Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALĂ

GHIDUL STUDENTULUI MASTERAND

PROGRAMUL DE STUDII

INGINERIE MEDICALĂ

DOMENIUL ŞTIINŢIFIC PENTRU STUDII DE MASTERAT

ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

- 2018 -
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

CUPRINS

Pagina

1. Introducere 3

2. Scurtă prezentare a facultăţii de Inginerie Medicală 3

3. Domenii de competenţă şi date de contact ale cadrelor didactice implicate


4
în programul de master INGINERIE MEDICALĂ

4. Calificarea oferită de programul de master INGINERIE MEDICALĂ 5

5. Planul de învăţământ curent 7

6. Descrierea disciplinelor din programul de master INGINERIE


9
MEDICALĂ

2
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

1. Introducere
Programul de studii de masterat Inginerie Medicală (IM) face parte din oferta
educaţională pentru ciclul II al studiilor universitare la Universitatea POLITEHNICA din
Bucureşti (UPB), Facultatea de Inginerie Medicală (FIM), în domeniul Ştiinţe Inginereşti
Aplicate. Programul este de tip masterat de cercetare, orientat preponderent spre iniţierea
şi formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică aplicativă (în accepţiunea clasificării din
Legea nr. 1/2011, art. 154(1)). Programul este structurat pe 2 ani (patru semestre)
învăţământ la zi, se finalizează cu examenul de disertaţie şi se obţin 120 puncte credit
ECTS. El este organizat de FIM pentru formarea de competenţe complementare pregătirii
în ciclul de licenţă şi se adresează absolvenţilor de la programe de licenţă în ştiinţe
inginereşti, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale care doresc să obţină o pregătire adecvată
cerinţelor profesionale interdisciplinare, din domeniile tehnic şi medical.
Masteratul IM are misiunea să asigure absolvenţilor de licenţă (din domeniile ştiinţe
inginereşti, ştiinţe medicale, ştiinţe exacte şi ştiinţe ale vieţii) o pregătire universitară
complementară, formând specialişti capabili să se integreze mediului medical modern
alături de corpul medical, pentru a contribui la perfecţionarea actului medical. Programul
IM urmăreşte şi dezvoltarea capacităților de cercetare și analiză tehnico-ştiinţifică și
constituie o bază pregătitoare pentru studiile doctorale. Programul asigură, de asemenea,
formarea de specialişti pentru companii de dezvoltare, producţie şi promovare de aparatură
medicală şi echipamente utilizate pentru asistenţa şi creşterea calităţii vieţii.
Obiectivele programului de masterat converg spre formarea absolvenţilor pregătiţi pentru
piaţa muncii într-un segment marcat în prezent printr-o cerere reală de specialişti, astfel că
le oferă argumentele profesionale necesare pentru a lucra în mediul clinic, firme de
promovare şi dezvoltare a echipamentelor şi serviciilor medicale, institute şi firme de
cercetare-inovare-dezvoltare, instituţii educaţionale - şcoli tehnice medicale şi centre de
formare pentru personal medical, sau la nivelul organismelor guvernamentale de elaborare
a normelor specifice aparaturii medicale. Aceste domenii de activitate înregistrează o
cerere semnificativă de specialişti în inginerie medicală şi bioinginerie. Orientarea spre
cercetare a programului stimulează şi continuarea studiilor în ciclul III de studii
universitare, prin doctorat. Integrarea pregătirii teoretice şi aplicative cu cercetarea
ştiinţifică într-un plan de învăţămant cu un puternic caracter interdisciplinar este principiul
de bază al pregătirii profesionale.

2. Scurtă prezentare a facultăţii de Inginerie Medicală


Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) a fost înfiinţată în Universitatea POLITEHNICA
din Bucureşti în anul 2010 conform "HG 631/2010 privind modificarea şi completarea HG
749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de
învăţămant superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea". Facultatea
funcţionează conform Deciziei Senatului UPB nr. 556/2010, prin reorganizarea
Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB) pe care îl şi include începând de
atunci. La Facultatea de Inginerie Medicală funcţionează din anul 2010 două programe de
licenţă: Echipamente şi Sisteme Medicale şi respectiv Biomateriale şi Dispozitive
Medicale, ambele în Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate. FIM organizează, de asemenea,
programele de studii universitare de masterat: Inginerie Medicală – începând din 2002;

3
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Smart Biomaterials and Applications – din 2017, ambele în domeniul Stiinţe Inginereşti
Aplicate şi respectiv programul Substanţe, Materiale şi Sisteme Biocompatibile – începând
din 2002, în domeniul Ştiinţa Materialelor. Programele de studii de master ale facultăţii
sunt promovate pe pagina www a facultăţii https://upb.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-
medicala/ şi au prezentări generale şi datele de funcţionare curentă, pe situl
Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologii http://dbb.pub.ro/masterat. Informaţii
despre programele de master în desfăşurare sunt menţinute în actualitate la
http://dbb.pub.ro/anul-universitar, în mod deosebit pentru a le comunica studenţilor şi
personalului didactic date de interes curent (evenimente, orarii, planuri de învăţămant,
planificarea sesiunilor de verificare, organizarea activităţii de cercetare, organizarea
disertaţiei etc.).
Procesul didactic si de cercetare este derulat de Facultatea de Inginerie Medicală a UPB în
colaborare cu Facultatea de Medicină din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila” din Bucureşti (UMF) în cadrul acordurilor de colaborare şi cooperare stabilite între
cele două universităţi (Protocol colaborare UMF – UPB din aprilie 2010, reînnoit în 2015).
Masteratul Inginerie Medicală a primit acordul de funcţionare al Ministerului Educaţiei şi
Cercetării începând cu anul universitar 2002-2003, prin adresa 40611/2002, iar prin
aplicarea Legii nr. 1/2011 a fost supus evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului
Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi a primit calificativul
Încredere-Acreditare, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. Pe toată
perioada care au trecut de la demararea programului (2002), acesta a funcţionat continuu
(14 promoţii de absolvenţi până în prezent). Iniţial, masteratul s-au încadrat în oferta
educaţională a universităţii sub formă de studii de pregătire postuniversitară, iar începând
cu anul universitar 2009-2010 s-a conformat încadrării în ciclul II al studiilor universitare
(model Bologna).

3. Domenii de competenţă şi date de contact ale cadrelor didactice


implicate în programul de master INGINERIE MEDICALĂ
Profesor coordonator / Disciplina predată Competenţe ştiinţifice şi tematici de
adresa e-mail cercetare în programul IM
Ş.l. dr. Adela Banciu / UPB, Fac. de Inginerie Medicala / Biologie celulară
Biologie celulară şi Histologie Studiul solicitărilor mecanice asupra
adela.banciu79@gmail.com celulelor osoase, stimularea creşterii
Prof. dr. ing. Corneliu Bălan, UPB, Fac de Energetica / Studiul unor procese de dinamica
Dinamica Biofluidelor biofluidelor cu aplicatii in medicina si
corneliu.balan@upb.ro bioinginerie
Biostatistică cu aplicaţii în prelucrarea
Ş.l. dr. mat. Romeo Bercia / UPB, Fac. de Ştiinţe Aplicate /
datelor medicale
Complemente de matematică şi Biostatistică
Probleme de analiză numerică cu
r_bercia@yahoo.com
aplicaţii medicale
Ş.l. dr. ing. Doina Bucur, UPB, Fac de Mecanica / Analiza biodinamica a mersului cu
Biomecanica, Echipamente de Protezare si Ortezare utilizarea echipamentului PEDAR
dbucur@gmail.com Soluţii pentru protezare si ortezare
Modelare numerică a unor probleme de
Ş.l. dr. ing. Alin Alexandru Dobre, UPB, Fac. de Inginerie
camp electromagnetic şi termic pentru
Electrica / Modelare in Bioinginerie
aplicaţii medicale
alin.dobre@upb.ro
Biosemnale – achiziţie şi prelucrare
Prof. dr. ing. Radu Dogaru, UPB, Fac de Electronica, Modele dinamice neliniare ale unor
Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii / Biodinamica sisteme biologice

4
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

neliniara Caracterizarea neliniară a semnalelor


rd_dogaru@yahoo.com
Interfata creier masina
Prof. dr. Maria Luiza Flonta / Fac. de Biologie /
Neuromodulare
Neuroştiinţe
Investigatia neurofiziologica a
flontaluiza@yahoo.com
sistemului nervos - principii
Prof. dr. ing. Gheorghe Gheorghe, Inst Naţional pentru Mecatronică pentru aplicaţii medicale
Mecanică Fină şi Mecatronica, Bucureşti / Management în Sistem de distracţie controlată pentru
ingineria medicală şi clinică domeniile de implantologie şi chirurgie
geocefin@yahoo.com maxilo-facială
Ş.l. dr. Sonia Herman, UMF "Carol Davila", Catedra de
Modelarea cibernetică a unor sisteme
Biofizica / Biofizica
biologice
liasonia@gmail.com
Conf. dr. ing. Sorin Kostrakievici, UPB, Fac de Mecanica /
Studiul si dezvoltarea unor echipamente
Echipamente si proceduri de diagnostic si terapie medicala
medicale pentru terapie si reabilitare
kostra_s@yahoo.co.uk
Echipamente de investigaţii
Conf. dr. ing. Vasile Manoliu, UPB, Fac de Inginerie
Investigaţii hemodinamice pentru
Electrica / Echipamente pentru investigatie si reabilitare
afecţiuni induse de obezitate.
medicala
Utilizarea radiofrecvenţelor în ingineria
vmanoliu@gmail.com
clinică şi modelarea aplicaţiilor clinice.
Prof. dr. ing. Alexandru Morega, UPB, Fac. de Inginerie
Analiza unor proceduri de terapie
Electrica / Modelare in Bioinginerie
medicala prin modelare numerica
amm@iem.pub.ro
Expunerea umană la camp
Prof. dr. ing. Mihaela Morega, UPB, Fac. de Inginerie
electromagnetic în mediu şi în aplicaţii
Electrica / Bioelectromagnetism
medicale
mihaela.morega@upb.ro
Achiziţia şi analiza biosemnalelor
Prof. dr. ing. Ştefan Pastramă, UPB, Fac de Ingineria si
Materiale utilizate pentru realizarea
Managementul Sistemelor Biotehnice / Metode de calcul si
implanturilor protetice şi studiul
tehnici experimentale
solicitărilor mecanice asupra acestora
stefan.pastrama@upb.ro
Prof. dr. ing. Sever Paşca, UPB, Fac de Electronica, Achizitia si transmisia semnalelor
Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii / Achiziţia şi medicale folosind retele wireless
prelucrarea semnalelor biomedicale Instrumentaţie virtuală pentru aplicaţii
pasca@colel.pub.ro medicale - labview
Prof. dr. ing. Mihai Octavian Popescu, UPB Fac. de
Probleme de electrosecuritate pentru
Inginerie Electrica / Electrosecuritate si risc
echipamente medicale
electromagnetic
Risc electromagnetic
mihaioctavian.popescu@upb.ro
Conf. dr. ing. Dragoş Ţarălungă, UPB, Fac de Electronica, Sisteme şi dispozitive electronice pentru
Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii / Electronică aplicaţii medicale
medicală Achiziţia şi procesarea semnalelor
dragos.taralunga@upb.ro medicale

4. Calificarea oferită de programul de master IM


Calificare. Rezultatele învăţării la programul de studii de master Inginerie Medicală
converg spre formarea specialistului tehnic în cadrul calificării Inginerie-Inginerie
medicală (nivel CNC 7) şi asigură recunoaşterea pregătirii profesionale la nivel naţional,

