Sunteți pe pagina 1din 72

Revistă de cultură istorică

Anul X · Nr. 12 (117)


decembrie 1976
@

• CD Sat nigerian . Locu i nţe l e,


ingenios con-
struite, sî nt grupate în incint e înconj urate
de garduri care d e li miteaz ă casele ace-
leiaşi familii. l mprejmuirile, din ţăruşi de
Redador tef lemn şi t r estie, a u şi un rol de pro tecţie
CRISTIAN POPI$TEANU impotriva animalelor sălbatice . Dealtfel,
in Africa Neagră, casa rotundă cu acoperiş
Redador f&f adiund conic este loc uinţa t ipic rurală, p erpe-
NICOLAE MINEI t uind vechile tradiţii ale unei indelungat e
experienţe de vi aţă in comun.
Colegiul redactiei @ In Irak, la confluenţa Tigrulu i cu Eufra-
DUMITRU ALMA$ tul, adăpos tu ri construite pe. .. plauri.
CONSTANTIN ANTIP Casele sînt făcute din t restie împle tită şi a u
aceeaşi textu r ă ca şi ins uliţele pe care au
ADOLF ARMBRUSTER fost ridicate.· Astfel de tipuri de locumţe
VIRGIL CANDEA au o vechime mai m ult decît mi lenară
NICOLAE COPOIU 10\ (Satul pe stilpi şf tasa-fortăreaţă, p. 55)
• \GJ Vlad Ţepeş. Pi ctur ă de Gheorghe Pătraşcu
LUDOVIC DEMENY
( Viteazul principe al Ţlrlf Româneşti, p . 5)
TITU GEORGESCU @ în 1573 a luat fiinţă p rima farmacie clu-
DINU C. GIURESCU j can ă , care a funcţio n at fără i nt rerupere
ŞTEFAN PASCU pină în 1949, cînd a fost t r ansfo rmată
M. PETRESCU-DIMBOVITA în muzeu, ale căru i piese ilu strează evo-
lu ţia practicii farmaceutice în ţ ara noas-
ŞTEFAN ŞTEFANESCU tră din cele mai vechi t impuri (In secolul
XVI, un clujean - m.edlc de faiml euro-

• peană, p. 27)

Republici strămoşeşti la romAni: VI RGIL CÂNDEA .... .. . ... . . . . ... . ..... .. . 2


Vlte~zul principe al ŢlrU Româneşti. Un istoric francez din secolul XVII despre
Vlad Ţ e peş: CONST ANTI N REZACHEVICI ... .. .... ... .. .... . . . . . . 5
AprJife-mai 1866. Evenimentele din Principatele Unite RomAne in dezbaterile
Conf e rinţei de la Paris: N . COPOI U ..... . ....... . ... . . . ... . . . ..... . 8
Un destoinic luptAtor pentru Hbertate- Simion Mehedlnţeanu: I LIE CEAUŞE SCU 15
Serdarul Toma Britfanu in atenţia poliţiei habsburgice: V. ŞIMAND AN . . . . . .. . 18
Istoriografie r o mânească in Italia. Interviu cu editorul Italian Roberto Bonchfo . .. . 20
Jo cul ~~ţ~I~~~Am:{}"~ . !~:~~~~ . ~~~~~~- -~-~~~~~·. -~~~~~~~~- ........ 22
In secol ul XVI, un clujean -medic de faimă european!: AUREL D . PET RESCU 27
Un document inedit de la Mihai Viteazul: IONEL GAL, MANOLE NEAGOE ... . 28
Dicţionar ist oric : neamuri şi triburi traci ce ... . . . . .. .. ... . . . . . . . ... .... . .... . 29
Sfg&etul - cet ate a dacilor şi aşezare a românflor: MIH AI MARINA . . . ...... . 30
Noul dorobanţi şi cu sergentul zece : FLORIAN TUCĂ . .. .. . . . ..... . . . . . . . 33
De la Giurgiu la Panaghfurişte: CONSTANTIN N. VELICHI ... .. . . . ... .. .. . 34
1241. Voievodatele romAne i~ afirmi Independenţa: MANOLE N EAGOE . ... . . 36
Un vultur s-a sm uls din colivie - Tadeusz Ko§ciuszko: MILICĂ MOLDOVEANU 39
Mohenjo-Daro - vestigiile unei cfvfU z aţiJ străv ec hi: MARCEL BRION ....... . 43
februari e 1898. E xplozia de pe cufrasatul " Mafne" : N I CUL AE KO SL INSCHI . . 47
Misiunea ,.doctorului" Kersten: JOSEPH KESSE L .. .......... .. . . . . ... . . . 50
Satul pe stîlpi şi casa-fortăreaţ ă: EUGEN ANASTASIU ... . . ........... . .. . 55
e Poşt a Magazin istoric... 58 e Sumarul sumarelor ... 60 ·
Odată cu înlăturarea monarhiei şi proclamarea Republicii, la 30 ăecem..
brk 1947, Romdnia a intrat într-o etapă nouă a dezvoUărU sale. Cucerirea tn-.
tregii puteri politice de către clasa muncitoare în alianţă cu ţărdnlmea munci-
toare şi celelalte categorii de oameni ai mun,cii şi instaurarea regimului de de-
mocraţie populară marchează trecerea la înfăptuirea sarcinilor revoluţiei sociaUste,
(Pro&ramul Partidului Comunist Rornln de flurlre a socletlţll socl allşt'
m\lltllateral dezvoltate fi fnalntare a ~omlnlel spre com\lnlsm)

,
1

REPUBLICI
LA •

VIRGIL CÂNDEA

CAutarea vecblmlf conceptului de republfcllln cugetarea ti viaţa noastrA politici ne duce cu


citeva secole Inapoi In Istoria Ideilor romlnettf ti ne dezvllule doul inţelesurf ale cuvintului. Este
sigur el cea dintii forml a acestui termen, pe care au cunoscut-o lnalntatll nottrJ, a fost cea latini
de respublica, obftnuftl in cancelarffle medievale In accepţiunea de treburi publice, guvernare, ad-
mini straţie şi, tn general, stat, denumlnd Intr-un lnţeles mal larg intreaga lume europeanl uniti
prin aceleaşi forme de cfvflfzaţfe, de gindire ti prin aceteatl Interese, apArate adesea prin coaliţii
impotriva prfmejdfflor din afarl, cum a fost, timp de citeva secole, presiunea otomani. Este limpede
el in aceste intii intelesuri, Introduse de umanltti In terminologia politici medievali, cuvintul repu-
blică era folosit lnd(ferent de forma de stat; •tadar nu ne miri frecventa lui in documentele poloneze
cind este vorba de "afacerile republicii .. sau expresia "Respublfca chr stfana", prin care se lnţelegea
Europa. Aşa se fi explici, deci, juxtapunerea ce ni se pare astlzl curloasl In adresa scrisorii din
1684 a boierilor moldoveni cltre· "regele Poloniei fi Intreaga rlspublfcl", scrisoare redactatA
de Miron Costln. Tot ,.rlspublfcl" numea cronicarul moldovean in a sa Istoriie de crăiia ungurească
statul veneţlan, pe care il compara cu republica romani cirmultl de senatori.

de supt ctrma sfetnicilor au crescut. Şi


i •• e une 1 1 alegea ei din an tn an ctte doi mai mari,
cărora cu numile boieriii le zicea con-
Miron Costin avea, din istoria romană, şi sutes, adică capetile sfatului" . CroniCarul
o viziune a republicii ca formă de stat. După a tnregistrat şi cunoscut mişcarea socială
răsturnarea lui Tarquinius Superbus, scrie cu caracter antifeudal şi antimonarhic de
Costin tn De neamul moldovenilor, "au jurat pe pămt ntul românesc, aceea a lui Gheorghe
[Roma, tn sensul de romanii] cum să nu mai Doja, din 1514, ctnd scrie: "s-au oştit ţără­
sufere craiu asupra sa [... ]. Şi atuncea s-au nimea impotriva domnilor şi a stăptnilor
ctrmuit aceea tmpărăţie tot supt sfatul se- săi". Semnificaţia socială a acestui război
natorilor, cum vedem acum că să ctrmuieşti ţărănesc, subliniată de Engels care nota
Veneţiia [ ...], 500 şi mai bine de ani. De mi- că Doja "a proclamat republica, desfiinţarea
rat lucru că această tmpărăţie la cttă putere nobilimii şi suveranitatea poporului", nu a
şi lăţime au venit, tot fntr-acele 500 de ani, fost su rprinsă, tn să, de cronicar pentru care
1
Vezi şi Magastn lltorlc, nr. 9/1967, 8-12/1972, Doja a fost numai un "crăişor", apelativ
12/1973, 12/1974. popular dat, m ai ttrziu, şi lui Horea.

2
1
Urmlrind ideea de republicl tn g1ndirea mare numă.r de pretendenţi, iar marea boie-
româneascl, tnttlnim la Dimitrie Cantemir rime a avut mereu tendinţe să controleze
convingerea că pe pămîntul Moldovei au şi să. limiteze domnia, impuntnd un stat bo-
existat din cele mai tndeplrtate timpuri \eresc. Dar domniile fanariote introduse toc-
teritorii sustrasa autoritlţii domnului, ctr- mai pentru reprimarea tendinţelor de in-
muindu-se dupl legi proprii şi alcltuind, dependenţă. ale domnilor pămtnteni au adus,
cum spunea marele cărturar, "un fel de repu- pe de o parte, o tntărire a. concepţiei monar-
blică". ln Descrfptlo Moldavlae, Cantemir hului absolut şi, pe de altl parte, o reacţie vie
vorbeşte despre trei ţinuturi ai căror locuitori !mpotriva. acestei concepţii con.siderată de()-
"nu stnt nobili, totuşi nu ascultă de nici un potrivă. ca o inovaţie străină. şi · ca o nesoc()-
boier". Primul era Ctmpulungul, tn ţinutul tire a vechilor rtnduieli social-politice. Iată
Sucevei, care cuprindea cam cincizeci de sate; de ce, tn a doua jumătate a sec. XVIII,
toate tşi aveau legi şi judecători proprii. Intilnim tn ţările române ideile republicane
Uneori primeau şi doi vornici trimişi de domn, şi antimonarhica cu 'nuanţe diferite. Un scrii-
dar nu rareori, dacă jignean pe ţărani, aceştia tor revoluţionar transilvănean, Iosif Martin,
ti izgoneau. "Plătesc un bir anual, nu cit afirma în 1848 că. "tnainte tnc~ de a se tnă.lţa,
vrea domnul, ci cît fă.găduiserl ei mai !nainte prin prăbuşirea tronului, Republica Franceză,
[ ... ]Dacă domnul ar vrea să. se poarte mai as- !nainte ca in Franţa să. răsune puternic sem-
pru cu ei şi să. le impună. poveri noi, nu stau nalul deşteptător pentru Intreaga Europă.
mult la tocmeaH~.• ci refuzînd cu totul birul, cufu ndat ă tn somn - tRăzboi palatelor, pace
se retrag tn văgăunile munţilor ...". A doua bordeielor• - acest semnal a răsunat in
republică tn Moldova, mai mică însă , era Transilvania din piepturi revoltate". Era vorba
Vrancea, tn ţinutul Putnei, aproape de h.ota- de răscoala ţărănimii transilvănene elin 1784,
rul ei cu Ţara Românească.. Avea douăsprezece condusă. de Horea, Cloşca şi Crişan, care a
sate, număra două. mii de gospodării. avut, cum ştim, un program politic tnaintat,
Tot aşa, locuitorii "se ·conduc dupl legile antinob~ar, a cărui realizare ar fi dus la
lor şi nu primesc nicicum porunci sau judecă­ sfădmarea relaţiilor feudale. Cu ctţiva ani
tori de la domn". A treia republică. era Tighe- mai devreme, un memoriu românesc redactat
ciul, tn ţinutul Fă.lciului, un codru la hotarele de conducători ai mişcării naţionale, adver-
cu tă.tarii din Bugeac, "cel mai puternic para- sari ai regimului fanariot, expunea o soluţie
pet al tntregii Moldove". Locuitorii "toţi stnt politică. pentru eventualitatea eliberării Mol-
că.lăraşi [şi] tntrec pe toţi locuitorii Moldovei dovei, ca urmare· a războiului antiotoman
tn vitejie". Aşadar, cele trei "republiciu româ- Inceput tn 1768, şi anume suprimarea domni-
neşti descrise de Cantemir - şi tn care lor străini fana.rioţi şi ctrmuirea ţării de către
cercetltorii de azi văd urmele unor străvechi un sfat ales anual sau la trei ani, format din
organizaţii tribale - aveau, pentru tnvă.ţa­ 12 membri răspunză.tori la implinirea manda-
tul nostru, următoarele trăsături: erau an- tului lor. Acest proiect, fireşte, imperfect,
terioare Intemeierii Moldovei, aveau legi şi deoarece nu era intemeiat pe concepţia suve-
cirmuitori proprii, erau locuite de oameni ranită.ţii intregului popor, avea incontesta-
liberi şi viteji, iscusiţi in mtnuirea armelor. bil trăsături tnaintate, pozitive, fiind Indrep-
Pentru Cantemir, cele trei republici reprezen- tat deopotrivă. tmpotriva domnitorilor stră­
tau, incontestabil, resturile unor formaţii ini şi a monarhiei. Aceste idei ctştigau mereu
politica-sociale româneşti cu însuşiri supe- mai mult loc tn conştiinţele româneşti, ceea
noare. ce explică. faptul că. Declaraţia drepturilor
Evoluţia politică. a ţărilor române tn a doua omului şi ale cetlţeanulul adoptată de Con-
jumătate a sec. XVIII a adus mereu mai frec- stituanta franceză. la 26 august 1789 a fost
vent ideea de republică. tn proiectele de aşe­ cunoscută. la Iaşi şi probabil şi la Bucureşti
zare a acestor ţări pe baze social-politice mai sau în Transilvania, la numai o lună. după.
drepte. ln apusul Europei, destrămarea feu- proclamarea ei .
dalismului făcea loc noii forme de guvernare,
în care suveranitatea aparţinea poporului; La vremuri noi, idei noi
republica burgheză. fusese realizată. în 1789
tn Franţa, prin înlăturarea monarhiei şi aris- ln 1802, ideea de republică ..a fost afirmată
tocraţiei. Aceste prefaceri şi-au avut indată. in Moldova printr-un proiect redactat de
ecouri şi in Europa Răsăriteană.. logofătul Dumitrache Sturdza, intitulat Plan
Printr-o serie de trăsături, sistemul voie- sau forml de oblldulre republicani arfsto-
vodal de' cîrmuire a statelor feudale româ- democratfceascl. Republica era definită tn
neşti se deosebea de monarhia de tip occiden- acest proiect drept "ortnduiala cea mai cu-
tal. Succesiunea la domnie nu era, la noi, viincioasă. pentru fericirea unui loc". Intre
reglementatl de ereditate, ca tn Apus, ceea "divanurile" sau sfaturile care urmau sl ctr-
ce dădea permanent vocaţie princiară. unui muiască statul se prevedea, pentru prima


oară in proiectele de reforme româneşti şi declaraţialui C.A. Rosetti in această revistă :
elaborate pînă atunci, şi un divan format din "Voim o republică română şi o s-o dobîndim
reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale. indată ce ne vom uni cu noi înşine", cu alte
Dar cel dintîi gtnditor româ.n care a afirmat cuvinte, o cîrmuire emanînd de la poporul
ideea de republică, căJăuzit deopotrivă de suveran. Dar, într-o Europă dominată de
convingeri antimonarhice radicale şi de con- presiunile şi interesele unor mari puteri (ele
cepţia suveranităţii poporului, a fost Ion însele monarhii), înfăptuire a idealului r epu-
Budai-Deleanu. Monarhul era, pentru gindi- blican a întîmpinat numeroase piedici. La
torul ardelean, doar "un vierme pus la rădă­ români, stat mic, afirmarea ideilor republi-
cina unui copac cu desfătate ramuri", re- cane a căpătat o puternică încărcătură refor-
publica fiind înfăţişată de Budai-Deleanu ca matoare, revoluţionară, de afirmare a unor
"o dulce mamă", "o stăpînire unde, precum principii noi de organizare a statului, dar şi
norodul, aşa şi cei aleşi din norod (urmează] a raporturilor sale internaţionale. Iată unul
să aibă cuvint şi sfat la trebile ţării deobşte". din motivele pentru care literatura antidi-
Este un fapt pe deplin demonstrat astăzi nastică reprezintă unul dintre cele mai bo-
că pentru luptătorii revoluţionari de la 1848, gate capitole ale scrisului politic românesc
noul stat trebuia să fie o republică. Eliberarea al epocii moderne şi ea este ilustrată prin
naţională şi socială a ţărilor româ.ne trebuia, semnăturile de prestigiu ale lui Bogdan
potrivit convingerilor lor, să insemne şi o Petriceicu Hasdeu, Ioan Eliade-Rădulescu,
eliberare de orice formă a monarhiei, vestigiu Simion Bămuţiu, Alexandru Macedonski,
anacronic al orinduirii feudale. Pentru Nicolae Traian Demetrescu, George Coşbuc, Alexan-
Bălcescu era de neconceput "ca româ.nii, dru Vlahuţă, N .D. Cocea, Tudor Arghezi ş.a.
după ce îşi vor cîştiga cu singele libertatea, "Pe ctnd celelalte naţiuni care au avut
căci altfel nu se poate cîştiga libertatea, să monarhia se silesc a o goni, afirma Eliade tn
meargă de bună voia lor să se dea pe vecinicie faţa Constituantei din 1866, noi, care n-am
sau pe viaţă. unui domn, crai sau împărat, avut-o niciodată, ne sîrguim a o introduce:
care să-i joace, să-i dijmuiască şi să-i des- Adoptăm ca bune datini ce alţii le leapădă ca
poaie după cum i-o fi voia". Programele re- rele. Privim inapoi, · in loc de a privi ina;nte
voluţionare de la 1848 din ţările române au (... ].Teamă tmi e să nu pierdem în ctţiva ani
exprimat, aşadar, aspiraţia pentru un guvern tot ce am dobîndit de la alungarea domnilor
popular, pentru o conducere integral răspun ză­ fanarioţi ptnă azi".
toare fată de popor in formele cele mai clare Idealul republican, preluat de socialişti, a
pe care le îngăduia situaţia internaţională de căpătat conţinut şi valenţe noi. Socialiştii,
atunci, ţările române fiind înghesuite intre care cereau cu hotărtre schimbarea profundă
trei mari imperii şi intr-o Europă dominată a întTegii organizări sociale, precizau: "Cine
de spiritul ultrareacţionar al Sfintei Alianţe. zice socialism nu poate să nu inţeleagă şi re-
"Domnia - afirma Proc:lamaţfa de la Islaz - publică". Ei arătau, că sînt "pentru republică
nu este un drept de moştenire al nici unei socială, în care nu va mai fi nici rege, nici
familii, domnia este a patriei". "Domnul nu tron, nici jefuitori, nici jefuiţi". într-un nu-
a fost, nici nu este, domn e tot cetăţeanul". măr al organului lor de presă (Lumea noul,
Republica în concepţia acestor intemeie- din 23 ianuarie 1900), socialiştii româ.ni afir-
tori ai Româ.niei moderne a fost limpede des- mau: "Trebuie să se ştie că, fiind socialişti,
crisă de Nicolae Bălcescu: "Cuvintul re- preconizăm revoluţia socială şi că sîntem
publici este o vorbă veche care va să zică cei mai convinşi republicani" .
lucru al tuturor. Republica este un stat in care I-a fost dat generaţiei de azi, sub condu-
oamenii adunaţi îngrijesc singuri ·de soarta cerea înţeleaptă a Partidului Comunist Ro-
lor, fără a-şi pune stăpîni pe cap, avlnd in mân - moştenitorul celor mai înaintate tra-
lucrarea lor drept regulă dreptatea şi drept diţii de luptă revoluţion ară şi democratică
ţintă frăţia'·. Şi dacă unii dintre ei au cugetat a poporului român - să trăiască triumful
despre cum va trebui şi mai ales despre ce acestui mare ideal. La 30 decembrie 1947,
ar trebui să fie viitorul stat, alţii , precum poporul român renunţa, printr-o impresio-
Avram Iancu, au încercat să pună in practică, nantă unanimitate de voinţă, l a o formă
în chiar vîltoarea evenimentelor, un mod anacronică de organizare a statului, ce deve-
nou de exercitare şi exprimare a puteni şi nise piedică în calea progresului general al
voinţei celor mulţi, în interesul celor mulţi. societăţii: "Crearea republicii - arăta to-
Situaţia creată in Munţii Apuseni, in anii varăşul Nicolae Ceauşescu cu prilejul îm-
1848-1849 a îmbrăcai aspectul unei repu- plinirii a 25 ani de la răsturnarea monarhiei
blici revoluţionare. - constituie deci o încununare a luptei duse
Statul român unitar, pentru care au mili- de-a lungul secolelor de poporul român,
tat paşoptiştii, trebuia, aşadar, să fie o repu- de forţele sale înaintate, pentru eliberare
blică, ceea ce explică şi titlul revistei revolu- naţională şi socială, pentru neatîrnare, pro-
ţionarilor din surghiun, Republica RomAni gres social şi o viaţă mai bună".

4
-----.VITEAZUL PRINCIPE
AL
TĂRII ROMÂNESTI
'1 • •
UN ISTORIC FRANCEZ DIN SECOLUL XVII

Vlad Ţepeş face parte din personalltiţlle de fafml europeanA care s-au bucurat de un mare
prestigiu inci din timpul vieţii. M enţfunf in cronici şi povestiri despre " Dracula" au Inceput si apari
chiar din 1462, anul confruntirU aale cu Mahomed 11; povestirile a-au rispindit apoi şi pe calea
tiparului, care in secolul XV fl cea in Europa primii paş i.
ln 1681, in timpul Regelui Soare, a aplrut la Paris o Istorie a domniei lui Mahomed II, impă­
ratul turcilor, in doui volume. Autorul el, Georges GuiiJet de Safnt-Georges (1625-1705), era un
erudit cu o bogati activitate Istoriografiei ; intre lucrlrfle sale, apreciate la vremea aceea, se nu-
miri indeosebi cele privind Istoria Greciei şf a I mperiului otoman, dfn ultima categorie reţlnind
fi astlzl atenţia, pe lingi scrierea despre Mahomed 11, o Istorie a marelui vizir Mahomed Ktipriilti
şi a fiului său (Paris, 1676).
Acordind un spaţiu larg campaniei din 1462 şi acţiunilor lui Vlad f epef, principe "veşni c de
veghe fi viteaz••, autorul, cunoscitor al lim bilor greaci şf latini şf al Izvoarelor Istorice referitoare
la veacul XV, a utllfzat in scrierea sa operele renumlţ ll or fsto rlograff Leunclavlus, Chalcocondfl,
Sansovlno, Bonflnlus, Miinster, Analele sultanllor şi chiar unele povestiri germane despre Ţ ep ef.
ln aceeaşi carte, el incblnl, de asemenea, numeroase pagini lui Iancu de Hunedoara (a clruf origine
romlneascl o relevl), Ştefan cel Mare şf Vlad Dracul. Dintre insemnlrfle consacrate lui Ţe pef,
reproducem in continuare - renuntind la punctele de suspensie - citeva extrase, reprezentative
pentru modul in care un Istoric francez din sec. XVII a re ceptat ti a Interpretat momente din
hţorla poporului român. Precfzl rfle din parantezele drepte, ca fi cele dint re fragmente, culese cu alt
corp de Hterl, ne aparţin.
Constantin REZAC HEVICI

Acest Dracula [Vlad Dracul] a avut doi motiv religios, puţin {>Otrivit cu firea sa. Ast-
f1i, amindoi foarte amestecaţi in istoria lui fel, voind să-i determme pe unguri să sprijine
Mahomed. Cel mai mare, numit Vlad - Şl, răscoala sa, a luat in căsătorie o pnnţesă,
. după unii, şi Mircea 1 - trecea drept un prinţ rudă a regelui Matias [Corvin]. Sultanul
viteaz şi sîngeros, iar celălalt, care se numea a fost informat şi de complot şi de ali anţă;
Dracula [Radu cel Frumos], ca tatăl său , era el a arătat o minie nest ăvilită. Dar, inainte
un prinţ de o deosebită frumuseţe Mahomed de a veni tn persoană ln Ţara Românească,
a pus pe Vlad in domnia Ţării Rom ân eş ti.
Crezind intărită puterea sa, el a hotărît • a trimis aici pe raiskfutap-ul, sau secretarul
său de Stat, numit Cat abolinos, grec de neam,
cu alţi ciţiva slujitor i ai Porţii , fie pentru a-1
să părăsească supunerea faţă de sultan, mai
determina pe Vlad să vină să ceară iertare,
mult din spirit de împotrivire, decit dintr-un fie, mai curtnd, pentru a spiona. !n t recere,
Catabolinos s-a intilnit - conform cu instruc-
1 Contuzie cu cel de-al t reilea frat e, mort o dată cu ţiunile sale tainice - cu Hamza-paşa Ungă
Vlad Dracul. oraşul Vidin, al cărui guvernator era. Cata-

1
bolinos ş i Hamza s-au s fătu it asupra mijloa- impostor odios, care-i aducea o informare
celor de a-1 atrage pe Vlad într-o capcană , imagi n ară, şi a pus sl fie biciuit.
pentru a-1 trimit e [captiv] lui Mahomed, şi Cum Mahomed voia să atace Ţara Româ-
hotărtră astfel: Catabolinos, avînd audienţă nească. din toate părţi le, să- i ia mijloacele de
la acest v oievod, să- 1 determine, pe nesim- aprovizionare şi folosirea Dunării, a intro-
ţite , a-1 însoţi la inapoiere, l>entru a-1 atrage d us, prin gurile acestui fluviu, o flotă de 25
intr-un loc unde era pregătită o trupă pen - galere şi alte 100 vase mai mici, tn timp ce
tru această cu rsă . La tnceput, această acţiu ­ armata terestră mărşăluia s~re Plovdiv. Iu
ne a fost cond u să destul d e bine, şi Catabo- scopul de a tnvinge t n acelaş1 timp pe unguri
linos 1-a adus pe Vlad la ambuscada proiec- şi pe români, pregătirile aceste1 campanjt
tată. Dar voievodul, care era veşnic d e veghe nu a u fost deloc mai prejos dectt acelea ale
şi vit eaz şi care mergea cu o escortă puter- asediului Constantinopolului. Numărul luJ?-
ni că, a descoperit pericolul şi, puntnd mtna tătorilor- se ridica la 250 000 oameni, [cifră.
mai tntli pe am basadorii turci, a Infruntat care se verifi că prin taxele pe care Maho
trupele din amb uscad ă cu attta vigoare, tnctt le-a stabilit ctnd a ajuns la Dunăre şi ::'la
le-a împrăştiat şi 1-a capturat pe Hamza. nevoie de vase pentru trecerea trupelof"( a
După această. primă. ciocnire, [VIad] a tnţe­ convoaielor ş i a bagajelor taberei. Percep-
les el n u mai era nimic de cruţat [tn relaţiile] t arii care a u arendat aceste taxe au văf!at
cu otomanii şi a hotărtt să-1 trateze după tn vistieria lui Mahomed 30 miliarde st~i
obiceiurile lor crude ... de a ur, care, după. evaluarea obişnuită, lYrcl
A ţintuit turbanele in capetele solilor exact la 100 000 ducaţi de aur. Dar nu ~
turci, care nu voiau al ti le acoatl cind a-au lăsat ptnă. nu au făcut din aceasta un ctşti
prezentat in a udlenJI, t f a tras In ţeapl considerabil. Ceea ce presupune o mulţi e
extraordinară ataşată acestei armate.
prizonierii capturaţ l odatl cu Hamza-pata
fi Catabollnos, clrora le-a rezervat ţ e p i Cea dintti a atacat flota otomană; ea a;
mal inalte, pentru a le " distinge rangul" . pustiit ambele maluri ale Dunării, prin nume
roase incursiuni şi a prădat Proilavul sau Pres-
Apoi, făr ă a da răgaz otomanilor să-şi laviţa [Brăila], care era cel mai bogat oraş al
revină, [Vlad] a tr.ecut Dunărea cu trupele voievodului şi care servea ca port pentru t qt
sale şi a p rădat Bulgaria şi Serbia. Maho- comerţul ţării. Otomanii 1-au incendiat şi
med - care ptnă atunci dăduse exemple d e focul l•a mistuit cu atît mai uşor, cu ctt n
barbarie, fără. să le şi primească. de la nimeni era construit dectt din lemn.
- n-a fost niciodată attt de surprins, ca Vlad, care aştepta ajutorul ungurilor, punin-
atunci cînd a aflat supliciile ambasadorilor d u-se tn fruntea trupelor sale, s-a aşezat tn
şi nenorocirea supuşilor săi. Se povesteş te defileuri şi !n locuri tnguste, unde călări­
că i-a fost attt de greu să creadă aceste veşti mea otomanilor nu putea lupta ncstinjenită,
încît la prima ştire pe care i-a adus-o begler- iar pedestrimea lor nu se putea angaja fără.
să fie expusă la periculoase ambuscade.
b egul Mahmud, 1-a tratat pe acesta ca pe un
Dar ajutoarele cerute regelui Ungariei
nu au mal venit: antrenat tn conflicte cu
Dou4 gravu ri care tnsotesc cartea lu i Guillet : audient4 regele ltomtfef fi cu buslfll, Matei Corvfn .,.
la Sublima Poart4 ... a intirziat trimiterea lor: •
r


'
CB.CA88 Jl

A VOOASIE

MEA Nonu:. ou PoNT E v XIN


M EDl
MZ'A
DE
LEVANT
...şi o hart4 con(igurtnd şi teritoriile ţ4rilor romdne tn aecolul XV (Detaliu.)

