Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

“ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI


FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

LUCRARE DE
DIZERTAȚIE

Coordonator ştiinţific,
Şef lucr. dr. Marius ZAHARIA
Absolvent,
Ionuț Răzvan TOMA
2018
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
“ ION IONESCU DE LA BRAD ” DIN IAŞI
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA TEHNOLOGII AGRICOLE MODERNE

Infuliența hibridului asupra producției la


cultura de floarea soarelui din cadrul SC
Crost SRL

Coordonator ştiinţific ,
Şef lucr. dr. Marius ZAHARIA
Absolvent
Ionuț Răzvan TOMA

IAŞI
2018
DECLARAȚIE
CUPRINS

Lista tabelelor și a figurilor


Introducere .............................................................................................................................. 7

PARTEA I - CONSIDERAŢII GENERALE

Capitolul 1 Stadiul actual ala cercetărilor cu privire la hibrizii de floarea


soarelui...................................................................................................................................... 8
1.1 . Importanța hibrizilor pentru agricultură................................................................. 8

1.2 Aspecte teoretice cu privire la hibrizii de floarea soarelui......................................


13
Capitolul 2 Prezentarea generală a unității și a cadrului natural....................................... 22
2.1. Prezentarea generală a SC Crosta SRL................................................................... 22
2.2 Situația geografică.................................................................................................... 24
2.3 Regimul temperaturilor............................................................................................
2.4 Regimul Vânturilor..................................................................................................
2.5 Regimul Precipitțiilor...............................................................................................
2.6 Aspecte geomorfologice...........................................................................................
2.7 Aspecte pedologice..................................................................................................
2.8 Vegetația și fauna.....................................................................................................

PARTEA a II-a - CONTRIBUŢII PROPRII

Capitolul 3 Metodologia de cercetare .................................................................................... 27


3.1 Scopul şi obiectivele cercetării................................................................................... 27
3.2 Metodele de cercetare şi informaţiile utilizate…........................................................ 28
Capitolul 4 Rezultatele cercetărilor și interpretarea lor privind influiența hibridului 30
asupra producției.....................................................................................................................
Concluzii ................................................................................................................................... 53
Bibliografie .............................................................................................................................. 55
Lista figurilor

Figura 1.1: Relațiiile dintre eficiență și eficacitate în cadrul unei firme....................................... 12


Figura 1.2: Eficiență vs Eficacitate............................................................................................... 13
Figura 1.3: Desfășurarea procesului de producție......................................................................... 16
Figura 1.4: Sfera de acțiune a specializării, profilării, structurii de producție.............................. 18
Figura 1.5: Subsitemele sistemului de producție în cultura plantelor............................................ 19
Figura 2.1: Localizarea fermei....................................................................................................... 22
Figura 4.1 Suprafețele cultivate în perioada 2012-2013................................................................ 30
Figura 4.2 Suprafețele cultivate în perioada 2013-2014................................................................ 31
Figura 4.3 Suprafețele cultivate în perioada 2014-2015................................................................ 31
Figura 4.4 Producțiile medii obținute în perioada 2012-2013....................................................... 32
Figura 4.5 Producțiile medii obținute în perioada 2013-2014....................................................... 33
Figura 4.6 Producțiile medii obținute în perioada 2014-2015....................................................... 33
Figura 4.7 Prețurile din perioada 2012-2013................................................................................. 34
Figura 4.8 Prețurile din perioada 2013-2014................................................................................. 34
Figura 4.9 Prețurile din perioada 2014-2015................................................................................. 35
Figura 4.10 Cheltuielile totale de producție în perioada 2012-2013............................................. 35
Figura 4.11 Cheltuielile pe suprafața de un ha în perioada 2012-2013......................................... 36
Figura 4.12 Cheltuielile totale în perioada 2013-2014.................................................................. 36

Lista tabelelor

Tabelul 2.1: Utilajele prezente în cadrul fermei SC Laricris Trans SRL...................................... 25


Introducere

Activitatea desfășurată în cadrul sectorului acgricol este una ditre cele mai vechi și
importante activități, prin intermediul căreia este menținută viață pe întreg globul pământesc.
Cultivarea plantelor a evoluat odată cu timpul, și a fost necesară din cauza sporului populației al
cărei număr a fost întotdeauna în creștere.
Evoluția agriculturii s-a realizat prin implementarea unor sisteme de mașini
tehnologice,prin intermediul cărora se ușurează munca omului, dar în același timp se obțin
rezultate superioare datorită precizei acestora, cât și prin intermediul geneticii și ameliorării
plantelor, conferindule acestora calități superioare.
Apariția hibrizilor în agricultură a fost un elemen necesar, cu ajutorul căruia s-a trecut la
un alt nivel în ceea ce privește cantitatea și calitatea produselor obținute, prin intermediul
însușiriilor superioare obținute ce conduc la lucrul dorit.
În prezent producțiile cât mai mari pe unitatea de suprafață reprezintă una dintre cele mai
mari importanțe în ceea ce privește tipul hibridului ce este cultivat, motiv pentru care există o
mulțime de producători ce se află într-o continuă concurență.
Floarea soarelui este o cultură foarte importantă ce este cultivată în toate zonele arabile
prezente pe glob, datorită întrebuințării multiple ce le are aceasta. Este flosită în alimentația
oamenilor, a animaleor precum și în industrie.
Tema cercetată ,,Influiența hibridului asupra producției la cultura de floarea soarelui;, a
prezentat interes, deoarece a determinat modul în care plantele de flaorea soarelui obținute prin
procesele de hibridare, contribuie la ridicarea producției obținute.
În urma rezultatelor obținute s-a determinat faptul că alegerea hibrizilor potriviți prezintă
unul dintre cele mai importante elemente ce contribuie la sporirea producției, deoarece s-a
confirmat faptul că hibrizii cu potențial crescut de producție s-au comportat mai bine decât
hibrizii ce prezentau un potențial mai scăzut.
În final doresc să mulțumesc personalullui de la firma Sc Crosta Srl pentru informațiile
furnizate, precum și domnului profesor Marius Zaharia pentru îndrumare în întocmirea acestui
studiu.
7
PARTEA I CONSIDERAŢII GENERALE

CAPITOLULU1. STADIUL ACTUAL AL


CERCETĂRILOR REFERITOARE LA HIBRIZI DE
FLOAREA SOARELUI

1.1 Importanța hibrizilor pentru agricultură

Agricultura reprezintă cea mai important ramură economică la nivel mondial deoarece
prin intermediul acesteia este întreținută viața tuturor oamenilor. Deoarece numărul populației
este în continuă creștere, omul a încercat să realizeze producții cît mai mari. Astfel prin
intermediu cercetărilor s-au realizat plantele hibride a căror caractere sunt superioare fața de
descendenți. HYBRID ORIGINS OF PLANT SPECIES Loren H. Rieseberg 1997
Știința în cadrul căreia are loc studierea, cercetarea și obținerea hibrizilor poartă numele
de ameliorare. Conform acestei științe procesul de hibridare este reprezentat prin încrucișarea a
doi indivizi ce prezintă caracteristici diferite ce sunt contopite în zigot, obținându-se în final un
nou organism ce prezintă caractere diferite sau caracterele ambilor indivizi.Noul organism
rezultat în urma acestui process poartă denumire de hibrid.
Hibridarea a reprezentat un fenomen ce a contribuit în mod evident la evoluția speciilor
de plante, animale, fungi, crescând astfel potențialul acestora în ceea ce privește productivitatea
și calitatea produselor rezultate precum și la o creștere în număr a acestora. Perspectives in Plant
Ecology, Evolution and Systematics Kenneth D. Whitney n , Jeffrey R. Ahern, Lesley G. Campbell, Loren P.
Albert, Matthew S. King 2010.
Prin intermediul proceselor de hibridare speciliști au reușit să obține specii cu caractere
superioare, ce influiențează în mod direct calitățile plantelor cum ar fi productivitatea, calitatea

8
produsului rezultat, componența acestuia. Hybridization in Plants: Old Ideas, New Techniques
Benjamin E. Goulet, Federico Roda, and Robin Hopkins 2017.
Procesul de hibridare reprezintă o metodă de bază prin intermediul căreia se obțin noi
plante hibride. Astfel conform statisticilor putem afirma faptul că mai mult din 95 % dintre noile
plante ce sunt cultivate au fost obținute prin intermediul acestia.În cadrul procesului de hibridare
al plantelor existe mai multe moduri în care se realizează această metodă în funcție de caracterele
ce sunt prezente la cei doi indivizi. Deci putem enumera hibridarea natural sau artificial,
hibridarea apropiată sau îndepărtată, hibridare simplă sau complexă.

