Sunteți pe pagina 1din 14

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE BUSINESS ŞI TURISM

Studiu de caz
FUZIUNEA DINTRE TYMBARK ȘI ARNOS

Bucureşti
2015
Cuprins

1. Caracterizarea generală a fuziunii..................................................................................................2


2. Cadrul legal al fuziunii.....................................................................................................................4
3. Cadrul instituţional al fuziunii........................................................................................................6
4. Piaţa specifică fuziunii.....................................................................................................................6
5. Descrierea generală a cazului..........................................................................................................8
6. Analiza aprofundată a tranzacţiei.................................................................................................10
7. Concluzii şi soluţii de urmat..........................................................................................................12
8. Autoevaluarea a studiului de caz...................................................................................................12
9. Referinţe bibliografice....................................................................................................................13

1
1. Caracterizarea generală a fuziunii

De-a lungul anilor parteneriatele și relațiile dintre înterprinderi au dus la diversificarea


tipurilor de tranzacții, apărând forme precum: fuziunea mai multor întreprinderi, divizarea
unei întreprinderi, cumpărarea unei întreprinderi cu capital privat sau de stat, vâzarea –
cumpararea la licitație, cumpărarea unei francize și altele.
Fuziunea este formă a comasării din care rezultă contopirea a două sau mai multor
forme juridice pentru obținerea unei forme juridice noi și au ca scop încetarea existenței
formei juridice contopite și construirea alteia noi. „Fuziunea este operațiunea prin care una
sau mai multe societăți sunt dizoltvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea
patromoniului lor unei alte societăți, în schimbul repartizării de acțiuni la societățile
beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a
acțiunilor astfel repartizate”1.
De asemenea, fuziunea poate fi realiztă în doua moduri: absorbția unei societăți de
către o altă societate sau prin contopirea societății. „Fuziunea prin absorbtie consta in
preluarea, de catre o societate, a uneia sau mai multor societati comerciale, care isi inceteaza
astfel existenta. Ca urmare a absorbtiei, societatea sau societatile absorbite se dizolva, fara
lichidare, iar societatea absorbanta isi mareste patrimoniul cu patrimoniul sau patrimoniile
societatilor absorbite. Fuziunea prin contopire consta in reunirea mai multor societati
comerciale, care isi inceteaza existenta in vederea constituirii unei societati noi. In aceasta
ipoteza, societatile comerciale care si-au propus sa fuzioneze se dizolva, fara lichidare, iar
patrimoniile lor vor alcatui patrimoniul noii societati rezultate din fuziune”2.
Mecanismul de desfășurare a fuziunii:
Prima etapă constă în realizarea proiectului de fuziune de către administratorii
societăților pe acțiuni care participă la fuziune, în baza hotârarii Adunării generale a
acționarilor fiecăreia dintre societățile participante. Totodata, proiectul trebuie să precizeze
raportul de schimb și modalitățile de predare a acțiunilor către noii asociați.
A doua etapă constă în depunerea proiectului de fuziune, semnat de reprezentanții
societăților pe acțiuni participante, la Oficiul Registrului Comerțului, și în publicarea acestuia
în Monitorul Oficial al României.

1
http://legeaz.net/dictionar-juridic/fuziune, accesat în data de 15.04.2015
2
http://www.tribunaeconomica.ro/index.php?
id_tip_categorie=1&id_categ=3&id_revista=992&id_nr_revista=35&mode=revista&mod=arhiva, accesat în
data de 15.04.2015