.., r ,.
Totu~i, dacă Vlad a pierdut sl>eranţa aces- flceau recunoqterl, Iar tablra de noapte
tui spnjin, el nu şi-a pierdut şt curajul, şi, prin intl rlt url.
la adăpostul pădurilor şi strtmtorilor, a con-
tinuat să observe mişcările lui Mahomed, Oratul Tir g ovlşte fusese plrlalt de lo-
hărţui nd aripile armatei otomane, deşi nu cuitorii ali, far otomanll, crezind el fusese
avea dectt 8 000 sau 9 000 călăreţi . La tnceput, fi prldat, nu au mal Intrat in el. In Im-
sultanul nu 1-a privit pe româ.n dectt ca pe prejurimi 1-a intimpinat spectacolul groaz-
nic al pldurllor de ţepi ; intr-un a din ele,
1 un inamic demn de dispreţ şi un simplu
comandant de ceată. Vlad a profitat de acest sultanul 1-a recunoscut pe Hamza-pafa,
dispreţ, căci, puntndu-şi călărimea să facă "tmbrlcat inel in hainele sale de purpurl
mai m ulte incursiuni, ca unul ce-şi cunoştea fi mltase" . S-a ordonat retragerea, in timp
ce Vlad continua al hlrţul aac l fla ncurlle
perfect ţara, i-a stctit pe turci, care nu-l fi arlergarda armatei otomane, silind-o
puteau descoperi tn aceste diferite schimbări al meargl cu multi precauţie. Unul dfn
de poziţie. Apoi, nemaivrlnd să se menţină subalternii tii - comandant al unul deta-
doar la mici lupte şi uşoare hărţuieli, a pă­ ament de 6 000 clllreţl - n u a executat
:
truns cu t oate t rupele sale, tn tabăra lui Maho- f
nsl ordinul dat de vofevod, ceea ce a dus
la ,,pierderea Tlrll Romlnet tl". Vlad a
med, profittnd de Intunericul nopţii.
trebuit al se retragi, far regele Matei
In acest atac de noapte - rlmas cele- Corvfn 1-a arestat tii-a tntemnlţat In Unga-
bru in Istoria armatei noastre - Tepef a ria, fiind Inlocuit la domnle de fratele
provocat mari pierderi taberei fmplrl- alu, Radu cel Frumos.
tettl, pierzind insi tf el pe lingi cel cl-
zuţl o aeaml de prfzonferl. Vlad a fost totuşi restabilit tn Ţara Ro-
Sultanul s-a Indreptat In m&J'f spre Tlrgo- mA.nească, dar apoi turcii prinztndu-1 tntr-o
vltte, oratul principal al roml nllor. Totodatl, bătălie, i-au tăiat capul şi 1-au trimis sulta-
devenit prudent, el fi-a ţinut de alei incolo nului1 (decembrie 1476].
trupele sub arm e cu mal multi atl ruln11,
asigurind ziua maJlul pr:n cercetql care 1 Vezl Ma,uJ.n utorlo, nr. t2/t969; 6/1970 şl 3/1974.

7
-mai 1866:

RO

IN
DELA •

Pentru a inţelege, in continuare, conţinutul pentru organizarea plebfsc:ftulul prin care


dezbaterilor Conferinţei reprezentanţilor celor "popo,rul romAn este chemat a se pronunţa
şapte puteri garante 1, este necesari cunoaşterea prin un plebiscit daci voieşte si suie pe tronul
evenimentelor care au avut loc in tari in ereditar al Principatelor Unite Romlne pe
perioada de la 18/30 martie 1866- efod s-a principele Carol Ludovic de Hohenzollern sub
comunicat oficial neacceptarea de c:itre prinţul numele de Carol 1''. Au fost chemaţi si voteze
Filip de Flandra de a ocupa tronul vacant al "toţi romAnii in virstl de 25 de ani, care ae
Principatelor Unite -pini la mijlocul lunii mai. bucuri de drepturile lor civile şi politice fi
s-a aritat ci Locotenenta domneascA se ba- care, prin legea electorali, intrunesc c:ondlţlu­
zase, pe lingi votul unanim al Adunirflor legiui- nfle de alegltorl in comunele rurale şi urbane••.
toare, pe adeziunea populari, larg exprimatA Acesta urma si se desfişoare intre 2/ 14 aprilie
in telegrame şi scrisori, la ideea aducerii unul şi 8/20 aprflfe.
prinţ strifn in fruntea ţirli. In faţa opoziţiei Tot la 30 martle/1t aprilie, Locotenenta
indirjlte a unor p uterl garante de a accepta domneascA a publicat o Proclamaţie citre
principiul "prlnţului strlln", Locotenenta dom- popor, care incep ea astfel: {,Romlnfl In
neascA a recurs la o forml şi mai largi de curs de zece ani aţi dovedi de trei ori
exprimare a voinţei populare - pleblscltul. in faţa Europei, prin actele şi voturile voas-
"O ti care al fi fost activitatea unei viitoare tre, ci sinteţl o naţiune care aveţi con-
Adunlrl Ieşite din liberul sufragiu -se spunea ştiinţi de drepturile şi trebuinţele voastre, ci
in acest sens intr-un document oficial -totuşi volţi unirea şi, ca scut al naţlonalltiţfl voastre,
acea autoritate n-ar putea si lfe deopotrivl un domnitor striln". In continuare se motivau
cu aceea care conţine manifestarea unei dorinţe dezbaterile Conferinţei celor şapte puteri cu un
exprimate direct de totalitatea naţiunii inseşl", argument nu lipsit de semnificaţie: "... de
socotiti a ff totodatl o "manifestare in afarl destinele RomAniei sint legate şi Interese mari
de orice idee de Influenţi interni sau externi •• !~ ale Europei şi este dovedit pini la evldenţl el
Noul candidat la tronul RomAniei, propus de acele Interese nu pot si le lase a permite ca
oamenii politici romAni, printr-o intelegere gurile Dunirli si fie date unei naţiuni dezblnate,
tacitA cu guvernele Franţei fi Angliei, a fost truncheate, slabe prin urmare şi cu totul
prinţul Carol Ludovic: de Hohenzollern, sub departe de a fi bulevardul puternic, pentru
numele de Carol 1. ridicarea cirula Puterile garante au vinat
Din cauza opoziţiei indirjlte a celor trei singele şi comorfle lor".
puteri vecine faţl de principiul desemnlrU In timp ce se desfişura plebiscitul, guvernul
unul prinţ străin, noua propunere nu a fost romAn a primit din partea consulilor strifnl
dlvulgatl decit atunci cind s-a cunoscut asen- rezoluţia Conferinţei din 23 martfe/4 aprllfe
tlmentullul Napoleon. La 30 martfe/ 1 t aprflfe care, de fapt, nu stabilea nimic concret. La 5/
t 866, la propunerea Consiliului de Miniştri, 17 aprilie, Ion Gblcl, preşedintele Consiliului
Locotenenta domneascl a publicat Decretul de Miniştri justifica printr-o Clrcularl adresati
1 Citeva dintre primele protocoale ale Conterlnţel au agenţilor şi consulilor strlfnl din Bucurettl
fost publicate tn numlrul trecut al revistei. graba organlzirif plebfscftulul: "pentru a tila

8
scurt, cu un moment mai curind un eltirile ş f La 15/27 aprflfe, Locotenenta domneascA
intrigile de tot felul", pe care " urzltorU acestora, a transmis p rfnţuluf Carol comunicarea oficiali
prin numele şi protecţlunea lor, flceau pe cu prfvfre la r ezultatul plebfscftuluf, care il
ciUva credull slle atribuie un sprijin din afarl" . acorda calitatea de domnitor al RomAniei.
,.Avem ferma convingere- se spunea în Circu- Intreaga campanie a romAnilor pentru adu-
larl - el Conferinţa de la Paris, chemati sl cerea unul prinţ strifn nu poate ff inţelea s l
d ecldl de soarta principatelor, va şti sl faci firi cunoaşterea pozfţlef deosebit de ostlle a
deosebirea intre dorin/ele ţlrfl intregi şi aspl- celor trei puteri vecine cu RomAnia. Aceastl
raţlunlle ambiţioase ş vinovate ale rlzvritfţl­ poziţie a putut ff contracaratA de atitudinea
lor Izolaţi, care au reuşit si atragl intr-o manl- Franţei care a anunţat el "işf plstreazi şi men-
festaţlune, respinsi cu scirbi de toatl naţiun e a , ţine dreptul slu de a se amesteca in aceste
pe cîţiva nenorociţi, mal toţi strllnl, in contra afaceri [ale Orientului] şf de a participa la rezol-
cirora la laşi a trebuit si se întrebuinţez e f o rţ a varea lor". Acesteia l s-au asociat delegaţii
armati" 1 • Angliei şi Prusiei.
La 8/ 20 aprflle, Inalta comfslune pentru Co nferinţa s-a incheiat astfel cu o infringere
nu mirarea voturilor plebfscftulul (formati din: dfplomatfcl a celor care se opuneau aducerii unui
primatul RomAniei, Nlfon; primul preşedinte prinţ strlln (cititorul va descifra desigur, din-
al Curţii de Casaţie, V. Sturdza; preşedintele colo de limbajul diplomatle al reprezentanţilor
Consllfuluf de Miniştri, Ion Ghlca; decanul celor şapte puteri, faptul el in unele cazuri el
Facultlţfi de drept, C. Bozfanu; cfncl magistraţi nu exprima deschis poziţiile respective, llsind toc
dfn conducerea celor mal înalte organe ale chiar unor atitudini amblgul, aparent contradlc-
justiţiei) a comunicat rezultatul scrutlnulul torfl, între cele declarate de participanţi şi ma-
- 685 969 voturi afirmatlve, contra 224 voturi nevrele efective ale guvernelor for).
negative. Doul zile mai tirziu, la 10/22 aprflfe, Protocoalele Conferinţei de la Paris, pe
Ion Ghfca a notificat rezultatele acestuia, prin care le pubiJclm in continuare, sint reproduse
scrisorile trimise luf Drouyn de Lhu ys, minis- dupi lucrarea Autor itatea faptului tndeplinit
trul de Externe al Franţei, preşedinte al Con- executat t n 1866 de cei tndreptăţiţi, de D.A.
ferinţei repr ezentanţilor puterilor ga rante, in-
Sturdza. Dfn acee aşi surs i reproducem şi re-
trunltl la Paris, precum şi miniştrilor de Ex- latarea intrevederii dintre Bls marck ş f Carol.
terne al celorlalte puteri garante. N. COPOIU

Protocolul VII din asocllndu-se pe deplin la aceasta. ghea tn comun acord la Jlbera expri-
menţiune, aderll fn numele guvernului mare a voturilor şi a semnala Imediat
20 aprilie/2 mai 1866 sliu la proiectul propus Con rerlnţel. Conferinţei orice atingere s-ar aduce
Dl. plonlpotenJlar al Torelel de- acestei 11 bertăţl.
DJ. plenipotenţiar al Franţ~t• a- clara. că se uneşte cu modul de a Dl. ple nip ot~n$1ar al Rull1e1 zice că
minteşte cl!. membrii Con ferinţei vedea exprimat de dl. baron de Bud- aceastli redacţtune 1 se pare mal
trebuiau sl supun! guvernelor lor berg. completli şi eli aderă cu totul la ea.
proiectul de decl araţlune propus tn Dl. pl enlpotenţlar al 1\I a rllllrltanll D·nil plenJp otenţlarl al Franţei,
ultima şedinţa. şi le cere sll binevolas- zice că supuntnd guvernului său Auatrlel, Prualel o aproba. de ase-
cl a tace cunoscute Instrucţiunile lor. proiectul de declaraţlune, adoptat menea.
D-nil plenipotenţiar! al Austriei, ad referendum de către Conterin tli, Dl. plenip otenţi ar al Itallet aderli
Italiei, Pl'llllel tl Turciei declara. şi-a permis a exprima oarecari fn-
el stnt au torizaţi a adera la proiect. asemenea, din moment ce ceilalti
Dl. plenipoten$far al Rusiei aderă dolell asupra redacţi un el acestui plentpotenţlari s-au pronunţat tn
de asemenea. Cu toate acestea el document. Deci, guvernul Males tllţll acest sens.
crede el trebuJ e sl r eamlnteascl!. Sale britanice crede ca. e imposibil Dl. plenip otenţiar al l\far11 BrltanJI
nota ce a a vut onoarea de a prezenta ca Con ferinţa sa. treacă sub tăcere crede el ar U utll a tnso$1 deelaraţlu­
Con rerln ţel la 4 a prilie şl depeşa prin-
pleblscitul prin care guvernul pro- nea cu o tnstrneflune sumarl adre-
cipelui Gorceakov din 4/16 ale ace- vizoriu din Bucureşti a provocat sati consulilor; e a redactat deci un
l eiaşi luni, pe care a citit-o Conrerin-
numirea unul principe strliin . 1 se proiect de depefl pe care o ci teşte
ţel tn şedin ţa de la 24. Obiectu l prin-
pare mal logic a se explica Inainte Con ferinţei şi care, dupa. citeva mo-
cipal, pe care acele comunicări ti de a aminti princi piul domniei pli- di fi cări , e adoptata. tn termenii
aveau tn vedere, era, adauga. dl. de mtntene. Dl. comite Cowley propune urma.torl :
Budberg, a tmprej mul exprimarea tn consecinţă redacţlun ea urmlitoare: .,Domnule, Conferinta fnstruitli
dorinţelor populaţl u nllor moldo-vala-
D eclaraţlune . Guvernul provizoriu despre evenimentele ce s-a u petre-
he de toate garan ţllle posibile de sin- din Bucureşti , provocind printr-un cut tn principate, a socotit necesar
ceritate şi I n dependenţa. . Acest ţel recent plebiscit numirea unul pr in- a tace declaraţiunea anexată la
ar rt rost tlirl nici o tndoialli mal com- cipe strliln, s-a abătut de la Conven- această d epeşli , şi pe care stn t eţl tn-
ţiun ea din t9 august 1858, care prin
plet atins prin mijlocul convocl!.rll sărcinat a o r emite ln copie guver-
a douli Adunlirl deosebite. l n lipsa articolul XIII dă Adunlril sarcina nului provizoriu din Bucureşti . Do-
acestei combi n aţlunl , s-ar mal ti alegerii de domn. Co nrerlnţa, rere- rinţa Con ferinţei este de a lll.sa Prin-
putut tace, tlirli a suspenda alegerile rlndu-se la hotll.rtrea sa de la 4 ale cipatelor Unite toată libertatea de
deJa tncepute, ca să voteze deputaţii lunii trecute, decide eli griJa de a acţiune compatlblll cu todatorirlle
moldoveni la I aşi , unde dtnşll ar tl rezolva cestlunea menţinerii Unlrll In ternaţional e ce ea este chemata. a
fost puşi tn contact di rect cu spiritul trebuie sa. tie lllsatli Ad unărll ce are tace sa. se r especte. Con ferinţa crede
general al celor ce 1-au ales. Decla- a se tntr uni. Dacl!. majoritatea, tie eli guvernul provizoriu Ş1 populaţlu­
raţiunea, pe care p lenipotenţlaril, a deputaţilor moldoveni tie a depu- nlle vor tnţelege intenflunlle sale
taţilor vaialll, ar cere, ş{ unii şl alţii
tn ultima lor tntrunlre, ·au rost de vor avea facultatea de a vota separat. binevoitoare faţă de el ş că Aduna-
plrere s-o adreseze consulilor puteri- ln caz ctnd majoritatea, tie moldo- r ea tşi va conforma actele sale Jn
lor la Bucureş ti, cuprinzind o men- venească, ti e valahll. s-ar pronunţa
sensul declaraţlunll. Declaraţiunea
ţi une anume despre necesitatea de prescrie llnla de purtare, pe care con-
a tndeplrta orice presiune de naturl tn contra Unirii , acest vot ar avea sulll au a urma, şl Conferinţa nu se
a fmptedl ca libera exprimare a vo- de conseci nţâ separaţlunea celor tnd oleşte de zelul ce veţi pune, dim-
t urilor, dl. plenip otenţiar al Rusiei, doul principate. Aceastli cestlune pre ună cu colegii d-voastrli, a veghea
lsprlvitll., Adunarea va proccde la la executarea b otărlrll ce ea va. aduce
alegerea de domn, care, dupll. termenii
1
Vezi Magazin Istorie, nr. H /1976. a•·tlcoluiul XIII al Con venţiun el , nu la cun oşti nţă. Veţi binevoi a tnvita
1
Subllnlerile apar ţin lui D. A. trebuie sâ se t:\că dectt dintre pâmtn- guvernul provizoriu să Insereze fn
Sturdza. ten!. Consulll stnt tn slirclnaţl a ve- ziarul ofi cial textul documentului aci

9
\
----
anexa t şi a ml informa prin telegrat tngrljlre, care nJclodatl nu le-a ·upslt, Dl. plenipotenţiar al Franţei ob-
despre aceastl publicare". d oreşte al asigure odihna şi llnlştea serv i el tn pro,unerea d-lul ambasa-
Plenlpotenţtarll curţilor garante principatelor ş i sll llnlşteascA. spiri- dor al Turciei extstl o tndoltl pro-
tund aut orizaţi a adresa direct tele, dtndu-le timpul de a reveni la testare, una tn contra modulul tn
consulllor respectivi declaraţtunea Idei mal siLnâtoase şl mal conforme care a rost emis votul Adunării
şi depeşa adoptate de Conterlnţl, ou adevAratele lor Inter ese. tn conse- cealalt !!. chiar tn contra votului. E
se fa lnţelegerea el transmiterea clnţl, el a rost lnsiLrctnat, pr in d epeşa Important a şti mal tntll, daci a fost
acest or documente se va face Imediat telegratlcâ de la 13 ale a cestei luni, un vtclu tn votare. Daci votul a
tn 'lUmele tuturor prin telegrat. a face declaraţl unea urmll.toare, ce- fost r egulat , numirea prlnt·lpelul
Afarl de aceasta, fiecare plenipoten- rind ca ea 8l fie lnseratll tn prot oco- strâln tot ar fi contrar! tratatelor,
ţiar le va adresa, ctt mal curind po- lul Conferinţei: .. SubUma Poartl dar U nirea ar ti un fapt ctşttgat,
albll, pe calea ordlnarl, agentului este şl astAzi pentru un principe pA.- pentru el a rost me nţtnutA. de Adu-
pvernulul alu la Bucureşti . mtntean pe viaţă, daci Unirea este nare. Din ln form aţlunlle agentului
Dl. plenlpo&en..ar al Tureltl a- ceruti de Adunare, dupA u ltima ho- Franţei la Bucureşti rezultl el pro-
trage atenţlunea Conferinţei asupra tlrtre a Conferinţei. Ca conseclnţl cedeurlle votului au fost r eaulate.
uttutlţU ce ar ti ca Poarta l i poati natural! a acestui punct de veder e, noi Dl. plenipotenţiar al Turotet 1Dv1·
tr.lmltt tn prlllelpa&e 1Ul comllar etntem pentru doi gospodari t ot pll- tat 11 arate Uerallti$1le ce ar lt fo1t
aau 4elerat, can ar ave~ mlllune mtntenl~, tn cazul ctnd separati unea ar comtee, alee el ele n·ar pu~a 11 con·
a nrhea, tn hltelerere e11 arentU 11 votata. Guvernul Imperial ot oman It&tate deett prin m1JlocuJ unei anchete
cllftllor raran&e, ea l i uipre Uber- n-ar tace cu toate acest ea nici o obtec- la rata looulul ş i el ptnll. atunci Con-
tatea tl aJJloerltat.a votllrllor •• oare ţtune ca Adunarea sll atbl facultatea terln a ar trebui, dupl plrerea sa,
ar procura tn acelatl tlmp auvernu- de a desemna pe un plmtntean, sâ constate lnfracţlunea comlel de
lut otoman JntormaţlunUe directe 1ub iltlul de ruvemator ••u de ro•· g uvernul provizoriu '1 de Adunare.
de oare ar avea nevoie. podar pentr11 trei, patru eau tapte an!, DJ. plenipotenţiar al Prllllet, ob-
Dl. plwpo&ea..ar al PruaJel crede - daci aleaerea unul gospodar pe ser vind el r ezultl dln ceea ce a spus
el Poarta trebuie totdeauna al vtaţl tnttmplnl, pentru moment, dl. ambasador al Turciei, el d-aa re-
poatl ti tn mlsurl de a-.1 procura · dlttcultlţl ce nu ee pot tnllltura". nu nţi a Invoca vtcllle de formll.
lnformaţlunt tn principate, dar daol Satvet paşa adaugi el o alti depeşl pent ru a nu ataca dectt rezultatul
e vorba de o autoritate de exercitat telearatlcl a rost adresat! de minis- tnsuşl al votului, Satvet pata zice,
tn numele alu, atunci e cu totul trul Afacerilor StriLtne al sultanului, el tn adevlr Sublima Poaru. protes-
altceva. la 15 mal, adiel dupl ce a avut cu- t eazA tn contra faptului numlrU
Dl. plenlpoten.lar al R111lel face noştlnţl de votul AdunlrU tn fa- unul principe strlln .
observaţlunea el nu poate fi cestlu· voarea principelui de Hohenzollern . Dl. plenipotenţiar al Franţ•l amin·
nea despre trimiterea unul comisar Acest vot, dupl depeşl, ar fi pltat tett• el, dopi declarattunea de la
otoman, olcl ar trebui tn acest caz de mal multe UegaUtlţl, care vor !! mal, era de datoria contulllor li de-
ca curţile garante al trlmltl delegaţi putea tl dovedite la timpul şl locul nunţe Contertnţ•l nererwarlti$Ue ce
şt nu este locul de a lua a ceastl m~­ lor. Guvernul otoman perefstl tn a-ar fl produe tn vot tl d.tntU nu au •
s url. hotlrtrea sa de a nu accepta princi- eeouialat nlol una. Dealtmtnterl~
Conferlnp a4opdncl aoe1& moci ele piul pe care guvernul provizoriu din nu este nevoie a Intra tn d l scuţtune
a vedea, Dll " eli a.rmare propunerll Bucureşti pretinde a-1 menttne tn asupra acestui punct, tundcl dl. am-
4·1aJ ambasador al TurcJel (•••] contra tratatelor şi hotlrlrilor pu- basador al Turciei nu lnslstl. Râmtne
terilor; şl tocmai pentru a stlrşt cesttunea ridicati de comunicarea
Protocolul VID din toate miJloacele de tmplcare ce stnt lui Safvet paşa, aceea a numirii
tn puterea ea, guvernul otoman pro· unul gospodar pe timp limitat. Dupl
5/17 mal 1866 pue numtrea uuJ guvernator sau Ideea d-lul plenipo tenţiar al Franţei,
(•••] Dl. plentpo&en•Jar al Franţel1pune principe pentru 1Ul termen pe care ar fl vorba nu de a impune (prlncl-
oi a pr.lml&, ca prete41D&e al Oonfertn- l·ar ho&irt Conferln.a. plul] un[ul] gospodar t emporar, el
ţel, o depefl 011 data de 18/iS aprllle Dl. plentpotenţlar al Ruelel com• de a llsa Principatelor Unite facul-
de la dl. Ion Qhlca, mtnll&rul A.faoe- bate aoea1t6 oomblna$1Wle 1ub rapor- tatea de a-l adopta. Aceaatl plrere
rllor S&rllD.e al f11vtmullli provlso- &ul oportunJtlţU. Dacâ ar fi fost 1 se pare el are o adevlratl valoare.
rlu din B11cantt anundlld ci po- cerut-o moldo-v&lahJIJ Conferinţa ar P entru el popul aţtunlle pretind el
,orul romb a ale1, pe calea Ulllli ple- putea dellbera aaupra-1; dar ce pu- nu exlstll printre ele un om care el
blloU, ea 111veran al PrtneJpatelor Unţl eate de a f1 ascultat ctnd 11 ofere tn mod Invederat garanţUle
Ualte pe prbaolpele Oarol•LII40vtc ae oterl un sistem şi mal pu~ln etabll de dorit p entru a-1 da gospodaratul
4e Boheuollem·SIJmarlnnn, 1ub dectt gospodaratul pe via l, care, pe vlaţl, n-ar Il indicat ca ele al lael
numele 4e Carol 1 J aoeuQ alerere dupl a lor opinie nu prez ntl des- Intru cttva o Incercare, numind mai
ar n bl&runU t86 Ht vo&url aUr- tule garanţii de alabllltate? De alt- Intii un gospodar pentru ctţlva
m&UTe1 contra IU votul nep&lve. minteri, la Bucureşti s-a adus prea ani? Dacl el ar rlspunde la tnerede-
Bactna pe preMCI.llltele Oonfert.Dţel destull atlnfere tranzacţlunllor exis- rea ţlrll , e-ar prelungi puterile sale
•e a ad11oe aeeari& alerere la CWlOfdll· tente: rolu puterilor garante şl şl s-ar putea conttrma pe vlatl,
ta oolertJor au. 41. Ion Ghlca exprlml curţii suzerane n-ar putea fl de a printr-o noul numire. Daol, din
IPtraDta el cl·llll plenlpo&en..arl o lua lnlllatlva unei noi abateri de la contra, alegerea e-ar alst el este rea.
vor ill•eea conform ou 1Upllla~1Ullle dlspozl lunile adoptate tn comun n-ar ti mal bine ca alesul sl tnceteze
ee raranteaaiJoporullli romb Ube- acord ' de a alibi astfel baza pe care a domni prin cblar expirarea man-
rul e:nrotţtu drep&ullli alu intern ati exlatenţa principatelor. datului siu dectt P.rlntr-o revoluţlune?
tl vor ela aprobarea lor 1Ult1 IOiuUunt, Dl. plenlpoten$1ar al Pr111lel ob· Dl. plenipo\enţlar al Turolel aderl
care va p1Ule oapit uel 1&irl ele lu• 1ervl el dl. ambasador al Turciei la cons i deraţiunile prezentate de
erul 4e aatad a aduce turburare bl a vorbit de Uegalltatea votului Adu- dl. Drouyn de Lhuys.
Qtrbe tl a coDQromUe Unlt&ea pe care nlrU, nu numai tn ce prtve,te rezul- Dl. plenlpo&enţtar al Anrltel a·
toat. put.rtle, pr.oUDl ti prt.DeJpatele, tatul, el tl pentru modul tn care a-ar t1emenea.
dU .tia&er.aate a o menflne. ti petrecut luorurlle. El amlnte,te Dl. plenipotenţiar al Rullet vede
Conferinţa, dupl ce a uoultat termenl1 declaratlunU de·a 2-a a acea· · In aceaeta lnconvenlen&ul de a '"
aturea aceatet comuntclrt, hotlrltte nft tn ••acest
teilunl, tntreabl daci a-a contrave-
sena, spre exemplu,
lntoaroe tncllrl& cine treou$ 11 4e a
el rlapunaul ce ae va taoe •e va re- perpetua provlloratul tl ve4e pert..
feri pur •• atmplu la deolaraţlunea daol votul ar fi avut loc tnatnte ca cotul ci nu ee 46 toati impor&aata
adoptatl In te<llnta de la 2 ale lunll maJoritatea deputaţilor al ti fost de dorit unel a1&fel de aterert J ln
curente, oare amfnte,te el numirea prezenti? orice caz, populaţlunlle trebuie al
aospodarulut [domnulul] apartine A· Dl. pltDIJotenţtar al Anrllet ri•· cearA, daci vor, aoapodaratul pe
dunlrll, •• el ea nu trebuie al aleaal pun4e oi dupi lnformaţtuntle ce timp mlrglnlt Oontetlnţa nu are
decit un plmtntean; e&, tn conaecln- l·au ventt, maJoritatea moldovealli a-1 propune. Daci o asemenea ee-
ţl Conterlnţ.a nu poate recunoatte a lua$ parte la vot: prin urmare, tn rere a-e.r tace Conterinţelt. Rusia ar
-vălldltatea numlrll principelui de aoea1ti prlvlnţl nu e ntmto de sle •. avea al examineze daca alegerea
Hohenzollern. Cea mal mare parte din membrU persoanei ar oterl garanţiile la care,
Dl. DroiiJD de LhuJI, ca pretedln- Conferintei aderA la obaervaţlunea tn calitatea sa de putere mlrgln&41,
te al Conferinţei se tnalrctneazl, comttelul Cowley. are dreptul şi datoria de a veghea.
dupl dorinţa exprlmatl de Contertn- Dl. plenipotenţiar al lta11e1 se ex- Dl. plenipotenţiar al ~el crede
ţl, a adresa acest rlapuns la comuni- primi tn acelaşi termeni şi tntreabl el tn adevlr Conferinta poate s!L dea
carea d-lui Ion GbJoa. care este sensul comunicârU d-lul a tnţelege el ar prim( numlre!a unul
Dl. plelllpotenttar al Franţet, a- ambasador al Turciei? Este ea o pro- gospodar pe termen, dar el ea nu
mlnUnd el tntruntrea de astllzt a punere formali? trebuie al facâ mal mult. Pentru ce
toet provocat! de dl. ambasador al Dl. plenlpo&enttar al Turolet rit- P oarta nu ar da ea ideea a cestei "CCm-
Tu:relet, Satvet , ..., zice el guvernul puncle aUrmatlv: prima depeşl ce blnaţlunl la Bucureşti ?
otoman, animat pentru p opulaţtu­ a primit Implica o simpli sugestlune ; Dl. plentpoten*lar al Franţei este
nUe moldo-valahe de o binevoitoare a doua exprimi o propunere. de aceeaşi _plrere; ceea ce 1 1-ar