1.2 Hibrizi de Floarea Soarelui

Floarea soarelui este o specie ce își are originea în America de Nord, aceasta fiind
probabil o specie săbatică ce a fost luată în cultură și domesticită de catre triburile americane.
Această specia a fost introdusă pentru prima oară în Europa prin Spania, răspândindu-se ulterior
pe tot teritoriul. Cultura de floarea soarelui prezintă importanță deoarece este prezentă printe
puținele plante din care se produce majoritatea uleiului pe întreg globul. SUNFLOWER
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 2010.
Principalele obiective ce s-au impus în cadrul procesului de ameliorare la cultura de
floarea soarelui au fost reprezentate de:
 Creșterea capacității de productivitate;
 Obținerea unui procent mai mare de ulei;
 Obținerea unor hibrizi cu un procent scăzut de coji;
 Realizarea unor hibrizi rezistenți la anumite boli cum ar fi: Plasmoparea
helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Phomophsis helianthi;
 Creșterea rezistenței la plante parasite(Orobanche);
 Creșterea rezistenței la secetă;
 Realizarea hrbrizilor a căror perioada de vegetație este cuprinsă între 115-
130 zile, necesari în special în țara noastra, perioada în care plantele pot
beneficia de efectul factorilor de vegetație și valorifica în mod eficient
resursele nutritive ce le au la dispoziție;
 Obținerea unor hibrizi ce se pretează la lucrările mecanice ce trebuie
executate pentru obșinerea unei culture sănătoase; GENETICA ŞI

9
AMELIORAREA PLANTELORMARIA PĂCUREANU-JOIŢA, ALEXANDRU VIOREL
VRÂNCEANU, DANIL STANCIU 2007
În urma cercetărilor și a determinărilor rezulte s-a reușit să se realizeze într-o anumită
proporție obiectivele enumerate mai sus, însă cerințele pieței au condus la obșinerea unor noi
obiective. Noile obiective au constat în realizarea hibrizilor de floarea soarelui care sa prezinte
rezistență la substanțele ce se gasesc în anumite erbicide eficiente. Astfel în urma cercetărilor s-
au obținut noi hibrizi ce prezintă rezistență la imidazolinonic și sulfoniluree.
Pentru a crește capacitatea de producție la floarea soarelui s-au realizat mai multe
obiective simultan, astfel pentru o producție ridicată hibrizii obținuți trebuie să îndeplinească mai
multe caracteristici specific simultan: să prezinte rezistență la secetă, la anumite boli, la plantele
parazice ce sunt specific culturii, să se prezteze la lucrarile mecanice necesare etc.caracteristice
care conduc în mod direct sau indirect la o producție ridicată. GENETIC EVIDENCE FOR
HYBRIDIZATION IN RED OAKSEMILY V. MORAN 4 , JOHN WILLIS 2 , AND JAMES S. CLARK 2012.
În prezent, în cadrul pieței hibrizilor de floarea soarelui sunt prezente numeroase
companii cu numeroase tipuri de hibrizi adaptați anumitor zone și cu caracteristici superioare.
Principalele companii producătoare de hbrizi de floarea soarelui provin în general din străinătate
însă sunt prezente și în România Instituții de producer a materialului semincer. Printre
companiile din străinătate ce se ocupă cu producerea semințelor se numără: SC Pioneer Hi-bread
seeds agro SRL, Syngenta, Saaten Union, KWS, Euraliss, Caussade, R.A.T.G, DOW,
Maisadour, Limagrai, iar în România principalii producători sunt reprezentați de Rodbun, și
Institutul de cercetare de la Fundulea.

10
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA UNITĂȚII
CERCETATE ȘI A CADRULUI NATURAL

2.1Prezentarea generală a SC Crosta SRL

Influiența hibridului asupra producției la cultura de floarea soarelui a fost studiată în


cadrul societății SC Crosta SRL situată în vecinătatea Munincipiului Roman, în comuna
Săbăoani din județul Neamț. În timp ce sediul firmei este situat în centrul comunei, ferma
propriu-zisă este situata în afara acesteia la limita dintre județele Neamț și Iași. SC Crosta SRL
este o societate înființată în anul 2003 conform Oficiului Național al Registrului Comerțului în
conformitate cu legile prezente în România sub numarul J27/1369/2003. Inițial societatea a fost
înregistrata sub alta nume SC Laricris Trans SRL, acesta fiind schimbat în cursul anului 2017 în
SC Crosta SRL.
SC Crosta SRL cuprinde mai multe ramuri printre care enumerăm o ramură ce cuprinde
activitatea în domeniul brutăriei și al patiseriei, comerțul cu amănuntul al produselor alimentare,
creșterea animalelor( în proporție mai mică) precum și cultivarea cerealelor și a plantelor tehnice
și oleaginoase exclusiv orez.
Terenul arabil deținut de către societatea SC Crosta SRL se întinde pe o suprafață de 423
ha, din care societatea deține 67 ha proprietate privată, restul fiind arendat de la localnicii
comunei precum și cei din comunele învecinate.
Principalele culturi ce sunt prezente în portofoliu fermei sunt reprezentate de grâul de
toamnă, rapița de toamnă, porumb, floarea soarelui, și în proporție mai mică plante furajere
reprezentate de culturile de lucernă, ovăz, pașuni, necesare pentru susținerea ramurii ce se ocupă
cu creșterea animalelor.

11
Un aspect important ce trebuie reținut este acela că societatea utilizează o mare parte a
produselor rezultatea din activitatea agricolă sunt utilizate ăn cadrul domeniului principal
reprezentat de brutărie și patiserie, realizându-se astfel un flux închis.
Mijloacele fixe ale fermei agricole sunt reprezentate în mare parte de utilaje moderne,
prin intermediul cărora firma încearcă să țină pasul cu noiile tehnologii apărute în domeniul
agricol, putând astfel face față concurenților. Deci, cu privire la parcul agregatelor agricole
deținute de către SC Crosta SRL putem enumera o gamă variată de utilaje cu ajutorul cărora
aceasta execută eficient lucrările necesare obținerii unor producții cât mai mari la un cost minim.
Maținile agricole deținute de SC Crosta SRL sunt prezentate în tabelul următor:
Tabelul 2.1
Utilajele prezente în cadrul fermei SC Laricris Trans SRL
Nr.crt. Denumire mașini, utilaje U.M 2015
1 Tractor 390 CP buc 1
2 Tractor 80CP buc 1
3 Tractor 60 CP buc 1
4 Tractor 110 CP buc 1
Tractor 150 CP
5 Combină (păioase porumb rapița) buc 1
6 Semănătoare SPC-6m pentru prășitoare buc 1
7 Semănătoare 3,8m buc 1
8 Semănătoare cu kit rapiță buc 1
9 Mașină erbicidat -18m buc 1
10 Plug 3 trupițe buc 2
11 Plug 8 trupițe(7+1) buc 1
12 Cultivator 6m buc 1
13 Combinator 3m buc 1
14 Balotieră buc 1
15 Remorcă transport buc 2
16 Vitanjă 20000 litri buc 1

2.2Situația geografică

12
SC Crosta SRL este situată în comuna Săbăoani din județul Neamț, în cadrul Podișului
Moldovenesc. Principalii vecini sunt reprezentați de către comunele Traian și Cordun, situate în
partea vestică, Micești situată in partea estică și Gherăiești situată în partea nordică.
Terenul arabil deținut de către SC Crosta SRL este situată la limita dintre județele Neamț
și Iași, în vecinătatea Munincipiului Roman. Aceasta se întinde pe suprafața comunelor
Săbăoani, Traian, Cordun, Mircești.