2
Etapa a treia implică aprobarea propriu-zisa a fuziunii care are loc în cadrul Adunării
generale extraordinare a acționarilor din fiecare societate participantă la fuziune, în condițiile
prevăzute de lege. Hotărârea trebuie luată în cel mult două luni de la finalizarea formalităților
prevăzute.
Etapa finală constă în majorarea capitalului social al societății rezultate și a radierii
societății/societăților absorbite total.3 
Prin urmare administratorii societăților care urmează a participa la fuziune vor întocmi
un proiect de fuziune, care cuprinde:
a) forma, denumirea și sediul social ale tuturor societăților implicate în fuziune;
b) fundamentarea și condițiile fuziunii;
c) condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau la societățile beneficiare;
d) data de la care acțiunile sau părțile sociale prevăzute la lit. c) dau deținătorilor
dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept;
e) rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și cuantumul eventualelor plăti în
numerar;
f) cuantumul primei de fuziune;
g) drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deținătorilor de
acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară
de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora;
h) orice avantaj special acordat experților și membrilor organelor administrative sau de
control ale societăților implicate în fuziune;
i) data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a
se stabili condițiile fuziunii;
j) data de la care tranzacțiile societății absorbite sunt considerate din punct de vedere
contabil ca aparținând societății absorbante sau uneia ori alteia dintre societățile
beneficiare;4
Trăsături distinctive în raport cu alte tipuri de tranzacţii: spre deosebire de celelalte
forme, fuziunea are drept consecințe: crearea unei noi societăți cu personalitate juridical
distinctă, reuniunea patrimoniului societăților participante la fuziune și nu transferal de
lichidități ori active imobilizate la societățile aflate în diferite forme de asociere5.

3
http://www.tribunaeconomica.ro/index.php?
id_tip_categorie=1&id_categ=3&id_revista=992&id_nr_revista=35&mode=revista&mod=arhiva, accesat în
data de 15.04.2015
4
http://www.raportdebonitate.ro/docs/legislatie/LEGEA%2031%20DIN%201990%20PRIVIND
%20SOCIETATILE%20COMERCIALE.pdf, accesat în data de 15.04.2015

3
2. Cadrul legal al fuziunii
Inventarul actelor normative aplicabile: Toate dispozițiile prezentului Proiec de
Fuziune sunt în conformitate cu legislația în vigoare, în special cu:6
 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr. 1376/2004 privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de
fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau
excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora;
 Ordinul nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile cu directivele
europene;
 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
 Legea nr. 67/2007 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului
întreprinderii, al unităților sau al unor părți ale acestora;
 Ordinul nr. 2861/2009 privind organizarea, efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
Caracterizarea condiţiilor legale de principiu:7 Condițiile fuziunii:
a).Obiectul de activitate al societăților participante la fuziune
Societatea Tymbark are ca principal obiect de activitate producția de băuturi răcoritoare
nealcolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate – cod CAEN 1107.
Societatea Arnos are ca principal obiect de activitate fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-
cușului și a altor produse făinoase similare – cod CAEN 1073.
b).Structura asociaților societăților participante la fuziune
Societatea Tymbark are ca asociat unic pe Maspex-GMW Societate cu răspundere limitată în
comandită, cu sediul în Wadowice, str. Chopin nr. 10, Polonia, aceasta este deținătoare a unui
număr de 3.134.015 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al societății
Tymbark.

5
http://www.preferatele.com/docs/economie/noi/fuziunea--prin--abso24624477.php, accesat în data de
15.04.2015
6
http://www.onrc.ro/documente/proiecte/fuziuni/proiect%20fuziune-tymbark.pdf, accesat în data de 21.04.2015
7
http://arnos.ro/newsite/fuziune/Proiectul%20de%20fuziune.pdf, accesat în data de 21.04.2015

