Sunteți pe pagina 1din 51

Scrisoare de transmitere

Către,
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Conform contractului încheiat cu dumneavoastră vă înaintăm prin prezenta Raportul de


Evaluare întocmit pentru proprietatea imobiliară Apartament cu 2 camere , Su=48 mp , cu
numar CF 102638-C1-U15 , situat în Sibiu , Aleea Petuniei nr. 4A , etaj 1 , ap. 5 , jud. Sibiu.
Scopul Raportului de Evaluare : estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare în scopul
asistenței clientului în vederea vânzării proprietății.
Dreptul evaluat : dreptul deplin de proprietate
Tipul valorii : valoarea de piață
Data evaluarii : 11.03.2019
Valoarea de piaţă a fost stabilită având la bază standardele şi metodologia recomandată de
ANEVAR, respectiv Standardele de Evaluare, ediţia 2018. În completarea misiunii de evaluare
am utilizat informaţiile şi documentele furnizate de către client, cât şi date furnizate din piața de
sector.
Inspecţia proprietăţii a fost realizată de membru stagiar ANEVAR- specializarea EPI- Dan
Valeriu Mitea.

Client și utilizator: Întocmit de:


A.N.E.V.A.R. Ec. Dan Valeriu Mitea

1
RAPORT DE EVALUARE
Proprietate imobiliară
Apartament cu 2 camere
Sibiu , Aleea Petuniei nr. 4A , etaj 1 , ap. 5 – Jud. Sibiu
Client și utilizator A.N.E.V.A.R

Ec. Dan Valeriu Mitea


Membru Stagiar ANEVAR

2
Cuprins :
1. Introducere ................................................................................................................................................ 4
1.1. Sinteza raportului de Evaluare........................................................................................................... 4
1.2. Certificare.......................................................................................................................................... 5
2. Termenii de referință ai evaluării ............................................................................................................... 6
2.1. Identificarea și competența evaluatorului .......................................................................................... 6
2.2. Identificarea clientului și a oricaror utilizatori desemnați ................................................................... 6
2.3. Scopul evaluării ................................................................................................................................. 6
2.4. Identificarea proprietății imobiliare subiect . Drepturi de proprietate evaluate. ................................. 6
2.5. Tipul valorii ......................................................................................................................................... 6
2.6. Data evaluării, data inspecției, data raportului................................................................................... 6
2.7. Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării ....................................................................... 6
2.8. Natura și sursa informațiilor utilizate pe care se va baza evaluarea ................................................. 7
2.9. Ipoteze și ipoteze speciale................................................................................................................. 7
2.10. Restricții de utilizare,difuzare sau publicare .................................................................................... 8
2.11. Declararea conformității cu SEV ...................................................................................................... 8
2.12. Descrierea raportului ....................................................................................................................... 9
3. Prezentarea datelor ................................................................................................................................... 9
3.2. Descrierea situației juridice .............................................................................................................. 10
3.3 Descrierea terenului ( cota indiviza ) ............................................................................................... 10
3.4. Descrierea apartamentului............................................................................................................... 10
3.5. Identificarea oricăror bunuri mobile sau a altor elemente care nu sunt proprietați imobiliare ......... 13
3.6.Istoricul proprietății subiect ............................................................................................................... 13
4. Analiza pieței imobiliare .......................................................................................................................... 13
4.1. Analiza cererii .................................................................................................................................. 14
4.2. Analiza ofertei .................................................................................................................................. 14
4.3.Analiza echilibrului pieței .................................................................................................................. 16
4.4. Concluzii privind analiza pieței specifice ......................................................................................... 16
5. Analiza celei mai bune utilizări ................................................................................................................ 17
6. Evaluarea proprietății .............................................................................................................................. 18
6.1. Estimarea valorii de piață a proprietății evaluate- procedura .......................................................... 18
6.2. Abordarea prin piață ........................................................................................................................ 19
7. Analiza rezultatelor ............................................................................................................................. 23
7.1. Analiza rezultatelor .......................................................................................................................... 23
7.2. Concluzia asupra valorii ................................................................................................................... 23
Anexe ...................................................................................................................................................... 24

3
1. Introducere

1.1. Sinteza raportului de Evaluare


Prezentul Raport de evaluare are ca obiect proprietatea imobiliară – Apartament cu 2 camere în
bloc de locuințe situat in Sibiu , Aleea Petuniei nr. 4A , etaj 1 ap. 5 , Jud Sibiu

Dreptul de proprietate evaluat : dreptul deplin de proprietate

Client și utilizator desemnat: Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Scopul Raportului de Evaluare : estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare în scopul


asistenței clientului în vederea vânzării proprietății.
Tipul valorii estimate : valoarea de piață

Data evaluarii : 11.03.2019

Rezultatul evaluarii folosind Abordarea prin piață

VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE


VALABILĂ LA DATA EVALUĂRII ESTE
46.000 Euro echivalent 218.086 Lei

Cursul de referinţă BNR: 4,741 lei/eur valabil la data de 11.03.2019

Valoarea rezultată este o concluzie imparţială, expertă şi rezonabilă ,bazată pe analiza


tuturor informaţiilor relevante şi cunoscute la momentul evaluării, şi reprezintă opinia
evaluatorului referitor la cel mai probabil preţ platibil , la data evaluării , într-o tranzacție între
un cumpărător decis şi un vânzător hotărât , după o activitate de marketing corespunzătoare, în
care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângeri .
Raportul de evaluare a fost elaborate pa baza standardelor ANEVAR* 2018
ANEVAR* - Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
www.anevar.ro
Data 13.03.2019

4
1.2. Certificare

Referință : Proprietatea imobiliară de tip apartament îin bloc de locuințe situat in Sibiu , Aleea
Petuniei nr. 4A , etaj 1 ap. 5 , jud Sibiu
Subsemnatul Mitea Dan- Valeriu în calitate de membru stagiar ANEVAR declar urmatoarele :
- Sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.
- În limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certific că afirmațiile prezentate şi
susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte.
- Analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi
condiţiile limitative specifice şi sunt analizate opiniile şi concluziile mele personale, fiind
nepărtinitoare din punct de vedere profesional.
- Nu am niciun interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul
prezentului raport de evaluare și niciun interes sau influentă legată de parțile implicate.
- Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerinţele
din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de ANEVAR (Asociația
Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)
- Onorariul nu depinde de niciun acord , angajament sau ințelegere care să confere un
stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare sau pentru declararea în
raport a unei anumite valori sau interval de valori.
- A fost respectat Codul de etica al ANEVAR
- Proprietatea a fost inspectată personal de catre membrul stagiar în prezenta
proprietarului
- În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta semnificativă din partea nici unei
alte persoane în afara evaluatorului care semnează mai jos.

Ec. Dan Valeriu Mitea


Membru Stagiar ANEVAR
Legitimația nr. 7737

5
2. Termenii de referință ai evaluării

2.1. Identificarea și competența evaluatorului


Evaluatorul : Mitea Dan-Valeriu , de profesie economist , evaluator stagiar de proprietati
imobiliare , membru stagiar ANEVAR , nr legitimatie 7737 , cursant al programului de formare
profesionala ca evaluator in domeniul de reglementare al Ordonantei 24/2011.

2.2. Identificarea clientului și a oricaror utilizatori desemnați


Clientul prezentului raport de evaluare: Trigub Cornelia – proprietar al imobilului evaluat
Utilizatorul Desemnat al prezentului raport de evaluare : Asociația Națională a Evaluatorilor
Autorizați din România.

2.3. Scopul evaluării


Scopul evaluarii : Estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare în vederea asistenței
clientului în vederea vânzării proprietății. Raportul de evaluare nu este valabil în alte scopuri.
Obiectul evaluarii îl reprezintî proprietatea imobiliară – Apartament cu 2 camere în bloc de
locuințe situat in Sibiu , Str. Aleea Petuniei nr. 4A , etaj 1 ap. 5 , Jud Sibiu.

2.4. Identificarea proprietății imobiliare subiect . Drepturi de proprietate evaluate.


Proprietatea evaluată este un apartament cu 2 camere situat în Sibiu , Aleea Petuniei nr. 4A ,
Etaj 1 , ap 5 , în suprafață utilă de 48 mp , într-un bloc de locuinte de tip P+4E.
Dreptul de proprietate ( deplin ) asupra proprietății imobiliare evaluate este deținut de D-na
Trigub Cornelia , bun propriu dobândit prin Contract de Vanzare-Cumparare conform încheiere
de autentificare nr. 463/27.03.1997 emis de NP Marginean Nicolae

2.5. Tipul valorii


Tipul valorii care urmeazaă a fi estimată trebuie să fie adecvat cu scopul evaluării. Un tip al
valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Considerând
faptul că scopul evaluării îl reprezintă asistența clientului în vederea vânzării proprietății , tipul
valorii care urmeează a fi estimat este valoarea de piață a carei definiție conform standardelor
ANEVAR 2018 în vigoare la data evaluarii – este următoarea :
“ Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi
schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o
tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în
cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

2.6. Data evaluării, data inspecției, data raportului


Data evaluării reprezinta data la care este valabilă opinia asupra valorii si este 11.03.2019.
Data raportului de evaluare este 13.03.2019
Data inspectiei proprietatii a fost 06.03.2019

2.7. Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării


- Cu ocazia inspecției proprietății evaluate , a fost asigurat accesul și au fost vizualizate
toate componentele acesteia , cu excepția părților care prin natura lor sunt ascunse sau ne-
vizibile.
- In vederea documentării și colectarii datelor despre vecinătate și zonă , precum și a
celor despre localitate, evaluatorul a avut acces la toate informatiile relevante.

6
- În relizarea analizelor , judecătilor și calculelor din prezentul raport , evaluatorul a avut
acces la toate informațiile necesare

2.8. Natura și sursa informațiilor utilizate pe care se va baza evaluarea


Sursele de informații utilizate în elaborarea prezentului raport, au fost :
- Documente și planuri puse la dispoziție de către proprietar.
- Inspecția realizată la fața locului de către evaluator.
- Informații privind piața imobiliară, obținute din publicații de profil, de la agenți imobiliari,
de la notari publici, precum și din analizele actuale ale piețelor imobiliare , informații existente
pe site-urile: imobiliare.ro ; olx.ro; lajumate.ro; storia.ro,taboo.ro
- Informații primite de la proprietar, îin zona proprietatii de evaluat.
- Informații furnizate de Institutul Național de Statistică.
- Alte informatii necesare existente în bibliografia de specialitate ( Standarde de evaluare
SEV , curs EPI , Buletine informative editate de ANEVAR, etc.

2.9. Ipoteze și ipoteze speciale


La baza evaluarii stau o serie de ipoteze, prezentate în cele ce urmează . Opinia evaluatorului
este exprimată în concordanță cu aceste ipoteze și concluzii, precum și cu celelalte aprecieri din
acest raport. Principalele ipoteze de care s-a ținut seama la elaborarea prezentului raport de
evaluare sunt următoarele:
- Situația juridică si considerațiile referitoare la titlul de proprietate sunt în concordanță
cu documentele puse la dispoziție de către proprietar. Responsabilitatea pentru autenticitatea
acestor documente îi revine în mod integral acestuia.
- Documentele de identificare puse la dispoziţie, sunt considerate corecte şi autentice si
nu a fost efectuata o verificare a corectitudinii sau a autenticității acestora.
- Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini.
- Se presupune ca proprietatea este conformă cu toate reglementarile si restrictiile
tehnice si urbanistice, existente in vigoare la data executării constructiilor si instalatiilor.
Eventualele neconformităţi dacă au fost ascunse evaluatorului, reprezintă responsabilitatea
exclusivă a proprietarului.
- Se presupune ca exista autorizatiile legale necesare, lipsa lor și efectele legale
datorate lipsei lor, sunt responsabilitatea exclusivă a proprietarului.
- Nu s-a efectuat nicio investigatie referitoare la prezența sau absența substanțelor
poluante și prin urmare, nu se poate oferi nicio asigurare a potențialului sau impactului asupra
evaluarii. În consecință, pentru scopul acestei evaluari, am presupus că nu sunt, pe sau în
cadrul proprietății, niciun fel de substanță poluantă, care ar putea contamina proprietatea și
diminua valoarea acesteia. Orice identificare ulterioară nu ne este imputabilă.
- În prezentul raport de evaluare, valoarea terenului nu intră în cadrul valorii stabilite a
proprietății ce se evaluează
- Raportul de evaluare nu este destinat asiguratorului proprietății, iar valoarea prezentată
în prezentul raport de evaluare, nu are nicio legătură cu valoarea de asigurare.

