Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic "Petru Anghel", Perieni, jud. Iași


Clasa: a VI- a
Data: 20.10.2018
Disciplina: Educație socială
Subiectul: Identitate culturală. Patrimoniul cultural.
Tipul lecţiei: predare – învăţare (mixtă)
Timp: 50 minute
Propunător: Verdeș Nicoleta
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală.
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în
analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare.
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri.
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.
Competenţe specifice: Argumentarea complexității identității culturale pe baza apartenenței la diferite tipuri
de comunitate.
Obiective operaţionale:
 cognitive
1. La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor fi capabili să definească patrimoniul cultural.
2. La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor ști să facă diferența dintre patrimoniul material (patrimoniul mobil
și cel imobil) și cel imaterial.
3. La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor fi în măsură să explice în grija cui este patrimoniul cultural.
 afective
1. Toţi elevii trebuie să fie activi pe parcursul lecţiei de predare-învăţare;
2. Toţi elevii trebuie să-şi dezvolte interesul pentru cunoaşterea şi înţelegerea noțiunilor de patrimoniu
cultural, material – mobil, imobil, imaterial.

1
3. Toţi elevii trebuie să fie dispuşi să aprofundeze cunoştinţele cu privire la identitatea cultuală personală și
națională.

Strategii didactice

 Metode şi procedee utilizate: conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, problematizarea, metoda


starburst, dezbatere.
 Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe.
 Resurse: 1. capacităţile de învăţare normală a elevilor de clasa a VI a;
2. cunoştinţele anterioare ale elevilor;
3. timp: 50 de minute;
4. sala de clasă.
 Mijloace: Manualul de cultură civică de clasa a VI a, tabla, creta.
 Bibliografie:
Elev:
1. Manual de clasa a VI a, Educație Socială, Victor Bratu, Alina Bratu, Elena Lupșa Editura
Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018.
Profesor:
1. Andrei Petre, Sociologie generală, Editura Polirom, Iași, 1997.
2. Cucoş Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice, Ed. a III- a, Editura Polirom, Iaşi, 2009.
3. Ilie Emanuela, Didactica literaturii romȃne, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
2. Manual de clasa a VI a, Educație Socială, Victor Bratu, Alina Bratu, Elena Lupșa Editura
Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018.
1. Mihăilescu Ioan, Sociologie generală. Concepte fundamentale și studii de caz, Editura
Polirom, Iași, 2005.
2. http://portal.edu.ro/

Tipuri de evaluare: Observare sistematică, dezbatere, metoda starburst.

2
Momentele Activitatea Activitatea
Conţinutul esenţial
lecţiei profesorului elevilor
Moment - notarea
- se pregătesc de
organizatoric absenţelor;
lecţie.
-2 min . - observaţii.
- comunică elevilor
- notează titlul
subiectul lecţiei, pe
lecţiei în caiet.
care îl scrie pe
Sensibilizarea tablă;
pentru - stârneşte
activitate curiozitatea,
-2 min. trezeşte interesul şi
dorinţa de a aborda
această
problematică.
A. - Eu și moștenirea mea culturală.
Când amintim cuvântul moștenire, gândul nostru
Reactualizare se îndreaptă către trecut, spre ceva care provine
a unor din acesta pentru a-și dovedi importanța în
noţiuni – prezent. Ex: la nivel personal observăm influența
ancoră părinților, trăim într/un anumit loc, am învățat
– 4 min. anumite lucruri, am avut anumite experiențe,
toate acestea explicând ce suntem și cum suntem. - solicită elevilor
Dar moștenirea personală nu este posibilă fără trecerea în revistă a
moștenirea culturală, care cuprinde: oameni, temelor abordate în
amintiri, locuri și obiecte. lecția anterioară de - îşi reamintesc
B. Conținutul moștenirii culturale. cultură civică. principalele
Moștenirea culturală se referă la valorile din - lansează teme studiate în
trecut, pe care generațiile anterioare le următoarele cadrul lecției
consideră demne de a fi păstrate, conservate și întrebări: Ce este anterioare;
transmise copiilor lor. Astfel, se face diferența moștenirea - răspund la
dintre valori personale, familiale, comunitare sau culturală? Cum se întrebări.
naționale. Valorile trebuie să se regăsească în manifestă
fapte, trebuie comunicate, dovedite și recunoscute moștenirea
ca atare. culturală?
C. Recunoașterea moștenirii culturale
A recunoaște propria moștenire culturală este
datoria fiecăruia dintre noi. Trebuie să acordăm
respect și prețuire față de aceasta și să nu uităm că
același respect trebuie să îl acordăm și moștenirii
culturale a celorlalți oameni.

