Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect didactic

Data: 20.11.2017
Instituţia: gimnaziul ”Gheorghe Rîșcanu”
Profesor: Raifura Svetlana
Disciplina: Biologia
Clasa: VI-a
Subiectul : Comportamente alimentare la animale omnivore
Tipul lecţiei: mixtă
Timp: 45min

Competenţă generală:
– Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de
comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene vitale,
Subcompetenţe:
S1 – Descrierea comportamentului alimentar la animalele omnivore
S2 – Argumentarea rolului nutriției în viața animalelor

Obiective operaţionale:
O1 – Să alcătuiască o listă a speciilor de animale omnivore din localitate şi din republică.
O2 – Să enumere comportamentele alimentare ale acestora.
O3 – Să realizeze comparaţii între comportamentele alimentare ale animalelor omnivore în
diverse medii de viaţă.
O4 – Să conştientizeze importanţa acestora în menţinerea unui echilibru armonios în ecosisteme.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode și procedee:
Conv. Eurist, lucru cu textul, problematizarea,exercițiul,explicația, comparația, conspect de
reper,tabel al caracteristicilor, algoritmizarea,explozie stelară, joc didactic Ghici ce e?
b) Material didactic:
fişe de lucru, ppt, laptop, videoproiector, imagini cu specii de animale prădătoare și ierbivore
și omnivore
c) Forme de activitate:
frontală, individuală, pe grupe
Evaluare: formativă, prin chestionare orală şi scrisă

Bibliografie:
1. Nina Bernaz-Sicorschi, Violeta Copil, manual „Biologie”, cl. a VI-a, Chişinău, Prut
Internaţional, 2017 .
2. Gh. Rudic, N. Bernaz-Sicorschi, V. Copil, ghid „Biologie”, cl. a VI-a, Chişinău, Prut
Internaţional, 2001.
Desfăşurarea activităţii
Etapele ob Metode T
lecţiei şi procedee i Activitatea profesorului Activitatea elevilor
m
p
1 .E 5 Salut elevii. Notez absenţele Se salută
V Verific tema de casă
Reactualizarea cunoștințelor anterioare prin sistemul de plic
O
cu bilete : -Ce numim prădători şi prăzi?
C - Explică etapele comportamentului alimentar al Elevul extrage biletul cu întrebări
A ghicitoare unui prădător
R - Dă exemple de asemenea comportamente
E alimentare la unii prădători
A - Care dintre următorii prădători – libelula, Îşi expun părerea
călugăriţa, păiangenul, bufniţa, lupul, ghepardul
folosesc vînătoarea activă şi care dintre ei îşi
prind prada stând la pândă?
 Realizez frontal captarea atenţiei prin intermediul Răspund la întrebări
următoarei poezii:
 -Determinați ce comportament alimentar au animalele din
poezie. Lupul- prădător
Lupul din tufiș privește Veverița-ierbivor
Veverița alune sparge Mistreț-omnivor
Iar mistrețul hoinărește
Știi ce caută sub fag?
Conv.eurist Fii atent și urmărește
Fiecare cu ce se hrănește?
 Rog elevii să răspundă la următoarele întrebări:
-Cum credeţi, care este subiectul lecţiei, reeşind din poezie.
Propun elevilor să noteze tema „Comportamente alimentare
la animalele omnivore.”
Anunț obiectivele
2. R O1 Conv. Eurist 25  Formulez elevilor următoarele întrebări. Scriu în caiete
E - Numiţi unele animale care se hrănesc cu carne și plante. -Dau exemple de animale omnivore.Urs,
- Definirea noțiunilor: animale omnivore? veveriță, nurca, crapul, broasca-țestoasă,
A
Care este hrana lor de bază? maimuța, arici, bursuc, corbii, gaițe, ciorile,
L lucru cu -Definirea noțiunii hibernare pițigoi, ciocănitoare
I textul Exemple de animale ce cad în hibernare? -Hrana vegetală și animală
Z Apoi numărul de elevi se împarte în 4 grupe care vor
A O2 caracteriza comportamentul alimentar al animalelor Definesc
R omnivore.Descrierea se face după schema de la pag.41 şi Animale omnivore- întrunesc
lucru în grup informaţia de rigoare din textul manualului şi conform comportamente de animale fitofage și
E
următorului algoritm: (Anexa 1) prădătoare
A algoritmizarea 1. denumirea animalului. Hibernarea-stare în care animalele dorm
2. locul de trai. neâncetat pe parcursul iernii, reușind să
3. descrierea succintă a aspectului supravețuiască în condiții de frig și lipsă de
animalului. hrană
O3 4. ce hrană vegetală consumă
S 5. ce hrană animală consumă Arici, urs, bursuc
E tabel 6. ce comportament manifestă în timpul : liliac, pești, amfibieni, reptile –stare de
N a)folosiri hranei vegetale amorțire
S b)dobândirii hranei animale
Elevii complectează tabelul în caiete.
U Grupul 1. Crapul
L Grupul 2. Broasca-ţestoasă-de-baltă
U Grupul 3. Cioara grivă,
I Grupul 4. Ursul brun
Fiecare grup relatează rezultatele obţinute, argumentând
O4 specificul comportamentului alimentar al speciei descrise.
3. R O5 5  Steluţele cu sarcini se vor fixa la steaua mare de pe Elevii răspund oral la întrebările din steauă
E tablă.
Explozia
F
stelară
L
E
C
Ţ
I
A Comport.
alimentar
anim.om
n

