39 – – – – – Peste 27 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 €/kg + 22 €/


100 kg/net (1) —

– – – Altele:

– – – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi:

0403 90 51 – – – – – De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 €/100 kg/net —

0403 90 53 – – – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,4 €/100 kg/net —

0403 90 59 – – – – – Peste 6 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,2 €/100 kg/net —

– – – – Altele, cu un conținut de grăsimi:

0403 90 61 – – – – – De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 €/kg + 21,1 €/


100 kg/net (1) —

0403 90 63 – – – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 €/kg + 21,1 €/


100 kg/net (1) —

0403 90 69 – – – – – Peste 6 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 €/kg + 21,1 €/


100 kg/net (1) —

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

– – – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din
lapte:

0403 90 71 – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 95 €/100 kg/


net —

0403 90 73 – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 130,4 €/


100 kg/net —

0403 90 79 – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 168,8 €/


100 kg/net —

– – – Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 90 91 – – – – De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 12,4 €/100 kg/


net —

0403 90 93 – – – – Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 17,1 €/100 kg/
net —

0403 90 99 – – – – Peste 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 26,6 €/100 kg/


net —

(1) Dreptul care se aplică pentru 100 kg de produs este egal cu suma următoarelor elemente:
(a) valoarea pe kilogram menționată, multiplicată cu greutatea substanței lactice conținute în 100 kg de produs; și
(b) cealaltă valoare indicată.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/77

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0404 Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse
obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți
îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte:
0404 10 – Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți
îndulcitori:

– – Sub formă de praf, granule sau alte forme solide:

– – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de proteine (conținut de


azot × 6,38):

– – – – De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 02 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 €/100 kg/net —

0404 10 04 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 €/100 kg/net —

0404 10 06 – – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 €/100 kg/net —

– – – – De peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 12 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,4 €/100 kg/net —

0404 10 14 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 €/100 kg/net —

0404 10 16 – – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 €/100 kg/net —

– – – Altele, cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38):

– – – – De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 26 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 €/kg/


net + 16,8 €/100 kg/
net (1) —

0404 10 28 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (1) —

0404 10 32 – – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (1) —

– – – – Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 34 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (1) —

0404 10 36 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (1) —

0404 10 38 – – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (1) —

– – Altele:

– – – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de proteine (conținut de


azot × 6,38):

– – – – De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 48 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 €/kg/net (2) —

0404 10 52 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 €/100 kg/net —

(1) Dreptul care se aplică pentru 100 kg de produs este egal cu suma următoarelor elemente:
(a) valoarea pe kilogram menționată, multiplicată cu greutatea substanței lactice conținute în 100 kg de produs; și
(b) cealaltă valoare indicată.
(2) Dreptul care se aplică pentru 100 kg de produs este egal cu suma valorii pe kilogram menționate, multiplicată cu greutatea substanței uscate lactice
conținute în 100 kg de produs.
L 312/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0404 10 54 – – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 €/100 kg/net —

– – – – Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 56 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,4 €/100 kg/net —

0404 10 58 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 €/100 kg/net —

0404 10 62 – – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 €/100 kg/net —

– – – Altele, cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38):

– – – – De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 72 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 €/kg/


net + 16,8 €/100 kg/
net (1) —

0404 10 74 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (2) —

0404 10 76 – – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (2) —

– – – – Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi:

0404 10 78 – – – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (2) —

0404 10 82 – – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (2) —

0404 10 84 – – – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (2) —

0404 90 – Altele:

– – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi:

0404 90 21 – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,4 €/100 kg/net —

0404 90 23 – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 €/100 kg/net —

0404 90 29 – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 €/100 kg/net —

– – Altele, cu un conținut de grăsimi:

0404 90 81 – – – De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (2) —

0404 90 83 – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (2) —

0404 90 89 – – – Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 €/kg/net + 22 €/


100 kg/net (2) —

0405 Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine:
0405 10 – Unt:

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 85 % din greutate:

– – – Unt natural:

(1) Dreptul care se aplică pentru 100 kg de produs este egal cu suma următoarelor elemente:
(a) valoarea pe kilogram menționată, multiplicată cu greutatea substanței uscate lactice conținute în 100 kg de produs; și
(b) cealaltă valoare indicată.
(2) Dreptul care se aplică pentru 100 kg de produs este egal cu suma următoarelor elemente:
(a) valoarea pe kilogram menționată, multiplicată cu greutatea substanței lactice conținute în 100 kg de produs; și
(b) cealaltă valoare indicată.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/79

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0405 10 11 – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6 €/100 kg/


net (1) —
0405 10 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6 €/100 kg/
net (1) —
0405 10 30 – – – Unt recombinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6 €/100 kg/
net (1) —
0405 10 50 – – – Unt din zer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6 €/100 kg/
net (1) —
0405 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,3 €/100 kg/
net (1) —
0405 20 – Pastă din lapte pentru tartine:

0405 20 10 – – Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 60 % din
greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 + EA (2) —
0405 20 30 – – Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 60 %, dar de maximum 75 % din
greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 + EA (2) —
0405 20 90 – – Cu un conținut de grăsimi de peste 75 %, dar mai mic de 80 % din greutate . . . . . . . 189,6 €/100 kg/net —
0405 90 – Altele:

0405 90 10 – – Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 99,3 % și cu un conținut de apă de 231,3 €/100 kg/
maximum 0,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1) —
0405 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,3 €/100 kg/
net (1) —

0406 Brânză și caș:


0406 10 – Brânză proaspătă (nefermentată), inclusiv brânza din zer, și caș:

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 40 % din greutate:

★ 0406 10 30 – – – Mozzarella, cu sau fără lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,2 €/100 kg/


net (1) —
★ 0406 10 50 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,2 €/100 kg/
net (1) —
0406 10 80 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,2 €/100 kg/
net (1) —
★ 0406 20 00 – Brânză rasă sau pudră, de orice tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,2 €/100 kg/
net (1) —
0406 30 – Brânză topită, alta decât cea rasă sau pudră:

0406 30 10 – – La fabricarea cărora nu s–au folosit alte brânzeturi decât Emmental, Gruyère și
Appenzell și care pot avea adăugată brânză Glarus cu ierburi (zisă și „Schabziger”),
condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, cu un conținut de grăsimi în substanța 144,9 €/100 kg/
uscată mai mic de sau egal cu 56 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1) —
– – Altele:

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 36 % și cu un conținut de grăsimi în


substanță uscată:
0406 30 31 – – – – De maximum 48 % din greutate ...................................................... 139,1 €/100 kg/
net (1) —
0406 30 39 – – – – Peste 48 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,9 €/100 kg/
net (1) —
0406 30 90 – – – Cu un conținut de grăsimi de peste 36 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 €/100 kg/net (1) —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) A se vedea anexa 1.
L 312/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0406 40 – Brânză cu mucegai și alte brânzeturi care conțin mucegai produs de Penicillium
roqueforti:

0406 40 10 – – Roquefort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,9 €/100 kg/


net (1) —

0406 40 50 – – Gorgonzola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,9 €/100 kg/


net (1) —

0406 40 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,9 €/100 kg/


net (1) —

0406 90 – Alte brânzeturi:

0406 90 01 – – Destinate prelucrării (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,1 €/100 kg/


net (1) —

– – Altele:

0406 90 13 – – – Emmental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,7 €/100 kg/


net (1) —

0406 90 15 – – – Gruyère, Sbrinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,7 €/100 kg/


net (1) —

0406 90 17 – – – Bergkäse, Appenzell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,7 €/100 kg/


net (1) —

0406 90 18 – – – Brânză Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or și Tête de Moine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,7 €/100 kg/
net (1) —

0406 90 21 – – – Cheddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,1 €/100 kg/


net (1) —

0406 90 23 – – – Edam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 25 – – – Tilsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net ( ) 1


0406 90 29 – – – Cașcaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 32 – – – Feta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 35 – – – Kefalo-Tyri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net ( ) 1


0406 90 37 – – – Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 39 – – – Jarlsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net ( ) 1


– – – Altele:

0406 90 50 – – – – Brânză din lapte de oaie sau de bivoliță, în recipiente conținând saramură, sau în
burduf din piele de oaie sau de capră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

– – – – Altele:

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 40 % din greutate și cu un conținut de


apă, în substanța fără grăsimi:

– – – – – – De maximum 47 % din greutate:

0406 90 61 – – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,2 €/100 kg/net —

0406 90 63 – – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,2 €/100 kg/


net (1) —

0406 90 69 – – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,2 €/100 kg/


net (1) —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea articolul 4
din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei (JO L 341, 22.12.2001, p. 29); articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al
Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/81

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – – – – Peste 47 %, dar de maximum 72 % din greutate:

0406 90 73 – – – – – – – Provolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —


1
★ 0406 90 74 – – – – – – – Maasdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net ( ) —

0406 90 75 – – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 76 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 78 – – – – – – – Gouda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net ( ) 1


0406 90 79 – – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 81 – – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney,


Colby, Monterey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 82 – – – – – – – Camembert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 84 – – – – – – – Brie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —

0406 90 85 – – – – – – – Kefalograviera, Kasseri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net —

– – – – – – – Alte brânzeturi, cu un conținut de apă în substanța fără grăsimi:

0406 90 86 – – – – – – – – Peste 47 %, dar de maximum 52 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net (1) —
1
★ 0406 90 89 – – – – – – – – Peste 52 %, dar de maximum 62 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net ( ) —
1
★ 0406 90 92 – – – – – – – – Peste 62 %, dar de maximum 72 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 €/100 kg/net ( ) —

0406 90 93 – – – – – – Peste 72 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,2 €/100 kg/


net (1) —

0406 90 99 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,2 €/100 kg/


net (1) —

0407 Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:


– Ouă fecundate pentru incubație:

0407 11 00 – – De găini din specia Gallus domesticus (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 €/1 000 p/st p/st

0407 19 – – Altele:

– – – De păsări de curte, altele decât cele de găini din specia Gallus domesticus (2):

0407 19 11 – – – – De curci sau de gâște . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 €/1 000 p/st p/st

0407 19 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 €/1 000 p/st p/st

0407 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st

– Alte ouă proaspete:

0407 21 00 – – De găini din specia Gallus domesticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,4 €/100 kg/


net (1) 1 000 p/st

0407 29 – – Altele:

0407 29 10 – – – De păsări de curte, altele decât cele de găini din specia Gallus domesticus . . . . . . . . . 30,4 €/100 kg/
net (1) 1 000 p/st

0407 29 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st

0407 90 – Altele:

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolul 75 paraggraf (1) și (2) și articolul 230 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347,
20.12.2013, p. 671)].
L 312/82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0407 90 10 – – De păsări de curte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,4 €/100 kg/


net (1) 1 000 p/st
0407 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st
0408 Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri, proaspete, uscate, fierte în apă sau
în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de
zahăr sau de alți îndulcitori:
– Gălbenușuri:
0408 11 – – Uscate:
0408 11 20 – – – Improprii consumului alimentar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0408 11 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,3 €/100 kg/
net (1) —
0408 19 – – Altele:
0408 19 20 – – – Improprii consumului alimentar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– – – Altele:
0408 19 81 – – – – Lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 €/100 kg/net (1) —
0408 19 89 – – – – Altele, inclusiv congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,3 €/100 kg/
net (1) —
– Altele:
0408 91 – – Uscate:
0408 91 20 – – – Improprii consumului alimentar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0408 91 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,4 €/100 kg/
net (1) —
0408 99 – – Altele:
0408 99 20 – – – Improprii consumului alimentar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0408 99 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,3 €/100 kg/
net (1) —
0409 00 00 Miere naturală ................................................................................... 17,3 —
0410 00 00 Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă
parte ................................................................................................. 7,7 —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/83

CAPITOLUL 5

ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

(a) produsele comestibile, altele decât intestinele, vezicile și stomacurile de animale, întregi sau tranșate în bucăți și sângele de animal
(în stare lichidă sau uscată);

(b) pieile brute, pieile tăbăcite și blănurile, altele decât produsele de la poziția 0505 și resturile și deșeurile similare de piei brute de la
poziția 0511 (capitolele 41 sau 43);

(c) materiile prime textile de origine animală, altele decât părul de cal și deșeurile de păr de cal (secțiunea XI);

(d) smocurile folosite la confecționarea periilor și a articolelor similare (poziția 9603).

2. Părul uman sortat după lungime, nearanjat după sensul firului, este considerat ca păr brut (poziția 0501).

3. În nomenclatură, se consideră „fildeș” materialul furnizat de colții de elefant, de hipopotam, de morsă, de balenă și de mistreț, de
cornul de rinocer, precum și de dinții tuturor animalelor.

4. În nomenclatură, se consideră „păr de cal” părul din coama sau coada ecvideelor sau bovinelor.

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0501 00 00 Păr uman, brut, chiar spălat sau degresat; deșeuri de păr uman ............. scutire —

0502 Păr de porc sau de mistreț; păr de bursuc și alte tipuri de păr pentru perii
și articole similare; deșeuri din aceste tipuri de păr:

0502 10 00 – Păr de porc sau de mistreț și deșeuri din păr de porc sau de mistreț . . . . . . . . . . . . scutire —

0502 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

[0503]

0504 00 00 Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât
cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură,
uscate sau afumate ............................................................................. scutire —

0505 Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori
cu puful lor, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute
sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor;
pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene:

0505 10 – Pene de tipul celor utilizate pentru umplut; puf:

0505 10 10 – – În stare brută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0505 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0505 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0506 Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în


forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea:

0506 10 00 – Oseină și oase tratate cu acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0506 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


L 312/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0507 Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de


fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne
de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar
nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale:
0507 10 00 – Fildeș; pulbere și deșeuri de fildeș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0507 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0508 00 00 Corali și similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel;
cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de
sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și
deșeuri din acestea ............................................................................. scutire —
[0509]
0510 00 00 Chihlimbar cenușiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, chiar uscată;
glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea
produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel
conservate provizoriu ........................................................................ scutire —
0511 Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte;
animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane:
0511 10 00 – Spermă de bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st (1)
– Altele:
0511 91 – – Produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate
acvatice; animale moarte de la capitolul 3:
0511 91 10 – – – Deșeuri de pește . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0511 91 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0511 99 – – Altele:
0511 99 10 – – – Tendoane și vene; unghii și deșeuri similare de piei brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– – – Bureți naturali de origine animală:
0511 99 31 – – – – În stare brută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0511 99 39 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —
2
0511 99 85 – – – Altele ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

(1) Paietă (corespunzătoare cantității necesare unei inseminări).