5
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

precum şi compatibilitatea cu calificări similare obţinute la forme de învăţământ de acest


tip organizate la alte universităţi.
Calificarea primară – grupa de bază 2269
Inginer – Inginerie medicală – nivel CNC 7
Pregătirea absolvenţilor răspunde cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan
naţional şi internaţional al învățământului tehnic superior în domeniu. În contextul actual
de dezvoltare al Ingineriei Medicale, posibilii angajatori vizaţi sunt atât din mediul de
cercetare-dezvoltare, cât şi din mediul economic sau medical, din mediul educaţional,
respectiv din organizaţii sau asociaţii, ce desfășoară activități inginerești în domeniul
masteratului și în contexte mai largi sau multidisciplinare.
Competenţe. Misiunea programului de master IM este susţinută prin competenţele
generale (profesionale şi transversale) pe care le formează si consolidează programul:
- Aplicarea cunoştinţelor fundamentale de cultură tehnică şi medicală, generale şi de
specialitate, pentru rezolvarea problemelor tehnice specifice domeniului Inginerie medicală;
- Elaborarea şi utilizarea schemelor, diagramelor structurale şi de funcţionare, a reprezentărilor
grafice şi a documentelor tehnice specifice domeniului Inginerie medicală;
- Asigurarea asistenţei şi suportului tehnic în desfăşurarea actului medical, implementarea
politicilor şi practicilor de asistenţă tehnică specifice mediului medical – cabinete, unităţi
medicale, clinici, unităţi de cercetare etc ;
- Proiectarea, realizarea, monitorizarea, utilizarea şi mentenanţa dispozitivelor, echipamentelor
şi sistemelor tehnice utilizate în medicină, precum şi a spaţiului tehnic (material, logistic,
informatic) specific Ingineriei medicale – cabinete medicale, unităţi medicale, clinici, unităţi
de cercetare etc.;
- Asigurare suport tehnic şi asistenţă de specialitate pentru integrarea subsistemelor şi
sistemelor componente (mecanice, electromecanice, hidraulice, optice, electronice,
informatice etc.) în proiectarea asistată, realizarea, utilizarea şi mentenanţa echipamentelor şi
sistemelor tehnice medicale;
- Furnizare suport tehnic şi asistenţă de specialitate pentru şi/sau în cadrul organizaţiilor şi
organismelor de reglementare, monitorizare, utilizare şi control al echipamentelor şi
sistemelor medicale – pentru şi/sau în cadrul mediului medical;
- Îndeplinirea sarcinilor profesionale cu identificarea exactă a obiectivelor de realizat, a
resurselor disponibile, a condiţiilor de finalizare a acestora, a etapelor de lucru, a timpului de
lucru şi a termenelor de realizare aferente;
- Abordarea şi îndeplinirea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă multidisciplinară cu
asumarea de roluri şi poziţii pe diferite paliere ierarhice;
- Identificarea nevoii de formare continuă şi utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a
resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software
de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de
circulaţie internaţională.
Competenţele sunt corelate cu necesităţile calificărilor actuale şi asigură o pregătire
ştiinţifică şi tehnică corespunzătoare nivelului de masterat, care să le permită inserţia
rapidă pe piaţa muncii după absolvire, dar şi posibilitatea continuării studiilor prin
programe de doctorat. Programul de studii este încadrat în politica şi strategia Universităţii
POLITEHNICA din Bucureşti, atât din punct de vedere al conţinutului şi structurii, cât şi
din punct de vedere al rezultatelor învățării şi deschiderii oferite studenţilor de la Inginerie
Medicală pe piața muncii.
Continuarea studiilor. Nivelul de calificare asigurat absolvenţilor programului de master
Inginerie Medicală permite acestora continuarea studiilor universitare prin ciclul III –
doctorat – în domenii inginereşti tradiţionale, dar le permite abordarea şi desfăşurarea cu
succes a unor programe de cercetare orientate spre aplicaţiile bio-medicale ale ştiinţelor

6
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

tehnice şi elaborarea unor teze care adresează teme transdisciplinare. Înţelegerea bună a
fenomenelor biologice bazată pe modele şi mecanisme abordate dintr-o perspectivă
inginerească şi cu unelte de lucru moderne (IT şi instrumentaţie de precizie pentru
măsurători) sunt argumente solide pentru avansul aşteptat în soluţionarea unor probleme
ale medicinei contemporane, pentru care ştiinţele aplicate şi ingineria pot avea contribuţii
semnificative.

5. Planul de învăţământ curent


Codificarea disciplinelor. Codul atribuit fiecărei discipline din planul de învăţământ este
stabilit la nivelul universităţii, în conformitate cu Regulamentul sistemului de învăţământ
bazat pe credite transferabile. Semnificaţia codului rezultă din exemplul următor:
UPB.14.01.O.01-04
UPB – disciplina aparţine Universităţii “Politehnica” din Bucureşti
14 – disciplina aparţine Facultăţii de Inginerie Medicală
01 – disciplina se desfăşoară în semestrul 1
O – disciplina este obligatorie (A – la alegere sau opţională, F – facultativă)
01 – disciplina aparţine programului de masterat numărul 1 al facultăţii
04 – disciplina are numărule de ordine 4 în planul de învăţământ
Disciplinele din planul de învăţământ sunt clasificate în categoriile DA – disciplină de
aprofundare şi DS – disciplină de sinteză, conform documentelor de evaluare a calităţii
ARACIS. Orele didactice alocate fiecărei discipline sunt din categoriile: C – curs, prelegere,
S – seminar, L – laborator, P – proiect. Sunt de asemenea menţionate numărul p.c. - puncte
credit alocat fiecărei discipline şi forma de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor prin
parcurgerea disciplinei respective: E – examen, V- verificare pe parcursul semestrului.

PLAN DE INVATAMANT
Program de studii universitare de master (masterat de cercetare, 4 semestre) – seria 2018 - 2020
INGINERIE MEDICALA (IM)
ANUL I

Semestrul 1 - 14 săptămâni
Evaluare
Denumirea disciplinei şi tipul
Cod C S L P p.c. (E/V)
disciplinei (DA/DS)
UPB.14.01.O.01-01 Biofizică (DA) 1 1 - - 3 E
Electronică medicală şi
UPB.14.01.O.01-02 2 - 2 - 4 E
electrosecuritate (DA)
Complem. de matem. şi Biostatistică
UPB.14.01.O.01-03 2 - 2 - 4 E
(DA)
Metode de calcul şi tehnici
UPB.14.01.O.01-04 1 - 1 - 3 V
experimentale (DA)
Management în ingin. clinică şi
UPB.14.01.O.01-05 1 1 - - 3 V
legislaţie medicală (DS)
UPB.14.01.O.01-06 Cercetare ştiinţifică 1 12 ore/săptămână 10 V
Biologie celulară şi histologie
UPB.14.01.A.01-07
(opţiune sgr. 1) (DA)
1 1 - 3 V
Biodinamică neliniară
UPB.14.01.A.01-08
(opţiune sgr. 2) (DA)
Total 8 2 6 0 30

Semestrul 2 - 14 săptămâni Evaluare

7
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

C S L P p.c. (E/V)
Modelare în ingineria biomedicală
UPB.14.02.O.01-09 2 - 1 1 4 V
(DS)
UPB.14.02.O.01-10 Imagistica medicală (DS) 1.5 - 1.5 - 4 E
UPB.14.02.O.01-11 Bioelectromagnetism (DA) 1.5 - 1.5 - 4 E
UPB.14.02.O.01-12 Dinamica biofluidelor (DA) 1.5 - 1.5 - 4 E
UPB.14.02.O.01-13 Biomecanica (DA) 1.5 - 1.5 - 4 E
UPB.14.02.O.01-14 Cercetare ştiinţifică 2 12 ore/săptămână 10 V
Total 8 0 7 1 30

Discipline facultative (anul I)


Semestrul 1 - 14 săptămâni Evaluare
C S L P p.c. (E/V)
Proiectarea şi managementul programelor
UPB.14.02.F.01-23 2 1 - - 5 E
educaţionale
Semestrul 2 - 14 săptămâni
C S L P p.c.
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi
UPB.14.02.F.01-24 2 1 - - 5 E
adulţilor
Consiliere şi orientare / Multimedia în
UPB.14.02.F.01-25 1 2 - - 5 E
educaţie

ANUL II

Semestrul 1 - 14 săptămâni
Evaluare
Denumirea disciplinei şi tipul
Cod C S L P p.c. (E/V)
disciplinei (DA/DS)
UPB.14.03.O.01-15 Neuroştiinţe (DS) 1 - 1 - 3 V
Echipamente şi proceduri de
UPB.14.03.O.01-16 2 - 2 - 4 E
diagnostic şi terapie medicală (DS)
Achiziţia şi prelucrarea semnalelor
UPB.14.03.O.01-17 2 - 2 - 5 E
biomedicale (DS)
Echipamente de protezare şi ortezare
UPB.14.03.O.01-18 2 - 1 1 5 E
(DS)
Echipamente de investigaţie şi
UPB.14.03.O.01-19 1 - 1 - 3 E
reabilitare medicală (DS)
UPB.14.03.O.01-20 Cercetare ştiinţifică 3 12 ore/săptămână 10 V
Total 8 0 7 1 30

Semestrul 2 - 14 săptămâni Evaluare


C S L P p.c. (E/V)
Cercetare ştiinţifică, practică de cercetare,
UPB.14.04.O.01-21 27 ore/săptămână 28 V
elaborare disertaţie
UPB.14.04.O.01-22 Etică şi integritate academică (DS) 1 - - - 2 V
Total 1 0 0 0 30

Discipline facultative (anul II)


Semestrul 1 - 14 săptămâni Evaluare
C S L P p.c. (E/V)
Didactica domeniului si dezvoltari in
UPB.14.02.F.01-26 2 1 - - 5 E
didactica specializarii
Sociologia educației / Educație
UPB.14.02.F.01-27 1 2 - - 5 E
Interculturală
Semestrul 2 - 14 săptămâni
C S L P p.c.
UPB.14.02.F.01-28 Practică pedagogică 3 5 V
UPB.14.02.F.01-29 Examen de absolvire nivelul II 5 E

8
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

6. Descrierea disciplinelor din programul de master IM


Această descriere cuprinde disciplinele obligatorii (O) din planul de învăţământ al
programului de master INGINERIE MEDICALĂ (IM).

14.01.O.01-01 Biofizică (3 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 1 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs Ş.l. dr. ing. Lia Sonia HERMAN
Titular aplicaţii Ş.l. dr. ing. Lia Sonia HERMAN
Nr. ore săptămânal 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator - Proiect -
Nr. total ore 28 Curs 14 Seminar 14 Laborator - Proiect -
Nr. puncte credit 3
Discipline
Cunoştinţe generale de Fizică şi Biologie.
anterioare necesare
Obiectivul general Disciplina de biofizică asigură baza pentru înţelegerea celorlalte discipline
al disciplinei din cadrul studiilor masterale.
Cunoașterea unor noțiuni fundamentale de teoria informației și a
mecanismelor de reglare în organism. Caracteristicile și interacțiunea cu
Obiective specifice substanța a radiațiilor neionizante electromagnetice și ultrasonice. Lasere,
principii și aplicații medicale. Radiații ionizante: surse de radiații,
dozimetrie, efecte biologice, radioprotecție.
-Noțiuni de cibernetică și teoria informației. Sisteme de reglare.
-Radiații. Noțiuni generale. Fenomene ondulatorii, dualitatea corpuscul-
undă.
-Radiații neionizante. Clasificare, interacțiunea cu materialul biologic.
Conţinutul cursului Lasere. Principiul de funcționare, parametri, tipuri, aplicații medicale.
-Radiații ionizante. Dezintegrarea radioactivă, surse de radiații. Interacțiunea
cu substanța, efecte biologice, dozimetria de radiații.
Radioterapie, radioprotecție.
-Ultrasunetele. Caracteristici, parametri, ecografie.
1. Prezentarea detaliată a modului de elaborare și de prezentare a unei lucrări
ştiinţifice în domeniul ingineriei medicale
2. Prezentarea şi discutarea cu masteranzii a temelor pentru referate
Conţinutul
3. Prezentarea şi rezolvarea unui set de probleme privind mecanisme de
aplicaţiilor
reglare şi control în sistemele fiziologice
(seminar)
4. Sesiune interactivă de întrebări şi răspunsuri având ca obiectiv lămurirea şi
aprofundarea unor subiecte din conţinutul disciplinei
5. Prezentarea și discutarea referatelor individuale
* HERMAN, Sonia, Biofizică − Suport de curs. Facultatea de Inginerie
Bibliografie Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle UPB: http://fim.curs.pub.ro/.
selectivă * DIMOFTACHE, Constantin, HERMAN, Sonia, Principii de biofizică
umană, Editura universitară
50% - examen asupra noţiunile fundamentale predate la curs
Evaluare 20% - participare activă la seminarii
30% - temă de casă (elaborare, prezentare, susţinere în faţa colegilor)
Standard minim de
Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.
performanţă

9
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

14.01.O.01-02 Electronică medicală şi electrosecuritate (4 p.c.)


Electronică Aplicată şi Tehnologia Informaţiei (EATI)
Departamentul
Măsurări, Aparate Electrice şi Convertoare Statice (MAECS)
Anul de studii 1 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Prof. dr. ing. Mihai Octavian POPESCU
Titular curs
Conf. dr. ing. Dragoş TARĂLUNGĂ
Prof. dr. ing. Mihai Octavian POPESCU
Titular aplicaţii
Conf. dr. ing. Dragoş TARĂLUNGĂ
Nr. ore săptămânal 4 Curs 2 Seminar - Laborator 2 Proiect -
Nr. total ore 56 Curs 28 Seminar - Laborator 28 Proiect -
Nr. puncte credit 4
Discipline
Cunoştinţe generale de Fizică – Electrotehnică.
anterioare necesare
Disciplina familiarizează studenţii cu aplicaţiile în medicină ale cunoştinţelor
din electronică si cu cercetarea, proiectarea şi utilizarea sistemelor
Obiectivul general
electronice de diagnostic. Se urmăreşte cunoaşterea principiilor, metodelor şi
al disciplinei
mijloacelor asigurării electrosecurităţii în condiţiile respectării directivelor
europene şi legislaţiei naţionale.
Cursul şi laboratorul familiarizează studenţii cu elementele electronice
componente, cu funcţionarea şi performanţele sistemelor de achiziţie şi
prelucrare a semnalelor biomedicale (electrocardiograma –ECG,
Obiective specifice
electromiograma –EMG, forţa contracţiei musculare, pulsul sanguin
fotopletismografic, presiunea sanguină), în condiţiile asigurării
electrosecurităţii şi pentru micşorarea riscului electromagnetic.
-Introducere in inginerie biomedicală. Stadiul actual al cunoașterii în
domeniul ingineriei biomedicale și a electronicii medicale
- Fenomene electrice in corpul uman
- Senzori pentru măsurarea semnalelor electrofiziologice. Sisteme senzor-
traductor utilizate în achiziţia de biosemnale neelectrice
- Măsurarea semnalelor electrofiziologice. Componentele electronice ale
schemei de măsurare (amplificatoare, filtre, convertoare A/N)
Conţinutul cursului - Zgomote şi artefacte în măsurători de semnale electrofiziologice
- Metode analogice şi numerice pentru eliminarea artefactelor şi zgomotului
- Electrosecuritate; Efectele curentului electric asupra organismului;
- Protecţia contra atingerilor directe şi indirecte; metode şi mijloace ; Risc
electromagnetic; compatibilitate
- Mediul ambiant electromagnetic; Mecanisme de cuplaj şi măsuri
antiperturbative
- Legislaţie specifică electrosecurităţii şi compatibilităţii
1. Sistem hardware de achiziţie a datelor biomedicale (prezentare sistem
BIOPAC, testare)
2. Componentele sistemului de achiziţie şi prelucrare a semnalului
electrocardiografic (ECG) – montaje tipice, setări şi performanţe ale
componentelor electronice
Conţinutul 3. Componentele sistemului de achiziţie şi prelucrare a semnalului
aplicaţiilor electromiografic (EMG) – montaje tipice, setări şi performanţe ale
(laborator) componentelor electronice
4-6. Achiziţia unor semnale neelectrice – utilizarea senzorilor şi traductorilor
specializaţi, calibrare, setări, incertitudini metrologice Teste practice de
verificare în laborator
7. Elemente de electrosecuritate utilizate în instrucţiuni specifice de protectia
muncii – discuţii, acte normative

10
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

8-10. Masurarea şi calculul unor mărimi specifice electrosecurităţii (tensiune


de atingere in stand, rezistentei prizei de pamant, etc.)
11. Masurarea perturbatiilor de conductie j.f.
12. Ecranarea electromagnetica - cabina
13. Protectia la supracurenţi şi supratensiuni
14. Test de verificare practică la laborator
1. Țarălungă Dragoș, Electronică Medicală − Electronică medicală − Suport pentru
aplicații. Facultatea de Inginerie Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle
UPB: http://fim.curs.pub.ro/
2. Dragoș - Daniel Țarălungă, Instrumentație Biomedicală: Măsurarea și Analiza
Bibliografie Biopotențialelor, Matrix Rom, ISBN 978-973-755-945-6, 2013
selectivă 3. Popescu M O, - Electrosecuritatee şi Risc Electromagnetic – aplicaţii, notiţe in
format electronic, platforma moodle a facultăţii www.fim.curs.pub.ro
4. *** Schneider electric – Manualul instalatiilor electrice, Buc. 2007
5. Popescu Claudia , Popescu M.O. s.a, Compatibilitate electromagnetică – sinteze
şi aplicatii; Ed. Ars Docendi Bucureşti. 2004
50% - examen asupra noţiunile fundamentale predate la curs
20% - activitate de laborator - test practic
Evaluare
30% - activitate de laborator (participare activă la lucrări, pregătirea
lucrărilor, predarea şi evaluarea referatelor)
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente lucrărilor de laborator.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.01.O.01-03 Complemente de matematică şi Biostatistică (4 p.c.)


Departamentul Matematici aplicate (MA)
Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 1 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Ş.l. dr. mat. Romeo BERCIA
Titular curs
Dr. mat. Angela PETRESCU
Ş.l. dr. mat. Romeo BERCIA
Titular aplicaţii
Dr. mat. Angela PETRESCU
Nr. ore săptămânal 4 Curs 2 Seminar - Laborator 2 Proiect -
Nr. total ore 56 Curs 28 Seminar - Laborator 28 Proiect -
Nr. puncte credit 4
Discipline
Cunoştinţe generale de Matematică.
anterioare necesare
Familiarizarea cursantului cu noţiuni matematice de bază, folosite în
modelarea fenomenelor biofizice, fiziologice şi în implementarea unor
Obiectivul general
tehnici numerice utilizate în modelarea-simularea unor proceduri medicale şi
al disciplinei
inginereşti, precum şi însuşirea de practici pentru analiză a datelor
experimentale.
Utilizarea unor noţiuni matematice de bază folosite în modelarea
fenomenelor biofizice, fiziologice şi în implementarea unor tehnici numerice
Obiective specifice
pentru modelarea-simularea unor proceduri medicale şi inginereşti, precum şi
însuşirea de metodelor de analiză a datelor experimentale.
-Programare matematica. Probleme de programare liniara Formularea
problemei. Forme ale problemei de programare liniara. Modelul matematic al
problemei de programare liniara. Definitii. Clasificare. Exemple tipice.
Conţinutul cursului -Metoda simplex. Algoritmul simplex primal.
- Interpretarea algoritmului simplex. Aplicatii.
-Sisteme dinamice. Aproximare numerica.
-Modele de tip prada-pradator.

11
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

-Fenomene de difuzie. Aproximare numerica.


-Fenomene de difuzie. Aplicatii.
-Biostatistica prezentare generala. Elemente de teoria probabilitatilor.
-Variabile aleatoare.Functia de repartitie.
-Statistica descriptiva.
-Estimatii statistice. Intervale de incredere.
-Ipoteze statistice. Teste parametrice
-Teste neparametrice.
-Regresie si corelatie.
1. Programare matematica. Probleme de programare liniara Formularea
problemei. Forme ale problemei de programare liniara. Modelul matematic al
problemei de programare liniara. Definitii. Clasificare. Exemple tipice.
2. Metoda simplex. Algoritmul simplex primal.
3. Aplicatii. Interpretarea algoritmului simplex.
4. Sisteme dinamice. Aproximare numerica.
5. Modele de tip prada-pradator.
6. Fenomene de difuzie. Aproximare numerica.
Conţinutul
7. Fenomene de difuzie. Aplicatii.
aplicaţiilor
8. Probabilitati conditionate, scheme probabilistice clasice. Aplicatii
(laborator)
9. Aplicatii variabile aleatoare unidimensionale discrete si continui. Functia
de repartitie.
10. Aplicatii statistica descriptiva. Prezentare si realizare aplicatii utilizand
programul MedCalc
11. Aplicatii estimari si intervale de incredere.
12. Formulare si testare ipoteze statistice. Aplicatii.
13. Aplicatii teste statistice. Alegerea testului potrivit.
14. Aplicatii corelatie si regresie.
1. Bercia Romeo, Complemente de matematici şi Biostatistică − note de curs.
Facultatea de Inginerie Medicală, UPB, 2017-2018, Online pe Platforma Moodle
UPB: http://fim.curs.pub.ro/
2. Masgras V. Cercetari operationale. Bucuresti, Ed. Fair Partners, 2004
3. Batatorescu A. Metode de optimizare liniara. Bucuresti, Ed. Universitatii, 2003
Bibliografie 4. Costinescu C., Popescu S.A., Mierluş-Mazilu I., Probabilitati si statistica tehnica
selectivă – Bucuresti, Ed. CONSPRESS, 2005
5. Craiu V. – Teoria probabilitatilor si exemple de probleme, Buc., Ed. Fundatia
Romania de maine, 1995
6. Craiu Mariana - Statistica Matematica. Teorie si practica, Ed. Matrix-Rom, 1998
7. Teodorescu N. Probabilitati si Statistica Matematica cu Maple, Bucuresti, Ed.
Bren, 2006
50% - examen asupra noţiunile fundamentale predate la curs
20% - participare activă la lucrări şi realizarea temelor aplicative
Evaluare
10% - evaluarea referatelor realizate pentru lucrările aplicative
20% - tema de casă realizată în echipă şi susţinută faţă de colegi
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente lucrărilor de laborator.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.01.O.01-04 Metode de calcul şi tehnici experimentale (3 p.c.)


Departamentul Rezistenţa materialelor (RM)
Anul de studii 1 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Prof. dr. ing. Ştefan PASTRAMĂ
Titular curs
Ş.l. dr. ing. Emil NUŢU
Titular aplicaţii Prof. dr. ing. Ştefan PASTRAMĂ

12
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Ş.l. dr. ing. Emil NUŢU


Nr. ore săptămânal 2 Curs 1 Seminar - Laborator 1 Proiect -
Nr. total ore 28 Curs 14 Seminar - Laborator 14 Proiect -
Nr. puncte credit 3
Discipline
Cunoştinţe generale de Analiză numerică şi Mecanică
anterioare necesare
Prezentarea şi exemplificarea unor metode de analiză şi design cu aplicaţii în
Obiectivul general
ortopedie şi în construcţia echipamentelor electromecanice utile în
al disciplinei
biomecanică, ortopedie, securitatea muncii etc
Determinarea stărilor de tensiuni şi deplasări ale unor montaje şi structuri
biomecanice ca, de exemplu, oase cu fracturi şi elemente metalice de
osteosinteză. Aceste determinări se pot face prin calcul sau experimental. În
cadrul cursului se însuşesc, teoretic şi practic, principalele metode de calcul
Obiective specifice
şi tehnici experimentale adecvate biomecanicii.
Studenţii dobandesc competente de utilizare a metodelor de calcul analitice şi
informatizate precum şi de abordare experimentală a problemelor specifice
biomecanicii, cu aplicaţii în domeniul ortopediei.
C1. Introducere, istoricul biomecanicii, echilibrul forţelor, eforturi
C2. Tensiuni, deformaţii, solicitări simple, elemente de teoria elasticităţii
C3. Metode de calcul în biomecanică: Metoda elementelor finite – principii
şi exemple de calcul
Conţinutul cursului C4. Metode de calcul în biomecanică: Metoda elementelor finite – aplicaţii în
biomecanică
C5. Tehnici experimentale în biomecanică: tensometria electrica rezistiva
C6. Tehnici experimentale în biomecanică: fotoelasticitatea
C7. Verificare finală
1. Proceduri de testare mecanică a materialelor utilizate în implantologie
2. Determinarea exp. a caracteristicilor elastice ale unor aliaje metalice
3. Aplicații ale tensometriei electrice rezistive în Bimecanica structurilor
Conţinutul solide
aplicaţiilor 4. Aplicații ale fotoelasticității în Bimecanica structurilor solide
(laborator) 5. Reconstrucția virtuală a geometriilor osoase în vederea analizei cu
elemente finite
6. Modelarea cu elemente finite a ansamblului implant dentar-os
7. Colocviu laborator
1. Pastramă, S.D., Metode de calcul si tehnici experimentale − Suport de curs –
prezentari powerpoint. Facultatea de Inginerie Medicală, UPB, Online pe
Bibliografie Platforma Moodle UPB: http://fim.curs.pub.ro/
selectivă 2. Doyle, J. – Modern Experimental Stress Analysis, John Wiley & Sons, 2004
3. Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. – Finite Element Method for Solid and Structural
Mechanics, Sixth edition, Elsevier, 2005.
20% - examinare tip colocviu asupra noţiunile fundamentale predate la curs
10% - participare activă la lucrările de laborator; evaluarea discuţiilor
Evaluare
40% - realizarea referatelor la lucrările practice şi evaluarea lor
30% - tema de casă
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente lucrărilor de laborator.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.01.O.01-05 Management în ingineria clinică şi legislaţie medicală (3 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 1 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie

13
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Titular curs CP1. dr. ing. Gheorghe GHEORGHE


Titular aplicaţii CP1. dr. ing. Gheorghe GHEORGHE
Nr. ore săptămânal 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator - Proiect -
Nr. total ore 28 Curs 14 Seminar 14 Laborator - Proiect -
Nr. puncte credit 3
Discipline
-
anterioare necesare
Cursul urmareste introducerea unor probleme specifice managementului
sistemului sănătăţii: Procesul managerial in entitati medicale economice;
Obiectivul general Componentele conducerii; Metode, tehnici si proceduri de conducere;
al disciplinei Functiunile intr-o unitate economica; Comunicarea organizatională; Procesul
strategic de planificare; Obiective si strategii organizationale; Sistemul
informational al organizatiei; Managementul de proiect.
Studii de caz pentru:
• însuşirea şi perfecţionarea în managementul ingineriei clinice și în unități
medicale, inclusiv în managementul legislației medicale;
• însuşirea şi aplicarea legislaţiei medicale pentru sist. naț. de Sănătate;
Obiective specifice
• însuşirea şi perfecţionarea în sistemul îngrijirii sănătăţii, în concepte de
organizare servicii de sănătate, etc.;
• însuşirea şi perfecţionarea în tehnică şi instrumente manageriale în
perfecţionarea strategică pentru ingineria clinică și medicală.
C1. Contextul Dezvoltării Durabile a Romaniei
C2. Procesul managerial în entităţi economice; Componentele conducerii;
Metode, tehnici şi proceduri de conducere
C3. Funcţiunile într-o unitate medicală
Conţinutul cursului C4. Comunicarea organizatională
C5. Procesul strategic de planificare; Obiective şi strategii organizaţionale
C6. Exemple cu aplicaţii: Diagrama organizaţională
C7. Sistemul informaţional al organizaţiei
C8. Managementul de proiect
1. Imbunătățirea stării de sănătate a populației/Protecția copilului; Hotarârea
nr. 717/19.07.2001 referitoare la Strategia privind participarea sectorului
privat la îmbunătățirea performanței sistemului sanitar din România
2. Metode si tehnici specific utilizate în organizarea managerială; Metode de
conducere
Conţinutul 3. Analiza și proiectarea structurii organizatorice; Elaborarea structurilor de
aplicaţiilor organizare si a ROF; Scheme diferite, variante de organizare
(seminar) 4. Procesul de comunicare si componentele comunicării; Comunicarea
organizațională formală și cea informală
5. Studiu de caz cu Obiective si strategii organizaţionale
6. Model al grupurilor de organizare (motive, tipuri de dezvoltare,
caracteristici si venituri)
7. Colocviu verificare finală
2. Gheorghe Gh. – Managent în ingineria clinică şi legislaţie medicală - Note de
curs în format electronic http://www.fim.curs.pub.ro
3. Revista "Management in sanatate",
http://journal.managementinhealth.com/index.php/rms/
Bibliografie 4. Lupu D. L., Managementul calităţii serviciilor de sănătate, Ed. Universitara, 2011;
selectivă 5. Lucian Căpitanu, Liliana Laura Bădiţă, Gheorghe Ion Gheorghe Artroplastia totala
de sold – Dinamica pierderii stabilităţii protezelor totale de şold, 2011, ISBN: 978-
973-720-401-1, Ed. AGIR, 2011;
6. John Enderle, Susan M. Blanchard and Joseph Bronzino, „Introduction to
Biomedical Engineering (second edition)”, ISBN: 978-0-12-238662-6.
20% - examinare tip colocviu asupra noţiunilor fundamentale predate la curs
Evaluare
20% - participare activă la seminar; evaluarea discuţiilor

14
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

30% - realizare referate pe tematici selectate la aplicaţii (studii de caz) şi


evaluarea lor
30% - tema de casă
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente şedinţelor de seminar.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.01.O.01-06 Cercetare ştiinţifică 1 (10 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 1 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs -
Titular aplicaţii Activitate desfăşurată sub îndrumarea unui coordonator
Nr. ore săptămânal 12 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 12
Nr. total ore 168 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 168
Nr. puncte credit 10
Discipline
-
anterioare necesare
Alegerea unui domeniu de cercetare in care sa se formuleze tematica lucrarii
Obiectivul general de disertatie. Realizarea primei părţi a activităţilor de cercetare ştiinţifică
al disciplinei aferente realizării lucrării de dizertaţie, sub indrumarea coordonatorului
stiintific.
Încadrarea în modul de organizare şi metodologia de lucru a unei echipe de
cercetare pentru utilizarea resurselor materiale şi a îndrumării în scopul
Obiective specifice
obţinerii unui progres într-un domeniu ştiintific şi a unor rezultate originale,
concrete, cu potenţial de diseminare şi valorificare.
1. Alegerea temei si a conducatorului dintr-o oferta publicata in prima
saptamana a semestrului
2. Documentarea iniţială
3. Realizarea cercetărilor teoretice aferente familiarizarii cu domeniul
Conţinutul
4. Investigarea si evaluarea fezabilitatii modelului experimental/numeric
activităţii de
aferent tematicii de cercetare abordate
cercetare
5. Realizarea experimentărilor /modelarii numerice aferente tematicii
6. Realizarea unui raport de cercetare privind activitatea la zi
7. Pregatirea unei prezentari sintetice a continutului raportului
8. Sustinerea raportului in fata colegilor si a coordonatorului. Analiza critica.
Bibliografie 1. Bibliografia minimală indicată de coordonatorul ştiinţific
selectivă 2. Bibliografia suplimentară, cercetată de student
- 20% - examinare tip colocviu a raportului semestrial de cercetare de către
comisia numită de Biroul Consiliului facultăţii
Evaluare - 80% - urmărirea desfăşurării activităţii pe parcursul semestrului, evaluarea
raportului semestrial. Coordonatorul activităţii de cercetare completează o
fişă de evaluare pe care o transmite comisiei la colocviul final
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de cercetare semestrială.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.01.A.01-07 Biologie celulară şi histologie (opţiune pe subgrupe) (3 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 1 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) A – Alegere (opţională)
Titular curs Ş.l. dr. biolog Adela BANCIU

15
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Titular aplicaţii Ş.l. dr. biolog Adela BANCIU


Nr. ore săptămânal 2 Curs 1 Seminar - Laborator 1 Proiect -
Nr. total ore 28 Curs 14 Seminar - Laborator 14 Proiect -
Nr. puncte credit 3
Discipline
Cunoştinţe generale de Biologie şi Chimie.
anterioare necesare
Cunoașterea generală a modului de organizare internă a organismelor vii la
Obiectivul general scări diferite (macroscopică, microscopică, moleculară); cunoașterea
al disciplinei elementelor de bază ale celulelor și funcționării acestora; cunoașterea
principalelor tipuri de țesuturi umane și a interacțiunilor acestora.
Disciplina cuprinde aspectele esențiale ale biologiei celulare umane și
histologiei, de la simplu la complex, incluzând: moleculele esențiale
Obiective specifice constituente ale celulelor, organizare lor în ansambluri complexe, stocarea
informației genetice, modul de actualizare și utilizare a acesteia, cultivarea şi
creşterea celulelor pentru aplicaţii de inginerie tisulară.
C1. Organizarea generală a lumii vii. Sisteme, tesuturi, organe, celule. Celula
– noțiuni de bază.
C2. Elemente structurale celulare: proteine, lipide, glucide.
C3. Sisteme subcelulare. Membrana celulară.
Conţinutul cursului Fenomene electrice la nivelul membranei.
C4. Nucleul celular. Acizi nucleici. Noțiuni de genetică moleculară C5.
Noțiuni de biologie moleculară și inginerie genetică.
C6. Histologie. Țesuturi (noțiuni de bază). Elemente de inginerie tisulară.
C7. Verificare finală de tip colocviu.
L1. Tehnicile de laborator uzuale pentru investigarea celulelor.
L2. Tehnici de microscopie optică.
L3. Protecția muncii într-un laborator de culturi celulare. Tehnici uzuale de
laborator. Observarea unor preparate celulare la microscopul optic.
Conţinutul L4. Laborator de culturi celulare – noțiuni de bază, echipamente necesare.
aplicaţiilor L5. Demonstratii practice ale tehnicii de imunocitochimie.
(laborator) L6. Demonstrații practice ale tehnicilor de investigare celulară - tehnica
patch-clamp.
L7. Prezentări proiecte de cercetare studenți.
Obs. Lucrarile L3-L6 se desfăşoară în Lab. Culturi celulare, Fac. Biologie,
Univ. Bucureşti
1. Banciu Adela - Suport de curs. Facultatea de Inginerie Medicală, UPB, Online pe
Platforma Moodle UPB: http://fim.curs.pub.ro/
2. Alberts B. et al, Molecular Biology of the Cell, Garland Science, 2002
Bibliografie
3. Hille B., Ion Channels of Excitable Membranes, 3rd Edition, 2001
selectivă 4. Lodish H., Molecular Cell Biology. 2008
5. Yeagle P., The structure of biological membranes, CRC Press, 2004
6. Junqueira's Basic Histology Text&Atlas, 12th edition, McGraw Hill Medical 2010
20% - examinare tip colocviu asupra noţiunilor fundamentale predate la curs
20% - test practic de identificare pe imagini de microscop a unor structuri
Evaluare
60% - realizare şi prezentare în faţa colegilor a unei propuneri de proiect de
cercetare din tematica cursului; evaluarea calităţii propunerilor si a dezbaterii
Standard minim de Îndeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de laborator
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.01.A.01-08 Biodinamică neliniară (opţiune pe subgrupe) (3 p.c.)


Departamentul Electronică Aplicată şi Tehnologia Informaţiei (EATI)
Anul de studii 1 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) A – Alegere (opţională)

16
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Titular curs Prof. dr. ing. Radu DOGARU


Titular aplicaţii Prof. dr. ing. Radu DOGARU
Nr. ore săptămânal 2 Curs 1 Seminar - Laborator 1 Proiect -
Nr. total ore 28 Curs 14 Seminar - Laborator 14 Proiect -
Nr. puncte credit 3
Discipline
Cunoştinţe generale de Analiză numerică şi Biologie.
anterioare necesare
- Cunoasterea si aprofundarea notiunilor teoretice fundamentale privind
sistemele dinamice neliniare, cu aplicatii in ingineria medicala.
- Cunoasterea si aprofundarea notiunilor teoretice privind sistemele dinamice
Obiectivul general
nelininiare complexe (retele celular neliniare) si aplicarea acestora la
al disciplinei
probleme de modelare a sistemelor biologice.
- Cunoasterea tehnicilor si metodelor de identificare neliniara a sistemelor
biologice cu aplicatii in modelarea si simularea acestora.
- Cunoasterea, aprofundarea si aplicarea metodelor numerice utilizate pentru
modelarea si simularea sitemelor dinamice neliniare
Obiective specifice - Cunoasterea, aprofundarea si aplicarea tehnicilor de programare specifice
modelarii si simularii sistemelor dinamice neliniare
- Identificarea si exemplificarea unor aplicatii in domeniul biomedical
1. Sisteme dinamice neliniare, principii si notiuni fundamentale
Conţinutul cursului 2. Identificarea neliniara a sistemelor dinamice
3. Retele neliniare complexe
1. Modelarea si simularea sistemelor dinamice in timp discret utiliand Octave
Conţinutul 2. Sisteme complexe (automate celulare) in timp discret
aplicaţiilor 3. Retele celular neliniare de tip reactie-difuzie – aplicatie in modelarea
(laborator) excitabilitatii membranei axonului
4. Prezentarea si evaluarea temelor de casa
• Dogaru Radu, Biodinamică Neliniară − Suport de curs. Facultatea de Inginerie
Medicală, UPB, Online pe Platforma : http://
http://atm.neuro.pub.ro/radu_d/html/bn2007_2008/index.html
Bibliografie • Radu Dogaru, Ioana Dogaru, Alexandru Gacsádi, Ioan Gavriluţ, Structura şi
selectivă Dinamica Rețelelor Dinamice Complexe: Rețele Neliniare Celulare, Editura
Matrix-ROM, 2013, ISBN 978-973-755-947-0
• R. Dogaru, Universality and Emergent Computation in Cellular Neural Networks,
Ed. World Scientific, Singapore, 2003.
20% - examen scris tip colocviu asupra noţiunilor fundamentale predate
60% - participare activă la lucrările de laborator numeric, familiarizarea cu
Evaluare pachetele software utilizate; rezolvarea problemelor de laborator
20% - tema de casa – dezvoltarea unei aplicatii numerice in spiritul lucrarilor
de laborator efectuate; conţinutul şi prezentarea temei
Standard minim de Îndeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de laborator
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.02.O.01-09 Modelare în ingineria biomedicală (4 p.c.)


Departamentul Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice (MMAE)
Anul de studii 1 Semestrul 2 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O – Obligatorie
Titular curs Prof. dr. ing. Alexandru Mihail MOREGA
Prof. dr. ing. Alexandru Mihail MOREGA
Titular aplicaţii
Ş.l. dr. ing. Alin Alexandru DOBRE
Nr. ore săptămânal 4 Curs 2 Seminar - Laborator 1 Proiect 1
Nr. total ore 56 Curs 28 Seminar - Laborator 14 Proiect 14

17
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Nr. puncte credit 4


Discipline
Complemente de matematică, Biofizică
anterioare necesare
Cursul prezintă o serie de modele numerice pentru rezolvarea modelelor
fizico-matematice specifice unor fenomene si procese biologice naturale si
stimulate: proceduri medicale de terapie, interventie, diagnostic si tehnologii
Obiectivul general
biomedicale in care intervin fenomene de camp electromagnetic, transfer de
al disciplinei
caldura si masa, dinamica biofluidelor, interactiuni camp-substanta. Sunt
discutate aspectele specifice formularii unor modele consistente, acuratetea
solutiilor numerice, validarea rezultatelor de simulare.
Modelarea proceselor biomedicale are drept scop prezentarea unor modele
fizice/matematice/numerice (câmp electromagnetic, transfer de căldură şi masa,
dinamica biofluidelor, interacţiuni câmp-substanţă) şi rezultate de simulare
numerică, pentru carcaterizarea unor fenomene si procese biologice, naturale şi
Obiective specifice stimulate: proceduri medicale si tehnologii biomedicale.
Sunt prezentate elementele necesare formulării unor modele consistente, analiza
calităţii soluţiilor, interpretarea rezultatelor de simulare. Utilizând elemente şi
tehnici de reconstrucţie imagistică, sunt construite modele de calcul utilizate în
simularea numerică a unor procese şi fenomene specifice ingineriei biomedicale.
1. Elemente de modelare matematică, fizică, numerică
2. Modelarea unor procese electromagnetice staţionare şi nestaţionare
tranzitorii sau ciclice. Aplicaţii biomedicale.
Conţinutul cursului 3. Modelarea unor probleme de transfer de căldură şi masă. Aplicaţii
biomedicale.
4. Modelarea unor interactiuni curgere – camp electromagnetic. Aplicaţii
biomedicale.
Lucrări de simulare numerică a unor componente de proceduri medicale:
1. Electrod intracavitar (pacemaker) – modelarea electrocinetică
2. Stent bomedical – structuri, deformare
Conţinutul 3. Crioconservarea unui rinichi – transfer de căldură şi masă
aplicaţiilor 4. Interacţiune curgere-ţesut într-un arbore arterial – hemodinamică,
(laborator) structuri/deformare
5. Terapie corectiva oftalmică LASIK. -transfer de căldură
6. Crioconservarea unui rinichi
7. Ficat artificial
Proiect individual sau în echipe de două persoane, cu tematică precum:
1. Ablaţia ultrarapida a osului glenoid pentru montarea unei proteze
2. Ablaţie cu ultrasunete pentru tumora de sân
3. Lentile de conact “smart”
4. Eliberarea controlată a Exedinei-4 din microsfere PLGA
Conţinutul
5. Tratament chemoterapeutic folosind eliberarea controlată a BCNU
aplicaţiilor
(Carmustine) cu ajutorul nanoparticulelor
(proiect)
6. Modelarea termică a ablaţiei tisulare cu laser cu CO2 (pulsat) pentru
reducerea şi modelarea gingiei
7. Aliaje de magneziu, alternativă biodegradabilă a implaturilor ortopedice
tradiţionale
8. Transferul de căldură în controlul stimulării cerebrale de profunzime
1. Alexandru MOREGA, MODELARE IN INGINERIA BIOMEDICALĂ − Suport de curs.
Facultatea de Inginerie Medicală, UPB, 2017-2018, Online pe Platforma Moodle UPB:
http://cursuri.dbb.pub.ro/
Bibliografie 2. Morega A.M. Formă şi structură, de la inginerie la natură, Ed. Academiei Române,
selectivă 2004, Ed. Acad. Române ISBN 973-27-1094-2; Ed. Agir ISBN 973-8466-84-9, după:
Bejan, A., Shape and structure, from engineering to nature, Cambridge University Press,
2000, ISBN 0-521-79049-2, ISBN 0-521-79388
3. Morega M., Morega A.M., Machedon A., Gheorghe A. – Probleme de Bioinginerie.

18
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Modele numerice, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2001.


4. Morega A.M. – Note de curs şi aplicaţii (moodle): http://cursuri.dbb.pub.ro
5. COMSOL Multiphysics, v.3.5a … 5.3a Simpleware 4.2
20% - examen scris tip colocviu asupra noţiunilor fundamentale predate
30% - participare activă la lucrările de laborator numeric, rezolvarea
problemelor de laborator
Evaluare
10% - evaluarea referatelor pentru lucrările de laborator
40% - proiectul individual – formularea şi soluţionarea numerică a
proiectului; evaluare asupra conţinutului şi prezentării proiectului
Standard minim de Îndeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de laborator şi proiect
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.02.O.01-10 Imagistica medicală (4 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 1 Semestrul 2 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O – Obligatorie
Titular curs Ş.l. dr. ing. Gabriela NICULESCU
Titular aplicaţii Ş.l. dr. ing. Gabriela NICULESCU
Nr. ore săptămânal 3 Curs 1,5 Seminar - Laborator 1,5 Proiect -
Nr. total ore 42 Curs 21 Seminar - Laborator 21 Proiect -
Nr. puncte credit 4
Discipline
Complemente de matematică, Biofizică
anterioare necesare
Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale privind principiile fizice
şi metodele utilizate în obţinerea imaginilor medicale în operarea,
Obiectivul general
întreţinerea sau dezvoltarea sistemelor de imagistică medicală, precum şi în
al disciplinei
rezolvarea unor probleme concrete referitoare la manipularea, procesarea şi
analiza imaginilor medicale digitale.
Prezentarea principiilor fizice, matematice şi a algoritmilor care stau la baza
formării imaginilor medicale. Prezentarea conceptelor de bază necesare în
analiza imaginilor medicale, introducere în preocesarea de imagini digitale.
Pentru fiecare modalitate imagistică se vor prezenta: principiile fizice de
Obiective specifice achiziţie a semnalului/datelor şi formarea/reconstrucţia imaginilor, criterii de
apreciere a calitaţii imaginilor, efectele biologice şi criterii de siguranţa,
echipamentele/sistemele imagistice necesare şi exemple clinice. Înţelegerea
aportului de informaţie al fiecarei modalităţi imagistice, avantajele şi
dezavantajele fiecareia, complementaritatea acestor modalităţi.
C1 Introducere în imagistica medicală - principii, clasificare, parametri,
caracteristici
C2 Concepte de bază în procesarea imaginilor digitale
C3 Imagistică folosind radiaţii X: radiografia şi tomografia computerizată
Conţinutul cursului C4 Imagistică folosind radioizotopi: tomografia cu emisia unui singur foton
(SPECT) şi tomografia cu emisie pozitronică (PET)
C5 Imagistica prin rezonanță magnetică (RMN)
C6 Imagistică folosind ultrasunete (US)
C7 Metode computaționale pentru analiza imaginilor medicale
1. Elemente introductive in analiza imaginilor medicale
2. Procesarea digitală a unor semnale biologice bidimensionale. Operații de
Conţinutul
bază în procesarea imaginilor: zgomot, filtrare, convoluții, contrast.
aplicaţiilor
3.Standardul DICOM, specificaţii şi aplicaţii . Viewere DICOM
(laborator)
4.Algoritmi cu aplicaţiii în procesarea imaginilor CT, RMN
5. 3DSlicer - prelucrarea digitală şi utilizarea pentru reconstrucţia 3D a

19
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

imaginilor 2D
6. 3D Slicer – interacțiunea 3D cu imagini structurale şi modele
7. Metode de segmentare, de vizualizare şi de analiza imaginilor
1. Niculescu Gabriela, Imagistică Medicală - Suport pentru aplicații. Facultatea de
Inginerie Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle UPB: http://fim.curs.pub.ro/
2. Suetens P., “ Fundamentals of Medical Imaging”, 2nd Cambridge Univ. Press.
Bibliografie
3. Macovski A., „Medical Imaging Systems”, Ed. Prentince-Hall, New Jersey.
selectivă 4. Ederle J., Blanchard S., Bronzino J., „Introduction to Biomedical Engineering”,
Ed. Academic Press, 2000.
5. Morega Al, ş.a., „Introducere in imagistica medicală”, Ed. Matrix Rom, Buc.2002
50% - examen final, asupra noţiunilor fundamentale predate
30% - participare activă la lucrările de laborator, rezolvarea problemelor,
Evaluare
predarea şi verificarea referatelor
20% - colocviu de verificare la laborator
Standard minim de Îndeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de laborator
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.02.O.01-11 Bioelectromagnetism (4 p.c.)


Departamentul Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice (MMAE)
Anul de studii 1 Semestrul 2 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O – Obligatorie
Titular curs Prof. dr. ing. Mihaela MOREGA
Titular aplicaţii Prof. dr. ing. Mihaela MOREGA
Nr. ore săptămânal 3 Curs 1,5 Seminar - Laborator 1,5 Proiect -
Nr. total ore 42 Curs 21 Seminar - Laborator 21 Proiect -
Nr. puncte credit 4
Discipline Biofizică, Complemente de matematică, Electronică medicală şi
anterioare necesare electrosecuritate
Disciplina urmăreşte formarea perspectivei inginereşti (în sens complementar
celei clinice) pentru identificarea şi extragerea informaţiei utile prin
Obiectivul general procedurile de achiziţie şi procesare a biosemnalelor , cunoaşterea şi
al disciplinei controlul aspectelor tehnice specifice pentru construcţia şi optimizarea
echipamentelor de achiziţie a biosemnalelor, familiarizarea cu caracteristici
specifice biosemnalelor şi utilitatea medicală a măsurării şi analizei acestora.
Cursul şi aplicaţiile au ca principal obiectiv familiarizarea cu utilizarea unor
modele electrice, abordări numerice şi echipamente hardware specializate
pentru probleme de electrofiziologie şi semnale bioelectrice, ca şi însuşirea
unor tehnici şi metode aplicate curent în ingineria medicală. Este avută în
Obiective specifice vedere stimularea creativităţii pentru adoptarea în aplicaţii medicale a unor
tehnici noi de prelucrare a semnalelor şi identificarea utilităţii lor clinice.
Instrumentaţia şi tehnicile utilizate în tratarea semnalelor medicale
favorizează educarea unor deprinderi şi abilităţi care sunt utile şi în alte
aplicaţii inginereşti.
C1. Proprietăţi electrice ale ţesuturilor biologice umane în câmp electric
C2. Surse elementare de câmp electric în organism
C3. Semnale electrofiziologice – EEG, PE, EMG, ECG, EOG, GSR (tipuri
de semnale, semnificatia fiziologica, tehnica inregistrarii si interpretarii
Conţinutul cursului bazata pe analiza de semnal)
C4. Semnale magnetice asociate activităţii electrice fiziologice
(caracterizarea semnalelor, metode şi echipamente de măsurare)
C5. Fenomene de interactiune a campului electromagnetic cu mediile
biologice, cu aplicaţii terapeutice.
Conţinutul 1. Aplicaţii numerice despre acţiuni ponderomotoare în câmp electric şi

20
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

aplicaţiilor magnetic cu utilitate în tehnologii medicale


(laborator) 2. Transport ionic pasiv şi activ – Studiul fenomenelor de circulaţie a ionilor
prin membrane
3. Procese de sinapsă; activitate electrică neuronală
4. Excitabilitatea celulelor musculaturii striate şi contracţia musculară.
5. Electrofiziologia cardiacă.
6. Prezentarea sistemului de achiziţie a biosemnalelor BIOPAC MP30 –
componente, utilizare; achiziţii demonstrative de la un generator de semnale.
7. Achiziţia demonstrativă a unor biosemnale accesibile în condiţiile
laboratorului (EMG, ECG, EOG, GSR, puls, temperatura etc.)
1. Morega Mihaela, Bioelectromagnetism − Suport pentru aplicații. Facultatea de
Inginerie Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle UPB: http://fim.curs.pub.ro/
2. Jaakko Malmivuo, Robert Plonsey - Bioelectromagnetism, Oxford Univ. Press,
Bibliografie 1995. http://www.bem.fi/book/
selectivă 3. Morega M. - Bioelectromagnetism, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 1999
4. Biopac Systems Inc. – Hardware guide, BSL Pro Software Guide, Application
notes, 2007-17
5. Morega M. ş.a. – Probleme de Bioinginerie. Modele numerice, MatrixRom 2001
50% - examen final, asupra noţiunilor fundamentale predate
30% - participare activă la lucrările de laborator, rezolvarea problemelor,
Evaluare
predarea şi verificarea referatelor
20% - rezolvarea si evaluarea unei teme de casa personalizate
Standard minim de Îndeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de laborator
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.02.O.01-12 Dinamica biofluidelor (4 p.c.)


Departamentul Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului (HMHIM)
Anul de studii 1 Semestrul 2 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O – Obligatorie
Prof. dr. ing. Corneliu BĂLAN
Titular curs
Prof. dr. ing. Diana BROBOANĂ
Prof. dr. ing. Corneliu BĂLAN
Titular aplicaţii
Prof. dr. ing. Diana BROBOANĂ
Nr. ore săptămânal 3 Curs 1,5 Seminar - Laborator 1,5 Proiect -
Nr. total ore 42 Curs 21 Seminar - Laborator 21 Proiect -
Nr. puncte credit 4
Discipline Biofizică, Complemente de matematică
anterioare necesare Cunoştinţe generale de Matematică, Fizică, Chimie, Biologie
Obiectivul central al acestui curs este prezentarea unitară și sintetică a
procedurilor și metodelor folosite pentru modelarea dinamicii fluidelor
corporale, a reprezentării și analizei curgerilor asociate proceselor fiziologice
din corpul uman. Cursul formează competenţe, abilităţi şi conferă studentului
Obiectivul general
cunoştinţele necesare în vederea utilizării adecvate a modelelor de
al disciplinei
reprezentare și de studiu a curgerilor întâlnite atât în corpul uman, cât și în
dispozitivele din ingineria medicală. De asemenea, prin conţinut şi abordare,
cursul este menit să dezvolte creativitatea şi interesul pentru aprofundarea
domeniului, inclusiv prin activităţi de cercetare.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
1. Introducere în teoria relațiilor constitutive și asocierea relațiilor
constitutive cu ecuațiile de conservare folosite în dinamica fluidelor;
Obiective specifice
2. Definirea comportamentului reologic al biofluidelor;
3. Caracterizarea si modelarea curgerii fluidelor din corpul uman și
dispozitive medicale in configurații simple și complexe.

21
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Activitatea de laborator urmărește prezentarea/vizualizarea curgerilor


fluidelor vâscoase, similare celor din procese dinamice ale biofluidelor.
Aplicațiile sunt dezvoltate în spiritul explicitării structurii teoretice, a
principiilor și modelelor prezentate la curs, în vederea soluționării numerice
a curgerilor complexe.
C1. Proprietățile reologice ale fluidelor simple și complexe; fluide corporale
C2. Principii generale ale mecanicii mediilor continue; ecuația de mișcare
Navier-Stokes
C3. Asocierea curgerii fluidelor vâscoase cu fenomenul difuziei
C4. Modelarea și simularea numerică a curgerilor vâscoase Modelarea
Conţinutul cursului
curgerii sângelui în artere și vene; afecțiuni asociate și modul de tratament
C5. Modele analogice viscoelastice
C6. Dinamica biofluidelor în straturi subțiri; lichidul sinovial, lacrimar etc.
C7. Curgerea prin medii poroase; funcționarea rinichiului și ficatului
C8. Microfluidica și aplicațiile în domeniul ingineriei medicale
1. Curgerea fluidelor în vase capilare; modelarea și testarea pompei seringă.
2. Determinarea și modelarea funcției de viscozitate a fluidelor simple și
complexe; caracterizarea reologică a fluidelor complexe
Conţinutul
3. Tehnici și proceduri de vizualizarea curgerii (vizualizare directă,
aplicaţiilor
prelucrare imagistică, metoda PIV)
(laborator)
4. Vizualizarea curgerii în microcanale (curgeri permanente și
nepermanente); generarea picăturilor
5. Studiul numeric al curgerilor în bifurcații
1. Broboană Diana, Dinamica biofluidelor − Suport de curs. Facultatea de Inginerie
Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle UPB: http://fim.curs.pub.ro/
2. Broboană D., Bălan C.M., Bălan C., Mecanica Fluidelor cu Fluent, vol. II –
Aplicatii în hemodinamica vaselor sanguine mari, Ed. Politehnica Press,
Bibliografie Bucuresti, 2011
selectivă 3. Johnson M., Ethier C.R., Problems in biomedical fluid mechanics and transport
phenomena, Cambridge Univ. Press, 2014
4. Articole din revistele: Annual Rev. Fluid Mechanics, Annual Rev. Biomedical
Engineering, Lab-on-a-Chip etc.
5. Articole publicate de titularii disciplinei.
50% - examen final, asupra noţiunilor fundamentale predate (20% examinare
scrisă + 30% examinare orală)
Evaluare 30% - predarea şi verificarea referatelor, sisţinerea rezultatelor obţinute
20% - participare activă la lucrările de laborator, modul de implicare în
desfăşurarea lucrărilor practice
Standard minim de Îndeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de laborator
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.02.O.01-13 Biomecanica (4 p.c.)


Departamentul Mecatronică şi Mecanică de Precizie (MMP)
Anul de studii 1 Semestrul 2 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DA - Disciplină de Aprofundare
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O – Obligatorie
Titular curs Ş.l. dr. ing. Doina BUCUR
Titular aplicaţii Ş.l. dr. ing. Doina BUCUR
Nr. ore săptămânal 3 Curs 1,5 Seminar - Laborator 1,5 Proiect -
Nr. total ore 42 Curs 21 Seminar - Laborator 21 Proiect -
Nr. puncte credit 4
Discipline
Biofizică, Complemente de matematică
anterioare necesare

22
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Cunoaşterea mecanismelor ce stau la baza mişcării umane în general şi


a locomoţiei şi prehensiunii în particular, dar şi a proprietăţilor
Obiectivul general mecanice a structurilor anatomice implicate în realizarea controlului
al disciplinei neuromuscular. Cunoaşterea tehnologiilor moderne de evaluare a
dinamicii umane şi de modelare a acesteia cu extindere asupra
echipamentelor de protezare/ortezare a funcţiilor vitale.
Discutarea şi implementarea unor cercetări noi privind aplicarea unor
criterii, metode de evaluare, concepte, teorii şi programe în evaluarea
Obiective specifice biomecanicii corpului uman în cursul desfășurării unor activități
cotidiene sau specifice, atât la subiecți sănătoși cât și în cazul
pacienților cu afecțiuni neuromotorii.
C1. Noţiuni introductive: istoric, importanţă, caracterul interdisciplinar al
biomecanicii
C2. Unitatea anatomo-funcţională a corpului uman.
C3. Biomecanica mersului uman normal şi patologic
Conţinutul cursului
C4. Kinematica mișcării umane şi aplicaţiile ei în medicină şi tehnică
C5. Notiuni de antropometrie
C6. Kinetica mişcării şi aplicaţiile ei în medicină şi tehnică
C7. Aplicaţii ale biomecanicii
1. Metodologia determinării experimentale/teoretice a parametrilor
antropometrici: lungimi/mase segmente corporale, centre de greutate
2. Metodologia determinării teoretice şi experimentale a parametrilor
kinematici şi respectiv kinetici (în colaborare cu Institutul de cercetare pentru
pielărie şi încălţăminte). Platforma de forţă AMTI
3. Evaluarea computerizată a performanţelor obţinute în mers de pacienţi cu
Conţinutul afectiuni neuromusculare. Utilizare sistem Vicon
aplicaţiilor 4. Evaluarea computerizată a performanţelor obţinute în mers de pacienţi cu
(laborator) cu afectiuni neuromusculare. Utilizare sistem Quintic
5. Evaluarea computerizată a performanţelor obţinute în mers de pacienţi cu
patologii ortopedice. Utilizare sistem Pedar X.
6. Tehnici moderne de recuperare morfofunțională a copiilor cu afecțiuni
neuromotorii-vizita Centrul Medical Clinic de Recuperare
Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu"
7. Colocviu – verificare practică în laborator
1. Bucur D., titular curs, Biomecanică − Suport de curs. Facultatea de Inginerie
Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle UPB: http://fim.curs.pub.ro/
2. Winter , D., Biomechanics and Motor Control of Human Movement, John Wiley
& Sons, 1990
3. Hall, H., Basic Biomechanics, 2010
Bibliografie
4. Knudson, D. Fundamentals of Biomechanics, Springer, 2007
selectivă
5. Hamill, J, Biomechanical Basis of Human Movement, Lippincott Williams &
Wilkins,2015;
6. Vaughan, C.L., Davis, B.L., & O’Connor, J.C. Dynamics of Human Gait.
Human Kinetics,1992
7. Enoka, R.,M., Neuromechanics of Human Movement, Human Kinetics, 2002
50% - examen final (scris), asupra noţiunilor fundamentale predate
30% - participarea activă la lucrările de laborator, predarea şi evaluarea
Evaluare
referatelor, proba practică în cadrul colocviului la finalizarea laboratorului
20% - predarea şi verificarea referatelor, sisţinerea rezultatelor obţinute
Standard minim de Îndeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de laborator
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.02.O.01-14 Cercetare ştiinţifică 2 (10 p.c.)

23
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)


Anul de studii 1 Semestrul 2 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs -
Titular aplicaţii Activitate desfăşurată sub îndrumarea unui coordonator
Nr. ore săptămânal 12 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 12
Nr. total ore 168 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 168
Nr. puncte credit 10
Discipline
Cercetare ştiinţifică 1
anterioare necesare
Consolidarea pregătirii masterandului în domeniul de cercetare in care se
Obiectivul general încadrează tematica lucrarii de disertatie. Realizarea unei părţi a activităţilor
al disciplinei de cercetare ştiinţifică aferente realizării lucrării de dizertaţie, sub
indrumarea coordonatorului stiintific.
Armonizarea cu modul de organizare şi metodologia de lucru a echipei de
cercetare, pentru utilizarea resurselor materiale şi a îndrumării în scopul
Obiective specifice
obţinerii unui progres în domeniul ştiintific al temei de cercetare şi a unor
rezultate originale, concrete, cu potenţial de diseminare şi valorificare.
1. Documentare in domeniul lucrarii de disertatie si domenii conexe
2. Sintetizarea si ordonarea informatiilor utile pentru specificul lucrarii
3. Construirea si validarea modelului experimental/numeric aferent lucrării
Conţinutul
4. Realizarea de experimente /modelari numerice aferente lucrării
activităţii de
5. Realizarea unui raport de cercetare privind rezultate originale obtinute
cercetare
6. Pregatirea unei prezentari sintetice a rezultatelor originale ale cercetarii
7. Sustinerea raportului in cadrul sesiunii anuale de comunicari stiintifice
studentesti. Analiza critica.
Bibliografie 1. Bibliografia minimală indicată de coordonatorul ştiinţific
selectivă 2. Bibliografia suplimentară, cercetată de student
- 20% - examinare tip colocviu a raportului semestrial de cercetare de către
comisia numită de Biroul Consiliului facultăţii
Evaluare - 80% - urmărirea desfăşurării activităţii pe parcursul semestrului, evaluarea
raportului semestrial. Coordonatorul activităţii de cercetare completează o
fişă de evaluare pe care o transmite comisiei la colocviul final
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de cercetare semestrială.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.03.O.01-15 Neuroştiinţe (3 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 2 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs Prof. dr. Maria Luiza FLONTA
Titular aplicaţii Prof. dr. Maria Luiza FLONTA
Nr. ore săptămânal 2 Curs 1 Seminar - Laborator 1 Proiect -
Nr. total ore 28 Curs 14 Seminar - Laborator 14 Proiect -
Nr. puncte credit 3
Discipline
Biofizică. Cunoştinţe generale de Biologie.
anterioare necesare
Obiectivul general Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fiziologice prin care se realizeaza
al disciplinei cognitia umana si animala.
Obiective specifice - Explicarea şi interpretarea datelor experimentale şi aşezarea lor în

24
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

contextul teoretic potrivit;


- Antrenarea gândirii logice şi analitice prin efectuarea lucrărillor practice,
dezvoltarea spiritului de echipă prin rezolvarea unor teste de colaborare,
precum şi dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de activitatea de
cercetare ştiintifică;
- Dezvoltarea spiritului de competiţie, dar şi de corectitudine în relaţiile cu
colaboratorii.
1. Introducere. Percepţia vizuală şi auditivă
2. Atenţia. Învăţare şi memorare
3. Emoţii şi sentimente. Conştiinţa
4. Fixare de scopuri, planificare, luarea deciziei, control executiv şi acţiune
Conţinutul cursului 5. Neurobiologia voinţei umane. Gândirea şi rezolvarea de probleme.
Creativitatea
6. Teoria minţii. Cogniţie socială. Abuzul de droguri psihotrope şi circuitele
recompensatorii cerebrale. Mecanismele dependenţei de droguri
7. Simţul atenţiei. Sinteză şi discuţii finale.
1. Parametrii de caracterizare a experienţei vizuale, înţelegerea
mecanismului de recepţie a iluziilor optice
2. Parametrii de caracterizare a experienţei auditive, cartarea funcţională a
procesării direcţiei sunetului
Conţinutul
3. Variante de utilizare a testului Stroop
aplicaţiilor
4. Inregistrarea EEG şi a potenţialelor evocate cu stimuli vizuali sau auditivi
(laborator)
5. Testarea memoriei procedurale şi a memoriei de lucru
6. Efectuarea testului Wisconsin de sortare a cărţilor, pentru măsurarea
flexibilităţii mentale la condiţii variabile.
7. Principiul metodei RMN funcţional şi prelucrarea rezultatelor
1. Flonta Maria-Luisa, Neurobiologie – suport de curs www.neurobiologie.ro – site-
ul Centrului de Neurobiologie, cursuri online
2. Flonta Maria-Luisa, Neurobiologie – manual de lucrări practice. Suport pentru
aplicaţii www.neurobiologie.ro – site-ul Centrului de Neurobiologie
3. Flonta Maria-Luisa, Neurobiologia cogniţiei. Editura Univ. din Bucuresti, 2016
4. Kandel E, Schwarz JH, Jessel TM, Principles of neural science, 4-th edition, Mc
Bibliografie selectivă Graw Hill Co, 2000
5. Kolb B, Whishaw IQ, Fundamentals of Human Neuropsychology, 7-th edition,
Worth Publ, 2015
6. Nicholls NG, Martin AR, Fuchs PA, et al., From Neuron to Brain, 5th Edition,
SA Sinauer Ass, NY, 2011
7. Pinel JPJ, Biopsychology, 9-th edition, Allyn &Bacon, 2013
8. Postle BR, Essentials of Cognitive Neuroscience, Willey-Blackwell, 2015
20% - examen scris asupra noţiunilor fundamentale predate la curs
50% - participare activă la lucrările practice, predarea şi evaluarea referatelor
Evaluare
30% - pregătirea lucrării practice se verifică printr-o examinare orală ce
precede desfăşurarea lucrării
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţii practice.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.03.O.01-16 Echipamente şi proceduri de diagnostic şi terapie medicală (4 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 2 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs Conf. dr. ing. Sorin KOSTRAKIEVICI
Titular aplicaţii Conf. dr. ing. Sorin KOSTRAKIEVICI
Nr. ore săptămânal 4 Curs 2 Seminar - Laborator 2 Proiect -

25
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Nr. total ore 56 Curs 28 Seminar - Laborator 28 Proiect -


