Sunteți pe pagina 1din 46

UNIVERSITATEA “PETROL – GAZE” PLOIEŞTI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR


DEPARTAMENTUL FORAJUL SONDELOR, EXTRACŢIA
ŞI TRANSPORTUL HIDROCARBURILOR

PROIECT LA TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA


HIDROCARBURILOR

Coordonator: sef lucr.dr.ing. Renata RADULESCU

Student:DUȚĂ NICOLETA ANCUȚA

Specializarea :IPG
Grupa:20115
Anul: III

1
PROIECT

 I TEMA:
PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT FLUIDE DE LA SONDA LA
RAFINARIE
Introducere:
 II CONTINUT:
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apã; alegerea pompelor;
Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor;
Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec (sondã – parc);
Capitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a titeiului de la parcurile de
separare (pe considerente energetice);
Capitolul 5. Bilantul termic al depozitului central;
Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinãrie;
6.1. Calculul hidraulic;
6.2. Variatia temperaturii in lungul conductei;
6.3. Calculul mecanic;
Concluzii si propuneri.
Bibliografie.

Q2, z2
P Q4, z4
2
x1 x2 xn P
4
L2 L4 zDC
La L1A B LCD D LDE E
SA P DC
A LAB LBC C
1
za, qa Q1, z1 L5
L3 Lt
p1î p1 m p1j P
Lg P Q5, z5 5

p2î 3 R
p2m Q3, z3
p2j
unde notatiile au urmãtoarea semnificatie:
P1,….P5 - parcuri de sonde;
La - lungimea conductei de apã;
qa - debitul sursei de apã;
za - cota topograficã a sursei de apã;
Lij - lungimea conductei pe portiunea ij;
Lt - lungimea conductei de transport titei între depozitul central si
rafinãrie;
2
Lg - lungimea conductei de gaze;
pî, pm, pj – presiune înaltă, medie, joasă;
DC - depozit central;
R - rafinãrie;
zi - cotele topografice ale parcurilor i, i = 1…5;
SA - sursa de apã;
Qi - debitele de titei de la parcurile Pi.

 III. DATE CUNOSCUTE:


III.1. Schema sistemului de transport
III.2. Cote topografice IIII.3. Lungimea conductelor [km]
zS = 295 m; La = (10 +0,1 ·n) =(10 +0,1· 11)=11100 m
zSA = 290 m; Lam = (1,5 +0,1 ·n)=(1,5+0,1·11)=2600 m
z1 = 300 m; L1A = (4,4 +0,1 ·n)=(4,4+0,1·11)=5500 m
z2 = 170 m; LAB = (2,8 +0,1 ·n)=(2,8+0,1·11)=3900 m
z3 = 180 m; LBC = (3,2 +0,1 ·n)=(3,2+0,1·11)=4300 m
z4 = 190 m; LCD = (5,5 +0,1 ·n)=(5,5+0,1·11)=6600 m
z5 = 210 m; LDE = (3,85 +0,1 ·n)=(3,85+0,1·11)=4950 m
zA = 160 m; L2 = (1,1 +0,1 ·n)=(1,1+0,1·11)=2200 m
zB = 175 m; L3 = (1,8 +0,1 ·n)=(1,8+0,1·11)=2900 m
zC = 160 m; L4 = (0,7 +0,1 ·n)=(0,7+0,1·11)=1800 m
zD = 180 m; L5 = (3,4 +0,1 ·n)=(3,4+0,1·11)=4500 m
zE = 160 m; Lt = (62 +0,1 ·n)=(62+0,1·11)=63100 m
zR = 180 m; Lg = (1,2 +0,1 ·n)=(1,2+0,1·11)=2300 m

III.4. Numãrul sondelor racordate la parcul 1


x = 4 + n·0,5=4+11·0,5=9,5 →x=10
III.5. Productia parcurilor
Q1 = x·qam=10·9,25·10-5=0,000925 m3/s

qam = 8 m3 lichid / zi=8: 86400=9,25·10-5 m3/s


Q2 = (210 +5 ·n) m3 / zi=(210+5∙11)=265 m3 / zi=265:86400=0,00306 m3/s
Q3 = (180 +5 ·n) m3 / zi=(180+5∙11)=235 m3 / zi=235:86400=0,00271 m3/s
Q4 = (190 +5 ·n) m3 / zi=(190+5∙11)=245 m3 / zi=190:86400=0,00219 m3/s
Q5 = (90 +5 ·n) m3 / zi=(90+5∙11)=145 m3 / zi=90:86400=0,00104 m3/s

III.6. Densitatea relativã a gazelor în raport cu aerul


δ = 0,67
III.7. Temperatura de congelare a titeiului, Tc (Tabelul III.1.)
III.8. Temperatura de sigurantã pentru transport
Ts = Tc + (2….7)0C
III.9. Unele proprietãti ale titeiurilor functie de temperaturã (μ, ρ, ν), Tabelul III.1.
(Principalele proprietãti ale unor titeiuri din România)
Se transportã titeiul (TIP TURNU ARAD) de la depozit la rafinãrie cu urmãtoarele
proprietãti:
Temperatura Densitatea Vâscozitatea Vâscozitatea Punctul de Punctul de Conţinut de
[0C] [g/cm3] cinematică, dinamică, congelare congelare parafină,
[cSt] [cP] ţiţei, [0C] reziduu, [0C] %gr
20 0,8277 12,083 10,001
30 0,8203 7,868 6,454
40 0,8129 4,215 3,427 +5 +18
50 0,8056 3,372 2,716
3
60 0,7982 2,810 2,243
1 cP = 10-3 Pa.s
1 cSt = 10-6 m2/s

Temperatura Densitatea Vâscozitatea Vâscozitatea Punctul de Punctul de Conţinut de


[K] [Kg/m3] cinematică, dinamică, congelare congelare parafină,
[m2/s] [Pa∙s] ţiţei, [K] reziduu, [K] %gr
293,15 827,7 12,083∙10-6 10,001∙10-3
303,15 820,3 7,868∙10-6 6,454∙10-3
313,15 812,9 4,215∙10-6 3,427∙10-3 +278,15 +291,15
323,15 805,6 3,372∙10-6 2,716∙10-3
333,15 798,2 2,810∙10-6 2,243∙10-3

III.10. Ratia de solutie


r = 250 + (-1)n·n , m3st/m3=250+(-1)11∙11=250-11=239 m3st/m3

III.11. Impuritãti
i = 0,2 + 0,01n, %=0,2+0,01∙11=0,31%

III.12. Densitatea lichidului

  (1  i)  t  i a =(1-0,31)∙825,254+0,31∙1015=884,075 kg/m3

 a  1015 kg / m 3
 t   293,15   (Tm  273,15) =827,7-0,09407(299,15-273,15)=825,254 kg/m3
  1,1825  0,001315 293,15 =1,1825-0,001315∙827,7=0,09407
III.13. Temperatura medie

Tsondã  2Tparc 42  36
Tm  =  260C=299,15 K
3 3

Tsondã = 420C
Tparc = 180C

III.14. Vâscozitatea lichidului


 l  (1  i) tT  i a
m

III.15. Vâscozitatea titeiului la temperatura medie, νtTm

  
log log 106 tTm  0,8  A  B log Tm   tTm ;
constantele A si B se determinã din sistemul de ecuatii:

4
  
log log 106 t 0C  0,8  A  B log T1


  
1

 log log 10  t 0C  0,8  A  B log T


6
 2 2
III.16. Vâscozitatea cinematicã a apei de zãcãmânt
  0,001003
 a  a  =9,882∙10-7 m2/s=0,9882 cSt
a 1015
III.17. Vâscozitatea dinamicã a apei sãrate
a  a (1  1,34  103 s  6,62  106 s 2 )=10-3(1+1,34∙10-3∙2+6,62∙10-6∙22)

 a =0,001003 Pa∙s=1,003 cP

μa = 1 (cP) =10-3Pa∙s

s = 20 (kg NaCl/vagon) =2 g NaCl/l

III.18. La parcul 1 gazele se separă pe 3 trepte de presiune: înaltă, medie, joasă, la


valorile :
p1î= 40 105 N/m2; p1m= 13 105 N/m2; p1j= 5 105 N/m2;
p2î= 38 105 N/m2; p2m= 10 105 N/m2; p2j= 2,5 105 N/m2.

