Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA ȘCOLARĂ

CERCUL DE TENIS DE MASĂ


An şcolar
2019-2020
2020-2021

Prof. CRAINIC ALINA CARLA


Palatul Copiilor Târgu-Mureş-
Structura Târnăveni
ARGUMENT
Particularităţile de vârstă ale şcolarilor din învăţământul primar, îi fac pe aceştia să
manifeste un interes deosebit faţă de exerciţiile fizice, faţă de mişcare în general şi în mod
special faţă de orice exerciţiu fizic desfăşurat sub formă de joc sau competiţie. Acţionând în
principal asupra dezvoltării calităţilor şi capacităţilor fizice, exerciţiile fizice au influenţe
favorabile şi asupra dezvoltării capacităţilor intelectuale, afective şi moral volatile.
Tenisul de masă, sport mai puţin practicat în şcoli atât ca sport individual cât şi pe echipe,
solicită din partea practicanţilor eforturi accesibile oricui şi etalează pe lângă îndemânare şi o
gamă variată de valori morale (disciplină, corectitudine, respect faţă de învăţător, coechipier,
adversar, arbitru) contribuind la formarea unor trăsături de voinţă şi caracter solide.
De ce tenisul de masă ?
- Pentru iniţiere, specialiştii consideră vârsta de 8 ani, vârsta propice începerii practicării
acestui sport.
- Practicarea tenisului de masă presupune existenţa unei baze materiale minime, de obicei
existentă în şcoli .(o sală de 12 m. lungime şi 6 m. lăţime, masa de tenis, fileul şi suporturile,
palete şi mingi).
- Se poate practica în orice anotimp.
- Acest sport se poate aborda fără o pregătire fizică prealabilă.
- Se poate practica individual sau pe echipe.
- Valorifică pozitiv aptitudinile şi înclinaţiile elevilor dotaţi pentru acest sport, iar
caracterul său spectaculos îl face să fie foarte îndrăgit de elevi.

I. COMPETENŢE GENERALE

1. Întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi formarea unor deprinderi


igienico-sanitare corecte .
2. Însuşirea elementelor şi procedeelor de bază specifice tenisului de masă.
3. Cunoaşterea şi aplicarea regulilor de desfăşurare ale jocului de tenis de masă.
4. Stimularea motivaţiei şi interesului pentru practicarea tenisului de masă.

II. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


II
1. Întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi formarea unor deprinderi
igienico-sanitare corecte
Competenţe specifice Activităţi de învăţare

1.1 să cunoască şi să respecte  recomandări privind echipamentul


normele igienico-sanitare şi regulile de adecvat
prevenire a accidentelor în timpul  instruirea elevilor în direcţia
activităţilor. respectării regulilor de evitare a
accidentelor
 activităţi practice în sala de joc

2. Însuşirea elementelor şi procedeelor tehnice de bază specifice tenisului de


masă
Competenţe specifice Activităţi de învăţare

2.1 să deprindă elementele tehnice fără  prezentarea materialelor necesare


minge: practicării tenisului de masă: masa de
 priza paletei tenis, fileul, suporţii pentru fileu, palete,
 poziţia de bază mingi.
 deplasările specifice  exerciţii de executare corectă a prizei
paletei
 exerciţii de însuşire şi adoptarea
poziţiei de bază
 exerciţii de deplasare specifice jocului
ofensiv şi defensiv
 exerciţii de ţinere a mingii pe paletă
2.2 deprinderea elementelor tehnice cu separat cu forhandul şi reverul, de pe
mingea – etapa de acomodare cu paleta şi loc, din mers, din alergare
mingea  exerciţii de jucare a mingii pe paletă cu
 jucarea mingii pe paletă cu forhand-ul forhandul, cu reverul, alternativ
2.3şi să-şi
reverul
însuşească primele procedee  forhand şi jocului
învăţarea rever de de pe loc, simplu
mijloc din mers,
cu
 tehnice
jucareasimple,
mingii lala jumătate
perete cudeatingerea
masă din alergare
reverul apoi cu forhandul
podelei
aşezată la perete 
 exerciţii
exerciţii dede învăţare
învăţarea jucării mingii la
şi exersare a
 jucarea mingii la perete direct din zbor perete
serviciului simplu cu forhandul solul,
după ce mingea atinge apoi
separat
cu reverul cu forhandul şi apoi cu reverul

 exerciţii de exersare
exerciţii de învăţare aa poziţiei
jucării de
mingii
bazăla
 perete direct din zbor cu forhandul
exerciţii de repetare a deplasărilor şi
cu reverul
specifice la masa de joc: paşii adăugaţi

 joc peste jocului
învăţarea o bancă de demijloc
gimnastică,
simplu
2.4 să execute procedeele tehnice mingea fiind lăsată să
combinat forhand cu reveratingă solul
învăţate la masa de joc  învăţarea contrelor forhand apoi rever
 exerciţii de aplicare a deplasărilor
specifice în cadrul jocului de mijloc
simplu
 învăţarea jocurilor: “ Şirul jucător “ şi “
Rotativa”
3. Cunoaşterea şi aplicarea principalelor reguli de desfăşurare ale jocului de
simplu şi dublu

Competenţe specifice Activităţi de învăţare

3.1 să-şi însuşească regulile jocului de  discuţii cu elevii pe marginea regulilor


tenis de masă simplu şi dublu de joc
 jocuri şcoală
3.2 să aplice regulile însuşite în timpul
jocului  concurs individual
4. Stimularea motivaţiei şi a interesului pentru practicarea tenisului de masă
Competenţe specifice Activităţi de învăţare

4.1 să cunoască importanţa practicării  dialog cu elevii şi explicaţiile cuvenite


tenisului de masă asupra dezvoltării  exemple de modalităţi de practicare a
fizice, intelectuale şi comportamentale acestui sport

III. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢARII


1. Noţiuni specifice tenisului de masă:
 prezentarea generală a jocului
 prezentarea materialelor necesare practicării tenisului de masă
 prezentarea termenilor specifici acestui sport (paletă, forhand, rever, serviciu, joc simplu, joc
dublu, lovituri drepte, lovituri liftate)
2. Învăţarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice tenisului de masă
 priza paletei
 poziţia de bază
 deplasările specifice
 jucarea mingii cu forhandul şi reverul
 executarea corectă a serviciului simplu
 jocul simplu de tenis de masă
3. Dezvoltarea calităţilor motrice de bază
 îndemânarea (în manevrarea paletei, în lovirea mingii, în executarea deplasărilor specifice)
 rezistenţa la efort

IV. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

Competenţe generale

1. Întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi formarea unor deprinderi


igienico-sanitare corecte
2. Însuşirea elementelor şi procedeelor tehnice de bază specifice tenisului de masă
3. Cunoaşterea şi aplicarea principalelor reguli de desfăşurare ale jocului de simplu şi dublu
4. Stimularea motivaţiei şi interesului pentru practicarea tenisului de masă

Standarde

S1. Să cunoască regulile de igienă personală şi regulile de evitare a accidentelor.


S2. Să execute corect priza paletei.
S3. Să execute corect serviciul simplu.
S4. Să execute corect lovirea mingii cu forhandul şi reverul.
S5. Să cunoască principalele reguli ale jocului de tenis de masă.
S6. Să adopte o atitudine pozitivă faţă de practicarea tenisului de masă.

EVALUARE

Semestrul I
1. Jucarea mingii pe paletă cu forhandul şi reverul.
2. Jucarea mingii la perete direct din zbor.
Semestrul II
1. Executarea corectă a serviciului simplu cu forhandul şi reverul.
2. Joc simplu la masa de joc.