Sunteți pe pagina 1din 3

ACTUL ADMINISTRATIV.

APLICAREA, SUSPENDAREA, REVOCAREA, ANULAREA ŞI


INEXISTENŢA ACTELOR ADMINISTRATIVE

Aplicarea actelor administrative


Referitor la aplicarea actului administrativ se pune problema, în primul
rând, a intrării lui în vigoare si, în al doilea rând, a punerii lui în executare.
Intrarea în vigoare a actului administrativ coincide cu momentul în care
acesta este apt să producă efecte juridice si, totodată, să fie pus în executare.
De asemenea, intrarea în vigoare a actului administrative coincide cu data la
care acesta este adus la cunostința celor interesați, modalitatea folosită fiind
diferită în funcție de întinderea efectelor acestuia.
Astfel, în cazul actului administrativ cu caracter normativ, care produce
efecte erga omnes , aducerea la cunostință public se face prin publicarea în
„Monitorul Oficial", ziare naționale sau regionale, afisare, difuzare prin mijloace
radio si TV.
In cazul actului administrativ cu caracter individual, care produce efecte
limitate la persoanele vizate, aducerea la cunostință se realizează prin notificarea
făcută persoanei sau persoanelor respective.
Executarea actelor administrative se realizează, ca regulă generală, în
mod benevol de către subiectele raportului juridic respectiv, iar, în caz contrar,
organele administrației publice vor proceda la executarea silită a acestora si la
forța de constrângere a statului.
Actele administrative sunt executorii din oficiu , în favoarea lor funcționând
puternice prezumții de veridicitate, de autenticitate si de legalitate, care nu vor
putea fi răsturnate decât prin contestarea acestora în procedura contenciosului
administrativ. Executarea silită a actelor administrative este o măsură extremă, la
care organele administrației publice vor recurge după epuizarea căilor legale care

1
asigură executarea lor de bunăvoie si numai cu respectarea procedurilor legal
instituite.
Suspendarea executării actelor administrative reprezintă întreruperea
temporară a efectelor juridice ale acestor acte.
Suspendarea executării actului administrativ reprezintă o operațiune juridică
excepțională în raport cu regula caracterului executoriu al actelor administrative,
aceasta putând surveni numai în cazurile si condițiile limitativ prevăzute de lege.
Suspendarea poate interveni de drept, ca în cazul reglementat la art.26 din Legea
nr. 340/2004 privind instituția prefectului, potrivit căruia actul administrativ al
administrației locale, care a fost atacat pentru nelegalitate de către prefect, este
suspendat de drept, până la soluționarea cauzei de către instanța de contencios
administrativ.
Suspendarea executării actului administrativ poate fi pronunțată la cererea
persoanei care se consideră vătămată, fie de către instanțele judecătoresti, potrivit
procedurii reglementate de art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrative
nr.554/2004, fie de către organul competent să soluționeze calea administrativă de
atac exercitată împotriva actului administrativ.
Retragerea si desființarea actelor administrative sunt evenimente
juridice în urma cărora încetează efectele acestor acte.
Încetarea efectelor actelor administrative se poate realize prin revocarea,
abrogarea, anularea sau inexistența actelor administrative.
Revocarea reprezintă operațiunea juridică prin care organul emitent sau cel
ierarhic superior procedează la retragerea unui act administrativ pentru
considerente de nelegalitate sau inoportunitate, anterioare, concomitente sau
posterioare emiterii actului respectiv.
Revocabilitatea actului administrativ este un principiu general al activității
organelor administrației publice care îsi găseste aplicabilitatea datorită dinamicii
activității administrației publice si lipsei de infailibilitate a autorităților
administrative.
De la principiul revocabilității actelor administrative există excepția actului
administrativ care si-a produs efectele juridice intrând în circuitul civil, si a actului
2
administrativ jurisdicțional, care se bucură de o stabilitate asemănătoare
hotărârilor judecătoresti
Abrogarea este operațiunea juridică prin care actul administrativ este scos din
vigoare, printr-un alt act administrativ emis de organul emitent sau de organul
ierarhic superior, ori poate fi prevăzută prin lege.
Abrogarea poate fi expresă sau tacită, totală sau parțială si priveste, întotdeauna,
actele administrative cu caracter normativ, în timp ce revocarea poate interveni si
în cazul actelor administrative cu caracter individual.
Anularea actelor administrative este operațiunea juridică prin care organul
competent face ca efectele actelor administrative să fie desființate pentru motive
de nelegalitate, care au existat la data emiterii/adoptării acestora.
Actul administrativ nelegal poate fi anulat fie de către organul administrativ
ierarhic superior, în cadrul controlului si recursului administrativ, fie de către
instanța de contencios administrativ, în cadrul unei proceduri judecătoresti
speciale.
Inexistența actului administrativ intervine atunci când încălcarea condițiilor
legale de emitere este atât de grosolană încât ea este evidentă chiar si pentru un
nespecialist, ori când această sancțiune este prevăzută de lege.