10
pArea mal· nimerit eate ca prJncJpa- terln ţel asupra zvonurilor ce clrcuUl, rante asupra mli.surllor de luat pentru
telo şi Poarta sll. se tnţoleagl direct despre concentrlrl de trupe tn vecl- a o restabili, şi nu poat e exercita nici
In aceastA privire. O astrel de l nlţla­ nltatea prlncJ.patelor. o intervenţie militar! fll.rl o Intele-
tlvll ar ri cu totul In rolul puterii Dl. baron de Budberg zice el aceste gere prealabilA. t n rezumat, P oarta
suzerane. Cind ea va tace cunoscutll zvonuri stnt absolut lipsite de temei, nu ar putea lucra singurii. şi ar trebui
dorinţa populaţlunllor tn aceastli tn ceea ce priveşte Rusia. ca mal lnttl ea sl se adreseze curţilor
privire, Conferinta va t i gata a o Dl. Drouyn de Lbuys adaugi el garante.
prlmt. Rllmtne stabilit şi aceasta e ln!ormaţlunea veniti elin Bucurettl Dl. plenipotenţiar al ~larlJ Brltanll
ceva cert, eli. Con ferinţa, precum şi vorbeşte tn particular despre concen· adaugi el, de fa pt, nu exlstl acum
Poarta, nu ar avea vreo oblectlune trarea ele trupe tureeftl fl amintette tn principate nici turburArl, nici
de fllcut la aceastl!. comblnaţlune. cu aeea1tl ocaslune articolul XXVII dezordine. Cazul actual nu este pre-
Dl. plenlpoten~lar al ltaUel, obser- al Tratatului de Parii, dupl termenii vlzut de s tlpulaţlunll e existente; ar
vind că prin urmare Conferin ţa n-ar cAruta Turcia nu poate exercita nlcl t i deci necesar ca Safvet paşa şl
avea dectt sll la act de comunicarea o lntervenJiune armatA tn principate. ceilalţi membri al Conferintei sa. cearl
lui Sa1vet paşa, lft.stnd Porţii de a da Dl. plenipotenţiar al Turolel rAs- Instru cţiuni de la guvernele lor r es-
h Bucureşti Ideea combl naţl unll pro- punde el popu l aţlunll e moldo-vala- pective pentru un caz care este cu
puse, dt. pl enipoten~lar al Franţe l he 1IInd dedate la oarecare agltaţlu­ t otul nou.
adaugA el tn adevl!.r nu e vorba nici- ne, Poarta se gl.seş te fireşte nevoltl Dl. plenlpotentlar al Austriei zice
decum de a Impune principatelor sll la oarecari mllsurl de precauţlu­ el!. nu este poslbfl a-şi tnchlpul el la
un gospodar pe timp mArginit, cum ne, dar care nu au nimic n eobişnuit. Constantinopol nu este voinţa de a
s-ar n putut deduce din declaraţlu­ se conforma dlspozlţlunll or tratate-
nea prezentati!. de dl. ambasador Protocolul IX din lor; d upll. pll.rerea sa, calea de urmat
al Turciei el numai de a-1 ad mi te, nu are nevoie de a ti reamintiti.
dacll. popu\aţlunlle 1-ar cere; ctt des- 13j25 mal 1866 Dl. plenJpotenţlar al Ru1fet crede,
pre calea de urmat pentru a r eco· DJ, plenipotenţiar al Franţei InvitA şi ceilalţi plenipotenţiar! al curţilor
manda şi a da Ideea acestui sistem pe Satvet paşa sll. facA cunoscut garante dau semne de aprobare la
Poarta va tace aşa precum va socoti Conferinţei obiectul pentru car e a acest mod de a vedea, el Confer in ţa
mal nimerit; r1mtne ca ea sA se gtn- pr ovocat Intrunirea Conferintei de azi. trebui~\. pentru moment, sl se mlr-
dească la acea cale. Cit despre pro- Dl. plenipotenţiar al Turolel sice gtneasca a lua act de protestarea
t estarea Portii tn contra pr oclamârtl el are mlalunea de a prote1ta ln oon· d-lul ambasador (plenipotenţiar] al
de către Adunare a unul principe tra actelor tivtl'flte de ourtnd In Turciei. Fiecare plenip otenţiar ar
strl!.ln, dl. plenipotenţiar al Franţei principate şl anume contra luirll putea tn urmA sl fa ordinele guver-
este tn obllgaţl unea de a se asocia tn stlptnlre a otrmul rJI de cltre prin· nului slu.
la ea, ca şi ceilalţi membri al Confe- rlpele de Hoben.sollem. ln oon1ectnţl, Dl. plenipotenţiar al Turciei crede
ri nţei . Guver nul tmpl!.ratulul este pre.sinti o notA, pe care o oltette că recursul la guvernele respective
legat tn aceastll. privire prin stlpula- şl care eate astfel conceputA:
nu e necesar, Co nferinţa tiind tntru-
ţlunlle Intern aţionale pe care le-a .,Con feri nţa, In hota.rtrea sa de a ftltl!. şi avtnd puter ea de a avlza .
subscris. Dl. Drouyn de Lhuys n-are face sll. se respecte t ratatele, şi trr De altfel, nu tace nlcl o propunere.
nevoie sll spun! cu o adtncl pllrere particular Convenţlunea de la 19 Dl. plenipot"8nţlar al Rualelaelaurl
de rllu, că unele puteri continuă a se august 1858, a declarat pleblscltul, el 1utrea principelui ele Hohen.sollem
pronunţa ln contra principelui strâl n ; provocat de guvernul provizoriu din ln prlnoJpate U pare el trebuie 11 mo-
mal mult ca t otdeauna el este convins Bucureş ti , ca sa. aleaga. pe un principe tlvese o comunicare a A'tJVemelor
de excelenta acestei comblnaţiunl şi străin la gospodarat, precum şi ra- cltre aren~U aerecl.J.ta~l la BuouretU
se va recunoaşte fllrâ lndoialll ca. votul tificarea acestei alegeri de cll.tre Adu- pentru a le prescrie si nu lntreţtnl
solemn, care a exprimat tncă o datl1 nare, ca contrare spiritului şi literei n1c1 o relaUune oUclall ou Alteţa Sa.
dorinta ţllrll In aceasUl prlvinţll, nu acestor acte Internaţional e. Guvernul Cu aceasU. ocaziune, dl. baron de
este de naturll a modifica opln1unea provizoriu din Bucureşti şi zisa Adu- Budberg ar dori ca dl. plenip otenţiar
sa. El persista. a crede că aceastl!. nare n-au tinut nici o socoteall, nici al Prusiei si!. binevoiască a spune, cum
rezistenţă In o dorinţa. statorni că, de aceastl hotArtre a Con ferinţei , se face că principele de Hohenzollern,
unanlmll şi lndreptli.ţiU. de raţiune, nici de sfaturile adresate de ea de a aparttntnd armatei pruslene, a putut
poate provoca un contllct material rl!.mtne tn marginile tratatelor ; şi , si!. plrl!.seascl serviciul pentru a se
şi poate aduce compllcaţlunlle cele de altii. parte, primirea votului Adu· duce tn principate ; dacll. a lucrat
ma grave tn Orient . tn privi nţa nlrll de cAtre principele Carol de Ho- tll.rl autorizare, s-ar arta In caz de
principelui strlln, el Intreaba. dacA henzollern, Intrarea sa neaşteptat! dezertare şi atunci guvernul pruslan
VTeun membru al Con ferinţei ar t1 pe teritoriul Valahlel şi luarea tn stA- ar crede flrl tndolalll el!. trebuie sl
In mli.surA sll. Informeze pe colegii sll.t ptnlre a guvernli.mlntulul principa- la mli.surl sever e In privinţa sa.
asupra adevll.ratelor lntenţlu nl ale telor, stnt o serie de acte nu numai Dl. plealpotenţlar al Pr01lel riJ-
prlnclpelul de Hohenzoller n. Ar ri pătate de mal mult de o Ilegalitate, el
punde el principele Carol de Hohen·
Interesant de ştiut, dacA a refu zat şi o violare a stl pulaţlunllor trata- sollern tl·a trlmb demtllunea de ofl·
formal titlul ce t-a fost conferit. telor şi a voinţei curţii suverane şi ţer pru1tan. Pe Uql aceasta, tot ee
DJ. pl enipoten~tar al Austrlel con- a puterilor garante. In consecinţA, mal ttle tnoi dl. oomlte de Golts,
slderll. această lnformaţlune ca foar- cred de datoria mea a pr otesta, tn e1te ci Alteţa Sa cerute li obflnule
te Importanta.. numele Subllmel Porţi, şi Intr-un un coneecltu pentru a 1e uce a pi-
Dl. plenipotenţiar al Rualel adaurl mod formal şi solemn, tn contr a rlntele 1lu la DU11eldorf, pentru a &f•
ci dl. comite de Golts ar putea, tAri actelor ce am enumerat, declartrt'- tepta acolo ceea ce ar deolde puterJie
tndolall, Il ln!ormue Conferinţa du-le de Ilegale, lovlte de nulitate $l ln prlvt.nţa numtrU 1ale. De acolo,
a1upra ace1tul punct. neputind sa. albe nici o Urle şi valoa- pr1no1pele a plecat pe De&fteptate tn
Dl. plenipotenţiar al Pru~let bl· r e tn ochii puterii suzerane. Atari prlnotpate. Prusia declinA orice res-
nuJette, conform ou ceea ce 1-a anun• de aceasta, r ezerv guvernului Males- ponaabllltate tn aceutl hotll.rlre a
tat prln •Iare;. el demer1url au fo1t tllţll Sale sultanului dreptul ca, In unul 1upua pruslan, care a lucrat din
tlcute pe ltnr principele de Hoben· faţa acestor eveni mente, si uzeze de propria sa pornire tJ n-a luat sfat
•ollern tn numele Principatelor Uni· facultatea ce 1-o dau tratatele, tn decft de la el lnsuşl. In ceea ce-l pri-
te pentru a obţlne aooeptarea 1a. vedere de a tace sl se r especte dlspo- veşte, dl. comite de Goltz tşl rezervl
Alteta Sa are, precum 1e tUe, leglturl zlţlun ll e lor $l de a restablll o ordine toatl libertatea sa de apreciere ca
ou famWa reralA a Pruslel; nici o de lucruri legali şi conformA cu lnten- membru al Conferintei, tlrl soco-
ţlunlle binevoitoare ale curţll suze- tlnţl pentru calitatea persoanei.
lndolall, prin urmare, ca ea si nu fl De altminteri se va Inţelege ci nu
tnţeles obllgattunea de a se conforma rane '' ale puterilor garante taţii. de e de atrlbuţlunea tia a discuta alei
hotlrtrll Conferinţei, la care Prusia Principatele Unite ale Moldovei $1 consecintele hotll.rlrll principelui de
a luat parte. Protocoalele stnt de Valahlel". Hohenzollern tn ceea ce atinge de
faţll. pentru a mll.rturlsl el!., dacă Partea din aceastA prote1tare, unde pozlţlunea Alteţei Sale In Prusia şi
Prusia a regretat, Intocmai ca şl 1e tace men~lune ele dreptul ele tnter• de raporturile sale faţA de rege.
Franţa, el!. puterile nu s-au toţeles venţlune reservat Por1U de tratate,
pentru a recunoaşte populaţlunllor dA loo la ob1ervaţlunl dln partea citor- Dl. plenlpot"41n$1ar al Marll Br1tan11
moldo-valahe facultatea de a numi va plenlpotent.J.art aeupra lntJnderJl IntreabA - dacă un ofiţer pruslan
un principe strlltni ea a anunţat acestui drept f a condJUunUor ln care este tn drept a-şi da demlslunea -
tntotdeauna lntenţ unea sa de a el se poate exercita. ar dori sA ştie de cine a fost acordat
observa In această privire re pectul DI. plenipotenţiar al Frantei amin- concediul principelui de Hohen-
tratatelor. Dl. comite de Goltz cre- teşte eli. aceste conditiuni stnt regu- zollern?
de, prin urmare, el!. pozltlunea prin- late prin articolele XXVII al Trata- Dl. comite de Golts rupunde el
cipelui de Hohenzollern a fost aceeaşi, tului de Paris şi VIII al Co nvenţlunil nu ftle ce permit regulamentele tn
care rezultă din tnseşl protocoalele de la 1858. El citeşte aceste dispozl- privinţa demlalunU unul ofiţer. Cu
Conferinţei. ţlunl , dupa. care Turcia, tn cazul ctnd prlvtre la concediu ttle numal el a
Dl. plenipoten~l ar al Franţei crede ordinea ar ft turburatll tn principate, fost acordat pentru a cilitorl tn
eli trebuie sl atragă atenţlunea Con- trebuie si!. se tnţeleagll. cu curţile ga- liuntrul ţlrll.

11
D-nU plentpo&enţlarl al TureJel, nlle adresate agenţilor la Bucureşti daei ceea ee a spus constituie o prc-
Rualel tl Auatdel cer s~ se fa act le-au prescris a p!istra faţll. de prin- punere formalA.
de ceea ce a spus dl. comite de Goltz. cipele de Hohenzollern aceeaşi ati- Dl. plenJr-otenţlar al Rullel r ls-
D-lill plenfpo&en~arl aJ Turelel tudine care rusesc luată faţă de gu- punde el este tns~rclnat a recomanda
tl Austrlel sprijinesc p~rerea expri- vernul provizoriu, adică de a nu acest mod de procedare; dar dacă
maU. de dl. baron de Budberg In ce avea cu el decft relaţlunl pur oflcl- Conferinţa ar avea un altul de indi-
prlv~te oportunitatea unei comunl- oase. Dar tn tre cele doul!. sl tuaţlunl cat, ar ti gata sl!.-1 examineze.
clrf de adresat agenţilor rezldenţl tn este o dlferenţl esentialA., de care Dl. pl enipotenţiar al Turciei amin-
Bucureşti . e Imposibil Con ferinţei sl!. nu ţlnl!. teşte cA. a doua zi după revolutlu-
Dl. plenlpo&en~ar al Fra.ntel alee socoteală. Guvernul provizoriu era nea care a slUt pe principele Cuta sa.
el Conlerln$a e chemaU, mal InUl produsul necesar al tmprejurârllor depunl puterea, SubUma Poarta
ea ula ac& de pro&es&area d·luJ amba- aduse prin cAderea principelui Cuza, declarase cA. ea tntelegea si!. se tlnl!.
aador al Turclel ti apoi ea al de~r­ pe cttl vreme principele Carol de numat şi numai de tratatele care ga-
mllle a&UudJnea pe care agenţJl acre- Hohenzollern, profiUnd de pornirea ranteazl!. autonomia Principatelor
dUaţJ la Buearett1 vor trebui ai aJbA necuget ată a moldo-valahllor, nu Moldo-Valahe şi drepturtle curţii su-
faţA de principele de Hobeuollern. prezintA Europei dectt o putere sta- zerane. Puterile garante avtnd ace-
Acea& principe neftl.nd recUAoeeu& tl biliti cu violarea flagrantA. a tuturor l aşi mod de a vedea, Conferinţa ho-
pod$]Wlea aa fiind nele«aJI. renJ&i drepturilor. lncâ de la deschiderea târlse că guvernul provizoriu din
el raponarlle eoDJUJUor generali ou Con rerlnţel, plenjp o tenţl arul puterii Bucureşti nu trebuia sll depllşeascll
guvernul alu n-ar putea ana nJol suzerane protesteazll. dinainte tn marginile acelor tratate; dar tn loc
un caracter ofJclal. contra venlrel unu 1 principe strll.l n. de a urma linia de purtare ce-l era
Conferinţa decide el o depetlldenU· ln cursul dellberaţlunnor, puterile trasl1, el a provocat un plebiscit
el va fl adresatA, firi Intirziere, de fie- semnatare ale tratatelor au adresat pentru alegerea unul principe strlln,
care pl enipotenţiar citre guvernul alu. In unanimitate pk'lnclpatelor fnvl- atrlbulndu-şf astfel, pe de o parte,
Aceutl depetl este Imediat redac- taţlun ea solcmnl şi repetată de a dreptul de alegere, care aparţin ea
taU. şi adoptatll In termenii urmltor l: se conforma stlpula ţlunllor Interna- AdunA.rll, şi pe de alta parte, luind
., Conterlilţa f. luat act de protesta- ţion ale , care conţin singura garanţie asuprll-şl responsabilitat ea unul act
r ea d-lul plenipotenţiar al Turciei tn a fmunltl1ţllor de car e ele se l>ucurA. contrar cu botlirtrea unanim~ a Con-
contra lullrll In s ta.ptnlre a guvernu- Prusia s-a asociat la aceste demersuri ferinţei bazată pe stlpulaţlunile In-
lui din Bu cureşti de cAtre principele şi , cu toate acestea, tocmai un mem- ternaţionale. ln srtrşlt, provocind
Carol de H obenzo11ern . Recunoscind bru al familiei regale, un otlter din Intrarea principelui Carol de Hohen-
llegaUtalea acestui act, Conrerlnţa armata sa, a comis acea.'\tl1 uzurpare zollern tn principate, guvernul pro-
a decls cA. agenţll care r ezldl In Bu- de putere. O astfel de s•are de lu- vizoriu a agravat sltuaţlunea. MIJ-
cureşti se vor abţine de la orice de- cruri, prelunglndu-se, ameninţA. ll- loacele de convingere tntr ebulntate
mers care ar lmfuca recunoaşterea ni ştea şi prosperit atea principatelor, de la Inceput de către guvernul oto-
principelui Caro de llohentoUern. pentru că menţinerea noii puteri man au rămas inrructuoase, ca şi
In consecln ţl1 , relaţlun ll e acestor a- nu poat e fi t olera tă ; ea aduce In ace- sforţ~lle fllcute de agentii puterilor
genţi cu adminl slraţlunea moldo- l aşi t imp cea mai sup~rătoare atingere garante la Bucureşti. Guvernul pro-
valab~ nu vor avea decit un carac- demn!Ulţll puterilor, a căror volnţl!. vizoriu n-a putut să rle Intors de pe
ter pur otlclos". a rost n esocotit~ cu o lndr!lznealâ, calea tn care intrase şi tn momentul
Dl. plenJpotenţlar al Fran~l fusese care nu-şi la tăria dectt tn speranţa In care P oarta era sA facâ o ultlml1
tnairellla&, In ultima tedJJlţl, a rl• nepedepslrll : In adevlir, nici o tndola- tncercare, propuntnd la Bucureşti,
punde In numele Conferln~ l la ll!. nu era cu puttnţ~i după ce consulll dup~ Ideea Conferinţei, un gospodar
aedeouea prln care dl. mlnJ&tru amintlser~ an ume, n numele Confe- pe timp ma.rglnlt, ea a aflat, spre
al AJaeerUor Strllne al PrlneJpa- rin ţei, clauzele articolului XII al marea sa uimire, sosirea principelu i
\elor Unl&e anunţaae nu•nlrea prlll Con ven ţluo el de la 19 august t 858. Car ol pe teritoriul romD.nesc. ln faţa
pleltueU a prinelpelul de Hobeuot- E dar indicat de a Intra tndatl!. atttor abateri, poarta nu mal are
lel'll. El apune eA a-a achUa& de tn previziunile protocolului de la dectt sll apeleze la simţlm l ntele de
aceastA sarcini. 6 septembrie 1859, care con ţine o drept ate şi de demnitate ale curţil or
DupA dorinţa Conferinţei, ae cf· dlspozlţl u n e astfel conceput!!.: .,OdatA garante, care, luind tn consld eraţlu­
tet&e aeea& rispuna, care e aa&fel faptul abatcrll constatat tn tmpreunli ne o stare de lucruri aşa de anormalA
coneepu&: ,.Domnule! Am primit Intelegere cu reprezentanţii puteri- şl Ilegal ~, vor avlza, rar~ tndolalll.,
scrisoarea ce mi-aU tllcut onoarea lor garante la Constantinopol, curtea Ja mijloacele cele mal efi cace pentru Sl
a-ml adresa la 16/28 ale !unu tre- suzeranl1 va trimite tn principate un oper a restabilirea unei or dini legale
cute şl prln care, anunţtn d u-m~ comisar ad-boc, lnsărclnat a face ca de lucruri tn principate. Aces& re-
cA. poporul r omân a ales, pe calea unul mlsura care a dat loc abaterll s11 tie zultat, dupA dl. plenJpotenţlar al
plebiscit, pe principele Carol-Lud o- r etrasli. Comisarul Porţii va fi Turclel.nu ar putea f1 atlruJ deett prln
Vic de Hobentollern-Sigmarlngen, tnsoţlt de delegaţii reprezentantilor ooupaţlunea prlnolpatelor; totutl gu-
sub numele de Carol I , exprimaţl spe- din Constantinopol, cu care el va vernul otoman, vrtnd ai dea o nouA
ranta el numJrea Alteţei Sale ar proceda Impreuna. şl de comun acord. dovadă de splrltuJ său de eonollta·
obţine tnvolrea p l enlp otenţiarllor tn- Dacl!. nu se va da ascultare acestei ţlune, a tnsi\rclnat pe Safvet pata
trunlţl tn Conterlnţl la Paris. Con- recla.ma ţluni, comisarul Porţii şl si declare ci Poarta e dlspual a IAsa
form cu dorin ţa ce mi-aţi exprlmatJ delegaţii vor face cuno~cut domnului ConferJnţel tlmpul de a eluta, tn ter-
am adus comunicarea d-voastra cA., avtndu-se In vedere refuzul de a menul cel mai scurt posibil, un alt
la cunoştinţa reprezentanţilor ma- se supune, se va avlza la lntrcbuln- miJloc care aă poatA duce la ţinta
rilor puteri şl el au rost de plrere cA. ţarea mijloacelor de constringere. ce este de at1n&, adicA la retragerea
era cu cale de a se rererl la declaraţlu­ ln acest cat, Sublima Poartll. se va prlnolpeluJ Carol ,1 Ja e~ceutarea
nea cu data de 2, care aminteşte cA. Inţelege rl1ră tottrzlere cu reprezen- tratatelor.
atrlbuţlunea Adunlirll e de a numi tanţii puterilor garante la Constanti- Dl. plenJpotenţlar al Franţei, r e-
un gospodar şl el ea nu poate sA. nopol asupra mlsurllor ce se vor lua". zumtnd cele douA comunicAri ce
aleagl decit un p~mfntean . Con fe- Astfel este, dup~ dl. plenipotenţiar s-au fll.cut Conferinţei, zice c~ dl.
rinţa a decis, In consecinţă, tn şe­ al Rusiei, calea prescris~ de o stlpu- plenipotenţiar al Rusiei propune tri-
din ţa sa de la 17 ale acestei luni, că Jaţlun e Internaţională . El o re- miterea unei comlslunl In principate,
ea nu poate recunoaşte validitatea co man d~ celei mal serioase a- In timp ce dl. ambasador al Turciei
alegerii prlncJpelul de Hohenzollern tenţtunl a colegilor săi şi crede cl1 lasa. a se Inţelege cA. recurger ea de-a
şi m-a tnsA.rclnat de a vll. ln ştll n ta s-ar putea evit a compllcaţluni mal dreptul la Intervenţia militar~ ar
de hotlirtrea sa. Primiţi etc., et c. grave, dacl s-ar face cunoscut guver- trebui sll fie lntrebulnţată din capul
Fllcut la Paris. ln 25 mat 1866". nului stabilit de fap t In acest moment locului.
la B ucureşti că nu trebuie sl1 se bizue Dl. plenJpotenţinr al Turciei, la o
pe o lngldulrc nesnrşltâ. Prln ur- Interpelare a d-Juf comite Cowley,
Protocolul X din mare, este indicat a se trlmtte fn declar~ că trimiterea, mal tntti, la.
23 mai/4 tunle 1866 prJnelpate Ull eomJsar otoman tl Bucureşti a unei comlsluni 1 se pare
delegaţi al reprezentanţJlor puterUor preferabil~ şl că se uneşte cu propu-
DL plenJpotenţlar al Frantei amin- garante la ConstanUnopol, care ar U nerea baronului de Budberg.
tn.sirctnaţt a reclama anularea acte- Dl. pleulp otenţJar al Prusiei con-
teşte cA. şedi nţa
de azi are 1oc dupl
cererea d-luJ ambasador al Rusiei. lor Uegale care au conferlt puterea si deră cele douA moduri Indicate ca
Dl. baron de Budber« spune cA. prlnolpelul de Hohensollem. Respon- tiind In fond aceleaşi, eliel ţlntesc la
guvernul du, cârula f-a dat socotealA. sabilitatea Con ferinţei este direct acelaşi scop.
de retoluţtunea luati In şedinţa de angajatA, ca m!isurlle de luat pentru DJ. plenJpotenţlar al Austriei se
la 25 mal, f-a dat ordin a declara cA. nu a face s!!. di spară acrasUl cauzl1 lntreabli ce s-ar Intimpla dacă comi-
considerA. ca lndestullltoare Unla de de lngrljlrl şi de tulburlirl să fie grab- sarul şi delegaţii trimişi la Bucureşti
purtare adoptatl!. faţA. de luarea tn nice ş i eficace. nu vor fi ascultaţi? E Important a
stl!.ptnlre a puterll de cAtre principele Dl. plen ip ote nţia r al l\larll BrltanU prevedea aceasta şi dl. de 1\letternlch
Carol de Hohenzollern. Ins tru cţi u- tntrcabll. pe dl. bat:.on de .Dudberg se con formă instrucţiunilor guvernu-