(2) Coduri statistice TARIC: a se vedea anexa 10.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/85

SECȚIUNEA II

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

Notă de secţiune

1. În această secțiune, expresia „aglomerate sub formă de pelete” înseamnă produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc.,
aglomerate fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant într-o proporție de maximum 3 % din greutate.

CAPITOLUL 6

PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ

Note de capitol

1. Sub rezerva celei de-a doua părți a poziției 0601, prezentul capitol cuprinde numai produsele furnizate în mod obișnuit de
horticultori, pepinieri sau florari, în vederea plantării sau realizării de ornamente. Cu toate acestea, din acest capitol sunt excluși
cartofii, ceapa comestibilă, ceapa eșalotă, usturoiul comestibil și celelalte produse de la capitolul 7.

2. Buchetele, coșurile, coroanele de flori și articolele similare sunt asimilate florilor sau frunzelor de la pozițiile 0603 sau 0604 și nu se
iau în considerare accesoriile din alte materiale. Cu toate acestea, aceste poziții nu cuprind colajele sau plachete decorative similare de
la poziția 9701.

Rata dreptului conven-


Cod NC Descrierea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0601 Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus


vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare,
altele decât rădăcinile de la poziția 1212:
0601 10 – Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ:

0601 10 10 – – Zambile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 10 20 – – Narcise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 10 30 – – Lalele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 10 40 – – Gladiole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

0601 20 – Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în vegetație sau în
floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare:

0601 20 10 – – Puieți, plante și rădăcini de cicoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0601 20 30 – – Orhidee, zambile, narcise și lalele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0601 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0602 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de
ciuperci:
0602 10 – Butași nerădăcinoși și altoi:

0602 10 10 – – De viță de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0602 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —

0602 20 – Arbori, arbuști, copăcei și tufișuri, cu fructe comestibile, altoiți sau nealtoiți:

0602 20 10 – – Butași de viță de vie altoiți sau rădăcinoși . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0602 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —


L 312/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Descrierea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0602 30 00 – Rododendroni și azalee, altoiți sau nealtoiți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

0602 40 00 – Trandafiri, altoiți sau nealtoiți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

0602 90 – Altele:

0602 90 10 – – Spori de ciuperci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

0602 90 20 – – Puieți de ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0602 90 30 – – Răsaduri de legume și răsaduri de căpșuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

– – Altele:

– – – Plante care cresc în aer liber:

– – – – Arbori, arbuști și tufișuri:

0602 90 41 – – – – – De pădure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

– – – – – Altele:

0602 90 45 – – – – – – Butași rădăcinoși și plante tinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 —

0602 90 49 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

0602 90 50 – – – – Alte plante care cresc în aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

– – – Plante de interior:

0602 90 70 – – – – Butași rădăcinoși și plante tinere, cu excepția cactușilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 —

– – – – Altele:

0602 90 91 – – – – – Plante cu flori, îmbobocite sau în floare, cu excepția cactușilor . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 —

0602 90 99 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 —

0603 Flori și boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete,
uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite:
– Proaspete:

0603 11 00 – – Trandafiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) p/st

0603 12 00 – – Garoafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() p/st

0603 13 00 – – Orhidee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) p/st

0603 14 00 – – Crizanteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) p/st

0603 15 00 – – Crini (Lilium spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) p/st

0603 19 – – Altele:

0603 19 10 – – – Gladiole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) p/st

0603 19 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0603 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —

0604 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori,
ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate,
albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite:

(1) — De la 1 ianuarie la 31 mai: 8,5.


— De la 1 iunie la 31 octombrie: 12.
— De la 1 noiembrie la 31 decembrie: 8,5.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/87

Rata dreptului conven-


Cod NC Descrierea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0604 20 – Proaspete:
– – Mușchi și licheni:
0604 20 11 – – – Mușchiul renului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0604 20 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —
0604 20 20 – – Pomi de Crăciun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 p/st
0604 20 40 – – Ramuri de conifere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 —
0604 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
0604 90 – Altele:
– – Mușchi și licheni:
0604 90 11 – – – Mușchiul renului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0604 90 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —
– – Altele:
0604 90 91 – – – Neprelucrate altfel decât prin uscare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0604 90 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —
L 312/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

CAPITOLUL 7

LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ȘI TUBERCULI, ALIMENTARE

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde produsele furajere de la poziția 1214.

2. În cadrul pozițiilor 0709-0712, prin termenul „legume” se înțelege și ciupercile comestibile, trufele, măslinele, caperele, dovlecii,
dovleceii, vinetele, porumbul dulce (Zea mays var. saccharata), ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, feniculul și plantele comestibile,
cum ar fi pătrunjelul, asmățuiul, tarhonul, cresonul și maghiranul (Majorana hortensis sau Origanum majorana).

3. Poziția 0712 cuprinde toate legumele și zarzavaturile uscate ale speciilor clasificate la pozițiile 0701-0711, cu excepția produselor:

(a) legume cu păstaie, uscate, curățate de păstăi (poziția 0713);

(b) porumb dulce sub formele specificate la pozițiile 1102-1104;

(c) făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, de cartofi (poziția 1105);

(d) făină, griș și pudră din legume păstăi, uscate, de la poziția 0713 (poziția 1106).

4. Ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, uscați, măcinați sau sfărâmați sunt întotdeauna excluși din acest capitol (poziția 0904).

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0701 Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată:

0701 10 00 – Destinați însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 —

0701 90 – Altele:

0701 90 10 – – Destinați fabricării amidonului (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 —

– – Altele:

0701 90 50 – – – Cartofi noi, de la 1 ianuarie la 30 iunie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) —

0701 90 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 —

0702 00 00 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată ............................................ (4) —

0703 Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă
sau refrigerată:

0703 10 – Ceapă și ceapă eșalotă:

– – Ceapă:

0703 10 11 – – – Destinată însămânțării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0703 10 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0703 10 90 – – Ceapă eșalotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
(3) — De la 1 ianuarie la 15 mai: 9,6. Contingent tarifar OMC.
— De la 16 mai la 30 iunie: 13,4.
(4) A se vedea anexa 2.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/89

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0703 20 00 – Usturoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 + 120 €/100 kg/


net (1) —

0703 90 00 – Praz și alte legume aliacee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 —

0704 Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din
genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată:
0704 10 00 – Conopidă și conopidă broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0704 20 00 – Varză de Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0704 90 – Altele:

0704 90 10 – – Varză albă și varză roșie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 MIN 0,4 €/


100 kg/net —

0704 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0705 Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă
sau refrigerată:
– Salată verde:

0705 11 00 – – Salată verde varietatea cu căpățână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) —

0705 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 —

– Cicoare:

0705 21 00 – – Cicoare Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 —

0705 29 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 —

0706 Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină,
ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau
refrigerată:
0706 10 00 – Morcovi și napi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6 (1) —

0706 90 – Altele:

0706 90 10 – – Țelină de rădăcină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) —

0706 90 30 – – Hrean (Cochlearia armoracia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0706 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6 —

0707 00 Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată:


0707 00 05 – Castraveți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) —

0707 00 90 – Cornișon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0708 Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată:

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) — De la 1 ianuarie la 14 aprilie: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
— De la 15 aprilie la 30 noiembrie: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— De la 1 la 31 decembrie: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
(3) — De la 1 ianuarie la 31 martie: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
— De la 1 aprilie la 30 noiembrie: 12 MIN 2 €/100 kg/br.
— De la 1 la 31 decembrie: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
(4) — De la 1 ianuarie la 30 aprilie: 13,6.
— De la 1 mai la 30 septembrie: 10,4.
— De la 1 octombrie la 31 decembrie: 13,6.
(5) A se vedea anexa 2.
L 312/90 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0708 10 00 – Mazăre (Pisum sativum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0708 20 00 – Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0708 90 00 – Alte legume păstăi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2 —

0709 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată:


0709 20 00 – Sparanghel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 —

0709 30 00 – Vinete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0709 40 00 – Țelină, alta decât țelina de rădăcină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

– Ciuperci și trufe:

0709 51 00 – – Ciuperci din genul Agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0709 59 – – Altele:

0709 59 10 – – – Bureți galbeni (Chantarellus cibarius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

0709 59 30 – – – Mânătărci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 —

0709 59 50 – – – Trufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0709 59 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0709 60 – Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta:

0709 60 10 – – Ardei grași . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 (3) —

– – Altele:

0709 60 91 – – – Din genul Capsicum destinate fabricării capsicinei sau a extractelor de oleorășini de
Capsicum (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0709 60 95 – – – Destinate fabricării industriale a uleiurilor esențiale sau a rezinoidelor (4) . . . . . . . . . scutire —

0709 60 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0709 70 00 – Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 —

– Altele:

0709 91 00 – – Anghinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) —

0709 92 – – Măsline:

0709 92 10 – – – Destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 —

0709 92 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 €/100 kg/net —

0709 93 – – Dovleci, dovleci turcești și tărtăcuțe (Cucurbita spp.):

0709 93 10 – – – Dovlecei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) —

0709 93 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

(1) — De la 1 ianuarie la 31 mai: 8.


— De la 1 iunie la 31 august: 13,6.
— De la 1 septembrie la 31 decembrie: 8.
(2) — De la 1 ianuarie la 30 iunie: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— De la 1 iulie la 30 septembrie: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— De la 1octombrie la 31 decembrie: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
(3) Contingent tarifar OMC.
(4) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
(5) A se vedea anexa 2.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/91

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0709 99 – – Altele:

0709 99 10 – – – Salată, alta decât salata verde (Lactuca sativa) și cicoarea (Cichorium spp.) . . . . . . . . . . 10,4 —

0709 99 20 – – – Cardon (anghinare americană) și frunze comestibile ale acesteia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 —

0709 99 40 – – – Capere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 —

0709 99 50 – – – Fenicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0709 99 60 – – – Porumb dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 €/100 kg/net —

0709 99 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0710 Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate:


0710 10 00 – Cartofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

– Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi:

0710 21 00 – – Mazăre (Pisum sativum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 22 00 – – Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 29 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 30 00 – Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 40 00 – Porumb dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 + 9,4 €/100 kg/


net (1) —

0710 80 – Alte legume:

0710 80 10 – – Măsline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2 —

– – Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta:

0710 80 51 – – – Ardei grași . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 80 59 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

– – Ciuperci:

0710 80 61 – – – Din genul Agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 80 69 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 80 70 – – Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 80 80 – – Anghinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 80 85 – – Sparanghel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 80 95 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0710 90 00 – Amestecuri de legume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0711 Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură,


în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea
lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:
0711 20 – Măsline:

0711 20 10 – – Destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0711 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 €/100 kg/net —

(1) Valoarea specifică este, ca măsură autonomă, percepută pe greutatea netă uscată.
(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
L 312/92 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0711 40 00 – Castraveți și cornișon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

– Ciuperci și trufe:

0711 51 00 – – Ciuperci de genul Agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 + 191 €/100 kg/


net eda (1) kg/net eda

0711 59 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0711 90 – Alte legume; amestec de legume:

– – Legume:

0711 90 10 – – – Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, cu excepția ardeilor grași . . . . . . . 6,4 —

0711 90 30 – – – Porumb dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 + 9,4 €/100 kg/


net (2) —

0711 90 50 – – – Ceapă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 —

0711 90 70 – – – Capere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 —

0711 90 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0711 90 90 – – Amestecuri de legume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0712 Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau
pulverizate, dar nepreparate altfel:
0712 20 00 – Ceapă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 (1) —

– Ciuperci, inclusiv din genul Auricularia, Tremella și trufe:

0712 31 00 – – Ciuperci din genul Agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0712 32 00 – – Ciuperci din genul Auricularia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0712 33 00 – – Ciuperci din genul Tremella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0712 39 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0712 90 – Alte legume; amestecuri de legume:

0712 90 05 – – Cartofi, chiar tăiați în bucăți sau în felii, dar nepreparați în alt mod . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 —

– – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11 – – – Hibrizi destinați însămânțărilor (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0712 90 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 €/100 kg/net —

0712 90 30 – – Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0712 90 50 – – Morcovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0712 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0713 Legume păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate:
0713 10 – Mazăre (Pisum sativum):

0713 10 10 – – Destinată însămânțării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0713 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0713 20 00 – Năut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Valoarea specifică este, ca măsură autonomă, percepută pe greutatea netă uscată.
(3) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/93

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):


0713 31 00 – – Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L.) Wilczek . . scutire —
0713 32 00 – – Fasole „mică roșie” (Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0713 33 – – Fasole albă (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10 – – – Destinată însămânțării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0713 33 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0713 34 00 – – Bambara beans (Vigna subterranea sau Voandzeia subterranea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0713 35 00 – – Fasole - ochi negri (Vigna unguiculata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0713 39 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0713 40 00 – Linte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0713 50 00 – Bob mare (Vicia faba var. major) și măzăriche (Vicia faba var. equina, Vicia faba
var. minor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —
0713 60 00 – Mazăre de Angola (Cajanus cajan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —
0713 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —
0714 Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini
și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete,
refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub
formă de pelete; miez de sagotier:
0714 10 00 – Rădăcini de manioc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 €/100 kg/net (1) —
0714 20 – Batate:
0714 20 10 – – Proaspete, întregi, destinate consumului alimentar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 (3) —
0714 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 €/100 kg/net ( ) 1

0714 30 00 – Igname (Dioscorea spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 €/100 kg/net ( ) 1

0714 40 00 – Taro (Colocasia spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 €/100 kg/net (1) —
0714 50 00 – Yautia (Xanthosoma spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 €/100 kg/net (1) —
0714 90 – Altele:
0714 90 20 – – Rădăcini de arorut și de salep, rădăcini și tuberculi similari, cu un conținut ridicat de
fecule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 €/100 kg/net (1) —
0714 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 (3) —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
Regulamentul (UE) nr. 1085/2010 al Comisiei (JO L 310, 26.11.2010, p. 3)].
(3) Drept autonom: 3.
L 312/94 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

CAPITOLUL 8

FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde fructele necomestibile.