Se va trasa grafic
a) densitatea ţiţeiului funcţie de temperatură
b) vâscozitatea cinematică a ţiţeiului funcţie de temperatură
c) vâscozitatea dinamică a ţiţeiului funcţie de temperatură

Capitolul 1:
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA

 Determinarea diametrului orientativ:


4qa
d0  , va = 1….3 (m/s).
va
Va=1,5 m/s
qa= 72 m3/ora=72 :3600=0,02 m3/s
4  0,02
d0=  0,1303m  130,3mm
3,14  1,5
 Alegerea diametrului real (SREN 10208)

D = 141,3 mm, 59/16 in


d = 130,1 mm
e = 5,6 mm

 Determinarea vitezei reale de curgere:


4q 4  0,02
v  a2 =   1,505m / s
d 3,14  0,13012

 Determinarea cãderii de presiune:


L v2
p   a  a   a g ( z p1  zSA )
d 2
5
11100 1,5052
 p =0,01626  1000∙ 1000  9,806(300-290)=1669179,5317 Pa=16,69 bar
0,1301 2
ρa = 1000 kg/m3,

 Determinarea numãrului Reynolds:

1,505  0,1301
vd
Re    150500 →regim turbulent
a 1,301  10 6
νa = 1,301.10-6 m2/s, vâscozitatea cinematică a apei la 150C.
 Determinarea coeficientului de rezistentã hidraulicã:
- regim laminar:
64

Re
- regim turbulent:
0,3164 0,3164
 0 , 25
  0,01626
Re 1505000, 25
 Determinarea presiunii de pompare a apei:
p SA  p H  p =6+16,69=22,69 bar
p hidrant = 6 105 N/m2
 Determinarea puterii pompei
p q 22,69  105  0,02
N  SA a  =64828,571 W=64,828571 kW
 0,7
η = 0,7
 Determinarea valorii energiei consumate:
W  N  t =64,828∙6=388,968 kW/zi
t = 6 ore/zi

Capitolul 2
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE GAZE

2.1. Conducta de presiune înaltã:


Q g2*
p p 
2
p
2
î Lg
k2
pp = 40105 N/m2
pî = 6105 N/m2
Debitul pe fiecare treaptã va fi:
1 1
Qg   Q1  r   0,000925  239  0,0736m 3 st / m 3
3 3

r – ratia de solutie
 Modulul de debit

0,5
 Qg2* 
0,5
 0,07362  2300 
0,5
 12,495 
kî   2 L    
5 2 
   0,0000008925
 p  p2 g 
 (40  10 )  (6  10 )   15640000000000 
5 2
 p î 

6
0,5
 d 05 
  T0 
k    R aer  
4  p0   Z T  
 p p 
T0 = 273,15K, p0 = 1,013.25.105 Pa, R = 8314 J/kgK, Maer = 28,84
R 8314
Raer    288,280
M aer 28,84
 Determinarea diametrului orientativ, d0:
0,375
Kî 4 p Zp ∙Tp ∙δ 0,5
d0= ( ∙ π ∙ T0 ∙ ( ) )
√Raer 0 100
=
0.375
 0,892  10 6  4  1,01325  105  0,693  291,15  0,67 0,5 
     (28,597  10 6  1,162)0,375  0,02091m
 288 , 280    237,15  100  

= 20,91𝑚𝑚

Se alege: d0 =20,9 mm ; D=26,7 mm ; D=1,050 in; e=2,9 mm

 Coeficientul de rezistentã hidraulicã:


1 1 1
 1
 1
  0,0363
100  d0 3 100  0,0209 3 27,54
 Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte Zp = f(Tr, pr) se poate
determina din Anexa 4, sau cu relatia
9 pr  6  0,82  6 
Zp 1 1  2   1 + 0,07   1    1 + 0,058  (-5,2219) = 0,697
128 Tr  Tr  0,982  0,9822 

Tr = 0,982, pr = 0,82

2.2. Conducta de presiune medie:


 Modulul de debit:
0,5
 Qg2* 
0,5
 0,07362  2300 
0,5
 12,495 
Km   2 L     
5 2    0,00000220
 p  p2 
 (16  10 )  (2  10 ) 
g
 2559999600000 
5 2
 p m 
ppm = 16 105 N/m2
pm = 2 105 N/m2
 Diametrul orientativ se deduce din Km
0,375
𝐾𝑚 4 p0 Zp ∙Tp ∙δ 0,5
d0= ( ∙π∙T ∙( ) )
√Raer 0 100
=
0.375
 2,20 10 6  4 1,01325 105  0,693  291,15  0,67 0,5 
     (0,00006119 1,162)0,375  0,02782m
 288 , 280    237,15  100  

= 27,82𝑚𝑚

Se alege: d0 =27,9 mm ; D=40,3 mm ; D=1,900 in; e=10,2 mm

 Diametrul real se deduce din SREN 10208

7
2.3. Conducta de joasã presiune:

 Modulul de debit:

0,5
 Qg2* 
0,5
 0,07362  2300 
Kj   2 L      0,0000044507
5 2 
 p  p2 g 
 (8  10 )  (1,05  10 ) 
5 2
 p j 
ppj = 8 105 N/m2
pj = 1,05 105 N/m2
 Diametrul orientativ se deduce din Kj
0,375
𝐾𝑗 4 p0 Zp ∙Tp ∙δ 0,5
d0= ( ∙π∙T ∙( ) )
√Raer 0 100
=
0.375
 4.45  10 6  4  1,01325  105  0,693  291,15  0,67 0,5 
     (0,00012380  1,162)0,375  0,036243m
 288 , 280    237,15  100  

= 36,24 𝑚𝑚

Se alege: d0 =35,0 mm ; D=42,2 mm ; D=1,660 in; e=3,6 mm

 Diametrul real se deduce din SREN 10208

Capitolul 3
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE AMESTEC
(metoda Al. Soare, Gh. Ionescu)
(SONDA – PARC DE SEPARARE)
 Calculul fractiei de lichide din amestec:
Vl Q Q
x  l  l
Vl  V g QT Qam
 Densitatea amestecului
 am  (1  x)  g  x l
 Vâscozitatea cinematicã
 g  l
 am
x g  (1  x) l
 Viteza medie a amestecului
g  l 
v am    l  g 
x l  (1  x)   g 

 Diametrul orientativ

8
4Qam
d0 
vec

Qam=x∙qam=10∙8=80 lichid/zi=80∙86400=0,925∙10-3 m3/s

4Qam 4  0,925
d0    0,076m  76mm
vec   0,2

vec = (0,1….0,3) m/s


 Diametrul real (SREN 10208)
 Viteza amestecului
g  l 
v am    l  g 
x l  (1  x)  g   g 

 Numãrul Reynolds
v am d
Re am 
 am
vl – viteza medie a fazei lichide dacã aceasta ar curge sigurã prin conductã
vg – viteza medie a fazei gazoase dacã aceasta ar curge sigurã prin conductã
 Coeficientii de rezistentã hidraulicã
- regim laminar
64
 am 
Re am
- regim turbulent, conducte netede
0,3164

(Re am ) 0, 25
 Cãderea de presiune de-a lungul conductei de amestec
v2 L
p am   am am  am   am g ( z 2  z1 )
2 d
Capitolul 4

DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A TITEIULUI


DIN PARCURILE DE SEPARARE
Parcurile sunt echipate cu pompe PI – 160 (Anexa POMPE). In vederea dimensionãrii
colectorului si a stabilirii unui program optim de pompare se vor alege mai multe variante.

VARIANTA I:
Parcurile vor pompa in grupe de pompare astfel:
Q15  Q1  Q5  76  145  221 3
 Grupa I: [m /zi]
 Grupa II: Q2 3  Q2  Q3  265  235  500 [m3/zi]
 Grupa III: Q4  Q4  245 [m3/zi]

Pompeazã pe rând parcurile (1 – 5); (2– 3); (4)

 Timpul zilnic de pompare ( restricții de 4h/zi)

9
20
tz   6.66  7 ore
3
3 – grupuri de pompare

 Numãrul de pompe necesar în fiecare parc(se rotunjește în plus)


Q
n ci  i
q ptz

Q1 76
nc1    0,668 Se alege nc1  1 pompă
q p  t z 16,23  7
Q2 265
nc 2    2,332 Se alege nc 2  3 pompă
q p  t z 16,23  7

Q3 235
nc3    2,068 Se alege nc 3  3 pompă
q p  t z 16,23  7
Q4 245
nc 4    2,165 Se alege nc 4  3 pompă
q p  t z 16,23  7
Q5 145
nc5    1,272 Se alege nc 5  2 pompă
q p  t z 16,23  7

 Timpul de evacuare al productiei de la fiecare parc


Qi
t ev i 
q p np i
Q1 76
tev1    4,682 Se alege tev1  5 [ore]
q p  nc1 16,23  1
Q2 265
tev 2    5,442 Se alege tev 2  6 [ore]
q p  nc 2 16,23  3
Q3 225
tev 3    4,826 Se alege tev 3  5 [ore]
q p  nc 3 16,23  3
Q4 245
tev 4    5,031 Se alege tev 4  5 [ore]
q p  nc 4 16,23  3
Q5 145
tev 5    4,467 Se alege tev 5  5 [ore]
q p  nc 5 16,23  2

 Debitele de evacuare
Qi
q ev i 
t ev i

Q1 76
qev1    15,2 [m3/h]
tev1 5

10
Q2 265
qev 2    44,16 [m3/h]
tev 2 6
Q 235
qev 3  3   47 [m3/h]
tev 3 5
Q 245
qev 4  4   49 [m3/h]
tev 4 5
Q 145
qev 5  5   29 [m3/h]
tev15 5

