Sunteți pe pagina 1din 15

literaturii române şi universale, ca mijloace de comunicare interumană şi ca

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ DE CENACLU bază de formare a culturii generale.


LITERAR/CREAŢIE LITERARĂ
Consider că aceaastă formă de organizare a unor activităţi stimulează
Notă de prezentare creativitatea în rândul elevilor, îi familiarizează cu diferite genuri artistice, le
prijeluieşte confruntări de opinii pe marginea creaţiilor prezentate şi prin
Prezenta programă şcolară de „Cenaclu literar/creaţie literară” a aceasta constituirea unor criterii de judecată a creaţiei literare.
fost elaborată din perspectiva modelului curricular centrat pe competenţe. Cronicarul Miron Costin spunea:„nu este alta şi mai frumoasă şi mai de
Abordarea acestui model centrat pe competenţe este în strânsă legătură cu folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”. Cărţile sunt cele care
programa şcolară de limba şi literatura română, programă aprobată de către ne îmbogăţesc mintea şi ne înfrumuseţează sufletul.
minister; datorită nevoii de a realiza o conexiune directă între cele două
Adevărate comori ale sufletului, lecturile literare menţin o adeziune
discipline şi de a participa în mod nonformal la dezvoltarea competenţelor de
afectivă faţă de tot ceea ce e mai frumos, mai curat, mirific şi inedit în această
comunicare şi a celor culturale. Pe lângă aceste competenţe se va avea
fermecătoare lume a copilăriei.
în vedere şi cultivarea interesului pentru lectură, formarea deprinderilor de
Fantezia cunoaşterii resimţită încă de la fragede vârste se conturează
interpretare artistică a textelor literare, valorificarea legăturilor
treptat, copilul pe masură ce dobândeşte noi şi noi experienţe de învăţare, le
interdisciplinare, precum şi descoperirea, încurajarea şi afirmarea talentelor
transfigurează în comportamente de înaltă ţinută morală şi estetică.
pentru elevii clasei a VIII-a.
Literatura şi creaţia literară, prin conţinutul lor participă la dezvoltarea unor
Pornind de la ideea că orice demers didactic trebuie să acorde
procese şi capacitaţi intelectuale, imaginative şi motivaţionale, latura afectivă
conceptului de competenţă o importanţă majoră iar elevului posibilitatea de a-
menţinându-se constantă pe tot parcursul lecturii.
şi forma competenţele de comunicare, indispensabile în societatea actuală,
Literatura are rolul de ridicare a nivelului de cultură al copiilor încă de
prezenta programă îşi propune să formeze un tânăr capabil să comunice la
la cele mai fragede vârste prin cunoaşterea a tot ceea ce a creat mai valoros
nivel european dar şi să-i dezvolte competenţele culturale în acelaşi timp prin
omenirea în domeniul vieţii spirituale.
realizarea unor conexiuni între actuala programă de limba şi literatura
Aşadar, într-o perioadă în care televizorul şi internetul domină cea mai
română, literatura română, literatura universală şi cercul de cenaclu
mare parte a timpului liber al elevului, este necesară organizarea unor
literar/creaţie literară din cadrul gimnaziului „G. Vieru” s.Heciul Nou.
activităţi literare, a unor activităţi atractive, cu conţinut divers, îmbinarea
Ca orice programă, o prioritate a acesteia o constituie dezvoltarea
cântecului cu povestire, ghicitoarea şi proverbul, întâlniri cu personalităţi
capacităţii de receptare, de interpretare, de audiere, de redactare, de studiere a
marcante, participarea la lansări de carte, vizite la muzee, concursuri pe
diferite teme, realizarea de albume cu şi despre diverşi scriitori, diverse -activităţi de învăţare