7
- Valorile estimate in EUR sunt valabile atat timp cât condițiile în care s-a realizat
evaluarea ( starea pieței, nivelul cererii și ofertei , inflație , evoluția cursului de schimb , etc.) nu
se modifică semnificativ.
- Orice alocare de valori pe componente este valabila numai în cazul utilizării prezentate
în raport. Valorile separate alocate nu trebuie folosite in legatura cu o alta evaluare și sunt
invalide dacă sunt astfel utilizate.

2.10. Restricții de utilizare,difuzare sau publicare


Prezentul raport este îintocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă
folosirea raportului de către o terța persoană fara obținerea în prealabil a acordului scris al
clientului , autorului evaluarii și a evaluatorului verificator dacă este cazul. Nu se asumă
responsabilitatea fată de nici o altă persoană în afara clientului, utilizatorului evaluării și celor
care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru niciun fel de pagube
suferite de orice astfel de persoană.
Raportul de evaluare în totalitate sau pe parți sau orice altă referire la acesta nu poate fi
publicat , nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al
evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară.
Publicarea parțială sau integrală precum și utilizarea raportului de către alte persone decât cele
la care s-a făcut referire anterior, atrage dupa sine încetarea obligațiilor contractuale. De
asemenea intrarea în posesia unui terț a unei copii a acestui raport nu implică dreptul de
publicare a acestuia.

2.11. Declararea conformității cu SEV


Ca evaluator declar că raportul de evaluare pe care îl semnez a fost realizat în concordanță cu
reglementările Standardelor ANEVAR 2018 ți cu ipotezele cuprinse în acest raport.
Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și niciun interes actual sau în viitor față de
proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea
obținerii unei anumite valori , solicitare venită din partea clientului sau a altor persone care au
interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei
asemenea solicitări.
În aceste condiții, subsemnatul , în calitate de evaluator , îmi asum responsabilitatea pentru
datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.
De asemenea, evaluatorul declară faptul că a respectat Codul de etica al profesiei de
evaluator autorizat.

Data: 13.03.2019 Ec. Dan Valeriu Mitea


Membru Stagiar ANEVAR
Legitimația nr. 7737

8
2.12. Descrierea raportului
Prezentul raport este unul explicativ ( cuprinzând 7 capitole și anexe ) fiind descrise opiniile și
concluziile evaluatorului în privința valorii de piață estimate. Prezentul raport de evaluare a fost
realizat în concordanța cu reglementările Standardelor de evaluare ANEVAR 2018 și cu
ipotezele și ipotezele speciale cuprinse in raport. Valoarea de piață a imobilului a fost
determinată în concordanță cu standardele aplicabile ținându-se cont de scopul pentru care s-a
solicitat evaluarea , respectiv
- SEV 100 Cadrul general
- SEV 101 Termenii de referinţă ai evaluării
- SEV 102 Implementare
- SEV 103 Raportare
- SEV 230 Drepturi asupra proprietăţii imobiliare
- GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile
Tipul de valoare estimat este valoarea de piață a proprietății așa cum este definită de
Standardele de evaluare 2018 (SEV 100 Cadrul general). În cadrul procedurii de evaluare au
fost parcurse mai multe etape , dupa cum urmează :
- Documentarea cu o serie de informații furnizate de client.
- Inspecția proprietății imobiliare ocazie cu care au fost realizate și o serie de fotografii.
- Stabilirea ipotezelor și ipotezelor speciale care au stat la baza elaborării raportului.
- Stabilirea tipului de valoare estimată în acest raport.
- Analizarea informațiilor culese și interpretarea rezultatelor obținute.
- Culegerea de informașii privitoare la valoriile de tranzacționare a proprietăților.
imobiliare similare.
- Aplicarea metodei/metodelor de evaluare oportune pentru determinarea valorii.
- Analiza valorilor obținute prin raționament profesional și prin prisma criterilor de
adecvare a metodelor, preciziei,cantității și calității informațiilor utilizate.
- Estimarea valorii de piață în urma aplicării abordării considerată adecvată.

3. Prezentarea datelor

3.1. Date despre aria de piață, oraș, vecinatăți și localizare


Proprietatea evaluată este un apartament cu 2 camere situat în Sibiu –Cartier Terezian , Str.
Aleea Petuniei nr. 4A , Etaj 1 , ap.5, jud. Sibiu. Spațiul are suprafața utila de 48 mp , la etajul 1
într-un bloc P+4E.
Zona are un caracter rezidențial și comercial, în apropiere situându-se spații comerciale ,
instituții de invațamant,instituții de cult , agențtii bancare , stații de transport în comun , câteva
sedii de firmă . În imediata vecinătate se afla mai multe blocuri de apartamente P+4E , iar în
proximitate sunt case unifamiliale și blocuri de apartamente P+8E. Zona este plina de vegetație-
în apropiere este situat parcul Terezian- în general ambientul este civilizat. Accesul la imobil se
face din Strada Gladiolelor spre Aleea Petuniei ambele străzi fiind asfaltate și beneficiază de
iluminat stradal.

9
Accesul se face rutier cu automobile proprii sau mijloace de transport în comun. În zonă
există rețea de canalizare , apă , gaz metan , electricitate , telefonie , cablu TV , salubrizare.
Proprietatea subiect este conectată la toate aceste facilități.

3.2. Descrierea situației juridice


Din extrasul de Carte Funciară Nr. 102638-C1-U15 Sibiu rezultă că dreptul de proprietate
asupra proprietății este deținut de Trigub Cornelia , bun propriu , drept obținut prin convenție
conform Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 463/1997, din 27/03/1997 emis de NP Marginean
Nicolae.
Din extrasul de Carte Funciară Nr. 102638 Sibiu rezultă ca proprietar asupra trenului în
suprafață de 407 mp este Statul Roman.
In foaia de sarcini din extrasul de carte funciară nu sunt trecute mențiuni.
La data raportului de evaluare proprietatea este inchiriata în scop rezidențial.
În raportul de evaluare a fost supus evaluării dreptul deplin de proprietate al d-nei. Trigub
Cornelia asupra proprietății.
Stagiarul nu are informații, la data evaluarii, că proprietatea ar fi supusă unor limitări sau
restricții.

3.3 Descrierea terenului ( cota indiviza )


Imobilul este amplasat pe un teren in suprafață de 407 mp , nefiind individualizate cote indivize
aferente apartamentului.

3.4. Descrierea apartamentului


Clădirea din care face parte apartamentul este un bloc de apartamente cu P+4E, finalizat în
anul 1967. Apartamentul este situat la etajul 1 cu dispunere către sud , are o suprafață utila de
48 mp și este compus din două camere , bucatărie , baie , două holuri și un balcon deschis –
conform releveu - plan anexat.
Construcția evaluată are structura de rezistentă din beton armat cu pereți portanți din cărămidă ,
iar planșele sunt din beton . Fundația este din beton armat, iar acoperișul este tip sarpantă cu
invelitoare din țiglă. Blocul este anvelopat termic , tencuit și zugravit. Tâmplaria exterioara este

10
in general din lemn, pentru apartamentul subiect doar geamul de la dormitor este realizat din
tâmplaire PVC.
Aceesul la clădire se face din strada Aleea Petuniei venind dinspre Strada Gladiolelor sau din
strada C.I.Nottara venind dinspre Strada Rusciorului . In jurul imobilului sunt mai multe locuri de
parcare aparținând Primariei Municipiului Sibiu.

Vedere din fața

Vedere lateral Vedere din spate

Accesul în clădire se face cu ajutorul unui interfon.


Conform releveului anexat apartamentul este structurat asfel: 2 camere, bucatarie , baie , hol
intrare , hol interior si balcon. Finisajele sunt în stare bună :
- pardoselile din camera sunt din lemn de stejar.
- pardosela din bucatarie , baie și holul de la intrare este din gresie.
- pardoseala din holul de interior este din mozaic șlefuit.
- în bucătărie și baie parțial faianță.
- pereții sunt tencuiți , gletuiți și vopsiți cu vopsea lavabilă.

11
Imagini din interior

Hol intrare Bucatarie

Camera 1 Camera 2

Baie Hol interior

12
Nu au fost identificate disfuncționalități de proiectare , spațiul fiind adecvat utilizării sale actuale
adică cu scop rezidențial.

3.5. Identificarea oricăror bunuri mobile sau a altor elemente care nu sunt proprietați
imobiliare
Orice bunuri mobile ( mobilier , aparatură , etc ) sau alte elemente care nu sunt proprietăți
imobiliare nu fac obiectul prezentei evaluări.

3.6.Istoricul proprietății subiect


Conform Contractului De Vânzare-Cumpărare nr. 463/1997, pus la dispoziție de proprietar,
imobilul a fost tranzacționat în anul 1997 pentru suma de 20.000.000 ROL. Prețul de la aceea
dată nu are nicio relevanță în contextul prezentei evaluări. În același timp evaluatorul nu are nici
o informație cu privire la existența unor oferte sau cereri pentru imobilul evaluat.

4. Analiza pieței imobiliare

Piața este mediul în care proprietățile imobiliare sau bunurile și serviciile, sunt schimbate între
cumpărători și vânzători prin mecanismul prețurilor.
Pentru a estima prețul cel mai probabil care ar fi plătit pentru un activ, este fundamentală
înțelegerea dimensiunii pieței pe care acel activ s-ar comercializa. Aceasta deoarece prețul
obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor și al vânzătorilor de pe o anumită piață, la data
evaluării. Pentru a avea o influență asupra prețului, cumpărătorii și vânzătorii trebuie să aibă
acces la acea piață. Gradul de activitate pe orice piață va fluctua.
Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de
a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate
contra unor bunuri, cum sunt banii. O serie de caracteristici speciale deosebesc pieţele
imobiliare de pieţele bunurilor sau serviciilor. Fiecare proprietate imobiliară este unică iar
amplasamentul său este fix. Pieţele imobiliare nu sunt pieţe eficiente: numărul de vânzători şi
cumpărători care acţionează este relativ mic, proprietăţile imobiliare au valori ridicate, care
necesită o putere mare de cumpărare, ceea ce face ca aceste pieţe să fie sensibile la
stabilitatea veniturilor, schimbarea nivelului salariilor, numărul de locuri de muncă și pot să fie
influenţate de tipul de finanţare oferit, volumul creditului care poate fi dobândit, mărimea
avansului de plată, dobânzile, etc.
Judeţul Sibiu este situat in centrul ţării, este invecinat de judetele Alba, Arges, Brasov, Mures si
Valcea si are o populatie de 397.322 locuitori. Municipiul Sibiu este situat în partea de sud a
judetului Sibiu și are o populație de 262.868 locuitori conform datelor furnizate de INS cu
ocazia recensământului populației din luna cctombrie 2011. Orașul este racordat la reţeaua
feroviară, are un aeroport modern și este amplasat pe o zonă colinară la intersecţia masivului
Făgăraş cu munții Cindrelului.
Evolutia actuala a pietei imobiliare releva o evoluție variabilă si neuniformă a segmentelor de
piață analizate. Astfel unele segmente de piață de genul apartamentelor de două camere si
parțial la cele de trei camere au cunoscut, în primele luni ale anului 2019 o stare similară
ultimelor luni din anul 2018, în special în municipiul Sibiu și zonele limitrofe, și s-a constat o
reducere a vanzarilor în ultimele 3 luni.

