Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

Data:
Instituţia: gimnaziul ”Gheorghe Rîșcanu”
Profesor: Raifura Svetlana
Disciplina: Biologia
Clasa: VI-a
Subiectul : Comportamente alimentare la animale prădătoare
Tipul lecţiei: mixtă
Timp: 45min

Competenţă generală:
– Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse
situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi
fenomene vitale
Subcompetenţe:
S1 – Descrierea comportamentului alimentar la animalele prădătoare
S2 – Argumentarea rolului comportamentului animalelor prădătoare

Obiective operaţionale:
O1 - Să definească noţiunile: animalele carnivore, prădător, pradă.
O2 - Să enumere, pe baza manualului din text, tehnicile de vânătoare ale
animalelor prădătoare.
O3 – Să caracterizeze, după exemplele din manual, comportamentul alimentar al
unor animale prădătoare.
O4- Să compare, în baza informației studiate, animalele prădătoare cu cele
fitofage.
O5- Să argumenteze importanța comportamentului alimentar animalelor prădătoare
ecositemelor localităţii de baştină.

Metode şi tehnici:
Conv. Eurist, lucru cu textul, problematizarea,exercițiul,explicația, comparația,
conspect de reper, gândire creativă ,păianjen, ciorchine, diagrama Wenn, joc
didactic “Ghici ce e”?
Forme de activitate
- indiv, frontal,în grup
Material didactic:
1. Nina Bernaz-Sicorschi, Violeta Copil, manual „Biologie”, cl. a VI-a,
Chişinău, Prut Internaţional, 2017 .
2. Gh. Rudic, N. Bernaz-Sicorschi, V. Copil, ghid „Biologie”, cl. a VI-a,
Chişinău, Prut Internaţional, 2001.
3. Imagini cu specii de animale prădătoare și ierbivore
4. Fișe de lucru
Asociază coloana A cu B
1.Culege boabe vrabie
2.sparg nuci albina
3.sug nectar cerbul
4.Ciupesc frunze porumbelul
Fluture
Veverița

Asociază coloana A cu B
1.Culege boabe vrabie
2.sparg nuci albina
3.sug nectar cerbul
4.Ciupesc frunze porumbelul
Fluture
Veverița