desene ce ilustrează scene din opera literare, dezbateri, dramatizări, puneri în
scenă etc, pot atrage elevul în lumea minunată a cărţiilor, a creaţiei literare,
COMPETENŢE GENERALE:
încurajând talente şi cultivând totodată şi sensibilitatea elevilor faţă de
1. Descoperirea, încurajarea şi afirmarea talentelor
frumosul din artă, natură, societate, cu alte cuvinte „frumosul din om.”
Organizarea unor astfel de activităţi decât cele derulate în timpul 2. Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare
orelor de limba română permit elevilor dezvoltarea competenţelor de
comunicare, de redactare, de liberă exprimare a talentelor, oferindu-le astfel
3. Dezvoltarea capacităţii imaginative şi creative
multiple posibilităţi de exprimare conform vârstei şi preocupărilor lor.
4. Valorificarea legăturilor interdisciplinare
Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenţele generale,
în cele specifice dar şi în activităţile de învăţare propuse. Întotdeauna 5. Dezvoltarea interesului pentru lectură, a capacităţii de
activităţile desfăşurate extra-şcoală au avut un impact benefic asupra elevilor exprimare orală şi scrisă
şi de aceea este necesar să se permită elevilor şi o educaţie nonformală, o
ofertă bogată, un loc unde creativitatea este la ea acasă, un loc unde tinerele
talente se pot forma şi implicit dezvolta, un loc unde se pune pasiune în tot COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE
ceea ce se face şi anume Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea, care prin
ÎNVĂŢARE:
prezentul cerc de ,,Cenaclu literar/creaţie literară” îşi propune să vină în
sprijinul educaţiei formale, dar care prin activităţile propuse doreşte să 1.DESCOPERIREA, ÎNCURAJAREA ŞI AFIRMAREA
asigure tinerelor talente o modalitate de afirmare, o modalitate de TALENTELOR
descoperire, o modalitate de valorificare a legăturilor interdisciplinare.
1.1 Dezvoltarea achiziţiilor lingvistice folosind corect limba română în
Prezenta programă are următoarele componente:
creaţii proprii
-exerciţii de construire a unor texte în proză sau versuri, după o tematică
-notă de prezentare
liberă
-competenţe generale -exerciţii de redactare nuanţată în raport cu structura şi motivaţiile
personale
-competenţe specifice
1.2 Descoperirea propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul formării
unei imagini de sine pozitive
-exerciţii de descriere a unor modele reprezentative pentru vârsta şi -exerciţii de extragere a aspectelor esenţiale dintr-un text dat(idee
opţiunile personale principală, idee secundară, temă, motive, când, unde, cum şi de ce se
întâmplă)
-exerciţii de exprimare a propriilor aspiraţii
2.3 Exprimarea propriilor opinii despre un text dat
1.3 Formarea capacităţii de analiză critică
-exerciţii de exprimare a propriilor opinii cu privire la un text dat
-exerciţii de argumentare în sprijinul ideii exprimate într-o operă proprie
2.4 Distingerea trăsăturilor fizice şi psihice ale personajelor dintr-un text
-exerciţii de analiză critică a propriilor lucrări
dat
-exerciţii de sesizare a secvenţelor cu sens şi a celor fără sens
-exerciţii de recunoaştere a personajelor şi de identificare a trăsăturilor
1.4 Formarea unei atitudini responsabile faţă de creaţia şi persoana acestora
proprie
-exerciţii de caracterizare a unor personaje
-exerciţii de exprimare liberă a opiniilor
2.5 Identificarea procedeelor şi a imaginilor artistice utilizate cu scopul
-exerciţii de adaptare a comportamentului la o situaţie neplăcută de a descoperi semnificaţia textului

