Sunteți pe pagina 1din 2

1. Definiți finanțele și prezentați relațiile financiare.

are. Atribuțiile Min Fin: astfel: direct de către organele fiscale de la plătitori/ prin stopaj la
Finanțele reprezintă operațiile bănești ce intervin între participanții la Stabilește echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului sursă/ prin aplicarea de timbre fiscale. Încasarea imp de către org
formarea și repartizarea fondurilor bănești destinate susținerii de stat și a rectificării acestuia; fiscale direct de la plătitori are 2 variante de realizare – plătitorul este
acțiunilor publice și afacerilor private. Elaborează clasificația indicatorilor privind finanțee publice; obligat să se deplaseze la sediul org fisc pt a achita imp datorat statului/
Stabilește măsuri pt asig echilibrului financiar-valutar org fisc se depl la sediul/domiciliul plătitorului pt a le solicita să achite
Relațiile financiare reprezintă rel economice, bănești de constituire și Elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea imp.lor directe impozitul.
repartizare a fondurilor financiare publice necesare satisfacerii și indirecte și urmărețte perfecționarea așezării acestora
necesităților colective de societate. Aceste relații sunt: sociale (între Înfăptuiește politica vamală
membrii societății), economice (strâns legate de procesul ec în care se 19. Def conceptul de capital economic și financiar.
Asigură administrarea monopolului de stat
produc bunuri și alte valori), de repartișie (transferuri către sau de la Dpdv financiar, capitalul este cantitatea de monedă adusă de
Acționează, prin mijloace specifice, pt combaterea evaziunii fiscale și a acționari/asoc la care se adaugă suma generată de activitatea proprie și
stat), bănești (exprimate întotdeauna sub formă bănească) corupției imobilizată în deținerea capitalului economic
2. Care este diferența dintre relațiile bănești și relațiile financiare? 11. Definiți ch publice și prezentați trăsăturile acestora. Dpdv patrimonial, cap fin rep fonduri proprii. El poate fi schimbat la
Relațiile băneștischimbare a formelor valorii marfăbani sau Ch publice reprezintă consumurile de res fin efectuate de autoritățile prețul pieței dat de cursul la bursă al acțiunilor, sit în care apare
banimarfă publice, potrivit opțiunilor politice ale forțelor aflate la putere, în capitalizarea bursieră (val capit financiar corespunzătoare cursului la
Relațiile financiare transfer de valoare:pf și pj fonduri bănești ale vedera furnizării de bunuri publice, acordării de transf financ unor cat bursă).
statului socio-economice definite și asigurării stabilității macroeconomice Dpdv juridic este utilizată noțiunea de capital social – contribuție în
numerar sau în natură a asociaților/acționarilor la
3. Care sunt particularitățile transferului de val care generează rel. Trăsături: reprezintă un consum final sau un avans de PIB/ aparțin constituirea/dezvoltarea întreprinderii
financ.? sectorului public/ asigură funcționalitatea autorităț publice în vederea
În primul rând, apariția rel fin este det de transf, în formă bănească, de exercit de către acestea a fcț de alocare, distribuție și stabiliz/ vol și 20. Cum pot fi structurate capitalurile întreprinderii. - Pot fi
val de la pj la fondurile ce se constituie în economie sau de la aceste finalitatea consumului de res fin publice sunt statuate prin lege/ capitaluri proprii (fonduri proprii) sau împrumutate (credite).
fonduri la dispoziția pj sau pf beneficiare. Transf de val are de la bun exprimă optica și doctrina politică a forțelor politice aflate la putere/ 21. Prezentați capitalurile proprii.
început caract unui transf de putere de cumpărare, în cazul în care niv și struct acestora depind de o multitudine de factori Se formează din contribuții interne și externe. Contribuțiile interne sunt
transf se face în natură, acesta exprimă rel de repartiție, dar nu dă constituite din sumele ce se degajă ca urmare a capacității de
naștere la rel fin. 12. Enumerați crit de grupare a ch. Publice și prezentați struct autofinanțare a ag ec/întreprinderii. Autofinanțarea – capacit unui ag ec
acestora după crit economic. de a-și forma din res proprii atât fondurile de dezv, cât și cele privind
În al 2-lea rând, transf de val la fondurile ce se constituie în economie se Se folosesc următoarele tipuri de clasificații: administrativă, economică, stimularea personalului. Contribuțiile ext intervin în principal în cazul
efectuează, de regulă, fără contraprestație directă. Astfel, soc com care a funcțională, financiară, în fcț de rolul lor în procesul reprod sociale, creării cap soc al ag ec nou înființați. În cazul reg autonome crearea cap
vărsat la bugetul de stat o sumă de bani cu titlul de imp pe profit nu are gruparea folosită de organismele ONU și clasificații mixte/combinate. soc este asig de stat. în cazul soc com cap soc este format prin aportul în
dreptul să solicite statului nici rambursarea acestuia și nici o altă Clasificația economică are în vedere 2 crit de delimitare a ch: primul – numerar/natură a participanților la constituirea soc respective.