2. Fructele refrigerate se clasifică la aceleași poziții ca și fructele proaspete.
3. Fructele uscate din prezentul capitol pot fi parțial rehidratate sau tratate în următoarele scopuri:
(a) pentru îmbunătățirea păstrării și conservării lor (de exemplu, prin tratament termic moderat, sulfurare, adăugare de acid sorbic
sau de sorbat de potasiu);
(b) pentru îmbunătățirea sau păstrarea aspectului lor (de exemplu, cu ajutorul uleiului vegetal sau prin adăugarea de cantități mici de
sirop de glucoză),
atât timp cât își păstrează caracterul de fructe uscate.

Note complementare

1. Conținutul de diverse zaharuri exprimat în zaharoză („conținut de zahăr”) al produselor clasificate la prezentul capitol corespunde valorii indicate de
un refractometru [utilizat în conformitate cu metoda prevăzută în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 974/2014 al Comisiei (*)]
la temperatura de 20 °C și multiplicată cu un factor de 0,95.
2. În sensul subpozițiilor 0811 90 11, 0811 90 31 și 0811 90 85, expresia „fructe tropicale” cuprinde guave, mango, mangustan, papaya,
tamarine, mere de cajou, fructe de litchi, fructe de jaquier (arbore de pâine), fructe de sapotier, fructele pasiunii, fructe de carambola și fructe de
pitahaia.
3. În sensul subpozițiilor 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 și 0813 50 31, expresia „fructe tropicale cu coajă” cuprinde nucile
de cocos, nucile de cajou, nucile de Brazilia, nucile de betel (de arec), nucile de cola și nucile de macadamia.

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0801 Nuci de cocos, nuci de Brazilia și nuci de cajou, proaspete sau uscate, chiar
decojite sau fără pieliță:
– Nuci de cocos:

0801 11 00 – – Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0801 12 00 – – În coaja internă (endocarp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0801 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Nuci de Brazilia:

0801 21 00 – – În coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0801 22 00 – – Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Nuci de cajou:

0801 31 00 – – În coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0801 32 00 – – Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0802 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță:
– Migdale:

0802 11 – – În coajă:

0802 11 10 – – – Amare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

(*) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 974/2014 al Comisiei din 11 septembrie 2014 de stabilire a metodei refractometrice de măsurare a
reziduului uscat solubil din produsele prelucrate pe bază de fructe și legume în vederea clasificării lor în Nomenclatura combinată (JO L 274,
16.9.2014, p. 6).
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/95

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0802 11 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 (1) —


0802 12 – – Decojite:

0802 12 10 – – – Amare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0802 12 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 (1) —
– Alune (Corylus spp.):

0802 21 00 – – În coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —


0802 22 00 – – Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —
– Nuci comune:

0802 31 00 – – În coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
0802 32 00 – – Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —
– Castane (Castanea spp.):

0802 41 00 – – În coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 —


0802 42 00 – – Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 —
– Fistic:

0802 51 00 – – În coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 —


0802 52 00 – – Decojit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 —
– Nuci de macadamia:

0802 61 00 – – În coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
0802 62 00 – – Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
0802 70 00 – Nuci de cola (Cola spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0802 80 00 – Nuci de arec (sau betel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0802 90 – Altele:

0802 90 10 – – Nuci Pecan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0802 90 50 – – Semințe de pin dulce (Pinus pinea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3,2 ( ) —
0802 90 85 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3,2 ( ) —

0803 Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca („plantains”), proaspete sau
uscate:
0803 10 – Banane din specia Musa paradisiaca („plantains”):

0803 10 10 – – Proaspete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —
0803 10 90 – – Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —
0803 90 – Altele:

0803 90 10 – – Proaspete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 €/1 000 kg/net —


0803 90 90 – – Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

0804 Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan,


proaspete sau uscate:
0804 10 00 – Curmale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Drept autonom: 2.
L 312/96 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0804 20 – Smochine:

0804 20 10 – – Proaspete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 —

0804 20 90 – – Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0804 30 00 – Ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 —

0804 40 00 – Avocado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() —

0804 50 00 – Guave, mango și mangustan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0805 Citrice, proaspete sau uscate:


0805 10 – Portocale:

0805 10 20 – – Portocale dulci, proaspete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0805 10 80 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) —

0805 20 – Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); clementine, wilkings și hibrizi


similari de citrice:

0805 20 10 – – Clementine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0805 20 30 – – Montreales și satsumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0805 20 50 – – Mandarine și wilkings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0805 20 70 – – Tangerine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0805 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0805 40 00 – Grepfrut, inclusiv pomelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) —

0805 50 – Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum) și lămâi mici „lime” (Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia):

0805 50 10 – – Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0805 50 90 – – Lămâi mici „lime” (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0805 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0806 Struguri, proaspeți sau uscați:


0806 10 – Proaspeți:

0806 10 10 – – De masă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0806 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) —

0806 20 – Uscați:

0806 20 10 – – Struguri de Corint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 —

(1) — De la 1 ianuarie la 31 mai: 4.


— De la 1 iunie la 30 noiembrie: 5,1.
— De la 1 la 31 decembrie: 4.
(2) A se vedea anexa 2.
(3) — De la 1 ianuarie la 31 martie: 16.
— De la 1 aprilie la 15 octombrie: 12.
— De la 16 octombrie la 31 decembrie: 16.
(4) — De la 1 ianuarie la 30 aprilie: 1,5.
— De la 1 mai la 31 octombrie: 2,4.
— De la 1 noiembrie la 31 decembrie: 1,5.
(5) — De la 1 ianuarie la 14 iulie: 14,4.
— De la 15 iulie la 31 octombrie: 17,6.
— De la 1 noiembrie la 31 decembrie: 14,4.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/97

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0806 20 30 – – Stafide (sultanine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 —

0806 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 —

0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) și papaia, proaspeți:


– Pepeni (inclusiv pepeni verzi):

0807 11 00 – – Pepeni verzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0807 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0807 20 00 – Papaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0808 Mere, pere și gutui, proaspete:


0808 10 – Mere:

0808 10 10 – – Mere pentru fabricarea băuturilor fermentate sau nefermentate, prezentate în vrac, de 7,2 MIN 0,36 €/
la 16 septembrie la 15 decembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg/net —

0808 10 80 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0808 30 – Pere:

0808 30 10 – – Pere pentru fabricarea băuturilor fermentate sau nefermentate, prezentate în vrac, de 7,2 MIN 0,36 €/
la 1 august la 31 decembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg/net —

0808 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0808 40 00 – Gutui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 —

0809 Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv piersici fără puf și nectarine), prune
și porumbe, proaspete:
0809 10 00 – Caise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

– Cireșe, vișine:

0809 21 00 – – Vișine (Prunus cerasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0809 29 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0809 30 – Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine:

0809 30 10 – – Piersici fără puf și nectarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0809 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() —

0809 40 – Prune și porumbe:

0809 40 05 – – Prune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) —

0809 40 90 – – Porumbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0810 Alte fructe, proaspete:


0810 10 00 – Căpșuni, fragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) —

0810 20 – Zmeură, dude, mure și hibrizi ai acestora:

0810 20 10 – – Zmeură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0810 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0810 30 – Coacăze negre, albe sau roșii și agrișe:

(1) A se vedea anexa 2.


(2) — De la 1 ianuarie la 30 aprilie: 11,2.
— De la 1 mai la 31 iulie: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.
— De la 1 august la 31 decembrie: 11,2.
L 312/98 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0810 30 10 – – Coacăze negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0810 30 30 – – Coacăze roșii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0810 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0810 40 – Merișor, afine și alte fructe din genul Vaccinium:

0810 40 10 – – Merișor (fructe din specia Vaccinium vitis idaea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0810 40 30 – – Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

0810 40 50 – – Fructe din specia Vaccinium macrocarpon și din specia Vaccinium corymbosum ........ 3,2 —

0810 40 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0810 50 00 – Kiwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() —

0810 60 00 – Durian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0810 70 00 – Kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0810 90 – Altele:

0810 90 20 – – Tamarine, mere de cajou, litchi, fructe de jaquier (arbore de pâine), sapotile, fructele
pasiunii, carambola şi pitahaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0810 90 75 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0811 Fructe, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr
sau alți îndulcitori:
0811 10 – Căpșuni, fragi:

– – Cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

0811 10 11 – – – Cu un conținut de zahăr peste 13 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 + 8,4 €/100 kg/
net —

0811 10 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 —

0811 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0811 20 – Zmeură, mure, dude, hibrizi ai acestora, albe sau roșii și agrișe:

– – Cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

0811 20 11 – – – Cu un conținut de zahăr peste 13 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 + 8,4 €/100 kg/
net —

0811 20 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 —

– – Altele:

0811 20 31 – – – Zmeură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0811 20 39 – – – Coacăze negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0811 20 51 – – – Coacăze roșii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0811 20 59 – – – Dude, mure și hibrizi de zmeură și mure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —

0811 20 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

(1) — De la 1 ianuarie la 14 mai: 8,8.


— De la 15 mai la 15 noiembrie: 8.
— De la 16 noiembrie la 31 decembrie: 8,8.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/99

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0811 90 – Altele:

– – Cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

– – – Cu un conținut de zahăr peste 13 % din greutate:

0811 90 11 – – – – Fructe tropicale și fructe tropicale cu coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 + 5,3 €/100 kg/


net —
0811 90 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 + 8,4 €/100 kg/
net —
– – – Altele:

0811 90 31 – – – – Fructe tropicale și fructe tropicale cu coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 —

0811 90 39 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 —

– – Altele:

0811 90 50 – – – Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 —


0811 90 70 – – – Fructe din specia Vaccinium myrtilloides și din specia Vaccinium angustifolium . . . . . . 3,2 —
– – – Cireșe, vișine:

0811 90 75 – – – – Vișine (Prunus cerasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —


0811 90 80 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —
0811 90 85 – – – Fructe tropicale și fructe tropicale cu coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —
0811 90 95 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 —

0812 Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în


saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanțe care asigură
provizoriu conservarea lor), dar improprii alimentației în această stare:
0812 10 00 – Cireșe, vișine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —
0812 90 – Altele:

0812 90 25 – – Caise; portocale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

0812 90 30 – – Papaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 —

0812 90 40 – – Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0812 90 70 – – Guave, mango, mangustan, tamarine, mere de cajou, litchi, fructe de jaquier (arbore
de pâine), fructe de sapotier, fructele pasiunii, carambola, pitahaia și fructe tropicale
cu coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 —

0812 90 98 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 —

0813 Fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801-0806; amestecuri de


fructe uscate sau de fructe cu coajă de la acest capitol:
0813 10 00 – Caise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 —
0813 20 00 – Prune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

0813 30 00 – Mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

0813 40 – Alte fructe:

0813 40 10 – – Piersici, inclusiv piersicile fără puf și nectarinele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 —

0813 40 30 – – Pere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

0813 40 50 – – Papaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
0813 40 65 – – Tamarine, mere de cajou, litchi, fructe de jaquier (arbore de pâine), sapotile, fructele
pasiunii, carambola şi pitahaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
L 312/100 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0813 40 95 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 —


0813 50 – Amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la prezentul capitol:
– – Amestecuri de fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801-0806:
– – – Care nu conțin prune:
0813 50 12 – – – – De papaya, tamarin, mere de cajou, litchi, fructe de jaquier (arbore de pâine),
fructe de sapotier, fructele pasiunii, carambola și pitahaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
0813 50 15 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
0813 50 19 – – – Care conțin prune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —
– – Amestecuri constituite numai din fructele cu coajă de la pozițiile 0801 și 0802:
0813 50 31 – – – Din fructe tropicale cu coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
0813 50 39 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
– – Alte amestecuri:
0813 50 91 – – – Care nu conțin prune sau smochine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
0813 50 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —
0814 00 00 Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate,
uscate, prezentate în apă sărată, sulfurate sau cu adaos de alte substanțe
care asigură provizoriu conservarea lor ............................................... 1,6 —
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/101

CAPITOLUL 9

CAFEA, CEAI, MATÉ ȘI MIRODENII

Note de capitol

1. Amestecurile de produse de la pozițiile 0904-0910 se clasifică după cum urmează:


(a) amestecurile de produse de la aceeași poziție se clasifică la acea poziție;
(b) amestecurile de produse de la poziții diferite se clasifică la poziția 0910.
Faptul că produsele de la pozițiile 0904-0910 [inclusiv amestecurile menționate anterior la literele (a) sau (b)] conțin alte substanțe, nu
le afectează clasificarea, cu condiția ca amestecurile astfel obținute să-și păstreze caracterul esențial al produselor prevăzute la fiecare
dintre aceste poziții. În caz contrar, aceste amestecuri sunt excluse din prezentul capitol; acestea sunt clasificate la poziția 2103 în
cazul în care constituie condimente sau amestecuri de condimente.
2. Capitolul nu cuprinde piperul numit „de Cubebe” (Piper cubeba) și nici celelalte produse de la poziția 1211.

Notă complementară

1. Dreptul care se aplică amestecurilor prevăzute la nota 1 litera (a) menționată anterior este acela care se aplică componentei pentru care rata dreptului
este cea mai ridicată.