Nr. puncte credit 4
Discipline
-
anterioare necesare
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de
analiză teoretică şi experimentală a aparaturii medicale
Explicarea şi interpretarea principiilor şi conceptelor de bază ale proiectării
sistemelor componente ale aparatelor şi echipamentelor medicale, în
perspectiva îmbunătăţirii randamentului energetic şi selectarea variantei
Obiectivul general
optime, respectiv formularea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor/principiilor
al disciplinei
studiate, pentru proiectarea sistemelor ce lucreză de ex.cu medii fluide
(aparate de ventilaţie sau de dializă);
Utilizarea şi aplicarea unor criterii, metode de evaluare, concepte, teorii şi
programe în proiectarea sistemelor fluidice, prin realizarea unui proiect de
complexitate medie
Cursul urmăreşte:
- Aprofundarea cunoştinţelor şi formarea de deprinderi privind analiza,
sinteza, cercetarea si experimentarea echipamentelor şi aparatelor medicale
- Conceperea şi dezvoltarea de sisteme specifice domeniului aparaturii
medicale, cu reglare şi control a diferitelor mărimi (presiuni, debite,
Obiective specifice deplasări) şi momentelor de acţionare, a poziţiilor, a vitezelor şi acceleraţiilor
liniare şi unghiulare.
Activităţile aplicative urmăresc:
- Analiza constructivă şi funcţională a echipamentelor şi aparatelor medicale,
- Determinarea pe cale experimentala, asistată de calculator, a
performanţelor tehnico-functionate ale acestor aparate
1. Noţiuni generale. Clasificarea echipamentelor şi aparatelor medicale.
2. Etapele modelării şi simulării sistemelor tehnice.
3. Aparate şi echipamente cu ultrasunete
4. Aparate şi echipamente cu radiaţii luminoase (Laseri, lumină polarizată)
5. Descrierea componenţei, structurii şi funcţionalităţilor echipamentelor
medicale cu radiaţii X
Conţinutul cursului 6. Descrierea componenţei, structurii şi funcţionalităţilor echipamentelor
medicale cu radiaţii nucleare
7. Echipamente pentru ivestigaţii funcţionale respiratorii
8. Analiza teoretică a echipamentelor şi funcţională a echipamentelor pentru
investigaţii şi terapie cardiovasculară.
9. Analiza vederii binoculare.
10.Senzorica specifică aparatelor şi echipamentelor medicale
Lucrările 1 şi 2: Instrucţiuni de tehnica securităţii muncii, recunoaşterea unor
aparate medicale.
Lucrările 3 şi 4: Determinarea experimentală a rolului funcţional şi a
principiilor de funcţionare a unui injectomat
Conţinutul
Lucrarea 5: Determinarea experimentală a funcţionării unui dispozitiv de
aplicaţiilor
preparare a lichidului de spălare a unui echipament de dializă
(laborator)
Lucrarea 6: Studiul constructiv şi dimensional a unor lămpi Röntgen
Lucrările 7 şi 8: Cunoaşterea unor echipamente de înaltă performanţă pentru
imagistică corporală RMN şi CT (vizită la un spital)
Colocviu de verificare la laborator
1. Kostrakievici S. – Echipamente şi proceduri de diagnostic si terapie medicală –
note de curs, platforma de cursuri a facultatii FIM http://www.fim.curs.pub.ro
2. Baumann G.H. – Labormedizin Klinik, Praxis, Fallbeispiele Ed. Springer, 2011
Bibliografie selectivă
3. Poljac K. – Strahlenphysik Medizinische Anwendungen TU Viena (Curs)
4. Krame R. Medizintechnik Ed. Springer, Heidelberg, 2007
5. Wintermantel W. Suk-Woo H – Medizintechnik Life Sience Engineering Ed.

26
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Springer Heidelberg, Leipzig, 2009


50% - examen final asupra noţiunilor fundamentale predate la curs (scris)
Evaluare 50% - participare activă la lucrările practice, predarea şi evaluarea
referatelor, verificare finală în laborator
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţii practice.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.03.O.01-17 Achiziţia şi prelucrarea semnalelor biomedicale (5 p.c.)


Electronică Aplicată şi Tehnologia Informaţiei (EATI)
Departamentul
Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice (MMAE)
Anul de studii 2 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs Prof. dr. ing. Sever PAŞCA
Prof. dr. ing. Sever PAŞCA
Titular aplicaţii
Ş.l. dr. ing. Alin Alexandru DOBRE
Nr. ore săptămânal 4 Curs 2 Seminar - Laborator 2 Proiect -
Nr. total ore 56 Curs 28 Seminar - Laborator 28 Proiect -
Nr. puncte credit 5
Discipline Biofizică, Electronică medicală şi Electrosecuritate, Bioelectromagnetism,
anterioare necesare Complemente de matematici şi Biostatistică
Prezentare problematicii specifice şi a noţiunilor fundamentale de
instrumentaţie virtuală biomedicală, a principiilor de prelucrare analogică şi
digitală a biosemnalelor, a structurii unui sistem de instrumentaţie virtuală, a
Obiectivul general
particularităţilor hardware-ului necesar pentru condiţionarea biosemnalelor şi
al disciplinei
pentru achiziţia şi controlul datelor biomedicale.
Dezvoltarea deprinderilor practice necesare utilizării hardware-ului şi
software-ului necesar pt sistemele de instrumentaţie virtuală medicală.
Captarea interesului masteranzilor precum şi motivarea acestora pentru a se
specializa în achiziţia şi prelucrarea semnalelor biomedicale.
Însuşirea elementelor de bază ale limbajului de programare LabVIEW, ale
Obiective specifice
sistemului hardware–software BIOPAC şi dezvoltarea abilităţilor de
documentare şi utilizare a resurselor de informare existente pe internet.
privitor la hardware-ul şi software-ul de instrumentaţie biomedicală.
C1. Fundamentele achiziţiei şi controlului datelor
C2. Introducere în instrumentaţia virtuală
C3. Concepte fundamentale LabVIEW
C4. Obiecte fundamentale LabVIEW
Conţinutul cursului
C5. Structuri de control ale execuţiei programelor
C6. Structuri de date
C7. Achiziţia, controlul şi prelucrarea semnalelor biomedicale
C8. Condiţionarea semnalelor medicale
1. Mediul de lucru LabVIEW, Obiecte LabVIEW
2. Structuri de programare LabVIEW
3. Structuri de date LabVIEW
Conţinutul
4. Şiruri de caractere, fişiere şi noduri proprietăţi
aplicaţiilor
5. Amplificatoare de biopotenţiale Biopac
(laborator)
6. Pachetul software Acqknowledge compatibil cu sistemul hard Biopac
MP150
7. Analiza semnalelor electrofiziologice (EEG, EMG, ECG)
1. S. Paşca, Achiziţia şi Prelucrarea Semnalelor Biomedicale − Suport de curs.
Bibliografie selectivă Facultatea de Inginerie Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle UPB:
http://fim.curs.pub.ro/

27
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

2. S. Paşca, Instrumentaţie Virtuală – Lecţii practice LabVIEW, Editura Cavallioti,


Bucureşti, ISBN 978-973-7622-47-1, 2007.
3. R. Baican, D.S. Necsulescu, Applied Virtual Instrumentation, WITpress
Southampton, Boston, 2000.
4. * *, LabVIEW User guide, National Instruments.
5. M. Morega, A.M. Morega, A. Machedon, A. Gheorghe, Probleme de
Bioinginerie. Modele numerice, Editura MatrixRom, Bucuresti, 2001.
50% - examen final asupra noţiunilor fundamentale predate la curs (scris)
20% - Verificarea modului de implementare a unei aplicaţii în mediul de
lucru LabVIEW
Evaluare 20% - Verificarea modului de achiziţie, procesare şi prezentare a datelor prin
participare activă la lucrările practice şi elaborarea referatelor
10% - temă de casă - conceperea unui sistem software de achiziţie şi
prelucrare de date medicale
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţii practice.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.03.O.01-18 Echipamente de protezare şi ortezare (5 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 2 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs Ş.l. dr. ing. Doina BUCUR
Titular aplicaţii Ş.l. dr. ing. Doina BUCUR
Nr. ore săptămânal 4 Curs 2 Seminar - Laborator 1 Proiect 1
Nr. total ore 56 Curs 28 Seminar - Laborator 14 Proiect 14
Nr. puncte credit 5
Discipline
Biofizica, Biomecanica
anterioare necesare
Cunoaşterea etapelor şi criteriilor de proiectare a unui echipament de
protezare şi ortezare, a metodologiei de evaluare a pacienţilor cu disfuncţii
neuromusculare şi ortopedice, a tipurilor de produse ortopedice, construcţia
şi funcţionarea lor;
Cunoaşterea tendinţelor din domeniul exoprotezelor, endoprotezelor,
Obiectivul general
ortezelor şi posibilităţile existente de substituire protetică a organelor şi
al disciplinei
structurilor din corpul uman; înţelegerea modului de stabilire a
caracteristicilor funcţionale şi componenţa unei proteze sau orteze;
Abordarea sistemică a proiectării dispozitivelor de protezare pornind de la
interfaţa om-aparat în vederea stabilirii parametrilor funcţionali si a
conditiilor de compatibilitate.
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de
analiză teoretică și experimentală a structurilor biologice din corpul uman în
vederea evaluarii posibilităților deconcepere a unor mijloace tehnice de
substituire protetica sau susținere ortootica a structurilor afectate.
Explicarea şi interpretarea principiilor şi conceptelor de bază privind
biomecanica corpului uman și protezării/ortezării prin stabilirea datelor
Obiective specifice
medicale de referinta ce stau la baza proiectării şi cercetării dispozitivelor
/echipamentelor de protezare/ortezare.
Utilizarea şi aplicarea unor criterii, metode de evaluare, concepte, teorii şi
programe în evaluarea biomecanicii corpului uman protezat/ortezat și in
cercetarea, proiectarea și evaluarea tehnică și clinică a sistemelor de
protezare a acestuia.
C1. Generalităţi
Conţinutul cursului
C2. Protezarea membrului inferior

28
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

C3. Protezarea membrului superior


C4. Ortezarea membrului inferior şi superior
C5. Pantofi ortopedici şi susţinători plantari
C6. Proteze implantabile
1. Construcţia protezelor externe de membru inferior. Studiu constructiv.
Scheme cinematice. Proteze de coapsă. Proteze externe de genunchi.
2. Construcţia protezelor externe de membru superior. Studiu constructiv.
Scheme cinematice. Proteze de mână şi cot. Determinarea experimentală a
caracteristicilor tehnice ale protezelor de mână
3. Orteze de membru inferior şi exterior. Construcţie. Funcţionare.
Conţinutul
Tehnologie de realizare.
aplicaţiilor
4. Tehnologia de realizare a pantofilor ortopedici şi a susţinătorilor plantari.
(laborator)
(în colaborare cu Institutul de cercetare pentru pielărie şi încălţăminte)
5. Evaluarea computerizată a performanţelor obţinute în mers de pacienţi cu
amputaţii de membru inferior. Utilizare sistem Vicon, Quintic, Pedar X.
6. Evaluarea computerizată a eficienței pantofilor ortopedici.susținătorilor
plantari. Utilizare sistem Vicon, Quintic, Pedar X.
7. Colocviu
Tema de proiect: Analiza posibilitaţilor tehnice de realizare a unor sisteme de
substituire/susţinere constructivă şi funcţională a structurilor componente
ale aparatului locomotor: proteze/orteze de mână, antebraţ, braţ/picior,
gambă, coapsă sau sisteme de recuperare funcțională
Etapele proiectului:
1. studii si cercetari cu caracter medical in vederea stabilirii parametrilor
Conţinutul
funcționali ai dispozitivului / echipamentului proiectat
aplicaţiilor
2. studiu copmarativ, constructiv și fucțional al soluțiilor existente, pe plan
(proiect)
intern si extern, analiza avantajelor / dezavantajelor, soluții propuse
3. prezentarea soluției proiectate: schemă bloc / cinematică / model 3D;
memoriu de calcul: analiză antropometrică / dimensionare, calcule
cinematice/dinamice/rezistență
4. concluzii - finalizarea lucrării se face printr-o prezentare a rezultatelor
obţinute, cu evidenţierea concluziilor proprii privind tema abordată.
1. Doina Bucur, Echipamente de protezare și ortezare − Suport de curs. Facultatea
de Inginerie Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle UPB:
http://fim.curs.pub.ro/
2. xxx, Atlas of Limb Prosthetics, The C. V. Mosby Company, 2002
(http://www.oandplibrary.org/alp/ disponibil online).
3. D., Knudson, Introduction to Biomechanics of Human Movement, Springer US,
2007.
Bibliografie selectivă
4. J., Rose, J., G Gamble, Human Walking, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
5. M., R., Pitkin, Biomechanics of lower limb prosthesis, Springer, 2010.
6. J.L. Wu, K. Ito, S. Tobimatsu, T. Nishida, H. Fukuyama Complex Medical
Engineering, Springer, 2007
7. Vicon – Manual de utilizare
8. Quintic4Biomechanics – Manual de utilizare
9. PedarX- Manual de utilizare
50% - examen final asupra noţiunilor fundamentale predate la curs (scris)
20% - pregătirea şi participarea activă la lucrările de laborator
Evaluare
10% - predarea şi evaluarea referatelor, verificare finală în laborator
20% - realizarea proiectului, evaluarea rezultatelor şi a concluziilor
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţilor practice.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

29
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

14.03.O.01-19 Echipamente de investigaţie şi reabilitare medicală (3 p.c.)


