Sunteți pe pagina 1din 13

COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ILUSTRAŢII

Proiect didactic
Cojocari Olga, Gimnaziul Zahoreni, Orhei
Clasa a III-a
Numărul lecţiei în modul: 15/25
Numărul lecţiei conform orarului: 2
Durata lecţiei: 45 minute
Modulul: Iarna multe jocuri ştie
Prin zăpada argintie...

Subiectul lecţiei: Compunere după un şir de ilustraţii: „ Jocurile de iarnă ale


copiilor” . Exerciţii de pregătire.

Competenţa specifică: 3. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor.


Subcompetenţa curriculară:
*Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicînd tehnicile de redactare învăţate;

Obiectivele lecţiei. La finele lecţiei elevii vor fi capabili:


O 1 Să stabilească legături între expresiile propuse, ordonîndu-le într-un text scurt;
O2 Să formuleze în cuvinte proprii mesajul unei imagini;
O3 Să determine cuvintele- cheie ale textului compunerii;
O4 Să dezvolte original subiectul compunerii, utilizînd un vocabular adecvat;
O5 Să colaboreze cu colegii pentru sporirea performanţelor în îndeplinirea sarcinilor de grup.
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă. Lecţie de creaţie.
Strategia didactică:
a) Metode, procedee, tehnici: Mesajul întroductiv; Daruri creative; Păianjenul; Asaltul de idei; Exerciţiul
creativ; Jocul didactic; Triada VAS; Descoperirea; Brainstormingul; Copacul singuratic.
b) Forme de organizare: individual, în grup, frontal
c) Mijloace instrucţionale: Planşa cu Zîna Iarnă; fişe; Planşa” Căsuţa Compunerii” ; Planşa „ Pomul singuratic”
; desene cu jocurile de iarnă; Planşa „ Îndrumări pentru redactarea unei compuneri”

Referinţe bibliografice:
1. Currriculum şcolar, clasele I-IV. Chişinău, 2010
2. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învăţămînt. Chişinău, 2011
3. Buruiană M. , Ermicioi A. , Cotelea S. Limba română. Manual pentru clasa a III-a. Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa,
2012, p. 113
4. Buruiană M. , Cubreacov N. , Ermicioi A. Cum scriem o compunere? Manual îndrumător, clasele 2-4. Prut
Internaţional, 2005
5. Peneş Marcela Bucuria de a scrie compuneri, clasele III-IV. Aramis, Bucureşti, 1998
Evaluarea : formativă, orală, lucrare independentă( fără apreciere cu note)
Scenariul lecţiei
№ Secvenţele lecţiei Activitatea învăţătorului şi a elevilor Strategia Evaluarea
Ob. didactică

I. Evocarea Învăţătorul: Iarna argintie s-a înstăpînit peste lume. Mesajul


Fulgii uşori şi albi ca florile de cireş se joacă prin întroductiv
văzduhul ca cenuşa, apoi se lasă pe pămîntul
somnoros.
Zîna Iarnă, ademenită de jocul steluţelor
sclipitoare, a venit şi la noi în clasă.
S-o întîmpinăm cu bucurie şi să-i adresăm cîteva
cuvinte frumoase, răspunzînd la întrebarea: Cum este
iarna?
Daruri
albă sclipitoare Crăiasa Zăpezilor Zîna albă creative Frontal

argintie Cum este iarna? Strălucitoare Păianjenul

Regina fulgilor zburdalnici


Bunică albă încărcată cu daruri

II. Realizarea Copiii citesc expresiile şi propoziţiile de sprijin din


sensului desaga Zînei, care au fost „ selectate” de către fulgii
zburdalnici de la alţi copii din alte şcoli.
1. Norii au început să cearnă steluţe argintii.
2. Se auzeau cîntecele vîntului de iarnă. Frontal
3. Sub mustaţa-i albă cerul a-nceput să sufle
gerul.
4. Iarna a îmbrăcat mîndra ţară cu o zale argintie.
5. O sanie uşoară trece peste văi.
6. Gerul nu ne înspăimîntă dacă ne îmbrăcăm
bine.
7. Căldura din privirile copiilor şi obrajii ca
merele de toamnă bucurau inima celor care le
ieşeau în cale.
Se completează şirul de enunţuri de către elevi: Scrieţi
şi voi pentru alţi copii propoziţii interesante pe care le- Asaltul de
aţi selectat din textele citite sau le-aţi creat voi. idei

În ospeţie la DEXI:
Jaloane – bară lungă de lemn sau de metal, care
serveşte la marcarea şi la semnalizarea punctelor de pe
teren; element care marchează un punct sau o etapă în
desfăşurarea unei activităţi.
Piruetă – rotire rapidă a corpului în jurul axei sale pe
un singur picior.

Includerea cuvintelor noi în enunţuri proprii.

Repartizarea elevilor în grupuri. Individual

Darurile Zînei: pictograme, ce corespund numărului


de elevi din clasă, cu simboluri diferite: omuleţi de
zăpadă, săniuţe, patine, schiuri. ( a se vedea anexa 1)
Elevii îşi aleg cîte un dar. Conform simbolurilor de pe
pictograme ei s-au divizat în patru grupuri:
„Omuleţii veseli”
„Săniuţele grăbite”
„Patinele nichelate”
„Schiurile şlefuite”

„Scurtă poveste”
Li se propune fiecărui grup 3-4 expresii cu ajutorul
cărora vor încerca să realizeze o scurtă poveste. Exerciţiul
Grupul „ Omuleţii veseli” creativ
O1 Larmă nemaipomenită( gălăgie); „Scurtă
om de zăpadă alb ca spuma laptelui; poveste”
obraji rumeni ca merele de toamnă;
înserare;
paznic al troienelor. În grup
Grupul „ Săniuţele grăbite”
Sănii uşoare, adunate ca mărgelele la un colier;
zboară ca vîntul;
pîrtii şerpuitoare;
O5 omăt sclipitor;
zîmbete fericite.
Grupul „ Schiurile şlefuite”
Zăpada cristalină ca un lan de diamante;
schiori plini de voioşie;
schiuri cu clăpări şi beţe pentru sprijin;
coborîre lentă a pantei de zăpadă.
Grupul „ Patinele nichelate”
Patine uşoare, nichelate şi tăioase;
zboară ca o nălucă pe gheaţa cristalină;
în toiul jocului;
piruete ameţitoare .

Elevii îşi prezintă textele în faţa clasei.

Ce face?
Elevii caută răspunsurile cele mai diverse la întrebarea
„ ce face un lucru sau o fiinţă?” Jocul-concurs
- Ce face norul? „ Ce face?”
- Norul trece, aleargă, fuge, vine, plînge, Frontal
creşte..
- Ce face vîntul?
- Vîntul suflă, bate, aleargă, adie, cîntă,
şopteşte, povesteşte...
( se continuă şirul personificărilor din exerciţiul 3,
pagina 114)
- Ce fac săniuţele?
- Săniuţele aleargă, rîd, vin, fug, se întrec...
- Ce face derdeluşul?
- Derdeluşul aşteaptă, întîmpină, petrece,
îndeamnă, înveseleşte...
- Ce face gerul?
- Gerul pişcă, alungă, pătrunde..
- Ce face omul de zăpadă?
- Omul de zăpadă se bucură, ascultă, străjuieşte,
bucură, încîntă...
Grupul cîştigător primeşte mascota- Creionaş.

Fulgii cristalini care s-au desprins de pe umerii dalbi


ai Iernii sînt nerăbdători să vă invite la joacă prin
zăpada argintie. Aveţi chiar şi cîte o invitaţie. Dar Exerciţiul
fulguşorii nu pot să scrie şi din jocul lor zglobiu au creativ
obţinut nişte desene. „Scrisoarea
Să vedem ce au dorit să scrie ei?! desenată”
Fiecare grup primeşte cîte o invitaţie desenată, discută În grup
O2 în grup, apoi o prezintă în faţa clasei. ( a se vedea
anexele 2-4) Triada VAS

Triada VAS
Reflectare asupra imaginilor din „ Scrisoarea
desenată” ; raportarea conţinutului la propria Individual
experienţă.
V – „ Ce văd?”
A – „ Ce aud?”
S – „ Ce simt?”
Văd ... cum iarna înveleşte pămîntul cu o mantie albă;
cum fulgii se joacă de-a prinselea prin aer; zăpada ca
un argint căzut din cer; copii cu obrajii roşii ca merele
de toamnă....
Aud ...larma copiilor ce se dau cu săniuţa; cîntecul
gerului....
Simt ...bucurie; gerul în obrăjori; jocul fulgilor de nea
în palma mea....

Creionaş n-a uitat de voi şi vă invită exact la aceleaşi


jocuri.
Se dechid manualele de limba română la pagina 113. Brainstor-
- Vă selectaţi imaginea ce corespunde jocului la mingul
O2 care aţi fost invitaţi şi o descrieţi în două sau
trei enunţuri cît mai originale, avînd ca suport
şi întrebările lui Creionaş.
Spre exemplu: Exerciţiul 2, pagina 114 În grup
a) Pe gheaţa ca oglinda, fete şi băieţi se întrec în
dansul cu patine. Cei mai iscusiţi execută
piruete pe luciul patinoarului.
Elevii discută în grup pe baza imaginii după care
relatează în faţa clasei.
Celelalte grupuri completează răspunsurile colegilor.
- Cum credeţi care parte a compunerii o s-o
completăm cu aceste descrieri? ( Cuprinsul)
O5
Pe planşa „ Căsuţa Compunerii” care este alcătuită
din: temelie- Introducerea; pereţi- Cuprinsul;
acoperişul- Încheierea, ( a se vedea anexa 5)se Ciorchi-
alcătuieşte Ciorchinele, despre ce vom vorbi în nele
Cuprins:
Jocuri ale copiilor

Ieşirea la joacă pe săniuţe schi

O3 Om de zăpadă patinaj

Pentru ca Căsuţa Compunerii să fie trainică trebuie să „ Copacul


respectăm cîteva cerinţe. singuratic”
Se completează planşa „ Copacul singuratic” ( a se
vedea anexa 6)cu fişe pe care sînt scrise cerinţe de
redactare a unei compuneri. ( a se vedea anexa 7)
1. Fiecare compunere are un titlu. Descoperirea
Se descoperă titlul compunerii pe care trebuie s-o
redactăm:
Jocurilemadeaaiarnămmaleuucopiilor
2. Nu te rătăci! Alcătuirea planului de idei te va
ajuta să nu te rătăceşti prin alte subiecte, te va Frontal
ajuta să-ţi ordonezi gîndurile.
3. Nu uita de părţile compunerii: Introducerea,
Cuprinsul, Încheierea.
Se alcătuieşte planul de idei pentru Introducere şi
Încheiere.
Introducerea:
Prezentarea anotimpului

Timpul Bucuriile aduse copiilor


O3
O zi frumoasă zăpadă pîrtie gheaţă
de iarnă

Încheierea :
Înserarea

Gînduri pentru Întoarcerea acasă


o nouă zi de joacă Brainstor-
mingul
III. Reflecţie Elaborarea oral a compunerii. Dezvoltarea fiecărei
expresii din” Ciorchine” , pentru fiecare parte a
compunerii, începînd cu Introducerea.
O4 4. Foloseşte un limbaj clar şi corect, dar bogat
(prin folosirea unor expresii poetice).
Topul celor mai reuşite Introduceri. Exemplu le Frontal –
serveşte şi Exerciţiul 5, pagina 114. individual
O5 1. Fiecare elev din grup dezvoltă independent
expresiile din Introducere.
2. Se citesc în cadrul grupului.
3. Se alege cea mai reuşită Introducere din grup.
4. Se citeşte cea mai reuşită Introducere din
fiecare grup.
Topul celui mai reuşit Cuprins.
Se îndeplinesc paşii ca şi la Introducere.
Topul celei mai reuşite Încheieri. „ Povestirea
Se îndeplinesc aceeaşi paşi, avînd exemplu Exerciţiul în cerc”
6, pagina 114.
IV. Jocul „ Povestirea în cerc”
Extindere Redarea în întregime a compunerii.
Elevii sînt aranjaţi în cerc. Primul elev rosteşte prima
propoziţie. Celălalt elev din stînga lui spune propoziţia
rostită de coleg şi continuă cu propoziţia alcătuită de
el. ( li se atrage atenţia elevilor să respecte cele trei
părţi ale compunerii, pentru a se vedea mai clar elevul
care a rostit ultima propoziţie din Introducere sau
Cuprins face un pas înainte).

Temă pentru acasă: Să realizeze un desen cu


subiectul:” Jocurile de iarnă ale copiilor”
Notă: Planşa „ Copacul singuratic” se completează la lecţia a II-a: Redactarea compunerii cu fişele:
5. Fii atent cum scrii! Titlul se scrie începînd cu literă mare şi fără punct la sfîrşit.
6. Lasă un rînd liber după titlu.
7. Începe prima propoziţie cu alineat.
8. Respectă alineatul cînd treci la o altă parte de compunere sau la o idee nouă.
9. Fii atent la corectitudinea, claritatea şi frumuseţea scrisului.

Lecţia a II-a:
*Elaborarea lucrării scrise” în ciornă”. ( 20 minute)
*„ Ochelarii” ( privim textul scris prin ochelari). Elevii
îşi verifică minuţios compunerea scrisă „ în ciornă”
învăţătorul le acordă ajutorul necesar. ( 5 minute).
*Transcrierea compunerii cu acurateţe „ pe curat” . ( 20
minute)
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7

Îndrumări pentru redactarea unei compuneri

1. Fiecare compunere are un titlu.


2. Nu te rătăci! Alcătuirea planului de idei
te va ajuta să nu te rătăceşti prin alte
subiecte, te va ajuta să-ţi ordonezi
gîndurile.
3. Nu uita de părţile compunerii:
Introducerea, Cuprinsul, Încheierea.
4. Foloseşte un limbaj clar şi corect, dar
bogat (prin folosirea unor expresii poetice).
5. Fii atent cum scrii! Titlul se scrie
începînd cu literă mare şi fără punct la
sfîrşit.
6. Lasă un rînd liber după titlu.
7. Începe prima propoziţie cu alineat.
8. Respectă alineatul cînd treci la o altă
parte de compunere sau la o idee nouă.
9. Fii atent la corectitudinea, claritatea şi
frumuseţea scrisului.