12
lui du, e mlţtnd plirerea câ ar ti lucru l sli se producll o atingere la chiar tn Interesul Porţii tnseşl de a
cu cale a recurge, In acest ca ~. la drept ul de suzeranitat e al P orţii, sau nu prlpl nimic. Dacll se lnttmplll ca
mlisurl de constrlngere. Pe de o cll t urburllrl Interne sli lzbucneaseli, purtarea noului principe sl tle res-
parte Conferi nţa, constattnd tncă sau eli. dezordi nea şl anarh.la sll tur- pectuoasA tat iJ. de Turcia şi proprie a
o dab. Uegalltatea alegerll principe- bure t ara : el bine, atunci s-ar In ter- asigura mentinerea llnlşte l , dacll. el
lut de Hohenzollern, a hotlirtt că veni. l>entru ce, deci, s!i nu se aştep­ guverneazA bine, n-ar fi deci cu
agenţii reztd en ţt la Bucureşti nu vor t e un act violent, material, o agre- putinţA mal ttrzlu pent ru Poartă a-1
lntreţlne nici o relaţlune otlclalll cu siune tn strrşlt contra bunei ordine rec un oaşte , de a-1 acorda Investitura
noua ctrmulre ; pe de alt li p?rte, sau suzeranltlitll Porţll ? A Interveni tn co ndlţlunlle stlpulate de tratate?
ctteva puteri par a se pronunta In mllltlireş te astâzl, este a crea o tur- Dl. plenipotenţiar al Ru81el contes-
contra orlelirei In terven ţii militare burare matertalâ, ale elirel conse- tll acest mod de a vedea, tn numele
din partea Turciei. Cu t oat e acestea, ci nţe stnt Imposibil de prevllzut, vrtnd puterilor megl eşe .
tn punct ul In care au aJuns Iucrurlle, să se reprlme numai o t urburare sim- Dl. comite Cowley adaugă eli. nu
n-a ramas decit a se pleca tn tata plu legata. ptnli acum. vede Interesul ce ar putea avea aces-
rezultatului vot ului Adunll.rlt din Dl. p l on lpotenţtar al MarU Drltanil t e puteri de a continua să respin gă
Bu cureş ti sau a recurge Ia măsurile zice eli aderll la consi d eraţiu n ile pe principe, daeli el ar t ace binele
de const ringere, pentru a tace sll pre- prezentate de preşedi ntele Confe- principatelor şi ar asigura menţi ne­
cumplineaseli hotlirtrlle Conferinţei. ri n ţei ; ele stnt, dupll p!irerea sa, de rea bunei ordine. Ctt despre pro-
Dacll puterlle n u Iau aceastli ulttmll naturii a satisface pe Sublima Poartll punerea floutll de dl. plen i potenţiar
cale, vor trebui sll se resemneze a ve- şt pe membrU Conferin ţei. al Rusiei, comltele Cowley, după
dea autoritatea lor cu t ot ul nesoco- DI. pleni potenţi ar al Turciei nu d eclara ţlu n lle prezentate de dl. pre-
titll şi sll. renu nţe de aci Inainte a lmpll.r tll.şeşte aceastll oplnlune şl şed inte al Conferinţei, o conslderl1
exercita tn principate I n fluenţa colec- zice eli e vorba de a asigura executa- ca tmposlbllll ; el socoate Inutil a
tlvll, pe care le-o atrlbue tratatele. rea tratatelor. referi despre ea cur ţii sale.
Dar, tn acest caz, fiecare putere, dupll Dl. plenipotenţiar al Ruslel lntreabll Dl. pleulpoten$lar al Ruslel, dupli
pll.rerea guvernului austriac, ar t i In ce ar deveni, tntr-un astfel de sistem, cererea principelui de Metternlcb,
drept a lucra Izolat ş t a lua taţll de dreptul curţil or garan te. zice eli. nu-l este posibil a referi guver-
Moldo-Valahta atitudinea pe care Dl. com lt~ Cowley rllspunde eli. nului sllu asupra cestlunel de opor tu-
I-ar comanda-o propriile sale Interese. dlscutlunea est e numai asupra ces- nitate. E l se va m!l.rginl a da socotea-
Dl. plenipotenţiar al Franţe! ol· tiunef de oportunitate; In principiu, lll despre ceea ce s-a zls tn şed l nţl.
~ş te o depeti telegraUeA, a elrel nu se Interzice nici o acţiun e; din E l e dator sll tacă sll se preslmt ll bo-
copie 1-a fost transmlsl de consiliul contra, se rezervli de a lucra tn urmll tll.rtrea fuvernulul sllu ; el crede el
francez dln Bucurettl. AceastA depet i dupll. tmprejurllrl. guvernu sll.u se va retrage din Con-
aalresati de principele Carol agentului DI. p teulpotenţlar al Rusiei cr ede ferlnţli . Dl. baron de Budberg tm-
84u d1n Cont tanUnopol, declari , dln eli. Con ferinţa nu poat e refuza Tur- pllr tllşeş te dealtmlntrelea oplnlunea
contrA, hotlrtrea sa de a menţine clei exercit area dreptului ce-l apar- exprimatll mal tnalnte de principele
neatlnse drepturile puterll suzerane. ţi n e. t n ceea ce-l priveşte, faţll. cu de Metterntcb tn ce priveş te liberta-
DJ. plenipotenţiar al Pruslel obser- oplntunlle contrare cu a sa, t rebuie tea de a lucra l~ol at, libertate ce
viJ. el tn realitate nu extstll dectt sll rezerve hotllrtrlle cu rţii sai ~ şi ar trebui, tn mod eventual, sll apar-
un singur Interes care trebuie sli nu ştie plnll la ce punct va ti posibil ţl nll puterilor m egl eşe .
preocupe Conterln ţa : acela al s uze- Rusiei sâ continue a lua parte la DJ, pl enipotenţiar al Aut trlel decla·
ranltllţll Turciei. E l aminteşte diver- Co nferinţe. riJ. cll guvernul sllu, tllctnd rezerve
sele modlflelirl ce s-au tllcut tn starea Dl. p lenlpotonţlar al Franţei rlis- In aceastll prlvintll, n-are nicidecum
organlcll a principat elor de la 1858 punde d-lul de Budberg eli Interesul dorinţa a se atla In obllgaţlun ea
Incoace ; toate au fost pe rtnd accep- esenţial , capital, rezldll. tn cestlunea de a exercita aceastll acţ i une Izola-
t at e şi numai ctnd a fost vorba de suzeran ltilţ ll , care este aceea a Int e- tii.. !n ceea ce priveş te cestlunea de
principele strlUn, a tnceput a se tace gri tăţii I mperiului otoman. Pentru oport unitate, el nu o poate lua decit
Impotrivire. Cu t oate acest ea, Inte- rest, nu există dectt o cestlune de ad referendum.
resul unle pe care-I are E uropa alei opor tunitate. Este abatere şi aba- DJ. pl enipotenţi ar al Franţei rezu-
este respect ul su~eranltll.tll Intru attta, tere; este vorba de a se ştl daciJ. ceea meazll pe scurt dl scuţlunea şl con-
Intru ctt implleli prlnclpiul Integri- ce se produce e destul de grav, dacll. chJde ~ictnd cA, tn ceea ce p riveşte pe
tăţii I mperiului otoman . Pentru ce, prezint A un pericol dest ul de Iminent, Franţa , el nu se poate asocia la mll.-
deci, siJ. ne opunem principelui s trăi n, pentru a t rage dupâ sine o ocupattune surlle propuse. Expllctndu-se apoi a-
din moment ce acest a se supune suze- arma\ll. A recurge la aceastll mburli. supra rezervei prezentate de dl. ple-
ranl tllţli? ext remll, tn acest moment, ar t i sll nip otenţiar al Austriei , aminteşte
Dl. plenipotenţiar al 1\f arll Drltanll, se producll tn principate dezordinea dreptul curtilor garant e ş i pe acela
exprlmtnd regretul oă Poarta nu a mat erlalll. _Dl. Drouyn de Lhuys nu al Franţei tn particular. Oricare ar
eliutat, tneli de la originea evenimen- exclude dealtml ntretea, o repetâ, rt forma tn care atnt d.e~bltu&.e ees~
t elor, sâ se tnţeleagll alrect cu guver- cazurlle tn care ar tl tn adevlt· cu tlnnlle care tn&.ereseasi OrtentuJ,
nul provlzorluJ Satvet paşa rllspunde cale a lntP.rvenl. fl e prin miJlocul unel Conferinţe 1au
că guvernul sau a Incercat, dar tllrll D·nll plentp otenţlarl al Rusiei şl altmintrelea, Franţa lfl pia&reui
succes; p oate el comlslunea ce s-ar Turotet observ:L cll trat atele tac un şl menţine dreptuJ alu de a 1e amea-
trimite tn principate ar putea obţine t ot şi eli. nu este permis a le viola teea tn aceste ataeerl , 1 de a partl·
u n rezultat mat bun, tntrebulnţtnd tntr-un punct mai mult dectt tn- clpa la regularea lor. Ea a cumpira&
mJJ}oace de convingere. tr-altul. acest drept destul de scump, pentru
Dl. plenip otenţiar al Italiei obser- DJ. de Budberg adaugiJ. eli. tratate- a nu voi si renunţe la el.
v! ciJ. nu e de tlicut otel o lluzlune le nu stabilesc punct de deosebire Dl. plenipotenţiar al A.uttrlel co-
despre ceea ce s-ar putea aşt epta de tntre turburarea materlalll şi turbu- munic! Con ferinţei o depeşl de la
la trimiterea delegaţllor. Aceasta rarea legalll. dl. minist ru al Afacerilor Strlllne al
ar duce la ocup aţlune . Aceastll mll- Dl. plentpotenţlar al Pruslel rlls- Austriei, dln care rezultli cll curtea din
surll ar ti tllrll lndolalll conform! punde cll drept ul absolu t nu est e Viena aderll, cu oarecari rezerve, la
cu dreptul, dar guvernul sllu e de contestat ; d lscuţt unea este asupra propunerea de a Intinde ptnlla Brlll-
pllrere cll nu ar fi oportunll. op or tun ltllţll unei mlisurl prevllzute, la autoritatea Comlslunel E uropene.
Dl. plenipotenţiar al Franţelt re- o ştie , dar care oterl pericole grave . DJ. plenipotenţiar al Turclel zice
venind a1upra acestor preceaente Ctt despre trimiterea unei comlslunt el guvernul siJ.u nu vede motive
observatlunt, slee ci mal tnttl era o la B ucur~ştl , el nu se poate asocia la tndestuliJ.toare pentru a aut oriza
eesUune de drept. Conferinta a pus-o aceasta . I n t ot cazul, el ar t rebui sll asupra acestui punct o abat ere
Intrucitva la adApost, dtnd asupra refere curţii sale. de la stlpulaţl un lle Tratatului de
ace1tu1 pune& o completi sattstacţtune. DI. plentpotenţtar al Ruslel zice Paris. E l crede câ, cu atit mal putin
A.eum, cade-se a merge mal departe, eli In ocbll Rusiei oportunitatea poate adera la propunerea comite-
a pune ace1t drept, a1tfel recunoscut exlstll t ot aşa de bine ca şt dreptul. lut Cowley cu ctt ea ar putea aduce
tl ocrotit, aub proteoţlunea torţe! Dupll piJ.rerea sa, n-ar putea fi de- atingerea dt epturllor Comlstunel Rl-
materiale 1 O astfel de ml1uri n-ar zordine materiali. mal conslderabllli veranef In care sint Interesate alte
putea U puti In execuţie firi vinare dectt aceea de a vedea nesocotlndu-se tllrl, nereprezentate tn ConferinţA .
de linge tl dl. plentpoten$tar al Fran· netncetat şl nepedepsit dl soozlţlu­ l>rln aceste conslderaţtunl, pe care
nlle tratatelor şl hotllrlrlle Conferinţei . Co n ferinţa va binevoi să le aprecieze,
ţel crede ci nu existi o hotirtre mal
rea decit aceea care aduce un asemenea Dl. plentp otenţlar al 1\farJl DrltanU Sublima Poartli se vede tn obllga-
resultat. Prin urmare, n·ar U deett un recunoaşte tmpreunll cu dl. de Bud- tlunea de a declina propunerea Males-
cfttlg amtntnd eestlunea, ei ol nu e berg gravitatea acestor abateri, dar tlltll Sale britanice.
vorba de a o da la o part~ tn mod trebuie luat seama ca remedlul la l>l. plenipotenţiar al Rutlel zice
detlntttv tl pentru totdeauna. I n ade- care se recurge sl1 nu fie mal rll.u eli se asoclazl tn Intregime la acest
vAr, principele, astllzl In stApinirea dectt râul. !mpotrlvlroa la o lnter- mod de a vedea.
puterei, poate tnttmplna obstacole venlre va fi foarte energică, nimeni DI. plenipotenţiar al Franţei slce
care sll-1 aducă căderea; poate ajunge nu se poate tndol de aceasta ; est e oi t ot ce a·a propus orl a-a sugerat

13
lmpllci tn fond oeupaUunea mllltarl
a principatelor. Firi tndolali, Confe-
rinţa nu se va mlra oi -guvernul tmpl.-
Intrevederea principelui
ratulul se araU puţin favorabU aces-
tei ldel. Plentpot~nţJarul MatestiţU
Sale nu tl·a ascuns urmirlle llntel
CU COiilltele de Bla k
de purtare adoptaU de ConferinţA tl
tl·a permll a. spune, tnci d1n prima tn cursul dimineţii zllel de 7/19 aprilie, conslUerul de Legaţlun e, de Keudell
sl, ei hotirtrlle sale vor aJunge nece- se prezinta. principelui Carol, penti'U a-1 ruga din partea preşedintelui de Con·
sa!'mente la oompllcaţtunJ extreme. slllu, oomltele de Blsmarck, ai vini la dtn.aul, fiin d Impiedicat a I eşi dln odaJa
Totllfl, legati de tratate, Franţa ..a sa prin o durere de picior.
asociat la resolu$1un1 care aveau de Principele Carol se anunţll. pent ru ora 1 dupll.-amtazll..
obiect a da satfsfaoUune dreptului, Comlt~le de Blsmarck a primit pe principele Carol zicind : ,.Am rugat
In ordinea faptelor monle. Acum se pe Alteţa VoastrlL a veni sll. mA vadll., ca sli discut sincer şi deschJs cu Ea,
fac propuneri care cer lntrebulnţarea nu ca om de stat, el ca amtc şi sfetnic, daclL pot lndrll.znl sa. tntrebulnţez
fol1el. El bine, tnalnte de toate, e aol aceastl expreslune. Stnteţi alea principe de o naţiune IntreagA., cu unanlml·
o cesUune de apreciere pollttci, pe tatea voturllor: urmaţi acestei chemirll .!Uergeţl de-a dreptul tn ţara asupra
oare Conferinţa tn tnţelepclunea sa eirela alnteţl chemat a domni".
trebuie ..o examineze, puntndu·se d1n Principele a rAspuns clL aceasta este peste putintA fArl tncuvtlntarea rege-
punctul de vedere al oportunltAţU. luP, şeful suprem al famlll el şi şeful sll.u suprem miHtar , d eşi e aplecat spre
Poporul moldo-valah e astizl Intr-o aceasta. Idee şi sl mţeşte destul curaj de a lua această hot lrtre.
stare de 1ureaoltare naţionali: el 1e va
aplra In contra intervenUel trupelor ,.Cu atit mal mult atunci! zise m i n istrul-preşed inte. In acest caz nu aveţi
turoe,U; lupta pare inevltablli. Stn· trebuinţi de tnouvtinţarea directi a regelui. Cereţi regelui un concediu, un con·
gele orettln va curge ; cine ttle efec- oedlu pentru stritnltate. Regele e destul de fin, U cunosc prea bine. El Vi va
tul ee va letl d1n ace&~ta asupra celor- tnţelere tndati tl va pricepe intenţlunea. Atari de aeeatta, U sclpaţl prin ace1t
lalte populatlunt crettine d1n Imperiul :nrljloo de obllgaţlunea de a lua o hotirtre, ceea ce U va f1 foarte plicut, deoarece
otoman 1 'Vor fl poate riteoale tl poUttcette 1ue mllnlle legatel Din strlJnitate veţi da demlslunea Voa1tri dln
atunel ce va face Poarta 1 Va cere armati tl Vl veţi duce tn cel mal atrict incognito la Paria, unde veţi cere
1pr1Jlnul puterllor orettine tn contra lmpira,ulul Napoleon o audlenţi secreti, pentl'u a-1 expune vederUe Voaetre,
orettlnllor 1 Cine nu vede toate perl· ou rugimintea ea li se lntereaeze de afacerea Voa1tri tl al o apere pe Ungi
colele unel a1tfel de 1ltuaţta:nt. mal celelalte puteri. Iatl dupiL părerea mea, singurul chip &l mijloc de a lucra In
alea tn lmprejurlrlle lm.lnente ce aceastl afacere, daca. Alteţa Voastră gtnde şte In adevlr sa. prlmeaaclL co-
preocupi ata de profund Europa 1 roana In cestlune. Dar daci afacerea vine mal lnttl la Conferinţa din ParJ1[
De altmintrelea, ~ Inconvenient ea nu va tirlgina lunJ, el anl tntregl. P ut erile cele mal Interesate Rusia &
este a aştepta? lnchlpulţl-vl el Poarta, vor protesta tn chipul cel mal hotAritor In contra alegertl Voastre :
principele de Hohenzollern tnttm- Franţa, Anglia, Italia vor rt de partea Voastr!i şl Austria va lntrebulnţa
plniL la rtndul alu piedici pe care nu toate mijloacele pentru a face si!. cadă candidatura Voastrl!.. Totutl, nu e
le poate tnvtnge, el guverneazl rlu, mare lucru de temut dln partea aceaata elot am de gfnd 11 dau de lucru •
sau el fa~ acte contrare datoriilor Austriei pentru oftva ttmp•. ln ce priveş te Prusia, ea dintre t oate puterile
sale eltre PoartiL; dinsul va eldea sau are o sltuaţlune grea şi ea s-a tinut Intotdeauna departe de cestlunea Orien-
se vor putea lua faţl de el ml8uri de tului, din cauza sttuaţlun el sare politice şi geografi ~ şl n-a flcut decit sll-şl
constringere; dael, din contra, el exprime votul, In ConstUul marilor puteri. In a~st caz particular._ va trebui,
clrmuteşte bine, "ttacl dl suzerani- ca ministru-preşedinte pruslan, s! m! pro nun ţ In contra Voastra, oricit de
tlţll Porţlt, Intereselor de bunl ordl· greu mi-ar veni aceasta, cl ei n-aş putea tn momentul de faţl sl provoc o
ne &1 de linişte, satlsfacţlunlle şt r upturi cu Rusia, nici sA pun tn Joc Interesele noastre de stat, dlnd prefe-
garanţiile dorite, n·ar putea el 11!-şl rln ţi1 la Interese de famili e. Daci1 Alteţa Voastra. va lucra din propria sa por-
at raglL bun lvoi nţa curtilor garante nire, regele ar I eşi dintr-o sltuaţlu ne p enibilă şl stnt tncred tnţat c4 n-ar fi
&1 put erei suzerane &1 al merite a fi nefavorabil acestei Idei, pe care aş t i gata si!. 1-o comunic verbal dael ml:.ar
recunoscut de ele? Dreptul este plzlt fa~ onoarea unei vizite, deşi nu poat e ca şef al familiei sa. dea lncuvllnţarea
&1 se poate aştepta !lLrlL teamiL ca Sa.. Odati Alteţa Voaatrl tn RomAnia, ceatlunea va U ourtnd resolvatl, olol
acest drept al tte prlmejdult; pe Europa va sta tn faţa unul fapt tmplinlt ,1 afacerea va lntn atunci, tn parte
cind o Intervenţie mllltarl va des- rezolvati, la Conferinţa din Parii. PuterUe mal de-aproape lut-ere1ate vor pro-
chide uşa la cele mat periculoase even- teata J dar proteatul va rimtne pe hlrtle tl faptul nu va mal p11tea fl revocat!"
tualltlţl . tn ceea ce-l priveşte, gu- Dl. de Blsmarok nu admite o b lecţl un ea principelui Carol el Rusia ''
vernul tmplratulul n-ar putea sl Poarta ar putea recurge la ofensivă . "Cele mal grele consecin ţe ar putea rezulta,
se asocieze la aceastl propunere. mal ales pentru Rusia, din tntrebulnţarea acestei mAsuri. At efitul lnli pe
Dl. plenipotenţiar al Ru1lel crede Altefa Voa1tri ca, Inainte de plecarea aa, sAserie o acrtaoare autorrafi tmpira-
el poate Intreba pe dl. Drouyn de tulu Rullet, tn care aţi 1pune ci conllderaţl pe Rwla, oa cel mal putemto
Lhuya care ar fl fnttnderea practici al Voatru aUat, ou care la ttmp veţi putea resolva marea ceetlune a OrlentuluJ.
a dreptului, dacl se exclude orl~ O aUanţi de famllle, care ar trebui ai Ue puei tndati l:n lucrare, Inci V·ar per-
mllsurl de constringere? Clt pentru mite li glll~ll:n Rusla un mare 1prljln". .
Rusia, In calitatea sa de putere me- La tntrebarea prinelpelut Carol, ,.care ar fl atit udinea Prusiei taţii. de faptul
gleşl, ea are Interese particulare, care lmpllnltl" dl. de Bllmarc.lt declară : .,Nu vom putea face alta de olt a recunoatte
nu 1-ar permite sA aştepte, a•a precum faptul tmplinlt tl a arlta pentru afacere tot tntereeul noetru. Hotirtrea Voaltrl
propune dl. plenipotenţiar al Fran- curajoaai va gltl dealrur atot o primire favorablli".
ţei. Dael a-ar vedea el prhlclpatele Prtnelpele Carol a Intrebat atunci pe dl. de BJsmarck: .,daci el lnsu,l
ar fi dispuse al tntre pe cll normale, personal tl ata.tuleşte a primi coroana, sau dacii e de oplntune a Ulsa ali. cadă
aceasta ar f1 tndreptiUtlt lnli dln afa~rea cu t otul".
contri, d1n sl tn sl ele &ind a le Inde- RllpUDiul dat e urmlltorul : ,De n•&f f1 pentru afacere, nu ml·at U permt1
pArta mal mult de ace1te cit. a-ml exprima plrerea aaupra ceetlunll. Soluţlunea ce1tlunlt prln faptul lmplt·
Dl. plentpotentlar al MarU BrltanU nJt eate dupi m.lne cea mal ferlcltl tl pentr11 Vot cea mal onorabili. Ce-aţl
declari ci le unette tn totul ou modUl pierde, chiar tn cazul cind n-aţl reuşi ? Slt uattunea Voastrll. tn casa Prusiei ar
de a vedea al d·luJ. pretedlnte al Con• riLmlne aceeaşi . V-aţi Intoarce tnapol acl, şi 'V-aţl putea amlntt Intotdeauna
ferJ.nţeJ. Oh deapre tnb'ebulnţarea mi- cu plll.cere o Incercare, care nlclodaU. n-ar putea sA. VII. tle tmputatll.. Dar dacl
reuşiţi - ceea ce cred - aceastA solu\lune poate sl va. dea foloase tncalcula-
lurllor de coutrtqere, el elte convlnl blle. Stnteţl ale• de unantm1tatea unUi tntrer popor J rilpun.slnd la acut apel1
ci, mal alea In tmpreJurlrlle actuale, dttlga•l d1n capul loculullnorederea naţhmll tntregU".
ele ar putea da n~re la cele mal La oblectlunea prlnelpelul Carol ,.clL nu are o Incredere absolutA tn acest
mart pericole fl aprinde rbbolul tn ~ot, pentru el s-a dat prea repede", dl. de Blsmarek răspunde In aceşti t er-
Orient, ceea ce n•ar llpll ti 1e tnttm· meni : .. Garanţia al gurii o puteţl primi de la deputaţi unea care trebuie al viniL
ple daci •·ar recurge la ocupaţtunea curtnd, şi pe care n-o puteţi primi pe t eritoriul pruslan: de altmintrelea nu
m.Wtari a principatelor. Prin urmare, voi tnttrzla a ma. pune la Berlin In relaţlune cu afentul romtn de la
e mal bine a amtna o astfel de mAsuri Paris. Dupi ce am aflat el ~pirat~ Napoleon dorette 1 ounoasci vederile
no&~tre, am comunicat sub dhcreţlune aceastA Idee ambasadorului francez,
tl a a,tepta. Dl. comite cowley se Benedettt tl acesta ml·a declarat el tn Franţa s-ar pune la dlsposlţlunea Voastri
pronunţA In conb'a trlmlterel de de- un vaa pentru a tntreprlnde, de la ~Iart111a, cllltorla tn Bom&nta; dar ml se
legaţi ca tl tn contra ocupaţlunel ml· pare preferabll a utUba un' vapor obl.tnu1t, pentru ea aatlel afacerea ai rimlni
lltare. Prezenţa delegatllor la Buou· ou totul aecreti".
rettl ar U, dupi pArerea 1a, firi folo1;
el n•ar veni acolo deett pentru a fl 1 Wilhelm I viitorul tmplrat al Germaniei (i871).
martorU unet lupte •tnreroaae tl • Aluzie la rlizbolul ce urma siL ln~apll. curind Intre Prusia şl Austria (i866),
tnvequnate. soldat cu tnfrtngerea acesteia din urml.

14
pentru libertate

EAMU
or. ILIE CEAUŞESCU

In ultimele decenii ale secolului XVIII preţioaal la allblrea Imperiului otoman fi


ti la inceputul sec. XIX, in condiţlfle descom- Ia atlvlllrea expansiunlf lui.
punerii leudallsmulul in ţlrlle romlne, a Pagini glorioase a-au inregistrat fi In
crescut Intensitatea luptei de eliberare sociali lupta maselor populare pentru eliberarea lor
ti naţionali a maselor largi populare. Lupta sociali. lnce;utul sec. XIX a fost marcat de
de eliberare naţionali de sub dominaţia oto- puternice mltclrl revoluţionare fi rlacoale
mani a-a materializat prin participarea volun- ţlrlnettf, dintre care cea mal violentl fi cu
tarflor romlnl la rlzboaiele duse impotriva urmlrl profunde a fost revoluţia din 1821,
Porţii ti prin rezistenţa masivi a maselor condusi de Tudor Vladimireacu. A urmat apoi,
impotriva lncuralunllor organizate de trupele Intre anii 1823-1828, o aerle de mltclrl ţlrl­
otomane neregulate tn ţlrJle romAne. Luind nettl• Cea mat puternici dintre ele a fost
parte activi la lupta contra dominaţiei Porţii, a ceea din 1826, condusi de Simion Mehedin-
voluntarii romAni au adus o contribuţie ţeanu fi Ghlţl Cuţul.

lucrurile nu s-au petrecut aşa. Podul Grosului, moşie ce apar-


U leul lui Tudor Astfel, pe timpul domniei lui ţinea Mănăstirii Tismana. Des-
tntnl dreptate Caragea (1812-1818), corpul toinicia dovedită de el tn
de J?.anduri a fost dizolvat. războiul ruso-turc amin-
Privilegiile ctştigate de aceştia, tit, popularitatea · pe care
Simion, fiul lui Petru Mehe- ca rezultat al participA.ril lor şi-o ctşb~ase tn funcţia tnde-
dinţeanu, s-a nă.scut tn loca- la răzqoi, au fost anulate, fapt plinitl Şl Increderea pe care
litatea Cerneţi, fosta reşedinţl ce i-a nemulţumit adtnc. 1-0 acorda Tudor Vladimirescu
a judeţului Mehedinţi. A văzut In anul 1821 lupta maselor au făcut din el un colaborator
lumina zilei !nainte de 1790, pentru dreptate socială şi li- de nădejde tn organizarea re-
clei tn timpul războiului ruso- bertate naţională s-a tran- voluţiei .
turc din 1806-1812 avea sformat tn revol uţie, a cărei Din momentul tn care s-a
cel puţin 18 ani, numA.rtndu-se conducere a avut-o Tudor Vla- dat semnalul ridicării la luptă
printre membrii unităţilor de dimirescu, adversar hotărtt al la Podul Grosului, ca şi tn
voluntan români {panduri) care rînduielilor boiereşti şi al domi- celelalte localităţi (Padeş, CA.r-
au participat la lul'te alături naţiei otomane, un reprezen- buneşti, Băileşti) au tncel?ut
de ruşi. Primii am de viaţă tant de seamă al năzui nţelor să se adune pandurii . Sim1on
şi i-a petrecut la Cerneţi, poporului. Cuvintele Proda- a avut de rezolvat tn această
stabilindu-se apoi tn localita- maţiel de la Padet s-au rlsptn- perio adă probleme complexe :
tea Podul Grosului, situată la dit ca fulgerul, mai tnth tn hrănirea şi adlpostirea celor
cea. 40 km de Turnu Severin. localităţile Olteniei, iar apoi veniţi, organizarea, completa-
De la această comună a primit la răsărit de Olt. Mii de pa- rea armamentului, instruirea
porecla de Podeanu, pe' care o trioţi s-au î ncadr at tn marea luptA.torilor. Timp de apro-
găsim menţionată deseori }n armată a răsculaţilor. Printre ximativ o săptămtnl, ctt for-
acte. aceştia se afla şi Simion Mehe- ţele conduse de Mehedinţeanu
La terminarea războiului, Si- dinţeanu, unul dintre cei mai au stat la Podul Grosului,
mion împreună cu ceilalţi pan- aprop iaţi oameni ai lui Tudor şi această activitate s-a desfă­
duri s-au inapoiat la vetrele cumnat al său. şurat tn cele mai bune condiţii.
lor cu speranţa el de acum In perioada de pregătire a La 30 ianuarie grupul condus
înainte vor avea o viaţă mai revoluţiei, Simion a Indeplinit de el a tnfrint la Timna, sat
bunA., mai omenească . Dar funcţia de isprăvnicei al moşi ei pe Valea N usineşti (la 37 km