Figura 2.1 Localizarea Fermei


(Sursă Google Maps)

2.3 Regimul temperaturilor

Din punct de vedere al poziției geografice ce este ocupată de societatea SC Crosta SRL ,
clima este una de tip temperat-continentală, tinutul in care se încadrează fiind unul al șesurilor cu
terase de tip podiș. Principalii factori ce determină clima din această zonă sunt reprezentați de
caracteristicile reliefului existent, structura suprafeței subiacente, intensitatea radiației solare,
precum și dinamica zonală din regiune. Avân în vedere aceste aspecte, s-a constatat faptul că
cele mai reci temperaturi s-au înregistrat în cursul lunii ianuarie(-22 Co, -23 Co ), iar cele mai

13
ridicate temperaturi au fost înregistrate în cursul lunii iulie când s-au înregistrat temperaturi
cuprinse între 29 Co pană la 31 Co.
În ceea ce privește primul îngheț, acesta apare fregvent în intervalul 11-20 octombrie, iar
ultimul în perioada cuprinsă între 21 aprilie -1 mai.

2.4 Regimul vânturilor

Deoarece relieful prezintă o componență diversificată, acesta are o mare influiență asupra
deplasărilor maselor de aer.
În urma analizei valorilor înregistrate pe parcursul mai multor ani s-a observat faptul că
fregvența vânturilor se clasifică în ordine descrescătoare astfel:direcția Nord în procent de 34,4
%, directia Nord-Est- în procent de 31,7%, direcția Sud-Est în procent de 21.7%. În ceea ce
privește viteza medie vântului, cele mai fregvente valori au fost de 5m/s acestea ajungând uneori
până la 9-12m/s.

2.5 Regimul precipitațiilpor

Unul dintre cei mai importanți factori ce are influiență asupra activității desfășurate în
agricultură este reprezentat de către precipitațiile atmosferice, deoarece în funcție de acest factor
se determină masura în care se pot realiza producții mari eficient și dacă este sau nu nevoie de
sisteme de irigații. Comform datelor înregistrate de către Administrația Națională de
meteorologie, se observă o medie anuală cuprinsă între 600- 1100 mm, acestea avănd excepții în
unii ani depășind atat pragul minim cât și valorile ridicate.
Din punctul de vedere al regimului precipitațiilor, pe teritoriul în care este încadrată
societatea putem afirma faptul că climatul este de tip temperat continental moderat.

2.6 Aspecte geomorfologice

14
Eoluția și modul prin care s-au format solurile prezente pe teritoriul comunie Săbăoani
este influiențat în mod direct de către procesele pedogenetice.specifice, factorii bioclimatici și
cei geomorfologici.
Geografic comuna Săbăoani se situează întro zonă de fliș subcarpatic a cărei suprafașă se
desfășoară pe Valea Moldovei și a râului Siret. Formațiunile cretatice, miocene precum și cele
paleogene face ca regiunea să fie asemănătoare din punc de vedere stratigrafic cu cea prezentă în
Vrancea. Astfel privind din punct de vedere geologic zona comunei Săbăoani este prezentă în
cadrul flișului paleogen unde se dezvoltă facieșul Doamna-Cașin și cel de gresie din Kliwa.
Principalele tipuri de roci ce se regăsesc în componența substraturilor pedogeologiece
sunt reprezentate de: marne, slitite argiloase, biomicrite, biospartite grezoase, spongolitice și
gresii calcaroase.
Din punctul de vedere tectonic, zona este cuprinsă în cadrul aniclinalului Roman ce
prezintă un flux estic culcat ce avanseaza spre est.Linia tectonică de la marginea estică flisului
este una de încălecare pe cel putin 5m de la vest la est și poate fi reprezentată ca linia frontală a
unui sloz estic, unitatea externă realizând în fond o subunitate ce face parte dintr-o unitate de
valoare mai mare.

2.7 Aspecte pedologice

Din punct de vedere pedologic: relieful,variația litologică, învelișul vegetal condițiile


hidrologice, timpul și nu în ultimul rând factorul antropologic au condus la formarea unui înveliș
complex de sol, cu carecateristici și proprietăți diferite.
Sub influiența climei ce implică precipitații abundente, a formațiunilor vegetale
diversificate, s-a determinat direcția proceselor de solificare către tipuri de podzoluri slab
acide.Forma reliefului precum și roca mamă ce se află în degradare continuă a condus sub
influiența factorului uman de tipul de podzol slab acid prezent la început la formarea unor noi
subtipuri pedogenetice ce sunt specifice palntelor de cultură prezente în zonă.
Fiindcă suprafța pe care este situată comuna nu este relkativ mare precum și datorită
factorilor ce țin de climă și relief se poate observa faptul că majoritatea solurilor fac parte din
tipul celor brun-podzolice și a celor brun-acide ce prezintă o textură luto-nisiposă ori nisipo-
lutoasă.
În ceea ce privește fertilitatea solului, aceasta este relativ scăzută fiind necesare astfel
interveția omului prin aplicarea îngrășamintelor chimice precum și a celor naturale.
15
2.8 Vegetația și fauna

Principala zonă de vegetație ce este prezentă pe suprafața comunei aparține etajului


agricol.
Flora spontană este reprezentată predominant de graminee de talie mijlocie(firuța
golomaț, coada vulpii, tremurătoare, etc;), leguminoase reprezentate de trifoiuri, sânziene,
clopoțel, mazăriche, dar și specii de arbuști cum ar fi bozul, salcie căprească.
Flora controlată este reprezentătă în general de cultura porumbului, floarea-soarelui,
rapiță, cartof, grâu și într-o pondere mai mică legume ce sunt necesare întreținerii familiilor
prezente în comună.
Zona comunei este prielnică vertebratelor terestre( broatec, triton), reptilelor de mici
dimensiuni( sopărle, șerpi, năpârci) precum și o mare parte din păsările sălbatice.
Având în vedere resursele prezente pe teritoriul comunei putem afirma faptul că terenul
agricol este principala resursă naturală, este folosită atăt pentru cultivarea palntelor cât și pentru
creșterea animalelor.