Tabelul 1
3
Nr.parc Q(m /zi) npc npr tev(ore) qcr(m3/orã)
1 76 0,668 1 5 15,2
2 265 2,332 3 6 44,16
3 235 2,068 3 5 47
4 245 2,165 3 5 49
5 145 1,272 2 5 29

 Diagrama de pompare

Ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parcul
1
2
3
4
5

 Dimensionarea tronsonului 1 – A

D 
4qev 1  
d 01  A   STAS d 
vec e 

vec = 1 m/s=3600m/h

4 ∙ 15,2
𝑑01−𝐴 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d01−A = 0,0733m = 73,3mm

Se alege: D =88,9 mm; d = 73,7 mm; e =7,6 mm

 Dimensionarea tronsonului 2 – A

11
4qev 2 
d 0 2 A 
v ec

4 ∙ 44,16
𝑑02−𝐴 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d02−A = 0,124m = 124mm

Se alege: D =114,3 mm; d = 125,5 mm; e =7,9 mm

 Dimensionarea tronsonului 3 – B
4qev 3 
d 0 3 B 
v ec

4 ∙ 47
𝑑03−𝐵 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d03−B = 0,1289m =128,9mm

Se alege: D =141,3 mm; d = 130,1 mm; e =5,6 mm

 Dimensionarea tronsonului 4 – C
4q ev 4 
d 0 4 C 
v ec

4 ∙ 49
𝑑04−𝑐 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d4−C = 0,1316m = 131,6 mm

Se alege: D =141,3 mm; d = 131,7 mm; e =4,8 mm

 Dimensionarea tronsonului 5 – D
4qev 5 
d 0 5 D 
v ec

4 ∙ 29
𝑑05−𝐷 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d05−D = 0,101m = 101mm

Se alege: D = 141,3mm; d = 103,1 mm; e = 19,1 mm

 Dimensionarea tronsonului A – B

12
4 max qev 1 , qev 2 
d0 A  B 
vec

4 ∙ 𝑚𝑎𝑥(15,2 ; 44,16)
𝑑0𝐴−𝐵 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d0A−B = 0,125m = 125mm

Din STAS 715/2-88 => se alege: D = 141,3 mm ; d = 125,5 mm; e = 7,9 mm;

 Dimensionarea tronsonului B – C

4𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑒𝑣1 ; 𝑞𝑒𝑣2 + 𝑞𝑒𝑣3 )


𝑑0𝐵−𝐶 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

4 ∙ (44,16 + 47)
𝑑0𝐵−𝐶 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d0B−C = 0,179m = 179mm

Din STAS 715/2-88 => se alege: D = 219,1 mm ; d = 180,9mm; e = 19,1 mm;

 Dimensionarea tronsonului C – D
4𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑒𝑣1 ; 𝑞𝑒𝑣2 +𝑞𝑒𝑣3 ; 𝑞𝑒𝑣4 ; )
𝑑0𝐶−𝐷 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

4 ∙ (44,16 + 47)
𝑑0𝐶−𝐷 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d0C−D = 0,179m = 179mm

Din STAS 715/2-88 => se alege: D = 219,1mm ; d =180,1mm; e = 19,1 mm;

 Dimensionarea tronsonului D – E

4𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑒𝑣1 + 𝑞𝑒𝑣5 ; 𝑞𝑒𝑣2 + 𝑞𝑒𝑣3 : 𝑞𝑒𝑣4 )


𝑑0𝐷−𝐸 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

4(𝑞𝑒𝑣2 + 𝑞𝑒𝑣3 )
𝑑0𝐷−𝐸 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

d0D−E = 0,179m = 179mm

Din STAS 715/2-88 => se alege: D = 219,1mm ; d =180,9 mm; e = 19,1 mm;

13
 Presiunile de pompare la fiecare parc (Intervalele orare se aleg din diagrama de
pompare)

4 ∙ q ev1
v1−A =
π ∙ (d1−A )2

4 ∙ 15,2
v1−A = = 0,99 m/s
π ∙ (0,0737)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev2
v2−A =
π ∙ (d2−A )2

4 ∙ 44,16
v2−A = = 0,99 m/s
π ∙ (0,1255)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev3
v3−A =
π ∙ (d3−B )2

4 ∙ 47
v3−B = = 0,98 m/s
π ∙ (0,1301)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev4
v4−C =
π ∙ (d4−C )2

4 ∙ 49
v4−C = = 0,99 m/s
π ∙ (0,1317)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev5
v5−D =
π ∙ (d5−D )2

4 ∙ 29
v5−A = = 0,96m/s
π ∙ (0,1031)2 ∙ 3600

v1−A ∙ d1−A 0,99 ∙ 0,0737


Re = = = 7845,483 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

v2−A ∙ d2−A 0,99 ∙ 0,1255


Re = = = 13359,67 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

v3−B ∙ d3−B 0,98 ∙ 0,1301


Re = = = 13709,46 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

v4−C ∙ d4−C 0,99 ∙ 0,1317


Re = = = 14019,67 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

v5−D ∙ d5−D 0,96 ∙ 0,1031


Re = = = 10642,58 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

14
0,3164
λ1−A =
(Re1−A )0,25

0,3164
λ1−A = = 0,033
(7845,483)0,25

0,3164
λ2−A =
(Re2−A )0,25

0,3164
λ2−A = = 0,029
(13359,67)0,25

0,3164
λ3−B =
(Re3−B )0,25

0,3164
λ3−B = = 0,029
(13709,46)0,25

0,3164
λ4−c =
(Re4−C )0,25

0,3164
λ4−c = = 0,029
(14019,67)0,25

0,3164
λ5−D =
(Re5−D )0,25

0,3164
λ5−D = = 0,031
(10642,58)0,25

8 q 2ev1
(iL )1 A  1 A L1 A
 2g d15 A

8 ∙ 0,033 15,22 ∙ 5500


(iL)1−A = ∙ = 123,12m
π2 ∙ 9,806 0,07375 ∙ 36002
8 q2 2
(iL ) 2 A  2 2 A ev L2 A
 g d 25 A
8 ∙ 0,029 44,162 ∙ 2200
(iL)2−A = 2 ∙ = 25,51m
π ∙ 9,806 0,12555 ∙ 36002
8 qev2 3
(iL ) 3 B  2 3 B 5 L3 B
 g d 3 B
8 ∙ 0,029 472 ∙ 2900
(iL)3−B = ∙ = 31,82 m
π2 ∙ 9,806 0,13015 ∙ 36002

8 qev2 4
(iL ) 4C  4C L4C
 2g d 45C

15
8 ∙ 0,029 492 ∙ 1800
(iL)4−C = 2 ∙ = 20,19 m
π ∙ 9,806 0,13175 ∙ 36002
8 qev2 5
(iL ) 5 D  2 5 D 5 L5 D
 g d 5 D
2
8 ∙ 0,031 29 ∙ 4500
(iL)5−D = 2 ∙ = 64,29m
π ∙ 9,806 0,10315 ∙ 36002

ORELE 0-5

Pompeaza parcurile 1 si 5, timpul de pompare este de 5 ore.

4 ∙ q ev2
vA−B =
π ∙ (dA−B )2

4 ∙ 44,16
vA−B = = 0,99 m/s
π ∙ (0,1255)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev3
vB−C =
π ∙ (dB−C )2

4 ∙ 47
vB−C = = 0,50 m/s
π ∙ (1809)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev4
vC−D =
π ∙ (dC−D )2

4 ∙ 49
vC−D = = 0,52m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev4
vD−E =
π ∙ (dD−E )2 ∙ 3600

4 ∙ 29
vD−E = = 0,31 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

vA−B ∙ dA−B 0,99 ∙ 0,1255


Re = = = 13359,67 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vB−C ∙ dB−C 0,50 ∙ 0,1809


Re = = = 9725,80 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vC−D ∙ dC−D 0,50 ∙ 0,1809


Re = = = 10114,83 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vD−E ∙ dD−E 0,31 ∙ 0,1809


Re = = = 6030 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

16
0,3164
λA−B =
(ReA−B )0,25

0,3164
λA−B = = 0,029
(13359,67)0,25

0,3164
λB−C =
(ReB−C )0,25

0,3164
λB−C = = 0,031
(9725,80)0,25

0,3164
λC−D =
(ReC−D )0,25

0,3164
λC−D = = 0,031
(10114,83)0,25

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

0,3164
λD−E = = 0,035
(6030)0,25

8 qev2 2
(iL ) A B   A B LA B
 2g d A5  B

8 ∙ 0,029 44,162 ∙ 3900


(iL)A−B = ∙ = 45,23m
π2 ∙ 9,806 0,12555 ∙ 36002

(iL ) B C
8 qev 
 2 B C 5 3 LB C
2

 g d B C

8 ∙ 0,031 (47)2 ∙ 4300


(iL)B−C = ∙ = 9,70 m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002
8 qev 4
(iL )C  D  2 C  D 5
2
 