15
Chipuri de panduri. Desene A nca Drucan, dupcl o aravurd d8 epocd

de Turnu Severin) ceata de Tudor pentru a impiedica pe meni care aveau un moral ri-
150 oameni ai Sp!tăriei, con- boieri să fugă şi s! se desolida- dicat şi o hotărtre de luptă
duşi de vistierul Constantin rizeze de el. nestrămutată - s-a angajat la
Crăiniceanu, care încerca s! La 15 m a i, trupele otomane Slatina intr-o l uptă aprigă
se opună r!sculaţilor. Crăini­ care in vadaseră ţ ara , au aj uns împotrivaotomanilor. Luat pe
ceanu a fost prins, iar ostaşii la Copăceni, iar tabăra celor neaşteptate, duşmanul a fost
au trecut de partea răsculaţilor. 5 000 p anduri a p ornit sp re bătut şi pus pe goan ă. Malul
De aici, Mehedinţeanu s-a în- Piteşti; Simion Meh edinţeanu sting al Oltului, de la Slatina
dreptat cu grupul său spre a primit ordin să asigure arier- spre nord, a fost eliberat de
Strehaia, unde s-a unit cu garda. sub stăpîn irea inamică. Pină
forţele sosite de la Pade~. După uciderea lui Tudor, la sosirea forţelor principale
După trecerea Oltulut, la marea majoritate a pand urilor, ale pandurilor, Simion a zădăr­
Slatina, oastea revoluţionară printre care şi Simion Mehe- nicit t oate tncercările făcute
a pornit spre Bucureşti. Si- dinţeanu , a u m a i r.ămas citeva de otomanii afl aţi tn zona
mion Mehedinţeanu a primit zile tn Piteşti, apoi au primit Drăgăşani de a pătrunde la est
misiunea să facă siguranţa co- indicaţi a de la conducerea de Olt. El a participat, de ase-
municaţiei Bucureşti-Rtmnicu eteristă să înc eapă deplasarea menea, cu pandurii săi, la
Vtlcea. Împreună cu cei 100 pe direcţia Piteşti-Făgeţelul­ luptele care s-au dat tn a-
pânduri călări ai s!i, el s-a Ctmpu Mare, cu misiunea de a ceastă zonă, la Corzu şi in
mstalat la Piteşti, unde a r!mas trece Oltul şi a angaja lupta alte l ocalităţi, după care. co-
ptnă la tnceputul lunii aprilie, cu forţele otomane aflate in ple şiţi de forţele duşmane,
ctnd a fost chemat de Tudor zona Craiovei. Căpitanului Si- pandurii s-au retras in Banat.
Vladimirescu la Bucureşti. mionMehedinţeanu, căr ui a i s-a
Scurt timp dup! aceea a încredinţ at comanda unei a- t Ut
fost tnsărcinat de Tudor să vangarde compu să din 175 oa-
păzească pe boierii Divanului, meni, i-a revenit rolul de a asi-
tnchişi la Belvedere 1 in casele gura deplasarea pa.ndurilor şi
La început Simion Mchc-
boierului patriot Dinicu Go- prevenirea unui atac prin sur- dinţeanu s-a stabilit împreună
lescu . M!sura fusese lu ată de prindere din partea ina micu- cu familia la Lugoj . Era con-
lui. D eşi redusă ca număr vins că va veni vremea cind
' Afcl se afiau fncblşl 15 boieri,
tmpreunl!. cu mitropolitul. avangarda - alcătuită dm oa- se va putea ridica din nou la

16
l uptă Impotriva nedreptăţilor. zarea şi pregătirea maselor din la incercarea de a cucer i mă­
Şi tntr-adevâr, în 1825, Si- ţară pentru a răspunde de năstirea pri n lu ptă. Ei s-au
mion a hotărît să pregătească indată la semnalul dat de mulţumit să o înconj ure din
o n o uă ridicare la luptă. a celor cond u că t on ; tnar marea unu i toate părţile, pentru a impie-
m ulţi şi oropsiţi, a tuturor număr cit mai mare de adepţi dica pe răsc u laţi să primească
celor nemulţ umiţi de nedrep- din Banat şi Transilvania; întăriri şi p rovizii din afară.
tăţile octrmuirii. In acest scop , pătrunderea in ţară - la mo- l n aceste condiţii, conducătorii
Simion a desfăşurat o muncă mentul ales - pe mai multe răscoalei au acceptat să ducă
neobosi tă, t rebuind să unească direcţii odată şi dezlănţuirea tratative cu comandanţii pote-
to ţi p andurii şi alte categorii răscoalei generale. Ca loc de rilor, prin intermediul lui
de nem ulţ u miţi pentru o acţiu­ incepere al răscoalei, de unde Strîmbeanu, fost vătaf al pla-
ne revol uţionarăcomună .Mun­ aceasta avea să se extindă iului Cloşani. pe care Si-
că deosebit de grea : refugiaţii apoi spre celelalte părţi ale mion tl cu noştea. S-au înţeles
se găseau răsptndiţi în nume- ţării, a fost ales judeţul Mehe- caMehedinţean u şi Ghiţă Cuţui
r oase oraşe Şl sate din Tran- dinţi. Pentru a face cunoscute să se ducă la Bucureşti "cerîn-
silvania şi Banat (Sibiu, Lu- maselor ţelurile răscoalei, con- d u-şi iertăci unea lor" de la
goj, Orşova etc.), iar pe de ducătorii ei au elaborat o domnitorul Ghica, după ce ii
altă parte, autorităţile aus- proclamaţie către popor "scrisă vor f i explicat obiectivele ur-
triace supravegheau cu străş­ tn spiritul proclamaţiei p u- mărite de răsculaţi. Li s-a pro-
nicie orice mişcare a revolu - blicate de Tudor". Esenţa aces- mis că, pînă la inapoierea lor,
ţionarilor români. teia este redată clar intr-un pandurii afl aţi la Topolniţa
Pentru a intra in legătură izvor contemporan: "impotriva vor fi asiguraţi cu hrana nece-
cu pandurii refugiaţi, Mehe- stoarcerii voievodului şi a jafu- sară.
di nţean u şi Ghiţă Cuţui, cel rilor slujbaşilor". Cei doi conducători au sosit
de-al doilea conducător al miş­ In mai 1826, s-a considerat in Capitală la 10 iunie. Dom-
cării ce se pregătea, s-au depla- că a sosit momentul oportun nitorul a refu zat să-1 primească
sat la Sibiu şi Braşov, unde au pentru declanşarea răscoalei, pe Meh edinţean u , trimiţîndu-i
organizat grupe din cite şapte­ căci "să vestise cu totul ( ... ] răspu ns că "el n-are nimic
opt oam eni. Spre sfirşitul anu- tn ţară la judeţul Mehedinţi de vorbit cu Simion, dar că
lui 1825, acţiu nea a ajuns in- cugetarea lor", iar cei care se dacă acesta avea să-i dezvăluie
tr-o fază înaintată. aflau refugiaţi dincolo de munţi unele lucruri o va putea face
Izbucnirea mi şcârii depin- erau gata de luptă. în scr is".
dea doar de găsirea unui mo- Intr-o noapte întunecoasă, Mehedinţeanu şi Cuţui au
m ent potrivit. Cei doi au in- Simion Mehedinţeanu, Ghiţă fos t închi şi. fiecare separat,
trat in legătură cu unii repre- Cuţui şi ceilalţi tovarăşi ai legaţi cu l anţuri de git, de miini
zentanţi ai maselor populare lor au ieşit pe rind - ca să şi de picioare. Ziua erau ţinuţi
din Oltenia şi chiar cu unii nu atragă atenţia autorităţilor i n celu lă, iar noaptea intr-o
boieri, n egustori şi slujbaşi din austriace din Orşova, îndrep- bise ricuţă cu ferestre zăbre­
rîndur ile refugiaţilor sau din ttndu-se spre Oltenia. Intre lite, care se găsea in curtea
ţară, n em ulţumiţi de domni- timp, in jurul lor a u inceput temniţei. Doi paznici vegheau
t orul Grigore Dimitrie Ghica. să se strîngă oameni din par- necontenit ca nimeni să nu
Ghiţă Cuţu i, "tnţelegind prin tea locului. ln cîteva zile, gru- intre tn legătură cu ei. Fiind
au ziri de la alţii" că serdarul pul lui Simion Mehedinţean u complet izolat, Simion nu cu-
Toma Brătianu din Piteşti şi Ghiţă Cuţui a . crescut la n oştea soarta tovarăşilor săi
doreşte s ă p ar ticipe la răscoală, circa 300 lu ptători. Dar "tn- l ăsaţi la Mănăstirea Topolniţa.
s-a dus tn oraşul u nde destulatele poter i" din slujba D omnitorul, dornic să pună
acesta se afla refugiat pen- stăpînirii, împreună cu plă­ capăt unor n oi acţiun i revo-
tru a sta de vorbă cu el. ieşii, numărtnd circa 200 oa- l uţionare, a h otărtt să pedep-
Brătianu 1-a asigurat pe Cuţui meni, au pornit in întîmpi- sească in tr-un mod "exemplar"
că el lu crează"cu stima şi sfa- narea răsculaţilor. O ciocnire pe capii răscu laţi. Doi arnăuţi
tul boier ilor români rămaşi la a avut loc tn apropierea riului I-a u scos din temniţa umedă,
Braşov şi (a] altor din boieri Motru, cu rezultate nefavora- cu l anţuri la mtini pe Simion
ce stnt in ţ ară, la B u cureşti". bile răsculaţilor. Au fost mulţi Mehedinţeanu . I n curtea inchi-
A rămas st ab ilit ca Ghi ţ ă ră niţi de o parte şi de alta. sorii se mai af lau, legaţi cu fiare
Cuţui " să-şi caute ( ... ] tova- Doi răsculaţi au fost omorîţi. la m tini, şi alţii dintre tova-
răşi , cit de mul ţi" ca să por- Capetele lor a u fost tăiate, răşii săi de lu ptă printre care
nească răscoala; ptnă atunci trimise la Bucu reşti şi aşezate şi Cb ţ ui. Atunci a tnţeles el ce
Brătianu " ti v a trimite adesea in faţa Agiei, pentru a t nspăi­ soartă a u avut ş i pandur ii săi,
vestire prin scrisori şi bani mtnt a masele şi a le determ ina pe care ti lăsase asediaţi in
cu indestulare ca să dea să n u se al ăture răsculaţ ilor . Mănăsti re a T op olniţ a.
celor ce vor primi să urmeze Urmtnd exemplul lui T udor D e acolo, cei tn chi şi a u fost
spre aceasta". Di scuţii cu Vladimirescu, care, tn 1821, duşi tn sala de ju decată. Gu-
Toma Brătian u a avut şi tra nsformase citeva măn ăstiri vernul se grăb ea să-i judece,
Simion Mehedinţeanu - care in locuri tntărite, Mehed i nţea­ deoarece stăpî n i i nu se simţeau
s-a deplasat şi el la Braşov - n u a pus mina pe Mănăstirea tn sigu ranţă nici du pă aresta-
pentru a se convinge de Topolniţa, pe riul cu acelaşi rea căpeteniilor răscoalei. După
bunele intenţii ale acestuia. nume, făctnd din ea o baz ă un p roces sumar s-a rostit
Planul răscoal ei a fost con- forti ficată. Faţă de rezistenţa senti n ţa: "Se hotă răşte să fie
ceput după acela al revoluţiei dîrză a răsculaţilor, urmări­ condam n aţi la moarte prin
din 1821 şi prevedea: m obiU- torii au fost nevoiţi să renunţe spî nzurătoare căp eteniile răs-

17
culaţilor, Simion Mehedinţea­ o execute. In ziua de 7 sep- nitiv pe ţărani. Dar măsurile
nu, ce a fost căpitan aposta- tembrie, Simion Mehedinţeanu sîngeroase luate cu scopul vă­
tului Tudor, şi Ghiţă Cuţui, şi Ghiţă C uţui au fost s.pinzu- dit de a prelungi existenţa
fiindcă ei au hotărtt să urmeze raţi. A doua zi, ceilalţ1 con- vechilor şi nedreptelor rin-
răul acesta: Aceşti doi să fie damn aţi au fost plimbaţi prin duieli n-au făcut decit să acce-
spînzuraţi la marginea oraş-ului tirg şi bătuţi, iar ulterior tri- lereze şi mai mult mersul im-
spre pildă altor asemenea lor .. .·~ mişi la ocnă . placabil spre pieirea definitivă
După ce au primit î ncu- In felul acesta, autorităţile a acestora.
viinţarea Porţii asupra sentin- credeau că şi-au asigurat li- Clasele dominante au sperat
ţei, autorităţile s-au grăbit să niştea şi au îngenuncheat defi- că ucigtnd pe capii răscoalelor,

TOMA
Toma Brl tlanu, vir de-al doilea al tatilullul I.C. Brlt lanu, a fost unul dintre boierii munteni care
au spriJi nit revoluţia de la 1821. ln 1825, acuzat de partici pare la o consp i raţie tm potrlva domnitorului
Grlgo re IV Gh lca (1822-1828), pentru a evita mlsurlle repr esive s-a refuaiat in Transilvania, stablllnd u-se
la Sibiu. A lei a fost vizit at de cltre Simion Mehedlnţeanu şi Ghlţl C uţ ul , clrora le-a promis sprijin moral
, 1 mate r ial fn vede rea unei noi rldlcărl la lupti.
Documentele pe care le publlclm in contin uare provin din Arh ivele Curţii din VIena. Stnt adrese
oficiale schimbate intre cancelarul Metternlch ,1 pre,ed lntele Cancelariei aulice transllvlnene, baronul
von Mlske, ,1 pre,edlntele auvernulul transllvlnean, baron ul loslka. Ele ev l denţlad lealtura dintre capii
rlscoalel din 1826 f i serdar ul Toma Brltlanu, ecou l pe care activitatea revoluţionarilor rom lnl refu al aţ l
tn Transilvania fi avea fn rtn d ul maselor. Au t orltlţlle habsbura lce ordonau mlsurl eneralce pentru curma-
rea acestei actlv l tlţl , me ratnd ptnlla ameni nţarea cu extrldarea lu i Brltlanu .
Nu se cunosc Tmprejurlrll e tn care acesta a nuflt d se. sustraal urmlrlrll poltţtel auatrlace ; fn •
18-40 se afla fnsl tn Grecia , unde , tn ace lafl an, a fi tncetat din vtaţl.
V. ŞIMANDAN
Lu m ln dţiel Sale Printre mijloace le de tmplin ire a acestu i scop
Domnului Cancelar al Casei. Curţfl şi Statului, se afll, flrl fn doiall , supravegherea adecvati a
Principele von Mettern ich comporU r ii ace lor supuş i turci care tn timp ul
ln ur ma interogatoriului solicitat de către gu- rl!coalei d in an ul 1821 s-au refug iat tn Transilvania
vernul vala h printr-un judecător penal trim is de şi au g~sit acolo o primire osp italier!.
principe le Valahiei la Sibiu ş i a eventualei extr!d!ri Se pare el tn rfnd urile acestor refug i aţi, care
a supusului t urc , serdarul Toma Br~t ianu, care de [ ... ) se abţin a se fntoarce tn patria lor, exist!
un t imp se afl~ tn Sibiu ş i e b~nu i t de l egătur i cu [ ... ] serdarul Toma Brltian u,careseglsea laSibiu,
agi taţiile ce izbucniser~ fn Olten ia, domnul preşe­ dar care, regretabil , de atunci a sclpat de sub
d inte gubern ial transilv~nean losika solicitl, în supravegherea po l i ţ i enească a mag istratulu i, este
scrisoa rea sa [ .. .] instrucţiuni despre modul tn numit de m e nţio natu l guvern ca f ii nd principalul
ca re t rebui e sl se comporte faţ! de cazuri asem~­ iniţiator al incursiuni ! recente- dar norocos zl·
nltoare ce s-ar ma i putea ivi eventual fn viitor. dlrnicite- tn Olten ia a mai multor duşmani,
Deoarece tn afară de principii le jurid1ce de stat acţ iu ne căreia i-au premers proclamaţii lnstlga-
gen e rale , aici e ste vorba şi de a ţine seama de ra- toare.
po rt urile polit ice necu noscute mie, am onoarea a Dacl un astfe l de abuz la dreptul de azil reprezin-
r uga pe L umin~ţia Voastr~ a m! pune tn cunoş­ t! prin sine tnsu ş l o mize rabill nerecun o şt i nţl ş i
t inţ A prin comunicarea fnaltelor Voastre p~reri, un procedeu rep robab il , e l apare cu atft mai de
pe ntru .a-i putea transm ite instrucţiunile solicitate pedepsit fn caz4l de faţl , dnd este vorba de pri-
preşed i nte lui gube rnial, baronul lostka. mejduirea terit oriulu i une i puteri strelne prietene
Baden, la 25 iulie 1826 ŞI ctnd, prin aceasta, ar putea fi afectate fn modul
Baron von Miske cel mai sensibil interesele politice cele mai Impor-
tante.
Excelenţei Sale Nu va sclpa luml nate l fnţe l eger i a Excelenţei
Preşedin telui Cancelarie/ Voastre bAnuiala ce Poarta va arunca asupra auto-
aulice transllv«nene rităţilor imperiale-regale ş i , indirect , asupra Curţii
Baronul von Miske fnslşi, dacl vor fi tolerate agitaţii asemlnltoare.
6. Vlll.1826 l n baza tratatelor e xirtente , rlu i nte nţ i onaţi i ş i
Am onoarea a răs pu nde cu prieten ie la adresa provocatorii de nelini şte nu trebu ie tn general
E xcele nţei Voast re [ ... ]
toleraţi tn vecinltatea grani ţe i şi trebuie chiar
Potrivit principiilor susţi n ute din totdeauna de pedepsiţi pe măsura del ictelo r lor [ ... ]
C urtea de a ici, tn legătur~ cu propriul interes de De aceea, dupl plrerea noastrl, tn e xecutarea
stat ş i cu co n sideraţiil e politice de cea mai mare dispoziţiilor de mai sus, E xcelenţa Voastrl aţi
imp orta n ţi , este e xtrem de dorit sl se menţină
putea s~ consideraţi ca ut il sl com unicaţ i Exce len-
netulburat! liniştea public~ in prov1ncille otomane
tnvecinate ş i, pe cft dep inde de noi, sl se evite ţei Sale preşedintelu i gubern ial trans ilv~nean, fn
cu gr ijă t ot ce a r putea exercita direct sau indirect primul rfnd urmAtoarele puncte ca d i rect i vă a
o i nfluenţi asupra acestor stări de lucruri. comportArii sale:

18
hlituind prin munţi fi prin tli, care făceau pe asupritori tncercări, a rămas neclintit
codri cetele celor ce-şi căutau să se cutremure, ctnd mai poto- şi a pri,ns de fiecare dată noi
dreptatea cu arma tn mtnă, lit, ca apoi sl se tnteţească. şi p uteri, ridictndu-se, asemenea
vor reuşi să scoată din inima m ai puternic [...] Graiul nu stejarului după. furtună, şi
poporului româ.n tnsJşi setea poate reda mă.reţia acestor mai mîndru spre soare"l.
de dreptate, de viaţă mai bună.,
de independenţă naţională . Dar lupte; ele adeveresc şi vor ade-
s-au tnşelat profund. "Focul veri peste veacuri vitalitatea 1Nicolae Ceauşescu, RomAnia pe
şi înţelepciunea poporului nos- drumul dedvfrtlrU oonatructtet ao-
luptei naţionale şi sociale a elaUJte, vol. 1, Editura Polltlcă, Bu·
ars necontenit, ctnd cu vtlvă.- tru, care, trectnd prin grele cureştl, t 968, p . t 17.

1. Vigilenţă dubll faţl de preocuplrile pol itice ghere pol i ţi enească, cu adaosul el autoritatea poii-
ale tuturor supuş i l o r turci refugiaţi fn Transilva- ţieneascl din Sibiu s-a flcut grav vi novati pentru
nia, care se afll fn vecinltatea graniţe i. insuficienta supraveg here a acestui refugiat; t ot-
2. lndeplrtarea flrl fntfrziere din vecinltatea odatl, s-au comunicat semnalmentele personale
graniţe i oto mane şi mutarea la cel puţin 20 mile ale acestu ia, attt Prezidiu lul gubern ial din Transil-
de ea a tuturor ace lora dintre ei tmpotriva clrora vania, ctt ş i Guvernlmtntulu i regal din Ungaria
existi dovada , ch iar şi numai suspici unea tnteme- ş i Oficiului reg ional din Bucovina, pentru ares-
iatl, el ar avea tnţe l eger i criminale riu i ntenţ i o­ tarea lui. Comunicarea Prezidiului adaugi fntre-
nate cu cei de cealaltl parte, ori cu alte une ltiri de barea daci, tn urma i nvest i gaţi il or flcute, tn cazul
acest fel. ctnd Brltianu ar fi prins. trebu ie si fie extrldat
3. Extrldarea cltre guvernul otoman a acelor auvernulul valah?
refugiaţi turci care, dupl ce au trecut cu mtna Deşi numai domnul general comandant al
tnarmatl de pe teritoriul austriac pe plmtntul Transilvaniei nu glseşte leaall aceastl extrldare .
de dincolo, s-ar fi tntors din nou tn Transil van ia pe motiv el misurile de luat contra refu g iaţi lo r
pentru a avea acolo din nou loc de azil. turci s-ar referi numai la vi itor. cred el nu este
Numai prin aplicarea atenti a acestor prevederi tn spiritul principiilor expuse mie prin onorat a
ş i ' dispoziţii se poate aştepta atingerea scopului adresl a luminlţ i e i Voastre din 6 luna curent!,
salvator menţionat la tnceput [ ... ] ca si fie protejaţi aţfţltor i i la nelin i şte sau chiar
şi cel mal suspectaţi de agitaţ ii fmpotr iva guver-
Lumlndtlel Sale * nulu i lor legal, ş i am comunicat Prezidiului gu-
bernial el, dupl plrerea mea, nu se poate refuza
Principelui von Metternich
Cancelarul Cosei, Curţii şi Statului extrldarea serdarulul Toma Brltian u, dac! se
Punfndu-1 pe domnul preşedinte gubernial insistl pentru aceasta din partea guvernului valah
ş i daci aceastl pretenţie este spriji niti ş i de agent ul
baronul losika, tn cunoştinţi cu acele principii consular din Bucureşti.
pe care - potrivit foarte amabi lei expuneri a
l u m i nlţiei Voastre, din 6, luna curenti, profe-
Baden, la 9 august 1826
seazl Curtea imperiali austriacl, tn scopul pls- Baron von Mis ke
t rlri i l i nişte i publice tn provinciile otomane tnve- Excelenţei Sale
ci nate - ti comunic totodati instrucţiuni l e ca, tn Preşedintelui Cancelariei aulice
baza acestor principii, sl se comporte faţl de refu- crons//vdnene. Baronul von M l ske
g i aţii turci veniţi tn Transil~ania exact conform
directivei date de Ex celenţa Voastrl, Iar tn cazuri la valoroasa adresl a Excelenţe i Voast re din
tndoielnice ce s-ar ivi sl se ţlnl mal puţin seama de 9 l[una] c(urentl] am onoarea a rlspunde el opinia
Interesele particulare ale acestui aen de refugiaţi, exprimatl acolo pr'ivitoare la refugiatul valah,
ci de acele ale interesului nostru de stat, ca ş i de serdarul Toma Brltianu, concordl ş i cu plrerile
cons i deraţiile polit ice foarte 1mportante ale men- de aici [ ... ]
ţ i nerii linişte i publice tn provi nci il e turceşti tn- De aceea. daci fn urma mls urilor luat e de Ex-
vecinate şi buna tnţe l egere cu Poarta oto mani. celenţa Voastrl ar fi glsit nu mit ul sup us valah
şi s-ar pretinde extrldarea lui , tn mod nor mal
Starea actuali a organelor pol iţieneşti din Transil -
vania, cunoscuti mie, m-a determinat totuş i sl din partea domnitoru lui, pe calea Agenţie i de la
Buc u reşt i, ar trebui sl se satisfacl aceastl cerere
atraa atenţ ia d-lu i preşed i nte gubernial ca sl tn-
llture de la gran iţl uneltirile criminale ale su p u ş i­ flrl ezitare ; fn caz contrar tnsl ş i anume daci dupl
lor turci blnu i ţ i, tnctt si nu li se creeze acestora, cum e de presupus, guvernul valah nu ş i- ar retnnoi
tn local itlţ il e tn care lipseşte supravegherea poli- cererea de mai sus , ar fi suficient ca numitu lui
ţ i eneascl, o şi mai largl posibi litate pentru con- Brltianu sl i se fixeze o localitate departe de gra-
t inuarea intrigilor lor sau pentru iniţierea altor n iţl, ca domicili u, de unde sl nu poatl atlt de u ş o r
agitaţii ( ... ]
provoca sau ţese astfel de uneltiri şi (u nde] sl
poatl fi supravegheat cum trebu ie de autoritatea
Baden , la 8 august 1826 p ol iţi e neas că . Trebu ie de asemenea sl fie a meninţ at
Saron von Miske cu extrldarea direct! daci nu s-ar comporta cu
Lum indţiei Sale, Domnului Cancelor al t ot ul linişti t ş i ar l"(lai leza leg ile ospita litlţii.
Cosei , Curţii şi Stow lui Documentele se afli tn Arhivele Statu-
PrlncltJele von Metternich lui, Bucure,tl, Coleeţla microfilme, Xero-
Prezidiu! Guvern ul ui regal al ţlr ii Trans ilvaniei, &rafll VIena, Pachetul LXXV/ IV; cele d o u ă
prin adresa din 29 iulie 1826, mi-a raportat despre acte nesemnate provin fn mod cert de la
fuga serdarul ui Toma Brltianu, pus sub suprave- Cancelarla lui Metternlch.

19
\

ISTORIOGRAFE IN ITALIA

Interviu cu editorul italian ROBERTO BONCHO


Din nou oaspete al ţlrll noastre, Roberto Bonchlo, directorul Casei de Edituri Editori
Rlunltl, din Roma, a avut amabilitatea al lmplrtlteaael cititorilor Maga zinului ist oric citeva
dl n gindurile sale de om al clrţll fi prieten al poporului romln.

I nt r-un Interviu pe care l-aţi acordat Iar ca proiecte de vfltor?


revistei noastre, aplrut In nr. 10/1972, - Avem un program care prevede apariţia
mltturlseaţl Intenţia de a continua publi- a trei ptnă. la cinci volu me româneşti pe an,
carea, In editura al clrel director slnteţl, tn tiraje importante. Vom continua publica-
a u11or nof lucrlrl consacrate Romlolel ••• rea altor lucrări ale preşedi ntelui Nicolae
Ceauşescu. De asemenea, pregă.ti m un volum
- Ceea ce acum patru ani constituia un de documente referit oare la crearea statului
deziderat, acum putem spune că este un fapt român. Nu peste mult timp, vom scoat e ediţia
tmplinit. În perioada amintită, tn editura a III-a a Istoriei poporului romln, lucrare care
noastră au vă.z ut lumina tiparului mai multe • •
s-a bucurat de un mare succes tn Italia.
volume consacrate attt trecutului ctt şi pre-
zentului României. Am continuat, astfel, tipă­ ŞI acum, o Intrebare cu un caracter
rirea operelor preşedintelui Nicolae Ceauşescu, ceva mal personal: a ctta vfzltl tn ţara
secretar general al P artidului Comunist noaatrl eate cea de acum?
Român, publictnd Raportul prezentat la - Nu mai ţin de mult o socoteală care
Congresul X I al P .C.R. Î n ultimii ani, a sporit a devenit prea complicată. . Gtndiţi-vă că
colaborarea noastră. rodnică. cu I nstitut ul R omânia a fost prima ţară socialistă pe care
de studii istorice şi social-politice din B ucu- am vizit at-o, tncă din 1951. De atunci am avut
reş ti, ale că.rei rezultate s-au concretizat tn prilejul să. revin cam de douâ-trei ori pe
lucrările editate tmpreună.. Dintre ultimele an. De fiecare dată am fost frapat, aş zice
apariţii, me nţionez volumele: 80 de ani de uimit, de schimbările survenit e. De data
la crearea partidului politic al clasei munci- aceasta am vizitat Valea P rahovei, oraşele
toare dfn Romlnfa; Marea riscoall a ţiranllor Sinaia, Predeal, Braşov, ca şi alte importante
din 1907; 1933. Luptele revoluţionare ale centr e industriale şi turistice. Cel m ai puter-
muncitorilor ceferlttf fi petrollftl şi, recent , nic m-a impresionat , ca de obicei, ritmul
A 3o-a aniversare a ellberlrff Romlnfel de foarte rapid de dezvoltare pe multiple planuri
sub fascism şi Clasa muncitoare in Romlnla a României socialiste.
socialisti. Florin VELCU

Militar!. Volumul reuneşte studii consacrate celor


Că~ţi sosÎle mal semnificative momente din Istoria mlşcdr/1 antl-
fasclste şi a rez istenţei antihitlerlste din Romdnlo,
)
. la1 l"edat:Jie tn perioada 1933- 1945, care demonstreazd experi-
enţa unul popor hotdrtt sd-şl apere cu tenacitate
Independenţa, suveranitatea şi Integritatea patriei.
Trei din noile lucrdri de istorie romdneascd publi- Studiile stnt grupate pe patru secţiuni: dezvoltarea
cate tn Italia le-am primit recent la redacţie. rezisten ţei ş i pregdtirea insurecţie/; desfdşurareo
Casa Editori Riu ni ti ne-a trimis doud noi apari ţii, Insurecţie /; semnificaţia Insurecţie/ şi a aldturdr/1
care pun la tndemtna publicului cititor italian lu-
crdrl ale unor istorici romdnl. Ca şi volumele prezen- Romdnlel la coaliţia antlhitlerlstd; pe calea progre-
tate anterior de Magazin istoric, cele de acum au sului social-economic netntrerupt. Tn completare,
fost pregdtite tn colaborare cu Institutul de studii o culegere de 334 documente i/ustreaz6 lupta desfd-
istorice şi social-politice din Bucureşti. şuratd de poporul romdn, sub conducerea partidului
comunist de-a lungul a mai bine de un deceniu de
L e LA LIBERA Z IONE DELLA ROMANIA DAL
FASCISMO. XXX ANNIVERSARIO reprezintd
grefe tncercdri.
traducerea IIJcrdrii lnsu recţl a din august 19-H '' e LA CLASSE OPERAtA NELLA ROMANIA
sem nifi caţ ia el istorici, apdrutd tn 1974 in Edit ura SOCIALISTA este versiunea italiand a cdrţii Clasa

20
ISTORIOGRAFE ROMiMEAscl ÎN ITALIA

III

muncitoare - forţa soclall condudtoare în RomSn la e Tot tn Italia, 11 Cale ndar io del popolo,
sociallstl, publicată tn 1974 de Editura Pol i tic~ . din Milano, o editat enciclopedio LA ROMAN IA,
Lucrarea analizează, după cum se precizează 1n tn colaborare cu Institutul de studii istorice şi
p refaţă, .,conţinutul proceselor pe core le imp lică social-politice din Bucureşti, tn condiţii grafice
exercitarea de către clasa muncitoare o rolului de remarcabile, sub tngrijlreo lui Arnoldo Albertl
forţă socială conducătoare tn societatea socialistă, (colabo ratori: Elena Albescu, ldomeneo Barba-
leg ităţile evoluţiei clasei muncitoare ca clasă cu rol doro, Gluseppe Calzati, Fernando Etnasl,
fun damental , diriguitor tn societatea romdneoscă Vanna Guul şi redacţia revistei 11 Calendario
contemporană, raporturile dintre clasa muncitoare del popolo). Cartea cuprinde 16 sinteze, ovtnd
ş i celelalte clase şi categorii sociale" . Este subliniată printre alte teme istoria , economia, structura
preocuparea constantă o partidului şi statului nostru social-poli tică , re l aţ iil e internaţion ale ale Ro-
pentru sporirea calitativă o rtndurilor clasei munci- mdniel socialiste, geografia, populaţ ia, dezvol-
toare, pentru asigurarea cadrului exercitării optime tarea ştiinţei şi culturii romdneşti, tnvăţămtntulul ,
şi plenore o rolului său conducător, de factor hotărt­ sportului, turismului etc.
tor al omogenizăril sociale şi al tntăririi unităţii Peste 500 fotografii color şi alb-negru, nume-
socialiste o poporului nostru tn opera de edificare roase hărţi şi tabele cronologice comp letează
o societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi de această originală enciclopedie pusă la dispoziţ ia
Inaintare o ţării spre comunism . cititorului italian.