Asociază coloana A cu B
1.Culege boabe vrabie
2.sparg nuci albina
3.sug nectar cerbul
4.Ciupesc frunze porumbelul
Fluture
Veverița
Desfăşurarea activităţii
Etapele ob Metode T
lecţiei şi i Activitatea profesorului Activitatea elevilor
procedee m
p
1 .E 5 Salut elevii. Notez absenţele Se salută
V Motto: “Nimic nu este întîmplător, orice proces necesită o
atitudine, un comportament”
O
Verific tema de casă
C Reactualizarea cunoștințelor anterioare prin sistemul de plic Elevul extrage biletul cu întrebări
A Exercițiul cu bilete
R - Daţi exemple / numiţi animale erbivore.
E - De ce se numesc erbivore?
A -Ce animale erbivore domestice cunoaşteţi? Îşi expun părerea
-Enumeră camerele stomagului la vacă?
Asociază coloana A cu B – p-u elevi cu Ces
1.Culege boabe vrabie
2.sparg nuci albina
3.sug nectar cerbul Răspund la întrebări
4.Ciupesc frunze porumbelul
Fluture
Veverița
Conv.eurist Realizez frontal captarea atenţiei prin intermediul exercițiului
 Pe tablă sînt scrise un șir de animale fitofage.
Elevii trebuie să găsească intrusul.
-albina -fluture lupul
-cerbul -leul leul
-lupul -oaia
-căprioara - vaca
De ce aceste animale nu fac parte din grupul celorlalte
animale?
Rog elevii să răspundă la următoarele întrebări:
- Cum credeţi, care este subiectul lecţiei?
- Propun elevilor să noteze tema „Comportamente
alimentare la animalele prădătoare.” Dau exemple de animale prădătoare: lup,
- Anunț obiectivele vulpe, leu, hiena...
 Formulez elevilor următoarele întrebări. Deoarece hrana lor este carnea.
- Numiţi unele animale care se hrănesc cu carne.
- De ce se numesc prădătoare?
2. R O1 Conv. Eurist 25 Scriu pe tablă: Definesc
E Lupul vânează un iepure.
prădător prada Scriu în caiete
A
Frontal -Propun elevilor să-mi spună care este prădătorul care este Prădător- animal care vîneayă alte animale
L prada? şi se hrănesc cu carnea lor.
I lucru cu - Definirea noțiunilor: animale prădătoare, pradă? Prada- animal vînat şi mîncat de prădător.
Z textul Care este hrana lor de bază?
A  Studiați aliniatul I din temă, găsiţi caracteristicile
R prădătorilor:
E
A
Caracteristi
păianjenul -cile - organe de văz bine dezvoltate
prădătorilo - auz bine dezvoltat
r - miros bine dezvoltat
- organe puternice de prindere a prăzii
- organe de sfîşiere a prăzii
S
E
N O2 Profesorul împarte numărul de elevi în 7grupe, fiecare grup
S având cîte-o însărcinare:
Grupa 1
U lucru în Ce numim animale carnivore? Studiază și complectează fișele de lucru
L grup Numiți tehnicile de vânătoare la animalele prădătoare propuse
U Grupa 2
I Dați exemple de animale ce vânează de unii singuri și în
grup Complectează tabelul
Grupa 3 Animal Hrana Comportamentul
-Explicați comportamentul alimentar a libelulei folosită alimentar
Grupa 4 Libelula insecte vînează prin
tabel Explicați comportamentul alimentar al călugăriței urmărire
Grupa 5 Călugăriţa nsecte, atacă prada prin
Explicați comportamentul alimentar al păiangenului şoareci surprindere
Grupa 6 Păianjenul insecte le prinde în plasă
Explicați comportamentul alimentar la bufniță şi le injectează
Grupul 7 venin
Citește textul despre comportamentul alimentar al șarpelui Bufniţa şoareci, le atacă prin
din ex1 pag 39.Răspunde la întrebările propuse. păsări surprindere şi le
mici apucă cu ghearele
O3
bufniţ Pând păianje
Ciorchine a n urmărire
ă a
Animale ce vânează:
Tehnici de singure în grup
Lupul -râsul -lupii
pisica vînătoare
câinel -tigrul -hienele
e -ghepardul -leii
-pisica
Explorare a
vultur teritoriului
pescăruş
Asemănări
Diagrama -animale
O4 Wenn -au comportament alimentar
- Găsiţi 2 deosebiri şi 2 asemănări dintre animalele fitofage Deosebiri
şi cele prădătoare: fitofage prădătoare
-se hrănesc cu plante -se hrănesc cu
alte animale
-pasc, ciugulesc, -atacă, vînează
sparg nuci
3. R O5 Joc didactic 5  Ce importanță au animalele prădătoare în natură? Elevii rezolvă
E Propun următorul item pentru rezolvare (Anexa 2)
F 1.leul
2.cerb prădători?
L 3.iepure
E 4.pisică
C 5.vulpea
Ţ 6.țânțar prăzi?
I 7.bufnița
A 8.musca
9.lup
Propun jocul didactic “Ghici cine e?”
Pe spatele elevului lipesc o foiță pe care e scris denumirea Ghicește cine e scris pe spate întrebînd de
unui animal erbivor, elevii din clasă răspund doar Da, Nu, clasă
Nu știu
4. E 5  Realizez împreună cu elevii concursul „Cine este mai
X iute” Grupează
T Pentru aceasta invit 2 elevii şi le ofer câte un set de
fotografii, propunîndu-le să selecteze timp de 1 minut:
E Animalele ierbivore și animalele carnivore
N
S Notarea elevilor Scriu în agendă
I Notele sunt argumentate semnate în agendă
A Tema de casă
De studiat tema pag 38-39
Ex 2 pag 40
Suplimentar- De găsit curiozități despre animale prădătoare
Grupa 1
 Citiţi textul din manual, pag.38
Ce numim animale carnivore?
Numiți tehnicile de vânătoare la animalele
prădătoare

Grupa 2
 Citiți textul din manual pag.38
 Dați exemple de animale ce vânează de
unii singuri și în grup

Grupa 3
Citiţi textul din manual pag.38
 Explicați comportamentul alimentar a libelulei
Prădător pradă Comportament alimentar
libelula

Grupa 4
Citiţi textul din manual pag.38
Explicați comportamentul alimentar al
călugăriței
Prădător pradă Comportament alimentar
Călugărița
Grupa 5
Citiţi textul din manual pag.38
Explicați comportamentul alimentar al
păiangenului
Prădător pradă Comportament alimentar
păiangen

Grupa 6
Citiţi textul din manual pag.38
Explicați comportamentul alimentar al bufniței
Prădător pradă Comportament alimentar
Bufnița
Grupa 7
Citește textul despre comportamentul
alimentar al șarpelui din ex.1pag 39.
Răspunde la întrebările propuse.

Asociază coloana A cu B
1.Culege boabe vrabie
2.sparg nuci albina
3.sug nectar cerbul
4.Ciupesc frunze porumbelul
Fluture
Veverița
Anexa 1

Animalul Prada Comportament


alimentar
Libelula Insecte Rozător

Călugăriţa Insecte Rozător


polenizatoare,

Păiangenul Insecte sugător

Bufniţa Şoareci, păsări Cioc ce sfîşîe


mici prada

Anexa 2

1.leul
2.cerb prădători? 1,4,5,7,9
3.iepure
4.pisică
5.vulpea
6.țînțar prăzi? 2,3,6,8
7.bufnița
8.musca
9.lup