Joc didactic Propun jocul didactic “Ghici cine e?” Elevul din fața clasei ghicește cine e scris pe
“Ghici cine e Pe spatele elevului lipesc o foiță pe care e scris denumirea spate întrebând de clasă. Elevii din clasă
unui animal erbivor. răspund doar Da, Nu, Nu știu
Se propune rezolvare exercițiilor 4,5 pag 43 -oral
4. E 5 Rubrica “Sfaturi practice” pag 41
X Notarea elevilor Scriu în agendă
Notele sînt argumentateși semnate în agendă
T
Tema de casă:
E De studiat tema pag 41-42
N Ex 2,3 pag 42
S Suplimentar:De adus desene de animale ierbivore, carnivore,
I omnivore.
A
ce comportament
Descrierea succintă a Ce hrană Ce hrană animală consumă manifestă în timpul
Denumirea Locul de aspectului animalului vegetală a). folosiri hranei
animalului trai. consumă vegetale
b). dobîndirii
hranei animale
Crapul
Anexa 1

Denumirea Locul Descrierea Hrana Hrana Comportamentul


animalului de trai succintă a vegetală animală alimentar
animalului
Crapul Ape Formă Alge, Larve de Ciupire, urmărire
dulci hidrodinamică plante ţânţar, de
a corpului, corp superioare libelule,
acoperit cu acvatice moluşte
solzi, posedă acvatice,
înotătoare şi viermi
coadă.
Cioara grivă, În câmp Pasăre având Boabe, Viermi, Ciupeşte seminţele,
culoare seminţe, melci, sparge nuci,
întunecată sur- fructe cadavre, pui urmăreşte şi înşfacă
negru, cioc şi păsări prada.
puternic mature,
rozătoare
Broasca- Ape Corp acopeit Plante Insecte, Ciupesc plante,
ţestoasă-de- dulci cu carapace. acvatice, melci, urmăreşte prada
baltă Degete cu plante mormoloci,
membrană terestre, broaşte, peşti
înotătoare alge
Ursul brun În Animal de Alune, Peşti, Ciupeşte plante,
pădure pădure acoperit zmeură, cadavre, scoate rădăcini,
cu blană, rădăcini de larve de sparge alune,
posedă dinţi plante albine urmăreşte, pândeşte,
puternici şi prinde şi sfâşie prada.
labe cu ghiare.
-Ce numim prădători şi prăzi?

- Explică etapele comportamentului


alimentar al unui prădător

- Dă exemple de asemenea
comportamente alimentare la unii
prădători

- Care dintre următorii prădători –


libelula, călugăriţa, păiangenul, bufniţa,
lupul, ghepardul – folosesc vânătoarea
activă şi care dintre ei îşi prind prada
stând la pândă?
Fișă de lucru

Alege din șirurile propuse, noțiunile corespunzătoare și completează


corect tabelul.
Animale: iepure de câmp, mistreț, lup
Hrană consumată : iepure, ierburi, fructe, semințe, pești, ghindă, cerbi,
plante verzi
Tip de nutriție : fitofag, omnivore, prădător
Animal Hrana consumată Tip de nutriție

Fișă de lucru

Alege din șirurile propuse, noțiunile corespunzătoare și completează


corect tabelul.
Animale: iepure de câmp, mistreț, lup
Hrană consumată : iepure, ierburi, fructe, semințe, pești, ghindă, cerbi,
plante verzi
Tip de nutriție : fitofag, omnivore, prădător
Animal Hrana consumată Tip de nutriție

Fișă de lucru

Alege din șirurile propuse, noțiunile corespunzătoare și completează


corect tabelul.
Animale: iepure de câmp, mistreț, lup
Hrană consumată : iepure, ierburi, fructe, semințe, pești, ghindă, cerbi,
plante verzi
Tip de nutriție : fitofag, omnivore, prădător
Animal Hrana consumată Tip de nutriție
Care animale se numesc Dă exemple de animale În condiții cu surse variate
omnivore? omnivore. de hrană, ce tip de nutriție
este mai avantajos? De
ce?

De ce unele animale Ce tipuri de Cum se pregătesc


omnivore cad în comportamente de nutriție animalele pentru
hibernare? omnivoră cunoști la hibernare?
animale sălbatice și cele
domestice?

Fișă de lucru

Alege din șirurile propuse, noțiunile corespunzătoare și completează


corect tabelul.
Animale: iepure de câmp, mistreț, lup
Hrană consumată : iepure, ierburi, fructe, semințe, pești, ghindă, cerbi,
plante verzi
Tip de nutriție : fitofag, omnivore, prădător
Animal Hrana consumată Tip de nutriție

Fișă de lucru

Alege din șirurile propuse, noțiunile corespunzătoare și completează


corect tabelul.
Animale: iepure de câmp, mistreț, lup
Hrană consumată : iepure, ierburi, fructe, semințe, pești, ghindă, cerbi,
plante verzi
Tip de nutriție : fitofag, omnivore, prădător
Animal Hrana consumată Tip de nutriție