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0901 Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de
cafea care conțin cafea, indiferent de proporțiile amestecului:
– Cafea neprăjită:

0901 11 00 – – Nedecafeinizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0901 12 00 – – Decafeinizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

– Cafea prăjită:

0901 21 00 – – Nedecafeinizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

0901 22 00 – – Decafeinizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

0901 90 – Altele:

0901 90 10 – – Coji și pelicule de cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0901 90 90 – – Înlocuitori de cafea care conțin cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 —

0902 Ceai, chiar aromatizat:


0902 10 00 – Ceai verde (nefermentat), prezentat în ambalaje directe cu un conținut de
maximum 3 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

0902 20 00 – Ceai verde (nefermentat), altfel prezentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0902 30 00 – Ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, prezentat în ambalaje directe cu
un conținut de maximum 3 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0902 40 00 – Ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, altfel prezentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0903 00 00 Maté ................................................................................................. scutire —

0904 Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta,
uscat sau sfărâmat sau măcinat:
– Piper:

0904 11 00 – – Nesfărâmat și nemăcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


L 312/102 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0904 12 00 – – Sfărâmat sau măcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —


– Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta:

0904 21 – – Uscați, nesfărâmaţi și nemăcinați:

0904 21 10 – – – Ardei grași (Capsicum annuum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —


0904 21 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0904 22 00 – – Sfărâmați sau măcinați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —

0905 Vanilie:
0905 10 00 – Nesfărâmată și nemăcinată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —
0905 20 00 – Sfărâmată sau măcinată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

0906 Scorțișoară și flori de scorțișoară:


– Nesfărâmate și nemăcinate:

0906 11 00 – – Scorțișoară (Cinnamonum zeylanicum Blume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0906 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0906 20 00 – Sfărâmate sau măcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0907 Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe):


0907 10 00 – Nesfărâmate și nemăcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
0907 20 00 – Sfărâmate sau măcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —

0908 Nucșoară, mirodenie din coaja uscată a nucșoarei și cardamom:


– Nucșoară:

0908 11 00 – – Nesfărâmată și nemăcinată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0908 12 00 – – Sfărâmată sau măcinată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei:

0908 21 00 – – Nesfărâmată și nemăcinată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0908 22 00 – – Sfărâmată sau măcinată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Cardamom:

0908 31 00 – – Nesfărâmat și nemăcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0908 32 00 – – Sfărâmat sau măcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

0909 Semințe de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen, de


chimion; bace de ienupăr:
– Semințe de coriandru:

0909 21 00 – – Nesfărâmate și nemăcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0909 22 00 – – Sfărâmate sau măcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Semințe de chimen (Cuminum cyminum):

0909 31 00 – – Nesfărâmate și nemăcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0909 32 00 – – Sfărâmate sau măcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Semințe de anason, de badian, de chimion sau de fenicul; bace de ienupăr:

0909 61 00 – – Nesfărâmate și nemăcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


0909 62 00 – – Sfărâmate sau măcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/103

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

0910 Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii:
– Ghimbir:
0910 11 00 – – Nesfărâmat și nemăcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0910 12 00 – – Sfărâmat sau măcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0910 20 – Șofran:
0910 20 10 – – Nesfărâmat şi nemăcinat .................................................................... scutire —
0910 20 90 – – Sfărâmat sau măcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 —
0910 30 00 – Curcumă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Alte mirodenii:
0910 91 – – Amestecuri menționate la nota 1 (b) de la prezentul capitol:
0910 91 05 – – – Curry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– – – Altele:
0910 91 10 – – – – Nesfărâmate şi nemăcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0910 91 90 – – – – Sfărâmate sau măcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —
0910 99 – – Altele:
0910 99 10 – – – Semințe de schinduf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– – – Cimbru:
– – – – Nesfărâmat şi nemăcinat:
0910 99 31 – – – – – Cimbrișor (Thymus serpyllum L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0910 99 33 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 —
0910 99 39 – – – – Sfărâmat sau măcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 —
0910 99 50 – – – Frunze de dafin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 —
– – – Altele:
0910 99 91 – – – – Nesfărâmate şi nemăcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
0910 99 99 – – – – Sfărâmate sau măcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —
L 312/104 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

CAPITOLUL 10

CEREALE

Note de capitol

1. A. Produsele menționate în textul pozițiilor de la prezentul capitol se clasifică la aceste poziții numai în cazul în care sunt boabe chiar
în spice sau pe tulpini.

B. Capitolul nu cuprinde boabele care au fost decorticate sau altfel prelucrate. Cu toate acestea, orezul decorticat, albit, sticlos, glasat,
prefiert sau sub formă de brizură este clasificat la poziția 1006.

2. Poziția 1005 nu cuprinde porumbul dulce (capitolul 7).

Notă de subpoziție

1. Prin „grâu dur” se înțelege grâul din specia Triticum durum și hibrizii derivați din încrucișarea speciilor de Triticum durum care au același
număr (28) de cromozomi ca acesta.

Note complementare

1. Se consideră:

(a) „orez cu bobul rotund”, în sensul subpozițiilor 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42,
1006 30 61 și 1006 30 92, orezul cu lungimea bobului mai mică sau egală cu 5,2 mm și cu raportul lungime/lățime mai mic de 2;

(b) „orez cu bobul mijlociu”, în sensul subpozițiilor 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44,
1006 30 63 și 1006 30 94, orezul cu lungimea bobului mai mare de 5,2 mm, dar mai mică sau egală cu 6 mm și cu raportul lungime/
lățime mai mic de 3;

(c) „orez cu bobul lung”, în sensul subpozițiilor 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17,
1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 și
1006 30 98, orezul cu lungimea bobului mai mare de 6 mm;

(d) „orez nedecorticat (orez paddy)”, în sensul subpozițiilor 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94,
1006 10 96 și 1006 10 98, orezul cu pleavă după treierat;

(e) „orez decorticat”, în sensul subpozițiilor 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 și
1006 20 98, orezul care a fost separat numai de pleavă. Termenul se referă, în special, la categoriile de orez cunoscute sub denumirile de „orez
brun”, „orez cargo”, „orez loonzain” și „orez sbramato”;

(f) „orez semialbit”, în sensul subpozițiilor 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 și
1006 30 48, orezul care a fost separat de pleavă, de o parte din germeni și de o parte sau de toate straturile exterioare ale pericarpului, dar nu
și de straturile interioare;

(g) „orez albit”, în sensul subpozițiilor 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 și
1006 30 98, orezul care a fost separat de pleavă, de toate straturile exterioare și interioare ale pericarpului, de toți germenii, în cazul orezului
cu bobul lung și al orezului cu bobul mijlociu şi de cel puțin o parte din germeni, în cazul orezului cu bobul rotund, dar pe care mai pot exista
striuri albe longitudinale pe maximum 10 % din cantitatea de boabe;

(h) „brizură de orez”, în sensul subpoziției 1006 40, fragmentele de boabe, cu lungimea mai mică sau egală cu trei sferturi din lungimea medie a
boabelor întregi.

2. Dreptul care se aplică amestecurilor de la prezentul capitol se stabilește astfel:

(a) pentru amestecurile în care una din componente reprezintă cel puțin 90 % în greutate din amestec, dreptul aplicabil este acela care se aplică
acestei componente;

(b) pentru celelalte amestecuri, dreptul aplicabil este acela care se aplică componentei pentru care dreptul de import este cel mai ridicat.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/105

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1001 Grâu și meslin:


– Grâu dur:

1001 11 00 – – Destinat însămânțării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 €/t (1) —

1001 19 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
148 €/t ( ) ( ) —

– Altele:

1001 91 – – Destinat însămânțării:

1001 91 10 – – – Triticum spelta (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

1001 91 20 – – – Grâu comun și meslin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €/t (1) —

1001 91 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €/t —

1001 99 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €/t (2) (1) —

1002 Secară:
1002 10 00 – Destinată însămânțării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 €/t (1) —

1002 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 €/t (1) —

1003 Orz:
1003 10 00 – Destinat însămânțării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 €/t (2) —

1003 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 €/t (2) —

1004 Ovăz:
1004 10 00 – Destinat însămânțării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 €/t —

1004 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 €/t —

1005 Porumb:
1005 10 – Destinat însămânțării:

– – Hibrizi (3):

1005 10 13 – – – Hibrizi încrucișați de trei ori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1005 10 15 – – – Hibrizi simpli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1005 10 18 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1005 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 €/t (2) (1) —

1005 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
94 €/t ( ) ( ) —

1006 Orez:
1006 10 – Orez nedecorticat (orez paddy):

1006 10 10 – – Destinat însămânțării (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 —

(1) Uniunii Europene se angajează, în ceea ce privește cerealele de la pozițiile:


— ex 1001 grâu;
— 1002 secară;
— ex 1005 porumb, cu excepția hibrizilor pentru însămânțare;
— ex 1007 sorg, cu excepția hibrizilor pentru însămânțare,
să stabilească drepturile la un nivel și în conformitate cu o modalitate care să garanteze că prețul vămuit achitat la importul acestor cereale nu este
mai mare decât prețul efectiv de intervenție (sau, în ipoteza unei modificări a sistemului actual, decât prețul de sprijin efectiv) majorat cu 55 %.
Dreptul aplicat nu trebuie în nici un caz să depășească valoarea dreptului indicat în coloana 3.
(2) Contingent tarifar OMC.
(3) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
L 312/106 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – Altele:

– – – Prefiert:

1006 10 21 – – – – Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 €/t (1) —

1006 10 23 – – – – Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 €/t (1) —

– – – – Cu bobul lung:

1006 10 25 – – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 €/t (1) —

1006 10 27 – – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 €/t (1) —

– – – Altele:

1006 10 92 – – – – Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 €/t (1) —

1006 10 94 – – – – Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


211 €/t ( ) —

– – – – Cu bobul lung:

1006 10 96 – – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 €/t (1) —

1006 10 98 – – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 €/t (1) —

1006 20 – Orez decorticat (orez cargo sau orez brun):

– – Prefiert:

1006 20 11 – – – Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 €/t (2) (1) —

1006 20 13 – – – Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 €/t (2) (1) —

– – – Cu bobul lung:

1006 20 15 – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 €/t (2) (1) —

1006 20 17 – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 €/t (2) (1) —

– – Altele:

1006 20 92 – – – Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 €/t (2) (1) —

1006 20 94 – – – Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1


65 €/t ( ) ( ) —

– – – Cu bobul lung:

1006 20 96 – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 €/t (2) (1) —

1006 20 98 – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 €/t (2) (1) —

1006 30 – Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:

– – Orez semialbit:

– – – Prefiert:

1006 30 21 – – – – Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (2) (1) —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Uniunii Europene se angajează, în ceea ce privește orezul decorticat de la subpozițiile 1006 20 11-1006 20 98, să stabilească drepturile la un nivel
și în conformitate cu o modalitate care să garanteze că prețul vămuit achitat la import nu este mai mare decât prețul efectiv de intervenție (sau, în
ipoteza unei modificări a sistemului actual, decât prețul de sprijin efectiv) majorat cu:
— 88 % pentru orezul Japonica;
— 80 % pentru orezul Indica.
În ceea ce privește orezul albit, procentajele menționate anterior se majorează pe baza metodei de calcul actuale a prețului-prag al orezului albit.
Dreptul aplicat nu trebuie în nici un caz să depășească valoarea dreptului indicat în coloana 3.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/107

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1006 30 23 – – – – Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

– – – – Cu bobul lung:

1006 30 25 – – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

1006 30 27 – – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

– – – Altele:

1006 30 42 – – – – Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

1006 30 44 – – – – Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

– – – – Cu bobul lung:

1006 30 46 – – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

1006 30 48 – – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

– – Orez albit:

– – – Prefiert:

1006 30 61 – – – – Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

1006 30 63 – – – – Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

– – – – Cu bobul lung:

1006 30 65 – – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

1006 30 67 – – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

– – – Altele:

1006 30 92 – – – – Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

1006 30 94 – – – – Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

– – – – Cu bobul lung:

1006 30 96 – – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

1006 30 98 – – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t (1) (2) —

1006 40 00 – Brizură de orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 €/t (2) —

1007 Sorg boabe:

(1) Uniunii Europene se angajează, în ceea ce privește orezul decorticat de la subpozițiile 1006 20 11-1006 20 98, să stabilească drepturile la un nivel
și în conformitate cu o modalitate care să garanteze că prețul vămuit achitat la import nu este mai mare decât prețul efectiv de intervenție (sau, în
ipoteza unei modificări a sistemului actual, decât prețul de sprijin efectiv) majorat cu:
— 88 % pentru orezul Japonica;
— 80 % pentru orezul Indica.
În ceea ce privește orezul albit, procentajele menționate anterior se majorează pe baza metodei de calcul actuale a prețului-prag al orezului albit.
Dreptul aplicat nu trebuie în nici un caz să depășească valoarea dreptului indicat în coloana 3.
(2) Contingent tarifar OMC.
L 312/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1007 10 – Destinat însămânțării:


1007 10 10 – – Hibrizi (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —
1007 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
94 €/t ( ) ( ) —
1007 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
94 €/t ( ) ( ) —
1008 Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (Phalaris canariensis); alte cereale:
1008 10 00 – Hrișcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 €/t —
– Mei:
1008 21 00 – – Destinat însămânțării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 €/t (2) —
1008 29 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 €/t (2) —
1008 30 00 – Semințe de iarba-cănărașului (Phalaris canariensis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1008 40 00 – Meișor (Digitaria spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 €/t —
1008 50 00 – Quinoa (Chenopodium quinoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 €/t —
1008 60 00 – Triticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 €/t —
1008 90 00 – Alte cereale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 €/t —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
(2) Contingent tarifar OMC.
(3) Uniunii Europene se angajează, în ceea ce privește cerealele de la pozițiile:
— ex 1001 grâu;
— 1002 secară;
— ex 1005 porumb, cu excepția hibrizilor pentru însămânțare;
— ex 1007 sorg, cu excepția hibrizilor pentru însămânțare,
să stabilească drepturile la un nivel și în conformitate cu o modalitate care să garanteze că prețul vămuit achitat la importul acestor cereale nu este
mai mare decât prețul efectiv de intervenție (sau, în ipoteza unei modificări a sistemului actual, decât prețul de sprijin efectiv) majorat cu 55 %.
Dreptul aplicat nu trebuie în nici un caz să depășească valoarea dreptului indicat în coloana 3.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/109

CAPITOLUL 11

PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUI; MALȚ; AMIDON ȘI FECULE; INULINĂ; GLUTEN DE GRÂU

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

(a) malțul prăjit, condiționat pentru a fi folosit drept înlocuitor de cafea (pozițiile 0901 sau 2101, după caz);

(b) făina, crupele, grișul, amidonul și feculele preparate de la poziția 1901;

(c) cornflakes și alte produse de la poziția 1904;

(d) legumele preparate sau conservate de la pozițiile 2001, 2004 sau 2005;

(e) produsele farmaceutice (capitolul 30);

(f) amidonul și feculele având caracter de produse de parfumerie sau de toaletă preparate sau caracter de preparate cosmetice
(capitolul 33).