Patrimoniul cultural, reprezintă a) a)


moștenirea istorică și culturală a fiecărui - prezintă elevilor - elevii notează.
grup uman, a fiecărei regiuni, a fiecărei noțiunea de
țări, etc. patrimoniu cultural
și categoriile
3
acestuia.
Predarea Este comoara care ne arată cine au fost - notează pe tablă.
noilor înaintașii noștri, cum au trăit ei și cum de
cunoştinţe suntem noi așa cum suntem.
– 25 min . Patrimoniul cultural se
Se împarte în două mari categorii:
a. Patrimoniu material, care cuprinde:
- Patrimoniu mobil este cel care poate
fi mișcat, mutat dintr-un loc în altul și
unde sunt incluse diferite obiecte cu
valoare istorică și culturală: cărți,
tablouri, icoane, vase de ceramică,
țesături, costume populare și altele;
- Patrimoniul imobil este cel care nu
poate fi mișcat, unde se includ
monumentele istorice individuale, dar
și ansamblurile de clădiri (cetăți, sate, b)
mănăstiri, părți din unele orașe, etc.) b) - elevii vin cu
b. Patrimoniu imaterial, care cuprinde - lansează elevilor răspunsuri la
obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, folclorul, următoarea întrebare după
limba națională și altele de acest gen și întrebare: Cum un efort de
care nu se prezintă sub forma unor putem defini reflecţie.
obiecte. patrimoniul
culturală?
Cine are grijă de patrimoniul cultural? - ascultă
El trebuie să fie în grija tuturor. Este o datorie răspunsurile
morală de a avea grijă de patrimoniul nostru elevilor, după care
cultural. clarifică sensul
Dar, există la nivel național și internațional, noțiunii de
instituții care se ocupă de patrimoniul cultural. patrimoniu cultural.
În Romania pentru îngrijirea patrimoniului - solicită elevilor
cultural a fost înființat Institutul Național al rezolvarea unui - elevii citesc
Patrimoniului. Aici există cataloage care cuprind exercițiu. Solicită textul și notează
toate obiectivele de patrimoniu material din acestora să să în caiete
județele României.Pe lângă acest institut se mai analizeze rezolvarea
ocupă de patrimoniu și alte instituții, cum ar fi: fotografiile din exercițiului.
muzee, organizații, asociații și fundații. manual și să - elevii citesc
La nivel internațional, instituția care se ocupă cu remarce conținuturi rezolvarea
patrimoniul cultural din întreaga lume este diferite de exercițiului.
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație patrimoniu cultural.
Știință și Cultură. (UNESCO). - ascultă rezolvarea
exercițiului.
- notează pe tablă
informațiile
relevante.

- solicită elevilor să
dea exemple cu
4
privire la
patrimoniu cultural
culturală (muzee, c)
organizații, imn, – elevii notează
port popular, doina, în caiete.
personalități
marcante din
diverse domenii,
obiceiuri și tradiții
populare românești
de sărbători,
meșteșuguri, folclor
tradiții culinare
românești, cărți, - elevii
tablouri, icoane, exemplifică.
vase de ceramică,
cetați, mănăstiri)

Fixarea - elevii participă


noilor conştient la
cunoştinţe descoperirea
– 7 min. cunoştinţelor şi
a relaţiilor dintre
ele;
- realizează o
- solicită elevilor
Dezbatem: Organizați-vă în perechi și încercați restructurare a
rezolvarea
să descoperiți în comunitatea în care trăiți materialului
sarcinilor în echipă.
elemente componente ale patrimoniului cultural predat;
- vine cu lămuriri şi
care apreciați că sunt în pericol de a fi uitate sau - fiecare grupă
completări, dacă
distruse. îşi îndeplineşte
este cazul.
sarcina şi vine
cu soluţiile
corespunzătoare;
- se citesc
răspunsurile
găsite la
problemă.
Metoda Starburst. Etape:
1. Profesorul propune tema: Patrimoniul nostru - realizarea
cultural. feedback –ului prin - răspund la
Evaluarea 2. Organizează clasa în patru grupe de elevi, evaluare orală; întrebări;
– 8 min. fiecare grupă notează problema pe hârtie. - face aprecieri - îşi însuşesc
3. Elevii elaborează în cadrul grupului întrebări. asupra observaţiile
4. Fiecare echipă comunică rezultatele obţinute. răspunsurilor. făcute.
5. Se subliniază cele mai importante întrebări şi se
apreciază munca în echipă.
- elevii vor nota
în caiete tema
pentru acasă;

5
Asigurarea Realizaţi un eseu de o pagină pornind de la una - notează pe tablă - elevii vor
retenţiei şi a din „comorile” românești înscrisă în patrimoniul tema pentru acasă; adresa întrebări
transferului cultural imaterial al umanității. - răspunde la cu privire la
– 2 min . întrebările elevilor tema pentru
cu privire la tema acasă.
pentru acasă.

6
Anexă

1. Exercițiu.

Scrieți:

4 tipuri de patrimoniu material mobil


4 tipuri de patrimoniu material imobil
4 tipuri de patrimoniu imaterial.

Identificați deosebirile dintre acestea.

Deosebiri: