Sunteți pe pagina 1din 5

TEST

VARIANTA __
Pentru examen la Contabilitatea și raportarea financiară conform IFRS

Timpul alocat pentru test – 3 ore academice

Secțiunea “A”: Sunt prezentate 25 întrebări a câte 2 puncte fiecare. Toate întrebările sunt obligatorii și
pot avea doar o variantă corectă de răspuns.
1. IAS 1”Prezentarea situațiilor financiare” prescrie baza pentru prezentarea situaţiilor financiare cu scop general pentru a
asigura comparabilitatea atât cu situaţiile financiare ale entităţii pentru perioadele precedente, cât şi cu situaţiile financiare
ale altor entităţi:
a) adevărat; b) fals.

2. Cadrul general se aplică structurii şi conţinutului situaţiilor financiare cu scop general în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară:
a) adevărat; b) fals.

3. Precizaţi care din următoarele caracteristici nu se referă la caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare:
a) inteligibilitatea;
b) relevanţa;
c) credibilitatea (fiabilitatea);
d) compensarea.

4. Precizaţi care elemente nu sunt incluse în situația rezultatului global:


a) costul vânzărilor;
b) profitul brut;
c) cheltuieli privind impozitul pe profit;
d) datorii şi creanţe privind impozitul curent.

5. Valoare justă este valoarea activului diminuată cu amortizarea cumulată şi pierderile de valoare cumulate:
a) adevărat; b) fals.

6. Precizaţi care afirmaţii sunt corecte:


a) formarea politicilor contabile se bazează pe convenţiile şi principiile fundamentale ale contabilităţii;
b) politicile contabile se elaborează, minimum, pe cinci ani;
c) la formarea politicilor contabile entitatea se conduce de prevederile Codului fiscal;
d) modificările în politicile contabile se aplică prospectiv.

7. Costul imobilizării necorporale generate intern include costurile acumulate de la data la care aceasta a îndeplinit pentru
prima oară criteriile de recunoaştere stabilite de IAS 38:
a) adevărat; b) fals

8. Se vinde un program informatic după 2 ani de utilizare în valoare de 10 400 lei, amortizarea acumulată - 12 000 lei,
costul de intrare - 18 000 lei. În rezultatul tranzacției (prezentați formulele contabile utilizând tratamentul internațional) se
constată:
a) 6 000 lei (profit);
b) 5 000 lei (pierdere);
c) 4 400 lei (profit);
d) nici un răspuns nu este corect.

9. Care din cheltuielile prezentate mai jos poate fi considerată ca o cheltuială de dezvoltare:
a) cheltuiala referitoare la activităţi menite să conducă la obţinerea de noi cunoştinţe;
b) cheltuiala referitoare la formularea, conceperea şi alegerea materialelor, procedeelor, dispozitivelor, sistemelor sau
serviciilor noi sau îmbunătăţite;
c) cheltuiala referitoare la conceperea, construcţia şi testarea dinaintea producţiei sau de utilizarea anticipată a
modelelor şi prototipurilor.

10. Entitatea va recunoaște invenţia creată de ea drept o imobilizare necorporală:


a) la sfârşitul lucrărilor de cercetare;
b) la sfârşitul lucrărilor de dezvoltare;
c) la primirea brevetului aferent invenţiei;
d) nici un răspuns nu este corect.
11. Cum se defineşte cel mai adecvat obligaţia implicită ?
a) o obligaţie care decurge dintr-un contract;
b) o obligaţie care decurge din acţiunea unei entităţi care a indicat terţilor săi prin practicile trecute că îşi va asuma
anumite responsabilităţi;
c) o obligaţie care decurge din dispoziţii legale sau reglementare.

12. Entitățile înregistrează veniturile din prestarea serviciilor conform contabilităţii de angajamente:
a) în momentul încasării contravalorii serviciilor prestate;
b) în momentul semnării contractelor de prestare a serviciilor;
c) în momentul prestării serviciilor;
d) nici un răspuns nu este corect.

13. Datoriile reprezintă:


a) angajamente financiare ale debitorilor privind anumite sume de bani sau bunuri cuvenite creditorilor;
b) surse atrase la finanţarea entității;
c) capitaluri furnizate de terţi, pentru care întreprinderea trebuie să acorde o prestaţie sau un echivalent valoric;
d) nici un răspuns nu este corect.

14. Potrivit metodei FIFO, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la:
a) costul de achiziţie al primului lot intrat;
b) costul de achiziţie al lotului următor în ordine cronologică;
c) costul de achiziţie al lotului anterior;
d) costul de achiziţie al ultimului lot intrat.

15. O entitate, la 14.05.201X, a apelat la contractarea unui credit bancar, achitând lunar dobânda anuală în mărime de 12%.
Resursele creditare au fost utilizate integral în cadrul procesului de construcție a blocului administrativ, care a început la
01.03.2018. De-facto lucrările de pregătire a terenului pentru demararea lucrărilor de construcţie au început la 01.02.2018.
Începând cu care dată entitatea trebuie să înceapă capitalizarea costurilor îndatorării:
a) începând cu 01.03.201X;
b) începând cu 01.02.201X;
c) începând cu 14.05.201X;
d) nici un răspuns nu este corect.

Secțiunea “B”: Sunt prezentate 3 studii de caz fiind evaluate cu câte 10 puncte. Toate întrebările sunt obligatorii.

Studiul de caz nr. 1


Entitatea ALFA deţine o categorie de imobilizãri corporale achiziţionate la finele anului 201X-2 cu 75 000 lei.
Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie 201X-1, pe o duratã de 5 ani. La 31 decembrie 201X, conducerea
entității decide reevaluarea imobilizãrilor corporale. Valoarea justã a acestora este estimatã la 54 000 lei. La 31 decembrie
201X+1, ţinând cont de schimbãrile intervenite pe piaţa, imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Valoarea justã este estimatã
la 31 000 lei.
Se cere:
A. 3 p. Aplicați prevederile IFRS la contabilizarea operațiunilor economice aferente calculării amortizării
mijloacelor fixe.
B. 5 p. Înregistrați în contabilitatea entității operațiunile economice aferente reevaluării imobilizărilor corporale
constatate la 31.12.201X şi la 31.12.201X+1, ştiind cã entitatea foloseşte ca procedeu reevaluarea valorii
contabile.
C. 2 p. Determinați soldul final pe contul 343 “Alte elemente de capital propriu”.

Dt 121 Ct521 75 000 lei


Dt 123 Ct 121 75 000 lei
Dt 713 Ct 124 30 000 lei
Dt 124 Ct 123 30 000 lei
Dt 123 Ct 343 9 000 lei
Dt 713 Ct 124 18 000 lei
Dt 124 Ct 123 18 000 lei
Dt 343 Ct 123 5 000 lei
Soldul final pe contul 343 “Alte elemente de capital propriu” = 4 000 lei.

Studiul de caz nr. 2


La data de 20.12.201X, entitatea achiziționează un mijloc fix în sumă de 154 000 lei. Activul achiziționat este un
echipament de exploatare a zăcămintelor naturale. Durata de amortizare a echipamentului - 10 ani, iar la expirarea acestei
perioade vor fi suportate cheltuielile cu demontarea și scoaterea din funcțiune în sumă de 53 570 lei. Metoda de amortizare
utilizată este cea liniară. Echipamentul este adus în stare de folosință la 01.01.201X+1 și de la aceeași dată se calculează

2
amortizarea acestuia. Provizionul se constituie la valoarea actualizată începând cu data de 31.12.201X. Rata de actualizare
– 8 %.
Se cere:
A. 3 p. Aplicați prevederile IFRS la contabilizarea operațiunilor economice aferente achiziționării mijlocului fix
și calculării amortizării acestuia.
B. 5 p. Înregistrați în contabilitatea entității operațiunile economice aferente constituirii provizionului.
C. 2p. Determinați mărimea valorii contabile a echipamentului și mărimea provizionului la data de
31.12.201X+1.
Rezolvare:
1. Dt 121 Ct 521 154 000 lei
2. Actualizarea provizionului pentru valoarea echipamentului