2. A. Produsele care provin din măcinatul cerealelor menționate în tabelul de mai jos se clasifică la acest capitol, în cazul în care au,
simultan, în greutate și pe produs uscat:

(a) un conținut de amidon (determinat prin metoda polarimetrică Ewers modificată) mai mare decât cel indicat în coloana 2;

(b) un conținut de cenușă (scăzându-se substanțele minerale care puteau fi adăugate) care să nu fie mai mare decât cel menționat
în coloana 3.

Cele care nu îndeplinesc condițiile de mai sus se clasifică la poziția 2302. Cu toate acestea, germenii de cereale, întregi, aplatizați,
sub formă de fulgi sau măcinați se clasifică în toate cazurile la poziția 1104.

B. Produsele de felul celor prevăzute la prezentul capitol, în virtutea dispozițiilor menționate anterior, se clasifică la pozițiile 1101
sau 1102, atunci când coeficientul de trecere printr-o sită de plasă metalică cu ochiuri ale căror dimensiuni corespund celor
indicate în coloanele 4 sau 5, după caz, este egal sau mai mare (în greutate) decât cel menționat pentru cereala respectivă.

În caz contrar, se clasifică la pozițiile 1103 sau 1104.

Coeficient de trecere prin sita cu ochiuri de


Felul cerealei Conținut în amidon Conținut în cenușă
315 micrometri (microni) 500 micrometri (microni)
1 2 3 4 5

Grâu și secară 45 % 2,5 % 80 % —


Orz 45 % 3% 80 % —
Ovăz 45 % 5% 80 % —
Porumb și boabe de sorg 45 % 2% — 90 %
Orez 45 % 1,6 % 80 % —
Hrișcă 45 % 4% 80 % —
Alte cereale 45 % 2% 50 % —

3. În sensul poziției 1103, termenii „crupe” și „griș” înseamnă produsele obținute prin fragmentarea boabelor de cereale în următoarele
condiții:

(a) produsele din porumb trebuie să treacă printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 2 mm, în proporție de minimum 95 % din
greutate;

(b) produsele din alte cereale trebuie să treacă printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 1,25 mm în proporție de minimum 95 %
din greutate.
L 312/110 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Note complementare

1. Dreptul aplicabil amestecurilor de la prezentul capitol se stabilește astfel:

(a) pentru amestecurile la care una din componente reprezintă cel puțin 90 % în greutate din amestec, dreptul aplicabil este acela care se aplică
acestei componente;

(b) pentru celelalte amestecuri, dreptul aplicabil este acela care se aplică componentei pentru care dreptul de import este cel mai ridicat.

2. În sensul poziției 1106, sunt considerate „făină”, „griș” și „pudră”, produsele, altele decât nucile de cocos fărâmate și deshidratate, obținute prin
măcinare sau prin alte procese de fragmentare, din legume păstăi uscate de la poziția 0713, din sago, din rădăcini sau din tuberculi de la
poziția 0714 sau din produsele de la capitolul 8, și care corespund următoarelor condiții:

(a) în cazul legumelor păstăi uscate, sago, rădăcinilor, tuberculilor și produselor de la capitolul 8 (cu excepția fructelor cu coajă de la pozițiile 0801
și 0802), minimum 95 %, din greutate trece printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de 2 mm;

(b) în cazul fructelor cu coajă de la pozițiile 0801 și 0802, minimum 50 % din greutate trece printr-o sită din plasă metalică cu ochiuri de
2,5 mm.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1101 00 Făină de grâu sau de meslin:

– De grâu:

1101 00 11 – – De grâu dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 €/t —

1101 00 15 – – De grâu comun și de alac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 €/t —

1101 00 90 – De meslin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 €/t —

1102 Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin:

1102 20 – Făină de porumb:

1102 20 10 – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 €/t —

1102 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €/t —

1102 90 – Altele:

1102 90 10 – – Făină de orz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 €/t —

1102 90 30 – – Făină de ovăz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 €/t —

1102 90 50 – – Făină de orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 €/t —

1102 90 70 – – Făină de secară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 €/t —

1102 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €/t —

1103 Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale:

– Crupe, griș:

1103 11 – – De grâu:

1103 11 10 – – – De grâu dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 €/t —

1103 11 90 – – – De grâu comun și de alac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 €/t —

1103 13 – – De porumb:

1103 13 10 – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 €/t —

1103 13 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €/t —


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/111

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1103 19 – – De alte cereale:

1103 19 20 – – – Din secară sau orz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 €/t —


1103 19 40 – – – De ovăz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 €/t —
1103 19 50 – – – De orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 €/t —
1103 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €/t —
1103 20 – Aglomerate sub formă de pelete:

1103 20 25 – – Din secară sau orz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 €/t —


1103 20 30 – – De ovăz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 €/t —
1103 20 40 – – De porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 €/t —
1103 20 50 – – De orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 €/t —
1103 20 60 – – De grâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t —
1103 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €/t —

1104 Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă
de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la
poziția 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau
zdrobiți:
– Boabe presate sau sub formă de fulgi:

1104 12 – – De ovăz:

1104 12 10 – – – Boabe presate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 €/t —


1104 12 90 – – – Sub formă de fulgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 €/t —
1104 19 – – De alte cereale:

1104 19 10 – – – De grâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 €/t —


1104 19 30 – – – De secară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 €/t —
1104 19 50 – – – De porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 €/t —
– – – De orz:

1104 19 61 – – – – Boabe presate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 €/t —


1104 19 69 – – – – Sub formă de fulgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 €/t —
– – – Altele:

1104 19 91 – – – – Fulgi de orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 €/t —


1104 19 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 €/t —
– Alte boabe prelucrate (de exemplu decojite, lustruite, tăiate sau zdrobite):

1104 22 – – De ovăz:

1104 22 40 – – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 €/t —


1104 22 50 – – – Lustruite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 €/t —
1104 22 95 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
93 €/t ( ) —
1104 23 – – De porumb:

1104 23 40 – – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite; lustruite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 €/t —

(1) Contingent tarifar OMC.


L 312/112 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1104 23 98 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €/t —


1104 29 – – De alte cereale:

– – – De orz:

1104 29 04 – – – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 €/t —


1104 29 05 – – – – Lustruite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 €/t —
1104 29 08 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 €/t —
– – – Altele:

1104 29 17 – – – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 €/t —


1104 29 30 – – – – Lustruite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 €/t —
– – – – Numai zdrobite:

1104 29 51 – – – – – De grâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 €/t —


1104 29 55 – – – – – De secară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 €/t —
1104 29 59 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €/t —
– – – – Altele:

1104 29 81 – – – – – De grâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 €/t —


1104 29 85 – – – – – De secară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 €/t —
1104 29 89 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 €/t —
1104 30 – Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți:

1104 30 10 – – De grâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 €/t —


1104 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 €/t —

1105 Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din
cartofi:
1105 10 00 – Făină, griș și pudră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2 —
1105 20 00 – Fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2 —

1106 Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate, de la poziția 0713, din sago
sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la
capitolul 8:
1106 10 00 – Din legume păstăi uscate de la poziția 0713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 —
1106 20 – Din sago, sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714:

1106 20 10 – – Denaturate (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 €/t —


1106 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 €/t —
1106 30 – Din produse de la capitolul 8:

1106 30 10 – – Din banane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —


1106 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

1107 Malț, chiar prăjit:


1107 10 – Neprăjit:

– – De grâu:

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/113

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1107 10 11 – – – Prezentat sub formă de făină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 €/t —


1107 10 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 €/t —
– – Altele:
1107 10 91 – – – Prezentat sub formă de făină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 €/t —
1107 10 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 €/t —
1107 20 00 – Prăjit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 €/t —
1108 Amidon și fecule; inulină:
– Amidon și fecule:
1108 11 00 – – Amidon de grâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 €/t —
1108 12 00 – – Amidon de porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 €/t —
1108 13 00 – – Fecule de cartofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 €/t —
1108 14 00 – – Fecule de manioc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 €/t —
1108 19 – – Alte tipuri de amidon și fecule:
1108 19 10 – – – Amidon de orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 €/t —
1108 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 €/t —
1108 20 00 – Inulină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2 —
1109 00 00 Gluten de grâu, chiar uscat ................................................................. 512 €/t —
L 312/114 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

CAPITOLUL 12

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINȚE ȘI FRUCTE DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE ȘI
FURAJE

Note de capitol

1. Poziția 1207 cuprinde, printre altele, nuci și miez de palmier, semințe de bumbac, semințe de ricin, semințe de susan, semințe de
muștar, semințe de șofran, semințe de mac și semințe de Karite, considerate drept „semințe oleaginoase”. În schimb, sunt excluse
produsele de la pozițiile 0801 sau 0802, precum și măslinele (capitolul 7 sau capitolul 20).

2. Poziția 1208 cuprinde nu numai făina nedegresată, ci și făina parțial degresată sau care a fost degresată, iar ulterior a fost complet sau
parțial reunsă cu uleiurile inițiale. În schimb, sunt excluse reziduurile de la pozițiile 230402306.

3. Semințele de sfeclă, de ierburi pentru pășuni și fânețe, de flori ornamentale, de zarzavaturi, de arbori forestieri sau pomi fructiferi, de
măzăriche (altele decât cele din specia Vicia faba) şi de lupin, sunt considerate drept „semințe destinate însămânțării” în sensul
poziției 1209.

În schimb, sunt excluse de la această poziție, chiar dacă sunt destinate însămânțării:

(a) legumele păstăi și porumbul dulce (capitolul 7);

(b) mirodeniile și alte produse de la capitolul 9;

(c) cerealele (capitolul 10);

(d) produsele de la pozițiile 1201-1207 sau de la poziția 1211.

4. Poziția 1211 cuprinde, mai ales, plantele și părțile din plante ale următoarelor specii: busuioc, limba mielului, ginseng, isop, lemn
dulce, diverse specii de mentă, rozmarin, virnanț, salvie și pelin.

În schimb, sunt excluse:

(a) produsele farmaceutice de la capitolul 30;

(b) produsele preparate de parfumerie sau toaletă și preparatele cosmetice de la capitolul 33;

(c) dezinfectantele, insecticidele, fungicidele, erbicidele și produsele similare de la poziția 3808.

5. În sensul poziției 1212, termenul de „alge” nu cuprinde:

(a) microorganismele monocelulare moarte de la poziția 2102;

(b) culturile de microorganisme de la poziția 3002;

(c) îngrășămintele de la pozițiile 3101 sau 3105.

Notă de subpoziție

1. În sensul subpoziției 1205 10, expresia „semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică cu un conținut redus de acid erucic” înseamnă
semințele de rapiță sau de rapiță sălbatică conținând un ulei fix (gras) care are un conținut de acid erucic mai mic de 2 % din greutate
și o componentă solidă care conține mai puțin de 30 micromolecule de glucosinol/gram.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1201 Boabe de soia, chiar sfărâmate:

1201 10 00 – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1201 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/115

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1202 Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau
sfărâmate:
1202 30 00 – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– Altele:

1202 41 00 – – În coajă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1202 42 00 – – Decorticate, chiar sfărâmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1203 00 00 Copră ............................................................................................... scutire —

1204 00 Semințe de in, chiar sfărâmate:


1204 00 10 – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1204 00 90 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate:


1205 10 – Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică cu un conținut redus de acid erucic:

1205 10 10 – – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1205 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1205 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1206 00 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate:


1206 00 10 – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– Altele:

1206 00 91 – – Decorticate; în coji cu dungi albe sau gri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1206 00 99 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 Alte semințe și fructe oleaginoase, chiar sfărâmate:


1207 10 00 – Nuci și sâmburi de nuci de palmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– Semințe de bumbac:

1207 21 00 – – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 29 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 30 00 – Semințe de ricin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 40 – Semințe de susan:

1207 40 10 – – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 40 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 50 – Semințe de muștar:

1207 50 10 – – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 50 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 60 00 – Semințe de șofrănaș (Carthamus tinctorius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 70 00 – Semințe de pepene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– Altele:

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
L 312/116 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1207 91 – – Semințe de mac:

1207 91 10 – – – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 91 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 99 – – Altele:

1207 99 20 – – – Destinate însămânțării (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– – – Altele:

1207 99 91 – – – – Semințe de cânepă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1207 99 96 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1208 Făină și griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar:
1208 10 00 – Din boabe de soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 —

1208 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 Semințe, fructe și spori, destinate însămânțării:


1209 10 00 – Semințe de sfeclă de zahăr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

– Semințe de plante furajere:

1209 21 00 – – Semințe de lucernă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 —

1209 22 – – Semințe de trifoi (Trifolium spp.):

1209 22 10 – – – De trifoi roșu (Trifolium pratense L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 22 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 23 – – Semințe de păiuș:

1209 23 11 – – – De păiuș de livadă (Festuca pratensis Huds.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 23 15 – – – De păiuș roșu (Festuca rubra L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 23 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 —

1209 24 00 – – Semințe de plantă furajeră de Kentucky (Poa pratensis L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 25 – – Semințe de raigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 10 – – – De raigras aristat (Lolium multiflorum Lam.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 25 90 – – – De raigras peren (Lolium perenne L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 29 – – Altele:

1209 29 45 – – – Seminţe de timoftică; măzăriche; firuță de baltă (Poa palustris L.) și șuvăr (Poa trivialis
L.); golomăț (Dactylis glomerata); iarba vântului (Agrostis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1209 29 50 – – – Semințe de lupin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 —

1209 29 60 – – – Semințe de sfeclă furajeră (Beta vulgaris var. alba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —

1209 29 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 —

1209 30 00 – Semințe de plante erbacee cultivate în principal pentru flori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —

– Altele:

1209 91 – – Semințe de legume:

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/117

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1209 91 30 – – – Semințe de sfeclă roșie (Beta vulgaris var. conditiva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 —


1209 91 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
1209 99 – – Altele:

1209 99 10 – – – Semințe de arbori de pădure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


– – – Altele:

1209 99 91 – – – – Semințe de plante cultivate în principal pentru florile lor, altele decât cele
menționate la subpoziția 1209 30 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
1209 99 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —

1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub
formă de pulbere sau pelete; lupulină:
1210 10 00 – Conuri de hamei, nesfărâmate, nemăcinate și nici sub formă de pelete . . . . . . . . . . 5,8 —
1210 20 – Conuri de hamei, sfărâmate, măcinate sau sub formă de pelete; lupulină:

1210 20 10 – – Conuri de hamei, sfărâmate, măcinate sau sub formă de pelete, cu un conținut ridicat
de lupulină; lupulină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 —
1210 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 —

1211 Plante și părți de plante, semințe și fructe din speciile folosite în principal
în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri
similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau sub formă de
pulbere:
1211 20 00 – Rădăcini de ginseng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1211 30 00 – Frunze de coca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1211 40 00 – Tulpini de mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1211 90 – Altele:

1211 90 20 – – Din genul Ephedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


1211 90 30 – – Semințe de tonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
1211 90 86 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1212 Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate,


congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de
fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din
varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentației
umane, nedenumite și necuprinse în altă parte:
– Alge:

1212 21 00 – – Adecvate pentru consumul uman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


1212 29 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– Altele:

1212 91 – – Sfeclă de zahăr:

1212 91 20 – – – Uscată, chiar măcinată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 €/100 kg/net —


1212 91 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 €/100 kg/net —
1212 92 00 – – Roșcove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —
1212 93 00 – – Trestie de zahăr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 €/100 kg/net —
1212 94 00 – – Rădăcini de cicoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1212 99 – – Altele:
L 312/118 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– – – Boabe de roșcove:
1212 99 41 – – – – Nedecorticate, nezdrobite, nemăcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1212 99 49 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 —
1212 99 95 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1213 00 00 Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau
aglomerate sub formă de pelete .......................................................... scutire —
1214 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă,
varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar
aglomerate sub formă de pelete:
1214 10 00 – Făină și aglomerate sub formă de pelete, de lucernă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1214 90 – Altele:
1214 90 10 – – Sfeclă furajeră, gulii furajere și alte rădăcini furajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 —
1214 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/119

CAPITOLUL 13

GUME, RĂȘINI ȘI ALTE SEVE ȘI EXTRACTE VEGETALE

Note de capitol

1. Poziția 1302 cuprinde, între altele, extractul de lemn dulce, de piretru, de hamei, de aloe și opium.
Poziția 1302 exclude:
(a) extractul de lemn dulce care are un conținut de zaharoză peste 10 % din greutate sau care este prezentat sub formă de dulciuri
(poziția 1704);
(b) extractele de malț (poziția 1901);
(c) extractele de cafea, de ceai sau de maté (poziția 2101);
(d) sucurile și extractele vegetale care constituie băuturi alcoolice (capitolul 22);
(e) camforul natural și glicirizina și celelalte produse de la pozițiile 2914 sau 2938;
(f) concentratul din tulpini de mac care conține cel puțin 50 % din greutate alcaloizi (poziția 2939);
(g) medicamentele de la pozițiile 3003 sau 3004 și reactivii folosiți la determinarea grupelor de sânge sau factorilor sanguini
(poziția 3006);
(h) extractele tanante sau tinctoriale (pozițiile 3201 sau 3203);
(ij) uleiurile esențiale lichide sau solide, rezinoidele și oleorășinile de extracție, precum și apele distilate aromatice și soluțiile apoase
de uleiuri esențiale, precum și preparatele pe bază de substanțe odoriferante de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor
(capitolul 33);
(k) cauciucul natural, balata, gutaperca, guayule, chicle (latex extras din sapotier) și gumele naturale similare (poziția 4001).

Notă complementară

1. Este exclusă clasificarea la subpoziția 1302 20 a amestecurilor de substanțe pectice și zahăr cu un conținut de zahăr de peste 90 % în greutate,
calculat în raport cu substanța uscată. Aceste amestecuri trebuie clasificate, în principiu, în capitolul 17, deoarece caracterul produsului este
considerat a fi determinat de zahăr.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1301 Șelac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri),


naturale:
1301 20 00 – Gumă arabică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1301 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1302 Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și


alte mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivate din produse
vegetale, chiar modificate:
– Seve și extracte vegetale:

1302 11 00 – – Opiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1302 12 00 – – Din lemn-dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1302 13 00 – – Din hamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1302 19 – – Altele:

1302 19 05 – – – Oleorășini de vanilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —

1302 19 20 – – – Din plante din genul Ephedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1302 19 70 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


L 312/120 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1302 20 – Substanțe pectice, pectinați și pectați:


1302 20 10 – – Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2 —
1302 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2 —
– Mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivați din produse vegetale, chiar
modificați:
1302 31 00 – – Agar-agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1302 32 – – Mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivați din roșcove, din boabe de
roșcove sau din semințe de guar, chiar modificați:
1302 32 10 – – – Din roșcove sau din boabe de roșcove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1302 32 90 – – – Din semințe de guar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1302 39 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/121

CAPITOLUL 14

MATERIALE PENTRU ÎMPLETIT ȘI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ
PARTE

Note de capitol

1. Sunt excluse din prezentul capitol și se clasifică la secțiunea XI: materialele și fibrele vegetale din speciile folosite în principal pentru
fabricarea textilelor, indiferent cum ar fi preparate, precum și materialele vegetale care au fost supuse unei prelucrări speciale în
vederea utilizării exclusive ca materiale textile.
2. Poziția 1401 cuprinde, între altele, bambusul (chiar despicat, tăiat cu fierăstrăul în lungime, scurtat, cu extremitățile rotunjite, albit,
ignifugat, lustruit sau vopsit), fibre de răchită, fibre de trestie (stuf) și produse similare, măduva ramurilor de palmier și ramuri de
palmier în fire. La această poziție nu se clasifică fibrele, așchiile sau țăndările din lemn (poziția 4404).
3. Poziția 1404 nu cuprinde lâna (pai) de lemn (poziția 4405) și smocurile folosite la confecționarea periilor și a articolelor similare
(poziția 9603).

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1401 Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria


împletiturilor (de exemplu bambus, ramuri de palmier, papură, stuf,
trestie, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coajă de
tei):
1401 10 00 – Bambus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1401 20 00 – Ramuri de palmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1401 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
[1402]
[1403]
1404 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte:
1404 20 00 – Linters de bumbac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1404 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
L 312/122 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

SECȚIUNEA III

GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

CAPITOLUL 15

GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

(a) slănina și grăsimea de porc sau de pasăre de la poziția 0209;

(b) untul, grăsimea și uleiul de cacao (poziția 1804);

(c) preparatele alimentare care conțin, în greutate, peste 15 % produse de la poziția 0405 (capitolul 21 în general);

(d) jumările (poziția 2301) și reziduurile de la pozițiile 2304-2306;

(e) acizii grași, ceara preparată, corpii grași transformați în produse farmaceutice, în vopsele, în lacuri, în săpunuri, în produse de
parfumerie sau de toaletă preparate sau în preparate cosmetice, uleiurile sulfonate și alte produse de la secțiunea VI;

(f) factisul pentru cauciuc derivat din uleiuri (poziția 4002).

2. Poziția 1509 nu cuprinde uleiurile obținute din măsline cu ajutorul solvenților (poziția 1510).

3. Poziția 1518 nu cuprinde grăsimile și uleiurile și fracțiunile acestora simplu denaturate, care se clasifică la poziția care include
respectivele grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora nedenaturate.

4. Pasta de neutralizare (soap-stocks), reziduurile sau zațurile de uleiuri, rășina stearinică, pasta de lanolină sau de usuc și pasta de glicerină
se clasifică la poziția 1522.

Note de subpoziție

1. În sensul subpozițiilor 1514 11 și 1514 19 prin expresia „ulei de rapiță sau de rapiță sălbatică cu un conținut redus de acid erucic” se
înțelege uleiul fix (gras) cu un conținut de acid erucic mai mic de 2 % din greutate.

Note complementare

1. În sensul pozițiilor și subpozițiilor 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91,
1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40-1515 90 59 și 1518 00 31:

(a) uleiurile fixe (grase) de origine vegetală, lichide sau solide, obținute prin presare, sunt considerate „brute”, în cazul în care nu au fost supuse
altor procese decât:

— decantarea în limitele normale de timp;

— centrifugarea sau filtrarea, cu condiția ca, pentru a separa uleiurile de componentele solide, să se fi întrebuințat numai „forța mecanică”,
precum gravitația, presarea sau forța centrifugă, excluzând orice proces de filtrare prin adsorbție sau orice alt proces fizic sau chimic;

(b) uleiurile fixe (grase) de origine vegetală fixe, lichide sau solide, obținute prin extracție sunt considerate, de asemenea, „brute”, în cazul în care nu
pot fi deosebite prin culoare, aromă sau gust, nici prin proprietățile speciale analitice recunoscute, de uleiurile și grăsimile vegetale obținute prin
presare;

(c) se consideră, de asemenea, „uleiuri brute” uleiul de soia degomat și uleiul din semințe de bumbac la care s-a înlăturat gosipolul.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/123

2. A. Pozițiile 1509 și 1510 nu cuprind decât uleiurile care provin exclusiv din prelucrarea măslinelor și ale căror caracteristici analitice referitoare la
conținutul de acizi grași stabilit prin metodele indicate la anexele V, X A și X B la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 și de steroli sunt
următoarele:

Tabelul I
Conținutul de acizi grași în procente din total acizi grași

Acizi grași Procente

Acid miristic ≤ 0,05


Acid palmitic 7,5-20,0
Acid palmitoleic 0,3-3,5
Acid heptadecanoic ≤ 0,3
Acid heptadecenoic ≤ 0,3
Acid stearic 0,5-5,0
Acid oleic 55,0-83,0
Acid linoleic 3,5-21,0
Acid linolenic ≤ 1,0
Acid arahidic ≤ 0,6
Acid eicosenoic ≤ 0,4
1
Acid behenic ( ) ≤ 0,3
Acid lignoceric ≤ 0,2

(1) ≤ 0,2 pentru uleiurile de la poziția 1509.

Tabelul II
Conținutul de steroli în procente din total steroli

Steroli Procente

Colesterol ≤ 0,5
1
Brasicasterol ( ) ≤ 0,1
Campesterol ≤ 4,0
2
Stigmasterol ( ) < Campesterol
Beta-sitosterol (3) ≥ 93,0
Delta-7-stigmasterol ≤ 0,5

(1) ≤ 0,2 pentru uleiurile de la poziția 1510.


(2) Condiție care nu este valabilă pentru uleiul de măsline virgin lampant (subpozi-
ția 1509 10 10) și nici pentru uleiul brut din turtă de măsline (subpozi-
ția 1510 00 10).
(3) Delta-5,23-stigmastadienol + clerosterol + betasitosterol + sitostanol + delta-5-
avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.

Pozițiile 1509 și 1510 nu cuprind uleiurile de măsline modificate chimic (în special uleiurile reesterificate) și amestecurile de ulei de măsline cu
uleiuri de altă natură. Prezența uleiului de măsline reesterificat sau a uleiului de altă natură se stabilește cu ajutorul metodei indicate în
anexa VII la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91.
L 312/124 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

B. Poziția 1509 10 nu cuprinde decât uleiurile de măsline menționate la următoarele puncte 1 și 2, obținute numai prin procedee mecanice sau
prin alte procedee fizice, în condiții care nu duc la modificarea uleiului, și care nu au fost supuse altui tratament decât spălarea, decantarea,
centrifugarea și filtrarea. Se exclud de la această poziție uleiurile de măsline obținute cu ajutorul solvenților, adjuvanților cu acțiune chimică sau
biochimică sau prin procedee de reesterificare și prin orice amestec cu uleiuri de altă natură.

1. Se consideră „ulei de măsline lampant”, în sensul subpoziției 1509 10 10, uleiul care prezintă, indiferent de aciditatea lui:

(a) unul dintre conținuturile de ceară specificate mai jos:

(i) un conținut de ceară de maximum 300 mg/kg; sau

ii) un conținut de ceară peste 300 mg/kg, dar maximum 350 mg/kg, în cazul în care:

— conținutul total de alcooli alifatici este de maximum 350 mg/kg; sau

— conținutul de eritrodiol și uvaol este de maximum 3,5 %;

(b) un conținut de eritrodiol și uvaol de maximum 4,5 %;

(c) una dintre următoarele două caracteristici:

(i) un conținut de monopalmitat de 2-gliceril de maximum 0,9 %, în cazul în care acidul palmitic nu depășește 14 % din conținutul
total de acizi grași;

ii) un conținut de monopalmitat de 2-gliceril de maximum 1,1 %, în cazul în care acidul palmitic depășește 14 % din conținutul total
de acizi grași;

(d) suma izomerilor transoleici de maximum 0,10 % și suma izomerilor translinoleici + translinolenici de maximum 0,10 %;

(e) un conținut de stigmastadienă de maximum 0,50 mg/kg;

(f) o diferență între conţinutul HPLC și conţinutul teoretic de trigliceride cu ECN42 de maximum 0,3 și

(g) una sau mai multe din următoarele caracteristici:

1. un conținut total de solvenți halogenați volatili de maximum 0,2 mg/kg și pentru fiecare dintre ei un conținut de maximum
0,1 mg/kg;

2. caracteristicile organoleptice care arată o abatere medie mai mare de 3,5, în conformitate cu anexa XII la Regulamentul (CEE)
nr. 2568/91.