prestație de egală valoare. ch curente (de funcționare) și ch de capital (de investiții); al 2-lea – ch
administrative sau ale serviciilor publice și ch de transfer 22. Prezentați capitalurile împrumutate.
4. Prezentați tipologia relațiilor financiare. Dpdv al termenelor de acordare și utilizare se împart în împrumuturi pe
Relațiile care exprimă un transfer de resurse bănești fără echivalent și (redistribuire)
tm scurt, mediu și lung
cu titlu nerambursabil – rel fin clasice, care ăși găsesc reflectarea în 13. Care este diferența dintre ch publice și ch bugetare? În fcț de proveniența/originea/natura celor ce acordă împr pe tm lung
bugetul de stat, în bug asig soc de stat sau bug locale Ch. publice se referă la totalitatea cheltuielilor efectuate prin acestea pot fi: obligatare; de la organismele specializate (cele acordate
Rel care exprimă un împrumut de res bănești – pe o perioadă de timp intermediul instituțiilor publice (aparat de stat, instituții de armată etc.) de organisme de plasament în valori imobiliare, constituite ca fonduri
det, pt care se percepe dobândă, acestea sunt rel de credit, mijlocite de care se acoperă fie de la buget (pe plan central/local), fie din fonduri închise de investiții); de la stat, de la bănci
bănci, sau de alte instituții specializate extrabugetare sau de la bugetele proprii ale instituțiilor sau din Împrumuturi pe tm mediu: leasing, credit pe tm mediu propriu-zis,
Rel care exprimă, după caz, un transf facultativ sau oblgatoriu – de res veniturile obținute de acestea. Ch. bugetare se referă la acele ch care se credit ipotecar, factoring
bănești, în schimbul unei contraprestații care depinde de producerea acoperă de la bugetul de stat, din cele locale, sau cel al asig soc de stat.
unui fenomen aleatoriu ch bugetare au o sferă mai restrânsă decât ch publice, în cadrul cărora 23. Care sunt modalitățile de formare a capitalurilor.
Rel care apar în proc formării și repartizării fondurilor bănești la sunt cuprinse. Aportul în bani și în natură
ispoziția întreprinderilor – în vederea desf act economice și dezv Autofinanțarea
acesteia Creditarea
14. Def conceptele de res financiare și res financiare publice. Leasing-ul
5. Prezentați asemănările și deosebirile dintre finanțele publice și Res fin – totalitatea mijloacelor bănești necesare realizării obiectivelor Finanțarea bugetară
cele private. economice, și soc într-un interval de timp. La niv naț cuprind ansamblul
Fin publice sunt indisolubil legate de existența statului, iar cele res fin ale autorit și instituțiilor publice, res întrep publice și private, res 24. Care sunt formele de materializare a capitalurilor.
privatede existența întreprinderii ca entitate economică producătoare organismelor fără scop lucrativ, precum și res populației. Forme: active imobilizate amortizabile; active imobilizate
de profit neamortizabile; active circulante (valori de exploatare, valori
Fin publice se manifestă la niv macroeconomic, cele private la niv Res fin publice includ resursele administrașiei de stat centrale și locale, realizabile, disponibilități bănești)
microeconomic res asig sociale de stat și resursele instituțiilor publice cu caracter
Scopul principal al fin publice este satisfacerea nevoilor publice prin autonom. Res fin publice împreună cu res fin private constituie
resursele fin ale întreprinderii. 25. Prezentați pe scurt sursele de finanțare a fondurilor
intermediul utilităților publice, iar în sit fin private se urmărește gest întreprinderii.