№ Indicatori 31.12. 201X 31.12. 201X+1 31.12. 201X+2 31.12.201X+3


etc.
crt.
1. Factorul de actualizare 0,4632 0,5002 0,5403 0,5835
cu rata 8% 1 / (1 + 0,08)10 1 / (1 + 0,08)9 1 / (1 + 0,08)8
1 / (1 + 0,08)7
2. Valoarea actualizată a 24 814 26 796 28 944 31 258
provizionului
(53 570x0,4632) (53 570x0,5002) (53 570x0,5403) (53 570x0,5835)
3. Cheltuieli privind - 1 982 2 148 2 314
dobânda (26 796-24 814) (28 944-26 796) (31 258-28 944)

3. Capitalizarea provizionului la 21.12. 201X


Dt 121 Ct 426 24 814 lei
4. Darea în exploatare a mijlocului fix la 01.01.201X+1
Dt 123 Ct 121 178 814 lei (154 000 + 24 814)
5. Calcularea amortizării
6. Dt 821 Ct 124 17 882 lei
7. Cheltuielile cu dobânda aferente provizionului la 31.12.20X+1
Dt 714 (722) Ct 426 1 982 lei
8. Valoarea contabilă a echipamentului
178 814 lei - 17 882 lei = 160 932 lei
9. Mărimea provizionului la data de 31.12.201X+1: 24 814 lei + 1 982 = 26 796 lei

Studiul de caz nr. 3


În anul 201X entitatea a primit un credit bancar în sumă de 3 000 000 lei pe un termen de 2 ani pentru construcţia
unei clădiri administrative. Dobânda anuală aferentă creditului constituie 10%. Construcţia clădirii a fost începută la
1.08.201X şi a fost finalizată la 30.10.201X+2. Conform condiţiilor contractuale, dobânda aferentă creditului se determină
şi se plăteşte la finele fiecărui an calendaristic.
Se cere:
A. 3 p. Aplicați prevederile IFRS la contabilizarea operațiunilor economice aferente primirii creditelor bancare și
modului de recunoaștere a dobânzii aferente.
B. 5 p. Înregistrați în contabilitatea entității operațiunile economice privind calcularea dobânzilor.
C. 2p. Determinați soldul pe contul 411 “Credite bancare pe termen lung” la data de 31.12.201X.
Rezolvare:
1. Dt 242 Ct 411 3 000 000 lei
2. Dt 411 Ct 511 1 500 000 lei
3. Capitalizarea dobânzii în anul 201X – 125 000 lei (3 000 000 x 0,1:12x5)
Dt 121 Ct 511
4. Achitarea dobânzii la 31.12.201X
Dt 511 Ct 242 125 000 lei
5. soldul pe contul 411 “Credite bancare pe termen lung” la data de 31.12.201X –
1 500 000 lei
Secțiunea “C” cuprinde generalizarea informației în situațiile financiare (20 de puncte)

Entitatea „BETA” SRL determină profitul net după modelul „impozitului amânat”. În tabelul de mai jos sunt prezentate
operațiunile economice ale entității pentru perioada de gestiune curentă:

Nr. Conținutul operațiunilor economice Suma


crt. (lei)

3
1. Se reflectă valoarea contractuală a produselor realizate 98 400
2. Se acceptă spre plată factura de la entitatea “CREDO” S.R.L. pentru serviciile de transport 12 300
3. Se reflectă costurile salariale legate de remedierea produselor rebutate 7 450
4. S-a calculat amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie generală 35 000
5 Se reflectă diferențele favorabile de curs valutar (recalcularea soldului pe contul 243) 32 100
6. Se reflectă costul efectiv al produselor comercializate 78 500
7. S-au calculat dividendele care urmează a fi primite de la entitatea “Gama” S.R.L 40 570
8. S-a calculat provizionul (corecțiile) pentru creanțele dubioase 27 400

