Sunteți pe pagina 1din 1

Cerințe proiect ”Contabilitatea instituțiilor publice” CAFEC I

Proiectul va fi structurat astfel:

1. Introducere – prezentarea entității publice (date de identificare, obiect de activitate, activități desfășurate, mod de
organizare, administrarea entității publice, modul de finanțare, natura ordonatorului de credite, etc. (1 pagină).
2. Descrierea bugetului – se vor prezenta și descrie veniturile și cheltuielile entității publice. Secțiunea trebuie să fie una
care să acopere toate datele și informațiile relevante, cum ar fi: modului de fundamentare a veniturilor și cheltuielilor,
importanța și rolul acestora, aprobarea bugetului, execuția bugetului, indicatori analizați, etc. (lista nu este limitativă) –
(minim 5 pagini).
3. Elaborarea bugetului în excel – se vor completa formularele de buget aferente secțiunilor: 11-01 Venituri; 11-01 –
Cheltuieli; TOTAL; și 5 secțiuni din buget pe ”TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE”. Formularele trebuie să
permită introducerea datelor în vederea analizei și vor fi inserate în proiect sau anexate (numar de pagini în funcție de
conținut).
4. Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetate – pornind de la datele prezentate în secțiunile de mai sus se vor calcula și
analiza o serie de indicatorii economico-financiari, rezultatelor obținute vor fi comentate și se vor face sugestii si
recomandări. De asemenea vor fi prezentate ipotezele care stau la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli
(minim 5 pagini).
5. Sinteza bugetului de venituri și cheltuieli – se va întocmi un raport privind bugetul entității publice în care să fie
sintetizate principalele informații utile ordonatorului de credite. La elaborarea acestuia se vor lua în considerare
informațiile prezentate în secțiunile de mai sus (minim 1-2 pagini).
6. Concluzii (1 pagină)
7. Anexe

Instrucțiuni generale:
- Recomandat e să se creeze hypelink-uri care să conducă la documentul/secțiunea de unde este preluată informația.
- Proiectul va fi întocmit individual. Nu se acceptă proiecte similare.
- Proiectul va fi denumit cu numele si prenumele masterandului și va fi încărcat pe platforma Google Classroom.
- Proiectele vor fi prezentate online de fiecare masterand prin intermediul paltformei Google Meet la o dată convenită de
comun acord.

SUCCES !!!

Bibliografie minimală:
1. Legea bugetului de stat;
2. Stat de funcții;
3. HCJ privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit;
4. HCJ privind repartizarea sumelor din impozitul pe venit;
5. HCJ privind repartizarea sumelor defalcate din TVA;
6. HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale;
7. Decizia și Anexa șefului AJFP...;
8. Centralizatoare privind impozitele și taxele locale precum și taxele speciale;
9. Matricole pentru evidența centralizată a IC, IT, TT, TMT pentru PF;
10. Matricole pentru evidența centralizată a IC, IT, TT, TMT pentru PJ;
11. Fișe analitice pentru operațiuni impozite și taxe PF;
12. Fișe informative impozite și taxe PF;
13. Borderouri de debitare-scădere amenzi;
14. Contracte de finanțare;
15. Scrisoarea cadru.