Departamentul Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice (MMAE)
Anul de studii 2 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) E
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs Conf. dr. ing. Vasile MANOLIU
Titular aplicaţii Conf. dr. ing. Vasile MANOLIU
Nr. ore săptămânal 2 Curs 1 Seminar - Laborator 1 Proiect -
Nr. total ore 28 Curs 14 Seminar - Laborator 14 Proiect -
Nr. puncte credit 3
Discipline
Biofizica, Biomecanica, Complemente de matematici şi Biostatistică
anterioare necesare
Dobândirea cunoştinţelor de bază privind principiile funcţionale ale
Obiectivul general echipamentelor pentru investigaţii şi proceduri medicale. Informaţiile
al disciplinei prezentate vor include şi noţiuni de biomecanică şi tehnici de protezare şi
asistenţă computerizată, utilizând principii specifice ingineriei electrice.
Familiarizare cu echipamentele de investigare şi reabilitare medicală, în
acord cu funcţionalitatea organismului uman, cu focalizare pe:
- Echipamente de determinare a mărimilor hemodinamice (debit, presiune,
volume sanguine)
Obiective specifice
- Echipamente de investigaţie, intervenţie şi substituţie la nivel
cardiovascular şi renal
- Echipamente de investigare a tonusului muscular, a randamentului
metabolic/energetic, a afectărilor fizioterapeutice.
C1. Introducere. Tipuri de echipamente electromedicale. Analogia mărimi
fiziologice – mărimi electrice. Abordare sistemică.
C2. Echipamente de investigaţie medicală. Echipamente de măsură şi
monitorizare a debitelor, presiunilor şi a volumelor sanguine.
C3. Echipamente pentru măsurarea compoziţiei corporale şi a rigidităţii
arteriale.
C4. Sisteme de pompare specifice în ingineria biomedicală. Sisteme de
Conţinutul cursului
asistenţă cardiacă şi circulatorie.
C5. Sisteme care încorporează transformatoare transcutanate implantabile.
Sisteme de electrostimulare neuromusculară.
C6. Echipamente magneto- şi electroterapeutice. Aparatură chirurgicală
(principiul bisturiului electric).
C7. Echipamente pentru hemodializă renală. Echipamente de litotripsie
extracorporală.
1. Prezentarea activităţii de laborator. Norme de protecţie si securitate.
2. Aplicaţii ale sistemelor inerţiale de ordin doi în bioinginerie. Aplicaţii
biomedicale utilizând Matlab – Simulink. Prezentare tema de casă.
3. Consultaţii tema de casă. Modelarea răspunsului tranzitoriu a sistemului
cateter – senzor de măsură a presiunii (referat 1).
Conţinutul
4. Consultaţii tema de casă. Caracteristici hemopompă şi sistem de asistenţă
aplicaţiilor
ventriculară tip Novacor (referat 2).
(laborator)
5. Consultaţii tema de casă. Analiza şi prelucrarea unor seturi de date clinice,
inclusiv utilizând software specific pentru statistica medicală.
6. Prezentarea unor principii funcţionale si elemente de proiectare pentru
sisteme de asistenţă cardiacă.
7. Predarea temei de casă şi referatelor. Colocviu final.
1. Manoliu Vasile, Echipamente de investigaţie şi reabilitare medicală − Suport de
curs. Facultatea de Inginerie Medicală, UPB, Online pe Platforma Moodle
Bibliografie selectivă
UPB: http://fim.curs.pub.ro/
2. Bubenek, Ş., Evaluarea şi monitorizarea hemodinamică a pacientului critic.

30
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Editura Academiei Române, 2005.


3. Webster, J.G., Bio-Instrumentation ,Ed. Wiley, 2004.
4. Ananthi, S., A Text Book of Medical Instruments, New Age International, 2005.
5. Documentaţii de firmă (Baxter, Kontron, Siemens, Novacor, BTL, Storz, etc).
20% - examen final asupra noţiunilor fundamentale predate la curs (scris)
30% - examinare intermediară asupra noţiunilor predate (scris)
Evaluare 10% - predarea şi evaluarea referatelor aferente lucrărilor practice
40% - evaluarea temei de casă realizată în timpul semestrului (conţinut,
contribuţiile studentului, predarea la termen, susţinerea)
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţilor practice.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.03.O.01-20 Cercetare ştiinţifică 3 (10 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 2 Semestrul 1 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs -
Titular aplicaţii Activitate desfăşurată sub îndrumarea unui coordonator
Nr. ore săptămânal 12 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 12
Nr. total ore 168 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 168
Nr. puncte credit 10
Discipline
Cercetare ştiinţifică 1 şi 2
anterioare necesare
Continuarea activităţilor de cercetare ştiinţifică aferente realizării lucrării de
dizertaţie, pe o temă dată de conducătorul de lucrare. Formarea studentului ca
Obiectivul general
cercetator, concentrarea pe un obiectiv clar formulat, valorificarea
al disciplinei
cunostintelor si experientei acumulate la cursurile si aplicatiile parcurse, cat
si a informatilor obtinute prin studiu individual.
Valorificarea competentei si abilitatilor de experimentator si/sau proiectant, a
experientei in culegerea, procesarea si interpretarea datelor, in utilizarea
informaticii.
Obiective specifice Armonizarea cu modul de organizare şi metodologia de lucru a echipei de
cercetare, pentru utilizarea resurselor materiale şi a îndrumării în scopul
obţinerii unui progres în domeniul ştiintific al temei de cercetare şi a unor
rezultate originale, concrete, cu potenţial de diseminare şi valorificare.
1. Definitivarea continutului (cuprinsului) lucrarii de disertatie. Redactarea
finala a capitolului introductiv
2. Definitivarea realizarii practice a produsului, sau a modelului experimental
/ numeric vizat prin tema proiectului de disertatie. Validarea conceptului /
Conţinutul
modelului.
activităţii de
3. Realizarea de experimente /modelari numerice aferente lucrării
cercetare
4. Realizarea unui raport de cercetare privind rezultate originale obtinute
5. Pregatirea unei prezentari sintetice a rezultatelor originale ale cercetarii
6. Sustinerea raportului in fata unei comisii constituite in cadrul
departamentului
Bibliografie 1. Bibliografia minimală indicată de coordonatorul ştiinţific
selectivă 2. Bibliografia suplimentară, cercetată de student
- 20% - examinare tip colocviu a raportului semestrial de cercetare de către
comisia numită de Biroul Consiliului facultăţii
Evaluare - 80% - urmărirea desfăşurării activităţii pe parcursul semestrului, evaluarea
raportului semestrial. Coordonatorul activităţii de cercetare completează o
fişă de evaluare pe care o transmite comisiei la colocviul final

31
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de cercetare semestrială.


performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.04.O.01-21 Cercetare ştf., practică de cercetare, elaborare disertaţie (28 p.c.)


Departamentul Bioinginerie şi Biotehnologie (DBB)
Anul de studii 2 Semestrul 2 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O - Obligatorie
Titular curs -
Titular aplicaţii Activitate desfăşurată sub îndrumarea unui coordonator
Nr. ore săptămânal 27 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 27
Nr. total ore 378 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 378
Nr. puncte credit 28
Discipline
Cercetare ştiinţifică 1 şi 2
anterioare necesare
Obiectivul principal consta in realizarea unei lucrari de disertaţie
Obiectivul general documentată, care să aibă elemente de cercetare bibliografică si cercetare
al disciplinei stiinţifică originală (prin aprofundare teoretica, calcule numerice,
experimentari, simulari etc.).
Este importanta continuarea activităţilor de cercetare ştiinţifică incepute
anterior, pe o temă dată de conducătorul de lucrare. Sunt urmarite mai multe
ţinte formative: valorificarea cunostintelor si experientei acumulate la
cursurile si aplicatiile parcurse, cat si a informatilor obtinute prin studiu
Obiective specifice
individual, formarea studentului ca cercetator, concentrarea pe un obiectiv
clar formulat, valorificarea competentei si abilitatilor de experimentator
si/sau proiectant, a experientei in culegerea, procesarea si interpretarea
datelor, in utilizarea informaticii.
1. Practica de cercetare – în cadrul unui program unitar, studenţii masteranzi
execută sistematic lucrări de cercetare aplicativă (proiectare, experimente,
modelare numerică etc.) conectate temei individuale de cercetare (3
saptamâni)
2. Elemente generale de documentare in domeniul proiectului
3. Realizarea unor etape de cercetare originala prin calcul / simulare /
Conţinutul
experimentare, in tematica proiectului
activităţii de
4. Realizarea unei parti grafice corespunzatoare, care sa evidentieze
cercetare
rezultatele cercetarii
5. Redactarea unitara a intregului material aferent proiectului, sub forma unui
raport al activitatii de cercetare parcurse
6. Concluzii generale si specifice aferente temei
7. Pregatirea unei prezentari sintetice a rezultatelor originale ale cercetarii
8. Sustinerea lucrării in fata unei comisii constituite in cadrul facultăţii
Bibliografie 1. Bibliografia minimală indicată de coordonatorul ştiinţific
selectivă 2. Bibliografia suplimentară, cercetată de student
- 20% - examinare tip colocviu a raportului semestrial de cercetare de către
comisia numită de Biroul Consiliului facultăţii
Evaluare - 80% - urmărirea desfăşurării activităţii pe parcursul semestrului, evaluarea
raportului semestrial. Coordonatorul activităţii de cercetare completează o
fişă de evaluare pe care o transmite comisiei la colocviul final
Standard minim de Indeplinirea obligaţiilor aferente activităţii de cercetare semestrială.
performanţă Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.

14.04.O.01-22 Etică şi integritate academică (2 p.c.)

32
Ghidul studentului masterand la programul INGINERIE MEDICALĂ

Departamentul Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane (DPPD)


Anul de studii 1 Semestrul 2 Tip evaluare (E/V) V
Incadrarea
Categoria formativă (DA/DS) DS - Disciplină de Sinteză
disciplinei
Categoria de opţionalitate (O/A/F) O – Obligatorie
Titular curs Ş.l. dr. ing. Doina BUCUR
Titular aplicaţii Ş.l. dr. ing. Doina BUCUR
Nr. ore săptămânal 1 Curs 1 Seminar - Laborator - Proiect -
Nr. total ore 14 Curs 14 Seminar - Laborator - Proiect -
Nr. puncte credit 2
Discipline
-
anterioare necesare
- Intelegerea teoretica si asumarea practica a normelor deontologice
academice.
- Formarea studentilor in spiritul integritatii si responsabilitatii academice.
Obiectivul general Transmiterea notiunile de etica relevante in vederea implementarii bunelor
al disciplinei practici de cercetare.
- Insusirea de către studenţi a unui comportament de solidaritate, reactivitate
și suport pentru consolidarea integrității academice.
- Asimilarea Codului Etic Universitar al UPB: intelegerea notiunilor si
principiilor etice centrale.
- Studiul comparativ al codurilor deontologice academice in diverse institutii
si domenii de activitate si cercetare.
- Familiarizarea studentilor regulile si practicile corecte ale cercetarii in
acord cu documentele nationale si internationale ce traseaza liniile conduitei
integre in cercetare.
- Dezvoltarea capacitatii de analiza etica in contextul cercetarii academice si
Obiective specifice
activitatii profesionale.
• Identificarea soluţiilor pentru dileme morale care apar în activitatea
didactică (predare – evaluare) şi de cercetare;
- Intelegerea metodelor de cercetare disciplinara si interdisciplinara
- Asimilarea practica a normelor de comportament academic si de cercetare
academica (e.g. evitarea discriminarii, favorizarii, coruptiei evitatea
plagiatului, autoplagiatului, aplicarea stilurilor de redactare in cazul
lucrarilor academice etc.).
1. Prezentarea cursului: scop, structura, conditii de absolvire. Notiuni
introductive
2. Tradiţii etice. Coduri etice universitare şi deontologice
3. Analiza comparativa: coduri etice, respectiv coduri deontologice din
diverse institutii academice si de cercetare
Conţinutul cursului
4. Metode de cercetare stiintifica si normele implicite si explicite asociate
5. Plagiatul, autoplagiatul
6. Legislatia in mediul academic. Reglementări europene şi internaţionale
7. Proprietatea intelectuala, drepturile de autor, marcile, inventiile, domeniul
public, licentele etc. Redactarea unei lucrări ştiinţifice
Bibliografie
Se indică în cadrul cursului
selectivă
20% - examen final (oral), asupra noţiunilor fundamentale predate
20% - activitate desfăşurată în timpul semestrului – discuţii interactive
Evaluare
20% - prezentarea unui studiu de caz în domeniul eticii sau deontologiei
40% - predarea şi evaluarea unei teme de casa personalizate tip referat
Standard minim de
Obţinerea a minimum 50% din punctajul final.
performanţă

33