fondurilor întrep în vederea obț profitului 15. Enumerați și prezentați indicatorii de analiză ai veniturilor Surse proprii: Autofinanțarea – surplus monetar degajat în timpul unui
Fin publice se supun dreptului public, cele private sunt generate de publice. ex fin și pus la dispoziția întreprinderii pt finanțarea creșterii sale.
dreptul comercial Există 3 cat de indicatori Surse proprii externe – fie din majorările de capital subscris de acționari
Atât fin publice cât și cele private se confruntă cu probleme de echilibru Indicatori privind nivelul veniturilor publice –categorii - valoarea totală vechi/noi, fie din subvenții sau prime
financiar a veniturilor publice (însumarea ven publice și se poate exprima în Surse împrumutate: Credite bancare pe termen mediu și lung – au o
6. Caracterizați funcția de repartiție a finanțelor. mărime nominală și reală);pe plan internaț: ponderea veniturilor scadență mai mare de 1 an, se urmărește ca această scadență să
Presupune formarea fondurilor de res fin și distribuirea acestora publice în PIB; veniturile publice medii pa locuitor exprimate în euro coincidă cu durata de viață economică a investiției ce va fi finanțată.
Redistribuirea ven se face între: membrii soc, ag es, sfera productivă și Indicatori privind structura veniturilor publice – exprimă ponderea Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni – contracte pe tremen
cea neproductivă, redistribuire în plan teritorial sau internațional fiecărei cat de ven publice în totalul de ven /grupă de ven.acești mediu/lung, prin care beneficiarul împrumutului se obligă să plătească
Înainte de repartizare se parcurg următ etape: identif nevoilor, indicatori se calc pe baza clasificării ven publice. deținătorului obligațiunii tranșele și dobânzile la anumite date.
cuantificarea acestora, ierarhizarea lor în funcție de importanță și Indicatorii privind dinamica ven publice – o serie de indicatori – modif
acuitate. nominală și reală, în mărime absolută și relativă/ modif ponderii ven
publice în PIB/ modif ven publice medii pe locuitor/ modif ponderii ven 26. Def costul capitalului și prezentați formele acestuia.
Distribuirea res fi reprez dimensionarea vol ch publice pe destinații
precum: învățământ, sănătate, cultură/ asig soc și protecție socială/ publice/ elasticitatea ven publice în raport cu PIB. Costul capitalului este det de niv de rentabilitate pe care trebuie să-l
gospodărire comunală și locuințe/ apărare naț/ ordine publică/ acțiuni asigure investițiile efectuate de întreprindere pt a putea face față
economice/ datorie publică, alte acțini. 16. Definiți imp.le și prezentați o clasificare/grupare a acestora. exigențelor formulate de către toți cei care au pus capit. la dispoziție.
Imp.le reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau
7. Caracterizați funcția de control a finanțelor. Forme: costul capitalului propriu – rata de randament pretinsă de
averea pf/pj la dispoziția statului în vederea acoperirii ch publice.
Obiective ale fcț: asigurarea oportunităților și legalității operațiunilor Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil, acționar. Costul împrumutului – dif dintre sumele primite cu titlu de
din bani publici/ administrarea eficientă res publice/ det judicioasă a împrumut și vărsămintele făcute pt rambursările periodice. Costul
fără contraprestație directă din partea statului.
nevoilor de resurse și asigurarea constituirii și cheltuirii raționale a mediu ponderat – suma costurilor diferitelor surse de finanțare
fondurilor publice Imp.le pot fi directe și indirecte. Cele directe pot fi imp. reale (în ponderată cu cota parte aferentă fiecăreia în finanțarea totală.
Obiectiv general: să identif fenomenele care det dereglări ale fluxurilor legătură cu obiecte materiale) sau personale (asupra
financ veniturilor/averii). Cele indirecte pot fi: taxe de consumație, venituri de 27. Ce este struct fin a întreprinderii și care sunt indicatorii utilizați
Între cele 2 funcții ale fin există un rap de intercondiționare: fcț de la monopolurile fiscale, taxe vamale, taxe de timbru și de înregistrare. în analiza struct fin.
repartiție oferă câmp de manifestare fcț de control/ fcț de control
17. Enumerați elementele impozitului și prezentațile. Struct fin a întrep este det de structura întregului pasiv al bilanțului.
conduce uneori la manifestarea fcț de repartiție
Subiectul – pf/pj obligat prin lege la plata impozitului Prin aceasta se mai înțelege și raportul dintre finanțările soc pe tm scurt
8. Prezentați succint relațiile de credit Suportătorul – persoana care suportă efectiv impozitul deși în mod și finanțările pe tm mijlociu și lung.
