Sunteți pe pagina 1din 6

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI/ACTIVITĂȚII EDUCATIVE ASISTATE

I. Data: ............................
Unitatea de învățământ/Instituția: ...........................................................................................................
Clasa: ................Nr. elevi prezenți:...........Nr. elevi absenți:........... Total elevi/clasă:............................
Disciplina de învățământ: ...........................................................................................................................
Tema/Titlul lecției/activității: .....................................................................................................................
Unitatea de învățare: ..................................................................................................................................
Numele și prenumele cadrului didactic asistat: .......................................................................................
Studii/Specializarea:....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Grad didactic:............Vechimea în învățământ:...........Timpul asistenței la clasă:................................
Cine face inspecția/asistența:
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(Numele și prenume, funcția, specialitatea, grad didactic, unitatea de învățământ/instituția)
II. ANALIZA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII EDUCATIVE:
1. Probleme curente ale clasei:
 Frecvenţa elevilor …………………………………………………………………………………
 Situaţia la învăţătură ………………………………………. …………………………………......
 Starea disciplinară ………………………………………………………………………………...
 Alte evenimente ………………………………………………………………………...…….…..
2. Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie:
2.1. Modalitatea de introducere în temă
 Motivarea alegerii temei şi captarea atenţiei elevilor…………………………………………….....
 Formularea a obiectivelor operaţionale ………………………………………………………….…
 Planul de desfăşurare a orei ………………………………………………………………………..
2.2. Pregătirea dirigintelui pentru oră
 Documentare ………………………………………………………………………………………
 Resurse materiale şi umane ………………………………………………………….…………….
 Desfăşurarea secvenţelor orei ……………………………………………………………………...
 Asigurarea feed-back-ului …………………………………………………………………………
2.3. Strategiile utilizate
 Maniera de desfăşurare a orei ……………………………………………………………………..
 Asigurarea unui mediu educaţional favorabil……………………………………………….……..
 Conţinutul de idei: ……………………………………………………….………………………..
 Integrarea mijloacelor si materialelor didactice în lecţie ………………………………………….
 Comportamentul elevilor, formarea sentimentelor morale, civice etc……………………………
2.4. Metode folosite:
a. povestirea b. analiza c. chestionarul
d. studiul de caz e. expunerea f. exerciţiul
g. Brainstorming h. caracterizarea i. problematizarea
j. dialogul k. ancheta l. jocul de rol
m. alte metode:
…………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………….………………....................................
2.5. Pregătirea elevilor pentru ora de dirigenţie:
 Dacă tema a fost cunoscută din timp de elevi ……………………………………………………..
 Dacă s-au anunţat bibliografia, recomandări pentru strângerea datelor etc ……………………..…
 Implicarea elevilor în lecţie şi calitatea dezbaterilor desfăşurate ………………………………….
2.6. Relaţii interpersonale
 Cunoaşterea a elevilor ……………………………………………………………………………..
 Modul de interacţiune:
diriginte-elevi .………………………………………………………………………………….....
elevi-elevi ………………………………………………………………………………………....
3. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui:
3.1. Evaluarea pregătirii elevilor şi a participării acestora la susţinerea activităţii:
 aprecieri verbale şi/sau nonverbale …………………………………………………………….
 evidenţierea unor comportamente/atitudini pozitive ………………………………….………..
 conturarea unor modele ……………………………………………………………….………..
 sensibilizarea si motivarea elevilor ………………………………………………….…………
3.2. Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei:
 elevi - problemă ………………………………………………………………………………..
 situaţii conflictuale ……………………………………………………………………………..
 raport profesori - elevi …………………………………………………………………………
 raport profesori - familie ………………………………………………………………...…….
 alte probleme curente …………………………………………………………………………..

1. Evaluarea activității PLANIFICAREA. CUNOAȘTEREA CONȚINUTULUI DISCIPLINEI.


personalului didactic STRATEGII FOLOSITE DE PROFESOR. FOLOSIREA RESURSELOR.
MODUL ÎN CARE EVALUEAZĂ. FOLOSIREA TEMEI PENTRU
ACASĂ (formularea obiectivelor; selectarea şi înlănţuirea conţinutului;
alegerea metodelor, materialelor şi mijloacelor; integrarea corespunzătoare
a acestora în lecţie; echilibrarea activităţilor anticiparea dificultăţilor etc.)
SCENARIUL DIDACTIC (captarea și orientarea atenţiei; enunţarea clară
a obiectivelor; prezentarea sarcinilor elevilor; conducerea lecţiei/activităţii;
asigurarea feed-back-ului; evaluarea activităţii; asigurarea retenţiei şi a
transferului; asigurarea relaţiei afectivitate - efect educaţional; motivația
învățării):

Calificativ:

2. Evaluarea atitudinii ATITUDINEA FAȚĂ DE ÎNVĂȚĂTURĂ. RESPONSABILITATEA FAȚĂ


elevilor față de DE STUDIU. PERSEVERENȚĂ. COMPORTAMENT. RELAȚIILE CU
PROFESORUL ȘI COLEGII. COLABORAREA CU COLEGII.
educația pe care o
primesc la școală

Calificativ:
3. Ce au învățat elevii și PROGRESUL REALIZAT IN TIMPUL LECȚIEI. NIVELUL
ce sunt capabili să CUNOAȘTERII, AL DEPRINDERILOR ȘI AL ÎNȚELEGERII.
UTILITATEA A CEEA CE AU ÎNVĂȚAT (RAPORTAT LA
facă POSIBILITĂȚILE ȘI NEVOILE LOR, ÎN CONFORMITATE CU
PREVEDRILE CURRICULARE NAȚIONALE):

Calificativ:
4. Alte observații DOTARE. RESURSE. ATENȚIA ACORDATĂ ELEVILOR CU NEVOI
SPECIALE. ALTE ASPECTE RELEVANTE (ţinuta generală şi
vestimentară; vocea; abilitatea de a antrena elevii în lecţie; priceperea de a
conduce lecţia; atitudinea faţă de elevi; tact pedagogic):

RECOMANDĂRILE OBSERVATORULUI:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............................................................................

CALIFICATIVE: FOARTE BINE. BINE. SATISFĂCĂTOR. SLAB. FOARTE SLAB.


CALIFICATIV ACORDAT = ...........................

Director: Am luat cunoștință (profesor asistat):


Nume și Prenume:
............................................................................. ...............................................................
Semnătura:
........................................................... ...................................................
Profesor consilier educativ/Responsabil comisie metodică/arie curriculară:
Nume și Prenume:
.............................................................................
Semnătura:
...........................................................

Data:........................................
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și