Sunteți pe pagina 1din 9

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr.

3, iulie 2016

COMPORTAMENTUL BULLYING ÎN ŞCOALĂ –


FORMĂ SPECIFICĂ A VIOLENŢEI ŞCOLARE
Ioana Beldean-Galea, Ileana Maria Mireştean, Sorina Irimie, Cosmina Samoilă,
Petru Sandu, Anamaria Rusz
Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj

REZUMAT O atenţie sporită trebuie acordată victime-


lor-agresori, deoarece acestea prezintă un risc crescut
Fenomenul bullying în şcoală reprezintă o de a avea probleme atât socio-emoţionale cât şi com-
problemă internaţională, o ameninţare serioasă pen- portamentale.
tru dezvoltarea sănătoasă a copilului agresor dar şi Şcoala, care are un rol important în dezvoltarea
a victimelor acestui tip de comportament. Manifes- copiilor şi tinerilor, alături de familie şi societate, tre-
tarea acestei forme de agresiune în rândul elevilor buie să aibă în vedere o permanentă monitorizare şi
poate avea consecinţe negative atât pe termen scurt accesul la strategii de control ale comportamentelor cu
cât şi pe termen lung (poate persista chiar şi la vârsta risc pentru sănătatea fizică şi mentală, cu scopul men-
adultă) putând afecta starea de bine fizică, psihologică ţinerii unui nivel optim al stării de bine al copiilor.
şi socială a agresorilor cât şi a celor care devin ţinta Cuvinte cheie: violenţă şcolară, bullying,
bullying-ului. stare de bine psiho-socială, prevenţie

Bullying behavior in school – specific form


of school violence
ABSTRACT creased risk of developing socio-emotional and beha-
vioral disorders.
Bullying in schools represents an international
problem, a serious threat to the healthy development The school, through its important role in chil-
of the child aggressor and of the victims of this beha- dren and youth development, alongside with the fa-
vior alike. The manifestation of this form of aggres- milies and the society, have to consider a permanent
sion amongst school aged children can have short and monitoring of and access to strategies to control risk
long term negative consequences (that can manifest behaviors for physical and mental health, with the aim
even into adulthood), affecting the physical, psycho-
of maintaining an optimum level of wellbeing for the
logical and social wellbeing of both the aggressors
and victims of bullying. children.
An increased attention should be given to vic- Key-words: school violence, bullying, psyc-
tims-aggressors, because these individuals have an in- ho-social wellbeing, prevention

*
Autor corespondent: Ioana Beldean–Galea – Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănă-
tate Publică Cluj, L. Pasteur Nr. 6, 400349 Cluj-Napoca, email: galeaioana@yahoo.com
Articol primit în 7.06.2016, acceptat: 7.07.2016, publicat: 18.07.2016
Citare: Beldean-Galea I, Mireştean IM, Irimie S, Samoilă C, Sandu P, Rusz A. Bullying behavior in school – spe-
cific form of school violence. Journal of School and University Medicine 2016;3(3):31-39

31
Revista de medicină școlară și universitară

INTRODUCERE de a se îmbrăca sau a altor markeri sociali semnifica-


tivi pentru victimă (incluzând religie, rasă, dizabili-
Violenţa şcolară este un fenomen complex da- tate, înălțime, aspect, greutate etc.). Comportamentele
torită multitudinii de forme, cauze şi alte aspecte spe- adoptate de agresor sunt menite să prejudicieze repu-
cifice care au constituit obiectul mai multor studii de tația victimei. Formele ascunse sunt cel mai frecvent
specialitate din diverse domenii: psihologie, pedago- utilizate deoarece sunt mai greu identificate de adulţi.
gie, sociologie, medicină etc. De cele mai multe ori adulţii nu ştiu că există astfel de
În momentul de faţă este acceptată o definiţie
situaţii în şcoală.
largă a violenţei şcolare, care include pe lângă delinc-
Izolarea socială: se referă la situaţia în care
venţă şi fapte care scapă semnalărilor judiciare [1].
agresorul încurajează colegii victimei să o ignore sau
Sub eticheta “violenţă” se pot identifica o diversitate
să o înlăture în timpul pauzelor de recreere sau al unui
de forme de conduită. Potrivit lui Roşan [2] „defini-
joc organizat. Tratată ca un proscris de către colegii
ţia violenţei şcolare include pe lângă comportamentul
ei, victima va avea dificultăţi de socializare şi mai
agresiv şi alte tipuri de comportament violent, cum
mult poate fi predispusă la izolare socială mai târziu
ar fi bătaia, abuzul sexual, portul de arme şi violenţa
în viaţă. Agresorul poate amenința complicii lui cu o
bandelor”.
soartă similară dacă ar încerca să sprijine victima.
Comportamentul de tip „bullying” poate fi în-
Cyberbullying: poate avea loc prin mesaje text
cadrat în sfera conceptului general de violenţă şco-
sau prin internet și poate fi cunoscut numai de vic-
lară ca fiind o formă specifică a acesteia. Totodată
timă și de făptuitor, ceea ce îl face dificil de controlat.
este considerat de Olweus [3] drept „o subcategorie
Această situaţie poate să apară oriunde și în orice mo-
a comportamentului agresiv” care se caracterizează în
ment, datorită afluxului de tehnologie atât la școală
funcţie de trei criterii: (1) este un comportament agre-
cât și acasă. Agresorii virtuali sunt adesea victime ale
siv sau o acţiune de a face rău intenţionat; (2) este un
agresiunii din lumea reală care îşi descarcă frustrările
comportament care se repetă în timp; (3) relaţiile in-
asupra victimelor lor, din spatele unui ecran de calcu-
terpersonale se caracterizează printr-un dezechilibru
lator sau de telefon celular.
de putere. Mai mult, comportamentul de tip bullying
Centrul Naţional pentru Statisticile Educaţiei,
poate să se manifeste fără nici o provocare, iar acţiu-
nile negative pot fi realizate prin contact fizic, cuvinte, Statele Unite ale Americii, clasifică [6] comportamen-
gesturi obscene, excludere intenţionată dintr-un grup. tul de tip bullying după gradul de deschidere, în două
Creşterea interesului şi a numărului cercetări- categorii: comportamentul de tip bullying direct –
lor din acest domeniu au condus la identificarea mai deschis (implică agresiunea fizică şi unele forme ver-
multor forme care pot include diferite comportamente bale – amenințarea, insulta, tachinarea, provocarea,
reunite sub umbrela termenului de bullying. jignirea, poreclirea) şi indirect – ascuns, relaţional
(implică formele ascunse şi implicit izolarea socială,
e-mail-uri ameninţătoare).
FORME ALE COMPORTAMENTU-
Formele de manifestare ale comportamentului
LUI DE TIP BULLYING
de tip bullying variază în funcţie de sex.
Cele mai comune forme de manifestare ale Olweus [7] a studiat natura bullying-ului la
bullying-ului [4, 5] sunt: persoane de acelasi sex şi a descoperit că fetele au o
Forme verbale: ameninţarea, insulta, tachina- probabilitate mai mare decât băieţii să atace utilizând
rea, provocarea, jignirea, poreclirea şi bârfirea. excluderea socială.
Forme fizice: lovirea, îmbrâncirea, distrugerea Un alt studiu [8] a arătat că probabilitatea de a
sau furtul obiectelor personale. agresa (bullying), atât fizic cât şi verbal şi relaţional,
Forme ascunse: gesturi obscene şi mimarea alţi elevi este de cel puţin 1,5 ori mai mare în cazul bă-
victimei în spatele acesteia, răspândire de zvonuri ieţilor decât în cazul fetelor. Acelaşi studiu a precizat
false, glume răutăcioase cu intenţia de a umili vic- că în cazul băieţilor şansa de a fi agresat fizic este de
tima, privire fixă, excluderea victimei dintr-un grup, 3,5 ori mai mare decât în cazul fetelor. Pe de altă parte
manipularea prieteniilor, criticarea manierei victimei probabilitatea de a fi victimizat relaţional sau verbal

32
Articole științifice

de către alţi elevi este uşor crescută la băieţi compara- incluzând Anglia, precum şi alte culturi vorbitoare de
tiv cu fetele, dar nesemnificativ statistic. limbă engleză cum este SUA) [13].
Într-un studiu [9] privind sănătatea psihosoci- Smith şi colaboratorii săi, [13] au comparat ter-
ală a victimelor şi agresorilor de tip bullying direct meni din 14 limbi care sunt folosiţi pentru a descrie
şi indirect s-a arătat că, victimizarea de tip bullying comportamentul bullying şi au ajuns la concluzia că,
direct a avut un efect semnificativ statistic pe depresie potrivirea exactă a termenilor din limbi diferite în ceea
şi idee de suicid la fete dar nu şi la băieţi. Agresa- ce priveşte comportamentul bullying este un ideal ne-
rea directă, reprezintă un factor de risc mult mai mare realizabil. In cadrul aceluiaşi studiu s-a sugerat că, deşi
pentru comportamentul delincvent decât agresarea in- există dificultăţi în găsirea unor termeni perfect simi-
directă atât la băieţi cât şi la fete. Concluzia studiului lari din diverse limbi, care să descrie cu exactitate ter-
a fost că, asocierea dintre bullying şi sănătatea psi- menul de bullying, este necesar de ştiut cum ar putea
hosocială diferă notabil între fete şi băieţi precum şi fi comparaţi termenii şi dacă ei diferă, pe care dimen-
între formele directe şi indirecte ale bullyingului. Mai siune sau criteriu (ex. fizic/psihologic, direct/indirect,
mult, autorii au sugerat că intervenţiile care au ca scop grup/individual) apar în primul rând diferenţe.
stoparea comportamentelor de tip bullying trebuie să Fenomenul de bullying există pe toate conti-
ţină cont de aceste diferenţe pentru a fi eficiente. nentele lumii – Europa [8], SUA [10], Australia [14],
Frecvenţa manifestărilor agresive (bullying) şi Asia [15], Africa [16].
a victimizării descreşte odată cu înaintarea în vârstă Semnalarea din ce în ce mai frecventă a cazu-
[8, 10]. Elevii mai mari au o probabilitate mai mică rilor de bullying în şcolile din România a condus la
să-şi agreseze colegii decât elevii mai mici. În ceea ce creşterea interesului pentru acest domeniu şi implicit
priveşte victimizarea s-a raportat o tendinţă evidentă, la realizarea mai multor studii de specialitate axate pe
constantă de scădere a acesteia la clasele mai mari tema fenomenului bullying în şcolile din România.
faţă de clasele mici. Un studiu important realizat în şcolile din Ro-
mânia [17] care a avut ca obiectiv să identifice preva-
lența implicării în comportamente de tip bullying (ca
COMPORTAMENTUL DE TIP
agresor, victimă și victimă-agresivă) precum și ten-
BULLYING ÎN ŞCOALĂ, O dințele acestora în timp, la un eșantion reprezentativ
PROBLEMĂ INTERNAŢIONALĂ de elevi români cu vârste de 10, 13 şi 15 ani, a identi-
Fenomenul de tip bullying în şcoală reprezintă o ficat o creştere a prevalenţei fenomenului bullying din
problemă cu care se confruntă multe state ale lumii [11]. 2006 până în 2010 urmată de o descreştere semnifica-
Un studiu internaţional [12] efectuat în 25 de tivă din 2010 până în 2014 pentru cele trei categorii de
ţări (22 din Europa, Israel, SUA şi Canada) a arătat că comportamente studiate.
implicarea în comportamente de tip bullying la tineri
variază de la o ţară la alta, între 9% şi 15%. Concluzia CARACTERISTICILE PROTAGO-
studiului a fost că, deşi fenomenul bullying este o pro- NIŞTILOR IMPLICAŢI ÎN ACTE
blemă comună la nivelul ţărilor luate în studiu, totuşi AGRESIVE DE TIP BULLYING
compararea directă a prevalenţei nu este posibilă de-
Fenomenul “bullying” în şcoli afectează nega-
oarece metodologia variază între ţările studiate.
tiv atât existenţa victimelor cât şi a agresorilor. Cerce-
O dificultate întâmpinată de studiile internaţio- tările au descoperit legături semnificative între com-
nale care au ca scop compararea la nivelul mai mul- portamentul de tip bullying şi starea de bine fizică,
tor ţări a unor aspecte ale fenomenului bullying, este psihologică şi socială a copiilor.
aceea a comparării terminologiei.
Numeroase studii care au avut ca temă feno-
Agresorii
menul bullying au specificat că acest termen nu este
uşor de tradus, mai ales în limbile romanice care nu au Cercetătorii au identificat câteva caracteristici
o traducere directă a termenului (termenul „bullying” generale ale copiilor care îşi agresează (bully) colegii.
fiind familiar în limbile Germanice şi Scandinavice Aceşti copii tind să aibă personalităţi dominante, să

33
Revista de medicină școlară și universitară

fie impulsivi şi irascibili, devin frustraţi cu uşurinţă, ani. Studiul precizează că doar acei copii care mani-
întâmpină dificultăţi în respectarea regulilor; agresorii festă comportamente agresive de tip bullying şi toto-
băieţi sunt mai puternici în general faţă de ceilalţi bă- dată prezintă simptome psihiatrice grave la vârsta de
ieţi şi în particular faţă de victime [18]; au o atitudine 8 ani prezintă un risc crescut de a deveni delincvenţi
pozitivă faţă de violenţă [19, 20]; au un nivel mediu mai târziu. Comportamentul de tip bullying prezice
sau peste medie a stimei de sine [21]; par să-şi facă de asemenea şi alte tipuri de comportamente agresive
prieteni cu mai mare uşurinţă decât ceilalţi copii [10]. precum, distrugerea proprieţăţii, conducerea maşinii
Într-un studiu longitudinal [22] vizând relaţia sub influenţa alcoolului şi agresivitate în trafic.
dintre stabilitatea în timp a comportamentului de tip Cercetările sugerează faptul că adulţii care au
bullying, victimizării şi adaptarea socială în copilărie fost agresaţi în copilărie tind să aibă copii care devin,
şi adolescenţă, s-a precizat că elevii care au fost agre- la rândul lor, agresori [20]. Astfel, comportamentele
sori atât în copilărie cât şi în adolescenţă au fost mai agresive pot continua de la o generaţie la alta prin
puţin plăcuţi şi mai mult neplăcuţi de colegi pe peri- contagiune.
oada copilăriei şi totodată mai agresivi atât în copilă-
rie cât şi în adolescenţă; copiii care au fost agresori Victimele pasive
numai în copilărie nu diferă (în ce priveşte adaptarea
socială) în adolescenţă de cei neimplicaţi în compor- Potrivit lui Olweus (1993) [30] victimele pa-
tamente de tip bullying. sive tind să fie copii prudenţi, sensibili, mai mici de
Comportamentul de tip bullying este asociat cu statură şi mai slabi decât elevii agresori, nesiguri,
diverse probleme de sănătate mentală: deficit de aten- cărora le este greu să se facă auziţi de către colegi.
ţie, depresie, tendinţe suicidare şi tulburare de condu- Alte cercetări realizate asupra copiilor cu dizabilităţi
ită de tip opoziţionist [23, 24]. sugerează că acei copii care au anumite dizabilităţi
Într-un studiu longitudinal [25] care a avut ca precum balbismul [31], tulburările motorii, distrofia
scop clarificarea relaţiei de tip cauză sau consecinţă musculară sau hemiplegia [32] ar putea fi ţinte mult
dintre comportamentul de tip bullying şi probleme mai probabile ale bullying-ului.
psihopatologice a concluzionat că problemele sociale, Unele caracteristici ale victimelor pasive pot fi
agresiunea şi problemele de externalizare sunt con- privite atât ca factori care contribuie la victimizare,
secinţe ale comportamentului agresiv de tip bullying. cât şi drept consecinţe ale acesteia [3]. De exemplu,
Frecvent, comportamentul de tip bullying a fost nesiguranţa unui copil poate fi considerată ca factor ce
relaţionat pozitiv cu diverse forme ale devianţei şco- contribuie la abuz sau nesiguranţa unui copil agresat
lare [10, 26]. periodic poate fi o consecinţă a bullying-ului.
Elevii agresori manifestă o aversiune faţă de me- Bullying-ul poate afecta serios funcţionarea
diul şcolar în ciclul gimnazial [10] ca atare există o pro- psiho-socială, munca şcolară şi sănătatea fizică ale
babilitate semnificativ mai mică să manifeste o mare copiilor care devin ţinta bullying-ului. Pe baza unor
adaptare sau ataşament faţă de mediul şcolar [27]. studii realizate pe parcursul a două decenii, Hawker
Copiii care îi agresează pe alţii suferă adesea şi Boulton [33] au întocmit o meta-analiză referitoare
consecinţe pe termen lung datorită comportamentului la relaţia dintre victimizare şi inadaptare psiho-soci-
lor de tip bullying. ală. Rezultatele au arătat că victimizarea apare con-
Cercetările au descoperit că, la vârsta adultă, comitent cu depresia, singurătatea, anxietatea socială,
adesea agresorii afişează comportamente de externali- precum şi stima de sine scăzută atât la nivel social
zare şi hiperactivitate [28]. cât şi în ansamblu. Efectele cele mai intense au fost
Utilizând informaţii despre ofensele criminale observate pentru depresie.
din registrele poliţiei [29] s-a arătat că 1/3 dintre toate O altă meta-analiză [34] a arătat că victimiza-
infracţiunile juvenile ale adolescenţilor cu vârste cu- rea este legată de evitarea activităţilor şcolare, rezul-
prinse între 16-20 ani au fost săvârşite de către cei tate şcolare slabe şi lipsa plăcerii de a participa la acti-
care au manifestat frecvent comportamente de tip vităţile şcolare, numărul scăzut de prieteni şi calitatea
bullying sau au fost victime agresive la vârsta de 8 scăzută a prieteniilor.

34
Articole științifice

Salmivalli [35] a investigat posibile legături mai singure şi au mai multe probleme cu colegii, dar
între trei tipuri de probleme ce afectează relaţiile în şi rezultate şcolare mai slabe, victimele-agresor sunt
cadrul grupului: victimizarea, respingerea şi lipsa pri- adesea implicate în comportamente cu risc pentru să-
etenilor precum şi percepţia copiilor asupra propriei nătate (consum mai mare de alcool şi ţigări) compara-
persoane şi a copiilor de aceeaşi vârstă. Rezultatele au tiv cu colegii lor [10].
indicat faptul că victimizarea era asociată cu o părere Agresorii/victime, au o mai mare probabilitate
din ce în ce mai proastă despre colegi. Cu cât un copil să sufere simptome psihosomatice precum dureri de
era mai agresat cu atât mai mult acesta începea să per- umeri şi gât, dureri în zona lombară, dureri de stomac,
ceapă copiii de aceeaşi vârstă ca fiind ostili, nedemni senzaţii de tensiune şi iritare, „explozii emoţionale”,
de încredere, cu intenţii rele etc. Victimizarea nu a avut dificultăţi în a adormi şi a se trezi, dureri de cap şi ex-
nici o influenţă asupra părerii despre sine, însă o părere tenuare comparaţiv cu elevii neimplicaţi în bullying,
proastă despre sine era în mod clar un antecedent al cu victimele şi cu agresorii [37].
victimizării (precum şi alte probleme de relaţionare, Numeroase studii au avut ca obiectiv observa-
precum respingerea şi lipsa prieteniilor reciproce). rea efectelor pe termen lung ale victimizării şi agresă-
Unele consecinţe ale victimizării pot persista rii de tip bullying asupra copiilor. Acestea au arătat că
şi la vârsta adultă. Mulţi dintre adulţii care au fost acei copii care devin victime – agresive la vârste mici
victime ale comportamentului de tip bullying în co- nuau doar mai multe simptome psihiatrice comparativ
pilărie au declarat că cel mai mult le-au fost afectate cu alţi copii (chiar şi agresori sau victime) ci şi mai
relaţiile personale în viaţa adultă [31]. Aceştia erau multe simptome psihiatrice mai târziu în viaţă (depre-
mai deprimaţi şi aveau o stimă de sine mai scăzută sie, anxietate, simptome psihosomatice, tulburări de
decât cei care nu fuseseră agresaţi [18]. În unele situa- alimentaţie şi probleme de sănătate mentală corelate)
ţii, fostele victime au dus la îndeplinire acte de răzbu- [23, 28] precum şi un risc semnificativ de a consuma
nare, inclusiv crimă, împotriva foştilor agresori [20]. alcool şi droguri în adolescenţă [24].
Atunci când fostele victime au copii, pot să reacţio- CAUZE ŞI FACTORI DE RISC
neze exagerat la comportamente pe care le consideră
ca fiind bullying, contribuind la un ciclu al protejării Există multiple cauze şi factori care pot influ-
exagerate între generaţii. Acest lucru poate să inhibe enţa implicarea copiilor şi adolescenţilor în compor-
dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a conflictelor la tamente de tip bullying atât ca agresor şi victimă cât
copii, supunându-i unui risc crescut de a deveni urmă- şi ca victimă-agresor.
toarea generaţie de victime [36]. Pe lângă factorii de risc de ordin personal (tră-
săturile specifice elevului) care pot fi implicaţi în apa-
Victimele-agresor riţia comportamentului de tip bullying, au fost iden-
tificaţi şi factori de risc din mediul familial şi social.
Aceşti copii catalogaţi victime-agresor, îi agre- Inconsecvenţa părinţilor (excesiv de protectori
sează pe alţii şi sunt agresaţi la rândul lor. Victime- şi neglijenţi) şi uneori abuzul asupra copilului sunt
le-agresor au multe caracteristici ale victimelor pa- factori de predicţie ai transformării ulterioare în vic-
sive, dar tind de asemenea să fie hiperactive [24]. time-agresori [38]. Implicarea excesivă a părinţilor în
Mai multe cercetări [10, 27] sugerează exis- activitatea şcolară [10]; o relaţie părinte-copil carac-
tenţa unui motiv aparte de îngrijorare în privinţa terizată printr-o apropiere excesivă [39]; relaţia ostilă
victimelor-agresor, deoarece acestea demonstrează între copil şi mamă [40] reprezintă factori de predicţie
frecvent nu doar problemele socio-emoţionale ale co- ai victimizării ulterioare pentru copil.
piilor vicitimizaţi, ci şi problemele comportamentale Utilizarea unor metode bazate pe forţă pentru
ale agresorilor. controlarea comportamentelor; lipsa căldurii, impli-
Aceşti tineri par să reprezinte un grup cu un cării şi supravegherii din partea părinţilor; permisivi-
risc deosebit de ridicat, caracterizat printr-o mai slabă tate; inconsecvenţă, reprezintă factori de predicţie ai
funcţionare psiho-socială şi şcolară decât a victime- implicarii copiilor în comportamente de tip bullying
lor şi a agresorilor [27]. Pe lângă faptul că se simt ca agresori [18, 21, 30, 41].

35
Revista de medicină școlară și universitară

Statutul socio-economic scăzut reprezintă de şcoli. Aceste programe au fost evaluate în ţări şi în
asemenea un factor de risc implicat atât în agresivitate condiţii diferite. Cu toate că literatura de specialitate
de tip bullying cât şi în victimizare; etnia poate con- conţine descrieri şi evaluări ale programelor şi com-
stitui un factor de risc implicat în victimizare, mino- ponentelor lor, totuşi este dificil să se stabilească care
rităţile etnice fiind predispuse să devină victime [42]. programe sunt cele mai eficiente pentru o anumită
Totuşi cauzele şi condiţiile incriminate în apa- populaţie şcolară (din ţările în care nu au fost imple-
riţia comportamentului de tip bullying nu trebuie luate mentate astfel de programe) deoarece există diferenţe
în considerare separat ci aşa cum precizează Preda [43] sociale şi culturale între ţări.
„în cercetarea genezei agresivităţii, a violenţei şi în ge- Limber [7] consideră că cele mai eficiente şi
neral, în studierea etiologiei comportamentului infrac- cuprinzătoare strategii sunt cele care implică întreaga
ţional, trebuie să se pornească de la o concepţie interac- şcoală pentru a schimba climatul şcolar şi normele de
ţionistă, sistemică”. Autorul consideră că este necesară comportament, cum este programul lui Olweus im-
o abordare plurifactorială ţinându-se seama de: cauze plementat în câteva sute de şcoli din întreaga lume.
şi condiţii de nivel societal (economice, politice, orga- Pe baza programului menţionat anterior, au fost
nizatorice, socio-culturale, morale, etc.); cauze de nivel dezvoltate alte programe. Unul dintre acestea este
psihoindividual (toleranţă scăzută la frustrare, autocon- „Programul de intervenţie anti-bullying din şcolile
trol deficitar, egocentrism, impulsivitate şi agresivitate, flamande” [44] care include: activităţi de interven-
subestimarea gravităţii greşelilor şi a actelor disociale ţie – pentru părinţi si profesori, ca acţiune la nivel de
şi antisociale comise, sentimente morale insuficient şcoală; activităţi pentru grupurile de colegi, ca acţi-
dezvoltate, indiferenţă şi dispreţ faţă de activităţile so- une la nivel de clase; activităţile legate de curriculum
ciale utile, evitarea activităţilor voluntare, dorinţa de a pentru grupurile de elevi; activităţi individuale cen-
obţine rezultate fără efort, aversiune faţă de normele trate atât pe elevii agresori cât şi pe cei victimizaţi.
juridice şi morale, stimă de sine scăzută şi aderarea la În urma aplicării programului s-a obţinut o scădere a
statutul de delincvent etc.); cauze şi condiţii de nivel frecvenţei comportamentelor de tip bullying la clasele
psihosocial (factori de natură familială: divergenţa mici, dar nu şi la cele mari. Alte proiecte antibullying
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, importante care au fost evaluate în şcoli sunt „DEF
atitudinea „rece-indiferentă” a părinţilor, atitudinea Sheffield Bullying Project” [45]; „Proiectul bullying”
autoritară, tiranică a părinţilor, atmosfera conflictuală a lui Davis [46]. Un proiect important realizat recent
şi perturbarea climatului moral al familiei, dezorga- în Europa este „Ghidul European de Bune Practici
nizarea familiei; factori extrafamiliali: inadaptare sau Anti-bullying” [47] în cadrul căruia a participat şi Ro-
dezadaptare şcolară, influenţa grupurilor delictogene, mânia. Proiectul a avut ca scop stabilirea unui sistem
influenţele mass-mediei asupra delincvenţei). integrat de gestionare a informațiilor, oferind posibili-
Glew şi colaboratorii săi [19] oferă o diagramă tatea de a identifica și disemina cele mai bune practici.
(a se vedea Figura 1) referitoare la modul în care mul- În literatura de specialitate sunt precizate unele
tipli factori contribuie la apariţia problemelor de tip strategii de intervenţie [48], care pot fi utile în mo-
bullying la elevi, sugerând totodată la ce nivel este ne- delarea unei culturi şcolare care promovează respec-
cesar a se interveni pentru a stopa aceste manifestări. tul, recunoaşterea, învăţarea, siguranţa şi experienţele
Autorii precizează că această schemă reprezintă un ma- pozitive pentru toţi elevii: acordarea de ajutor victi-
terial informativ proiectat cu scopul de a ajuta familiile melor; încurajarea participării active a părinţilor şi a
să înţeleagă că fenomenului bullying în şcoală este o altor adulţi, în fine a comunităţii; supravegherea ele-
problemă şi că permiterea acestui tip de comportament vilor în timpul pauzelor, mai ales în curte, la toalete
poate să conducă la multiple consecinţe negative. şi pe coridoarele aglomerate; stabilirea şi aplicarea de
reguli şi consecinţe clare pentru comportamentele de
MĂSURI DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE tip bullying; implicarea claselor în discuţii şi activităţi
legate de bullying.
Au fost implementate numeroase programe Necesitatea implicării grupului de copii (clasă
care au urmărit ameliorarea fenomenului bullying în sau şcoală) în discuţii şi activităţi legate de bullying este

36
Articole științifice

susţinută de ideea conform căreia, comportamentul de Şcoala ca instituţie de dezvoltare primară a so-
tip bullying are influenţe negative nu doar asupra fiecă- cietăţii are un important rol in dezvoltarea copilului.
rui copil în parte ci şi asupra grupului (ex. Elevii dintr-o Este vital ca aceasta să fie susţinută de societate şi îm-
clasă). Intervenţiile eficiente trebuie să se concentreze preună să rezolve problema bullying-ului deoarece în
nu doar asupra agresorilor, ci şi asupra spectatorilor final „agresiunea şi victimizarea sunt probleme care
care mai degrabă încurajează (în mod activ sau pasiv) afectează pe toată lumea” [49].
decât să descurajeze comportamentul agresorului [35].

Copilul victimă a agresiunii de tip bullying Copilul agresiv


– Anxios – Agresiv
– Nesigur – Recompensat de influenţa socială
– Tăcut – Imagine de sine bună sau medie
– Timid – Încrezător
– Pasiv – Nivel scăzut al empatiei sau anxietăţii
– Stimă de sine scăzută

Şcoala şi comunitatea
– Comportamentul de tip bullying este acceptat
– Ignoranţă în ceea ce priveşte extinderea comportamentelor de tip bullying
– Sancţiuni neclare
– Lipsa educaţiei anti-bullying pentru elevi

Confruntarea cu evenimente de tip bullying


– Copilul victimizat plânge şi se retrage
– Agresorul nu este empatic
– Elevii spectatori la scene de tip bullying nu se implică sau chiar recompen-
sează într-un fel pe agresor, de teamă să nu fie chiar ei agresaţi.

Victimele Agresorii
– Nu discută despre agresiune Familia – Persistă lipsa empatiei
– Poartă un sentiment de ruşine şi jenă Nu este conştientă de – Nici o direcţie pozitivă
– Se simt izolaţi ceea ce se întâmplă – Nu le pasă de sancţiunile sociale
– Pot merge până la a comite crime

Figura 1. Factorii care pot contribui la apariția problemelor de p bullying și nivelurile


la care se poate interveni (după Glew, Rivara și Feudtner, 2000).

37
Revista de medicină școlară și universitară

Bibliografie 15. Sittichai R,. Smith PK. Bullying in South-East Asian


Countries: A review (Review) Aggression and Violent Beha-
1. Anghel F, Liiceanu A, Săucan D, Voinea L. Legislaţie vior 2015;23:22-35
privind drepturile copilului, violenţa şi violenţa şcolară. În: 16. Liang H, Flisher AJ, Lombar CJ. Bullying, violence,
Jigău M, Liceeanu A, Preoteasa L (coord.) Violenţa în şcoală. and risk behavior in South African school students. Child
Bucuresti: Ed. Alpha MDM 2006; 32-44. Abuse & Neglect 2007;31:161–171
2. Roşan A. Comportamentul violent-screening şi strate- 17. Cosma A, Balázsi R, Băban A. Time trends in bullying
gii de intervenţie. Cluj-Napoca: Editura Alma Mater 2009. involvement among Romanian school aged children from
3. Olweus D. In Smith PK, Morita Y, Junger-Tas J, 2006 to 2014 Procedia – Social and Behavioral Sciences
Olweus D, Catalano R, Slee P. The Nature of School Bullying: 2015:17 – 24
A Cross-National Perspective Publisher Routledge, Taylor & 18. Olweus D. Bullying at school: What we know and
Francis Group, London, UK 1999, 7–21, accesabil la: http:// what we can do. New-York: Wiley-Blackwell 1993.
books.google.ca/books?id=Fj6i8AHNT5AC&printsec=front- 19. Glew G, Rivara F, Feudtner C. Bullying: Children
cover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa- Hurting Children. Pediatrics in Review 2000;21: 183-190
ge&q&f=false 20. Carney AG, Merrell KW. Bullying in schools: per-
4. http://nobullying.com/types-of-bullying-in-schools/: spectives on understanding an preventing an international
5. http://www.stopbullying.gov/what-is-bullying/defini- problem. School Psychology International 2001;22:364-382
tion/index.html#types 21. Duncan RD. Maltreatment by parents and peers: the
6. DeVoe JF, Kaffenberger S, Chandler K. Student Re- realationship between child abuse, bully victimization and
ports of Bullying. Results from the 2001. School Crime psychosocial distress. Child Maltreatment 1999;4:45-55
Supplement to the National Crime Victimization Survey. Sta- 22. Scholte RHJ, Engels RCME, Overbeck G, De Kemp
tistical Analysis Report 2005; accesabil la: http://nces.ed.gov/ RAT, Haselager GJT. Stability in Bullying and Victimiya-
pubs2005/2005310.pdf tion and its Assotiation with Social Adjustment in Childhood
7. Limber SP. Addressing Youth Bullying Behaviour. in: and Adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology
Fleming M, Towey K. (eds.) Educational Forum on Adoles- 2007;35:217-228
cent Health: Youth Bullying 2002: 4-18 23. Kaltiala-Heino R, Rimpela M, Rantanen P, Rimpela
8. Scheithauer H, Hayer T, Petermann F, Jugert G. Physi- A. Bullying at school – an indicator of adolescences at risk for
cal, Verbal, and Relational Forms of Bullying Among German mental disorders. Journal of Adolescence 2000;23:661-674
Students: Age Trends, Gender Differences, and Correlates. 24. Kumpulainen K, Rasanen E, Puura K. Psychiatric di-
Aggressive Behavior 2006; 32: 261-275 sorders and the use of mental health services among children
9. Van der Wal MF, de Wit CAM, Remy A. Harassing, involved in bullying. Aggressive Behavior 2001;27:102-110
psychosocial health among young victims and offenders of di- 25. Kim YS, Leventhal BL, Koh YJ, Hubbard A, Boyce
rect and indirect bullying. Pediatrics 2003; 11(6): 1312-1317 TW. School Bullying and Youth Violence Causes or Con-
10. Nansel RT, Overpeck M, Pilla RS, Ruan WJ, sequences of Psychopatologic Behavior? Archives of General
Simons-Morton B, Scheidt P. Bullying Behaviors Among US Psychiatry 2006;63:1033-1041. On line version, www.arch-
Youth: Prevalence and Association with Psychosocial Adjust- genpsychiatry.com
ment. Journal of the American Medical Association 2001; 26. Baldry AC, Farrington DP. Bullies and delinquents:
285(16): 2094-2110 personal caracteristics and parental styles. Journal of Com-
11. Walsh S, Cosma A. Bullying. In: Inchley J et al. eds. munity & Applied Social Psychology 2000;10:17-31
Growing up unequal: gender and socioeconomic differences 27. Haynie D, Nanel T, Eitel P. Bullies, Vistims, and
in young people›s health and well-being. Health Behaviour bully/vistims; distinct group of a risk youth. Journal of Early
in School-aged Children (HBSC) study: international report Adolescence 2001;21:29-49
from the 2013/2014 survey. Copenhagen, WHO Regional Of- 28. Kumpulainen K, Rasanen E. Children involved in
fice for Europe, 2016 (Health Policy for Children and Adoles- bullying at elementary and school age: their psychiatric symp-
cents, No. 7) toms and deviance in adolescence. Child abuse & Neglect
12. Nansel TR, Crayig W, Overpeck MD, Saluja G, Ruan 2000;24:1567-1577
J. Cross-national consistency in the relationship between 29. Sourander A, Jensen P, Ronning JA, Elonheimo H,
bullying behaviours and psychosocial adjustment. Archive of Niemela S, Helenius H. Childhood bullies and victims and
Pediatrics and Adolescents 2004; 158(8):730-746 their risk of criminality in late adolescence. Archives of Pedi-
13. Smith PK, Cowie H, Olafsson RF, Liefooghe PD. De- atrics & Adolescent Medicine 2007;161:546-552
finition of bullying: A comparison of terms used, and age and 30. Dake JA, Price JH, Telljohann SK. The nature
gender differences, in a fourteen-country international com- and extend of bullying at school. Journal of School Health
parison. Child Development, 2002;73(4):1119-1133 2003;73(5):173-180
14. Kotevski A, Tollit M, Smith R, Herrenkohl T, Toum- 31. Hugh-Jones S, Smith PK. Self-reports of short-and
bourou JW, Catalano RF. Longitudinal Predictors of Cyber long-term effects of bullying on children who stammer. Bri-
and Traditional Bullying Perpetration in Australian Secondary tish Journal of Educational Psychology 1999;69:141-158
School Students. Journal of adolescent health 2012;51(1):59– 32. Dawkins J. Bullying in schools: doctors’ responsibili-
65 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.11.019 ties. British Medical Journal 1995;310:274-275

38
Articole științifice

33. Hawker D, Boulton M. Twenty years research on peer 41. Espelage D, Bosworth K, Simon T. Examining the so-
victimization and psychosocial maladjustment: A meta-analytic cial context of bullying behaviors in early adolescence. Jour-
review on cross-sectional studies. Journal of Child Phychology nal of Counseling & Development 2000;78:326-333
& Psychiatry & Allied disciplines 2000;41:441-455 42. Wolke D, Woods S, Stanford K, Schultz H. Bullying
34. Card NA, Stucky BD, Sawalani GM, Little TD. Direct and victimization of primary school children in England and
and indirect aggression during childhood and adolescence: Germany: Prevalence and school factors. British Journal of
A meta-analytic review of gender differences, intercorre- Psychology 2001;92:673-696
lations, and relations to maladjustment. Child Development 43. Preda V. Delicvenţa juvenilă o abordare multidiscipli-
2008;79(5):1185-1229 nară. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană 1998;48
35. Salmivalli C. Consequences of School Bullying and 44. Stevens V, de Bourdeaudhuij I, Van Oost P. Bullying
violence. In Munthe E, Solli E, Ytre-Arne E, Roland E. (Eds) in Flemish schools: An evaluation of anti-Bullying interven-
Taking fear out of schools Stavanger. Norway 2004;29-35. tion in primary and secondary schools. British Journal of Edu-
accesabil: http://saf.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/ cational Psychology 2000;70:195-210
Taking%20 Fear%20out%20of%20Schools.pdf 45. Sharp S, Smith PK. Bullying in UK schools: The
36. MCNamara B, McNamara E. Keys to dealingwith DES Sheffield project. Early Child Development and Care
bullies. Hauppauge, New York: Barron’s 1997 1991;77(1):47-55
37. Williams K, Chambers M, Logan S, Robinson D. Asso- 46. Davis S. 2002 http://www.stopbullyingnow.com/yvp.
ciation of common health symptoms with bullying in primary htm
school children. British Medical Journal 1996;313:17-19 47. Ghidul European de Bune Practici Antibullying.
38. Shields A, Cicchetti D. Parental maltreatment and Editori Artinopoulou V, Michael I. Aprile 2014 accesabil
emotion dysregularion as risk factors for bullying and victi- la: http://www.antibullying.eu/sites/default/files/guide_of_
mization in middle chilhood. Journal of Clinical Child & Ado- good_practices_ro.pdf
lescent Psychology 2001;30:349-363 48. Smokowski PR, Kopasz KH. Bullying in School: An
39. Ladd GW, Ladd BK. Parenting behaviour and pa- Overview of Type s, Effects, Family Characterictics, and In-
rent-child relation-ships:correlates of peer victimization. De- tervention Strategies. Children & School 2005;27 (2):101-110
velopmental Psychology 1998;34:1450-1458 49. Morrison B. Bullying and Victimisation in Schools:
40. Schwartz D, Dodge KA, Petit GS, Bates JE. Fri- A Restorative Justice Approach 2002. Criminology Research
endship as a moderating factor in the pathway between early Council, 219, Versiunea on line, http://www.aic.gov.au.
harsh home environment and later victimization in the peer
group. Developmental Psychology 2000;36:646-662

39

S-ar putea să vă placă și