Def: re de credit sunt acele rel bănești care constau în mobilizarea unor normal subiectul este și suportător Indicatorii utilizați sunt pârghia financiară (efectul îndatorării – efectul
disponibilități în vederea acoperirii temporare a unor nevoi Obiectul impunerii – materia supusă impunerii: venituri/averea de pârghie financiară – derivă din legătura dintre rentabilitatea
Aceste rel generează creditarea ca formă de finanțare a necesarului de Sursa impozitului - Din ce anume se plătește impozitul financiară (a cap propriu) și rentabilitatea economică(a întregului
resurse. Au caracter rambursabil. Sunt purtătoare de dobândă. Există Unitate de impunere – unit de măsură ce ne permite dimensionarea activ)) și ratele structurii financiare (capacitatea de îndatorare globală
credit bancar (creditorul este o instituție bancară), public (debitor este obiectului impozabil și coeficientul îndatorării la termen)
statul), comercial (acordat între partenerii de afaceri) Cota/cotele impozitului – impozit aferent unei unități de impunere
Asieta – totalitatea măsurilor luate de org fisc competente în legătură cu 28. Def investițiile.
fiecare subiect impozabil. Sub aspect financiar – schimbarea unei sume de bani prezentă și certă
9. Prezentați succint relațiile de asigurare-reasigurare. Termen de plată – data până la care trebuie achitat impozitul în speranța obținerii unor venituri superioare și probabile. În sens strict
Sunt acele rel eco-fin care se desf între asigurați și asiguratori. Asigurat-
– utilizare a capitalului, adăugarea la patrimoniu a unor bunuri,
pf/pj care în schimbul unei prime de asig își asigură/se asigură 18. Prezentați operațiunile ce se efectuează pt așezarea și asimilarea unui brevet, construirea unei fabrici, etc.
împotriva unor evenimente. Asiguratorul – soc de asig care preia perceperea imp.lor și detaliați ultima operațiune. Sub aspect contabil – alocarea unei trezorerii disponibile pt procurarea
riscurile asiguratilui iar în cazul producerii riscurilor fie acoperă 1. Stabilirea obiectului impozabil – această op are drept scop unui activ imobiliz ce va det fluxuri financiare de venituri și ch de
pagubele fie achită sumele asig. Prima de asig – suma pe care o plătește constatarea și evaluarea materiei impozabile. Pt ca ven/averea să poată exploatare.
asiguratul periodic soc de asig pentru preluarea riscului. Creditele pot fi fi supuse impunerii, este necesar mai întâi ca organele fiscale să
pe tm scurt, mediu și lung. constate existența de fapt a acestora, iar apoi să procedeze la evaluarea 29. Prezentați tipologia/natura investițiilor de la nivelul
lor. întreprinderii.
10. Enumerați componentele mecanismului financiar și prezentați 2. Determinarea cuantumului impozitului – după stabilirea ob impoz, se Investiția tehnică – achiziția, construcția și montajul unor mașini,
atribuțiile Ministerului Finanțelor. trece la alcularea impozitului propriu-zis. În fcț de modul de stabilire, utilaje, instalații, mij de transp
Elemente: sistemul financiar, pârghiile financiare (monetare, bugetare, distingem o=imp. de repartiție și imp. de cotitate. Invest sociale – construcțiile de cămine de locuit, cantine-restaurant
valutare, fiscale), metodele administrative de conducere, cadrul Invest de mentenanță – reînnoirea imobiliz ținând seama de progresul
3. Perceperea imp.lor – odată stabilită mărimea impozitului, organele tehnic
instituțional (instituții și organe cu atribuții în domeniul finanțelor fiscale trebuie să aducă la cunoștință contribuabililor cuantumul
ANAF,MFP) , cadrul juridic (legi, hotărâri, ordonanțe și alte Invest de expansiune – creșterea capacității de fabricație, sporirea
impozitului datorat statului și termenele de plată a acestuia. După liniilor de fabricație
reglementări). aceasta se trece la perceperea imp.lor. Perceperea imp.lor se realizează
Invest în cercetarea științifică – permit dezv pe tm lung a întrep care 38. Care sunt sursele de finanțare ale activelor circulante. 47. Def dividendul.
