Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr.1 Comuna Tarcea


• Profesor: Pantiș Corneliu Nicolae
• Clasa: I
• Data: 02.10.2019
•Domeniu Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
• Lecţia: Cum arată o biserică
• Tipul de lecţie: mixtă (dobândire de cunoştinţe, sistematizare, exersare şi evaluare a
competenţelor de muncă intelectuală)
• Locul de desfăşurare: sala de clasă
• Competenţe generale:
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale
• Competenţe specifice:
1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie
• Concepte operaţionale:
Cognitive:
O1: să prezinte un element specific biserici
O2: să descrie o biserică
O3: să identifice mai multe semne particulere ale biserici pe baza imaginilor din manual
Formative:
CO6: să compare biserica cu școala

Atitudinale:
C4: formularea de aprecieri obiective, argumentate, cu privire la biserică
• Evaluarea: formativ-ameliorativă (de achiziţii, de proces, de produs)
• Obiective ale evaluării:
Cognitive:
O1: să opereze cu noţiunile şi conceptele: altar,naos,pronaos
Formative:
O2: competenţa de a analiza si delimita cele trei parți ale biserici

Atitudinale:
O4: capacitatea de a formula şi susţine opinii personale, de a-şi asuma responsabilităţi.
• Valori şi atitudini vizate:
- Relaţionare pozitivă cu ceilalţi
- Gândire critică şi flexibilă
• Strategii: dirijată, inductiv-deductivă, explicativ- conversativă, deductiv-inductivă;
• Metode:
expozitiv-euristice: M1: expunerea, M2: explicaţia, M3: conversaţia euristică
interactive: M4: modelul grafic, M5: comparaţia, M6: problematizarea, M7: demonstraţia,
• Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observarea sistematică, fişa de lucru, Fişa de personaj,
• Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe cooperante
• Resurse: umane: 26 elevi
de timp 50′
materiale:
oficiale: m1: Programa şcolară
m2: Macroproiectarea didactică/ Proiectarea unităţilor de învăţare
manuale: :. Irina Leonte, Buzatu Daniela, Enache Iuliana, Filip Daniela, Religie, Cultul Ortodox, Clasa a-
I-a, Ed. Corint Educațional, 2015,

S-ar putea să vă placă și