21
..
1
MORTII

Oamenii care trliesc rlz-


boiul nu fac altceva dectt să
perfecţioneze strate~i şi reguli
ale jocurilor din cop1lărie. Dar,
tn acest joc, orice greşeală. se
poate termina printr-o catas-
trofă. Textele scrise consti-
tuiau unul din cele mai mari
pericole. Era interzis să porţi
Ia tine cea mai mică Insemnare.
Din nefericire, agenţii de legă­
tură, care circulau mult şi
deci erau mereu tn pericol, nu -şi
impuneau intotdeauna să n u
consemneze lucruri care să le
ajute memoria.Din pricina unei
simple pagini de agendl pe
care figurau, flră nici u n :fel
de amănunte, o oră şi un loc,
unii dintre ei au plătit cu
propria viaţă şi cu a âltora.
Eu tnsumi era să cad victima
unei asemenea situaţii, in două
rinduri, venind la tntîlniri ale
căror date fuseseră intercep-
tate de duşman tn acest mod.
În ambele rinduri m-a salvat
apropierea unei staţii de
metrou, reuşind să sar tntr-un
vagon tn clipa tn care se Inchi-
deau uşile. Pentru a scăpa de
urmăritorii perseverenţi, care
dispuneau de excelente mijloa-
ce de transmisie şi transport,
trebuia să cobori la momentul
şi locul potrivit.

Abecedarul l

l
clandestlnltatll 1
Ol.arte a vieţii o trăiam păs- l
trtn u-mi propria identitate. l
Cealaltă nu era dectt un labi- l
rint. Schimbtndu-mi tot mai 4
des adâpostul, tntre 1942-44 (
am avut la Paris vreo 30 ascun- 1
zători cu tot atttea acte de iden- l
titate. O lume tntreagâ de ali- 4
biuri şi paravane. Aparta- j
mente sau camere alese pentru (
comoditatea ieşirilor şi la care, «
de obicei, eu singur aveam chei- l
le; la nevoie o altă l>ersoană,
dar niciodată aceeaş1; intrări 1
de serviciu, scări dosnice, ~urţi 1
şi ganguri, burlane şi acoperi- r
şuri pe unde puteai dispărea
~
tn caz de pericol. A te tnttlni (
cu cineva tn acea vreme tn-
semna să te abţii să-i telefonezi, c
j
să-i scrii, sau chiar să-1 vezi; folosit erau aproape toate tn ca păsările care se tnvtrt pe
trebuia să-ţi organizezi acti- partea de apl..s a Parisului. E cer Inainte de a-şi alege direc-
vitatea pornind de la acest adevărat că aici aveam cele ţia . Eram atent tn toate tmpre-
sistem de interdicţii. mai prielnice alibiuri, inclusiv Jurările şi faţă de toţi oamenii :
Din ctnd tn ctnd era nevoie stadionul "Jean-Bouin", unde chelneri, vtnzători de ziare,
să apari din nou la lumină. eram ca acasă, ca jucător şi trecători pe care-i Intrebam
Reveneam acasă, reluam legă­ antrenor de rugby. cit e ceasul. Chi~ ş~ cu ~ortă­
turile cu familia şi tmi salutam Modul de a ne denumi tntre reasa, sau ma1 bme-z1s cu
cunoscuţii . Bineinţeles că pe ai noi putea furniza şi el indi- portăresele mele, pe care nu
mei ti ţineam departe de acti- caţii utile duşmanului. In mo- uitam să le Intreb de sănătate
• vitatea clandestinl. Pentru mentul constituirii reţelei "Ac- şi de noutăţile din casă. Una
mama mă căzneam să tnjgheb ţiunea", delegaţii militari re- dintre ele se numea d-na Ma-
tot felul de alibiuri - am gionali sau de zonA. au primit niere şi tmi arăta un interes
, descoperit mai ttrziu că, de de la Biroul central de infor- plin de duioşie: "A 1 iată-1
fapt, nu se lăsase plcălitl - maţii şi acţiune de la Londra şi pe sărmanul nostru tlnA.r 1 Tre-
• pentru a-i explica numeroasele apoi din Alger nume de cod buie să fie obosit cu toate de-
• mele absenţe ca şi valizele Imprumutate din vocabularul plasările astea". Ea mă ştia
l cu lenjerie curată pe care ti ştit.nţific: "Bourg~-Maunoury a voiajor comercial.
i ceream sl le depunA. ici, colo. devenit "Poligon"; Grandval- Recrutarea unor noi ade-
• Din 1941, i-am pus la adi- ,, Planeta"; Ely avea să devină renţi punea prQbleme spinoa-
• post pe soţia mea, Odile, pe " Algebra" , 1ar. A- " . D ar
eu ".ruc se dar nu se conducea după
l fiica mea, Clotilde; şi pe bliat, tn cursul acţiunii aveam şi alte reguli codificaoile. Era o ches-
i Christian, care se născuse tn pseudonime. Ctnd le schim- tiune de pură sensibilitate, ca
,.
l lunea Paştelui, tn acelaşi an,
tn momentul tn care dis~utam
bam, şi citeodată acest lucru o căutare oarbă a unui radio-
era necesar, aveam tendinţa amator care lncearcă să prindă
l pe stadionul "Jean-Boum" un să ne ţinem de o logică internă o staţie de emisîe. Recrutam
•• meci de rugby. Părinţii i-au care spunea mult despre per- din ce tn ce mai puţin, pe
l ţinut mult timp cu ei la Lige- soanele noastre. Cunoscind mai . măsură ce urcam tn ierarhia
• ria. Mă simţeam uşurat să-i multe pseudonime succesive ale nevăzută . Dar intotdeauna am
1 ştiu pe toţi tn siguranţA. tn unuia dintre ai noştri, un ad- manifestat ct~a mai mare pru-
• timp ce eu trăiam tntr-o alter- versar bine antrenat putea denţă ctnd mă apropiam de
.LL nanţă de umbră şi lumină. să determine semnalmentele cineva; cu attt mai mult atunci
Cea de-a doua fiică a mea, sale psihologice sau chiar so- cind iniţiativele nu-mi apar-
•• Valerie, avea să vadă lumina ciologice. Printre jumătatea ţineau . Mi s-a tnttmplat să
zilei odată cu pacea regăsită, de duzină de pseudonime pe rămtn surd la oferte generoase,
. tn 1945. Dar tn ultimele luni care a trebuit să le folosesc fapt care mi-a fost reproşat
• ale ocupaţiei germane, activi- figurau "Lakanal", numele li- mai tirziu. Dar cum să proce-
•• tatea mea devenise attt de in- ceului unde tnvăţasem, şi "Co- dezi altfel? Insuşi faptul de a
l tensA., tnctt am fost nevoit să a- riolan", care dezvăluiau , ală­ fi considerat apt să participi
bandonez aproape complet toa- turi de genul studiilor mele, la Rezistenţă constituia dm
te contactele deschise fi sl ml mediul căruia ti aparţineam. punctul de vedere al garan-
afund In adincurile vieţti ilegale. In 1943 am devenit "Cha- ţiilor de securitate un indiciu
,
Această existenţA. - precau- ban". Ultimul din numele mele tngrijorător. lntr-un oraş ca
ţiile necontenite, veghea care de Imprumut - "Lakanal" - Parisul, tam-taxn-ul funcţio­
l nu trebuia să tnceteze nici Incepuse să devină prea cu- nează repede şi J?Uternic. Tre-
zi, nici noapte, subterfugiile cu noscut duşmanului. Plimbln- buia să tmprăşbi tot ceea ce,
care tnconJuram cea mai mică du-mă la ţară, Ungă Moustier, privit de aproape sau de de-
acţiune-ar fi putut să aibă tn Dordogne, am observat, la parte, putea să dea naştere
importante urmlri asupra psi- liziera unui drum care se de- unei blnuieli sau chiar unei
hologiei mele. Ceea ce altora părta de şosea pentru a se simple impresii. Prin acest
li a-a lnttmplat. O aptitudine indrepta spre pădure, o pll- sistem, numeroşi erau acei
• siguri, de a Inchide un sertar cuţl din acelea care se vedeau care "cAdeau din plasA.", cum
.l al vieţii sufleteşti pentru a Inainte de război In pieţe . se sl'une la Bordeaux. Sint
l
deschide un altul, m-a ferit de Scria "Castelul Chaban". "Sl convms el mulţi dintre com-
cicatrice ti anchiloze psiholo- fie Chaban 1", mi-am zis. Dar patriotii noştri, vrtnd să ia

gice. Odată IncheiatA o acţiu­ h~ timp ce majorit.atea pseud.o- parte la luptă, au fost lmpie-
• ne, deveneam un om ca toţi ntmelor mele precedente dts- dicaţi de prudenţa noastrA
oamenii, care mergea pe stradă plruserl de fa sine, acesta care se opunea introducerii
• fărA sl IntoarcA capul. Si, tncepu să-mi intre In piele. de noi parteneri In acest joc
l defi tmi aduc aminte de mufte Am renunţat să-1 pA.rlsesc şi al vieţii şi al morţii.
• ep1soade ale acelei activităţi, am rămas plnă la. capăt Cha- Depistarea urmăritorilor so-
pe altele le-am uitat definitiv. ban, attt pentru toţi cei care licita foarte multă precauţie.
t Odată reţeaua ilegală sta- vorbeau despre mine ctt şi ln ultimul an al ocupaţiei, am
l bilită, exista riscul de a te pentru cei, mai puţin numeroşi, Inceput să folosesc următoarea
l trăda chiar prin modul de a-ţi care trebuiau să mă vadă. stratagemă: tn deplasările prin
masca legăturile pe care le !n oraş trebuia tot timpul Paris, mărşăluiam cu viteza
.. aveai. Era ca şi In cazul ju- unui alergător de fond . Pentru
l să te asiguri că nu eşti urmă­
cătorilor de şah, ale căror des- rit, iar tn momentul ctnd a fi urmărit, ar fi fost nevoie
chideri se cunosc dintr-o mie. te aventurai spre locul unei de un specialist tn cursa de
• Ascunzătorile pe care le-am tntUniri, să tatonezi terenul, 5 000 m plat; tn acest caz,

23
discreţia, indispensabilă unei tăţii foarte dezvoltat; de aceea, carieră şi ultimul meu grad
urmăriri, n-ar mai fi putut fi voiam, mai întîi, să redau în arm&.tă fusese acela de sub-
păstrată. La fiecare întretăiere această libertate ţării mele. locotenent. Gen~ralul de Gaulle
de străzi aruncam o privire Comporttndu-mă, din obiş­ cerea numirea unui colonel,
peste umăr, să verific ce se nuinţă, în mod egal cu toată care să poată fi promovat ge-
petrece in urma mea. Traver- lumea, am cunoscut in Rezis- neral. Noul comandant tre-
sam astfel toate capcanele tenţă oameni care veneau din buia să susţină, pe picior . de
întinse, fără ca cineva să fi lumi foarte diferite de a mea. egalitate, dialogul attt cu re-
putut să-mi stea i n cale. Cum Sentimentul acţiunii comune, prezentanţii Organizaţiei de
să opreşti un tînăr care aleargă faptul căluptampentru aceeaşi Rezistenţă a armatei ctt şi cu
atît de natural şi de relaxat? cauză făceau să cadă barierele şefii militari ai mişcărilor de
Costumul sobru, ca şi servieta, de o parte şi de alta. Aşa am Rezistenţă, care, în majoritate,
mă avantajau, izgonind ima- ajuns in relaţii de fraternitate fuseseră propulsaţi spre cele
ginea unui om urmărit. Pre- cu Villon1 , Rol-Tanguy1 şi mai înalte grade.
supunînd că aş fi fost acostat mai ales cu Degliame-Fouche. Această funcţie i-a fost ofe-
şi interpelat, urmăritorul ar fi In octombrie 1943, mi-am rită lui Leclerc', care a res-
avut in faţă un funcţionar de început activitatea pe lingă pins-o, preferînd Divizia 2 blin-
la Vichy, in stare să-şi dove- delegatul militar al regiunii dată; apoi lui Koenig5 care n-a
dească această calitate. P-Paris, Andre Boulloche,după acceptat nici el, plecind ulte-
ce lucrasem cîteva săptămîni rior la Londra pentru a asi-
cu fratele lui, Louis, fost coleg gura legătura cu Inaltul co-
Cea mai frumoasă zi la Inspectoratul finanţelor, care mandament interaliat. Imediat
avea să nu se mai întoarcă din după debarcarea în Normandia,
Providenţa m-a apărat încă deportare. In toată această Koenig a luat comanda Forţe­
o dată. Germanii aflaseră prin
perioadă, Rezistenţa a primit lor Franceze din Interior. Ptnl
serviciile lor de spionaj din lovituri grele. Colonelul Mar- la urmă, cel care a primit să
Londra că omul pe care-I preia funcţia respectivă a fost
căutau se numea D elmas şi
chal, "Massena", trimis să con-
ducă zona de nord a Franţei, Billotte•. Dar de data aceasta
lucra la Ministerul de Finanţe.
şi însărcinat cu o misiune de s-au opus aliaţii. Billotte par-
Controlind fişele personalului coordonare militară pe plan ticipase la elaborarea planu-
la Regia financiară, la Trezo- naţional, a fost arestat opt zile rilor de debarcare şi oricîtă
rerie şi la Contabilitatea pu- după sosire intr-un apar- incredere se putea avea în ca-
blică au descoperit mai mulţi
Delmas şi a u inceput să-i tament din strada Michodiere pacitatea lui de a tăcea ca şi
· şi a înghiţit fiola de cianură. în curajul lui, n u era indicată
verifice la rînd. Intr-o dimi- Louis Mangin, care luase co- paraşutarea unui om care cu-
neaţă, în zori, au înconjurat
manda Zonei nord, a fost noştea secrete atît de impor-
un grup de imobile în apropiere rechemat la Alger la începutul tante. Rămtneam deci singu-
de Bursa de Comerţ şi au intrat lui 1944 . Faptul că nu fusese rul disponibil şi în plus, aflat
val-vîrtej la portăreasă urlind: prins putea fi considerat un la faţa locului.
"Dl. Delmas 1Unde este dl. Del- miracol. In primele zile ale lunii
mas ?". Portăreasa, încă ame- In această situaţie, am pre- mai, luam masa la "Lasserre"
ţită de somn şi foarte emoţio­
luat de fapt conducerea dele- cu Lorrain Cruse, devenit ad-
nată, a mormăit că dl. Delmas
gaţiei militare din Nord. Ea junctul meu sub pseudonimul
îşi părăsise domiciliul de cîtva
opera în general în prima zonă "Le Lorrain", şi J ocelyne. Ne
timp şi că se spunea că a ocupată de hitlerişti şi pentru simţeam în siguranţă: deşi
plecat la Londra. "Pasărea a unifica activitatea delega- restaurantul era ticsit de nemţi , t
şi-a luat zborul", au tras con-
ţilor militari regionali utiliza patronul veghea la ocrotirea 0
cluzia urmăritorii. Un timp, releul radiofonic de la Londra, noastră . Spre surprinderea mea, d
toţi patrioţii din mişcarea de
mai r apid şi, oricum, mai puţin Jocelyne a comandat şampa- ş
Rezistenţă care purtau numele
periculos decît legătu ra prin nie. Apoi, mi-a transmis me- c
de Delmas şi lucrau la Minis- curieri. In interesul activităţii, sajul pe care-I primise prin ~
terul de Finanţe a u fost la această situaţie provizorie tre- radio şi tl descifrase: "Alger, ::E
adăpost de cercetări.
buia să dureze cît mai puţin 1 mai 1944. Prin hotărîrea Jl
Ce mă făcea să acţionez în posibil. La Alger, Bourges- guvernului · provizoriu al re- a
toată această perioadă? Cu Maunoury, Andre Dewavrin publicii, ccA.rc» (numele meu t
riscul de a dezamăgi, voi spune - colonelul Passy, şeful Bi- in cifru) este numit general de d
că n-am participat în nici un brigadă şi cavaler al Legiunii 11
roului central de informaţii
fel la activitatea care se des- de Onoare. Este însărcinat să 11
şi acţiune, şi Jacques Sous-
făşura in umbră, in Comitetul ţină locul delegatului militar ş
de studii pentru pregătirea telle3, au recomandat numirea
naţional" . Pentru mine au fost I
unei Franţe noi. Eu eram adep- mea în funcţia pe care, de fapt,
clipe de mare emoţie. n
tul programului Comitetului o exercitam. S-a ezitat mult
Această veste nu a adus c
Naţional al Rezistenţei. Eram pînă Ja pronunţarea acestei
preocupat în primul rînd de însă nici o schimbare tn activi- r·
numiri. Nu eram militar de
eliberarea teritoriului naţional b
prin acţiuni militare. Dar nu 1 R. Vlllon, arhitect, om politic, u· ' P. Leclerc general. la parte la Îl
abordasem, încă, activitatea nul din tondatorU Frontului Naţional, luptele din Alrtca, la debarcarea din
deputat. Normandia şi la eliberarea Parisului. d
politică. După mine, în acel 1 Rol-Tanguy, unul dintre principalii Mareşal al Franţei. r
moment, erau lucruri mai ur- militanţ i comunişti al Rezistenţei • M. Koentg, general, deputat, mi- 11
gente de făcut. Intotdeauna fran ceze. nistru.
s J. Soustelle, etnolog, om politic, • P. Blllotte, şer de Stat maJor alge-
am avut un sentiment al liber- deputat, mlnJstru. neralului de Gaulle, deputat, ministru.

24
1
••

-
-t

-
• In zilele eliberdrii
il Parisului
ă fn augtUt 1944
~ lmpreun4
cu generalul d8 Gaulle,
1- ln 1948,
Cn~ vi:it4
.t tn departamentul
Gironde
..
Il
:
 La Palais Bourbon
- sediul Adun4rii
N atumale Franceze
- tmpreund
cu preşedintele de Gaullş

tatea mea, oficializtnd doar brăcat cu un veston, de o poli-


o funcţie pe care o ocupam teţe perfectă şi foarte atent la
a, de luni de zile. Participam, ca vorbele interlocutorului. După
~­ şi mai tnainte, la toate nego- "Planului verde". Au fost de- ce i-am transmis consemnele,
e- cierile tn legătură cu formarea clanşate, de asemenea, "Pla- am fost informat că trebuia să
Ln Statului major naţional al nul violet" , c u privire la dis- plec la Lyon, pentru a deveni
r , F .F.I., precum şi cu acţiunile trugerea sistem ului de trans- adj unctullui Maurice Bourges-
~a pe care organizaţiile militare misiuni al armatei germane, Maunoury. Era tnsă indispen-
e- ale Rezistenţei şi forţele aliate şi planul "Broasca ţestoasă", sabil ca, mai tntti, succeso-
m t rebuiau sA. le tntreprindă ime- care ţintea blindatele duşmane. rul meu să ia legătura cu per-
ie diat după debarcare. Au avut Echipele noastre au trecut la soanele care aveau să lucreze
w acţiune la orele şi in condiţiile direct cu el. l-am predat con-
loc discuţii vii pe tema rolu-
să lui Rezistentei din afara ţării prevăzute, primind, pretutin- tactele şi am convenit să ne
ar şi cel al Rezistenţei interioare. deni, din partea tuturor orga- tnttlnim peste 48 ore.
•St D iscu ţii pasionante şi pasio- nizaţiilor Rezistenţei un spri- La această a doua tnttlnire,
nate, niciOdată tncheiate. în jin total. mi-a tnmtnat un mesaj pe care
us cele din urmă, colaborarea s-a Citeva zile după debarcare m-a rugat să-1 transmit la
. realizat cum nu se putea mai
I l·
am fost anunţat, tn sfîrşit, Alger. In esenţă textul era
de venirea unui delegat militar
bine. Debarcarea din 6 iunie, următorul: "Mulţumită contac-
naţional titular. L-am inttlnit
la tn Cotentin, a fost precedată intr-o cafenea, la Porte Saint- telor oferite de tAret am ana-
iln lizat situaţia care, deşi difi-
.ul. de aproape două mii de intre- Cloud, tntr-o minunată dimi-
ruperi de căi ferate, executate neaţă de iunie. Era un om so- cilă, este in ordine. Activita-
mJ- tntr-o singură noapte conform bru, cu o alură militară, tm- tea, dintre cele mai complexe,
g~
ru.
25
cere o perfectă cunoaştere a oa- peripeţii tn timpul cărora, la noştri şi coloana tşi relua
menilor şi a locurilor. cArct tn- ducere, m-am folosit de cu- marşul. Fără să-1 fi văzut
deplineşte cu prisosinţă aceas- plul format din Charles Henry vreodată, 1-aiD recunoscut pe
tă condiţie. Pentru a păstra şi J annick Rivil~re, care m-au Leclerc după aerul lui de co-
eficacitatea acţiunilor propun Imbarcat tntr-un avion clan- mandă. Şi el Dl-a remarcat
desemnarea lui ca titular tn destin ltngă Maţon. imediat, nu numai pentru că
funcţie de delegat militar, eu Eliberarea Parisului a fost mă aştepta, dar şi datorită
urmtnd să-i fiu. adjunct. descrisă tn multe lucrări; poate ţinutei mele: ghete de munte,
Această măsură tmi va permite voi scrie · şi eu una. Aici mi-e pantalon de călărie, care apar-
să mă informez pe deplin şi imposibil să rezum o sumă de ţinuse nu ştiu cărui membru al
să-1 inlocuiesc tn caz de neno- evenimente extraordinare care familiei, moletiere şi bluză de
rocire" . h.titudinea noului venit au tncununat acest deznodă­ sublocotenent, ale cărei trese
era cu attt mai demnă de stimă mtnt de ne~teptat : Parisul le tnlocuisem cu două stele
cu ctt era vorba de un colonel eliberat datontă acţiunii con- pe fiecare mtnecă. Pe cap
adevărat, căruia această nu- jugate a Rezistenţei, a lui Le- purtam o şapcă kaJd cu cozo-
mire i-ar fi adus noi stele pe clerc şi a aliaţilor 1 rocul ascuţit .
epoleţi. Omul attt de dezinte- In sftrşit, a sosit ziua cea După ce ne-am strtns mii-
resat nu era altul dectt Paul mult aşteptată . In noaptea nile, 1-am explicat situaţia de
Ely, care, mai ttrziu, avea să de 23 spre 24 august am asis- ansamblu şi i-am răspuns la
fie un inegalabil şef de Stat tat la apariţia unei centrale ctteva tntrebări; apoi, am fost
major general la Ministerul telefonice, condusă de cuple- invitat să iau loc tntr-o maşină
Apărării· Naţionale. tistul Gilles, şi care tşi avea care o însoţea pe cea a lui
Atras spre tnălţimi.le ierar- sediul la parterul unei clădiri, Leclerc. Automobilul nostru
hiei printr-o succesiune ~e nu departe de Prefectura po- tnsă a rămas tn pană . Din
situaţii, devenisem unul dm liţiei. La Inceputul operaţiilor, cinci paşi am ajuns la maşina
responsabilii naţionali ai Re- mă instalasem in zona Domului de comandă a lui Leclerc.
zistenţei militare. Invalizilor, tncă parţial ocu- "Poftim, urcă", mi-a spus el.
Pe măsură ce armatele alia- pat de germani. Venisem de la Am luat-o pe Bulevardul Or-
te se apropiau, activitatea Londra avtnd titlul provizo- Mans către strada Lyon de
noastră devenea tot mai plină riu de guvernator militar al Belfort. Spectacolul era ului-
de pericole. In luna iulie, am Parisului; dar Alexandre Pa- tor. Închipuiţi-vă talazurile At-
fost obligat să-mi concentrez rodi hotărtse, de acord cu mine, lanticului tnainttnd şi retră­
tot mai mult atenţia asupra să tncredinţeze această func- gtndu-se. In unele momente,
regiunii pariziene şi chiar a ţie generalului Dassault, fra- maşinile tn care ne aflam şi
Capitalei. Se impunea c~ Re- tele lui Marcel Dassault2, tancurile care ne urmau erau
zistenţa interioară să f1e in atunci deportat. Generalul con- înconjurate de bărbaţi, femei
stare să participe la eliberar~a silier militar al F.T.P. 8 era şi copii care fluturau drapele,
Parisului, cu minimum de dis- un om de o mare inteligenţă întindeau sticle cu vinul prie-
trugeri materiale şi pierderi şi fineţe; activitatea lui a fost teniei, aruncau flori, făceau
umane. Ceea ce nu era deloc dintre cele mai utile. Imi tran- bezele, strigau, rideau, pltn-
simplu . Membrii mişcărilor. de sferasem postul de comandă geau. Deodată, strada se golea
Rezistenţă erau nerăbdăton să la Prefectura poliţiei, unde se şi locuitorii dispăreau ca prin-
acţioneze ctt mai rapid; prin- găsea şi prefectul Luizet, de tr-o vrajă. De undeva se tră­
tre ei erau multe elemente abia sosit. geau focuri de armă. Apoi,
aventuriste. Desigur, tnţele­ Pe la cinci dimineaţa l-am după ce trecea alarma, trei
geam aceste lucruri, dar ele părăsit pe Gilles pentru a mă sute de metri mai departe
ne ingrijorau, mai ales ~e tntoarce la Prefectură. Răsă­ valul ne cuprindea din nou.
mine şi pe Alexandre Parod1 1 • rea soarele, iar ziua se anunţa Ne-am Indreptat spre Mont-
El il inlocuise pe Emile Bolla- minunată. M-am intins pe un parnasse şi am defilat prin
ert, după arestare, tn funcţia ·pat de campanie şi am adormit faţa gării lutnd direcţia spre
de delegat general, reprezen- imediat. O clipă mai ttrziu, Domul Invalizilor. Puţin mai
tant al guvernului din Alger tn eram scuturat de braţ. Era incolo, am nimerit sub focul
Franţa ocupată, cu grad d.e Ely. unui tanc "Tigru", care a tras
ministru. De acord cu Parod1, tn noi greşind puţin ţinta.
rn-am deplasat ctt am putut - Te caută un ofiţer al lui Ne-am întors, Leclerc hotă­
de repede la Londra. Acolo, Leclerc. Generalul vrea să rind să-şi fixeze postul de co-
obţină informaţii despre ce se
am expus situaţia evidenţiind IDandă la gara Montparnasse.
m arele pericol pe care U petrece tn oraş. Era vechea gară a copilăriei
Ofiţerul reuşise să se stre-
prezenta pentru Paris şi par~­ mele, cea de unde plecam attt
zieni strategia aliată de atunci, coare tn Paris cu un Jeep tn de des spre OMron. Am regă­
care urmărea eliberarea Capi- timp ce coloana comandată sit-o fără nici un tren, cu
talei abia spre sftrşitul lui de Leclerc era blocată de ore peroanele pustii. Ne-am insta-
septembrie. Am putut căpăta tntregi de un tun antitanc lat cu s~atele la nişte birouri, J
german la Croix-de-Berny. Am ghişee ŞI chioşcuri de ziare şi
astfel noi instrucţiuni. Plecat ]
sosit chiar tn momentul tn ţigări, care ne despărţeau de
la sftrşitul lui iulie, am revenit (

la 13 august, după numeroase care tunul era distrus de ai sala de aşteptare. Am adus
două, trei mese şi nişte scaune (
' Al. Parodi, om politic şi diplomat. • M. Daasault, om de afaceri, de la restaurantul de alături şi,
Delegat al guvernului provizoriu pen- constructor de avioane, deputat.
tru Franţa ocupati (februarie i9U); • Franc-ttrorl el partizani, orga- avtnd tn faţă ctteva hărţi,
ministru, deputat, ambasador. n.tzaţle din Rezistenţi. ne-am pus pe treabă. Leclerc