16
PARTEA A II-A CONTRIBUŢII PROPRII

CAPITOLUL 3. METODOLOGIA DE CERCETARE

3.1 Scopul și obiectivele cercetării

Studiul intitulat ,,Influiența hibridului asupra producției la cultura de floarea-soarelui din


cadrul SC Crosta SRl,, are drept scop determinarea hibrizilor de floarea-soarelui a căror potențial
de producție este mare în condițiile ce sunt prezente în cadrul societății SC Crosta SRL. Deci am
procedat la studierea hibrizilor de floarea-soarelui ce au fost cultivați în cursul anului 2017 pe
suprafața deținută de către fermă.
Această temă a fost aleasă în scopul obținerii unor rezultate ce vor fi de ajutor pe viitor
atât în cariera mea profesională, cât și celor care profesează în unitatea prezentă în acest studiu,
cu privire la alegere hibridului corect în funcție de factorii ce se regăsesc în arealul de cultivare
al zonei vizate.
Obiectivele vizate de acest studiu sunt:
- Procurarea informațiilor necesare pentru a parcurge cercetarea;
- Analiza generală a societății și zonei aferente acesteia
- Analiza tehnologiei de cultivare a hibrizilor de floarea soarelui
- Identificarea hibrizilor care s-au pretat factorilor de producție din cadrul SC Crosta
SRL

3.2 Metodele de cercetare și informațiile utilizate

17
În lucrarea prezentă s-au utilizat următoarele metode și instrumente de cercetare: căutarea
informațiilore și documentarea științifică cu privire la obiectivul ce trebuie îndeplinit de către
acest studiu, obținerea informațiilor cu caracter economic și tehnologic despre unitatea în cadrul
căreia a avut loc cercetarea.
În ceea ce privește documentarea științifică, s-a parcurs la identificarea publicațiilor de
specialitate prezente în țară cât și în străinătate, parcurgerea acestora și în final traducere
articolelor din stăinatate în limba română.
Obținerea informațiilor referitoare la situația economică și tehnologică prezentă în fermă,
s-a realizat odată cu parcurgerea stagiului de practică desfășurat în timpul anilor de masterat.
Informațiile utilizate au fost despre locația fermei, personalul ce profesează în cadrul acesteia,
tehnologiile utilizate și culturile ce sunt practicate.
Pentru a determina influiența hibridului de floarea soarelui asupra productivității s-a
parcurs la identificarea hibrizilor de floarea-soarelui ce au fost cultivați precum și tehnologia de
cultură aplicată fiecăruia dintre aceștia. Cultura de floarea-soarelui din cadrul SC Crosta SRL a
fost înființată din următorii hibrizi: P64LE99 de la compania Pioneer, Laguna SU și Paraiso
1000 CL de la compania Saaten Union, Hysun 202 CL de la compania KWS și
P64LE99 se prezintă ca un hibrid simplu încadrat ca semitimpuriu, potențialul de
producție este stabil și rlativ ridicat. Se preteazaă la tehnologia ExpressSun, fiind tolerant la
tribenuron metil. Prezintă toleranță la speciile agresive de lupoaie încadrate pana la rasa G, la
cele mai slab agresive pană la rasa E este chiar rezistent.
Este tolerant la majoritatea bolilor Phomopsis, Sclerotinia, rasele noi de mană, caderea și
frângerea tulpinilor.
Este un hibrid cu o radăcinare puternică ce prezintă o capacitare de exploatarea foarte
ridicată motiv pentru care prezintă o toleranță mare la secetă și arșiță.
În România poate fi cultivat pe toate zonele în care se cultivă floarea soarelui, pretându-
se și pe terenurile cu infestare puternică de buruieni la o densitatea optimă de 65-70 mii boabe
germinabile/m2 terenurilor neirigate și 68-72 mii boabe germinabile/m2 pe terenurile irigate.
Producțiile obținute în România de către o parte din fermieri au fost cuprinse între 3900
kg/ha și 4900 kg/ha.
Laguna SU este un hibrid semitardiv oferit de către compania Saaten-union cu o
perioadă de vegetație cuprinsă între 112-116 zile Prezintă o capacitate ridicată de producție
atunci când sunt folosite erbicide pe bază de tribenuron metil.
Prezintă rezistență la putregaiul alb, patarea brună, toate rasele de mană existente în
România precum și la Orobanche pană la rasa E.

18
Doarece posedă un sistem radicular cu capacitate mare explorare a solului și un gra
ridicat exploatare a apei din sol prezintă toleranâă ridicată la fenomenul de secetă și cel e arșiță.
Prezintă rezultate foarte bune în diferite arealuri de cultură de pe suprafața României și se
recomandă o densitate de 60 mii plante/ha.
Hysun 202 CL este un hibridîncadrat ca semitimpuriu, de la compania KWS, fiind
primul hibrid din cadrul acestei companii ce se pretează la tehnologia Clearfield, fiind rezitent la
erbicidele pe bază de imazamox.
Pe langă rezistența la imazamox, hysun 202 CL prezintă și toleranța la rasele de mană, ce
sunt prezente în țară, precum și o rezistență deosebită la arșiță și secetă.
Potențialul productiv al hibridului este cuprins între 3800 și 4300 kg/ha, iar procentual
valoric conținutul de ulei este cuprins între 48-51%.
Se recomandă cultivarea pe toată suprafața României cu excepția zonei centrale, unde
trebuie cultivate pe zone restrânse. Desimea optimă la hectar este de 50-55 mii plante pe terenuri
neirigate și de 55-65 mii plante pe terenurile dotate cu sisteme de irigare.
Paraiso 1000 CL reprezintă un hibrid adaptat pentru tehnologia Clearfield Plus, cu o
perioadă de vegetație de 109-114 zile încadrându-se în zona hibrizilor semitimpurii.
Posedă o rezistență foarte bună la principalii agenți patogeni ce atacă floarea soarelui,
însă este puțin sensibil la terenurile infestate cu Orobanche cumana, motiv pentru care trebuie
evitată cultivarea pe terenurile infestate.
Productia medie a hibridului în cadrul unor testări pe o perioada de 3 ani de zile,în cadrul
Institutului de cercetare de la Fundulea a înregistrat o valoare de 3396kg/ha. Conținutul boabelor
în ulei este de circa 40,6%.
Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru cultura de floarea soarelui, evitânduse
acele zone infestate cu Orobanche cumana.
Performer reprezintă un hibrid românesc ce a fost obținutla Institutul de cercetare de la
Fundulea. Este un hibrid semitimpuriu cu o perioadă de vegetație cuprinsă între 115-199 zile.
Hibridul este adaptat pentru toate zonele de pe suprafața țarii și prezintă în același timp
rezistență la speciile de mană, putregai cenușiu și putregai alb prcum și la factorii de stres
reprezentați de secetă pedologică și cea atmosferică.
Potențialul productiv al acestui hibrid este cuprins între 3.8-4.5 t/ha, la o densitate de
50000-55000 plante/ha. Conținutul în ulei este relativ crescut situându-se între 51-52%.
În concluzie, analizând elementele tehnologice și factorii ce au contribuit la înființarea și
îngrijirea culturii de floarea soarelui, se vor determina productivitățile ce vor fi realizate de către
fiecare hibrid în parte.

19
Prin acest studiu putem aprecia care dintre hibrizii de floarea soarelui cultivați prezinta o
producție mare și implicit care dintre aceștia trebuie eleiminați sau păstrați în continuare pe ca
ferma să prezinte randament în cazul acestei culturi.

20
CAPITOLUL 4. REZULTATELE CERCETARILOR ȘI
INTERPRETAREA LOR PRIVIND INFLUIENȚA
HIBRIDULUI ASUPRA PRODUCȚIEI

Pentru a determena influiența hibridului asupra producției în condițiile climatice și


tehnologice de la unitatea SC Crosta SRL, am procedat la analiza hibrizilor de floarea soarelui
cultivați pe parcursul anului 2017. Astfel în urma identificării hibrizilor am observat că în cadrul
societății s-au cultivat cinci hibrizi: P64LE99, Laguna SU, Hysun 202 CL, Paraiso 1000 CL,
Performer. Suprafața totală ocupata de această cultură a fost de 234 ha dintr-un totale de 823 de
ha.