LC  D
 g dC  D

8 ∙ 0,031 (49)2 ∙ 6600


(iL)C−D = ∙ = 16,18 m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

(iL ) D  E
8 q  
 2 D  E ev5 4 LD  E
2

 g dC  D

8 ∙ 0,035 (49)2 ∙ 4950


(iL)D−E = ∙ = 13,17m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

17
p1 pE
  (iL )1 A  (iL ) A B  (iL ) BC  (iL ) C D  (iL ) D E  ( z E  z1 )
g g

pE
 10 m
g
p1 = 825,25 ∙ 9,806 ∙ 10 + 825,25 ∙ 9,806 ∙ [123,12 + 45,23 + 9,70 + 17,60 + 14,90 +
(160 − 300)]
p1 = 651842,90Pa = 6,51 bar

p5 pE
  (iL )5  D  (iL ) D  E  ( zE  z5 )
g g

p5 = 825,25 ∙ 9,806 ∙ 10 + 825,25 ∙ 9,806 ∙ [64,29 + 13,17 + (160 − 210)]

p5 = 303141,34 Pa = 3,03 bar

p1 q ev 1
W1  t ev 1

651842,90 ∙ 15,2 ∙ 5
W1 = = 19658,75 Wh = 19,65 kWh
3600 ∙ 0,7

p5qev 5
W5  tev 5

3031414,34 ∙ 29 ∙ 5
W5 = = 1202,94 Wh = 1,20 kWh
3600 ∙ 0,7

ORELE 6-7: pauza

ORELE 7-12

Pompeaza parcurile 2 si 3, timpul de pompare este de 5 ore.

4 ∙ q ev2
vA−B =
π ∙ (dA−B )2

4 ∙ 44,16
vA−B = = 0,99 m/s
π ∙ (0,1255)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev2 +q e3 )
vB−C =
π ∙ (dB−C )2

18
4 ∙ (44,16 + 47)
vB−C = = 0,98 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev2 + q ev3)
vC−D =
π ∙ (dC−D )2

4 ∙ (46,16 + 47)
vC−D = = 0,98 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev2 + q ev3 )
vD−E =
π ∙ (dD−E )2 ∙ 3600

4 ∙ (46,16 + 47)
vD−E = = 0,98 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

vA−B ∙ dA−B 0,99 ∙ 0,1255


Re = = = 13359,67 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vB−C ∙ dB−C 0,98 ∙ 0,1809


Re = = = 19062,58 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vC−D ∙ dC−D 0,98 ∙ 0,1809


Re = = = 19062,58 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vD−E ∙ dD−E 0,98 ∙ 0,1809


Re = = = 19062,58 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λA−B =
(ReA−B )0,25

0,3164
λA−B = = 0,029
(13359,67)0,25

0,3164
λB−C =
(ReB−C )0,25

0,3164
λB−C = = 0,026
(19062,58)0,25

0,3164
λC−D =
(ReC−D )0,25

0,3164
λC−D = = 0,026
(19062,58)0,25

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

19
0,3164
λD−E = = 0,026
(19062,58)0,25

8 qev2 2
(iL ) A B   A B LA B
 2g d A5  B

8 ∙ 0,029 44,162 ∙ 3900


(iL)A−B = 2 ∙ = 45,23m
π ∙ 9,806 0,12555 ∙ 36002

(iL ) B  C 
8
B  C
qev2  qev3  L 2

B C
 g
2
d B5  C

8 ∙ 0,026 (91,16)2 ∙ 4300


(iL)B−C = ∙ = 30,61 m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

(iL )C  D
8
 2 C  D

qev 2  qev 3
LC  D
2

 g dC5  D

8 ∙ 0,026 (91,16)2 ∙ 6600


(iL)C−D = ∙ = 46,99 m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

8 ∙ 0,026 (91,16)2 ∙ 4950


(iL)D−E = ∙ = 35,24 m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

p2 pE
  (iL )2  A  (iL ) A B  (iL ) B C  (iL )C  D  (iL ) D  E  ( zE  z2 )
g g

pE
 10 m
g

p2 = 825,25 ∙ 9,806 ∙ 10 + 825,25 ∙ 9,806 ∙ [29,03 + 45,23 + 30,61 + 46,99 + 35,24 +


(160 − 170]
p2 = 1514088,32 Pa = 15,14 bar

p3 pE
  (iL ) 3 B  (iL ) BC  (iL ) C  D  (iL ) D E  ( z E  z3 )
g g

p3 = 825,25 ∙ 9,806 ∙ 10 + 825,25 ∙ 9,806 ∙ [31,82 + 30,61 + 46,99 + 35,24 + (160


− 180)]

p3 = 1089722,78Pa = 10,89 bar

p2qev 2
W2  tev 2

20
1514088,32 ∙ 44,16 ∙ 6
W2 = = 159195,57 Wh = 159,195 kWh
3600 ∙ 0,7

p3qev 3
W3  tev 3

1089722,78 ∙ 47 ∙ 5
W3 = = 101620,97 Wh = 101,62 kWh
3600 ∙ 0,7

ORELE 12-13

Pompeaza parcul 3 timpul de pompare este de 1 ora.

4 ∙ q 𝑒𝑣3
vB−C =
π ∙ (dB−C )2

4 ∙ 47
vB−C = = 0,50 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev4
vC−D =
π ∙ (dC−D )2

4 ∙ 49
vC−D = = 0,52 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

4 ∙ ( q ev4 )
vD−E =
π ∙ (dD−E )2 ∙ 3600

4 ∙ (49)
vD−E = = 0,52 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

vB−C ∙ dB−C 0,50 ∙ 0,1809


Re = = = 9725,80 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vC−D ∙ dC−D 0,52 ∙ 0,1809


Re = = = 10114,83 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vD−E ∙ dD−E 0,50 ∙ 0,1809


Re = = = 10114,83 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λB−C =
(ReB−C )0,25

0,3164
λB−C = = 0,031
(9725,80)0,25

0,3164
λC−D =
(ReC−D )0,25

21
0,3164
λC−D = = 0,031
(10114,83)0,25

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

0,3164
λD−E = = 0,031
(10114,83)0,25

(iL ) BC 
8
 B C
q 
ev 3
2

LBC
 2g d 5
B C

8 ∙ 0,031 (47)2 ∙ 4300


(iL)B−C = 2 ∙ = 9,70 m
π ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

(iL ) C  D 
8
C  D
q 
ev 4
2

LC  D
 2g d C5  D

8 ∙ 0,031 (49)2 ∙ 6600


(iL)C−D = ∙ = 16,18 m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

(iL ) D  E 
8
DE
q 
ev 4
2

LD  E
 2g d C5  D

8 ∙ 0,031 (49)2 ∙ 4950


(iL)D−E = 2 ∙ = 12,14 m
π ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

p3 pE
  (iL ) 3 B  (iL ) BC  (iL ) C  D  (iL ) D E  ( z E  z3 )
g g

p3 = 825,25 ∙ 9,806 ∙ 10 + 825,25 ∙ 9,806 ∙ [31,82 + 9,70 + 16,18 + 12,14


+ (160 − 180)]

p3 = 484249.30 Pa = 4,84 bar


p3qev 3
W3  tev 3

484249.30 ∙ 47 ∙ 5
W3 = = 45158,16 Wh = 45,15 kWh
3600 ∙ 0,7

ORELE 14-15: PAUZA

ORELE 15-20

Pompeaza parcul 4 pentru 5 ore.

22
4 ∙ q ev4
vC−D =
π ∙ (dC−D )2

4 ∙ 49
vC−D = = 0,52 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev4 )
vD−E =
π ∙ (dD−E )2

4 ∙ 49
vD−E = = 0,52 m/s
π ∙ (0,1809)2 ∙ 3600

vC−D ∙ dC−D 0,52 ∙ 0,1809


Re = = = 10114,83 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vD−E ∙ dD−E 0,52 ∙ 0,1809


Re = = = 10114,83 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λC−D =
(ReC−D )0,25

0,3164
λC−D = = 0,031
(10114,83)0,25

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

0,3164
λD−E = = 0,031
(10114,83)0,25

(iL )C D 
8
C D
q 
ev 4
2

LC D
 2g d 5
C D

8 ∙ 0,031 (49)2 ∙ 6600


(iL)C−D = ∙ = 16,18 m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

8 qev 4 
(iL) D  E  2 D  E 5 LD  E
2

 g dDE

8 ∙ 0,031 (49)2 ∙ 4950


(iL)D−E = ∙ = 12,14 m
π2 ∙ 9,806 0,18095 ∙ 36002

p4 p E
  (iL ) 4C  (iL ) C  D  (iL ) DE  ( z E  z 4 )
g g

p4 = 825,25 ∙ 9,806 ∙ 10 + 825,25 ∙ 9,806 ∙ [20,19 + 16,18 + 12,14 + (160 − 190)]

23
p4 = 230714,36 = 2,30 bar

p 4 q ev 4
W4  t ev 4

230714,36 ∙ 49 ∙ 5
W4 = = 22430,563 Wh = 22,43 kWh
3600 ∙ 0,7
VARIANTA II:
Pompeazã pe rând parcurile:
(3– 4); (1– 2– 5);

Grupa I: Q3 4  Q3  Q4  235  245  480 [m3/zi]


Grupa II: Q125 Q1Q2  Q5  76  265  145  486 [m3/zi]

 Timpul zilnic de pompare (cu restrictii de 4h pauza)

2 – grupuri de pompare
20
𝑡𝑧 =
2

𝑡𝑧 =10 ore
 Numãrul de pompe necesareînfiecare parc(se rotunjeste in plus)
Qi
n ci 
q ptz

Se alege nc1  1 pompă


Q1 76
nc1    0,468
q p  t z 16,23  10

Se alege nc 2  2 pompă
Q2 265
nc 2    1,632
q p  t z 16,23 10

Se alege nc3  2 pompă


Q3 235
nc3    1,447
q p  t z 16,23 10

Se alege nc 4  2 pompă
Q4 245
nc 4    1,509
q p  t z 16,23 10

Se alege nc 5  1 pompă
Q5 145
nc 5    0,893
q p  t z 16,23  10

 Timpul de evacuare al productiei de la fiecare parc


Qi
t ev i 
q p np i

Se alege tev1  5 [ore]


Q1 76
tev1    4,682
q p  nc1 16,23 1

Se alege tev 2  8 [ore]


Q2 265
tev 2    8,163
q p  nc 2 16,23  2

24
Se alege t ev 3  7 [ore]
Q3 235
tev 3    7,29
q p  nc3 16,23  2

Se alege tev 4  8 [ore]


Q4 245
tev 4    7,547
q p  nc 4 16,23  2

Se alege tev 5  9 [ore]


Q5 145
tev 5    8,934
q p  nc 5 16,23  1

 Debitele de evacuare
Qi
q ev i 
t ev i

Q1 76
qev1    15,2 [m3/h]
tev1 5
Q 265
qev 2  2   33,12 [m3/h]
tev 2 8
Q 235
qev 3  3   33,57 [m3/h]
tev 3 7
Q 245
qev 4  4   30,62 [m3/h]
tev 4 8
Q 145
qev 5  5   16,11 [m3/h]
tev15 9

Tabelul 1
Nr.parc Q(m3/zi) npc npr tev(ore) qcr(m3/orã)
1 76 0,468 1 5 15,2
2 265 1,632 2 8 33,12
3 235 1,447 2 7 33,57
4 245 1,509 2 8 30,62
5 145 0,893 1 9 16,11

 Diagrama de pompare :

Ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parcul
1
2
3
4
5

 Dimensionarea tronsonului 1 – A
4qev 1 
d 01  A 
vec
25
vec = 1 m/s=3600 m/h
4 ∙ 15,2
𝑑01−𝐴 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

d01−A = 0,0733m = 73,3mm

Se alege: D =88,9 mm; d = 73,7 mm; e =7,6 mm

 Dimensionarea tronsonului 2 – A
4qev 2 
d 0 2 A 
v ec

4 ∙ 33,12
𝑑02−𝐴 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

d02−A = 0,1082m = 108,2mm

Se alege: D =114,3 mm; d = 109,5mm; e =15,5 mm

 Dimensionarea tronsonului 3 – B
4qev 3 
d 0 3 B 
v ec

4 ∙ 33,57
𝑑03−𝐵 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

d03−B = 0,1089m = 108,9mm

Se alege: D =141,3 mm; d = 109,5 mm; e =15,5 mm

 Dimensionarea tronsonului 4 – C
4q ev 4 
d 0 4 C 
v ec

4 ∙ 30,62
𝑑04−𝑐 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

d4−C = 0,1040m = 104,0 mm

Se alege: D =141,3 mm; d = 104,7 mm; e =4,8 mm

 Dimensionarea tronsonului 5 – D

26
4qev 5 
d 0 5 D 
v ec

4 ∙ 16,11
𝑑05−𝐷 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

d05−D = 0,0755m = 75,5mm

Se alege: D = 88,9 mm; d = 76,1mm; e = 6,4mm

 Dimensionarea tronsonului A – B
4qev 1  qev 2 
d0 A  B 
vec

4 ∙ (15,2 + 33,12)
𝑑0𝐴−𝐵 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

d0A−B = 0,1307m = 130,7mm

Se alege: D =141,3 mm; d = 131,7 mm; e =4,8 mm

 Dimensionarea tronsonului B – C

4𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑒𝑣1 + 𝑞𝑒𝑣2 ; 𝑞𝑒𝑣3 )


𝑑0𝐵−𝐶 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

4 ∙ (15,2 + 33,12)
𝑑0𝐵−𝐶 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

d0B−C = 0,1307m = 130,7mm

Din STAS 715/2-88 => se alege: D =141,3 mm ; d = 131,7mm; e = 4,8 mm;

 Dimensionarea tronsonului C – D

4𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑒𝑣1 + 𝑞𝑒𝑣2 ; 𝑞𝑒𝑣3 + 𝑞𝑒𝑣4 ; )


𝑑0𝐶−𝐷 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

4 ∙ (33,57 + 30,62)
𝑑0𝐶−𝐷 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

27
d0C−D = 0,1507m = 150,7mm

Din STAS 715/2-88 => se alege: D =168,3 mm ; d = 150,9 mm; e = 8,7 mm;

 Dimensionarea tronsonului D – E

4𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑒𝑣1 + 𝑞𝑒𝑣2 + 𝑞𝑒𝑣5 ; 𝑞𝑒𝑣3 + 𝑞𝑒𝑣4 )


𝑑0𝐷−𝐸 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600

4(15,2 + 33,12 + 16,11)


𝑑0𝐷−𝐸 = √
3,14 ∙ 1 ∙ 3600
d0D−E = 0,1509m = 150,9mm

Din STAS 715/2-88 => se alege: D = 168,3mm ; d =150,9 mm; e = 8,7 mm;

 Presiunile de pompare la fiecare parc :

4 ∙ q ev1
v1−A =
π ∙ (d1−A )2

4 ∙ 15,2
v1−A = = 0,99 m/s
π ∙ (0,0737)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev2
v2−A =
π ∙ (d2−A )2

4 ∙ 33,12
v2−A = = 0,97m/s
π ∙ (0,1095)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev3
v3−B =
π ∙ (d3−B )2

4 ∙ 33,57
v3−B = = 0,99 m/s
π ∙ (0,1095)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev4
v4−C =
π ∙ (d4−C )2

4 ∙ 30,62
v4−C = = 0,98 m/s
π ∙ (0,1047)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev5
v5−D =
π ∙ (d5−D )2

28
4 ∙ 16,11
v5−A = = 1,87 m/s
π ∙ (0,0761)2 ∙ 3600

v1−A ∙ d1−A 0,99 ∙ 0,0737


Re = = = 7845,48 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

v2−A ∙ d2−A 0,97 ∙ 0,1095


Re = = = 11420,96 > 2300 − regim turbulent
νa0m 9,3 ∙ 10−6

v3−B ∙ d3−B 0,99 ∙ 0,109 5


Re = = = 11656,45 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

v4−C ∙ d4−C 0,98 ∙ 0,1047


Re = = = 11032,90 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

v5−D ∙ d5−D 0,98 ∙ 0,0761


Re = = = 8019,13 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λ1−A =
(Re1−A )0,25

0,3164
λ1−A = = 0,033
(7845,48)0,25

0,3164
λ2−A =
(Re2−A )0,25

0,3164
λ2−A = = 0,030
(11420,96)0,25

0,3164
λ3−B =
(Re3−B )0,25

0,3164
λ3−B = = 0,030
(11656,45)0,25

0,3164
λ4−c =
(Re4−C )0,25

0,3164
λ4−c = = 0,030
(11032,90)0,25

0,3164
λ5−D =
(Re5−D )0,25

0,3164
λ5−D = = 0,033
(8019,13)0,25
8 q 2ev1
(iL )1 A  1 A L1 A
 229
g d15 A
8 ∙ 0,033 15,22 ∙ 5500
(iL)1−A = 2 ∙ = 123,12m
π ∙ 9,806 0,07375 ∙ 36002
8 q2
(iL ) 2 A  2 2 A ev5 2 L2 A
 g d 2 A
2
8 ∙ 0,030 33,12 ∙ 2200
(iL)2−A = 2 ∙ = 29,36m
π ∙ 9,806 0,10955 ∙ 36002

8 qev2 3
(iL ) 3 B  3 B L3 B
 2g d 35 B
8 ∙ 0,030 33,572 ∙ 2900
(iL)3−B = ∙ = 39,76 m
π2 ∙ 9,806 0,10955 ∙ 36002

8 qev2 4
(iL ) 4C  4C L4C
 2g d 45C

8 ∙ 0,030 30,622 ∙ 1800


(iL)4−C = ∙ = 25,96 m
π2 ∙ 9,806 0,10475 ∙ 36002
8 q2
(iL ) 5 D  2 5 D 5ev 5 L5 D
 g d 5 D

8 ∙ 0,033 16,112 ∙ 4500


(iL)5−D = ∙ = 96,41m
π2 ∙ 9,806 0,07615 ∙ 36002

Orele 0-5
Pompeaza parcurile 1, 2 si 5, timpul de pompare este de 5 ore.

4 ∙ q ev2
vA−B =
π ∙ (dA−B )2

4 ∙ 33,12
vA−B = = 0,67 m/s
π ∙ (0,1317)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev1 +q e2 )
vB−C =
π ∙ (dB−C )2

4 ∙ 48,32
vB−C = = 0,98 m/s
π ∙ (0,1317)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev1 + q ev2 )
vC−D =
π ∙ (dC−D )2

4 ∙ (48,32)
vC−D = = 0,75 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

30
4 ∙ (q ev1 + q ev2 + q ev5 )
vD−E =
π ∙ (dD−E )2 ∙ 3600

4 ∙ (64,43)
vD−E = = 1,001 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

vA−B ∙ dA−B 0,67 ∙ 0,1317


Re = = = 9488,06 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vB−C ∙ dB−C 0,98 ∙ 0,1317


Re = = = 13878,06 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vC−D ∙ dC−D 0,75 ∙ 0,1509


Re = = = 12169,35 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vD−E ∙ dD−E 1,001 ∙ 0,1509


Re = = = 16242,03 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λA−B =
(ReA−B )0,25

0,3164
λA−B = = 0,03
(9488,06)0,25

0,3164
λB−C =
(ReB−C )0,25

0,3164
λB−C = = 0,029
(13878,06)0,25

0,3164
λC−D =
(ReC−D )0,25

0,3164
λC−D = = 0,030
(12169,35)0,25

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

0,3164
λD−E = = 0,028
(16242,03)0,25

8 qev2 2
(iL ) A B   A B LA B
 2g d A5  B

8 ∙ 0,03 33,122 ∙ 3900


(iL)A−B = 2 ∙ = 20,68m
π ∙ 9,806 0,13175 ∙ 36002

31
(iL ) B C 
8
B C
qev1  qev2  L 2

B C
 g
2
d B5  C

8 ∙ 0,029 (48,32)2 ∙ 4300


(iL)B−C = 2 ∙ = 46,91 m
π ∙ 9,806 0,13175 ∙ 36002

8
(iL )C  D  2 C  D

qev 1  qev 2 2

LC  D
 g dC5  D

8 ∙ 0,030 (48,32)2 ∙ 6600


(iL)C−D = 2 ∙ = 37,72 m
π ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

(iL ) D  E
8 
q q q
 2 D  E ev 2 ev5 2 ev 5 LD  E

2

 g dC  D

8 ∙ 0,026 (64,43)2 ∙ 4950


(iL)D−E = ∙ = 46,94 m
π2 ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

p1 pE
  (iL )1 A  (iL ) A B  (iL ) BC  (iL ) C D  (iL ) D E  ( z E  z1 )
g g

pE
 10 m
g
p1 = 80924,01 + 8092,401 ∙ [123,12 + 20,68 + 46,91 + 37,72 + 46,94 + (−140)]

p1 = 1176392,33 Pa = 11,76 bar

p2 pE
  [(iL )2  A  iL ) A B  (iL ) B C  (iL )C  D  (iL ) D  E  ( zE  z5 )]
g g

p2 = 80924,01 + 8092,401 ∙ [29,36 + 20.68 + 46,91 + 37,72 + 46,94 + (160 − 170)]

p2 = 1469660,94 Pa = 14,69 bar

p5 pE
  [(iL )5 D  (iL ) D  E  ( zE  z5 )]
g g

p5 =80924,01+8092,401[(iL)5-D+(iL)D-E+( z E  z5 )]

p5 =80924,01+8092,401[105,17+46,94+(160-210)]

p5 =907239,07 Pa =9,07 bar

32
p1 q ev 1
W1  t ev 1

1176392,33 ∙ 15,2 ∙ 5
W1 = = 35478,49 Wh = 35,47 kWh
3600 ∙ 0,7

p2qev 2
W2  tev 2

1469660,94 ∙ 33,12 ∙ 8
W2 = = 154524,25 Wh = 154,52 kWh
3600 ∙ 0,7

p5qev 5
W5  tev 5

907239,07 ∙ 16,11 ∙ 9
W5 = = 52198,64 Wh = 52,19 kWh
3600 ∙ 0,7

Orele 5-8
Pompeaza parcurile 2 si 5, timpul de pompare este de 3 ore.

4 ∙ q ev2
vA−B =
π ∙ (dA−B )2

4 ∙ 33,12
vA−B = = 0,67 m/s
π ∙ (0,1317)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev3
vB−C =
π ∙ (dB−C )2

4 ∙ (33,57)
vB−C = = 0,68 m/s
π ∙ (0,1317)2 ∙ 3600

4 ∙ q ev3
vC−D =
π ∙ (dC−D )2

4 ∙ (33,57)
vC−D = = 0,52 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev2 + q ev5 )
vD−E =
π ∙ (dD−E )2 ∙ 3600

33
4 ∙ (49,23)
vD−E = = 0,76 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

vA−B ∙ dA−B 0,67 ∙ 0,1317


Re = = = 9488,06 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vB−C ∙ dB−C 0,68 ∙ 0,1317


Re = = = 9629,67 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vC−D ∙ dC−D 0,52 ∙ 0,1509


Re = = = 8437,41 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vD−E ∙ dD−E 0,76 ∙ 0,1509


Re = = = 12331,612300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λA−B =
(ReA−B )0,25

0,3164
λA−B = = 0,032
(9488,06)0,25

0,3164
λB−C =
(ReB−C )0,25

0,3164
λB−C = = 0,031
(9629,67)0,25

0,3164
λC−D =
(ReC−D )0,25

0,3164
λC−D = = 0,033
(8437,41)0,25

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

0,3164
λD−E = = 0,030
(12331,61)0,25

8 qev2 2
(iL ) A B   A B LA B
 2g d A5  B

8 ∙ 0,032 33,122 ∙ 3900


(iL)A−B = ∙ = 22,05m
π2 ∙ 9,806 0,13175 ∙ 36002

(iL ) B  C
8 qev 
 2 B  C 5 3 LB  C
2

 g d B C

34
8 ∙ 0,031 (33,57)2 ∙ 4300
(iL)B−C = 2 ∙ = 24,20 m
π ∙ 9,806 0,13175 ∙ 36002

(iL )C  D
8 q  
 2 C  D ev5 3 LC  D
2

 g dC  D
8 ∙ 0,033 (33,57)2 ∙ 6600
(iL)C−D = ∙ = 20,02 m
π2 ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

(iL ) D  E
8 q q
 2 D  E ev 2 5 ev 5 LD  E

2

 g dC  D

8 ∙ 0,030 (49,23)2 ∙ 4950


(iL)D−E = 2 ∙ = 29,36 m
π ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

p2 pE
  [(iL )2  A  iL ) A B  (iL ) B C  (iL )C  D  (iL ) D  E  ( zE  z5 )]
g g

p2 = 80924,01 + 8092,401 ∙ [29,36 + 22,05 + 24,20 + 20,02 + 29,36 + (160 − 170)]

p2 = 1011469,2 Pa = 10,11 bar

p5 pE
  [(iL )5 D  (iL ) D  E  ( zE  z5 )]
g g

p5 =80924,01+8092,401[(iL)5-D+(iL)D-E+( z E  z5 )]

p5 =80924,01+8092,401[105,17+29,36+(160-210)]

p5 =764974,66 Pa =7,64 bar

p2qev 2
W2  tev 2

1011469,2 ∙ 33,12 ∙ 8
W2 = = 106348,76 Wh = 106,34 kWh
3600 ∙ 0,7

p5qev 5
W5  tev 5

35
764974,66 ∙ 16,11 ∙ 9
W5 = = 44013,36Wh = 44,01 kWh
3600 ∙ 0,7

ORELE 8-9

Pompeaza parcul 5,timpul de pompare 1ora.