Informații adiționale cu privire la corectarea profitului până la impozitare:


1. Amortizarea în scopuri fiscale - 40 400 lei.
2. Valoarea inițială a mijloacelor fixe – 840 000 lei.
3. Soldul creanțelor la finele perioadei – 427 000 lei.
4. Cota impozitului pe profit este de 12%.
Se cere:
A. 8 p. Contabilizați operațiunile economice și determinați rezultatul contabil până la impozitare;
B. 7 p. Utilizând informația adițională, înregistrați în contabilitatea entității cheltuielile privind impozitul pe
profit (curent și cel amânat) şi determinați profitul net (pierderea netă) pentru perioada de gestiune curentă;
C. 5 p. Întocmiți Situația Rezultatului Global ( Situația de profit și pierdere) a entității „BETA” SRL pentru
anul 201X.
Rezolvare:
1. Dt 221 Ct 611 98 400 lei
2. Dt 712 Ct 544 12 300 lei
3. Dt 712 Ct 531, 533 7 450 lei
4. Dt 713 Ct 124 35 000 lei
5. Dt 243 Ct 622 32 100 lei
6. Dt 711 Ct 216 78 500 lei
7. Dt 231 Ct 622 40 570 lei
8. Dt 712 Ct 222 27 400 lei
9. Profit (pierdere) până la impozitare=10 420 lei
10. Tabelul. Diferențe temporare
Indicatori Impozabile Deductibile
(conduc la apariția datoriei privind (conduc la apariția creanței privind
impozitul amânat) impozitul amânat)
Valoarea contabilă:
Valoarea contabilă:
427 000 lei – 27 400 lei = 399 600 lei
840 000 lei – 35 000 lei= 805 000 lei
<
Active >
Baza fiscală:
Baza fiscală:
427 000 lei – 0 lei = 427 000 lei
840 000 lei – 40 400 lei= 799 600 lei
Datoria privind impozitul amânat Creanța privind impozitul amânat
Formula contabilă
Dt 731 Ct 428 = 5 400 lei x 12% = 648 lei Dt 161 Ct 731 = 27 400 lei x 12% = 3 288 lei

11. Datoria privind impozitul pentru profit: (10 420 lei – 5 400 lei + 27 400 lei) x 12% = 3 891 lei – Dt 731 Ct 534
12. Datoria privind impozitul amânat: Dt 731 Ct 428 = 5 400 lei x 12% = 648 lei
13. Creanța privind impozitul amânat: Dt 161 Ct 731 = 27 400 lei x 12% = 3 288 lei
14. Cheltuieli privind impozitul pe profit**(total curent și amânat) = 3 891 lei +648 lei – 3 288 lei = 1 251 lei
15. Profitul net pentru perioada de gestiune curentă:
Dt 351 Ct 731 = 1 251 lei
Dt 351 Ct 333 = 10 420 lei – 1 251 lei = 9 169 lei

Situația de profit şi pierdere (varianta simplificată)


a entităţii „BETA” SRL pentru anul 201X

Indicatori Suma
(lei)
Venituri din vânzări 98 400
Costul vânzărilor 78 500
Profitul brut 19 900
Alte venituri din activitatea operaţională x
Cheltuieli de distribuire 47 150
Cheltuieli administrative 35 000
Alte cheltuieli operaţionale x

4
Rezultatul din activitatea operaţională (82 150)
Rezultatul din alte activități 72 670
Profit (pierdere) până la impozitare* 10 420
Cheltuieli privind impozitul pe profit** 1 251
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune*** 9 169

Verificare:
Profit (pierdere) până la impozitare*=10 420 lei
Cheltuieli privind impozitul pe profit**(total curent și amânat)=1 251 lei
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune***= 9 169 lei