4
Societatea Arnos are ca asociat unic pe Lubella societate cu răspundere limitată societate în
comandită, având sediul social în Str. Wrotkowska nr. 1, 20-469 Lublin, Polonia, deținând un
număr de 100 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al societății Arnos.
c).Modalitatea fuziunii
În cadrul procesului de fuziune, societatea Arnos, în calitate de societate absorbită, își va
înceta existența, pierzându-și personalitatea juridică, și se va dizolva fără lichidare, urmând a
fi radiată din registrul comerțului.
Patrimoniul societății absorbite, așa cum acesta este descris din punct de vedere contabil în
cele ce urmează, va fi transmis în universalitatea sa, cu activ și pasiv, creanțe și datorii,
drepturi și obligații, în statea în care se află la data fuziunii, către societatea Tymbark, în
calitatea sa de societate absorbantă. Societatea Tymbark va dobândi drepturile și va fi ținută
de obligațiile societății absorbite în cadrul procesului de fuziune.
În schimbul părților sociale deținute la societatea absorbită, asociatul acesteia va dobândi
drept contraărestație părți sociale la societatea absorbantă. Efectele fuziunii se vor produce
asupra asociaților la data de înregistrare astfel cum urmează a fi stabilită prin hotărârea
adunării generale a asociaților ce urmează să aprobe fuziunea în conformitate cu prevederile
din Legea nr. 31/1990.
Cadrului legal aplicabil în România comparativ cu cadrul legal european8
Inființarea societăților europene se bazează pe legislația comunitară (Regulamentul
Consiliului Europei nr. 2157/ 2001 privind statutul societății europene, care a intrat în
vigoare; Directiva 86/ 2001 privind facilitățiile în a efectua fuziuni trasfrontaliere) și pe cea
națională (Legea nr. 31/1990). Transpunerea în legislația din România a regulilor europene
privind constituirea societăților europene a început odată cu Hotărârea de Guvern 187/2007
privind procedurile de informare, consultare și alte modalități de implicare a angajaților în
activitatea societăților europene.
Prin urmare, Societățile europene pot fi înființate prin fuziunea unor firme anonime
sau cu raspundere limitată, care au sediul social și administrația centrală pe teritoriul
Comunității Europene, care cel puțin două firme fiind din țări diferite. Societățile europene se
pot înființa în România de la sfârșitul lunii aprilie 2008. Sunt patru moduri în care se pot
constitui societățile europene: fuziune, holding, filiala și transformare. Capitalul social al unei
societăți europene este de minim 120.000 de euro sau echivalentul în moneda națională.
Societățile europene pot fi numai societăți pe actiuni, indiferent de forma firmelor care
participă la constituirea lor. Avantajele societăților europene sunt înlăturarea barierelor din
8
http://www.startups.ro/analize/cand-sa-infiintezi-o-societate-europeana, accesat în data de 21.04.2015

5
comerț, adaptarea structurilor de producție la dimensiunea comunitară și faptul că societățile
din diferite state membre pot fuziona, ceea ce le crește potențialul economic.

3. Cadrul instituţional al fuziunii


Inventarierea cât mai completă a actorilor
 Consiliul concurenţei
 Registrul Comerţului
 Monitorul Oficial al României;
 SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL
 SC ARNOS SRL 
Caracterizarea fiecărui tip de actor din punct de vedere organizatoric:
Consilul concurenței: implică competențe de reglementare, investigație, decizie, sancționare,
formulare de avize, recomandări și propuneri. Principalele atribuții ce revin Consiliului sunt
următoarele: Efectuează investigații privind aplicarea prevederilor legii referitoare la practici
anticoncurențiale sau concentrări economice, la inițiativa sa sau în urma unei plângeri,
sesizări ori notificări; Emite decizii motivate de acordare sau de refuz, pentru cererile de
dispensă în cazul înțelegerilor, deciziilor asociațiilor de agenți economici.
Prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală. Înregistrările, datele şi actele
înregistrate sunt opozabile faţă de terţi de la data efectuării lor ori de la publicarea în
Monitorul Oficial al României.
SC TYMBARK MASPEX ROMANIA SRL este Societatea Absorbantă; Societatea Tymbark are
ca principal obiect de activitate producția de băuturi răcoritoare nealcolice, producția de ape
minerale și alte ape îmbuteliate.
SC ARNOS SRL este Societatea Absorbită; Societatea Arnos are ca principal obiect de
activitate fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cușului și a altor produse făinoase similare.

