Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Instituţia de învăţămînt: Liceul „Litterarum”


Data: 12.11.2019
Clasa: a VIII-a „B”
Profesor: Calcavura Alina
Unitatea de învățare: Doina populară și doina cultă
Disciplina: Limba şi literatura română;
Subiectul lecţiei: Doina populară și doina cultă. „Codrule, codruţule” de L. Blaga. Stratul
lexico-semantic al textului.
Tipul lecţiei: de formare a priceperilor şi deprinderilor.
Timp: 45 min.
§ Timp:

Competențe specifice:
5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală
şi scrisă.
6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.
7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale,
stilistice a limbii române literare.

Unități de competențe:
5.1 Producerea unui discurs în stil publicistic (alocuţiune; exprimarea unei opinii/
atitudini/ a unei judecăţi critice/ de valoare; evaluarea unei activităţi şcolare/ extraşcolare;
felicitare cu diferite ocazii(jubileu, inaugurarea unei instituţii etc.).
5.2 Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat, într-un timp limită (5min.).
6.2 Utilizarea formelor gramaticale/ a structurilor/ mărcilor stilistice în textele elaborate.
7.1 Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a normei
semantice şi stilistice în textul produs (oral şi scris).

Obiective operaționale:
O1 – Să definească noţiunea de doină;
O2 - Să exemplifice polisemia cuvântului doină;
O3 – Să demonstreze justificat caracteristicile specifice ale doinei;
O4 – Să comunice despre Lucian Blaga ca poet al metaforelor;
O5 – Să lectureze expresiv textul;
O6 – Să interpreteze textul poeziei în conformitate cu specificul tradiţional al doinei;
O7 – Să comenteze expresii din text;
O8 – Să manifeste un comportament adecvat, exprimându-şi liber părerea.

Metode şi strategii didactice:


Metode: conversaţia, explicaţia, exercițiul, observarea, microfonul sonor, acrostihul,
asaltul de idei, chestionare orale, descoperirea, diagrama Venn.
Resurse: manualul, dicționarul explicativ, fişa de lucru.
Forme de organizare: activitatea frontală, activitatea individuală, în grup.
Etapele Activitatea profesorului Timp Forme de Metode și
lecţiei organizare procedee
Evocare  Moment organizatoric. 7 Frontală Conversația
Ceasul
 Metoda ceasurilor. întâlnirilor
Primind fişa şi găsindu-şi partenerii cu care se vor În perechi Chestionare
întâlni, elevilor li se va propune următoarea orale
tematică de discuţie:
a. La orele 09.00 – despre Mihai Eminescu şi
Grigore Vieru;
b. La orele 12.00 – despre conversiunea în
gramatica limbii române;
c. La orele 15.00 – despre textele
funcţionale;
d. La orele 18.00 – despre Bacovia- marele
simbolist.
(elevii se întâlnesc şi discută succint la subiect,
întrebările sunt adresate reciproc)

 Prezentarea subiectului pe nişte desene, pe 25 Frontală Descoperirea


verso sunt literele cuvântului doină.
D O I N A
Conversaţia
O pădure

Frunze
O mioară

Ţărani

Lacrimă

Observația
Toate desenele au comun însăşi specificul doinei,
zonele de la sat, natura de la sat, ţăranul şi
Descrierea
îndeletnicirile lui.
Elevii, descoperind acest cuvânt, afirmăm că
Realizarea
doina s-a născut la sat.
sensului
 Acrostihul cuvântului doină.
D- duioşie, doliu;
O – om, oftare;
I – inima, interior cosmic, iubire;
Acrostih
N – năzuinţă, nelinişte;
A – ardoare, avînt, alint;
 Formăm cu elevii o definiţie proprie a
cuvântului doină.
Frontală Exerciţiu
 Definim conform manualului, pagina 57.
Specificăm diferența dintre doina cultă și
populară.
Doina este specia genului liric în versuri ce
Lucru cu
aparține folclorului românesc în care sunt
manualul
exprimate sentimente de jale, dor etc.
Trăsăturile doinei culte:
→ Modul de expunere predominant este
descrierea;
→Spre deosebire de doina populară această operă
lirică are autorul cunoscut;
→Are măsură și ritm.
 Alcătuim enunţuri orale cu cuvântul doină.
 Descoperim polisemia cuvântului:
- Consultăm DEX-ul;
- Alcătuim enunţuri în caiet;
- Verificăm. Apreciem.
 Diagrama Venn – baladă şi doină.
- Definim noţiunile;
- Precizăm ce au comun acestea şi Diagrama
prin ce se diferă. Venn
Asaltul de
Balala
- Perscăreşti;
- Familiale; idei
- Mitologice; Conversaţia
- Ciobăneşti;
- Profesionale;
- Fantastice. Individuală
 Caracteristicile cuvântului doină.
Din viaţa Problemele Emoţii şi
oamenilor vieţii sentimente
Bocete, Teamă de
lacrimi, Doină zeităţi
interpretări
Natura în Omul în Dimensiuni Individuală
centrul singurătate existenţiale
atenţiei
 Metoda lecturii explicative.
A. Pagina 56, textul Codrule, codruţule de Lectura
Lucian Blaga. Date generale despre
Lucian Blaga; Exerciţiul
B. Lectura – model a textului;
C. Lectura de către elevi;
D. Analiza textului.
- Lucrul cu cuvintele textului;
- Exerciţii de ordin semantic şi
creativ; Microfonul
 Microfonul sonor: sonor
Elevii primesc microfonul să spună ce gândesc
după lectura textului:
a. M-a impresionat ..............................
b. Am simţit la
lectură ...........................................
c. Textul Exerciţiul
este ...................................................... Lucrul cu
d. Doina citită redă o stare manualul
de ..................................
e. Nu mi-a
plăcut ......................................................
f. Părerea mea este că...............................
Reflecție  Exerciţiul 7 pagina 57 - individual. 11 Frontală/ Conversaţia
 Panoul de idei. individuală ghidată
 Elevii primesc câte o fişă unde vor indica
cuvinte-cheie ale lecţiei. Vom discuta despre
obiectivele lecţiei.
Extindere  Exerciţiul 9 pagina 57. 2 Frontală Explicația
 De învăţat definiţiile propuse de manual.