2.STIMULAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A TEXTELOR -exerciţii de identificare a procedeelor şi imaginilor artistice


LITERARE
-exerciţii de comentare a semnificaţiei titlului
2.1 Clasificarea textelor literare
3.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII IMAGINATIVE ŞI CREATIVE
-exerciţii de selectare şi clasificare a textelor literare, după un anumit
3.1 Creearea propriilor texte conform propriilor lor trăiri
criteriu
-exerciţii de creaţie liberă
-exerciţii de diferenţiere între un text literar şi unul nonliterar
3.2.Relatarea expresivă a conţinutului unui text sub formă de desene,
2.2 Înţelegerea conţinutului unui text dat
schiţe, gesturi sau momente dramatizante
-exerciţii de utilizare a dicţionarului
-dramatizare
-exerciţii de schimbare a finalului unui text, a unei povestiri 4.4Deprinderea de a reliefa prin desen un personaj îndrăgit, o secvenţă
dintr-o operă literară
-exerciţii de realizare a unor dialoguri
-vizionări de spectacole
-exerciţii de interpretare a unor secvenţe dintr-un text(joc de rol)
-ilustrarea prin desen a trăsăturilor unui personaj
-dezbateri
-exerciţii de observare a unor tablouri din creaţia pictorilor români cu
4.VALORIFICAREA LEGĂTURILOR INTERDISCIPLINARE
scopul de a ilustra şi reliefa frumosul din artă
4.1 Utilizarea în compoziţii a propriilor cuvinte, expresii, trăiri, procedee
-exerciţii de realizare a unor imagini
artistice adecvate pentru a obţine efectul dorit
-activităţi cultural-artistice
-exerciţii de alcătuire a unui text dialogat, descriptiv, narativ
-vizite la muzee, participarea la lansări de carte
-exerciţii de alcătuire a unui text în versuri sau proză
5.DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU LECTURĂ, A
4.2 Interpretarea muzicală a versurilor poeţilor cunoscuţi
CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ ŞI SCRISĂ
-exerciţii de interpretare a unor bucăţi muzicale
5.1Manifestarea grijii şi înţegerii pentru carte ca bun de valoare
-exerciţii de audiţie muzicală
-organizarea unei biblioteci mici a clasei
4.3Formarea deprinderii de a interpreta un rol, de a recita artistic o
5.2Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de lectură
poezie
-exerciţii de valorificare a unui text literar
-exerciţii de interpretare
-exerciţii de întocmire a unor fişe de lectură
-exerciţii de recitare
-competiţii pe teme date
-exerciţii de memorizare a unor poezii sau a unor fragmente în proză
-realizarea unor momente artistice
-exerciţii de redare prin repovestire a conţinutului unor opere
5.3 Cunoaşterea şi preţuirea personalităţilor marcante ale literaturii pentru -punerea în scenă a unor piese de teatru
copii şi ale literaturii române
Sugestii metodologice:
-organizarea unor momente literare dedicate vieţii şi operei literare a
În funcţie de nivelul de pregătire al elevilor şi de vârsta acestora se vor
unor scriitori
alege şi adapta textele propuse spre a fi studiate. Evaluarea muncii elevului se
5.4 Redarea conţinutului unui text va face pe baza observaţiei sistematice, a diverselor chestionare dar şi prin
diverse concursuri, compuneri. Se va urmări crearea unor situaţii favorabile în
-povestire, rezumare
vederea dezvoltării elevilor, urmărindu-se crearea unui cadru specific, se va
5.5 Raportarea mesajului transmis de operele literare la experienţa proprie stimula munca în echipe, pe grupe, stabilind totodată legături cu toţi elevii.
Profesorul va fi un bun moderator, animator şi coordonator în ceea ce priveşte
-exerciţii de raportare a mesajului transmis la propria experienţă
cercul de creaţie literară şi voi ţine cont de propunerile elevilor în ceea ce
Resurse materiale: priveşte activităţile de învăţare derulate în cadrul cercului prin raportare la
nevoile acestora.
Culegeri/antologii de texte
Forme de organizare:
Planşe didactice
Activităţi individuale, frontale, echipe, grupe
Albume, reviste, atlase şcolare
Rezultate aşteptate:
Reproduceri de artă cu anotimpuri, ale diferiţilor pictori
-înţelegerea textelor literare propuse
Modalităţi de evaluare:
-analiza textelor literare propuse
-autoevaluare
- punerea în scenă/ interpretarea unor fragmente de text
-dezbateri
-exprimare orală şi scrisă corectă
-portofolii
-atitudine pozitivă faţă de lectură
-evaluare orală
-formarea unei conduite morale şi etice cu privire la carte
-recitarea unor poezii
-portofolii

-diplome

-creaţii literare proprii


SEMESTRUL I (16 ore)
Proiectul unităţii de învăţare nr.1

Compe- Resurse
Conţinuturi tenţe Activităţi de învăţare Timp Data Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
 „Limba noastr-i o Prezentarea obiectivelor. Fişe de Activitate Observarea
comoară”. Prezentarea 1.2 Lectură lucru frontală sistematică
05.09
cursului 5.2 Poezii 2 12.09

 „Creion şi Cuvânt” de Tudor 3.3. De la foaie,creion şi cuvânt- la creaţie Fişe de Activitate Observarea
Arghezi 4.2. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a lucru frontală sistematică
textului 1 Auxiliare Activitate Aprecierea
Exerciţii de creaţie 19.09 didactice individuală răspunsurilor
Activitate pe
grupe
 Evaluare Unitatea 1 3.3. ÎNTOCMIREA UNUI PORTOFOLIU 1 Portofoliul Activitate Aprecierea
4.2. 26.09 independentă portofoliilor
4.3.