26
primea din timp in timp me-
saj e tn legătură cu m ersul
operaţiilor . Eu analizam altele
străduindu-mă să-i furnizez
cit mai multe informaţii asu-
pra situaţiei in cartiere, a evo-
luţiei insurecţiei, a mişcărilor
trupelor germane. Erau ulti-
-
mele ore ale misiunii tncepute
cu trei ani şi jumăt at e
mai tnainte.
Deodată, spre ora patru or. AUREL O. PETRESCU
după-amiază, a apărut un
soldat care a anunţat: " Ge- Clujul ve acului XV I era un oraş in plfnl dezvoltare, aaeml·
neralul de Gaulle!" .Ne-am nltor, ca rnlrlm e, cu oraşele Heidelberg sau Dreada. Avea In
ridicat. Generalul sosea cu jurul a 5 000 locuitori, vreo 30 bresle cu 60 specfalftlU (a-au putut
paşi mar~, urmat d e doi o fiţeri
constata 140 crolt orl şi 62 aurarl, ceea ce denoti bunlatarea
superiori, despre care am aflat locuitorilor sll) ş i i ntre ţ lnea active relaţii comerciale cu celelalte
mai ttrziu că erau generalul oraşe din Transilvania, cu Moldova fi Tara Romlneaacl, dar fi
Juin şi colonelul de Ch evique. cu ţlrl indeplrtate, ca Anglia sau Spania. Acestei Infloritoare
I -a strins mina lui L eclerc. situaţii economice il corespundea o lntensl vlaţl culturali, unii
- Ei, cum staţi ? din flff oraşului mergind s i-şi deslvirşeascl studiile in cele mal
L eclerc se pregătea să răs­ insemnate centre universitare europene.
pund ă.
- Domnule general. .. Unul dintre aceştia a f?s.t Ţboma~ jordan. S-_a ~ăsc;ut la 1~39~
în familia unor saşi tnstănţ1 dm CluJ , unde a pn~1t Şl cele. dmt~l
D ar politeţea il făc u s ă se învăţături. La 16 ani, tn 1555, ş i-a . tncepu t studule la l! m~ersl­
tntrerupă . Generalul d e Gaulle
t atea din Witenberg, trecind, apo1, ,<;lupă cu~ ~ra ob1ceml in
nu-mi acordase nici cea mai mi- evul mediu, prin mai multe academu ~e sp~c1ahtate - Basel,
că atenţie . Rămăsese m in p ozi-
Paris, Montpellier, Padova, Bologna, P tsa Şl Roma - unde a
ţie de salut, ca împlîntat in pă­
studiat cu profesori vestiţi ai vremii . .
mînt, privindu-1 cu intensitate. In unele din aceste instituţii, s-au putut. !egăst un;n~le cl';l-
ln sfîrşit îl vedeam. Şi m ai jeanului J ordan. Astfel, in arhiva Facultăţu de medtctnă ~m
inalt d ecit mi-1 imaginam . Sub- Montpellier se păstrează registrul in car~ tln ă~ul stu d~nt ş~- a
ţire , bine i nfipt pe picioare, cu
inscris numele : "Eu, Thomas J ordan, cluJean d m Tran stlvam~,
un aer de mare concent rare, o am fost inscris şi examinat la filosofia natur ală la 1 ocţombn~
privire strălu citoare ş i s umbră. 156 1". In februarie 1564, era la Bologna, de und~ sen a unu1
Eram subjugat de acest chip. cunoscut al său, originar din Bistriţa şi afl~t atunct_la Pado_va ;
- Domnule general, a r e- scrisoarea, păstrată in arhiya or~ u.lui B~str.t ţa, e in h.mba latină,
luat L eclerc, îl cunoaşteţi p e cu citate in limba greacă dm scnenle lUI Htppoc;rate , i?, ea, Jor:
generalul Chaban? dan aprecia academiile din Italia drept 11 ft nttm ale ştnnţelor Şl
Ochiul se aplecă d e sus spre ingeniozi tă ţii" . .
acel ttnăr, care la 29 ani nu I n primăvara anului 1566, Thom~ Jor_d an ŞI-a trecut .doct~:
arăta mai mult de 20, şi car e, r atul in Medicină la Viena; în vară, dm ordmul mareşalulUI curţu
salutind, se străduia să fie imperiale, tînărul medic a fost trimis tn Ungari~, und_e, tn cursul
impasibil. A urmat o tăcere, războiului dintre imperiali şi otomani, un emgmab c 11 morbus
care a durat doar două secunde, h ungaricus" provocase o mare epidemie. La î ntoarcere, ~ fosţ
dar, mi s-a părut o et ernitate. n umit magister sanitatis", însărcinat cu combaterea cmmet
Am putut urmări privirea ~e­ care to~mai izbucnise la Viena. . .
neralului care exprima o su1tă I n anul următor, â tipărit, tn capitala imp en ală, J?nma sa
tntreagă de sentimente: mai
carte, despre scrierile medicului antic G~llenus . Ap01, . ce~t!'!~
tntti neincrederea, apoi surprin- tmpăratul u i postul de Land-rnedlcus (11 medtc şef al provtnctet )
derea, apoi furia la gîndul că a in Moravia, s-a stabilit, in 1569, la Brno, unde a rămas ptn~
fost făcut să acorde răspund eri la sfîrşitul vieţii sale, scriind şi publicind. numeroase .. lu crăn
attt de tnalte unui om attt de foarte apreciate de specialişti - unele dmtre ele fund re-
ttnăr . Deja vedeam năpu s tin­ editate postum . Dintre scrierile sale, de u n m are suc~s ~ -a

du-se peste mine furtuna . Dar b ucurat cea despre ciumă - PesUs Phoenomenon - bpăntă

• tn momentul cind doream să acu?l .Patru secole la Frankfurt pe Main, un gros volum de 704
1 pot intra tn pămtnt, tn privirea
-• aceea de vultur a apărut o pagm1. .·
De la Brno, Thomas Jordan intreţinea o ~?gată Ş l mteres~n .

licărire de tandreţe . Statuia corespondenţă .cu oamen.i ~e sea~ă ~i v_remu sa_le, personahtăţ1
l
se tnsufleţi. Mi-a strins cu
- putere mtna tn timp ce vocea
ştiinţifice, foşb profeson şt coleg1 a1 să1: AJ?recterea ~e care se
bucura tn ochii contemporanilor e do~edttă Şl de ~edaha b~tută,
•. lui pronunţa aceste cuvinte, tn cinstea sa, la Brno in 1570, de 1tahanul An tomo Abondto; ea
1
pe Ungă care orice onoruri şi are, pe avers, chipul său , iar pe reyers .. o carte p~ care . se află
distincţii păleau : un scorpion tăiat în două de un b1st unu - al uz1~, des1gur, la
s - Ai făcut · o tre abă bun ă, rolul său tn combaterea epidemiilor din 1566. I.n 1573,. 3; fost
e Chaban. innobilat, primind titlul de Cavaler al !egatulUI. Mor av1e1.
., Totul fusese spus . Thomas Jordan a murit la 6 februane 1585 Şl a fost tnmor-
1, In romlnette de mtntat la Brno, oraşul unde el a desfăşurat o atit de b ogată
c Any FLOREA activitate.

27
Un document de la Mihai \rdeazul
In urma lnvestfgaţfllor fl-
cute în arhivele din strifni-
tate pentru depistarea unor
nof Informaţii privind Istoria
poporului nostru, Arhivele Sta-
tului din Bucureşti au primit,
de curind, un mfcrofHm dupi
un document Inedit de la
Mihai Viteazul, emis la Alba
Iulia, la 1'9 decembrie 1599,
prin care domnul romAn -
recunoscut de Dieta Transilva-
niei ca principe al acestei
1irl - a Intervenit pe lingi
impiratul Rudolf Il, in favoa-
rea nobllulul transflvinean Şte­
fan Tholdy din Salonta. Acesta
participase la lupta de la Şe­
llmbir, conducind, impreunA
cu alţi trei nobilf, cea de-a
doua Unle din dispozitivul de
lupti al oştlf lui Andrei
Bathory. In timpul riscoalel
nobJiflor transflvinenl impo-
triva lui Mihai VIteazul, in
1601, Ştefan Tholdy va ff acela
care il va aduce pe Slglsmund
Bathory de la Botoşani. Avea
si plarl in luptele din 1603
dintre Moise Seculul şi Radu
Şerban.
Din documentul recent des-
coperit reiese ci acest nobil
işl avea o parte din moşii in
pirţfle Blhorulul. In vremea
respectivi insi nord-vestul
Transilvaniei adiel o parte
din Crlşana şi Maramureş, fu-
seseri allplte Imperiului habs-
burgic. Doui dintre satele sti-
pinlte de Ştefan Tholdy se
aflau in comltatul Blhoruluf,
Iar funcţionarul care strîngea
darea cunoscuti sub numele
de tricesima, avind reşedinţa
la Debreţln, ceruse impira-
tulul si-1 dirulascl lui cele
doui sate blhorene ale lui
Ştefan Tholdy. Mihai VIteazul
subliniind meritele nobflulul
transflvinean a Insistat insi / ' c
. 1
ca impiratul si nu instrllneze ./{oJIII,,t:" t. ?o'f l
(
motllle acestuia, prezentind fap-
tele lui Tholdy ca fUnd folosi-
r,f, P 6 f c
~
toare lmplratuluf. a
C!
Documentul - redactat in c
li
limbajul diplomatle medleval- IJ
flustreazi Iscusinţa lui MI- l
hal VIteazul In relaţiile de c
rl

28
Pe teritoriul de astăzi al Romdniei s-au succedat, de-a lungul mileniilor ,
corespunzător legilor obiective ale dezvoltării istorice, orînduirile sociale cu-
noscute p e plan universal, acumulîndu-se o bogată civilizaţie materială şi
spirituală. O importanţă deosebită a avut orgatt.izarea statală traco-dacică,
ce a atins p unctul culminant în perioada regatului lui Burebista şi al lui De-
cebal.
Programul Partidului Comunist Romln de fl urlre a socletiţll so-
cialiste multilateral dcvoltate Jl tnalntare a Romlnlel spre comunism.
,

geti (getae, pradavensl


huri (buridave nsi) v. geto-dacl) ratacensl
caeni harpl (racatensl)
carpi hypsaltl rondalol
carpodacl lai sabocl
caucoensl maedoblthynl saci
ceiagisl moesl (mysl) sap el
celegerrl mygdonl aargetl
elco ni napel satrl
collaletae nlpsalol serdl
coralli (tranlpslol) slensl
corpill obulensl slndl
costoboci odomantl slngl
cotensi odrlsl slthonl
crestoni olnensl suci
croblzi oltensl terfzl
bebrlc:l crusaei ollzonl thunatl
a griani benl daci (v. geto-dacl) orrescl tU ati
albocensl berecyntl dantheletl
darsl ( darsal)
palopll tlnl
atetol besai palti ttausl
ansamensl bettegerl derronl
digerri panalol trerl
applarenal blefl
blsaltl dimensi plarensl trib ali
a puii
apalnthlol blstonl diobessl pleflgl tyntenl
arsletal bltlnl dioi plen geti tyragetl
artael bottlal dolonsl (dolongi) pieri utl
astl brlantl (prlanW ?) drosi pfrogerl zale li
brfgl drugerl pllastl zbaleonl
ausdecenal
edo ni
(utdecensl) brlsl potuJatensl zeranl

Autorul antic care a menţionat existenţa tribului Trib localizat, duplL unele lnscrlpţU din vremea stl-
dacic al caucoensllor a fost geograful grec Ptolemeu. plntrll romane In Dacia, pe Someş (numit Samus In an-
Locallzati de Vaslle Plrvan In "regiunea de munte din tichitate), In nord-vestul Transilvaniei. In pllnl epoci
Neamţ şl Baclu şi ţinutul spre apus din ţara secullor", romanA, existi atestat epigratlc un sat purttnd numele
(QeUca) caucoenall au rost veclnU de sud al costobocllor, acestui trib : vtoua Â.DiameDttum.
care au locuit In nordul Moldovei, Inclusiv In partea car-
patlcl şi dincolo de Slret plnl la Nistru 1 ceea ce ne face Al. BARNEA
al adlugim, tn mod logtc, la zona locuiti. de trlbul cau-
coensnor, şt centrul )l(oldovet. La aceeaşi concluzie ne
conduce şl harta ce tnsoţea textul operei geografice a
1 lui Ftolemeu, pe care alte triburi vecine sint amplasate
tn aşa tel, lnclt se poate deduce existenţa, ln centrul
:Moldovei, a eaucoensllor. O seaml de diferite alte apre-
Obulensii
Trib traco-getlc menţionat de ptolemeu ca locuind
cieri referit oare la acest trib stnt greu de acceptat, dato-
1 rltl puţlnelor ln.tormaţU de care dispunem. tn partea de rlsirlt a provinciei romane Moesla Inferior,
adiel tn actuala Dobroge. Acelaşi geograf antic preci-
Ştefan LEMNY zeazA el ţinutul obulensllor se afla la nord de cel al
1
Vezi Ma,ulD J.a1orto, nr. 6/t976. (Continuare tn p. 46)

29
Opinii


MARINA

Cel 650 ani de exJatenţl documentari, nimic firesc, deşi oraşul nu are şi nu a avut
pe care rnunlclplul Slghetui-Marmaţlel il niciodată tnfăţişarea unei insule, nefiind tn-
anfveraeazl anul acesta, constituie un bun conjurat de ape: e aşezat la confluenţa rtu-
prilej pentru a rememora diferite aspecte din rilor Tisa şi Iza. care formează un fel de tri-
Istoria oratulul care, vreme •e tase secole, unghi ascuţit nu cu o apă, ci cu o cunună
a fost capitala Maramuretulul. Readucem de dealuri, de la un mai al unuia. din rturi
astfel In atenţia speclaUttllor doul probleme ptnă la malul celuilalt.
care, dupl plrerea noastrl, nu au beneficiat In realitate, forma. Zygetb sau Zfgetb,
ploi acum de o cercetare fi o aolu11onare
corectl: numele fi originea Sfghetulu • folosită tn documente ptnă la. tnceputul sec.
XVIII, nu derivă din termenul unguresc
pentru "insulă". care, tn compunerea topo-
nimicelor, era. tntotdea.una asociat cu numele
ln documentele vechi, numele oraşului propriu al ostrovului respectiv. Zlgeth-ul
apare tn difer ite forme: Zygu&t, Zygeth, nostru a fost utilizat ca nume propriu, fără
Zeget, Zlgeth; din 1720, s-a adoptat forma nici o altă asociere, şi abia prin sec. XVIII
Szlget, care tnseamnă tn limba maghiară i s-a adăugat şi numele judeţului. ~
"insulă". După 1 decembrie 1918, capitalei Cercetările mai noi, tn domeniul attt lin- J
judeţului Maramureş i s-a dat numele de gvistic, ctt şi arheologic, ne permit să reexa- c
Slghetui-Marmaţlel, după cel unguresc Ma-
minăm această problemă. Analizind tnţele- 1
ramarcs-Szlget - Marmaţia fiind o veche
denumire a judeţului. sul numelui Sannlzegetusa, cunoscutul tra- I
ln literatura maghiară de specialitate nu colog I .I. Rusu a arătat că particula zeget ~
s-a pus problema denumirii localităţii, soco- are un tnţeles propriu, acela de "cetate", <
tindu-se termenul de "insulă" ca un topo- "localitate", "incintă", "construcţie de pari",

30
"fortificaţie", "palisa.dl". Acelaşi aut or pre-
cizează că "toate cetăţile dacice stnt aşezate M•rlle ambiţii ale
pe t.nălţimi amenajate ~rin lucr~ri, tn vtrful
unul munte sau al unet proemmenţe domi-
ntnd terenul dimprejur" . Tot I. I. Rusu a
remarcat existenţa, tn toponimia dacică, a La sftrşitul sec. XIII, tn scopuri politice
unor localităţi denumite Zfgethea. ~i strategice, re~alitatea maghiară. a tnteme-
Săpăturile arheologice efectuate tn dece-
tat p atru colonil de unguri şi germani (Visk,
niul trecut pe dealul Solovan, care se tn alţl Hust, Teceu şi Ctmpulung), aşezate pe malul
Tisei, tnceptnd d e la ieşirea acesteia din Ma-
la ~arginea Si~~etu~ui, au relevat că acolo ramureş, ptnă la 15 km depărtare de Sighet,
a extstat o forttţtcaţte de \'alisadă, un zeget, pe locuri defrişate de noii veniţi. Aceste
de la care localitatea medtevală putea să-şi aşezări aveau un statut propriu: erau con-
fi tras numele. duse de un judex numit de rege şi un vllllcua
Prezenţa dacilor liberi pe meleagurile ma- ales de populaţie, nefiind supuse autorităţii
r~mureşene, tn netntrerupte leglturi cu cei cnezilor locali sau voievodului . Pentru a
dm teritoriile supuse R omei, e atestată de compensa dezavantajele solului nefertil al
s~r.ierile istori~e şi confirmată de descope- Maramureşului, regele Carol Robert de Anjou
nnl~ .arheologtce: Dup~ retragerea adminis- a acord at , tn 1329, coloniştilor din cele patnt
t~aţtet romane dm Dacta, legăturile au con- aşezlri o serie de privilegii, printre care şi
tinuat, cu şi mai multă intensitate. Prin dreptul d e a părăsi localitatea fără. plata
poziţ~a sa .izola~ă, apărat de munţi, cu tre- pămtntului primit. .
căton p~ţme ş t greu accesibile, Maramure- Inel inainte de acordarea privilegiilor, unii
şul a ofent un adăpost sigur populaţiei daco- meseriaşi, aflaţi tn cele patru "opide regale",
ro~ane care se refugia din calea p opoarelor s-au m utat la Sighet, insemnat centru co-
migratoare. Aşa se explică faptul el, in sec. mercial p entru un mare numlr de state.
X IV, .P e teritoriul slu de 10 000 km pltraţi, După. 1329, pleclr ile din colonii fiind libere,
cu abia 15.% teren ~ultiv.abil, se aflau peste afluenţa spre Sigh et s-a mlrit. Meseriile
100 aşezln omeneşti. Evtdent el trecltorile p rimilor uqguri aşezaţi aici se reflectă. tn
spre depresiuQ.ea maramureşean! trebuiau apl - numele de familie adoptate : Asztalos = ttm-
rate de oaspeţi nepoftiţi. Cum singurul ase- plar, Kadar = dogar, Kerekes = rotar, Ko-
menea pas era pe la ap us, prin valea Tisei, vacs = fierar , Nyereggyarto = şelar, Szabo
e de presupus că fortificaţia, zeget-ul, de pe = croitor, Szijgyarto = curelar, Varga = tă­
dealul Solovan a avut un rol de aplrare şi blcar etc.
el urmaşii dacilor liberi au plstrat aşezarea I n anul 1352, preotul Benedict, de la paro-
hia catolică. a Sighetului, a obţinut de la
şi numele. Dacicul zeget - p oate Zlgethes -
regele Ludovic cel Mare ca oraşul să. benefi-
a devenit medievalul Zygeth, nu me asim ilat, cieze şi el de privilegiile acordate coloniilor.
tn sec. XVIII, cu maghiar ul Szfget. Acest fapt, precum şi dezvoltarea ulterioară.
O veche legendă. maghiară. confirmă. pre- a oraşului, ajuns capitală de comitat şi b e-
zenţa urmaşilor dacilor pe plaiurile mar amu- neficiind de noi privilegii regale, au produs
reşene, la venirea ungurilor tn E uropa (sftr-
confuzie, prilej uind apariţia tezei el S1ghetul
ar fi fost tntemeiat de regalitatea maghiară
şitul sec. IX). Această. legend ă, consemnată. ca a cincea colonie din Maramureş. Dar am
de istoricul maramureşean I. Mihalyil, rela- văzut, pe de o parte, el privilegiile din 1352
t tează. el un grup, condus d e duce1e Almos s-au acordat la cererea preotului Benedict;
- {,,Somnorosul"), tatll ducelui Arpad, s-a în- apoi, pe de altl parte, p resupusa "ctitorie re-
- gală" nu avea nici judex, nici villicus, ca
- dreptat spre Cîmpia P anonicl traversind
Carpaţii prin Maramureş. La Cuh ea, popu-
aşezlrile de colonişti, administraţia locală.
'
i laţia locală a ucis pe nlvălitori. Mai tirzm,
prin sec. XI-XII, un rege din dinastia arpa-
fiind tn mtinile populaţiei româneşti, băşti­
naşe .

In septembrie 1349, Ioa n, voievodul româ-


1, dianl a construit pe acele locur i o biser ică nilor din Maramureş , raporta din Sigh et re-
.•• de piatră., tn memoria lui Almos. I st oricii gelui Ludovic repunerea urmaşilor lui Dragoş
c confirmă. el Almos n-a ajuns tn P anonia, tn posesia moşiilor din Giuleşti, de unde fu-
fiind u cis undeva pe drum, iar documentele seseră. alu ngaţi de Ştefan, fratele voievodului1 .
e emise ...o de r egii unguri confirmă. prezenţa I storicul I. Mihalyi precizează. el "oraşul
tl străveche a românilor pe plaiurile maramu- Sighet era şi atunci locul adunlrilor şi caJ?i-
ă reşene, vorbind despre drepturi pe care tala jurisdicţiu nii", unde se ţineau adună.nle
cnezilor - mai ti rziu ale nobililor - români.
1 · a~eşt.ia le aveau din vechime, "din timpul
Or, dacl Sighetul ar fi fost o colonie de un-
sftnttlor regi" - Ştefan I (998-1038) şi guri şi saşi, voievodul Ioan nu ar fi avut juris-
l- Ladtsla u I (1077-1096). Amintită. mai mult dicţie asup ra lui, aşa cum nu avea asupra
L- ca noţiune geografică., tn vreo trei docu- celor patru aşezări, iar nobilii români nu şi-ar
mente anterioare sec. XIV, "Ţara Maramu- fi ţinut aici adună.rile.
L- reşului " - cum apare tn documentele din In aceeaşi ordine de idei, este greu de pre-
~t sec. ~IV - şi-a păstrat ind ependenţa cu supus că., tn sec. X I V, cînd cancelaria regall
orgamzarea românească proprie . era bine organizată., s-a intemeiat o locali-
'•
'•
l Vezi Marutn 1Jtor1c, nr. 3/t 974 . • Vezi Magu.tn 1.ator1o, nr. 2/1973.

31
tat e importantă, fără a se fi întocmit wc1 Luptători viteji, deţinători at unor a veri
un act. La mănăstirea din Leleş, unde se imense, oameni cu trecere la curtea regală,
p~stra~ toate . dor:ument ele semnate de regi, nepoţii lui Dragoş nutreau şi mari ambiţii
M1haly1 a găs1t Şl copiat 67 acte privitoare politice. Astfel, ei au intreprins in anul 139 1
la Ma.r3:mureş, dar n-a aflat nici o menţiune o anevoioasă călătorie la Constantinopol,
cu pnvtre la intemeierea Sighetului de către unde au obţinut ridicarea mănăsti rii din
vreun rege. Peri - ctitoria lor maramureşeană - la
I n schimb, vremea ne-a conservat o măr­ rangul de stavropighie. Investit cu drepturi
t urie mater ială a pri orităţii românilor in episcopale, stareţtJl îşi extindea autoritatea
această ve7he aşezare: impozanta b iserică din pe mai multe comitate. Astfel s-a creat o
centrul Stghetului, a zi aparţinînd cultului autonomie bisericească pentru românii din
t eformat. Specialiştii au că zut de acord că nord-estul Ungariei, sub hegemonia Drăgo­
lăcaş ul datează din sec. XIV şi că ea a fost şeştilor, care aveau posibilitatea de a vorbi
const ru ită pentru cult ul ortodox, neavind tn numele unei popu l aţii de pe teritorii mai
sacristia indispensabilă bisericilor catolice. vaste şi a-şi măsu ra puterea cu voievozii
Transilvaniei. In asemenea condiţii era fi-
Este o dovadă peremptorie că in acel secol resc ca in centrul voievodatului, la Sighet,
popu laţia românească a Sighetului era attt să se înalţe o impu nătoare biser ică de p i at r ă..
de n umeroasă, inctt a fost necesară ridicarea La sfîrşit ul sec. XIV, Bale s-a alăturat
u nei mar i biserici de piatră . In schimb, ca- grupului de magnaţi maghiari, sprijiniţi de
tolicii nou veniţi , fiind puţini şi cu mijloace papă, care au căutat să scape de domnia
materiale modest e, nu şi -au construit o bi- abuzivă a lui Sigismund de Luxemburg, in-
serică proprie: mai tirziu, la o dată tncă necu-
locuindu-1 cu Ladislau de Durazzo, pe care
noscu tă, prin favoarea regelui, ei au primit-o
1-au şi tncoronat ca rege al Ungariei. Dar
pe cea a românilor, care, odată cu trecerea luptele s-au incheiat in 1403 prin victoria
ungurilor la calvinism (sec. XVI), a fost lui Sigismund şi averile voievodului român -
afectată cult ului reforma t .
mort tn 1402 - intre care şi Sighetul, au
Există temeiuri pentru a afirma că l ăcaşu l
fost confiscate. Acesta ar putea fi momentul
cind biserica de piatră a fost dată catolicilor
t~ . disc.uţie a fost construit de Bale şi Drag,
fm v01evodului Sast, care, după alungarea din oraşul reintrat tn posesiunea regelui. O-
dată cu Bale, a dispărut şi voievodatul , iar
lor din Moldova de către Bogdan I Inteme-
ietorul, s-au intors in Maramureş, unde au Sighetul a devenit capitala unui c~mitat con-
dominat viaţa publică din 1365 ptn ă tn primii dus de comiţi unguri.
ani ai veacului XV. B ale sau Baliţă a fost Un ultim argument pentru caracteru l ro-
voievod al Maramureşului (1365-1402), mai mânesc al intemeierii Sighetului tl constit uie
P.urttnd şi titlul de comite al Maramu reşului stema pe care oraşul a avut-o tncă din sec.
Şl Sătmaru lui. Drag a avut şi el titlul de vo-
XIV, dacă nu şi mai inainte. Existenţ a ei
ievod şi a fost comite al Maramureşului, este confirmată de un document din 1383
şi de cronicarul Miron Costin, care a scris,
Sătmarului şi Secuimii fiind comandant al
oştilor care apărau frontiera de răsărit a
tn 1684, că "Sighetul, capitala M aramureşu ­
Ungariei. P entru a răsplăti serviciile şi fapt ele lui, pînă azi are ca pecete capul de bour ca
şi această ţară" (Moldova). Indiferent d acă
lor de arme, coroana maghiară le-a dăruit
cetăţ.i, sat e .şi moşii, astfel tnctt Drăgoşeştii
sim bolul s-a păstrat, ilustrind un mit stră­
au aJuns pnntre cei mai bogaţi nobili ai re- vechi, sau că el a fost adus din Moldova de
către nepoţii lui Dragoş Descălecătorul, im-
gatului stăptnind, după unele calcule, 10
cetăţi şi 200-30 0 sate. In posesia lor a ajuns, portant este că s-a păstrat in timp, ca stemă
prin don aţ ie sau zălogire, şi oraş ul Sighet . a oraşului, pe care nu a figurat nici crucea
dublă a arpadienilor, nici crinii angevinilor,
• Vezi 1\lagutn ll&orto, nr. 1/1972. aşa cum ar fi fost cazul cu o ctitorie regală .

