Sunteți pe pagina 1din 4

Varianta 2

1. Bugetul puplic national, componenta si structura


Bugetul public national reprezinta documentul program prin care se prevede annual marimea si structura
veniturilor si cheltuielelor din cadrul economiei publice.
Conform Legii finantelor publice nr. 181 din 25.07.14, bugetul public national cuprinde: Bugetul de stat;
Bugetul asigurarilor sociale de stat; Fondurile asigurarii obligatorii de asistenta; Bugetele locale.
Bugetul public naţional cuprinde: bugetul de stat; bugetul asigurărilor sociale de stat; bugetele
raioanelor, oraşelor, satelor.

2. Trasaturile finantarii din buget:


1. Mijloacele banesti acordate institutiilor bugetare pe calea finantarii servesc la acoperirea cheltuielilor cu
character permanent si destinatie strict determinate (remunerarea muncii, CAS, servicii comunale);
2. Finantarea din buget este nerambursata;
3. Finantarea din buget se efectueaza pe masura indeplinirii sarcinilor de plan a veniturilor bugetare.
3. Executorii de buget, drepturile si obligatiile lor
Executori de buget sunt conducătorii instituţiilor bugetare împuterniciţi cu dreptul de a efectua
cheltuieli de la buget pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor instituţiilor bugetare.
Statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de buget de subordo- nare locală (raională,
municipală, orăşenească, sătească) sunt reglementate de Legea privind finanţele publice locale nr.
397-XV din 16.10.2003.
Executorii de buget sunt ierarhizaţi pe trei nivele: executori principali de buget: ministrii,
presedintii consiliilor rationale; executori secundari de buget: rectorii institutiilor superioare de
invatamint; executori terţiari de buget: directorii gradinitelor, caselor de cultura,etc.
Responsabilitatile executorilor de buget: Elaborarea proiectului de buget; Incasarea veniturilor conform
prevederilor legale; Utilizarea alocatiilor bugetare in limita si cu destinatie aprobate in buget; Asigurarea
integritatii patrimoniului aflat in administrare; Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii; Intocmirea si
prezentarea la termenii stabiliti a rapoartelor financiare.
4. Trezoreria de stat – reprezintă o unitate structurală a Ministerului Finanţelor, constituită din
Trezoreria Centrală şi trezoreriile teritoriale. Trezoreria de stat se prezinta ca o banca a finantelor bugetare
prin care se efectueaza operatiile de incasare a veniturilor si de a plati din bugetul public national, asigurind
echilibru financiar.
5. Pentru contabilizarea finantarii din buget se utilizeaza contul de pasiv 149800 “Finantare de la buget”
pentru chelt. curente al insitutiilor bugetare.
In credit se inregistreaza finantarea primita din buget, iar in debit inchiderea soldului contului la finele
anului.
Pe parcursul anului soldul este creditor si reflecta suma finantarii primate din buget de la inceputul anului.
Fiecare institutie bugetara dispune de un cont trezoriaal de cheltuieli care este deschis in trezorerie teritoriala
si in care se reflecta miscarea mijloacelor bugetare ale institutiei.
Pentru evidenta mijl banesti in cont current bugetare este destinat contul de active 431100”Conturi curente in
sistemul trezorial in moneda nationala”
In Dt se inreg finantarea primita din buget si incasarea veniturilor din mijloace proprii, iar in Ct se inreg chelt
effectuate din cont current, sold debitor reflecta disponibilul banesc in cont curent.