2. Se consideră „alt ulei de măsline virgin”, în sensul subpoziției 1509 10 90, uleiul de măsline care are următoarele caracteristici:

(a) o aciditate, exprimată în acid oleic, de maximum 2,0 g/100 g;

(b) un număr peroxid de maximum 20 meq O2/kg;

(c) un conținut de ceară de maximum 250 mg/kg;

(d) un conținut total de solvenți halogenați volatili de maximum 0,2 mg/kg și de maximum 0,1 mg/kg pentru fiecare dintre ei;

(e) un coeficient de extincție K270 de maximum 0,25;

(f) o variație a coeficientului de extincție (ΔK) în zona 270 nm de maximum 0,01;

(g) caracteristici organoleptice care arată o abatere medie mai mică sau egală cu 3,5, în conformitate cu anexa XII la Regulamentul (CEE)
nr. 2568/91;

(h) un conținut de eritrodiol și uvaol de maximum 4,5 %;

(ij) una dintre următoarele două caracteristici:

(i) un conținut de monopalmitat de 2-gliceril de maximum 0,9 %, în cazul în care acidul palmitic nu depășește 14 % din conținutul
total de acizi grași;

ii) un conținut de monopalmitat de 2-gliceril de maximum 1,0 %, în cazul în care acidul palmitic depășește 14 % din conținutul
total de acizi grași;

(k) suma izomerilor transoleici de maximum 0,05 % și suma izomerilor translinoleici + translinolenici de maximum 0,05 %;

(l) un conținut de stigmastadiene de maximum 0,10 mg/kg;

(m) o diferență între conţinutul HPLC și conţinutul teoretic de trigliceride cu ECN42 de maximum 0,2.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/125

C. Se clasifică la poziția 1509 90 uleiul de măsline obținut prin tratarea uleiurilor de la subpozițiile 1509 10 10 și/sau 1509 10 90, chiar
amestecat cu ulei de măsline virgin, care prezintă următoarele caracteristici:

(a) o aciditate, exprimată în acid oleic, de maximum 1,0 g/100 g;

(b) un conținut de ceară de maximum 350 mg/kg;

(c) un coeficient de extincție K270 de maximum 0,90;

(d) o variație a coeficientului de extincție (ΔK) în zona 270 nm de maximum 0,15;

(e) un conținut de eritrodiol și uvaol de maximum 4,5 %;

(f) una dintre următoarele două caracteristici:

(i) un conținut de monopalmitat de 2-gliceril de maximum 0,9 % în cazul în care acidul palmitic nu depășește 14 % din conținutul total
de acizi grași;

(ii) un conținut de monopalmitat de 2-gliceril de maximum 1,0 % în cazul în care acidul palmitic depășește 14 % din conținutul total de
acizi grași;

(g) suma izomerilor transoleici de maximum 0,20 % și suma izomerilor translinoleici + translinolenici de maximum 0,30 %;

(h) o diferență între conţinutul HPLC și conţinutul teoretic de trigliceride cu ECN42 de maximum 0,3.

D. Se consideră „uleiuri brute”, în sensul subpoziției 1510 00 10, uleiurile, în special uleiurile din turtă de măsline, care prezintă următoarele
caracteristici:

(a) unul dintre conținuturile de ceară specificate mai jos:

(i) un conținut de peste 350 mg/kg; sau

(ii) un conținut de ceară peste 300 mg/kg, dar maximum 350 mg/kg, în cazul în care:

— conținutul total de alcooli alifatici este peste 350 mg/kg; și

— conținutul de eritrodiol și uvaol este peste 3,5 %;

(b) un conținut de eritrodiol și uvaol peste 4,5 %;

(c) un conținut de monopalmitat de 2-gliceril de maximum 1,4 %;

(d) suma izomerilor transoleici de maximum 0,20 % și suma izomerilor translinoleici + translinolenici de maximum 0,10 %;

(e) o diferență între compoziția HLPC și compoziția teoretică a trigliceridelor cu ECN42 de maximum 0,6.

E. Se clasifică la subpoziția 1510 00 90 uleiurile obținute prin tratarea uleiurilor de la subpoziția 1510 00 10, chiar amestecate cu ulei de
măsline virgin, precum și cele care nu prezintă caracteristicile uleiurilor menționate la notele complementare 2 B, 2 C și 2 D. Uleiurile de la
prezenta subpoziție trebuie să aibă un conținut de monopalmitat de 2-gliceril de maximum 1,4 %, suma izomerilor transoleici mai mică de
0,4 %, suma izomerilor translinoleici + translinolenici mai mică de 0,35 % și diferența între compoziția HLPC și compoziția teoretică a
trigliceridelor cu ECN42 de maximum 0,5.

3. Nu se clasifică la subpozițiile 1522 00 31 și 1522 00 39:

(a) reziduurile provenite din tratarea grăsimilor care conțin ulei cu un indice de iod, determinat în conformitate cu metoda indicată în anexa XVI la
Regulamentul (CEE) nr. 2568/91, mai mic de 70 sau mai mare de 100;

(b) reziduurile provenite din tratarea grăsimilor care conțin ulei cu un indice de iod între 70 și 100, dar pentru care aria picului corespunzător
timpului de retenție al beta-sitosterolului (1), determinată în conformitate cu anexa V la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91, reprezintă mai
puțin de 93,0 % din aria totală a picurilor sterolilor.

4. Metodele de analiză care trebuie folosite pentru determinarea caracteristicilor produselor în cauză menționate anterior sunt cele prevăzute în anexele
la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91. În acest sens, se iau de asemenea, în considerare notele de subsol din anexa I la regulamentul respectiv.

(1) Delta-5,23-stigmastadienol + clerosterol + betasitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.


L 312/126 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1501 Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de
la pozițiile 0209 sau 1503:
1501 10 – Untură:

1501 10 10 – – Destinată utilizărilor industriale, alta decât cea destinată fabricării produselor pentru
alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1501 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,2 €/100 kg/net —
1501 20 – Alte tipuri de grăsime de porc:

1501 20 10 – – Destinată utilizărilor industriale, alta decât cea destinată fabricării produselor pentru
alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1501 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,2 €/100 kg/net —
1501 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 —

1502 Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele
de la poziția 1503:
1502 10 – Seu:

1502 10 10 – – Destinate utilizărilor industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor
pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1502 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —
1502 90 – Altele:

1502 90 10 – – Destinată utilizărilor industriale, alta decât cea destinată fabricării produselor pentru
alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1502 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1503 00 Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleo-margarină și ulei de


seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate:
– Stearină din untură și oleo-stearină:

1503 00 11 – – Destinate utilizărilor industriale (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


1503 00 19 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —
1503 00 30 – Ulei de seu, destinat utilizărilor industriale, altul decât cel destinat fabricării produselor
pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1503 00 90 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1504 Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine,


chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
1504 10 – Uleiuri din ficat de pește și fracțiunile acestora:

1504 10 10 – – Cu un conținut de vitamina A egal sau mai mic de 2 500 unități internaționale per
gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 —
– – Altele:

1504 10 91 – – – De halibut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —


1504 10 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 (2) —
1504 20 – Grăsimi și uleiuri de pește și fracțiunile lor, altele decât uleiurile din ficat de
pește:
1504 20 10 – – Fracțiuni solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
(2) Drept autonom: scutire.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/127

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1504 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1504 30 – Grăsimi și uleiuri de mamifere marine și fracțiunile acestora:

1504 30 10 – – Fracțiuni solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

1504 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1505 00 Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina:


1505 00 10 – Usuc brut (suintină) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1505 00 90 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1506 00 00 Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar


rafinate, dar nemodificate chimic ........................................................ scutire —

1507 Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
1507 10 – Ulei brut, chiar demucilaginat:

1507 10 10 – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1507 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1507 90 – Altele:

1507 90 10 – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1507 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

1508 Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate


chimic:
1508 10 – Ulei brut:

1508 10 10 – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1508 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1508 90 – Altele:

1508 90 10 – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1508 90 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

1509 Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate


chimic:
1509 10 – Uleiuri virgine:

1509 10 10 – – Ulei de măsline lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,6 €/100 kg/net —

1509 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,5 €/100 kg/net —

1509 90 00 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,6 €/100 kg/net —

1510 00 Alte uleiuri și fracțiunile acestora, obținute numai din măsline, chiar
rafinate, dar nemodificate chimic și amestecurile acestor uleiuri sau
fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509:

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
L 312/128 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1510 00 10 – Uleiuri brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,2 €/100 kg/net —

1510 00 90 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,3 €/100 kg/net —

1511 Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
1511 10 – Ulei brut:

1511 10 10 – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1511 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 —

1511 90 – Altele:

– – Fracțiuni solide:

1511 90 11 – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . . 12,8 —

1511 90 19 – – – Altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

– – Altele:

1511 90 91 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1511 90 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 —

1512 Ulei de semințe de floarea-soarelui, de şofrănaş sau de semințe de bumbac


și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
– Uleiuri de semințe de floarea-soarelui sau de şofrănaş și fracțiunile acestora:

1512 11 – – Uleiuri brute:

1512 11 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

– – – Altele:

1512 11 91 – – – – De floarea-soarelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1512 11 99 – – – – De şofrănaş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1512 19 – – Altele:

1512 19 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1512 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

– Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile acestuia:

1512 21 – – Ulei brut, chiar fără gosipol:

1512 21 10 – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1512 21 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1512 29 – – Altele:

1512 29 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1512 29 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/129

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1513 Ulei de cocos (ulei de copră), de sâmburi de palmier sau de babassu și


fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
– Ulei de cocos (ulei de copră) și fracțiunile acestuia:

1513 11 – – Ulei brut:

1513 11 10 – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 —

– – – Altele:

1513 11 91 – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . 12,8 —

1513 11 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1513 19 – – Altele:

– – – Fracțiuni solide:

1513 19 11 – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . 12,8 —

1513 19 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

– – – Altele:

1513 19 30 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

– – – – Altele:

1513 19 91 – – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . 12,8 —

1513 19 99 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

– Uleiuri de sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile acestora:

1513 21 – – Uleiuri brute:

1513 21 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

– – – Altele:

1513 21 30 – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . 12,8 —

1513 21 90 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1513 29 – – Altele:

– – – Fracțiuni solide:

1513 29 11 – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . 12,8 —

1513 29 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

– – – Altele:

1513 29 30 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

– – – – Altele:

1513 29 50 – – – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . 12,8 —

1513 29 90 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
L 312/130 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1514 Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora,


chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
– Uleiuri de rapiță sau de rapiță sălbatică cu conținut redus de acid erucic și
fracțiunile acestora:

1514 11 – – Uleiuri brute:

1514 11 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1514 11 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1514 19 – – Altele:

1514 19 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1514 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

– Altele:

1514 91 – – Uleiuri brute:

1514 91 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1514 91 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1514 99 – – Altele:

1514 99 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1514 99 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

1515 Alte grăsimi și uleiuri fixe (grase) de origine vegetală (inclusiv ulei de
jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
– Ulei din semințe de in și fracțiunile acestuia:

1515 11 00 – – Ulei brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1515 19 – – Altele:

1515 19 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1515 19 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

– Ulei de porumb și fracțiunile acestuia:

1515 21 – – Ulei brut:

1515 21 10 – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1515 21 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

1515 29 – – Altele:

1515 29 10 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1515 29 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

1515 30 – Ulei de ricin și fracțiunile acestuia:

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/131

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1515 30 10 – – Destinate producerii acidului aminoundecanoic, fabricării fibrelor sintetice sau a


materialelor plastice (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1515 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1515 50 – Ulei de susan și fracțiunile acestuia:

– – Ulei brut:

1515 50 11 – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

1515 50 19 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

– – Altele:

1515 50 91 – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

1515 50 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

1515 90 – Altele:

1515 90 11 – – Ulei de tung; uleiuri de jojoba, de oiticica; ceară de myrica, ceară de Japonia;
fracțiunile acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

– – Ulei de semințe de tutun și fracțiunile acestuia:

– – – Ulei brut:

1515 90 21 – – – – Destinat utilizărilor tehnice sau industriale, altul decât cel destinat fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1515 90 29 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

– – – Altele:

1515 90 31 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1515 90 39 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

– – Alte uleiuri și fracțiunile acestora:

– – – Uleiuri brute:

1515 90 40 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —

– – – – Altele:

1515 90 51 – – – – – Solide, prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg 12,8 —

1515 90 59 – – – – – Solide, altfel prezentate; fluide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 —

– – – Altele:

1515 90 60 – – – – Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării
produselor pentru alimentația umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —

– – – – Altele:

1515 90 91 – – – – – Solide, prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg 12,8 —

1515 90 99 – – – – – Solide, altfel prezentate; fluide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
L 312/132 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1516 Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora,


hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidini-
zate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:
1516 10 – Grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora:

1516 10 10 – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —


1516 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —
1516 20 – Grăsimi și uleiuri de origine vegetală și fracțiunile acestora:

1516 20 10 – – Uleiuri de ricin hidrogenate, numite „ceară opal” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 —


– – Altele:

1516 20 91 – – – Prezentate în ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . . 12,8 —


– – – Altele:

1516 20 95 – – – – Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică, de in, de floarea-soarelui, de ilipe, de karite,


de makore, de touloucouna sau de babassu, destinate utilizărilor tehnice sau
industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația
umană (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —
– – – – Altele:

1516 20 96 – – – – – Uleiuri de arahide, de semințe de bumbac, de boabe de soia sau de floarea-


soarelui; alte uleiuri cu conținut sub 50 % din greutate acizi grași liberi și care
nu conțin uleiuri din miez de palmier, de ilipe, de nuci de cocos, de rapiță, de
rapiță sălbatică, sau de copaiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —
1516 20 98 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

1517 Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri
de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau
uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și
fracțiunile acestora de la poziția 1516:
1517 10 – Margarină, cu excepția margarinei lichide:

1517 10 10 – – Cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate 8,3 + 28,4 €/100 kg/
net —
1517 10 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —
1517 90 – Altele:

1517 90 10 – – Cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 % dar de maximum 15 % din greutate 8,3 + 28,4 €/100 kg/
net —
– – Altele:

1517 90 91 – – – Uleiuri fixe (grase) de origine vegetală, fluide, amestecate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 —


1517 90 93 – – – Amestecuri sau preparate culinare utilizate pentru a ușura scoaterea preparatelor
din forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 —
1517 90 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —

1518 00 Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora


fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în
vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la
poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi sau de
uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiunile diferitelor
grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă
parte:
1518 00 10 – Linoxin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/133

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

– Uleiuri fixe (grase) de origine vegetală, fluide, amestecate, destinate utilizărilor tehnice
sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentația
umană (1):
1518 00 31 – – Brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —
1518 00 39 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 —
– Altele:
1518 00 91 – – Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, fierte,
oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz
inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516 . . . . . . . . . . . . . . 7,7 —
– – Altele:
1518 00 95 – – – Amestecuri și preparate nealimentare de grăsimi și uleiuri de origine animală sau de
grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală și fracțiunile acestora . . . . . . . . . . . . . 2 —
1518 00 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 —
[1519]
1520 00 00 Glicerină brută; ape și leșii de glicerină ............................................... scutire —
1521 Ceară de origine vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de
alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată:
1521 10 00 – Ceară de origine vegetală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1521 90 – Altele:
1521 90 10 – – Spermanțet, chiar rafinat sau colorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
– – Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată:
1521 90 91 – – – Brută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1521 90 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 —
1522 00 Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine
animală sau vegetală:
1522 00 10 – Degras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 —
– Reziduuri care provin din tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală:
– – Care conțin ulei cu caracteristici de ulei de măsline:
1522 00 31 – – – Paste de neutralizare (soap-stocks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,9 €/100 kg/net —
1522 00 39 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,8 €/100 kg/net —
– – Altele:
1522 00 91 – – – Uleiuri de borhot sau de drojdie, paste de neutralizare (soap-stocks) . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 —
1522 00 99 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

(1) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
L 312/134 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

SECȚIUNEA IV

PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE
TUTUN PRELUCRAȚI

Notă de secţiune

1. La această secțiune, expresia „aglomerate sub formă de pelete” înseamnă produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc.,
aglomerate fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant într-o proporție de maximum 3 % din greutate.