55
53
51
49
26

589

P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 CL


Hysun 202 CL Performer Alte culturi
Figura 4.1 Suprafețele ocupate de hibrizii de floarea soarelui (ha)
Pe suprafața de 234 ha ocupată de floarea soarelui, s-au semănat cei cinci hibrizi astfel,
P64LE99 pe o suprafața de 55 ha, Laguna SU pe suprafața de 53 ha, Paraiso1000 CL pe o

21
suprafata de 51 de ha, hibridul Hysun 202 CL pe suprafata de 49 ha și hibridul românesc
Performer pe o suprafață mai mică de 26 ha.
Totodată am constatat faptul că se pot împărții hibrizii în trei grupe diferite în funcție de
tehnologia aplicată la combaterea buruienilor:
 -hibrizi ce se pretează pentru tehnologia ExpressSun reprezentați de P64LE99 și
Laguna SU;
 -hibrizi ce se pretează pentru tehnologia Clearfield reprezentați de Paraiso 1000
CL și Hysun 202 CL;
 -un hibrid reprezentat de Performer căruia se aplică tehnologia convențională.
P64LE99 reprezintă un hibrid de floarea soarelui, semitimpuriu, creat de compania
Pionner. Prezintă mai multe avantaje printre care cele mai importante sunt reprezentate de
rezistența la erbicide pe bază de tribenuron metil, toleranță la plantele parazite de lupoaie pană la
rasa G, toleranța ridicată la boli precum Phomopsis, Sclerotinia și rasele noi de mană prezente în
țară. Sistemul radiculr bine dezvoltat conferă toleranță mare la secetă.
În anul 2017 hibridul P64LE99 a fost cultivat pe suprafața de 55 hectare, ce a fost
împărțită în două parcele a căror suprafață a fost de 37 respectiv 18 hectare.
Planta premergătoare a fost reprezentată de porumb pe parcela de 37 hectare, în timp ce
pe cea de 18 hectare a fost cultivat grâu de toamnă.
Lucrările au început cu dezmiriștirea suprafeței ce urma a fi cultivată, imediat după ce s-a
finalizat recoltarea plantei premergătoare, lucrare necesară pentru tocarea și încorporarea
superficială a resturilor vegetale, precum și menținerea apei în sol și a fost realizată cu ajutorul
combinatorului Horsh Joker 6 CT, tractat de tractorul Fendt 939 Vario.
Imediat după dezmiriștire s-a efectuat arătura la o adăncime de 25 cm, cu plugul Lemken
Europal 9 tractat de tractorul Fendt 939 Vario. Prin intermediul arăturii a fost încorporat în sol
îngrășămntul complex DAP, ce a fost administrat în doză de 200 kg/ha.
Pregătirea patului germinativ a avut loc în primăvară în epoca optimă de semanat a
culturii de floarea soarelui. Această lucrare a foste realizată cu agrgatul de mașini Fendt 939
Vario+Horsch Joker 6 CT, în aceiași zi cu lucrarea de semănat, doarece o întârziere a
semănatului după ce a fost pregătit patul germinativ cauzează pierderea inutilă a apei din sol.
Semănatul s-a realizat cu tractorul John Deer în agregat cu semanatoare SPC 6, la o
adâncime de 5-6 cm, distanța ître rânduri de 70 cm, iar desimea la suprafața de un hectar a fost
de 55 mii plante. Concomitent cu semănatul s-au administrat 100kg/ha azotat de amoniu cu
ajutorul semănătorii.

22
Înainte de semănat semițele au fost tratate cu insecticide pe baza de imidacloprid, pentru
a preveni atacul dăunătorilor, în special al rățișoarei, care produce pagube însemnate, uneori
putând compromite întreaga cultură.
În perioada de vegetație lucrarile de îngrijire au constat în combaterea buruienilor și
prevenirea sau combaterea agenților patogeni ce atacă cultura.
Combaterea buruienilor s-a realizat atunci când cultura de floarea soarelui se afla în
stadiul de 4-6 frunze, cu erbicidul Express 50 SG creat de compania Pioner special pentru
hibrizii rezistenți la tribenuron metil. Doza de soluție folosită la hectar a fost de 300 litri apă + 30
g Express+250 ml adjuvant Trend 90, care are rolul de a spori capaciatea erbicidului de a
combate buruienile. Soluția a fost pulverizată cu ajutorul tractorului John Deer 6920 ce apurtat
mașina de erbicidat Amazone UF 1810.
Concomitent cu erbicidarea s-a realizat și fertilizarea culturii, cu îngrașămitele foliare de
la compania Lebosol, Mix Rapiță și Floarea soarelui pe bază de bor și mangan în doză de 1 l/ha,
acesta fiind suplimentat de o cantitate de 0.5 l/ ha Aminosol.
În timpul perioadei de vegetație s-a efectuat și o prașilă mecanică pentru distrugerea
crustei, precum și a buruienilor rămase. Concomitent cu această prașilă a fost administrat o
cantitate de 100kg/ha azotat de amoniu.
Următoarea lucrare a constat într-un tratament, aplicat în momentul diferențierii
capitulului plantelor, cu fungicidul sistemic Pictor, pentru prevenirea apariției bolilor ce prezită
un mare risc pentru cultură. Odată cu acest tratament s-a realizat și fertilizarea foliară cu aceleși
produse ca și în prima fază, acestea având rol de stimularea înfloririi și un spor de producție.
Recoltarea s-a realizat cu ajutorul combinei Class Lexion 650, atunci când procentul de
umiditate al semințelor era cuprins între 11 și 13%. Producția medie ce a fost raportată la
suprafața de un hectar a fost de.3482 kg/ha.
Prin acestă producție hibridul P63LE99 a confirmat caracterele superioare, în ciuda
factorilor naturali nefavorabili din timpul perioadei de vegetație( lipsa apei în perioadele critice,
atacul agresiv de sclerotinia). Acesta a valorificat eficient tratamentele aplicate și a condus în
final la o producție ridicată.

Laguna SU este oferit de compania Saaten-Union și reprezintă un hibrid simplu cu o


perioadă de vegetașie relativ scurtă, prezintă rezistență la substanța tribenuron metil
dincompoziția erbicidelor. Este tolerant la arșiță și secetă datorită sistemului radicular cu o
putere mare de străbatere și exploatare a solului și respective resurselor din sol. Este tolerant la
bolile comune ale culturii de floarea soarelui , precum și la rasele de Orobanche.

23
Hibridul Laguna SU a fost cultivat pe o suprafață de 53 ha, ce a fost divizată într0un
număr de 4 parcele, a căror suprafețe în ordine descrescătoare sunt : 23 hectare, 14 hectare, 9
hectare respectiv 7 hectare.
Deși este împărțit pe mai parcele, planta premergătoare a acestui hibrid este reprezentată
doar de cultura grâului de toamnă, ce reprezintă o premergătoare bună deoarece eliberează
terenul devreme.
Prima lucrare a fost relizată de tractorul Fendt 939 Vario+ Combinatorul Joker 6 CT și a
constat în dezmiriștirea suprafeței pentru a mărunți resturile vegetale. Înainte de lucrarea de bază,
arătura s-au împrăștiat 200 kg/ ha complex DAP.
Arătura s-a efectuat cu ajutorul plugului Lemken Europal 9 tractat de mașina agricolă
Fendt 939 Vario, la o adâncime de 25 cm. Prin intermediul acestei lucrări s-au încorporat
resturile vegetale împreună cu îngrășamintele aplicate.
Până în toamnă a fost necesară o trecere cu grapa cu colți reglabli pentru a reduce gradul
de îmburuienare al terenului, însă doar pe 2 dintre cele 4 parcele.
Pregătirea patului germinativ a fost realizat cu sitemul de utilaje Fendt+Combinator
Joker, și a fost realizat în aceiași zi cu semănatul. Prin pregătirea patului germinativ se urmărește
obținerea unui teren nivelat, afânat pe o adâncime de 5-6 cm sub care se află o zonă puțin tasată,
necesară seminței să intre în contact cu solul.
Prin lucrarea de semănat s-a realizat o desime de 60 mii boabe germinabile/ha, la o
adâncime de 5-6 cm, o distanță de 70 cm între rânduri, cu semănatoarea de precizie SPC 6. În
același timp s-a aplicat 100kg/ha azotat de amoniu ca starter pentru plante.
Deoarece sămânța a fost tratată doar cu substanțe fungice de către producător, a fost
nevoie de un tratament a semințelor cu insecticidul Nuprid Al 600 FS,.care conține ca substanță
activă imidacloprid. Doza a fost de 10 litri la o 1000 kg semințe.
Pentru combaterea buruienilor în perioada de vegetație, s-a procedat ca și în cazul
hibridului P64LE99, la aplicarea erbicidului pe bază de tribenuron metil Express 50 SG,
combinat cu adjuvantul Trend 90, deoarece ambii hibrizi conțin gena SU7 Expres Sun, ce le
conferă rezistență la substanța respectivă. Prin intermediul ebicidării s-a realizat și fertilizarea
foliară.
O altă fertilizare s-a realizat odată cu efectuarea unei prașile mecanice, moment în care s-
au aplicat 100kg/ha azotat de amoniu.
Deoarece s-a observat că plantele sunt predispuse la îmbolnăvire s-a aplicat un tratament
cu fungicidul Pictor în doză de 0.5 litri/ha, iar concomitent cu acesta s-au aplicat și
îngrăsămintele foliare.