4. Piaţa specifică fuziunii


Metoda aleasă de către asociați pentru determinarea valorii celor doua societăți
participante la fuziune si a raportului de schimb este metodă bazata pe cash flow. Grupul
Maspex este unul dintre cele mai importante grupuri de societăţi producătoare de produse
alimentare din Europa Centrală şi Europa de Est. Grupul Maspex se concentrează, în
principal, pe producţia de sucuri, nectaruri şi băuturi necarbogazoase, alături de produse

6
solubile utilizate la prepararea băturilor pe bază de cafea şi cacao, alte produse instant si paste
fainoase.
Maspex are în protofoliu mărci puternice precum Tymbark, Kubuś, Lubella, Puchatek,
Ekland, DecoMorreno, Cremona, La Festa şi Plusssz, pe piaţa din Polonia şi în alte ţări din
Europa Centrală şi de Est. Prin intermediul filialelor sale Tymbark Maspex România şi
Maspex-GMW Polonia, grupul Maspex dobândeşte controlul asupra unei părţi a activităţii
desfăşurată, anterior concentrării economice, de către Pan Group, şi anume producţia şi
comercializarea biscuiţilor dulci şi săraţi şi a prăjiturilor ambalate.
Dobândirea controlului se realizează prin achiziţionarea de active, constând în liniile
de producţie a biscuiţilor şi prăjiturilor şi în portofoliul de mărci utilizate pentru
comercializarea acestora. Conform părţilor notificatoare, tranzacţia are drept scop extinderea
portofoliului de produse comercializate de grupul Maspex pe piaţa din România.
În România, grupul Maspex este activ, prin filialele sale Tymbark România şi Arnos,
pe piaţa producţiei şi comercializării de produse din următoarele categorii: băuturi
nealcoolice, respectiv sucuri, nectaruri şi băuturi necarbogazoase; produse solubile utilizate la
prepararea băuturilor pe bază de cafea şi cacao; băuturi energizante; înălbitori. De asemenea,
grupul Maspex desfăşoară, prin Tymbark România, şi activitatea de comerţ cu ridicata către
marile lanţuri de magazine sau către alţi redistribuitori al produselor alimentare; în general,
Tymbark România realizează distribuţia produselor din portofoliul de mărci deţinute de
grupul Maspex. Conform părţii notificatoare, Tymbark România nu este activ pe piaţa
producţiei de prăjituri. Totuşi, Tymbark România distribuie în prezent un singur tip de
prăjituri, respectiv produsul Kavis Rolls, care este produs de o terţă parte şi nu este
comercializat sub marca niciunei societăţi aparţinând grupului Maspex. Partea notificatoare
apreciază că, indiferent de modalitatea de definire a pieţei prăjiturilor, nu există nicio
îngrijorare cu privire la afectarea pieţei producţiei de prăjituri. De asemenea, partea
notificatoare a precizat că Tymbark România nu deţine o exclusivitate în ceea ce priveşte
distribuţia de produse Kavis/Kovis în România. Piaţa gustărilor sărate constituie o piaţă
distinctă de alte produse pentru gustare, cum ar fi nuci şi alune, chips-uri, produse obţinute
prin extrudare, popcorn.
Datele furnizate de partea notificatoare, pe baza unui studiu de piaţă realizat de
compania de cercetare Nielsen, includ în piaţa de gustări sărate (salted snacks) diferite
aperitive ambalate, tip biscuiţi săraţi, covrigei, sticks-uri şi combinaţii ale acestora. De
asemenea, toate produsele menţionate sunt preambalate. Pan Group a fost prezent pe

7
segmentele de biscuiţi săraţi (cu marca Salatini) şi de covrigei (cu marca Capollini). Grupul
Maspex a fost prezent cu produsul Arnos Sărăţele.
Prin urmare, operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea
concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin
crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe pieţele declarate.
5. Descrierea generală a cazului

