Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de tehnologie didactică

Unitatea de învăţare : Şcoala cu clasele I-VIII Talpoş


Profesor : Andrea Palfi
Data: 20.10.2010
Clasa : a VI-a
Disciplina : Matematică - geometrie
Titlul lecţiei : Clasificarea unghiurilor
Tipul lecţiei : de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale : La sfârşitul orei elevii vor fi capabili :


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 O1 Să definească unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 O2 Să deseneze unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 O3 Să identifice aceste unghiuri în configuraţii geometrice date
 O4 Să rezolve exerciţii simple aplicând noţiunile teoretice învăţate

Obiective specifice lecţiei :


a) cognitive :
OC1 : Realizarea reprezentărilor plane
OC2 : Punerea în evidenţă a elementelor studiate ;
OC3 : Aplicarea în probleme a proprietăţilor patrulaterelor studiate
b) afective :
OA1 :Să fie atenţi ;
OA2: Să participe afectiv la lecţie ;
OA3 :Să – şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii .
c.)formative:
OF1 : Să poată să reprezinte într-o maniera clară, corectă si concisă, oral sau scris
succesiunea operaţiilor de rezolvare a prolemelor folosind terminologia si noţiunile
adecvate.

Metode si procedee :
 METODE:învăţarea prin descoperire , conversaţia , metoda exerciţiului , observaţia
sistematică , explicaţia
 MIJLOACE: tabla , caiete , instrumente geometrice , fişe de lucru , manuale
 FORME DE ORGANIZARE: frontal , individual , pe grupe

Resurse materiale :
a)materiale: -manual alternativ clasa a VII-a, culegere Mate 2010/11,metodica predării
matematicii în gimnaziu;
-cretă albă, colorată, instrumente geometrice, caiete de notiţe, fişe de lucru,
trusă de geometrie
b)umane:-clasă omogenă cu cunoştinţe ce trebuie consolidate;
-activităţi frontale, individuale;
c)timp: 1 oră;
Secvenţele Ob. de Activitaţi ale lecţiei
lecţiei ref. Resurse Metode Evaluare
1.Moment -verificarea prezenţei elevilor si notarea absenţelor in catalog; Conversaţia
organizatoric -verificarea ţinutei elevilor si celor necesare defaşurarii orei şi a
instrumentelor geometrice;
-asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfăşurare a orei
2.Capterea atenţiei -verificarea temei elevilor prin sondaj, dialog profesor –elev, elev- Activitate Analiza
elev, prin confruntarea rezultatelor. În cazul în care apar diferenţe comună răspunsurilor
mari la rezultat se rezolvă problema la tablă;
3.Reactualizarea Întrebări recapitulative Conversaţie Analiza
cunoştinţelor anterior - Cum definim un unghi? frontală răspunsurilor
dobândite Def.: Figura geometrică formată din două semidrepte cu aceaşi
origine, se numeşte unghi.
Cele două semidrepte se numesc laturile unghiului, iar
originea comună se numeşte vârful unghiului.

-Cum se notează unghiul?


-laturile unghiului: [OA şi [OB
-unghiul se notează cu : ∢𝐴𝑂𝐵 𝑠𝑎𝑢 ∢𝐵𝑂𝐴

-În ce măsurăm unghiurile?


Unitatea de măsură pentru unghiuri este gradul ,se notează cu °
şi se măsoară cu ajutorul raportorului.
4.Informarea elevilor In cadrul orei de astăzi vom învăţa despre clasificarea unghiurilor. Explicaţia Observare
asupra lecţiei Clasificarea unghiurilor sistematică a
atenţiei
5.Consolidarea 1.1 Unghiurile pot fi clasificate după măsura lor. Explicaţie
cunoştinţelor 1.2 1. Unghiul format din două semidrepte identice se numeşte
1.3 unghi nul.
1.4 Ex. 𝑚(∢𝑀𝑂𝑁) = 0° Analiza
1.5 răspunsurilor
1.6 O M N
Modelare
grafică
2. Un unghi propriu cu măsura între 0° şi 90° se numeşte
unghi ascuţit.
Ex. 𝑚(∢𝐴𝐵𝐶) = 50° Investigaţia
A Explicaţie

50°

B C
Conversaţie
3. Se numeşte unghi drept orice unghi care are măsura de
90°.
Ex. 𝑚(∢𝐵𝑂𝐷) = 90° Modelare
B grafică

O D
4. Un unghi propriu cu măsura între 90° şi 180° se numeşte
unghi obtuz.
Ex. 𝑚(∢𝐶𝑂𝐷) = 130°
Explicaţie
C

O D
5. Unghiul format din două semidrepte opuse se numeşte
unghi alungit.
Ex. 𝑚(∢𝐴𝑂𝐵) = 180°

A O B

6. Asigurarea Exerciţii Conversaţie Muncă individual


conexiunii inverse. 1. Desenaţi diferite unghiuri. Măsuraţi şi clasificaţi. Explicaţie dirijată de profesor
Realizarea Manual: pg 119 ex. 1
feed-back-ului ex. 2
7.Temă de casă Desenaţi 3 unghiuri ascuţite şi obtuze, 1 unghi drept, nul şi alungit. Explicaţie

8.Aprecieri Se notează elevii care au colaborat cel mai mult Conversaţie Aprecieri verbale,
note