CAPITOLUL 16

PREPARATE DIN CARNE, DIN PEȘTE SAU DIN CRUSTACEE, DIN MOLUȘTE SAU DIN ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde carnea, organele, peștii, crustaceele, moluștele și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate prin
procedeele enumerate la capitolele 2, 3 sau la poziția 0504.

2. Preparatele alimentare se clasifică la prezentul capitol cu condiția ca acestea să conțină peste 20 % din greutate cârnați, cârnăciori,
salamuri și produse similare, carne, organe, sânge, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau o combinație a
acestor produse. În cazul în care preparatele conțin două sau mai multe din produsele menționate mai sus, acestea se clasifică la
poziția din capitolul 16 care corespunde componentei care predomină în greutate. Aceste dispoziții nu se aplică nici produselor
umplute de la poziția 1902, nici preparatelor de la pozițiile 2103 sau 2104.

Pentru preparatele care conțin ficat, dispozițiile celei de a doua fraze de mai sus nu se aplică pentru determinarea subpozițiilor în interiorul
pozițiilor 1601 și 1602.

Note de subpoziții

1. În sensul prevederilor subpoziției 1602 10, expresia „preparate omogenizate” înseamnă preparatele din carne, din organe comestibile
sau din sânge, fin omogenizate, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul ca alimente pentru copii sau în scopuri dietetice,
ambalate în recipiente cu un conținut de maximum 250 g. Pentru aplicarea acestei definiții, nu se iau în considerare diferitele
ingrediente adăugate, după caz, la preparare, în cantități mici, pentru asezonare sau pentru a asigura conservarea sau în alte scopuri.
Aceste preparate pot conține, în cantități mici, fragmente vizibile de carne sau de organe. Subpoziția 1602 10 se aplică prioritar față
de toate celelalte subpoziții din cadrul poziției 1602.

2. Peștii, crustaceele, moluștele și alte nevertebrate acvatice menționați la subpozițiile de la pozițiile 1604 sau 1605, numai prin numele
lor comun, aparțin acelorași specii ca acelea care sunt menționate la capitolul 3 sub aceleași denumiri.

Note complementare

1. În sensul subpozițiilor 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 și 1602 90 61, se consideră ca „nefierte” produsele care nu au fost
supuse unui tratament termic sau care au fost supuse unui tratament termic insuficient pentru a asigura coagularea proteinelor din carne în tot
produsul și care, din acest motiv, în cazul subpozițiilor 1602 50 10 și 1602 90 61, prezintă urme de lichid roz pe suprafața tăiată când produsul
este tăiat de-a lungul unui plan care trece prin partea sa cea mai groasă.

2. În sensul subpozițiilor 1602 41 10, 1602 42 10 și 1602 49 11-1602 49 15, expresia „părți din acestea” se aplică numai preparatelor și
conservelor din carne care, datorită mărimii și caracteristicilor coerente ale țesutului muscular, sunt identificabile ca fiind obținute din jambon,
spinare, coloana vertebrală sau spată de porc domestic, după caz.
31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/135

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1601 00 Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau
din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse:
1601 00 10 – Din ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 —
– Altele (1):

1601 00 91 – – Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, uscați sau pentru tartine, nefierți 149,4 €/100 kg/
net (2) —
1601 00 99 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,5 €/100 kg/
net (2) —

1602 Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:
1602 10 00 – Preparate omogenizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 —
1602 20 – Din ficat de orice animal:

1602 20 10 – – De gâscă sau de rață . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 —


1602 20 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 —
– De păsări de curte de la poziția 0105:

1602 31 – – Din curcan:

– – – Care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din
greutate (3):
1602 31 11 – – – – Care conțin numai carne de curcan nefiartă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,4 €/100 kg/net —
1602 31 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,4 €/100 kg/net —
1602 31 80 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,4 €/100 kg/net —
1602 32 – – Din cocoși și găini:

– – – Care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din
greutate (3):
1602 32 11 – – – – Nefierte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,5 €/100 kg/net —
1602 32 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,4 €/100 kg/net —
1602 32 30 – – – Care conțin carne sau organe comestibile de păsări de curte în proporție de
minimum 25 % din greutate, dar sub 57 % din greutate (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,5 €/100 kg/net —
1602 32 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,5 €/100 kg/net —
1602 39 – – Altele:

– – – Care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din
greutate (3):
1602 39 21 – – – – Nefierte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,5 €/100 kg/net —
1602 39 29 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,5 €/100 kg/net —
1602 39 85 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,5 €/100 kg/net —
– Din specia porcine:

1602 41 – – Jamboane și părți din acestea:

1602 41 10 – – – De animale domestice din specia porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,8 €/100 kg/


net (2) —
1602 41 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

(1) Dreptul care se aplică în cazul cârnaţilor prezentaţi în recipiente care conţin şi un lichid de conservare se percepe la greutatea netă, prin deducerea
greutăţii acestui lichid.
2
() Contingent tarifar OMC.
(3) Pentru determinarea procentului de carne de pasăre de curte, nu se ia în considerare greutatea oaselor.
L 312/136 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1602 42 – – Spete și părți din acestea:

1602 42 10 – – – De animale domestice din specia porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,3 €/100 kg/


net (1) —

1602 42 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

1602 49 – – Altele, inclusiv amestecurile:

– – – De animale domestice din specia porcine:

– – – – Care conțin carne sau organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau
origine, în proporție de minimum 80 % din greutate:
1602 49 11 – – – – – Spinări (fără coloana vertebrală) și părți din acestea, inclusiv amestecuri de 156,8 €/100 kg/
spinări și jamboane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1) —

1602 49 13 – – – – – Coloana vertebrală și părți din aceasta, inclusiv amestecuri de coloană 129,3 €/100 kg/
vertebrală și spete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1) —
1602 49 15 – – – – – Alte amestecuri care conțin jamboane, spete sau spinări și părți din acestea 129,3 €/100 kg/
net (1) —

1602 49 19 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,7 €/100 kg/


net (1) —

1602 49 30 – – – – Care conțin carne sau organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau
origine, în proporție de minimum 40 %, dar sub 80 %, din greutate . . . . . . . . . . . . 75 €/100 kg/net (1) —

1602 49 50 – – – – Care conțin carne sau organe de orice fel, inclusiv grăsimi de orice natură sau 54,3 €/100 kg/
origine, în proporție de sub 40 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1) —

1602 49 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

1602 50 – Din specia bovine:

1602 50 10 – – Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte și de carne sau organe nefierte . . . . 303,4 €/100 kg/net —

– – Altele:

1602 50 31 – – – „Corned beef” în recipiente închise ermetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 —

1602 50 95 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 —

1602 90 – Altele, inclusiv preparate din sânge de orice animal:

1602 90 10 – – Preparate din sânge de orice animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 —

– – Altele:

1602 90 31 – – – De vânat sau de iepure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 —

– – – Altele:

1602 90 51 – – – – Care conțin carne sau organe de animale domestice din specia porcine . . . . . . . . 85,7 €/100 kg/net —
– – – – Altele:

– – – – – Care conțin carne și organe din specia bovine:

1602 90 61 – – – – – – Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte și de carne sau organe
nefierte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,4 €/100 kg/net —

1602 90 69 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 —

– – – – – Altele:

1602 90 91 – – – – – – De ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

1602 90 95 – – – – – – De caprine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 —

(1) Contingent tarifar OMC.


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/137

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1602 90 99 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 —

1603 00 Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de


alte nevertebrate acvatice:
1603 00 10 – În ambalaje directe, cu un conținut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 —

1603 00 80 – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —

1604 Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din
icre de pește:
– Pești, întregi sau bucăți, cu excepția peștilor tocați:

1604 11 00 – – Somoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 —

1604 12 – – Heringi:

1604 12 10 – – – File crud, acoperit doar cu aluat sau pesmet (pane), chiar preprăjit în ulei, congelat 15 —

– – – Altele:

1604 12 91 – – – – În recipiente închise ermetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 12 99 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 13 – – Sardine, sardinele și șproturi:

– – – Sardine:

1604 13 11 – – – – În ulei de măsline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —

1604 13 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —

1604 13 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —

1604 14 – – Toni, pești săritori și bonite (Sarda spp.):

– – – Toni și pești săritori:

– – – – Pești săritori:

★ 1604 14 21 – – – – – În ulei vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —

– – – – – Altele:

★ 1604 14 26 – – – – – – File denumite „spate” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —


★ 1604 14 28 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —

– – – – Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

★ 1604 14 31 – – – – – În ulei vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —

– – – – – Altele:

★ 1604 14 36 – – – – – – File denumite „spate” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —


★ 1604 14 38 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —

– – – – Altele:

★ 1604 14 41 – – – – – În ulei vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —

– – – – – Altele:

★ 1604 14 46 – – – – – – File denumite „spate” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —


★ 1604 14 48 – – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —

1604 14 90 – – – Bonite (Sarda spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 —


L 312/138 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1604 15 – – Macrou:

– – – Din speciile Scomber scombrus și Scomber japonicus:

1604 15 11 – – – – File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 —

1604 15 19 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 —

1604 15 90 – – – Din specia Scomber australasicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 16 00 – – Anșoa (Engraulius eurasicholus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 —

1604 17 00 – – Anghile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 19 – – Altele:

1604 19 10 – – – Salmonide, altele decât somonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 —

– – – Pești de genul Euthynnus, alții decât peștii săritori [Euthynnus (Katsuwonus)pelamis]:

1604 19 31 – – – – File denumite „spate” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —

1604 19 39 – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 —

1604 19 50 – – – Pești din specia Orcynopsis unicolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 —

– – – Altele:

1604 19 91 – – – – File crud, doar acoperit cu aluat sau pesmet (pane), chiar preprăjit în ulei,
congelat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 —

– – – – Altele:

1604 19 92 – – – – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 19 93 – – – – – Pești marini din specia Pollachius virens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 19 94 – – – – – Merlucius (Merluccius spp., Urophycis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 19 95 – – – – – Pești marini de Alaska (Theragra chalcogramma) și pești marini din specia
Pollachius pollachius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 19 97 – – – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 20 – Alte preparate și conserve din pește:

1604 20 05 – – Preparate din surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

– – Altele:

1604 20 10 – – – De somoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 —

1604 20 30 – – – De salmonide, altele decât somonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 —

1604 20 40 – – – De anșoa (Engraulius eurasicholus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 —

1604 20 50 – – – De sardine, de bonite, de macrouri din specia Scomber scombrus și Scomber japonicus
și de pești din specia Orcynopsis unicolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (1) —

1604 20 70 – – – De toni, de pești săritori și de alți pești de genul Euthynnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (1) —

1604 20 90 – – – De alți pești . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 —

– Caviar și înlocuitorii acestuia:

1604 31 00 – – Caviar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

1604 32 00 – – Înlocuitori de caviar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —

(1) Contingent tarifar OMC.


31.10.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312/139

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mărfurilor Unitate suplimentară
țional (%)

1 2 3 4

1605 Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate:


1605 10 00 – Crabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
– Creveți:
1605 21 – – În alte recipiente decăt recipiente închise ermetic:
1605 21 10 – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (1) —
1605 21 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
20 ( ) —
1605 29 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
20 ( ) —
1605 30 – Homari:
1605 30 10 – – Carne de homari, preparată pentru fabricarea untului de homar, a pastelor, pateurilor,
supelor sau sosurilor de homar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire —
1605 30 90 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 40 00 – Alte crustacee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
20 ( ) —
– Moluște:
1605 51 00 – – Stridii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 52 00 – – Scoici St. Jacques, inclusiv scoici-pieptene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 53 – – Midii:
1605 53 10 – – – În recipiente închise ermetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 53 90 – – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 54 00 – – Sepii și calmari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 55 00 – – Caracatițe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 56 00 – – Bivalve marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 57 00 – – Urechea mării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 58 00 – – Melci, alții decât melcii de mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
1605 59 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
– Alte nevertebrate acvatice:
1605 61 00 – – Castraveți de mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 —
1605 62 00 – – Arici-de-mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 —
1605 63 00 – – Meduze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 —
1605 69 00 – – Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 —

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea
articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
L 312/140 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31.10.2014

CAPITOLUL 17

ZAHARURI ȘI PRODUSE ZAHAROASE

Notă de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

(a) produsele zaharoase care conțin cacao (poziția 1806);

(b) zaharurile chimic pure [altele decât zaharoza, lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza)] și nici celelalte produse de la
poziția 2940;

(c) medicamentele și alte produse de la capitolul 30.

Note de subpoziții

1. În sensul subpozițiilor 1701 12, 1701 13 și 1701 14, prin „zahăr brut” se înțelege zahărul care conține în greutate, în stare uscată, un
procent de zaharoză corespunzător unei citiri polarimetrice sub 99,5 grade.

2. Subpoziția 1701 13 cuprinde numai zahărul din trestie de zahăr obținut fără centrifugare, care conține în greutate, în stare uscată, un
procent de zaharoză corespunzător unei citiri polarimetrice de minim 69°, dar sub 93°. Produsul conține numai microcristale
xenomorfe naturale, cu formă neregulată, care nu sunt vizibile cu ochiul liber și care sunt înconjurate de urme de melasă și alți
constituenți ai zahărului din trestie de zahăr.

Note complementare

1. În sensul subpozițiilor 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 și 1701 14 90, prin „zahăr brut” se înțelege zahărul
nearomatizat, fără adaos de coloranți sau alte substan