Tymbark Maspex România S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul


Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu numărul de ordine în registrul
comerțului J29/1275/2005, având codul de identificare fiscală RO3451510, cu un capital
social de 31.340.150 Lei, cu sediul social în Vălenii de Munte, Str. Ștefan cel Mare nr.38-40,
Jud. Prahova.
Arnos S.R.l., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Bihor, cu numărul de ordine în registrul comerțului J05/2295/1992,
având codul de identificare fiscală RO75798, cu un capital social de 10.000 Lei, cu sediul
social în Oradea, str. Bihorului nr. 90, Jud. Bihor.
Compania Tymbark Maspex, parte a grupului Maspex Wadowice, este prezentă în
România din anul 1996, și a activat iniţial sub denumirea de La Festa Internaţional,
operaţiunea de rebranding având loc în anul 2006. Prima fabrică a companiei a fost deschisă
la Popeşti-Leordeni, lângă Bucureşti. Începând din octombrie 2001, compania Tymbark
Maspex România şi-a mutat capacităţile de producţie în Vălenii de Munte, jud. Prahova9.
În ceea ce privește poziția pe piață a companiei, S.C. Tymbark Maspex România
S.R.L., se numără printre principalii jucători pe piaţa sucurilor necarbonatate din România.
Brand-ul Tymbark şi-a făcut apariţia pe piaţa românească în luna iulie 2004, prin lansarea
gamei Tymbark Nectar 1L. Treptat Tymbark şi-a lărgit portofoliul prin apariţia unor noi
sortimente. Sfârşitul anului 2007, mai exact, luna noiembrie este marcată de lansarea Liniei de
Multivitamine Tymbark, o gamă de produse unică pe piaţă printr-un complex de beneficii
funcţionale10.
Obiectivele principale ale companiei Tymbark sunt consolidarea poziţiei existente pe
piaţă, mărirea capacităţii de producţie a fabricii de la Vălenii de Munte şi dezvoltarea
portofoliului de produse.
Motivele participării la tranzacție și obiectivele urmărite

9
http://www.tymbark.ro/despre,o_firmie.html, accesat în data de 29.04.2015
http://www.ecruvt.ro/conferinte_ecr/al_3_simpozion_ecr_ecr_academic_partnerschip/prezentari/14.55_15.10_
10

popa_virgil+nita_alina.pdf, accesat în data de 29.04.2015

8
Fuziunea a fost decisă de către asociații societăților implicate, considerându-se că
existența unei singure entități, care va include patrimoniile celor doua societăți participante,
va servi mai bine scopurilor economice ale asociaților. Cele doua societăți comerciale fac
parte din același grup de firme (Maspex Wadowice Group) , fiind deținute, în mod indirect, de
către același titular (Fondul de Investiții SEZAM INVESTMENT FUND – Polonia), după
cum rezultă din extrasul Diagramei Grupului Maspex Wadowice, prezentă în anexa nr.5 la
Proiectul de Fuziune dintre Tymbark si Arnos.
Un alt motiv al tranzacției, este acela că fuziunea prin absorbție a societății ARNOS va
răspunde noii strategii Tymbark de diversificare a activității de producție prin adoptarea de
noi tehnologii de lucru și de creștere a numărului de clienți.
Printre obiectivele fuziunii dintre cele două societăți, se numără:
- Eliminarea structurilor manageriale și administrative paralele ale celor două societăți
implicate în fuziune, având ca efect direct și imediat eficientizarea procesului
decizional și abordarea unei strategii unitare
- Simplificarea și îmbunătățirea procedurilor de monitorizare și raportare în relația cu
autoritățile române
- Simplificarea procedurilor contabile și financiare
- Reducerea numărului mare de documente și gestionare mai eficientă a fondurilor
- Reducerea costurilor administrative și operaționale (întreținerea spațiului pentru sediul
social, reducerea numărului de administratori și personal și crearea unei structuri unice
în care vor fi angrenate forțele ambelor entități)
- Consolidarea activităților celor două societăți, prin dezvoltarea și eficientizarea
activităților
- Optimizarea procesului de negociere cu furnizorii și clienții interni și externi.
Derularea efectivă a tranzacției
Societăți participante la fuziune: Societatea Absorbantă: TYMBARK
Societatea Absorbită ARNOS
Data efectivă a fuziunii: 01.06.2014
Data de referință: 31.12.2013
1. Sociatatea ARNOS, în calitate de societate absorbită, își va înceta existența,
pierzandu-și personalitatea juridică, și se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată
din registrul comerțului.

