Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA: 28. 05. 2021 DATA: 28. 05. 2021


CLASA: I CLASA: a III a
UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic C-tin Angelescu-Ianca UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic C-tin Angelescu-Ianca
ÎNVĂȚĂTOARE Basaiac Luminița Elena ÎNVĂȚĂTOARE: Basaiac Luminița Elena
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Dezvoltare Personală DISCIPLINA: Educație civică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Poveștile ne învață UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Raporturile noastre cu ceilalți oameni
SUBIECTUL: Familia-sursa mea de energie SUBIECTUL: Familia
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor TIPUL LECŢIEI: Dobândire de noi cunoștințe
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Pe plan cognitiv:
a. Cognitive : O1:- să identifice cuvinte care denumesc membrii unei familii;
· O1: să descrie imaginea model; O2:- să asocieze cuvântul familie cu diferiți termeni;
· O2: să enumere membrii familiei din imaginile prezentate; O3:- să ilustreze prin desen structura propriei familii;
· O3: să denumescă activităţile desfăşurate de fiecare membru al
O4:- să precizeze rolul și importanța unei familii;
O5:- să descrie atitudinea lor faţă de membrii familiei şi a
familiei; membrilor familiei faţă de ei.
· O4: să identifice principalele funcții ale familiei
· b) Pe plan afectiv:
1
O6:- să manifeste interes pentru lecția desfășurată.
b. Psiho-motorii:
c) Pe plan psiho-motric:
· O5: să mânuiască materialul în mod organizat;
O7:- să adopte o poziție corectă în bancă, pe parcursul
· O6: să adopte o poziţie corectă în timpul lucrului. desfășurării lecției;
O8:- să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru.
c. Afective:
· O7:să manifeste interes și respect față de membrii familiei;
· O8:să aprecieze corect comportamentul propriu şi al colegilor pe
STRATEGIA DIDACTICĂ
durata activități
STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. Resurse procedurale: conversația, conversația euristică,
conversația catehetică, explicația, jocul didactic, ciorchinele,
brainstorming, exercițiul, „Creionul vorbitor”,
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, problematizarea.
2. Resurse materiale: flip chart, planșe, fișe de lucru, creioane
jocul, metoda ciorchinelui. colorate, tabla, caietele elevilor, creionul vorbitor.
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, imagini, laptop, 3. Forme de organizare: frontală, individuală.
4. Forme de evaluare: observarea comportamentelor elevilor,
c) Forme de organizare: frontal și independent. formativă, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE
Temporale: 50 minute
Umane : 7 elevi  M.E.C.-Programa școlară pentru educație civică, clasa a III-
MATERIAL BIBLIOGRAFIC a;
- auxiliar didactic: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Crinela Grigorescu,  Educație civică, manual pentru clasa a III-a , semestrul al II-
lea, editura Aramis, 2016.
Camelia Coman, „ABC despre mine”, Clasa I, Bucureşti, Editura „ART”, RESURSE:
2012 a) temporale: 50 minute
b) umane: 13 elevi
www.didactic.ro www.twinkl.ro

2
Forme de Forme de
organizare Ob. organizare

Evaluare
Evaluare
Etapele Ob. Conţinutul instructiv – educativ Metode şi Etapele Op. Conţinutul instructiv– Metode şi
lecţiei Op. procedee/ lecţiei educativ procedee/
Mijloace Mijloace
didactice didactice

1.Moment O6 Se crează un climat Individual 1.Moment O7 Se crează condiţii optime Activitate


organizato favorabil desfăşurarii lecţiei. organizato Se verifică materialele şi frontală
O8
ric Pregătirea materialelor -ric instrumentele de lucru ale Conversaţia
pentru buna desfăsurare a elevilor necesare unei
1’ lecţiei. 1’ bune desfăşurări a lecţiei
de limba română.

2.Reactua Adresez elevilor întrebări


2.Reactuali Port o scurtă discuţie despre Răspund la lizarea despre informațiile
zarea O8 familie după care adresez Frontal cunoştinţe predate anterior:
cunoştinţe- întrebări Aprecieri
câteva întrebări: -lor -Ce sunt grupurile?
lor -Ce este familia? Conversaţia O1 -De câte feluri pot fi verbale
-Care sunt membrii familiei Explicaţia O2 grupurile?
5’ Verificare
tale? 5’ -Voi faceți parte dintr-un
-Cine este cel mai în vârstă? grup? orală
-Cine este cel mai tânăr?
-Ce rol are mama?
-Ce rol are tata?
-Ce rol ai tu în familie?