încorporează și un mare grad de risc Există 3 surse de finanțare: pasivele de exploatare; fondul de rulment; Dividendul este orice orice distribuire făcută de o pj, în bani și/sau
Invest strategice – vizează obiective majore ale întrep referit la crearea creditele de trezorerie natură, în favoarea acționarilor sau asociaților săi, din profitul net
de filiale, fuziunea cu alte întrep, robotizarea proc de fabricație, etc. stabilit pe baza sit financ anuale, proporțional cu cota de participare a
39. Def conceptul de trezorerie și prezentați obiectivul gestiunii de acestora la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu s-a
30. Care sunt resursele de finanțare a investițiilor (endogene, trezoreriei. prevăzut altfel.
exogene) Conceptul de trezorerie poate fi analizat di 2 pdv: organizatoric – un
Resurse endogene/res proprii – provin din amortisment (se realizează compartiment ce face parte din organigrama întreprinderii, este 48. Prezentați succint factorii care influențează politica de dividend.
în urma procesului de amortizare a imobiliz corporale și necorporale), încadrat cu personal de specialitate care îndeplinește o multitudine de Factori:
profit și alte resurse (sume încasate din vânzarea de active fixe mai sarcini și atribuții și funcționează după proceduri bine stabilite; Situația financiară a întreprinderii – situația de insolvabilitate nu
puțin val rămasă de amortizat, din vânzarea activelor mai puțin structural – în fcț de elementele patrimoniale componente ale acesteia permite plata de dividende acționarilor, pentru a nu diminua capitalul
impozitul datorat, sume încasate din despăgubirile de asig pt activele (în sens restrâns – trez netă=fond de rulment-nevoie fond rulment, ce întreprinderii, și a proteja creditorii
asig de calamitate poate fi excedent/deficit; în sens larg – dif dintre suma activelor și Preferințele acționarilor – întreprinderea trebuie să satisfacă cel puțin 2
Resurse exogene – credite bancare, sporirea capitalului social (în urma pasivelor de trezorerie) cerințe: una legată de stabilitatea sumei dividendelor distribuite, iar a
hotărârii AGA) și subvențiile bugetare (ce se acordă reg autonome, soc Obiectivul urmărit: asigurarea unui sold 0 de trezorerie. Acesta trebuie doua, de formularea unei politici credibile pentru investitori
com cu capital integral de stat și instit publice pt investiții majore ce să îndeplinească 2 aspecte: efectuarea unor plasamente eficiente, Psihologia investitorilor – presupune că învestitorul poate să-și procure
privesc economia națională sigure, cu un grad mare de lichiditate pe seama excedentelor de singur lichiditățile necesare în cazul unor dividende necorespunzătoare,
trezorerie/ acoperirea deficitelor de trezorerie pe seama unor prin vânzarea acțiunilor
31. Enumerați crit de selecție a unui proiect de investiții în mediul împrumuturi, al căror cost să fie cât mai scăzut. Fiscalitatea – impozitarea diferită a profiturilor și a dividendelor,
cert/sigur și prezentați rel de calcul precum și a creșterilor de capital, favorizează o politică de autofinanțare
40. Prezentați pe scurt modul de previzionare al încasărilor și
♦ - Valoarea actualizată netă – VAN arată creşterea valorii așteptate de plăților.
firmă dacă adoptă un anumit proiect. Dacă VAN > 0 - valoarea creşte => Previzionarea trezoreriei are un rol important întrucât reflectă sinteza
proiectul va fi adoptat Dacă VAN < 0 - valoarea scade => proiectul nu tuturor fluxurilor de încasări și plăți pe o perioadă determinată. Prin
va fi adoptat . Între două proiecte de investiţie cu VAN > 0 se va alege cel proc de previzionare se stabilește nivelul lichidităților sau necesarul de
cu VAN cea mai mare. trezorerie , adică creditele pe tm scurt ce asigură echilibrul trezoreriei.