Proiectul unității de învățare nr.2


Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
Data
specifice (nr. ore) didactice organizare
 „De ziua ta, iubite Recital de poezii din creația proprie
profesor” 3.1. Cuvinte de felicitare Grila de Activitate Observarea
3.2. 1 evaluare a frontală sistematică
03.10
3.3. lecturii Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor

 „Albă ca Zăpada” de Fraţii Joc de rol Fişe de Activitate Observarea


Grimm 3.4. Teatru de păpuşi lucru frontală sistematică
3.1. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a 1 10.10 Auxiliare Activitate Aprecierea
3.2. textului,repovestiri didactice individuală răspunsurilor

 „Cenuşăreasa” de Fraţii Lectura textului,exerciţii de înţelegere a 1 Fişe de Activitate Observarea


Grimm 3.4. textului,repovesti lucru frontală sistematică
17.10
3.1. Lumea Cenuşeresei în benzi desenate Auxiliare Activitate Aprecierea
3.2. didactice individuală răspunsurilor
 Evaluare 3.4. Compunere „Toamna copilăriei mele” 1 Fişe de Activitate Observarea
lucru frontală sistematică
24.10 Auxiliare Activitate Aprecierea
didactice individuală răspunsurilor

Proiectul unităţii de învăţare nr.3

Resurse
Competenţe
Conţinuturi Activităţi de învăţare Evaluare
specifice Timp Materiale Forme de
Data
(nr. ore) didactice organizare
 Prostia omenească-Ion 2.4. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a 1 Fişe de Activitate Observarea
Creangă 2.5. textului lucru frontală sistematică
4.2. Joc de rol Activitate pe Aprecierea
07.11
Teatru de păpuşi grupe răspunsurilor
Activitate
individuală
 Păcală şi Tândală 2.3. Lectură pe text 1 Fişe de Activitate Observarea
4.1. Interpretarea poveştii lucru frontală sistematică
Confecţionarea de personaje de poveste Auxiliare Activitate pe Aprecierea
14.11
didactice grupe răspunsurilor
Punere în scenă poveștii
Activitate
individuală
 Evaluare 3.4. Eseu structurat la tema : „ Minciuna are 1 Fişe de Activitate Observarea
picioare scurte” lucru frontală sistematică
21.11
Auxiliare Activitate Aprecierea
didactice individuală răspunsurilor

Proiectul unităţii de învăţare nr.4

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Timp Data Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
 Poezii şi poveşti despre Lectura textului,exerciţii de înţelegere a Activitate Observarea
iarnă:„Uite,vine Moş 3.1. textului,repovestiri 1 Fişe de frontală sistematică
Crăciun” de Otilia Cazimir 3.2 Exerciţii de identificare a modurilor de 28.11 lucru Activitate Aprecierea
expunere din textul studiat individuală răspunsurilor

 Ştii şi câştigi! 2.3. Concurs ,,Știu și câștig” cartonaşe Activitate Aprecierea


3.1. 1 individuală fişelor de
4.1. 05.12 evaluare
4.4.
 Povestea pomului de iarnă 3.4. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a Fişe de Activitate Observarea
textului 1 lucru integrată sistematică
12. 12
Împodobirea pomului de iarnă

 Evaluare 3.4. Referat la tema : „Iarna pe ulițele 1 Fişe de Activitate Observarea


copilăriei mele” lucru frontală sistematică
19.12
Auxiliare Activitate Aprecierea
didactice individuală răspunsurilor

SEMESTRUL al II-lea(18 ore)