Structura imobilelor din oraș se imparte după mai multe criterii astfel:
- imobile foarte vechi, parte dintre ele fac parte din patrimoniu;
- imobile de pâna în 1989, constituite din case de locuit și blocuri de apartamente;

13
- imobile noi în zona veche a Sibiului compuse din case de locuit;
- imobile noi în zonele de dezvoltare ale orasului.
Orașul este în dezvoltare și expansiune urbanistică, de asemenea și zonele învecinate,
limitrofe sunt în dezvoltare. Acest fapt , face ca piața imobiliara să fie activă sub o presiune
uşoară a cererii, datorate creșterii numărului de locuri de muncă la nivelul orașului si a accesului
încă facil la creditare.
Avand în vedere cele de mai sus , piața imobiliară specifică se defineste ca fiind piața
proprietăților imobiliare de tip rezidențial finalizate pâna în 1989 ( apartament semidecomandat
2 camere ), piață a cărei arie geografica este definita larg ca fiind municipiul Sibiu , iar restrans
zona Terezian.

4.1. Analiza cererii


Cererea reprezinta numarul de proprietati, de acelasi tip, pentru care se manifesta dorinta de
cumpărare, la diferite prețuri, pe o piață dată, într-un anumit interval de timp.
Municipiul Sibiu și zona limitrofă sunt în continuă dezvoltare. Este o zonă cu un potențial în
creştere având dezvoltată sau în curs de dezvoltare, o infrastructură peste media la nivel
național (aeroport international modern, centura ocolitoare în regim de autostrada, care va fi
conectata la coridorul 4 European, drumuri asfaltate și modernizate, programe masive de
modernizare, hoteluri, zone de agrement și alte facilitati). Aceste faciliăți au atras la nivelul
orașului și chiar al județului o serie de investitori straini ( în special din spațiul german cu
multiple legaturi cu zona Sibiului ) , care au sporit considerabil numarul de locuri de munca cu
efecte directe asupra cresterii cererii de apartamente.
Datorita evolutiei preturilor pe segmentul apartamentelor noi si pe cel al apartamentelor vechi și
a programelor guvernamentale de stimulare a cererii, cererea efectiva s-a orientat în mare
măsură și catre segmentul apartamentelor vechi. Cea mai mare parte a cererii generate, de
acest tip de cumpărători, este pentru apartamente cu prețuri de pana la 60.000 Euro , în acest
context segmentul de piață cel mai activ fiind cel al apartamentelor cu 1 sau 2 camere.
Pentru zona analizată se observa o cerere constanta pentru apartamente cu 2 camere datorita
locației foarte bune ( în proximitatea centrului orașului , cu bune legaturi către zona industrială ,
si cu o buna acoperire în zona serviciilor sociale ). Totuși nu se poate vorbi de o creștere
importantă a cererii datorită incertitudinilor privind perspectivele economice la nivel național și
european.

4.2. Analiza ofertei


Oferta reprezinta numarul de proprietati, de acelasi tip, care sunt disponibile pentru
vânzare, la diferite preturi, pe o piață dată, într-un anumit interval de timp.
Oferta, în anul 2018, nu a reusit sa tina pasul cu cererea cauzand un deficit de oferta pe
anumite segmente (apartamente cu doua camere). Dezvoltatorii au mai inițiat proiecte
rezidentiale ample dar ritmul lucrarilor de construcție nu a ținut pasul cu creșterea cererii. Mai
multe proiecte au fost inițiate dar ele sunt în fază incipientă fără a oferii încă suficiente
apartamente.
Evolutiile menționate au fost cauzate de lipsa forței de munca în domeniul construcțiilor, a
creșterii costurilor materialelor precum și de deprecierea monedei naționale.
Pentru apartamentele de doua camere situate în Municipiul Sibiu – zona Terezian oferta este
oarecum limitată datorită atractivității scazute a prețurilor de pe piață și a faptului că este o zonă
cu o dezvoltare matură neexistând spațiu pentru noi dezvoltări.
Ofertele de vânzare pentru apartamente cu 2 camere semidecomandate în zona subiect este
prezentată mai jos :

14
Nr. Dată Etaj Nr. Tip Supr. Supr. Pret Finisaje Dotari Data Obs. tel.
crt. anunt Cam apartam utilă Constr tel.
euro (stare )
. . .

1. 01.03.2019 Part 2 Semidec 46mp 54mp 47500 Bună Usă 11.03.19


er/4 . metalică

Termopan

2. 22.02.2019 2/4 2 Semidec 50mp 70mp 49500 Bună Usă 11.03.19


. metalică
Termopan
Balcon
Inchis
Izolat termic

3 18.02.2019 4/5 2 Semidec 51mp 62mp 53000 Bună Usă 11.03.19


. metalică
Termopan
Izolat termic
Interfon

4. 28.02.2019 2/4 2 Nedec. 55mp 66mp 49000 Peste Termopan 11.03.19


medie
Balcon
Inchis

5. 14.02.2019 5/5 2 Semidec 42mp 50mp 39900 Bună Usă 11.03.19


. metalică
Termopan
Izolat termic
Interfon

6. 08.02.2019 2/4 2 Semidec 54mp 65mp 49000 Bună Termopan 11.03.19


.
Debara

7. 27.02.2019 5/5 2 Semidec 47mp 56mp 37900 Bună Usă 11.03.19 Mansarda
. metalică - scara int.
Termopan
Izolat termic

15
8. 14.02.2019 5/5 2 Decoma 51mp 62mp 49999 Bună Usă 12.03.19
ndat metalică
Termopan
Izolat termic

9. 08.03.2019 2/4 2 Semidec 53mp 49000 Bună 2 balcoane 12.03.19


.
Termopan
Izolat termic

10. 26.02.2019 3/4 2 Semidec 47mp 54000 Bună Termopan 12.03.19


.
Izolat termic

11. 11.03.2019 Part 2 Semidec 55mp 47000 Bună Termopan 12.03.19


er/4 .

Anunțurile se regăsesc în anexe.


De menționat că toate proprietățile imobiliare din zonă dispun de centrale proprii de apartament
neexistând sistem centralizat de termoficare.

4.3.Analiza echilibrului pieței


Pe termen scurt, oferta imobiliară este relativ fixă şi preţul răspunde la cerere. Dacă cererea
este neobişnuit de mare, preţurile şi chiriile vor începe să crească înainte ca să înceapă noua
construcţie. Finalizarea clădirii şi închirierea poate să fie decalată în timp faţă de cerere şi prin
urmare, în general pe termen scurt, pieţele sunt în dezechilibru.
Analiştii şi participanţii pe piaţă descriu activitatea pieţelor imobiliare în diferite moduri. O piaţă
activă este o piaţă caracterizată prin cerere în creştere, o rămânere în urmă a ofertei şi preţuri
în creştere; o piaţă activă este uneori numită piaţă a vânzătorilor pentru că vânzătorii pot obţine
preţuri mai mari pe proprietăţile disponibile. O piaţă în cădere este o piaţă în care scăderea
cererii este însoţită de o supraofertă relativă şi o scădere a preţurilor; această piaţă se numeşte
şi piaţa cumpărătorilor pentru că au avantaj cumpărătorii.
Din elementele prezentate mai sus, se desprinde clar concluzia că nivelul cererii este mai mare
decât cel al ofertei și avem de-a face cu o piaţă a vânzătorului, cu preţuri care tind să se
stabilizeze; estimăm că această tendinţă se va păstra, cel puţin pe termen scurt și mediu.

4.4. Concluzii privind analiza pieței specifice


Din analiza datelor existente pe piață la data evaluării de poate trage concluzia că prețul
apartamentelor finalizate îinainte de anul 1989 este similar cu prețul apartamentelor noi
construite. Dacă ne referim la apartamentele de doua camere observăm că acestea sunt
preferate de către cumparatori , fiind in același timp și cele mai scumpe daca ne referim la
prețul raportat pe metrul patrat.Cu toate acestea pretul de 1000 eur/mp pare a constitui un prag
psihologic pentru municipiuul Sibiu , spre deosebire de marile orase ale țarii ( București ,
Brasov, Constanța , Cluj , Timisoara , Iași ) unde prețurile de tranzacționare depasesc aceasta
valoare.
Pentru apartamentele de doua camere din zonă prețurile pe metru patrat variaza intre 800 si
1000 euro cu mențiunea că pentru cele situate la parter sau la ultimul etaj este de luat în

16
considerare o anumită corecție în funcție de situaţia specifică. În cazul închirierii acestui tip de
apartamente ( doua camere suprafața pâna la 50 mp ) avem un preț mediu de 250 euro pe luna
, cu un bonus pentru apartamentele cu finisaje și dotări deosebite.

5. Analiza celei mai bune utilizări

Conform Standardului de evaluare 2018 – Cadru general - cea mai bună utilizare este utilizarea
unui activ care îi maximizează potențialul și care este posibilă, permisă legal și fezabilă
financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o
altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant de pe piață ar
intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.
Analiza CMBU a unei proprietăți imobiliare este o etapă importantă a procesului de evaluare
prin care se identifică contextul în care participanții de pe piață și evaluatorii selectează
informațiile comparabile de piață. În anumite situații o astfel de analiză detaliată este necesară
și adecvată.
Utilizarea curentă se presupune a fi cea mai bună utilizare dacă nu există indicații din piață sau
alți factori care să conducă la concluzia că există o altă utilizare care ar maximiza valoarea
subiectului evaluării. Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a
următoarelor cerințe:
a) utilizarea să fie posibilă prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participanții
de pe piață. Utilizările posibile pentru o anumită proprietate imobiliară sunt determinate de
dimensiunile , forma , suprafața , structura geologică a terenului , de accesibilitatea parcelei , de
riscul unor dezastre naturale si de disponibilitatea utilitaților publice ( apă , canalizare , energie
electrică , gaze naturale , agent termic , transport in comun )
b) utilizarea să fie permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice restricții în utilizarea
activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic privind zonarea,restrictiile de construire,
restrictiile privind constructiile din patrimoniu si siturile istorice. Contractele de inchiriere pe
termen lung pot impune restrictii care vor afecta cea mai buna utilizare. Dacă nu există restricții
contractuale atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în
vedere pentru cea mai bună utilizare.
c) utilizarea să fie fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare diferită, care este posibilă
fizic și permisă legal, va genera profit suficient pentru un participant tipic de pe piață, mai mare
decât profitul generat de utilizarea existentă, după ce au fost luate în calcul costurile conversiei
la acea utilizare.
Pentru a determina fezabilitatea financiară evaluatorul va prognoza veniturile generate de
proprietatea imobiliară din care va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit),
rezultand un profit net . Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu și dacă aceasta
este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piață atunci utilizarea este fezabilă.
Maximizarea potențialului activului sau proprietății imobiliare se referă la valoarea proprietății in
condițiile celei mai bune utilizări ( destinații).
În cazul specific al acestui apartament, deși o schimbare de destinație este posibilă fizic și
permisă legal, nu este fezabila financiar întrucât pentru un apartament situat la etajul 1 al unui
bloc intr-o zonă rezidentială costurile de expertizare , autorizare si reamenajare sunt prohibitive
și nerecuperabile .
În aceste condiții pentru apartamentul obiect al acestei evaluari cea mai buna utilizare este cea
actuala si anume utilizarea rezidențială.