4 ∙ (q ev5 )
vD−E =
π ∙ (dD−E )2

4 ∙ 16,11
vD−E = = 0,25 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

vD−E ∙ dD−E 0,25 ∙ 0,1509


Re = = = 4056,41 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

0,3164
λD− E = = 0,039
(4056,41)0,25

8 qev5 2
(iL ) D  E  DE LD  E
 2g d D5  E

8 ∙ 0,039 (16,11)2 ∙ 4950


(iL)D−E = 2 ∙ = 4,088m
π ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

p5 pE
  (iL ) 5 D  (iL ) D E  ( z E  z5 )
g g

p5 = 80924,01 + 8092,401 ∙ [105,17 + 4,088 + (160 − 210)]

p5 = 965087,60 Pa = 9,65 ba

p5 qev 5
W5  tev 5

965087,60 ∙ 16,11 ∙ 9
W5 = = 55527,004 Wh = 55,52 kWh
3600 ∙ 0,7

ORELE 9-13: PAUZA


36
ORELE1 13-20

Pompeaza parcul 3 si 4 timpul de pompare este de 7 ore.

4 ∙ q 𝑒𝑣3
vB−C =
π ∙ (dB−C )2

4 ∙ 33,57
vB−C = = 0,68m/s
π ∙ (0,1317)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev4 + q 𝑒𝑣3 )
vC−D =
π ∙ (dC−D )2

4 ∙ 64,19
vC−D = = 0,99 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

4 ∙ ( q ev3 + q 𝑒𝑣4 )
vD−E =
π ∙ (dD−E )2 ∙ 3600

4 ∙ (64,19)
vD−E = = 0,99 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

vB−C ∙ dB−C 0,68 ∙ 0,1317


Re = = = 9629,67 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vC−D ∙ dC−D 0,99 ∙ 0,1509


Re = = = 16063,54 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vD−E ∙ dD−E 0,99 ∙ 0,1509


Re = = = 16063,54 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λB−C =
(ReB−C )0,25

0,3164
λB−C = = 0,031
(9629,67)0,25

0,3164
λC−D =
(ReC−D )0,25

0,3164
λC−D = = 0,028
(16063,54)0,25

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

37
0,3164
λD−E = = 0,028
(16063,54)0,25

(iL ) BC 
8
 B C
q 
ev 3
2

LB C
 2g d 5
B C

8 ∙ 0,031 (33,57)2 ∙ 4300


(iL)B−C = ∙ = 24,20 m
π2 ∙ 9,806 0,13175 ∙ 36002

(iL )C  D
8 q q 
 2 C  D ev3 5 ev 4 LC  D
2

 g dC  D

8 ∙ 0,028 (64,19)2 ∙ 6600


(iL)C−D = ∙ = 62,13 m
π2 ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

(iL ) D  E
8 q q 
 2 D  E ev 3 5 ev 4 LD  E
2

 g dC  D

8 ∙ 0,028 (64,19)2 ∙ 4950


(iL)D−E = 2 ∙ = 46,59 m
π ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

p3 pE
  (iL ) 3 B  (iL ) BC  (iL ) C  D  (iL ) D E  ( z E  z3 )
g g

p3 = 80924,01 + 8092,401 ∙ [39,76 + 24,20 + 62,13 + 46,59 + (160 − 180)]

p3 = 1316471,79 Pa = 13,16 bar

p4 p E
  (iL ) 4C  (iL ) C  D  (iL ) DE  ( z E  z 4 )
g g

p4 = 80924,01 + 8092,401 ∙ [25,69 + 62,13 + 44,59 + (160 − 190)]

p4 = 909666,79Pa = 9,09 ba

p3qev 3
W3  tev 3

1316471,79 ∙ 33,57 ∙ 7
W3 = = 122760,96 Wh = 122,76kWh
3600 ∙ 0,7

p 4 q ev 4
W4  t ev 4

909666,79 ∙ 30,62 ∙ 8
W4 = = 88425,38 Wh = 88,42 kWh
3600 ∙ 0,7
38
ORELE 20-21

Pompeaza parcuril 4 ,timpul de pompare 1 ora .

4 ∙ q ev4
vC−D =
π ∙ (dC−D )2

4 ∙ 30,62
vC−D = = 0,47 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

4 ∙ (q ev4 )
vD−E =
π ∙ (dD−E )2

4 ∙ 30,62
vD−E = = 0,47 m/s
π ∙ (0,1509)2 ∙ 3600

vC−D ∙ dC−D 0,47 ∙ 0,1509


Re = = = 7626,12 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

vD−E ∙ dD−E 0,47 ∙ 0,1509


Re = = = 7626,12 > 2300 − regim turbulent
νam 9,3 ∙ 10−6

0,3164
λC−D =
(ReC−D )0,25

0,3164
λC−D = = 0,033
(7626,12)0,25

0,3164
λD−E =
(ReD−E )0,25

0,3164
λD−E = = 0,033
(7626,12)0,25

(iL )C D 
8
C D
q 
ev 4
2

LC D
 2g d 5
C D

39
8 ∙ 0,033 (30,62)2 ∙ 6600
(iL)C−D = 2 ∙ = 16,66 m
π ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

8 qev 4 
(iL) D  E  2 D  E 5 LD  E
2

 g dDE

8 ∙ 0,033 (30,62)2 ∙ 4950


(iL)D−E = 2 ∙ = 12,49 m
π ∙ 9,806 0,15095 ∙ 36002

p4 p E
  (iL ) 4C  (iL ) C  D  (iL ) DE  ( z E  z 4 )
g g

p4 = 80924,01 + 8092,401 ∙ [25,69 + 16,66 + 12,49 + (160 − 190)]

p4 = 209039,25Pa = 2,09 ba

Capitolul 5
BILANTUL TERMIC AL DEPOZITULUI CENTRAL

 Rezervoarele au următoarele caracteristici:


- capacitatea nominală V=1000m3
- capacitatea efectivă Vef=1062m3
- diametrul interior al primei virole D=12370mm
- înălţimea părţii cilindrice H=8840mm
- numărul virolelor n=6
- grosimea capacului 5mm
- grosimea fundului 5mm
- grosimea mantalei 5mm
- înclinarea capacului 1/20

 Cantitatea de ţiţei curat în parcul central va fi:


Qtiteibrut  Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  76  265  235  245  145  966 [m3/zi]
Qtiteinet  (1  i)Qtiteibrut  (1  0,31)  966  666,54 [m3/zi]

 Numarul de rezervoare în care se depoziteaza titeiul curat:


Qţiţeinet 666,54
nr    0,66654 ; Se aleg : nr = 1 rezervor ;
V 1000

5.1. Calculul cantitãtii totale de cãldurã


Q = QI + QII + QIII

 Temperatura de siguranţă :

Ts = Tc + 30 ºC = 0 + 30 = 30 ºC = 303,15 K
40
 Temperatura de incalzire:
Tî = 60 ºC = 333,15 K
 Temperatura medie:
Tî  2  TS 333,15  2  303,15
Tm    313,15 K
3 3

 Cantitatea de căldură necesară ridicării temperaturii ţiţeiului de la temperatura de


siguranţă la temperatura de încălzire:
QI  l  ct  V (Ti  Ts )  825,25  0,63  666,54  (333,15  303,15)  10396174,35 [kcal]
unde:
- ct – caldura specifica a titeiului;

ct  0,4825  0,00077(Tm  100)  0,4825  0,00077(299,15  100)  0,63 [kcal/kg0C]


- V – volumul titeiului din rezervor.
l  825,25 [kg/m3 ]
 Cantitatea de căldură necesară topirii parafinei cristalizate:

QII  t  V      825,25  666,54  0,06  40  1320149,124 [kcal]


unde:
 – continutul în parafinã,  = (4…..8)%; Se alege  = 6%=0,06;
 - căldura latentă de vaporizare   40 kcal/kg

 Cantitatea de căldură necesară anihilării pierderilor de căldură


QIII  k  S (Tm  Text ) ;
unde:
k – coeficient global de schimb de căldură
S – suprafţa rezervorului
Text – temperature mediului exterior
K  S  K g  S f  K og  S of  K l  S l  1  120,179  1,5  120,179  5  323,367  1917,283 [cal/h]
unde:
K g  1 kcal/m2h0C
K og  1,5 kcal/m2h0C
K l  5 kcal/m2h0C

Cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura se determina în doua cazuri:

- Pe timp de vara: Text=25°C;


41
- Pe timp de iarna: Text= - 15°C.