Proiectul unităţii de învăţare nr.5

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Timp Data Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
 ,,Amintiri din copilărie” de 2.3. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a Manual Activitate Observarea
Ion Creangă textului 1 Fişe de frontală sistematică
Nica lui Ştefan a Petrei pentru o zi.... lucru Activitate pe Aprecierea
09.01
Auxiliare grupe răspunsurilor
didactice Activitate
individuală
 Medalion literar 3.1. Medalion literar-interpretare versuri,recitare Fişe de Activitate Observarea
Mihai Eminescu 3.2 . poezii,exerciţii de creaţie 1 lucru frontală sistematică
16.01
Auxiliare Activitate Aprecierea
didactice individuală răspunsurilor
 Ali Baba şi cei 40 de hoţi 2.4. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a Fişe de Activitate Observarea
2.5. textului,repovestiri 1 lucru frontală sistematică
4.2. Exerciţii de identificare a modurilor de Activitate pe Aprecierea
23.01
expunere grupe răspunsurilor
Activitate
individuală
 12.Evaluarea portofoliului Portofoliu Portofoliul Activitate Aprecierea
1 30.01 frontală portofoliului
Proiectul unităţii de învăţare nr.6

Resurse
Competenţe
Conţinuturi Activităţi de învăţare Evaluare
specifice Timp Data Materiale Forme de
(nr. ore) didactice organizare
 Frământări de limbă 3.5. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a 1 Auxiliare Activitate Observarea
4.3. textului. didactice frontală sistematică
4.1. 06.02 Fişe de lucru Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
 Grigore Vieru- aproape de codru, 3.1. Medalion literar.Interpretare 1
aproape de stele 3.2 . versuri,recitare poezii,exerciţii de creaţie
13.02

 „Iubind în taină” de Mihai 2.3. Studiul textului. 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
Eminescu 4.1. Recital de poezii despre dragoste Auxiliare frontală sistematică
didactice Activitate pe Aprecierea
20.02
grupe răspunsurilor
Activitate
individuală
 Evaluare 3.4. Eseu structurat la tema : „Dacă dragoste 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
nu e, nimic nu e...” Auxiliare frontală sistematică
27.02
didactice Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor

Proiectul unităţii de învăţare nr.7


Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
Data
specifice (nr. ore) didactice organizare
Creaţie literară 1 Auxiliare Activitate Observarea
 Medalion literar-De ziua ta, 4.1. Poezii despre mama şi bunica didactice frontală sistematică
mamico! 12.03 Activitate pe Aprecierea
grupe răspunsurilor

 „În limba ta” de Grigore 3.1. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
Vieru 3.2. textului frontală sistematică
19.03
4.1. Dezbatere-Importanţa limbii române Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
 „Limba noastră” de Alexei 2.3. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
Mateevici textului Auxiliare frontală sistematică
Exerciţii de creativitate 26.03 didactice Activitate Aprecierea
Exerciţii de audiere a textului individuală răspunsurilor

 „Motanul încălţat” de 2.3. Lectura textului,exerciţii de înţelegere a 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
Charles Perrault 4.1. textului,repovestiri Auxiliare frontală sistematică
02.04
Personaje didactice Activitate Aprecierea
Benzi desenate individuală răspunsurilor
 Ştii şi câştigi! 2.3. Concurs 1 Concurs Activitate Observarea
4.1. frontală sistematică
09.04
Activitate pe Aprecierea
grupe răspunsurilor
 Evaluare 3.4. Referat la tema: „ Mama mea-icoana 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
sfântă” Auxiliare frontală sistematică
16.04
didactice Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor

Proiectul unităţii de învăţare nr.8

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Timp Data Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
 „Bubico” de I.L. Caragiale 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
Lectura şi interpretarea 3.2. colegi pe baza unei grile Grilă de frontală sistematică
30.04
textului 3.3. Discuţii asupra evaluării lecturii lectură Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
 Spune mai departe! Exerciţii de convorbire interactivă,de 1 Joc de rol Activitate Observarea
4.3. dezvoltare a limbajului frontală sistematică
07.05
4.4. Activitate Aprecierea
4.1. individuală răspunsurilor
 Evaluarea portofoliului 3.4. Portofoliu Portofoliul Activitate Aprecierea
2 14.05 frontală portofoliului
21.05

S-ar putea să vă placă și