24
Recoltarea s-a realizat la valoarea umidității de 10-13%, cu combina Class Lexione 650,
obținându-se o producție medie pe hectar de 3398 kg/ha.
Și în cazul acestui hibrid s-a confirmat potențialul productiv ce a fost redactat în descriere
de către producători. Hibridul Laguna SU a utilizat eficient resursele naturale, cât și cele oferite
de către fermier ridicându-se la așteptări. Toleranțele la boli și secetă au jucat și ele un rol bine
stabilit în favorabilitatea productivității hibridului.
Paraiso 1000 CL, hibrid de floarea soarelui a cărui producător este reprezentat de
compania Saaten-Union. Acesta se pretează la tehnologia Clearfield Plus, deoarece a fost
modificat să reziste la erbicide pe bază de imazamox. Prezintă o bună rezistență la bolile ce atacă
floarea soarelui, precum și o toleranță ridicată la secetă. Nu este tolerant la toate rasele de
lupoaie.
Hibridul Paraiso 1000 CL a fost cultivat pe suprafața de 51 hectare în cadrul unei singure
parcele. Planta premergătore ce a fost cultivată anterior pe acestă parcelă a fost porumbul.
După ce a avut loc recoltarea culturii de porumb s-a efectuat o lucrare cu combinatorul
pentru o bună maruțire a resturilor vegetale, precum și o încorporare superficială. Ca și în cazul
hibrizilor anteriori s-a aplicat o cantitate de 200 kg/ ha de îngrășămnt complex DAP.
Lucrarea de bază, arătura, s-a efectuat la adâncimea de 30 cm, deoarece cantitatea de
resturi vegetale a plantei premergătore a fost ridicată, realizându-se astfel o bună încorporarea a
acestora.
Pregătirea patului germinativ a avut loc în primăvară în cursul lunii aprilie, acesta
realizându-se cu o zi înainte de semănat.
Sămanța ce urma să fie semănată a fost tratată cu insecticid pe bază de imidacloprid,
reprezentat de Nuprid Al 600 Fs, tratament necesar pentru prevenirea atacului de daunătorului
Tanymecus.
Lucrarea de semănat s-a efectuat la o adâncime de 6-7 cm, din cauza solulu puțin uscat la
suprafață, distanța între rânduri fiind de 70 cm, iar desimea plantelor pe hectar fiind de 55 mii.
Următoarea lucrare a fost realizată în momentul în care plantele prezentau între 4 și 6
frunze adevărate și a constat în combaterea buruienilor din cultură prin stropirea cu ebicidul
Pulsar Plus. Pulsare este un erbicid pe bază de imazamox și se aplică hibrizilor de floarea
soarelui ce au fost modificați în acest sens, în doză de 1.6 litri/ha dizolvat în 300 litri apă.
Concomitent a avut loc și fetilizarea foliară cu produsele Lebosol, Mix rapiță și floarea soarealui,
Aminosol, în doză de 1 litru/ha respectiv 0.5 litri/ha.
Ca și la hibrizii precedenți a mai avut loc un tratament cu fungicidul pictor și
îngrășămintele foliare.

25
După efectuarea recoltării s-a constatat o producție raportată la suprafața de un hectar de
3236kg/ha.
Producția obținută de hibridul Paraiso 1000 CL, deși a fost destul de ridicată, nu a reușit
să depășească, hbrizii precedenți care se pretau la tehnologia ExpressSun. Deși au fost
administrate aceleași cantități de îngrășăminte, producția a fost diferită, principalul motiv fiind
genetica hibridului. De menționat este facptul că în urma aplicării erbicidului pulsar Plus,
plantele au suferit un mic stres, motiv care ar putea conduce la o diminuare a producției.
Hysun 202 CL, hibrid din cadrul culturii de floarea soarelui, semitipuriu, se încadrează
în tehnologia Clearfield, fiind rezistent la imazamox. Este rezistent la mană, frângerea tulpinilor,
tolerant la secetă și bolile comune culturii. Prezită un potențial de producție ridicat și se pretează
a fi cultivat pe tot arealul României.
Suprafață ocupată de hibrid în anul 2017 a fost de 49 hectare ,care a fost împrăștiată în
două parcele 38 respectiv 11 hectare. Pe parcela de 38 de hectare planta premergătoare a fost
reprezentată de mazăre ce reprezintă o foarte bună premergătoare, iar pe parcela cu suprafaâa
de11 hectare planta premergătore a fost reprezentată de cultura de grâu de toamnă.
Prima lucrare a constat în dezmiriștirea terenului, imediat după recoltarea plantei
premergătoare, iar după acestă lucrare a fost realizată arătura la adâncimea de 25 cm. Odată cu
arătura s-a încorporat în sol o cantitate de 200 kg/ ha complex de tip DAP.
Pregătirea patului germinativ și semănatul s-a realizat în cadrul aceleiași zi. Sâmanța a
fost tratată înainte cu Nuprid AL 600 FS, pentru a preveni atacul dăunătorilor. S-au semănat 60
de boabe germinabile la hectar, cu obiectivul de a se obține 55 mii plante. Odată cu această
lucrare s-a aplicat și azotat de amoniu în doză de 100kg/ha.
Combaterea buruienilor s-a realizat prin aplicarea tehnologiei de tip Clearfield, aceasta a
costat în aplicarea dozei de 1,2 litri/ha Pulsar 40 pe bază de imazamox. Odată cu aplicarea
erbicidului s-a aplicat și aminosol în doză de 1 litru/ ha pentru a reduce stresul ce intervine din
cauza erbicidului.
Pe parcursul perioadei de vegetație s-au mai aplicat 100 kg azotat de amoniu, prin
intermediul unei prașile.
Deși prezintă toleranță la anumite boli, anul 2017 a fost prielnic acestora, în special
pentru Sclerotinia scleroțiorum, așa încât s-a procedat la aplicarea unui tratament cu fungicidul
sistemic pictor, la faza de diferențiere a capitulului. În soluția pulverizată s-au adăugat aminosol
și mix rapiță și floarea soarelui, realizându-se în același timp și fertilizarea foliară.
Recoltarea s-a realizat cu combina proprie Lexione 650, iar producția obținută a fost în
medie de 3203kg/ha.