17
Terenul nu a fost evaluat distinct deoarece acesta este in cotă indiviză.

6. Evaluarea proprietății

6.1. Estimarea valorii de piață a proprietății evaluate- procedura


Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează
metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare ( toate trei
bazându-se pe date extrase din piață ):
a) abordarea prin piață
Este cel mai des utilizată pentru că ia în considerare informații credibile privind tranzacții
și/sau oferte recente din piață pentru propriatăți similare sau substituibile ( comparabile ). Prin
tehnici cantitative și calitative analiza prețurilor proprietăților comparabile se ajusteaza în funcție
de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect. Elementele de comparație
recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la acestea: drepturile de proprietate transmise,
condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile necesare imediat după cumpărare,
condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea,
componentele non-imobiliare ale proprietății.
b) abordarea prin venit
La rândul ei o abordare larg răspândită se referă la obținerea unei indicații asupra valorii
proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor ( capitalizarea venitului și fluxul de
numerar actualizat )pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății
subiect de a genera venituri și pentru a transforma aceste venituri într-o indicație asupra valorii
proprietății prin metode de actualizare.
c) abordarea prin cost
Se aplică în general construcțiilor noi sau relativ nou construite , celor specializate sau aflate în
stadiu de proiect și are in vedere obținerea unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare
subiect prin deducerea din costul de nou al construcției/construcțiilor a deprecierii cumulate și
adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării.
În cazul proprietății subiect pentru că există suficiente informații culese din piață privind
proprietăți comparabile vom folosi în estimarea valorii de piață abordarea prin piață.
Etapele parcurse în cadrul procedurii de evaluare pentru determinarea valorii de piață au fost :
- documentarea pe baza unei liste de informații solicitate clientului;
- inspecția proprietății imobiliare ( documentată cu fotografiile realizate);
- stabilirea ipotezelor și ipotezelor speciale care au stat la baza elaborării raportului;
- selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;
- analiza tuturor informațiilor culese , interpretarea rezultatelor din punct de vedere al
evaluării;
- obținerea de informații asupra valorilor de tranzacționare sau ofertă a proprietăților
imobiliare similare și a nivelului chiriilor;
- aplicarea metodei/metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea
valorii și fundamentarea concluziei evaluatorului;
- analiza valorilor obținute prin raționament profesional și prin prisma criterilor de
adecvare a metodelor , preciziei , cantității și calității informațiilor utilizate;
- estimarea valorii de piață în urma aplicării abordării considerată adecvată;
Procedura de evaluare este în conformitate cu standardele si ghidurile de evaluare elaborate de
ANEVAR.

18
6.2. Abordarea prin piață
Oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active identice sau similare,
al căror preţ se cunoaşte.
Prima etapă a acestei abordări este obţinerea preţurilor de tranzacţionare a activelor identice
sau similare, tranzacţionate recent pe piaţă. Dacă există puţine tranzacţii recente, de
asemenea, poate fi util să se ia în considerare preţurile activelor identice sau similare, care sunt
listate sau oferite spre vânzare, cu condiţia ca relevanţa acestor informaţii să fie clar stabilită şi
analizată critic. Poate fi necesar ca preţul altor tranzacţii să fie corectat, pentru a reflecta orice
diferenţe, faţă de condiţiile tranzacţiilor efective şi să fie definit tipul valorii şi orice ipoteze, care
urmează să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista şi diferenţe între
caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacţii, faţă de cele ale
activului evaluat.
Metoda constă în analiza unor tranzacții recente (sau a unor prețuri de ofertă) de bunuri mobile,
similare sau comparabile cu subiectul. Dacă bunurile tranzacționate nu sunt identice cu
subiectul, atunci prețurile de vânzare ale comparabilelor se corectează, în sensul egalizarii
caracteristicilor lor, cu caracteristicile bunului subiect.
Metoda comparației directe este adecvată, atunci când există o piață activă, cu un număr
suficient de tranzacții de bunuri comparabile și care ar putea fi eventual confirmate din surse
independente.
Procedura constă în esență, în culegerea de date de tranzacționare sau de ofertă de bunuri
similare, analiza comparabilității lor cu subiectul, determinarea unității de comparație adecvate,
analiza și ajustarea datelor, apoi aplicarea rezultatelor la subiect. Pornind de la principiul
substituției, metoda presupune, că un cumpărător informat nu ar plăti mai mult, pe un bun,
decât costul necesar achiziției unui bun comparabil, cu aceeași utilitate.
În cazul nostru pentru propreitățiile rezidentiale unitatea de comparație adecvată este prețul pe
mp suprafață utilă.
În scopul analizării și ajustării datelor sunt definite elementele de comparție caracteristice
proprietățiilor care determină variații ale prețului pe piața imobiliara după următoarele criterii din
mai multe categorii:
a) specifice tranzacţionării
- tip comparabilă;
- drept de proprietate transferat;
- condițiile de finanțare;
- condițiile de vânzare;
- cheltuielile imediat urmatoare după cumpărare;
- condițiile pieții;

b) specifice proprietăţii :
- localizarea;
- tip apartament;
- etaj;
- finisaje;
- sistem incălzire;
- vechime – an construcție;
- balcoane
- suprafața utilă;

19
- caracteristicile economice;
- utilizare – cea mai bună utilizare;
- componente non-imobiliare ale valorii;

Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață pentru identificarea și cuantificarea


corecțiilor sunt:
a) tehnicile cantitative: analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor
secundare; analiza statistică; analiza costurilor; capitalizarea diferențelor de venit
b) tehnicile calitative: analiza comparațiilor relative; analiza tendințelor; analiza clasamentului;
interviuri.
Corecțiile obținute se aplică tranzacțiilor comparabile fie ca procentaj, fie ca valoare absoluta .
Corecția procentuală este utilizată pentru a reflecta modificările în condițiile pieții și diferențele
de localizare, iar corecția absolută se calculează în unități monetare ce se adună sau se scad
din prețul tranzacțiilor comparabile.
Efectuarea corecțiilor se face pe grile de piață folosind metoda comparației directe.
Dintre proprietatile similare identificate în urma analizei de piață au fost selectate 4 comparabile
care au prezentat cele mai multe caracteristici similare cu proprietatea subiect prezentate in
următorul tabel :
Nr. Proprietatea de Proprietăți comparabile
Crt Elemente de comparație evaluat Comp. A Comp. B Comp. C Comp. D
1 Preț de ofertă (€) 47500 49500 53000 49000
2 Tipul comparabilei ofertă ofertă ofertă ofertă
Elemente specifice tranzactionarii
3 Drept de proprietate transmis Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin
4 Condiții de finanțare Normale Normale Normale Normale Normale
5 Condiții de vânzare Independent Independent Independent Independent Independent
Chelt.necesare imediat dupa
6 cump. Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
7 Condiții de piață Prezent Prezent Prezent Prezent Prezent
Elemente specifice proprietății
8 Localizare Terezian Similară Similară Similară Similară
9 Componente non-imobiliare Nu Mobilat/utilat Mobilat/utilat Mobilat/utilat Mobilat/utilat
10 Arie utilă 48 46 50 51 54
11 Nivel 1/P+4E Parter/P+4E 2/P+4E 4/P+5E 2/P+4E
12 Anul Construirii 1667 1975 1980 1967 1972
13 Balcon Da Nu Da Da 2 Da
14 Finisaje Mediu/Bun Similare Similare Similare Similare
15 Centrala termica proprie Da Da Da Da Da
16 Geam Termopan Parțial Da Da Da Da
17 Caracteristici economice Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
18 Cea mai buna utilizare Rezidențial Rezidențial Rezidențial Rezidențial Rezidențial

Având în vedere faptul că proprietățile comparabile utilizate sunt oferte de vânzare și nu


tranzacții, pentru a ajunge la un preț de vânzare s-a discutat telefonic cu fiecare dintre ofertanți
și s-a negociat fiecare proprietate comparabilă.
Marjele de negociere discutate sunt prezentate în grila datelor de piață. Marjele de negociere au
fost discutate în sume brute ( cu excepția comparabilei D la care oferta ne este negociabilă),
procentul prezentat în grila datelor de piață a fost calculat având în vedere prețurile de ofertă și
marjele de negociere discutate.

20
Grila datelor de piață
Proprietăți comparabile
Elemente de comparație Subiect Comp. A Comp. B Comp. C Comp. D
Preț de ofertă (€) 47500 49500 53000 49000
Preț Euro/mp util 1033 990 1039 907
Marjă negociere (€) 1000 1000 3000 0
Marjă negociere (%) 2.11% 2.02% 5.66% 0.00%
Preț de vânzare (€) 46500 48500 50000 49000
Ajustări specifice tranzacționării
Drept de proprietate transmis Deplin Deplin Deplin Deplin Deplin
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Preț ajustat (€) 46500 48500 50000 49000
Condiții de finanțare Normale Normale Normale Normale Normale
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Preț ajustat (€) 46500 48500 50000 49000
Condiții de vânzare Independent Independent Independent Independent Independent
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Preț ajustat (€) 46500 48500 50000 49000
Chelt.necesare imediat dupa cump. Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Preț ajustat (€) 46500 48500 50000 49000
Condiții de piață Data eval. Similare Similare Similare Similare
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Preț ajustat (€) 46500 48500 50000 49000
Ajustări specifice proprietății
Localizare Terezian Similară Similară Similară Similară
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Componente non-imobiliare Nu Mobilat/utilat Mobilat/utilat Mobilat/utilat Mobilat/utilat
Ajustare (%) -3% -3% -3% -3%
Ajustare (€) -1500 -1500 -1500 -1500
Arie utilă ( mp) 48 46 50 51 54
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Nivel 1/P+4E Parter/P+4E 2/P+4E 4/P+5E 2/P+4E
Ajustare (%) 1% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 480 0 0 0
Anul construirii 1967 1975 1980 1967 1972
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Balcon Da Nu Da Da 2 Da
Ajustare (%) 3% 0% -3% 0%
Ajustare (€) 1500 0 -1500 0
Finisaje Mediu/Bun Similare Similare Similare Similare
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Centrala termica proprie Da Da Da Da Da
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Geam Termopan Partial Da Da Da Da
Ajustare (%) -2% -2% -2% -2%
Ajustare (€) -1012 -1012 -1012 -1012
Ajustare totală Caract. Specifice Proprietății (%) -1.14% -5.18% -8.02% -5.13%
Ajustare totală Caract. Specifice Proprietății (€) -532 -2512 -4012 -2512
Caracteristici economice Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Utilizare Rezidențial Rezidențial Rezidențial Rezidențial Rezidențial
Ajustare (%) 0% 0% 0% 0%
Ajustare (€) 0 0 0 0
Ajustare netă pt. Caract. Specifice Proprietății (€) -532 -2512 -4012 -2512
Preț ajustat (€) 45968 45988 45988 46488
Ajustare totală netă absolută (€) -532 -2512 -4012 -2512
Ajustare totală netă procentuala (%) -1.14% -5.18% -8.02% -5.13%
Ajustare totală bruta absolută (€) 4492 2512 4012 2512
Ajustare totală bruta procentuala (%) 9.66% 5.18% 8.02% 5.13%
Număr ajustări 4 2 3 2
Pentru comparabila B s-a aplicat cea mai mică ajustare brută absoluta si procentuala si aria utila cea ami apropiata de proprietatea
subiect.

Opinie 46000 euro 218086 Ron


958 euro/mp Curs 4.741

21
S-au operat următoarele ajustari :
Nu au fost aplicate ajustări pentru elementele specifice tranzacționării pentru niciuna
dintre cele 4 proprietăți comparabile utilizate, deoarece acestea sunt similare cu proprietatea de
evaluat din punct de vedere al celor cinci elemente de comparație specifice tranzacționării.
Pentru „localizare” nu s-a aplicat ajustare pentru niciuna dintre proprietățile comparabile
utilizate în grila datelor de piață, deoarece toate proprietățile comparabile sunt situate în aceeași
zonă cu proprietatea subiect.
Pentru „Componente non – imobiliare” – ajustate negativ toate proprietățile
comparabile cu câte 1.500 €. Nivelul ajustării a ținut cont atât de costurile necesare mobilării și
dotării unui apartament de dimensiuni și caracteristici similare, precum și de informațiile din
piața specifică unde au fost identificate oferte de vânzare de apartamente, fiind menționate
prețurile de ofertă atât pentru apartamente mobilate și utilate, cât și nemobilate și neutilate. Din
ofertele găsite în piață s-a constatat faptul că diferența pentru mobilier și dotări pentru
apartamente de 2 camere este de 1.500 – 2.500 €, astfel că ajustarea luată în calcul este de
1.500 €, ținând cont și de dimensiunea redusă a apartamentelor.
Pentru „Arie utilă” nu s-au aplicat ajustări pentru niciuna dintre cele patru proprietăți
comparabile, deoarece din analiza pieței imobiliare specifice a rezultat faptul că pentru acest tip
de apartamente diferențe reduse de suprafață nu influențează prețul total de vânzare al
apartamentului.
Elementul de comparație „Nivel” se referă atât la nivelul la care este amplasat
apartamentul în cadrul blocului, precum și de numărul de etaje din bloc.
Din analiza pieței imobiliare specifice, respectiv din comportamentul cumpărătorului, a reieșit
faptul că pentru apartamentele situate la etajele intermediare potențialii cumpărători sunt dispuși
să plătească suplimentar până în 1-3% din valoarea apartamentului. De asemenea din analiza
pieței imobiliare specifice a rezultat faptul că apartamentele din aceeași categorie (număr
camere, suprafață, finisaje) situate în blocuri cu mai puține etaje și mai puține scări, respectiv în
blocuri mai mici, cu mai puțini locatari sunt sensibil mai scumpe. Având în vedere aspectele
constatate în piața specifică a fost efectuată o ajustare pozitivă pentru comparabila A situată la
parter de 1% respectiv 480 €.
Pentru „Anul Construirii”, respectiv vechimea clădirii din care face parte apartamentul
nu au fost aplicate ajustări prețurilor proprietăților, deoarece anul construirii a reprezentat un
criteriu de comparație foarte important în selectarea comparabilelor. Astfel, atât proprietatea de
evaluat, cât și comparabilele sunt apartamente în blocuri construite inainte de 1980, iar pentru
diferențe mici între anii de construire ai acestora ( în special pentru apartamente în blocuri
construite înainte de 1989 ) piața nu recunoaște acest element ca diferență în preț .
Pentru elementul „balcoane” au fost ajustate comparabilele A și C, deoarece din analiza
pieței specifice a rezultat că prețurile de pe piață sunt influențate de acest element. Prin urmare
analizând comparabilele B și C observam că diferă prin faptul că comparabila B are in plus un
balon ( 2 balcoane fața de unul ). Ultimul preț ajustat al celor două comparabile, înainte de
aplicarea elementelor de comparație specifice proprietății, este de 48.500 € pentru comparabila
B, respectiv 50.000 € pentru comparabila C , deci restul de 1.500 € poate fi atribuită diferenței
de suprafață a balcoanelor. Comparabila C a fost ajustată negativ cu 1500 € pentru un balcon
în plus iar comparabila A a fost ajustată pozitiv cu 1500 € pentru că nu are balcon .

22
Pentru „Finisaje” nu s-a aplicat ajustare pentru niciuna dintre proprietățile comparabile
utilizate în grila datelor de piață, deoarece toate proprietățile comparabile au finisaje medii în
stare buna .
Pentru „Centrală termică proprie ” nu s-au aplicat ajustări toate apartamentele din grila
datelor de piață dispunând de această facilitate ca și proprietatea subiect.
Pentru „ Geam Termopan” s-a aplicat o ajustare negativa de 1012 € pentru toate cele
patru comparabile care dispun de geamuri termopane spre deosebire de proprietatea subiect
care dispune doar parțial de această facilitate. S-a considerat că înlocuirea suprafeței vitrate
care nu este din geam termopan ( 6,76 mp ) ar putea costa 1012 € la un preț de 150 €/mp cu
manoperă montaj inclusă – prețuri pe care le practică în mod curent firmele de profil.
Pentru elementele de comparație „caracteristici economice” și „utilizare” nu s-au
aplicat ajustări prețurilor proprietăților comparabile, fiind similare cu proprietatea subiect din
punct de vedere al acestor elemente.

7. Analiza rezultatelor

7.1. Analiza rezultatelor


Pentru selectarea valorii finale evaluatorul alege comparabila cu caracteristicile fizice ,
juridice , economice cele mai apropiate de proprietatea subiect în baza unui raționament ce
implică numărul și cuantmul ajustarilor aplicate. Numarul mic de ajustari și cuantmul mic al
acestora indică gradul de asemănare cu proprietatea subiect.
În concepția standardelor, reconcilierea presupune analiza rezultatelor și informațiilor în
baza cărora au fost estimate valorile, respectiv cantitatea și calitatea informațiilor, adecvarea
metodei și precizia rezultatelor. În urma acestei analize se propune o valoare care în
accepțiunea evaluatorului se bazează pe cele mai multe informații credibile și este metoda cea
mai adecvată în funcție de scopul evaluării.
În cadrul procesului de reconciliere, se analizează procesul de evaluare din fiecare
abordare utilizată, având în vedere cantitatea informațiilor avute la dispoziție, consistența
informațiilor, verificarea informațiilor, tipul proprietății evaluate, scopul evaluării, etc.
Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu
active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.
Pentru reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea întregii evaluări pentru a avea
siguranța că datele disponibile, tehnicile analitice, logica și raționamentele aplicate, au condus
la concluzii corecte.
În urma ajustărilor observăm că valorile obținute sunt sensibil egale , Comparabila B a
având cel mai mic număr de ajustari și cea mai mică ajustare brută , valoarea obtinută este
egala cu cea a comparabilei C iar aria utila este apropiată de proprietatea subiect cu care se
aseamănă cel mai mult.

7.2. Concluzia asupra valorii


Ca rezultat al investigaţiilor şi analizelor efectuate, având în vedere informațiile de piață
care au stat la baza aplicării metodelor de evaluare și relevanța acestora, și ținând cont de
scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pentru valoarea
proprietăţii vom folosi rezultatul estimat prin metoda comparaţiei directe.

23
Prin aplicarea metodelor de evaluare agreate de Standardele Internaţionale de Evaluare
şi prin reconcilierea valorilor obţinute, evaluatorul a estimat valoarea de piață a proprietăţii
imobiliare (abordarea prin piață) – rotunjit la euro, respectiv:

VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE


VALABILĂ LA DATA EVALUĂRII ESTE
46.000 Euro echivalent 218.086 Lei

Cursul de referinţă BNR: 4,741 lei/eur valabil la data de 11.03.2019

Anexe

24
f a'I

{:#bffi'-K*ffi.pb#*ff H}ffi \"r&ffiffi&ffiffi trLpFvgp&ffi.p,ffiffi


f nchej-at aei, data de ma1 jos, intre subsemnatii:-------
l-. MIKLCIS IOZSEF, d-omiciliat in nnun.$ibiu, str-Aleea Petuniei
nr.4 A apt-5, jud.Sibin, MICLOS ELENA. domj-cilj_a.ta in mun"sibiu,
str"Steflesti nr"11 apt.20, jud"Sibiu, si sotul MICLCIS MATE] ION,
domiciliat in mun.Sihiu, str.Steflesti nr"1l apt.2Ct, jud-.Sibiu
pe de o parte in calitate de VANZATORIT si -----
2" TRIGUB CORNELIA, donniciliata in mun.Sibiu" str.Zidarilcr
nr"3, jud"Sihiu, necasatorita, F€ de alta parte in calj_tate de
CLIMPARATCJARE dupa cum urmeaza:
Noi vanzatorii d-eclaram ea vindem cumparatoarei aratate mai-
slls, intreg imobilul situat in mun.$ibiu. str.Aleea Petuniei nr.4
A apt.5, jud.$ibiu, j-nscris in CF 39445 $rbiu, de sub A+1, cu
nr.top 2945/2 si 2946/2, apart*mentul nr. 5, cclnnpus din d-oua
eamere si dependinte, dohandj-t" prin eunnparare j-n cota c1e L/zA
pa-rte pen*ru MikLos lazsef si in cota de L9/20 parte pentru
Miclos El-ena si Matei lon, peltrivit inscrierii de suh B 2, 3 si
4, Proprietarul poate cere dreptul de proprietate si asupra
terenului in baza Legii Le/gL, art.35, alin.2.
Noi vanzatorii consimtim ca dreptul de proprietate asupra
apartamentului de mai sus sa se intabuleze in CF pe numele
cumparatoarei. in conditiile acesLui contract, fara nici o
interventie din partea noastra si garantand-o contra oricaror
evi-ctiuni. ------
Ctt ziua de azL predam cumparatoarei apartamentul in
proprietate si Ia data de 27.03.1-998 si in posesie, fara sarcj-ni
si proceser cll taxele si impozitele achitate la zi, neurmarit,
nesechestrat-si neipotecat, (asa cum reiese si din extrasul de
CF din 2?-03.1997 eliberat de Ju[ecatoria Sibiu, extras pe care
1-am prezentat cumparatoarei spre dovada) . ------
Pretul de vanzare cumparare, stabilit de comun a-cord este de
20.0C|0"000 tei {dcruazec-imilic'ane 1ei} pret pe care ncrl vanzatori-i
recunoastem ca l-am primit integral si mai inainte de semnarea
pre zentu- I r: jsontract .
Eu cumparatoarea cleclar ca am cumparat, p€ pretul si in
conditij-Ie acestui cantract, apartamentul de mai sus si solicit
ca intabul-area in CF sa se faca pe numel€ meu ca bun propriu
Cu ziua de azi preiau apartamentul in proprietate, si la data
de 27.03.1998 i-n posesie, in starea in care se afla si pe care
o cunosc, urmand ca pe viitor ,sa achrt taxele si impoz-ite1e
aferente apartamentuluir €u achitand si taxele ocazionate cu
perf eetarea pre zentu lui contract
Noi vanzatorii declaram ca imobilul ce se vinder s€ afla in
stapanirea- noastra in mad legal si rru este sccrs din circuitul
civil ; situatia juridica a acestuia este cea descrisa in
extrasu-l de CF
Eu cumparatorea declar ca am luat cu-nostinta de starea de fapt
si de drept a apa-rtamentr-r1ui, pe care l-am vazut si al carui-
extras de CF l-arn citit
Noi parti le semnatare ale prezentului act cleclaram ca nl
s-au adus la cunostj-nta prevederile legale care reglementeaza
contractr-r1 de vanza-re*cumparare . ------
Redactat si dactilografiat azL 27 martie 1997, in 7
exemplare de Biroul Natarial MARGINEAN NICOLAE cu sediul in
Sibiu str.Moldovei nr .2
- autentifi-carea ni ,r*rso

/M
V&$U&T-*RX

-/tzd,!n, \
r*ITMT)
a*- L_& ;&
hR h'Tf^les?Tt
* &&-g& i& lu& a&LlU
t
'lr .

..i

R*MAb{X&
w M&}E# rb$ffi&g{ [EX#ffitJLffi
ffixp.i}{-Til b$#TAffiLTI,{-}T pLTh$I"X{:
SXSXLIt: $TR- M*LA#VXX NR-2 SXffi"gt_I
,3 {_?ffi}dY{-3L ffi X ffiX L}
TXL: *S$/?2SS32
t

K" hstrpryffiK:ffisqK K}ffi skq"Jtrffitr\trltr*$*WK#&ffi.ffi gqffi & ffi {'f

&nr-r1 l-S$? Suna filsrf,ie fr:-$e 2?

In fata. mea, MARGINEAN NICOLAE, notar pubtic, 3 m ,s*#*qi 3


biroul-uj,r $-du prezentat:

1" MfKLOS fOZSEF, domiciliat i,n mun.Sibru, str"Aleea Petuniei


nr"4 A,apt.5, jud.Sibiu, identificat prin B"I. seria A"P"
nr.999215 eliberat in anu} 198* cle Pol.Sihiu,
2. MICLOS ELENA, domiciliata in mun.sibiu, str.Steflesti nr.L1
apt.20, jud. Sibiu, identif ieata prin B.I. seria c.X. nr.09l-070
eliberat in anul L997 de Pol.Si:bin,
3. MICLOS MATEI IONr domiciliat in mun. Sihiu, str.Steflesti
nr.1-! apt"20, jud.Sibiu, identificat prin 3.I. seria G.N.
nr.5?6840 eliberat j-n anul L994 de Pol"Siblu,
4. TRfcUB CORNELIA, domiciliata r:n mun"Sibi-r-r, str.Zidarilor nr.3,
j ud " $ibiu, identif lcarla -!{idi B. I . se{ia -A, r , d-- -,nc-33 ?5€-5
- prrner'affin enuf-T9-9"7-de-FoT:sibtil;-

care au ccnsimtit la autenti-ficarea acestui inscris si au semnat


toate exemplarele lui.
fn temeiul art.B lit.b din Legea nr.36/l-995

SE NECL&&A &TJTffiT{TIC PHHXENTUL XNSCR:S

-$*& *nx{kt, #t-l 385-### 3m9 crg #hg*.entffi nr - 3SS?* X2/ t$#? #r$ism de*
Cgt $j-hriu + Limbru j*c?j-*:-ar c1* g*-*** Lci- "
s*a p)ffx"#*pl-t* #nsrffiriuL cge* Qoe,0W 3*:* #Lx #rlj_*nnf,e nr _ ff#/w_f

}NOTAR PUBLST
"

$4&ffi#3 g.{H&gl[ b}Xtr#t#kK

.,;)
{'"i
l;
Yr':
I

-,::.
ROMANIA
JUDECATORLA SIBIU
JUDETULSIBIU
xr,. .........../..1
t'- t'
A""r r ee .7;
"i"""i-
P. z //::.....,ru?k.
Extras de carte funciara
aa 446
C.F. Nr. ............:/..Y.::.:................

A) FOAIE DE AVERE

intindere
Nr. crt. Nr. top al parcelei Descrierea imobilului Observa!ii
iR ha, gi mp.

/ 2r/,f/2 <*,pnzJ' '/


a

li,r'" 9*
L
n -i '' /yz'+
"(Y, J /,, t'(n.t
LqhG/t, g" r+11 r'e,' /-, '^ y't Cbrr"/ra/ d 2Z < {r,n€
i2
it
c&,rrric4'4
/ k I

I
I

B) FOAIE DE PROPRIETATL

lnscrieri privitoare la proprietale Obsgryalii-- -._


--
-f,-,i, L / ,e rv:(?'l) = J-Lr/,,/d # r-tau /aa1

*n7trb/czt>'' orf4/c, eeytet'/'/ 4* f


G* fn.fr *e ,rt6v aff 37 t'd/.t; ,? :.* .-'/'.

+ ,fu..?rri &*t'tt e /i'q


,J

CI FOAIE DE SARCI\I

Nr. top. al parcelei

4 !
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SIBIU Nr. cerere 18066
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu Ziua 03
Luna 03
Anul 2019
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 102638 Sibiu

A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan Nr. CF vechi:15809

Adresa: Loc. Sibiu, Jud. Sibiu


Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
Crt Nr. topografic
A1 Top: 2945/2, 407 Constructia C1 inscrisa in CF 102638-C1;
2946/2 teren

B. Partea II. Proprietari şi acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

3306 / 29/12/1969
Act nr. 0;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala A1
B1
1/1
1) STATUL ROMAN
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 15809)

C. Partea III. SARCINI .


Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 102638 Comuna/Oraş/Municipiu: Sibiu
Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
Top: 2945/2, 407 teren
2946/2
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren


Nr Categorie Intra Suprafaţa
Crt Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
folosință vilan (mp)
1 curti DA 407 - - 2945/2,
constructii 2946/2

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.25393/03-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate
imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluţionării, Asistent Registrator, Referent,


06-03-2019 DORINA DOBRESCU _____________________
Data eliberării, ______________________ ______________________
__/___/____ (parafa şi semnãtura) (parafa şi semnãtura)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SIBIU Nr. cerere 18066
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu Ziua 03
Luna 03
Anul 2019
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 102638-C1-U15 Sibiu

A. Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală Nr. CF vechi:39446

Adresa: Loc. Sibiu, Al Petuniei, Nr. 4, Ap. 5, Jud. Sibiu


Părţi comune: nespecificate
Nr Suprafaţa Suprafaţa Cote părţi
Nr. cadastral construită utilă (mp)
Cote teren Observaţii / Referinţe
crt comune
A1 Top: 2945/2, - - - - apartament compus din 2
2946/2-ap5 camere si dependinte

B. Partea II. Proprietari şi acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

5086 / 01/04/1997
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 463/1997, din 01/01/1997 emis de NP Marginean Nicolae;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumparare, dobandit prin A1
B1
Conventie, cota actuala 1/1
1) TRIGUB CORNELIA
C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 102638-C1-U15 Comuna/Oraş/Municipiu: Sibiu
Anexa Nr. 1 La Partea I
Unitate individuală, Adresa: Loc. Sibiu, Al Petuniei, Nr. 4, Ap. 5, Jud. Sibiu
Părţi comune: nespecificate
Nr Suprafaţa Suprafaţa Cote părţi
Nr cadastral Cote teren Observaţii / Referinţe
crt construită utilă (mp) comune
A1 Top: 2945/2, - - - - apartament compus din 2
2946/2-ap5 camere si dependinte

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.25393/03-03-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate
imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluţionării, Asistent Registrator, Referent,


06-03-2019 DORINA DOBRESCU _____________________
Data eliberării, ______________________ ______________________
__/___/____ (parafa şi semnãtura) (parafa şi semnãtura)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


ID Anunt: #X5EK1006N

Apartament cu 2 camere de vanzare in Sibiu zona Terezian


Sibiu, zona Terezian Actualizat in 01.03.2019

47.500 EUR
879,63 EUR / mp

Salvează

Adaugă notiţe

Caracteristici
Nr. camere: 2 An construcţie: 1975
Suprafaţă utilă: 46 mp Structură rezistenţă: caramida
Suprafaţă construită: 54 mp Tip imobil: bloc de apartamente
Compartimentare: semidecomandat Regim înălţime: P+4E
Confort: 1 Nr. locuri parcare: 1
Etaj: Parter / 4
Nr. bucătării: 1
Nr. băi: 1

Speci caţii
Utilităţi
Utilitati generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz
Sistem incalzire: Centrala proprie
Finisaje
Usa intrare: Metal
Podele: Parchet, Gresie
Pereti: Faianta
Dotări
Bucatarie: Mobilata, Utilata
Mobilat
Electrocasnice: Masina de spalat rufe, Frigider, Aragaz, TV
Alte detalii zonă
Amenajare strazi: Asfaltate
Iluminat stradal
Mijloace de transport in comun
Alte detalii
Apartament cu 2 camere de vanzare in zona Terezian din Sibiu, situat la un parter inalt al unui bloc cu 4
etaje, cu o suprafata utila de 46 mp si construita de 54 mp.
Locuinta este alcatuita din living spatios si luminos, dormitor, baie cu geam de aerisire, bucatarie si hol. Pe
palier se a a patru apartamente.
Apartamentul bene ciaza de centrala termica proprie, calorifere de otel, ferestre cu geam termopan si
tamplarie PVC, usa de metal la intrare, usi de lemn pe interior, parchet, gresie, faianta.
Imobilul este situat intr-o zona extrem de buna, avand in imediata vecinatate puncte de interes public,
supermarket-uri, banci comerciale, scoli, gradinite.
Se vinde mobilat si utilat la pretul de 47500 euro / negociabil, exista varianta de achizitionare si prin Credit
Ipotecar.
TABOO Imobiliare nu actualizeaza pe acest site anunturile zilnic!
Pentru a a a toate ofertele valabile si ultimele anunturi imobiliare intrati acum pe site-ul o cial Taboo
Imobiliare -> TABOO ro

Precizati intotdeauna ca ati vazut oferta cu ID: 20232

Sediu Sibiu: Sos.Alba Iulia Nr.82

Alte detalii preţ


Comision: 2%

Disponibilitate proprietate
imediat
COSTURI ADIȚIONALE PREȚUL PROPRIETĂȚII ÎN PIAȚĂ

VEZI TELEFON CERE DETALII

FĂRĂ CREDIT CU CREDIT

ZONA LOCALITATEA
Terezian Sibiu


Preț cerut
La achiziție pentru proprietate

7.766 47.500 €
RON
30.900 € 58.565 €

h h
c Costuri adiționale mai puțin știute la
achiziție: taxe notariale, comisioane etc.
c 82% dintre proprietățile similare ca zona
și nr. camere au prețul cerut mai mic. mai
multe...

VEZI DETALII VEZI DETALII

Detalii de contact

Anca Mihai
Sună la Broker Imobiliar
0371.781.415 TABOO Imobiliare

Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Sibiu, Apartamente in zona Terezian, Sibiu, Apartamente 2 camere in Sibiu,
Apartamente 2 camere in zona Terezian, Sibiu

Sus
Anunţ tipărit folosind serviciile www.imobiliare.ro - "Portalul afacerilor imobiliare"
ID Anunt: #X5EK100AE

Apartament cu 2 camere si balcon etaj 2 in Sibiu zona Terezian


Sibiu, zona Terezian Actualizat in 22.02.2019

49.500 EUR
707,14 EUR / mp

Salvează

Adaugă notiţe

Caracteristici
Nr. camere: 2 An construcţie: 1980
Suprafaţă utilă: 50 mp Structură rezistenţă: caramida
Suprafaţă construită: 70 mp Tip imobil: bloc de apartamente
Compartimentare: nedecomandat Regim înălţime: P+4E
Confort: 2 Nr. balcoane: 1
Etaj: Etaj 2 / 4
Nr. bucătării: 1
Nr. băi: 1

Speci caţii
Utilităţi
Utilitati generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz
Sistem incalzire: Centrala proprie
Finisaje
Usa intrare: Lemn
Izolatii termice: Exterior
Podele: Parchet, Gresie
Pereti: Faianta
Dotări
Bucatarie: Mobilata, Utilata
Mobilat
Electrocasnice: Masina de spalat rufe, Frigider, Aragaz
Alte detalii zonă
Amenajare strazi: Asfaltate
Iluminat stradal
Mijloace de transport in comun
Alte detalii
De vanzare apartament cu 2 camere si balcon inchis, in Sibiu zona Terezian, cu o suprafata totala de 70 mp,
amenajat la etajul intermediar 2 al unui imobil cu 4 etaje, perfect atat ca locuinta cat si pentru investitie.
Avand ferestrele orientate spre Sud-Vest si pozitionare pe mijlocul imobilului, apartamentul este luminos si
calduros, cu o superba panorama spre oras, compartimentat practic in 2 camere, ecare cu iesire in
balconul modi cat, izolat termic si inchis cu termopan, bucatarie inchisa, camara, debara, baie cu cada si
geam de aerisire.
Locuinta este bine intretinuta si dispune de toate imbunatatirile moderne: izolatie termica si fonica pe
exterior, centrala termica cu calorifere din fonta, gresie, faianta, parchet laminat, ferestre cu geam
termopan, usa metalica la intrare si usi din lemn la interior.
Imobilul este localizat intr-una din cele mai bine cotate zone pe piata imobiliara din Sibiu, in imediata
apropiere a tuturor punctelor de interes public: scoli, gradinite, banci, magazine, farmacii, parcuri, statii
pentru mijloacele de transport in comun.
Pretul de vanzare al apartamentului mobilat si utilat este de 49.500 euro si este disponibil imediat dupa
vanzare.
TABOO Imobiliare nu actualizeaza pe acest site anunturile zilnic!
Pentru a a a toate ofertele valabile si ultimele anunturi imobiliare intrati acum pe site-ul o cial Taboo
Imobiliare -> TABOO ro

Precizati intotdeauna ca ati vazut oferta cu ID: 18947

Sediu Sibiu: Sos.Alba Iulia Nr.82

Alte detalii preţ


Comision: 2%

Disponibilitate proprietate
imediat
COSTURI ADIȚIONALE PREȚUL PROPRIETĂȚII ÎN PIAȚĂ

VEZI TELEFON CERE DETALII

FĂRĂ CREDIT CU CREDIT

ZONA LOCALITATEA
Terezian Sibiu


Preț cerut
La achiziție pentru proprietate

8.071 49.500 €
RON
30.900 € 58.565 €

h h
c Costuri adiționale mai puțin știute la
achiziție: taxe notariale, comisioane etc.
c 71% dintre proprietățile similare ca zona
și nr. camere au prețul cerut mai mic. mai
multe...