Varianta 1
1.Reglementarea normative a contabilitatii institutiilor bugetare:Incepind cu 01.01.2016 institutiile
bugetare tin contabilitatea si intocmesc situatii financiare in conformitate cu: a)Legea contabilitatii nr 113 din
29.06.2007; b)Legea finantelor publice nr 181 din 2014; c)Legea privind finantele publice locale nr 397 din
19.12.03; d)Regulamentul privind inventarierea nr 60 din 2012; e)legea privind achizitiile publice nr 131 din
31.07.15; f)planul de conturi contabile; g)clasificarea bugatara,aprobata prin ordin M.F nr 208 din 2015.
2.Planul de conturi al evidentei contabile in institutiile bugetare:Planul de conturi –un act normative de baza
in domeniul contabilitatii prin intermediul caruia fiecare fapt economic este reflectat dublu in contabilitate.**In
institutiile bugetare planul de conturi cuprinde 8 clase: 1)venituri; 2)cheltuieli; 3)active nefinanciare; 4)active
financiare; 5)datorii; 6)mijloace transmise si primate intre conturi; 7)rezultate; 8)conturi extrabilantiere.
3.Ce reprezinta finantarea,alocatiile bugetare?:Finantarea bugetara-acordarea mijloacelor financiare din
bugetul public national institutiilor bugetare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate in buget.
Alocatiile bugetare-un document a institutiilor bugetare care stabileste volumul annual al cheltuielilor
repartizate pe tipuri de cheltuieli care sunt stabilite in clasificatia bugetara.
4.Cum se contabilizeaza operatiunile de casa?: Operatiunile de incasari si plati in numerar: 1)Finantarea
primita din bugetul de stat:DT 431.100 CT 149.800; 2)Concomitent suma mijloacelor banesti ridicate in
numerar din contul current din casa pentru plata retributiei,burselor si avansului spre decontare:DT 434.100 CT
431.100; 3)Plata salariului din casa salariatilor:DT 519.410 CT 434.100; 4)Bursa platita din casa bursierilor:DT
519.720 CT 434.100; 5)Avansul platit din casa titularului de avans:DT 419.510 CT 434.100.
5.Cine efectueaza inventarierea casei?:Casierul
Conform normelor pentru asigurarea integritatii mijloacelor banesti in fiecare institutie bugetara,casa trebuie
verificata inopinat cel putin odata in trimestru,prin numararea banilor.

Varianta 3
1. Reglementarea normativa a contabilitatii institutiilor bugetare
Incepand cu 01/01/2016 institutiile bugetare tin contabilitatea si intocmesc situatiile financiare in
conformitate cu:
1) Legea contabilitatii nr.113 din 29/06/2007;
2) Legea finantelor publice nr 181 din 2014;
3) Legea privind finantele publice locale nr. 397 din 19/12/2003
4) Regulamentul privind inventarierea nr. 60 din 2012;
5) Legea privind achizitiile publice nr.131 din 31/07/2015;
6) Planul de conturi contabile;
7) Clasificarea bugetara, aprobata prin ordinul M.F. nr. 208 din 2015.

2. Particularitatile organizarii contabilitatii institutiilor bugetare


Conform art. 18 din Legea Contabilitatii, ciclul contabil cuprinde:
a) Intocmirea documentelor primare si centralizatoare;
b) Evaluarea si recunoasterea elementelor contabile;
c) Reflectarea informatiilor in conturile contabile;
d) Intocmirea registrelor contabile;
e) Inventarierea elementelor contabile;
f) Intocmirea balantei de verificare a cartii mari si a rapoartelor financiare.

3. Finantarea bugetara si sarcinile ei. Trasaturile si metoda finantarii din buget.


Finantarea bugetara - acordarea mijloacelor financiare din bugetul public national, institutiilor bugetare
pentru efectuarea cheltuielilor aprobate in buget.
Alocatiile bugetare - limitele maxime de finantare aprobate in buget si destinate pentru cheltuielile
intitutiilor bugetare.
Alocatiile bugetare – document a institutiilor bugetare care stabileste volumul anual al cheltuielilor
repartizate pe tipuri de cheltuieli care sunt stabilite in clasificatia bugetara.
Trasaturile finantarii:
1) Mijloacele bugetare acordate institutiilor bugetare pe calea finantarii servesc la acoperirea
cheltuielilor cu caracter permanent si destinatie strict determinata (remunerarea muncii, CAS, servicii
comunale);
2) Finantarea din buget este nerambursabila;
3) Finantarea din buget se efectueaza pe masura indeplinirii sarcinilor de plan a veniturilor bugetare.
Finantarea instituriilor bugetare – se efectueaza lunar prin trezoraria de stat in baza documentului
«Alocatii bugetare»
Trezoraria de stat – unitate structurala a Ministerul Finantelor, constituita din Trezoraria Centrala si
Trezorariile Teritoriale.
Trezoraria centrala- departamentul in cadrul M.F.
Trezorariile teritoriale- reprezentante ale M. F. pe teritoriul R.M.
Trezoraria de stat – se prezinta ca o banca a finantelor bugetare prin care se efectueaza operatiile de
incasare a veniturilor si de plati din bugetul public national, asigurand echilibru financiar.
Trezoraria de stat – institutia prin care se gestioneaza toate finantele bugetare de care dispune statul.