26
Hibridul 202 CL de la KWS, s-a comportat bine din punc de vedere productiv, însă ca și
în cazul hibridului Paraiso 1000 CL , nu a reușit să depășească producția hibrizilor ce se pretează
la tehnologia ExpressSun. Și în cadrul acestei culturi s-a observat în urma aplicării erbicidului
Pulsar 40 faptul că plantele au prezentat un mic stres.
Performer reprezintă un hibrid de floarea soarelui, ce este produs în România de către
Institutul de cercetare de la Fundulea. Este unhibrid rezistent la boli, la secetă cu un potențial
productiv ridcat. Nu este tolerant la imazamox sau tribenuron, motiv pentru care se pretează la
tehnologia convențională în ceea ce priveștecombaterea buruienilor.
Hibridul pereformer a fost cultivat pe o suprafață de 26 de hectare, suprafață compactă
nedivizată. Planta premergătoare a fost grâul de toamnă.
Lucrările de bază au fost reprezentate de dezmirițtire imediat după recoltarea grâului,
împrăștierea îngrășământului complex DAP, în doză de 200kg/ha, urmând ca acesta să fie
încorporat în sol prin intermediul lucrării de arătură la o adâncime de 25 cm.
Până în toamnă s-a efectuat o trecere cu grapa cu colți reglabili, pentru a preveni
majorarea gradului de îmburuienare.
Pregătirea patului germinativ s-a realizat în primăvara în aceiași zi cu semănatul culturii.
Semințele au fost tratate cu imidacloprid. Desemea plantelor la suprafața de un hectar a fost de
55 mii plante. Fertilizarea a avut loc concomitent cu semănatul și a constat în aplicarea a 100kg
azotat de amoniu pe hectar.
Combaterea buruienilor s-a realizat în două faze,astfel în primă fază s-a efectuat o
stropire cu erbicidul DualGold 960 EC pe bază de S-metaclor. Erbicidul a fost aplicat
preemergent, după ce s-a realizat semănarea hibridului.
A doua fază în acțiunea de combatere a buruienilor a avut loc în stadiul de 4-6 frunze al
culturii, când s-a aplicat erbicidul Pantera 40 EC pe bază de quisalofop-p-tefuril, postemergent în
doză de 1,5 litrii pe hectar. Concomitent cu lucrarea de erbicidat a avut loc și fertilizarea foliară.
Pentru a combate unele buruieni ce au apărut mai târziu, s-a procedat la efectuarea unei
prașile mecanice, ce a reprezentat un moment oportun și pentru fertilizarea culturii cu o cantitate
de 100kg azotat de amoniu pe hectar.
Pentru prevenirea și combaterea bolilor s-a aplicat la fel ca și la hibrizii anteriori un
tratament cu fungicidul pictor în doză de 0.5 litri pe hectar și s-a realizat a doua fertilizarea
foliară.
Recoltarea s-a realizat la o umiditate cuprinsă într 10 și 11 %, cu combina Class Lexione,
iar producția medie a fost de 2787kg/ha.
Producția medie a hibridului Performer s-a clasat pe ultimul loc, în comparație cu restul
hibrizilor de floarea soarelui cultivați. Motivele principale sunt legate de genetica hibridului,
27
potențialul său productiv fiind mai scăzut ca restul hibrizilor, precum și combaterea buruienilor
care a fost mai dificilă ca în cazul tehnologiilor Clearfield și ExpresSun.

4000
3482 3326
3500 3236 3169
3000 2787

2500
2000
1500
1000
500
0
P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 Hysun 202 CL Performer
CL

Figura 4.2 Producțiile medii ale hibrizilor de floarea soarelui (kg/ha)

Având în vedere faptul că tehnologia de cultivare aplicată, a fost asemănătoare, cu


excepția modului de combatere al buruienilor, la hibrizii de floarea soarelui cultivați de SC
Crosta SRL, putem afirma faptul că aceast element nu a influiențat producția medie obținută.
Astfel diferențele prezente între producțiile realizate de către hibrizii prezenți în lucrare,
sunt datorate în cel mai mare procent geneticii acestora.
Producția cea mai ridicată a rezultat de la hibridul companiei Pioneer P64LE99, de 3482
kg/ha comparativ cu hibridul Laguna SU de la compania Saaten-Union care a înregistrat o
producție mai mică de 3326 kg/ha. Acestor doi hibrizi, le-a fost aplicată aceiași tehnologie chiar
și în cazul combaterii buruienilor deoarece ambii au prezentă gena rezistentă la tribenuron metil,
au fost cultivate după aceleași plante premergătoare, astfel cea ce a relizat diferența de 156 de
kg/ha a dost influiența hibridului asupra producției. P64LE99 este caracterizat cu însușiri puțin
superioare hibridului Laguna SU, reprezentat în general de potențialul productiv.
Hibrizilor Paraiso 1000 CL și Hysun 202 CL, ce au fost modificați să reziste la
imazamox pretânduse astfel sistemului de combare al buruienilor de tip Clearfiel, ca și în cazul
hibrizilor despre care s-a discutat anterior le-au fost aplicată aceiași tehnologie de cultivare,
aceleași cantități de îngrășăminte, diferența de producție realizându-se și în acest caz caracterelor

28
genetice. Genetica superioară a hibridului Paraiso 1000 CL față de noul hibrid Hysun 202 Cl, de
la compania Kws, s-a evidențiat printr-o diferență de producție de 67kg/ha.
Diferențe de producție se observă și în cazul hibrizlor ce au fost erbicidatți cu Express 50
SG, și cei erbicidați cu Pulsar. Cu privire la această diferență putem spune că un mic procent se
datorează stresului provocat de erbicidul Pulsar asupra plantelor de floarea soarelui, lucru
observat în perioada de vegetație imediat după efectuarea stropirilor.
Ultimul hibrid, Performer, a realizat o producție acceptabilă de 2787 kg/ha, clasându-se
însă pe ultimul loc. În perioada de vegetație au apărut probleme legate de combaterea
buruienilor, deoarece erbicidele aplicate nu au avut același efect ca cele pe bază de tribenuron
metil sau imazamox, și au aparut complicații. Genetica hibridului Performer este inferioară
hibrizilor P64LE99, Laguna SU, Paraiso 1000 CL și Hysun 202 CL, aspect ce se răsfrânge și
asupra producției obținute.

7000
6000
6000
5100
5000 4500 4300 4100
4000

3000

2000

1000

0
P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 Hysun 202 CL Performer
CL

Figura 4.3 Potențialul productiv al hibrizilor de floarea soarelui (kg/ha)

Figura 4.3 reprezintă grafic potențialul maxim productiv al fiecărui hibrid ce afost
cultivat de către SC Crosta SRL, în decursul anului 2017. Se observă asfel că producțiile medii
obținute în fermă sunt relativ mici față de potențialul acestor hibrizi. Un alt lucru ce trebuie
menționat este legat de corelația dintre producțiile medii obținute și potențialul productiv,
acestea respectând aceiași ordine. Astfel putem afirma că caracterele genetice ale hibridului au
un rol bine stabilit în cazul producției.

29
80
68
70 65
60 58
60 55
50
40
30
20
10
0
P64LE99 Laguna SU Paraiso 1000 Hysun 202 CL Performer
CL

Figura 4.4 Valorile MMB ale hibrizilor de floarea soarelui (g)

O caracteristică specifică ce intervine asupra productivității plantelor hibride de floarea


soarelui este reprezentată de MMB. Comform valorilor reprezentate în figura 4.3 se observă o
corelație între valoarea MMb a fiecărui hibrid și nivelul de producție realizat. Însă Hibridul
Performer face excepție la acest algoritm, deoarece valoarea MMB a acestuia este cea mai
ridicată în timp ce producția medie este cea mai scăzută. Acest lucru se datorește în principal
potențialului scăzut de producție precum și modul diferit în care au fost executate lucrările din
veriga tehnologică.
Un alt aspect este legat de toleranța sau rezistența hibrizilor la agenții patogeni ce
prezintă pericol pentru cultura de floarea soarelui. În timp ce hibrizii P64LE99, Laguna SU și
Paraiso 1000 CL au suferit pierderi infime cauzate de Sclerotinia scleroțiorum, hibridul Hysun
202 CL a trecut cu pierderi minime, iar hibridul Performer a suferit pierderi puțin mai mari
cauzate de acest agent patogen. Rezistența hibridului performer a fost scăzută și datorită
combaterii neeficiente a buruienilor.
Toleranța la secetă și arțiță a hibrizilor reprezintă o altă caracteristică ce are efect direct
asupra producției. Deși anul 2017 nu a fost un an secetos, în cadrul culturii de floarea soarelui,
precipitațiile au lipsit în unele faze critice de dezvoltare, astfel încât caracteristile genetice au
avut un rol important asupra producției finale. Plantele ce au prezentat unsistem radicular cu o
capacitate mai mare de extracție și exploatare a unui volum mai mare de sol au reușit să treacă
peste acest stres cu pierderi mininime.