9
2. Patrimoniul societății absorbite, va fi transmis în universalitatea sa, cu activ și pasiv,
creanțe și datorii, drepturi și obligații, in starea în care se află la data fuziunii, către
societatea TYMBARK, in calitatea sa de societate absorbantă.
3. TYMBARK va dobandi drepturile și va fi ținută de obligațiile societății absorbite în
cadrul procesului de fuziune.
4. Sociatatea Absorbită transmite către Societatea Absorbantă întregul ei patrimoniu cu
toate drepturile și obligațiile, cu toate raporturile contractuale. Sunt transmise inclusiv
bunurile economice care nu sunt evidențiate in Situațiile Financiare de Fuziune.
5. La data efectivă a fuziunii, obligațiile reciproce dintre societățile TYMBARK și
ARNOS se vor stinge prin confuziune11.

6. Analiza aprofundată a tranzacţiei


Prin operaţiunea notificată, grupul Maspex, prin intermediul filialelor sale Tymbark
Maspex România şi Maspex-GMW Polonia, va dobândi controlul unic asupra unei părţi a
activităţii comerciale a Pan Group, şi anume producţia şi comercializarea biscuiţilor dulci şi
săraţi şi a prăjiturilor ambalate.
Dobândirea controlului se realizează prin achiziţionarea de active, constând în liniile
de producţie a biscuiţilor şi prăjiturilor şi în portofoliul de mărci utilizate pentru
comercializarea acestora. În urma concentrării economice notificate, deşi există o suprapunere
între activităţile corespunzătoare activelor ţintă cesionate de Pan Group şi activităţile
desfăşurate de societăţile din grupul Maspex pe piaţa producţiei şi comercializării produselor
sărate pentru gustări din România, nu au rezultat pieţe relevante afectate, astfel cum acestea
sunt definite în formularul complet de notificare a unei concentrări economice.
Prin urmare, operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea
concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin
crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe pieţele declarate.
Cel mai des, fuziunea se face la achizitia unei companii din acelasi domeniu de
activitate. Divizarea se realizeaza cand firma se dezvolta in mai multe sectoare si echipa
manageriala si administrativa nu mai poate gestiona singura toate activitatile.
Datoriile ARNOS srl, in suma de 757.642 ron la data de 31.12.2013, vor fi transferate
juridic si patrimonial Societatii Absorbante, odata cu operatiunile de fuziune. Transferul
tuturor datoriilor se va face la valoarea neta, asa cum sunt inscrise in bilantul de inchidere a
fuziunii. Motivatia fuziunii este existenta unei singure entitati care va include patrimoniile
11
http://www.onrc.ro/documente/proiecte/fuziuni/proiect%20fuziune-tymbark.pdf, accesat în data de 29.04.2015

10
celor doua societati participante va servi mai bine scopurilor economice ale asociatilor.
Difersificarea activitatii de productie prin adaptarea unor noi tehnologii de lucru si de crestere
a numarului de clienti este un al motiv de motivatie a fuziunii.

Fig. 1 Situația fuziunii absorbante înainte de fuziune

Sursa: https://prezi.com/digrrdkbyvcl/sc-tymbark-maspex-romania-srl/, accesat în data de 29.04.2015

Fig. 2 Situația fuziunii absorbante după fuziune

Sursa: https://prezi.com/digrrdkbyvcl/sc-tymbark-maspex-romania-srl/, accesat în data de 29.04.2015