4. Executorii de buget
Executorii de buget – conducatorii institutiilor bugetare care au dreptul de a efectua cheltuilile de la
buget pentru indeplinirea functiilor si atributiilor institutiilor bugetare.
Statutul, dreptul si obligatiile executorilor de buget sunt reglementate de legea privind finantele publice
locale, nr. 397 din 16 octombrie 2003.

Executorii de buget sunt clasificati in 3 nivele:


1) Executori principali de buget – ministrii; presedintii consiliilor rationale; primarii municipiilor,
oraselor, statelor.
2) Executori secundari de buget – rectorii institutiilor institutiilor superioare de invatamant; sefii
directiilor rationale de invatamant; comandantii unitatilor militare.
3) Executori tertiari de buget – directorii gradinitelor; directorii caselor de cultura; directorii colegiilor
din cadrul institutiilor superioare de invatamant.

Responsabilitatile executorilor de buget:


1. Elaborarea proiectului de buget;
2. Incasarea veniturilor conform prevederilor legare;
3. Utilizarea alocatiilor bugetare in limita si cu destinatie aprobate in buget;
4. Asigurarea integritatii patrimoniului aflat in administrare;
5. Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii;
6. Intocmirea si prezentarea la termenii stabiliti a rapoartelor financiare
5. Contabilitatea finantarii si a numerarului in conturile curente

Evienta finantarii din buget pentru cheltuielile curente ale institutiilor bugetare se tine pe contul de pasiv 149
800 “Finantare de la buget” Ct. In credit se inregistreaza finantarea primita din buget, iar in Dt debit inchiderea
soldului contului la finele anului.
Pe parcursul anului, soldul este creditor si reflecta suma finantarii primate din buget de la inceputul anului.
Fiecare institutie bugetara dispune de un cont trezorial de chetluieli care este deschis in trezoraria teritoriala si
in care se reflecta miscarea mijloacelor bugetare ale institutiei. Pentru evidenta mijloacelor banesti in conturi
curente bugetare este destinat contul de active 431 100 “Conturi curente in sistemul trezorial in moneda
nationala”.
Dt In Dt se inregistreaza finantarea primita din buget si incasarea veniturilor din mijloace proprii.
Ct In Ct se inregistreaza chetuielile effectuate din contul current, sold debitor, reflecta disponibilul banesc in
cont curent.
Operatiunile de miscare a mijloacelor banesti sunt contabilizate in nota de contabilitate nr. 2 “Borderoul
cumulative privind circulatia mijloacelor in conturile bugetare.
Operatiile se efectueaza in baza extrasului.
Operatiuni economice aferente finantarii din buget:
1) Finantarea primita din bugetul de stat in contul curent pentru achitarea salariului, CAS si PAM, impozitul pe
venit din salariu. ( Dt 431.100 “Cont curent…” Ct 149.800 “Finantare de la buget”)
Concomitent se contabilizeaza transferal platulor conform destinatiei ei.
2) Transferarea impozitului pe venit din salariu in baza ordinului de plata
( Dt. 519.420 “Datorii aferente decont. Personalului privind impozitul” Ct.431.100 )
3) Transferul asigurarilor sociale de stat (6%) din contul curent
( Dt. 519.430 “Datorii aferente decont. personalului privind asig. Sociale de stat” Ct. 431.100)
4) Transferul asigurarilor de asistenta obligatorii medicala retinuti din salariu
( Dt. 519.440 “Datorii aferente cu decont pers. Priv. PAM Ct. 431.100
5) Transferul salariului din cont curent al institutiei bugetare la unitatea bancara pentru plasarea pe card.
(Dt. 519.491”Decontari privind virarile fara numerar” Ct. 431.100
6) Transferul comisionului bancar din cont curent
(Dt. 222.970 “Servicii bancare” Ct. 431.100)

S-ar putea să vă placă și