30
Concluzii

Agricultura reprezintă o ramură vitală din cadrul economiei globlui, deoarece hrana
necesară tuturor oamenilor provine, prin intermediul acestei activități, ce a existat din cele mai
vechi timpuri și este în evoluție continuă și astăzi. Deoarece populația este în continuă creștere,
au fost necesare introducerea unor noi inovații în agricultură, motiv pentru care din cadrul
cercetărilor desfășurate au rezultat plantele hibride.
Plantele hibride reprezintă organisme obținute în urma încrucișării a două organisme cu
caractere și însușiri diferite din punct de vedere morfologic și genetic. Aceste organisme prezintă
însuși superioare față de părinți.
Datorită apariției hibrizilor de floarea soarelui, acestă cultură s-a extins considerabil,
deoarece prezintă întrebuințări multiple, iar prin ameliorarea însușirilor acesteia s-a realizat un
foarte bun randament economic, lucru ce încurajeajă fermerii s-a cultive terenurile.
Principalul obiectiv al ameliorării plantelor de floarea soarelui, este de sporii producția pe
suprafață. Pentru a realiza acest lucru hibrizii de floarea soarelui trebuie să prezinte mai multe
caractere: toleranță la secetă, toleranță la boli, toleranță la dăunători, rezistență la plantele
parazite de Orobanche, rezistență la unele substanțe ce combat în mod eficient buruienile și
conduc lun spor de producție.
În ceea ce privește combatereaburuienilor, în prezent s-au dezvoltat mai multe tehnologii
în funcție de genetica hibridului:
 Tehnologia convențională, plantele nu prezintă rezistență la substanțele puternice
din componența erbicidelor, acestora aplicându-se erbiciele uzuale.
 Tehnologia Clearfield, hibrizii prezintă rezistență la imazamox, susbstanță cu
ajutorul căreia se combat foarte bine spectrul de buruieni din cultura de floarea
soarelui, inclusiv Orobanche. De menționat este faptul că induce un mic stres
plantei.
 Tehnologia Clearfied Plus, hibrizii prezintă aceiași rezistență la imazamox, și
reprezintă o variantă îmbunătățită a tehnologiei Clearfield.

31
 Tehnologia ExpressSun, hibrizii au prezentă o genă ce le conferă rezistență la
tribenuron metil.
Hibrizii cultivați în anul 2017 de către Sc Crosta Srl, au fost reprezentați de P64LE99,
Performer, Paraiso 1000 CL, Laguna SU, Hysun 202 CL. Poducțiile obținute de fiecare hibrid au
fost rezonabile, însă au apărut diferențe între producția fiecăruia. Aceste diferențe au fost
datorate geneticii hibridului deoarece condițiile de înființare și îngrijire a culturilor a fost
asemănător, cu excepția lucrărilor de combatere a buruienilor, unde însă a intervenit tot tipul
hibridului prin rezistența la substanțele mai eficiente.
În urma cercetărilor realizate asupra culturii de floarea soarelui, din anul 2017 de la Sc
Crosta Srl s-a confirmat faptul că hibridul are o mare influiență asupra producției, toate
elementele conducând spre acest lucru.
Pe viitor se recomandă o selecție mai bună a hibrizilor de floarea soarelui, ce urmează a fi
cultivați, având în vedere caracteristicile terenului precum și cele ale hibridului. Dintre hibrizii
cultivați în anul 2017 majoritatea s-au comporta bine, putând fi luați în asolament și anul viitor.
Potențialul productiv este mult mai mare față de producțiile obținute, motiv pentru care trebuie
să se intervină asupra tehnologiei de cultivare și a fertilizării.

32
Bibliografie

1. Achim Violeta,2008.Performance.An Envolving Concept, Univesitatea Babeș-Bolyai


Cluj-Napoca;
2. Avram Camelia, Rus Luminița 1918.The concept of performance – History and form of
manifestation, Facultatea de economie, Oradea, România;
3. Bodescu D 2015.Performanțe economice pe filiera produselor alimentare, suport curs,
USAMV Iași;
4. Bourguignon A- 1995.Peut-on definier la performance?, Revue Française de
Comptabilité, Franța;
5. Brezuleanu S 2003.Sisteme de producție în agricultură. Editura "ALFA", Iaşi;
6. Chetroiu Rodica, Ion C. 2013.The concept of economic efficiency in agriculture,USAMV
București;
7. David C., Trevor Y. 1997.Principles of agricultural economics, Cambridge University
Press 1989, United Kingdoom;
8. David L. D. 2012.Agricultural Production Economics, 1986 Macmillan Publishing
Company, Lexington, Kentucky;
9. Ilona Bartuseviciene, Evelina Sakalyte-2013.Organizational Assessment: Effectiveness
vs Efficiency, Mykolas Romeris University, Lituania;
10. Joseph T. F., Dean T. J. and Roy R. 1976.Education as an Industry, National Bureau of
Economic Research, U.S.A;
11. Libby Rittenberg ,Tregarthen T. 2009.Principles of Microeconomics, Flat World
Knowledge, USA;
12. Maria S. Bowman, Zilberman D. 2013. International Journal of Agricultural
Sustainability;
13. Miguel St. A., Alvaro P., Filomena G., Joana Pais 2008.Study on the efficiency and
effectiveness of public spending on tertiary education, European Communities, 2009,
Belgia;

33
14. Protopopescu Cristina 2013.Performance Management or Performance Based
Management, Revista Română de Statistică Trim. I/2013;
15. Quinn, R. E. and J. Rohrbaugh 1983.A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards
a Competing Values Approach to Organizational Analysis, INFORMS, USA;
16. Radu V. 2003.Organizarea și strategia dezvoltării exploatațiilor agricole, Editura ASE,
Bucureşti;
17. Sink P.E-1986.Performance and productivity measurement: the art of developing creative
score boards, Springer Science & Business Media, Berlin, Germania;
18. T. Coyle- 1992.Risk Aversion and Price Risk in Duality Models of Production: A
Linear Mean-Variance Approach Barry, Department of Agricultural Economics and
Farm Management, University of Manitoba, Canada;
19. Timothy J. Coelli 2005.An Itroducțion to efficiency and Productivity Analysis. Second
Edițion, Spriger, USA;
20. Verboncu I. , Zalman M., 2005.Management si performanțe, Editura. Universitară,
Bucureşti;
21. Virender K. 2001.Production Economics and Farm Management, Department of
Agricultural Economics, Palampur, India;
22. Zokaei K. A 2006.Value chain analysis in consumer focus improvement, Emerald Group
Publishing Limited, United Kingdoom;
23. ***http://www.insse.ro/cms(accesat la 10.05.2016);
24. *** https://www.google.ro/maps/@47.0425272,26.8871523,861m/data=!3m1!1e3
(accesat la 03.03.2016);
25. ***http://www.madr.ro/agricultura(accesat la 10.05.2016);

34