VEZI DETALII VEZI DETALII

Detalii de contact

Nadina Nelega
Sună la Broker Imobiliar
0371.784.594 TABOO Imobiliare

Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Sibiu, Apartamente in zona Terezian, Sibiu, Apartamente 2 camere in Sibiu,
Apartamente 2 camere in zona Terezian, Sibiu

Sus
Anunţ tipărit folosind serviciile www.imobiliare.ro - "Portalul afacerilor imobiliare"
ID Anunt: #X5EK100BL

Apartament 2 camere 51 mp utili si balcon la etajul 4 in zona Terezian


Sibiu, zona Terezian Actualizat in 18.02.2019

53.000 EUR
854,84 EUR / mp

Salvează

Adaugă notiţe

Caracteristici
Nr. camere: 2 An construcţie: 1967
Suprafaţă utilă: 51 mp Structură rezistenţă: beton
Suprafaţă construită: 62 mp Tip imobil: bloc de apartamente
Compartimentare: semidecomandat Regim înălţime: P+5E
Confort: 1 Nr. balcoane: 2
Etaj: Etaj 4 / 5
Nr. bucătării: 1
Nr. băi: 1

Speci caţii
Utilităţi
Utilitati generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz
Sistem incalzire: Centrala proprie
Finisaje
Usa intrare: Metal
Izolatii termice: Exterior
Podele: Parchet, Gresie
Pereti: Faianta
Dotări
Bucatarie: Mobilata, Utilata
Mobilat
Electrocasnice: Masina de spalat rufe, Frigider, Aragaz
Alte detalii zonă
Amenajare strazi: Asfaltate
Iluminat stradal
Mijloace de transport in comun
Alte detalii
Apartament cu 2 camere 51 mp utili si balcon situat la etajul intermediar 4 in zona Terezian din Sibiu, intr-un
imobil izolat termic si fonic la exterior ce bene ciaza de interfon la intrare.
Locuinta este amenajata modern, accesul facandu-se dintr-un hol direct in bucataria de tip open-space, de
unde avem acces in livingul generos si luminos. Din living avem acces in cel de-al doilea hol, ce face legautra
intre baia cu geam si dormitorul cu acces pe balcon.
Ca si imbunatatiri apartamentul dispune de centrala termica cu calorifere din otel, parchet din lemn masiv,
usi din lemn la interior, usa metalica la intrare, geamuri termopan cu tamplarie PVC, balcon inchis partial cu
termopan.
Zona in care se a a acest apartament este una de maxim interes pe piata imobiliara, avand in imediata
apropiere toate punctele de interes public cum ar : magazine alimentare, supermarket, piata, scola,
gradinita, parc pentru copii, statie de taxi, statie de autobuz, banca, dispensar, cabinete stomatologice.
Pretul de vanzare al acestui apartament este de 53000 euro, putand achizitionat si prin Credit Ipotecar.
TABOO Imobiliare nu actualizeaza pe acest site anunturile zilnic!
Pentru a a a toate ofertele valabile si ultimele anunturi imobiliare intrati acum pe site-ul o cial Taboo
Imobiliare -> TABOO ro

Precizati intotdeauna ca ati vazut oferta cu ID: 18760

Sediu Sibiu: Sos.Alba Iulia Nr.82

Alte detalii preţ


Comision: 2%

Disponibilitate proprietate
imediat
COSTURI ADIȚIONALE PREȚUL PROPRIETĂȚII ÎN PIAȚĂ

VEZI TELEFON CERE DETALII

FĂRĂ CREDIT CU CREDIT

ZONA LOCALITATEA
Terezian Sibiu


Preț cerut
La achiziție pentru proprietate

8.605 53.000 €
RON
30.900 € 58.565 €

h h
c Costuri adiționale mai puțin știute la
achiziție: taxe notariale, comisioane etc.
c 83% dintre proprietățile similare ca zona
și nr. camere au prețul cerut mai mic. mai
multe...

VEZI DETALII VEZI DETALII

Detalii de contact

Adrian Rosca
Sună la Broker Imobiliar
0371.781.519 TABOO Imobiliare

Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Sibiu, Apartamente in zona Terezian, Sibiu, Apartamente 2 camere in Sibiu,
Apartamente 2 camere in zona Terezian, Sibiu

Sus
Anunţ tipărit folosind serviciile www.imobiliare.ro - "Portalul afacerilor imobiliare"
ID Anunt: #X82M1006R

Apartament 2 camere zona Terezian


Sibiu, zona Terezian Actualizat in 28.02.2019

49.000 EUR
890,91 EUR / mp

Salvează

Adaugă notiţe

Detalii
Smart Imobiliare ofera spre vanzare apartament 2 camere zona Terezian.Imobilul se a a situat la etajul 2 al
unui bloc ind compartimentat astfel : hol,bucatarie cu camara si geam de aerisire,baie cu geam de
aerisire,living spatios cu balcon inchis in termopan si dormitor.Ca si dotari dispune de : gresie,faianta
,parchet,centrala termica,termopan.Zona este una accesibila avand in imediata apropiere
magazine,mijloace de transport,farmacie.Precizati ca ati vazut anuntul cu ID : 3618...vezi tot numărul

Caracteristici
Nr. camere: 2 An construcţie: 1980
Suprafaţă utilă: 55 mp Tip imobil: bloc de apartamente
Suprafaţă construită: 66 mp Regim înălţime: P+4E
Compartimentare: nedecomandat
Confort: 2
Etaj: Etaj 2 / 4
Nr. băi: 1

Speci caţii
Utilităţi
Utilitati generale: Curent, Apa, Gaz
Dotări
Mobilat
Alte detalii preţ
Comision: 2%

Disponibilitate proprietate
la semnarea contractului

COSTURI ADIȚIONALE PREȚUL PROPRIETĂȚII ÎN PIAȚĂ

FĂRĂ CREDIT CU CREDIT

ZONA LOCALITATEA
Terezian Sibiu


Preț cerut
La achiziție pentru proprietate

7.994 49.000 €
RON
30.900 € 58.565 €

h h
c Costuri adiționale mai puțin știute la
achiziție: taxe notariale, comisioane etc.
c 60% dintre proprietățile similare ca zona
și nr. camere au prețul cerut mai mare.
mai multe...

VEZI DETALII VEZI DETALII

Detalii de contact
Adela Robert
Sună la
Smart Imobiliare
VEZI TELEFON
0770.927.316 CERE DETALII
0744.955.516

Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Sibiu, Apartamente in zona Terezian, Sibiu, Apartamente 2 camere in Sibiu,
Apartamente 2 camere in zona Terezian, Sibiu

Sus
Anunţ tipărit folosind serviciile www.imobiliare.ro - "Portalul afacerilor imobiliare"
ID Anunt: #X7MN10038

Apartament 2 camere, zona Terezian


Sibiu, zona Terezian Actualizat in 14.02.2019

39.900 EUR
950 EUR / mp

Salvează

Adaugă notiţe

Detalii
AMPLASAMENT: Imobilul este situat in zona Terezian, zona linistita intre blocuri, cu acces usor la centrul
Sibiului, in imediata apropiere a punctelor de interes public, precum: Piata Cibin, spatii comerciale (LIDL,
Trans Agape, Pro ), farmacii (Catena, Polisano), locuri de joaca pentru copii, institutii de invatamant (Scoala
nr. 13 si 18, Gradinita nr. 15 si 18) si nanciar-bancare (BRD, BCR, ING), statii de taxi, mijloace de transport in
comun (traseele 115, 117, 16, 18, 2).

DESCRIERE: Apartamentul este situat la etajul 5 intr-un imobil cu 5nivele, construit in anul 2006, dotat cu
acoperis din tabla, izolat termic pe exterior, interfon, avand 3 apartamente pe palier. Locuinta are o
suprafata utila de aprox. 42 mp, structura semidecomandat, ind compartimentata astfel: bucatarie si living
open space, dormitor, baie cu cada si geam de aerisire, balcon de 1,5 mp din dormitor.

FINISAJE: Locuinta a fost amenajata in anul 2006 si dispune de urmatoarele dotari, precum centrala termica
proprie, calorifere de otel, usa metalica la intrare, usile de interior din MDF, gresie, faianta, parchet laminat,
tamplarie PVC cu geam termopan.

ALTE DETALII: Apartamentul se vinde mobilat si partial utilat (plita, frigider).

Caracteristici
Nr. camere: 2 An construcţie: 2006
Suprafaţă utilă: 42 mp Structură rezistenţă: caramida
Suprafaţă construită: 50 mp Tip imobil: bloc de apartamente
Compartimentare: semidecomandat Regim înălţime: P+5E
Confort: 1 Nr. balcoane: 1
Etaj: Etaj 5 / 5
Nr. bucătării: 1
Nr. băi: 1

Speci caţii
Utilităţi
Utilitati generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz
Sistem incalzire: Centrala proprie, Calorifere
Finisaje
Ferestre cu geam termopan: PVC
Usa intrare: Metal, Parchet
Izolatii termice: Exterior
Podele: Gresie
Pereti: Faianta
Dotări
Contorizare: Contor gaz, Apometre
Mobilat: Partial
Electrocasnice: Frigider, Aragaz
Dotari imobil: Acoperis, Interfon
Alte detalii zonă
Amenajare strazi: Asfaltate
Iluminat stradal
Mijloace de transport in comun
Alte detalii preţ
Comision: standard

Disponibilitate proprietate
Imediat
COSTURI ADIȚIONALE PREȚUL PROPRIETĂȚII ÎN PIAȚĂ

VEZI TELEFON CERE DETALII

FĂRĂ CREDIT CU CREDIT

ZONA LOCALITATEA
Terezian Sibiu


Preț cerut
La achiziție pentru proprietate

2.822 39.900 €
RON
30.900 € 58.565 €

h h
c Costuri adiționale mai puțin știute la
achiziție: taxe notariale, comisioane etc.
c 59% dintre proprietățile similare ca zona
și nr. camere au prețul cerut mai mic. mai
multe...

VEZI DETALII VEZI DETALII

Detalii de contact

Codruta Irimescu
Sună la Agent Vanzari
0768.199.157 Paltinul Imobiliare SRL
0788.273.443
0788.273.444

Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Sibiu, Apartamente in zona Terezian, Sibiu, Apartamente 2 camere in Sibiu,
Apartamente 2 camere in zona Terezian, Sibiu

Sus
Anunţ tipărit folosind serviciile www.imobiliare.ro - "Portalul afacerilor imobiliare"
ID Anunt: #X8LP0000P

Apartament 2 camere etaj 2 in Terezian


Sibiu, zona Terezian Actualizat in 08.02.2019

49.000 EUR

Salvează

Adaugă notiţe

Detalii
Apartament cu 2 camere, confort 1 semidecomandat, situat la etajul 2 intr-un bloc de 4 etaje, dotat cu
centrala termica proprie, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, geam baie, balcon inchis in termopan,
camara, debara, izolatie termosistem, liber, in cartierul Terezian.

Caracteristici
Nr. camere: 2 An construcţie: 1972
Suprafaţă utilă: 54 mp Structură rezistenţă: caramida
Suprafaţă utilă totală: 54 mp Tip imobil: bloc de apartamente
Suprafaţă construită: 65 mp Regim înălţime: P+4E
Compartimentare: semidecomandat Nr. balcoane: 1 (închise)
Confort: 1
Etaj: Etaj 2 / 4
Nr. bucătării: 1
Nr. băi: 1

Speci caţii
Utilităţi
Utilitati generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz
Sistem incalzire: Centrala proprie, Calorifere
Finisaje
Stare interior: Buna
Ferestre cu geam termopan: PVC
Usa intrare: Lemn
Izolatii termice: Exterior
Podele: Parchet, Gresie
Usi interior: Lemn
Pereti: Vopsea lavabila
Dotări
Alte spatii utile: Debara
Alte detalii preţ
Comision: 2%

COSTURI ADIȚIONALE PREȚUL PROPRIETĂȚII ÎN PIAȚĂ

FĂRĂ CREDIT CU CREDIT

ZONA LOCALITATEA
Terezian Sibiu


Preț cerut
La achiziție pentru proprietate

7.994 49.000 €
RON
30.900 € 58.565 €

h h
c Costuri adiționale mai puțin știute la
achiziție: taxe notariale, comisioane etc.
c 54% dintre proprietățile similare ca zona
și nr. camere au prețul cerut mai mare.
mai multe...