3.Captarea Problematiz
atenţiei Elevii
Captarea atenţiei se area
ascultă cu
realizează printr-o
5’ atenție O3
ghicitoare: Recit elevilor o poezie
3
O5 ”Sora, fratele, mămica Răspund la despre familie („Familia Activitate Aprecieri
O2 Tata, bunicul, bunica ghicitoare 3.Captarea mea” ANEXA 1). Solicit frontală
verbale
Ce alcătuiesc cu toţi? atenţiei acestora să propună un Exerciţiul
Hai, ghiceşte dacă poţi!” titlu poeziei.
(Familia) 4’ -Ce titlu credeți că s-ar
potrivi acestei poezii?
-De ce ați ales acest titlu?

4.Anunţa- -Astăzi la ora de educație


4.Anunţa- Anunţ copiii că vom Activitate rea civică vom învăța despre Observarea
rea temei şi O7 desfăşura o activitate Frontală subiectului familie, care sunt membrii sistematică
Elevii
a despre familie, subiectul şi a unei familii, ce relații
ascultă cu
obiectivelo lecției fiind: obiective- există între aceștia și cum Conversația
atenție
r Familia, sursa mea de lor trebuie să ne comportăm
bucurie 1’ cu membrii familiei
3’ noastre.
Conversaţia Notez titlul lecției:
„Familia”.
Explicația

Prezint elevilor o planșă


pe care este desenat un
ciorchine. Prin
completarea acestuia vor .
descoperi care sunt
5. membrii unei familii,
Dirijarea relațiile ce se stabilesc Elevii
Iniţiez o discuţie cu învăţării între aceștia, activitățile completează la
titlul Familia, locul unde Elevii sunt
5.Dirijarea O3 desfășurate și locul unde tablă și pe
mă simt cel mai bine! atenți
învățării 3’ pot trăi. fișele de lucru
4
O4 Spun elevilor că familia se ciorchinele
aseamănă cu un copac, Notez pe tablă, pe baza
13’ rădacinile sunt bunicii, răspunsurilor elevilor,
trunchiul părinţii şi ramurile informații despre familie.
copiii. Copacul familiei se
numeşte arborele
genealogic al familiei. Se Familia
prezintă un model şi se
exemplifică. Familia este primul grup
căruia îi aparținem.
O1 Elevii primesc o fișă de Familia este formată din
7. Fixarea lucru, unde este imaginea Activitate părinți, copii și alți
cunoştinţe- unui copac. Au de unit prin frontală, membri.
lor săgeți membrii familiei individuală Relațiile din cadrul
3’ (ANEXA 2) Fișa de familiei trebuie să se
lucru bazeze pe: afecțiune, Activitate
ajutor, respect, frontală
cooperare, protecție, Exerciţiul
încredere și prietenie.
6’ Exerciţiul În cadrul familiei copiii
învață primii pași, limba
O4 maternă, obiceiuri,
tradiții.
Orice copil are dreptul la
o familie.
Înmânez elevilor câte o fișă Evaluare
6.Obţinere de colorat care Activitate „Creionul vorbitor” orală
a întruchipează imaginea unei individuală
performanț familii. ANEXA 3 Solicit elevilor să prezinte,
ei și pe scurt, familia lor: din
fixarea O5 cine este formată, unde
cunoştinţe- locuiește, relații din Aprecieri
lor familie, activități pe care verbale
15’ le fac împreună.
O6

Aprecieri 6.Obţine
5
8. verbale rea Împart elevilor o fișă cu Elevii citesc
Încheierea Se fac aprecieri globale şi performan un exercițiu, care are ca cerința și
activității individuale cu caracter ţei și O1 scop ordonarea membrilor completează
1’ motivant privind fixarea O6 familiei în funcție de fișa de lucru
participarea elevilor la cunoştinţe relațiile existente în cadrul
lecţie. -lor acesteia: piramida
Tema pentru acasă este familiei.
realizarea arborelui 18’
genealogic al propriei
familii.

8.Încheier Fac aprecieri globale


ea şi individuale cu caracter Aprecieri
activității motivant privind verbale
4’ participarea elevilor la
lecţie.

6
7
ANEXA 3

8
ANEXA 2

9
ANEXA 1

10
11
12