♦ - Rata internă de randament RIR - reprezintă acel coeficient de Primul pas constă în det mărimii încasărilor, ce se referă la: fluxurile
intrărilor de disponibilități cerute de exploatare,fluxuri de intrare
actualizare pentru care relaţia VAN se anulează . Rata proprie a
provenite din împrumuturi, fluxuri de int generate de creșterea cap
proiectului va trebui să fie superioară RIR.
propriu al întreprinderii, alte fluxuri de intrare. Pasul al 2-lea îl
♦ - Indicele de rentabilitate Ir – reprezintă rentabilitatea proiectului constituie stabilirea niv prețurilor, care ia în considerare fluxurile
bănești de ieșire ce se referă la: f de i privind plata dalariilor și a
32. Def amortizarea și prezentați cele 2 forme de uzură. sumelor asimilate lor, f de i pt onorarea obligațiilor de plată față de
bugetul de stat și bugetul asig soc, f de i ocaz de rambursarea ratelor
Amortizarea imobilizărilor corporale este un proces eco-fin prin care se
scadente la credite și plata dobânzilor aferente, alte fluxuri de ieșire.
compensează treptat, sub aspect valoric, pierderea val de întrebuițare
pe măsura includerii acesteia în ch de exploatare. Dacă de referim la 41. Cum se procedează în sit în care se înreg un excedent de
uzura fizică – pierderea însușirilor tehnico-funcționale inițiale ca trezorerie respectiv un deficit de trezorerie.
urmare a utilizării /neutilizării activului respective. Uzura morală – este În cazul în care rezultă excedent de trezorerie , se procedează la
data de apariția pe piață a unei utilități similar celei pe care firma o are tratarea acestuia pe mai multe etape. Mai întâi se cercetează
deja și o exploatează. proveniența excedentului. Acesta poate proveni fie dintr-un fond de
rulment permanent supradimensionat prin contractarea de datorii
33. Def imobiliz corporale și necorporale și prezentați modul de
financiare fără a fi filosite imediat; fie dintr-o nevoie de fond de rulment
amortiz a acestora.
mai mică det de o scadență a plăților mult mai mare decât cea a
Imob corporale, conf PMFO 1802/2014 sunt acele active care
încasărilor. Apoi excedentul se poate fructifica prin plasamente
a) Sunt deținute de o entitate pt a fi utilizate în prod/furnizarea de
monetare negociabile/nenegociabile sau plasamente financiare
bunuri și serv, pt a fi închiriate terților ori pt a fi folosite în
concretizate în acțiuni, obligațiuni, rente, etc.
scopuri administrative
În cazul unui deficit, tratamentul acestuia presupune 2 etape: 1
b) Sunt utilizate pe o perioadă mai mare de 1 an
diminuarea deficitului prin măsuri precum: solicitarea încasării în avans
Imob necorporale supuse amortizării sunt:
a unor bunuri vândute, vânzarea unor active ce depășesc nevoile reale,
a) Ch de constituire – acele ch de înmatriculare, înscriere,
renunțarea pt moment la unele ch. 2. Acțiuni ce iau în calcul costul și
publicitate, care se efectuează în mom înființării firmei
avantajele obținute: valorificarea pe piața secundară a unor titluri de
b) Ch de cercetare dezvoltare
valori imobiliare,, contractarea de credite bancare pe tm scurt (credite
c) Ch de descoperire a rezervelor de substanțe minerale
de trezorerie) și altele.
d) Ch cu brevetele, concesiunea, uzofructul unui bun
e) Alte imob necorporale
Amortize imob corp are ca elem esential de determinare durata de 42. Prezentați cele 2 forme de manifestare a echilibrului fin.
utilizare a obiectelor sau a complexului de obiecte asupra cărora În cazul static, acesta se prefigurează cu ajutorul bugetului de ven și ch,
acționează prin care se realizează egalitatea dintre necesitățile de resurse
financiare și existentul de resurse, în limita unui nivel prestabilit de
34. Cum se det amortiz capitalului imobilizat. fiecare fond în parte. Forma concretă de manifestare este solvabilitatea,
Cuantificarea ch cu amortizarea a corporale/necorporale este una din care reflectă capacitatea soc de a face față tuturor obligațiilor asumate
cerințele de bază ale politicii financiare pe de o parte – privită ca prin contracte sau ce i s-au impus în virtutea legii. Echilibrul financiar
antecalculație – cât și ale evidenței contabile curente – privită ca dinamic se manifestă, în mod concret, prin intermediul capacității de
postcalculație. prima cerință se referă la posibilitatea elaborării plată și al lichidității.
planurilor de afaceri și a bugetelor de venituri și ch, unde elemental de
ch cu amortizările nu poate fi neglijat. Cea de a doua cerință, a 43. Prezentați succint indicatorii de echilibru fin.