11
Inainte de fuziune, totalul activelor era de 272.936.588, iar dupa fuziune totalul activelor a
crescut 283.975.419. Dupa fuziune totalul datoriilor a crescut cu 2%, iar capitalurile proprii au
scazut in urma fuziunii la 122.898.122.
Efecte generate de fuziune:
-eliminarea structurilor manageriale si administrative paralel
- eficientizarea procesului decizional si abordarea unei strategii unitare
- simplificarea procedurilor raportarilor contabile si financiare
- reducerea volumului mare de documente si gestionarea mai eficienta a fondurilor
- reducerea costurilor administrative si operationale
- consolidarea activitatilor celor doua societati, prin dezvoltarea si eficientizarea activitatilor
Rata autonomiei financiare globale creste de la 41,63% la 43,28%, ceea ce denota
faptul ca entitatea este autonoma din punct de vedere financiar, gradul de independenta
financiara a entitatii crescand cu aproximativ 4%. Rata indatorarii globale scade de la 58,74%
la 56,72%, ceea ce reprezinta o situatie favorabila, societatea absorbanta fiind dependenta din
punct de vedere financiar.

7. Concluzii şi soluţii de urmat


Fuziunea dintre Compania Tymbark Maspex și Arnos SRL și-a atins obiectivele,
astfel, au reușit să consolideze activitățile celor două societăți prin dezvoltarea și
eficientizarea activităților, optimizarea procesului de negociere cu furnizorii, clienții interni și
externi, reducerea costurilor, simplificarea procedurilor contabile și financiare, pe scurt, au
reușit sa creeze o structură unică în care sunt angrenate forțele ambelor entități.
Fuziunea dintre cele două este o formă de a activa pe piaţă într-un mod colaborativ,
iar decizia a venit natural ca dorinţă de eficientizare a activităţii.
Privind cadrul legal al fuziunii între companii este de recomandat eficientizarea
legislaţiei cu scopul de a face mai atractiv acest tip de tranzacţie şi de a se efectua într-un timp
mai scurt. Numărul de legi este foarte mare, ceea ce face din această tranzacţie un proces
foarte complex, cu multe etape intermediare, ce necesită efort financiar şi mult timp inutil de
aşteptare până când instituţile statului aprobă avizele.

8. Autoevaluarea
Prima etapă urmată pentru lucrarea proiectului a fost cu privire la informarea temei
alese de către fiecare membru al echipei, urmată de culegerea datelor, informațiilor necesare,

12
referințelor bibliografice precum și împărțirea sarcinilor membrilor echipei în mod egal. În
ceea ce priveste volumul de muncă, pentru fiecare membru au fost necesare aproximativ un
număr de 10-12 ore. De asemenea, membrii echipei au colaborat foarte bine în cele două
întalniri care au avut loc pentru realizarea proiectului. Prin urmare în ceea ce privește sarcinile
fiecăruia au fost împărțite astfel: Ilie Cristina Viorela – Caracterizarea generală a tipului de
tranzacții, Cadrul Legal; Papa Laura Maria Cadrul instituţional, Descrierea generală a
cazului; Niculae Maria Mădălina – Piața specifică; Marinescu Loredana – Analiza
aprofundată a tranzacţiei studiate; Huhulea Ana Maria – Concluzii şi soluţii de urmat.
Considerăm că în ceea ce privește evaluarea generală a proiectului pe o scală de la 0 la 10,
acordăm nota 8.

9. Referinţe bibliografice

***http://www.tribunaeconomica.ro, accesat în data de 15.04.2015


*** http://www.raportdebonitate.ro, accesat în data de 15.04.2015
*** http://legeaz.net/dictionar-juridic, accesat în data de 18.04.2015
*** http://www.onrc.ro, accesat în data de 16.04.2015
*** http://arnos.ro, accesat în data de 17.04.2015
*** http://www.tymbark.ro, accesat în data de 18.04.2015
*** http://www.startups.ro, accesat în data de 21.04.2015
*** http://legestart.ro, accesat în data de 21.04.2015
*** http://lege5.ro, accesat în data de 22.04.2015
*** http://www.untrr.ro, accesat în data de 22.04.2015
*** http://www.ecruvt.ro, accesat în data de 29.04.2015

13