VEZI DETALII VEZI DETALII


Detalii de contact

Adrian Niculescu
VEZI TELEFON
Sună la Broker imobiliar CERE DETALII
0746.094.446 EDILCON
0269.242.329
0743.113.242

Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Sibiu, Apartamente in zona Terezian, Sibiu, Apartamente 2 camere in Sibiu,
Apartamente 2 camere in zona Terezian, Sibiu

Sus
Anunţ tipărit folosind serviciile www.imobiliare.ro - "Portalul afacerilor imobiliare"
ID Anunt: #X5EK100JD

Apartament cu 2 camere de vanzare in Sibiu zona Terezian


Sibiu, zona Terezian Actualizat in 27.02.2019

37.900 EUR
676,79 EUR / mp

Salvează

Adaugă notiţe

Caracteristici
Nr. camere: 2 An construcţie: 2006
Suprafaţă utilă: 47 mp Structură rezistenţă: caramida
Suprafaţă construită: 56 mp Tip imobil: bloc de apartamente
Compartimentare: semidecomandat Regim înălţime: P+5E
Confort: 2
Etaj: Etaj 5 / 5
Nr. bucătării: 1
Nr. băi: 1

Speci caţii
Utilităţi
Utilitati generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz
Sistem incalzire: Centrala proprie
Finisaje
Usa intrare: Metal
Izolatii termice: Exterior
Podele: Parchet, Gresie
Pereti: Faianta
Dotări
Bucatarie: Mobilata
Mobilat: Partial
Alte detalii zonă
Amenajare strazi: Asfaltate
Iluminat stradal
Mijloace de transport in comun
Alte detalii
Apartament cu 2 camere de vanzare in Sibiu zona Terezian, situat la etajul 5 din 5 al unui imobil construit in
anul 2006 din caramida cu izolatie termica si fonica la exterior si interfon la intrare.
Locuinta cu o suprafata utila de 47 mp este compusa la intrare din livingul open-space cu bucataria, o baie
cu cada si geam de aerisire, un dormitor cu dressing.
Apartamentul dispune de numeroase imbunatatiri, precum: usa metalica la intrare, usi de lemn la interior,
centrala termica cu calorifere din otel, geamuri termopan din tamplarie PVC, gresie, faianta si parchet.
Acesta se a a intr-o zona foarte intens populata, de aceea punctele de interes public, statii pentru mijloace
de transport in comun si de taxi, scoli, magazine, farmacii, supermarket-uri, se a a la doi pasi.
Pretul de vanzare al acestui apartament este de 37.900 euro, pe langa plata Cash se poate achizitiona si prin
Credit Ipotecar.
TABOO Imobiliare nu actualizeaza pe acest site anunturile zilnic!
Pentru a a a toate ofertele valabile si ultimele anunturi imobiliare intrati acum pe site-ul o cial Taboo
Imobiliare -> TABOO ro

Precizati intotdeauna ca ati vazut oferta cu ID: 14392

Sediu Sibiu: Sos.Alba Iulia Nr.82

Alte detalii preţ


Comision: 2%

Disponibilitate proprietate
imediat
COSTURI ADIȚIONALE PREȚUL PROPRIETĂȚII ÎN PIAȚĂ

VEZI TELEFON CERE DETALII

FĂRĂ CREDIT CU CREDIT

ZONA LOCALITATEA
Terezian Sibiu


Preț cerut
La achiziție pentru proprietate

6.300 37.900 €
RON
30.900 € 58.565 €

h h
c Costuri adiționale mai puțin știute la
achiziție: taxe notariale, comisioane etc.
c 82% dintre proprietățile similare ca zona
și nr. camere au prețul cerut mai mare.
mai multe...

VEZI DETALII VEZI DETALII

Detalii de contact

Andreea Lupu
Sună la Broker Imobiliar
0371.781.417 TABOO Imobiliare

Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Sibiu, Apartamente in zona Terezian, Sibiu, Apartamente 2 camere in Sibiu,
Apartamente 2 camere in zona Terezian, Sibiu

Sus
Anunţ tipărit folosind serviciile www.imobiliare.ro - "Portalul afacerilor imobiliare"
ID Anunt: #X84T100II

Apartament 2 camere / 51mp | Langa Lidl Terezian Comision 0%


Sibiu, zona Terezian Actualizat in 14.02.2019

Proprietate intermediată exclusiv de agenţia RE/MAX PROFESSIONALS

49.999 EUR
806,44 EUR / mp

Salvează

Adaugă notiţe

Detalii
Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, situat in zona Terezian, strada Lunga .Nr 77.

Apartamentul este situat intru-un imobil pe 5 nivele, acoperit cu tigla si are urmatoarea compartimentare:
hol, bucatarie mobilata si utilata, living, 1 baie, 1dormitor. Blocul este reabilitat termic, avand un exterior
frumos, ingrijit, iar costurile cu incalzirea in perioada rece sunt mici.

In imediata apropiere regasim banci, farmacii, supermarketul Lidl, mijloace de transport public, scoli,
gradinite si locuri de joaca pentru copii.

Zona in care se regaseste acest apartament este printre cele mai bine cotate de pe piata imobiliara, imobilul
bene ciind de o priveliste impresionanta si o luminozitate sporita datorita pozitionarii spre sud-vest.

Daca nu v-am convins din descriere, va invit pentru o vizionare impreuna sunand la numarul 0742...vezi tot
numărul

Caracteristici
Nr. camere: 2 An construcţie: 2006
Suprafaţă utilă: 51 mp Tip imobil: bloc de apartamente
Suprafaţă construită: 62 mp Regim înălţime: P+5E
Compartimentare: decomandat Nr. locuri parcare: 1
Confort: 1 Nr. balcoane: 2
Etaj: Etaj 5 / 5
Nr. bucătării: 1
Nr. băi: 1

Speci caţii
Utilităţi
Utilitati generale: Curent, Apa, Canalizare, Gaz, CATV, Telefon
Sistem incalzire: Centrala proprie, Centrala imobil, Calorifere
Finisaje
Ferestre cu geam termopan: PVC
Usa intrare: Metal, Parchet
Podele: Gresie
Usi interior: Lemn
Pereti: Vopsea lavabila
Dotări
Bucatarie: Mobilata, Utilata
Mobilat: Complet
Electrocasnice: Frigider, Aragaz, Hota
Diverse: Sistem de alarma
Dotari imobil: Acoperis, Interfon
Alte detalii zonă
Amenajare strazi: Asfaltate
Iluminat stradal
Mijloace de transport in comun
Alte detalii preţ
Comision: standard

Disponibilitate proprietate
Imediat
COSTURI ADIȚIONALE PREȚUL PROPRIETĂȚII ÎN PIAȚĂ

VEZI TELEFON CERE DETALII

FĂRĂ CREDIT CU CREDIT

ZONA LOCALITATEA
Terezian Sibiu


Preț cerut
La achiziție pentru proprietate

3.406 49.999 €
RON
30.900 € 58.565 €

h h
c Costuri adiționale mai puțin știute la
achiziție: taxe notariale, comisioane etc.
c 68% dintre proprietățile similare ca zona
și nr. camere au prețul cerut mai mic. mai
multe...

VEZI DETALII VEZI DETALII

Detalii de contact

Eduard Jerpelea
Sună la Sales Associate
0742.262.244 RE/MAX Professionals

Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Sibiu, Apartamente in zona Terezian, Sibiu, Apartamente 2 camere in Sibiu,
Apartamente 2 camere in zona Terezian, Sibiu

Sus
Anunţ tipărit folosind serviciile www.imobiliare.ro - "Portalul afacerilor imobiliare"
 Contul meu ADAUGA ANUNT NOU

 Inapoi Anunturi Sibiu  Imobiliare Sibiu  Apartamente - Garsoniere de vanzare Sibiu  2 camere Sibiu Urmatorul anunt 

49 000 €
 Negociabil

Salveaza ca
favorit
 Contact prin Storia.ro

 0752 616 481

Sibiu, judet Sibiu


 Vezi pe harta


Toma Ana
Pe site din apr 2012

Anunturile u lizatorului

Raporteaza
Apartament 2 cam 53mp conf 2 et 2 terezian
Sibiu, judet Sibiu Adaugat La 20:24, 8 mar e 2019, Numar anunt: 178181973

Îm i place 0 Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Oferit de Agen e Compar mentare Semidecomandat

Suprafata u la 53 m² An construc e inainte de 1977

Etaj 2

Vand apartament 2 camere , car er Terezian , confort 2 , situat la etajul 2 in bloc de caramida
cu 4 etaje, suprafata u la 53 mp ( 2 balcoane inchise incluse ) , orientare S-V insorit toata
ziua . Apartamentul este compar mentat as el: living , bucatarie cu camara ( geam ) ,
dormitor , baie cu geam , debara, hol, 2 balcoane inchise. Apartamentul dispune de incalzire
proprie cu CT si calorifere , parchet laminat in cele 2 camere , geamuri termopan , vopsea
lavabila la pere si tavane , gresie si faianta la baie, usi interioare si intrare din panel ,
termosistem de 5 cm la exterior. Apartamentul se vinde mobilat si u lat ( cum se observa in
poze ). Apartamentul este pretabil pentru famile cu copii. Zona este complet urbanizata :
scoala , gradinita, transport in comun, magazine, parc, iluminat public si zone de parcare.
Pret= 49000 euro. Tel = 0752-616481 .

Anunturi publicate de: Urban Living Concept

Anuntul Apartament 2 cam 53mp conf 2 et 2 terezian este adaugat de pe Storia.ro.

Prin u lizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul
îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru,
în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției an -spam și an -malware, precum și împotriva u lizării neautorizate. Acceptă & Închide
Afla mai multe detalii
Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX
 Contul meu ADAUGA ANUNT NOU

 Inapoi Anunturi Sibiu  Imobiliare Sibiu  Apartamente - Garsoniere de vanzare Sibiu  2 camere Sibiu Urmatorul anunt 

54 000 €

Salveaza ca
favorit
 Contact prin Storia.ro

 0770 532 808

Sibiu, judet Sibiu


 Vezi pe harta


Filip Cris an
Pe site din iun 2018

Anunturile u lizatorului
Apartament 2 camere- mobilat si u lat- zona Terezian
Sibiu, judet Sibiu Adaugat La 10:44, 26 februarie 2019, Numar anunt: 167973170
Raporteaza
Îm i place 0 Distribuie

Promoveaza anuntul Actualizeaza anuntul

Oferit de Agen e Compar mentare Semidecomandat

Suprafata u la 47 m² Etaj 3

Vă ofer spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, situat în zona Terezian,


reper Scoala Gimnaziala NR.18.

Comision 0 la achizi onare pentru acest apartament Sibiu.

Apartamentul este situat la etajul 3 (din 4 etaje) și are o suprafață u lă de 47 mp. Separat de
acest spațiu, mai este un balcon ȋn suprafața de 7 mp.
Acest apartament este compus din 2 camere, bucătărie u lata, mobilata, separata, 1 grup
sanitar si 1 balcon.
Apartamentul se va preda la stadiul de finisat la cheie, cu predare imediata.

Proprietatea este intabulata si se poate cumpara de indata cu orice p de credit (inclusiv


PRIMA CASA.)
In jurul blocului sunt multe locuri de parcare amenajate de catre primarie.

De ce sa cumperi acest imobil?

- INTABULAT, cu predare imediata

- etaj INTERMEDIAR

- balcon mare

- Prin u lizarea
bucatarie serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul
separata
îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru,
în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției an -spam și an -malware, precum și împotriva u lizării neautorizate. Acceptă & Închide
- zona de TOP
Afla mai multe detalii
- numeroase puncte de interes in zona
Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX
Autenti care Creare Cont Ajutor ADAUGĂ ANUNŢ
GRATUIT

Caută pe Lajumate.ro Toată România Toate categoriile CAUTĂ

Anunţuri Judeţul Sibiu / Anunţuri Sibiu / Anunţuri Imobiliare in Sibiu / Următorul

Apartament 2 camere Terezian Cristian Blinda


COMPANIE
Sibiu, Sibiu

Acum o oră 47.000 EUR


07xx - AFIŞEAZĂ
1/6

TRIMITE MESAJ

SALVEAZĂ ANUNȚUL

Salvează
anunțul

Zona Terezian Număr camere 2

Suprafața utilă (m²) 55 An nalizare construcție 1975

Etaj parter Compartimentare Semidecomandat

Vând Ap 2 camere semi -


decomandate în zona Terezian,
suprafață 55 mp situat la parter,
geamuri termopan, centrală termica

Fii sociabil, FACEBOOK


distribuie anunțul prietenilor tăi!