postcalculației, reclamă calcularea lunară și includerea pe costuri a ch Fondul de Rulment Net este un indicator de echilibru al firmei, care face
cu amortizarea, element ce influențează veniturile și ca urmare profitul legătura dintre finanţarea pe termen lung şi finanţarea pe termen scurt.
brut supus impozitării. El reprezintă partea capitalurilor permanente rămasă după
achiziţionarea activelor imobilizate, parte care va putea fi utilizată
35. Prezentați regimul de amortiz liniar/accelerat/degresiv. pentru finanţarea părţii stabile a activelor circulante (valorile de
Agenţii economici amortizează mijloacele fixe potrivit prevederilor exploatare).
prezentei legi, utilizând unul dintre următoarele regimuri de
amortizare: Nevoia de Fond de Rulment se calculează, nu pe baza datelor din bilanţ,
A. Amortizarea liniară – se realizează prin includerea uniformă în ci pe baza estimărilor volumului de active circulante. Necesarul de fond
cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu de rulment - măsoara nivelul de fond de rulment care ar trebui să fie în
numărul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix. circuit pentru desfășurarea normală a activității de exploatare
Amortizarea liniara se calculează prin aplicarea cotei anuale de
amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe. Trezoreria netă = Fondul de rulment net global - Necesarul de fond de
rulment. Starea reflectată de o trezorerie netă pozitivă este
B. Amortizarea degresiva – constă în multiplicarea cotelor de
concretizarea capacității de a produce profit, iar sub aspect global
amortizare liniara cu unul dintre coeficienţii următori: a) 1,5, dacă dnu
exprimă echilibrul financiar total al întreprinderii.
a mij fix de amortizat este între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă dnu a mijlocului fix de amortizat este între 5 şi 10 ani; 44. Prez conceptele de profit brut, impozabil și net.
c) 2,5, dacă dnu a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani. Rezultatul brut al ex se poate calcula ca diferență între ven totale și ch
Aceşti coeficienţi pot fi modificati numai prin hotărâre a Guvernului, la totale.
propunerea Ministerului Finanţelor. În vederea det impozitului pe profit se calculează profitul impozabil,
C. Amortizarea accelerată – consta în includerea, în primul an de care constituie baza de calcul al impozitului. Profitul impozabil se
funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de pana la calculează prin scăderea din profitul brut al ven neimpozabile și
50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv. adăugarea ch nedeductibile fiscal.
Amortizările anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate la Aplicând asupra profitului impozabil cota de impozit pe profit de 16%
valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la pentru 2017 și 10% pentru 2018 se obține impozitul pe profit. Prin
numărul de ani de utilizare rămaşi. deducerea impozitului pe profit din profitul impozabil se obține profitul
net, ce urmează să fie repartizat pe destinații.
36. Ce sunt activele circulante și cum pot fi repartizare acestea .
Activele circulante (curente) sunt obiecte ale muncii ce participă direct 45. Enumerați modalitățile de previz a profitului și prezentați
la procesul de producție, se consumă integral și își schimbă formele succint pragul de rentabilitate.
funcționale în cadrul procesului de producție și sunt înnoite după În activitatea de previziune a profitului se folosesc mai multe modalități
fiecare ciclu de producție. Din punct de vedere al structurii, activele cum ar fi: pragul de rentabilitate/ analiza marginală/ metoda indirectă
circulante se împart în: stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt, casa
și conturi la bănci.
46. Prezentați destinațiile profitului net.
37. Prezentați crit de clasificare a activelor circulante. Constituirea de rezerve legale în limita a 5% din profitul brut până la
Clasif acestora se face: dpdv al sferei ce o deservesc A circulante (A concurența sumei reprezentând 1/5 din capitalul social/ Sursele proprii
cisculante din sfera producției/din sfera circulației); în fcț de stadiile de finanțare a investițiilor / Constiruirea fondului de participare a
proc de producție/de circulație (stocuri necesare producției; salariaților la profit în proporție de până la 10% din profitul net / Cota
Acirculante în proc de producție, faza de prelucrare; a circ în faza de managerului, în limita stabilită în contract / Alimentarea sumelor
desfacere; a circ în faza realizării desfacerii); după aparență (a circ: din proprii de finanțare în cotă de până la 50% din profitul net / Alte
surse proprii; assimilate celor proprii; din surse împrumutate); dpdv al destinații / Sume reprezentând dividendul
firmei (a circ sub formă material/bănească)

S-ar putea să vă placă și