Rezervorul avand forma cilindrică suprafeţele de fund şi de oglindă sunt egale:

  D 2 3.14  12,37 2
S f  S og    120,179
4 4 m2
S l    D  h  3.14  12,37  8,840  323,367 m2
unde:
V 1000
h   8,321 [m]
S f 120,170

Vara: QIII  k  S (Tm  Text )  1917,283(40  25)  28759,245 [kcal


Q  QI  QII  QIII  10396174,35  1320149,124  28759,245  11745082,719 [kcal]

Iarna: QIII  k  S (Tm  Text )  1917,283(40  (15))  105450,565 [kcal]


Q  QI  QII  QIII  10396174,35  1320149,124  105450,565  11821774,039 [kcal]

5.2. Numãrul de agregate necesare încãlzirii titeiului


 Debitul de abur necesar (kg abur/arã); p = 8 at, t = 175 0C:
Q
Q abur 
i abur
iabur – entalpia aburului = 560 (kcal/kg)

Q 11745082,719
Vara: Qabur    20973,36 [kg abur/h]
iabur 560
Q 11821774,039
Iarna: Qabur    21110,31 [kg abur/h]
iabur 560

 Cantitatea de apã necesarã producerii aburului, pentru raport de conversie de 1/1


Q
Qapã  abur (m3/orã)
1000
Qabur 20973,36 3
Vara: Qapa    20,97 [m /h]
1000 1000
Q 21110,31 3
Iarna: Qapa  abur   21,11 [m /h]
1000 1000

 Debitul de gaze necesar producerii aburului


Q
Qg 
p cal
pcal – puterea calorificã a gazului = 8760 (kcal/m3st).

42
Q 11745082,719
Vara: Qg    1340,76 [m3/h]
Pcal 8760
Q 11821774,039
Iarna: Qg    1349,51 [m3/h]
Pcal 8760

5.3. Lungimea serpentinelor de încãlzire

S sp
L
d

Q
S sp 
 Tîab  T fc Tîab  Ts 
K abt   

 2 2 

unde:
1 km = 860 kcal/orã;
Ssp – aria suprafeţei serpantinei
d – diametrul serpantinei
Tiab – temperatura de încălzire a aburului Tiab  273,15  175  448,15 [K]
T fc – temperatura finală a condensului T fc  375,15 [K]
k abt  3200. [W/m2K] =2751,504 [kcal/h]

11821774,039
S sp   45,95 [m2]
 448,15  375,15 333,15  303,15 
2751,504  
 2 2 

S sp 45,95
L   73,16
 d 3,14  0,20

5.4. Timpul de rãcire al titeiului din rezervor


 c V T  Text
  t t ln î
KS Ts  Text
0
Text = 25 C (vara)
Text = -15 0C (iarna)

Text  298,15 825,25  0,63  1000 333,15  298,15


Vara:  ln  527,670 [ore]
1917,283 303,15  298,15

43
825,25  0,63  1000 333,15  258,15
Iarna: Text  258,15  ln  138,520 [ore]
1917,283 303,15  258,15

Capitolul 6
PROIECTAREA CONDUCTEI DE TRANSPORT DE LA
DEPOZITUL CENTRAL LA RAFINARIE
Transportul titeiului curat de la depozitul central la rafinãrie se face cu pompele
2PN-400 (Anexa 6), echipate cu cãmasã de 71/4” care au volumul pe cursã dublã V = 30,6
l/c.d. si n = 50 c.d./minut.
6.1. Calculul hidraulic:
pD  pR 8 Qt2
 2  5 Lt   t g ( z R  z D )
t g  g d
 Debitul de titei:
Qt = (1 – i)(qamk + Q2 + Q3 + Q4 + Q5)
 Diametrul orientativ (vec = 1……3 m/s);
4Qt
d0  →STAS (D, d, e)
v ec
Se noteazã astfel:
355,6(14”) x 11,1 A
 Temperatura medie pe conductã
T  2TR
Tm  D
3
TD = 60 C + 273,15, TR = 18 C + 273,15 vara, TR = 2 0C + 273,15 iarna
0 0

 Densitatea medie; vâscozitatea medie


 Viteza realã
4Qt
v
d 0
 Numãrul Reynolds
vd
Re 
 Tm
 Coeficientul de rezistentã hidraulicã
64 0,3164
 sau   4
Re Re
 Panta hidraulicã
8 Q2
i  2  t2
 g d
 Presiunea de pompare
pD = pR + amg[iLt + (zR – zD)]
pR = 10 m col.titei
 Debitul unei pompe
Qp = η Vcdncd
 Numãrul de pompe
Q
n pc  t  .........  n pr
q ptz

44
tz = 18 (ore/zi)
 Numãrul de statii de pompare
pD
ns   ..........  n sD  
pp
pp max = 70105 N/m2
 Puterea necesarã pompãrii (Anexa 10)
p p Qt
N knsD
1 2
η1- randamentul motorului = 0,96, η2- randamentul transmisiei = 0,75, k - coeficientul de
suprasarcinã = 1,1.
 Energia consumatã
W = N tz320
6.2. Calculul mecanic al conductei:
Conform SREN 10208 grosimea peretelui tevii se determinã pe baza teoriei efortului
unitar maxim (tangential)
p D
e  D  a1  a 2    a1  a 2
2 a
φ - coeficient de calitate a îmbinãrii (sudurii) = 0,7…0,9; a1 - adaos pentru neuniformitatea
grosimii peretelui; a2 - adaos pentru coroziune = 0,5…..1 mm; σa - efortul unitar admisibil
a1 = (0,125…..0,15)

c
a 
c
σa (A) = 2,07.108 N/m - efortul unitar de curgere; c – coeficient de sigurantã = 1,67….2;
2

6.3. Trasarea variatiei temperaturii de-a lungul conductei


Tx = Text + (TD – Text)e-ax
Kd
a
 m emQt
Text = 18 C (vara); Text = 2 C (iarna); K - coeficient global de schimb de cãldurã = 2 W/m2K.
0 0

 Presiunea de pompare
p D  p R   am g hL  ( z R  z D )
 Lungimea de congelare (grafic si analitic)
1 T  Text
Lc  ln D
a Ts  Text
 Numãrul statiilor de încãlzire
L
n
Lc

BIBLIOGRAFIE

1. Albulescu, M., Trifan, C., - Hidraulica, transportul şi depozitarea produselor petroliere şi


gazelor – Editura Tehnică, Bucureşti, 1999;
2. Bulău, L., - Colectarea, transportul şi depozitarea ţiţeiului - multiplicat Institutul de Petrol şi
Gaze, Ploieşti, 1978;
3. Creangă, C., - Curs de chimia ţiţeiului - Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1962;

45
4. Creţu, I., Stan, Al., - Transportul fluidelor prin conducte. Aplicaţii şi probleme - Editura
Tehnică, Bucureşti, 1984;
5. Creţu, I., Soare, Al., şi alţii - Probleme de hidraulică - Editura Tehnică, Bucureşti, 1972;
6. Creţu, I., - Hidraulică generală şi subterană - Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983;
7. Dragotescu, D.,N., şi alţii - Transportul pe conducte al ţiţeiului, gazelor şi produselor
petroliere - Editura Tehnică, Bucureşti, 1961;
8. Drug, V., Ungureanu, O., - Transportul gazelor naturale - Editura Tehnică, Bucureşti, 1972;
9. Gheorghe, Gabriel, - Distribuţia şi utilizarea gazelor naturale - Editura Tehnică, Bucureşti,
1972;
10. Ghiliceanu, M., - Transportul ţiţeiului şi gazelor prin conducte - Culegere de probleme,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1954;
11. Grigorescu, D., Iung, M., - Deshidratarea gazelor naturale - Editura Tehnică, Bucureşti,
1971;
12. Iamandi, C., şi alţii - Hidraulică şi maşini hidraulice; elemente de calcul; aplicaţii Institutul
de Construcţii, Bucureşti, 1982;
13. Idelcic, E.,I., - Îndrumar pentru calculul rezistenţelor hidraulice - Editura Tehnică, Bucureşti,
1984;
14. Ioanesi, N., Marinescu, D., - Depozitarea, transportul şi gestionarea produselor petroliere -
Editura Tehnică, Bucureşti, 1980;
15. Oroveanu, T., David, V., Stan, Al., Trifan, C., - Colectarea, transportul, distribuţia şi
depozitarea produselor petroliere şi gazelor – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1983;
16. Oroveanu, T., Stan, Al., Talle, V., - Transportul petrolului – Editura Tehnică, Bucureşti,
1985;
17. Oroveanu, T., Stan, Al., - Transportul, distribuţia şi depozitarea produselor petroliere–
Institutul de Petrol şi Gaze, Ploieşti, 1981;
18. Rădulescu, A.G., - Proprietăţile ţiţeiurilor Româneşti – Editura Academiei, Bucureşti, 1974;
19. Soare, Al., - Transportul şi depozitarea fluidelor –Vol. 1 şi 2, Editura U.P.G., Ploieşti, 2002;
20. Soare, Al., Rădulescu, R., - Transportul şi depozitarea hirocarburilor – Editura U.P.G.,
Ploieşti, 2004;
21. Toma, I., Berechet, I., - Transportul, depozitarea şi exportul produselor chimice petroliere –
Ministerul Industriei Chimice, Bucureşti, 1978.
22. Trifan, C., Albulescu, M., Neacşu, S., - Elemente de mecanica fluidelor şi termodinamică
tehnică, Editura U.P.G., Ploieşti, 2005;
23. Simescu, N., Trifan, C., Albulescu, M., Chisăliţă, D., - Activitatea gazieră din România –
Editura U.P.G., Ploieşti, 2008.

46