------------------·
Relieful, clima şi ... istoria. Trei elemente care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei milc-
nare a locuinţelor , evoluţie căreia ti consacrăm şi cele patr u pl anşe ale revistei:
(!) Imaginea de sus: eul a de la Măldăreşti (R omânia) şi case-fortăreţe de pe I nsula Pat-
mos {Grecia)
®·@Oraş ul Saint-MalO (Franţa) privit din avion
@a - Construcţii din argilă în sudul Sah arei; b - primăria oraşului Bamberg, fostă aşezare
lacustră (R epublica Federală Germania); c - casă fortificată din Afganistan şi d - sat-bloc
din Pueblo de Taos (S.U. A.) ( Satul pe stilpi şi caaa-tortlreaţl, p . 55)

-------------------
32

r

11 l


la atacul poziţiilor turceşti cu două. companii.
In această. primă. tncleştare din campania de
la "77", din rindurile vasluienilor şi ieşenilor
au că.zut 50 luptă.tori morţi şi ră.niţi . Din cei
zece vasluieni ai grupei comandate de Constan-
tin Ţurcanu 1 , patru au ră.mas pe ctmpul de
luptă..
La 28 august 1877 pentru vitejia dovedită.,
a fost decorat "drapelul regimentului cu
'ordinul cSteaua României• tn grad de Mare
Cruce" şi totodată au fost atribuite" 12 medalii
de argint cVirtutea Militarăt pentru cei ce
s-au distins tn lupte" . In aceeaşi zi, atestă.
Registrul Istoric al regiment ului, "tmpă.ratul
Alexandru al Rusiei şi domnitorul Carol I
al României au distribuit cite două. «Cruci
Sf. Gheorghe~ şi două. « Steaua României • de
fiecare companie". Una din cele două. stele
a inflor it pe pieptul tunicii sergentului Con-
stantin Ţurcanu . Prin el se ră.splă.teau şi cei-
lalţi nouă. şi "toţi curcanii" ce-ş1 schimbaseră.
"porecla ln renume" . I i află.m după. aceea
pe vasluieni ln alte zone ale frontului de
la Plevna.
Confruntaţi cu dramatice tncercă.ri, apoi
nevoiţi a st a tn poziţiile asediului, sub focul
neincetat al turcilor din fortificaţii, dorobanţii
au gă.sit tn ei tă.ria de a porni iară.şi la
asalt. tn ziua de 7 octombrie s-au aflat
printre parttcipanţii la tncleştările din zona
redutei Gri viţa 2 : respinşi la parapete, şi-au
refă.cut dispozitivul şi au pornit iară.şi tnainte.
La acest atac au ră.mas pe ctmpul de luptă.
şi ceilalţi curcani din grupa lui Ţurcanu .
Doar el, comandantul, a supravieţuit.
Cu acţiunea din 7 octombrie, vasluienii
şi-au incheiat drumul de luptă. in campania
de la 1877. Cu rtndurile rărite, încărcaţi
de s lavă, ei au primit misiunea de a escorta
coloanele de prizonieri otomani că.tre Bucu-

Nouă
reşti, iar a~i s-au deplasat in garnizoana
de reşedinţă. I n trecere prin Iaşi, in drum spre
Vaslui, dorobanţii s-au bucurat de o caldă.

Ji cu sergentul
primire.
În onoar ea celor care nu s-au mai întors
la vetre, in vech ea şi glorioasa aşezare româ-
nească., s-a tnălţat un complex memorial.

zece P e o coloană. ce suie in linii ferme, citim :


"In a mintirea ostaşilor clzuţl de-a lungt 1
veacuril 1l r pentru intregirea neamului". In
faţa monumentului au fos t aliniate mormin-
Dr. FLORIAN TUCĂ tele a nouă dorobanţi vasluieni, veterani ai
războiului de la 1877-1878: Petre Pă.ciuc~.
Ilie Negruţ, Vasile Ciuraru, Vasile Popa,
De aici, unrle in 1475 ,.a fo5t război [ .. ~ Stamate Chiriac, Andrei Aftimescu D eleanu,
cu puterile turceşti şi a ba r uit Ştefan Voievocl"' [oan Ciobanu, Vasile Lazăr şi I on Zaharia.
au plecat la oaste, în 1877, s ute de vasluicni, La un pas de ele şi în fruntea lor stă de veghe
urmaşii urma.ş alor celor de la Podul Înal t. sergentul Constantin Ţurcanu. S-a reconsti- ..
S-au inrolat in Batalionul 2 din Regimentul tlit astfel, in ch ip simbolic, acea otş ~e ost~­
şească. p e care bardul de la Mi rceşti a lă.sat-o
13 dorobanţi. La 7 aprihe, unitatea număra
veş nici ei in ritmuri de po emă. eroică.. Monu -
aproximativ 1 100 baionete. Între sutele de mentul de la Vaslui a fo3t ina ugurat in ziua
căci ular i, " români de viţă veche", se aflau
de 11 noiembrie 1934 , intr-un cadru solemn
ş i cei zece vomici, cîntaţi de Vasile Alecsandri .
ş i tradiţio nal. Cu respe ctul cuvenit eroilor
După dcc retarea mobihză r ii, batalionul neamului , sute de vasluieni au fost prezenţi
sa îndreptat către Ia~i. rcşcdmţa regimentulut . la dezvelirea monumentului. Ei au adus imn
de und e, impreună cu Batalionul 1, au început de slavă. celor ce şi-au iubit ţara şi gloria
,. , aţa pribeagă de campanie Din inima Mol -
înaintaş ilor cu preţul sacrificiului suprem.
dovei avea ~ă aJungă dincolo de Dunăre,
la Griv1ţ, Tn :r. iua el· '.!.7 a ugu')t .t luat parte ' Ve.:i :\l agoz ln Istorie. nr. 1/ 1967.
DE LA G LA JTE
or. CONSTANTIN N. VELICH 1
Pentru a sprijini mişcarea de eliberare a 1irff lor de sub jugul otoman, o seami de mflftan ţ l
bulgari a u emigrat in ţirfle romAne, sudul Rusiei, Serbia etc.
Imediata veclnitate, dar mal ales faptul ci poporul romAn a luptat şi el, intotdeauna, pentru
pistrarea Jndependenţtl sale, pentru inliturarea suzeranitiţfl otomane, au ficut ca ţara noastrl si
ffe Jocul cel mal prielnic de adlpostlre şi sprljlnlre a luptltorllor bulgari. In secolul trecut, in ora-
şele noastre au aplrut ziare ale emlgranţllor bulgari şi s-au pus la cale riscoalele antlotomane 1 ;
tot in RomAnia s-au format fi au trecut Dunirea, cu ştirea şi uneori cu ajutorul romlnflor, nume-
roase cete de militanţi bulgari2 • Pe drept cuvint scria Lfuben Karavelo'l, preftdintele celei mal im-
portante organizaţii din acea perloadl, Comitetul Central Revoluţionar Bulgar din Bucure şti , creat
in 1870: ,Nof trlfm intr-o ţarl care se poate numi o a doua Elveţfe. Romlnla [•••] permite tuturor
naţfonalltiţllor, fi ri deosebire, si se dezvolte liber, si inveţe [•••]. Intr-un cuvint, e o ţari care are
drept devlzl libertate şi culturi". In ţara noastrA au acţion~t, rind pe rind, democraţii revoluţionari
bulgari G.S. Rakovakl, Vasll Levskl, Hrlsto Botev şf mulţi alţii, dupl cum tot alei au luat flinfl
principalele organizaţii ale emigraţiei bulgare.

Deşi !ntr-un firman al Porţii otomane, mov, P anruot Volov, Gheorg'hi Benkovski,
din octombrie 1866, exista o clau ză care p re- s-au stabilit la Giurgiu, întemeind, in acelaşi
vedea in mod expres ca România să n u fie an, un comitet revoluţionar condus de Stefan
"punct de Intrunire a urzitorilor de tulburări Stambolov şi cunoscut in istoriografia bulga-
[ ...] a liniştii în I mperiul otoman", guvernele
ce s-au succeda t la Bu c ureşti şi , cu atit mai ră drept " Comitetul de la Giurgiu" . Scopul
mult masele popul are, au ajutat din plin său era pregătirea u nei răscoale pentru pri-
mişcarea de eliberare a v ecinilor de la sud. măvara sau vara anului 1 876~ Revoluţionarii
s-a u instalat într-o casă de la marginea ora-
şului, pe care a u numit-o "cazarma" . Consfă­
tuirile comitetului se ţineau in mare taină ,
In 1875, o seamă de fruntaşi revoluţionari, membrii lui ferindu-se mai ales de iscoadele
printre care Nicola Obretenov, Stoian Zai- turceşti care mişunau prin porturile dunărene.
- Vezl 'l\fagazJn istorie, nr. 5 şi 8/t 973. La sfîrşitul anului 1875, planul de desfă­
, ln imaginea de sus: ceata lui Hrlsto Botev debar- şurare a răscoalei era gata. Bulgaria a fost
ctnd la K<nlodUi (pictură de D. Gblugenov).

34


impărţită in p atru regiuni revoluţ ionare. şi copiii, după. care s-au sinucis p entru a . nu
La mijlocul lui 1anuarie 1876, tn fiecare dintre că dea vil în mtimle duşma n ulu i. P a naghiunşte
ele au plecat pe rind con ducătorii tn soţ iţt a că z u t la 30 apnlie, Benkovski a fost ucis
de locţiitorii lor. La Giurgiu au rămas doar in luptele dm munţi, 1ar Kabl eşko v şi -a pus
ctţiva membri ai comitetulu i, care trebuia u capă t zilelor în tnchisoare.
să asigure l egăturile necesare ş i mai ales să
se ocupe de procurarea armelor. Documente
turceşti şi bulgăreşti ate stă c ă. armele şi mun i-
c lda
ţiile au fost achiz iţi o nate p arţ i al tn România.
Mijloacele puse· la dispoziţia i n su rgenţ ilor
nu au fost totuşi s uficient e. Pe deasupra, !n celelalte reglUni, răscoal~ a av ~t pro-
tn trei regiuni, vigilenţ a p oliţi ei turceşti, po r ţii mai red use. La 16 m at, î n aJuto.rul
iarna grea şi o serie de alte cau ze au fă.cut celor din Sliven, a trecut Dun ă rea, venmd
ca şi organizarea să. ai bă mult de sufcnt. dm România, gruparea lui Taniu Stoianov,
Pregătirea din regiunea P lovdiv a fost mult care a fost insă nimicită i naint e de a ajunge
mai bună . Aici, Gheorghi Benkovsk.l a mutat la destinaţ1e. T ot de la noi di n ţ a r ă a plecat
centrul revoluţionar de la Plovd1v, oraş şi ceata lui Botev Sub presiunea demer.surilo~
cu puternice garnizoane turceştl, la Pana- otomane, M1hail Kogă.ln i cean u a dat as1gură.n
ghiurişte , localitate s it uat ă. i n munţi, cu vechi Porţii că în porturile româneşt~ de 1 ~ Dunăr.e
tradiţii revoluţionare. De asemenea, a achizi- nu ex1stau grupuri de revoluţ1o n an bulgar.t.
ţionat arme, tn maj oritate puşti arn ăuţeşt i sau De fapt, au tor ităţile rom â.n eşt i au t_n chts
cu cremene şi tunuri din lemn de ci reş ochi1 la Giurgiu şi i n t oate celelalte puncte de
Ctnd pregătirile s-au apropiat de sfl rşit, t recere, renunţtnd să controleze b~gaj~le
Benkovski a convocat căpeten iile şi d elega- aşa-zişilor " grăd inari" ce mergeau, chtpur~le,
ţii celorlalte regiuni la o adunare care a avut in Serbia, ba mai mult , atrăgindu- le chiar
loc, la 14 aprilie, t n păd ur ea Obon şte şi la atenţia să nu se dea de gol. ! van Vazov, care
care s-a hotărît ca răscoal a s ă fie decl an şată se afla la Bucureşti, a scris 't n memoriile sale
la 1 mai. In cazul unei deconspiră.ri sau tră.dări, că. mulţi luptători se temeau ca nu cumva
acţiunea urma să înceapă 1mediat. Această autorităţile româ.neşti să afle de imba:rca~ea
mă.sură. de prevedere s-a dovedit bineven t tă, lor şi să-i impiedice: "~a~ ele [a';ltontăţile]
căci poliţia otomană. reuşise să. strecoare un ştiau totul ma1 bme ca on cme. Ordme secrete
spion in adunarea de la Obonşte. Inşbinţate fuseseră trimise pref~cţilor ca . să se p~efacă
de tndată, autorită.ţile turceşti au t rimis la a nu vedea nimica". Şt nu numa i Vazov s1mţea
Panaghiurişte şi Ko pn vştiţa, princip alele că românii simpatizau cu răscu laţii.
centre ale organizăn i răscoale1 , două detaşa­ Deş1 răscoala care avea obiect ive burghezo-
mente de poliţie călare, conduse de Ahmed democrahce, n-a durat deci t o lu nă. , fiind
aga şi Negep aga. La 20 apnhe 1876, Xegep stngeros tnăbuşită, ea rep~ezintă o ~ulm~ in
aga a ajuns la Kopr ivş t1ţa, unde a u inceput mişcarea revoluţJOnară dm Bulgana Şl a
arestările. Atunci, Todor Kableş kov, con- adus problema acestui popor pe o.rdi~ea de
ducă.torul comitetului local, a dat semnalul zi a diplomaţiei europene, co ntnţ>Um.d ~n
de declanşare a ră.scoa lei şt, tn numai două. mare măsură la precipitarea ră.z bolUlUJ dm
ore, orăşelul a fost eli berat. Indată. după aceea 1877-1878. .
ră.sculaţii din Kopri vşti ţ a au t ransmis celor tn România, răscoala a avut un deosebit
din Panaghiur işte o m1s1vă "Acum, ctnd vă. răsunet . R eflectînd opinia p ublică. , intreaga
scriem această. scn soare, steagul [nostru] presă a luat apărarea poporului bulgar, de
flutură. deasupra conac ului [reşedmţa autorită.­ la ztarele bucureştene Prtssa, Timpul, Le
ţii turceş ti], ră.sună. salve de puşti , tnsoţite j ournal de Bucarest, Monitorul oficial ori
de dangătul clop ot elor, şi oamenu se tmbră­ RomAnul, Telegraful, Alegătorul liber ş.a .
ţişează. pe străzi [ .. ]. Dacă. Ş I voi, fraţ1lor, pină. la cele pro,-incJale ca Imparţialul, de
sînteţi adevăraţi patn oţi , urmaţi-ne exemplul la Turnu .:\1ăgurele şi, in sftrşit , la cele ale ro-
la Panaghiurişte' . mâmlor dm Transilvania, ca Albina, Tele-
Cu o ceată de călăreţ1 , Benkovski a cutre- graful romAn, Gazeta de Transflvania.
ierat satele de la vest de rîull\lanţa, Iar Yolov Aşa se e"Xphcă. de ce Apelul din partea
pe cele de la est, chemindu-le la luptă. In luptltorltor bulgari din Balcani, publicat tn
aceste con d iţii , Ahmed aga a renunţat la z1arul Timpul dm 26 1ume, după. înăbuşirea
expediţia sa armată. După numai citeva z1le, dscoalet, sena adresîndu-se românilor : "De 1
Pan aghiurişte Şl zeci de alte locahtă.ţ1 au fost vo1 ne-au legat totdeauna simpatiile cele mai
ellberate. răscoala extmztndu se aproape in vn şt mc1odată. ele n-a.u fost tulbura.t e de vr.e~
to~tă regmnea. Dar hma fer ată nefimd scoasă. neînţelegere De la voi. ca de la mşte vec101
ur.edtat din funcţlUne. aşa c um se plănUJ se buni aşteptăm un ajutor eficace şi frăţesc".
... . ..
la GlUrgiu, turcii a u p utut transporta o armată Solldantatea poporul w r oman cu vecmu
n um ~roa ă., î n zes trată cu artilene. Lupt~le de la l>Ud de Dunăre s-a oglindit şi tn circu-
cel~ m a1 grele s-au dat la Per uţ.tiţa, unde lara pc c.a1 e .:\IJball Kogălni ceanu, ministru
fe:nelle ŞI copui au luptat cot la cot cu bărbaţli . de I-..xtcrne, a tnmis-o, la 20 iulie, agenţilor
!::1-conJ uraţi dm toate pă rţ1lc, răsculaţa s-au nostn dJplomatJ c i dm stră.inăt ate, prin care
::-etras i n biserica o raşului Cind cc1 din urmă Il· )cerea să mtervmă, pe Jingă guvernele din
ap~răiori , v reo 40 la număr, au ''ăzut. că. se ţările rcspr cu ve, în favoarea cauzei po-
termină. muniţia, şi-au ucis ct lnşi~t soţ1ile porului bulgar.

35
11 o
o

,
MANOLE NEAGOE
Pentru Europa Centraltl şi Apuseat7.tl, începutul secolului XIII s-a caracterizat printr-o veri-
tabiltl "explozie" demografictl, prit7. creşterea producţiei agricole şi it7.trodt'terea tmor t7.0i ct,lturi,
ca şi prin dezvoltaYea schimbului de mtlYfuYi şi apariţia unui it11.portat1.t număY de oraşe.
Perioada de instabilitate generată de asaltul popoarelor migratoare - care, ditl sec. IV, odată
cu venirea primult'i val de goţi, dezorganizase viaţa economictl şi socială a continenttdui t1.ostn~ - lua
tn bună parte sfîrşit . Duptl incursiutlile vikitJgilor şi maghiarilor ( ultimele mari migraţii ale primult'i
milet;iu al erei noastre ) urmase o perioadtl de Yefacere şi de afirmare a societtlţii feudale . Doud secole
de linişte fuseseră St4.ficiente ca apusul Et4.ropei stl redevintl o mare forţtl economicd şi politictl, capa-
biltl nu numai să ajungă la o stabilitate intertltl, dar şi Îtl stare stl treacă de la defen siva, care dura
de aproape 800 ani, la ofensivd. Primele cruciade au fost tocmai un rezultat al acestei schimbdri sur-
venite în sînul societtlţii feudale occidetllale şi t7.u este lipsit de semnificaţie faptul că printre teritoriile
asupra cdrora Apusul şi-a impus dominaţia s-a aflat şi Bizattţul (cel odinioard atit de putertJic 1,
cucerit în 1204 de cavalerii celei de-a patra cruciade. •

viaţa nomadă, iar unii dintre ei au intrat


in rindul păturii stăpinitoare autohtone şi
.. au adoptat creştinismul.
20000 1 P entru aducerea acestor cumani sub do-
minaţia sa, regele Andrei II al Ungariei i-a
In acest timp, in răsăritul continentului un instalat, in 1211 , pe cavalerii teutoni in
nou val de popoare turcice - pecenegii, uzii Ţ ara Bîrsei; la acea dată - după două secole
şi cumanii - s-au revărsat peste stepele de lupte dtrze cu formaţiunile politice româ-
nord-pontice şi în cîmpia din sudul Moldovei neşti de aici - regalitatea maghiară cuce-
ş i estul Munteniei. La începutul sec. XIII, cu- rise aproape in intregime Transilvania. Cu-
manii din vest, deci cei ajunşi pe teritoriul rînd, cavalerii teutoni au trecut Carpaţii,
patriei noastre - alcătuind aşa-numita Cu- fo rţînd o parte a cumanilor să intre sub
manie Neagră, pentru a o deosebi de Cumania ascultarea lui Andrei II şi să primească
Albă sau Mare, întinsă între Ural şi Nipru - legea catolică, şi creindu-le astfel p erspec-
au inceput să se sedentarizeze, abandonînd tiva împămintcnirii (sub suzeranitate ma-

t
,ghiară) în cîmpia din sudul Moldovei şi estul Gruziei, iar in primăvara anului următor,
Muntcniei . l\tăsura viza însă numai o mică par- trecînd Munţii Caucaz, mongolii i-au invins
te a cumanilor, căci cei mai mulţi dintre ei pe ala ni şi pe cerch ezi, ajungtnd astfel tn
locuiau in Cumania Mare, care-şi avea cen- vecinătatea cnezatelor ru seşti.
trul aproximativ pe cursul mijlociu al Direct ameninţaţi, principii ruşi, in frunte
fluviului Volga şi rămîneau străini de aceste cu marele cneaz al Kievului, s-au unit cu
prcfaceri. La sud d e Dunăre, in pragul cumanii şi au incercat s ă bareze in$tarea
s ~c. XIII, se injghebase o altă formaţiune mongolilor pe Nipru. Djebe şi Subotai s-au
politică cunoscută sub numele de regatul retras. Crezind că. inamicul se t eme, ru şii şi
româno-bulgar al Asăneştilorl. cumanii au pornit pe urmele lui. După un
Aceste alcătuiri politice ce începuseră să drum obositor de nouă zile, timp în care
se str uctureze în răsăritul european, deci şi ·armata aliată. incepuse să sufere de lipsa
in spaţiu l locuit. de români , n-au durat însă alimentelor, in momentul traversării riului
mult. Pe neaşteptate, Asia a revă rsat asu- K alka, tn ziua de 16 iunie 1223, mongolii au
pra Europei un nou val de năvălito r i, o forţă atacat prin surprindere, au rupt armata
irezistibilă, despre a cărei existenţă europeni i cumano-ru să in două şi au obţinut o strălu­
nu avusese ră pină atunci nici cea mai vagă cită victorie. R evenind tn Asia pe la nordul
idee. Este vorba de mongoli, cunoscu ţi in Caspicei, mongolii au atacat Bulgaria Mare
literatura istorică europeană mai ales sub la conflu enţa dintre Volga şi Kama, după
numele de tătari. care Subotai (Djebe murise, între timp, pe
După 1206, an care poate fi considerat drum) s-a reintors tn tabăra m ar elui han cu
inceputul statului feudal mongo l, Genghis- o pradă ime n să , precum ş i cu importante
han2, a pornit in marea sa campanie de cu- date privind natura locurilor pe care le par-
cerire a lumii . Între 1211-1215, el a supus cursese oastea mongolă.
o parte a Chinei, apoi şi-a pornit hoardele
spre apus. Rind pc rtnd , sub loviturile sale
au căzut Imperiul karakitailor, făurit în
Turchestan, oraşele dintre Str Daria şi Amu
Daria, precum ş i marile centre urbane din Inttrziată .
de moartea lui Genghis-han şi
P ersia - unele numărînd peste un milion de pregăti rile pe care a trebuit să le facă
de suflete. !n urmărirea unuia din adver- noul marE( han, Ogodai, campania spre apus
sarii săi (şahul Mohamed din Horezm), re- a reinceput in 1235 . Comanda armatei a fost
tras inspre malunle Caspicei, Genghis-han a încredinţată lui Batu, nepotul lui Genghis-
trimis un corp de 20 000 călăreţi sub co- han, însoţit şi sfătujt de Subotai.
manda lui Subotai şi a lui Djebe. P rima ţintă a tătarilor de sub comanda
Expediţia celor două căpetenii a durat
lui Batu a fost statul bulgarilor de pe Volga,
aproape doi ani, din 1221 pînă în 1223. După pe care 1-au supus in 1236. tn anul următor,
ce au străbătut toată Persia, ajungind ptnă a inceput cucerirea sis tematică a cnezatelor
nu departe de Bagdad, Djebe şi Subotai au ru seşti, operaţie care a durat trei ani ( 1237 ·
re uşit să captureze tezaurul şi familia lui
1240) ş i s-a incheiat odată cu ocuparea cnc: ·
_:\lohamed şi, odată ajunşi pe malurile Cas- zatUlui H aliciului.
picei, au cerut lui Genghis-han ingăduinţa Pregătirile tătarilor pentru noua etapă. a
~ă treacă la nord ele Caucaz. În toamna campaniei au fost deosebit de minuţioas1:
anului 1221 , ei au infrint oastea regelui Încă înainte de a încheia cucerirea ultime ·
lor cnezat e ru seş ti , ei au trimis iscoade tn
' Vezi .l\laKazln h1tortr. nr 10/ 1969. Ungaria, Cumania şi Polonia pentru a cu·
1
Vezi J\lagazln lstorlc, nr 1/1976 lege date asupra drumurilor şi forţei mili -

t. o ' t~ltlrt•( t tlltari i 11 l11 rt'i


tare a viitorilor adversari, dintre care cel Tătarii s-au retras în Asia la Karakorum
mai puternic era regatul maghiar. Obiectivul c~pitala ~arelui stat mong~l. întrucît Bat~
centr_al era deci .~ucerirea U ngariei şi pentru ŞI Subotai nu puteau lipsi de la adunarea
a .o. Izola, tătaru au luat măsuri ca forţele care avea să aleagă un nou mare han. Ei au
militare ale vecinilor să fie imobilizate. In l~sat lf:1.să în ~tepele d~n nordul Mării Negre
acest sens, Subotai şi Batu au hotărît ca o ŞI Măru Caspice efective care vor întemeia
mar e grupare, sub comanda lui Baidar (al- mai tîrziu H oarda de Aur, stat feudal tătar
căt~ind_ aripa ~reaptă a oştirii). să atace Po- cu reşedinţa la Sarai-Batu. Sub controluÎ
lorua Ş I Boemia, urmînd să ajungă dinspre acestui~ s~ aflau t e.rit?rii cuprinse intre Munţii
apus pe pămîntul Ungariei, rentru a face Balcam ŞI Carpaţi ŞI stepele de dincolo de
joncţiunea cu corpul principa al oas t ei tă­ Volga.
tar e: O altă grupare (aripa stîngă) avea ca
sarcmă să n eutralizeze Cumania şi statul
româno-bulgar al Asăneştilor; apoi, urmînd Mărturiile cronicilor
curs ul Dunării, să pătrundă pe teritoriul
Ungariei venind dinspre sud. In sfîrşit, gru- Marea invazie din 1241 a stîrnit un inte-
parea principală a tătarilor, s ub comanda res d~osebit i~ rindul.. cercetătorilor noştri,
lui B atu ş i Subotai, avea drept scop ataca- datontă atit mformaţulor pe care le furni-
rea frontală a Ungariei. zează izvoarele scrise din această vreme asu-
Aripa dreaptă a intrat prima în acţiune. pra soci~tăţii . româneşti , cît şi consecinţelor
Baidar a cucerit Lvovul şi Sandomirul, la pe care mvaZia tătară le-a avut asupra evo-
18 m~r~ie ~241 1-a în~ins pe . Bol~slav, regele luţiei acesteia.
Polomet, aj ungînd aP.Ot sub zidunle Cracoviei In relatările despre expediţie apar, nu
şi de aici pe Ode r. In continuare, el l-a în- o dată, nume de conducători sau de loc uri
frînt pe Heoric, ducele Sileziei şi al Pozna- legate de trecutul nostru . As tfel t ntr-o cro-
niei, tn apropiere de Liegnitz; Silezia a fost nică . datorată persanului Fadl A llah Raşid
devastată vreme de trei săptămîni , în timp e~-D10 se vorbeşte despre lupta dintre Ordu
ce o formaţie specială prăda Brandenburgul Şl Bezeren ban : "Ord u [ ... ] trecînd prin ţara
şi .saxonia. Reuniodu- şi a,;poi toate forţele, Ilaut a intilnit p e Bezerenban şi 1-a bătut:'.
Baidar a pătruns în Boemia, pe car e a pus- Să fie oare Bezeyenban un Basarab sau un
tiit-o cumplit, apoi ş i-a adus oastea în U n- ban de Severin? Să fie oare Ilaut tot u na
garia, pentru a face joncţi un ea cu Batu . cu Litua, acea ţară Lytua din Oltenia peste
Aripa stîngă, d e s ub comanda lui Budjek, care domnea, la numai şase ani după in-
a pătruns în Muntenia şi, pe la Porţile de vazie, voievodul Litovoi? Izvoarele sint con- \
Fier, a ajuns în cîmpia T isei şi a Dunării . fuze, iar localizările nu se pot face cu exac-
Grosul oastei tătare a atacat pe trei di- titate. O explicaţie mai judicioasă ar fi că
recţii. U n corp a trecut prin Cîmpulung - Bezerenban era conducătorul unei ţări care
Vatra Dornei ş i a cucerit Rodna, Bistriţa, cuprindea o . parte din Oltenia şi Banat şi
D ejul. Clujul, Oradea. Alt corp a atacat mai pe care cromcarul persan o numea Ila ut.
la s ud, învingtnd pe românii şi pe cumanii Acelaşi Raşid ed-Din, referindu-se la dru-
din sudul Moldovei ş i, trecînd munţii prin mul urmat de Budjek, ne relatează că acesta
pasul Oituzului, a devastat s udul Transilva- utr~~e ~unţii ţ~rii ~assanilor [identificaţi cu
niei. !n sfîrşit, într-u nul dintre cele- ma i ra- ~fJu dm Tcansilvama'} ca să intre in K a ra-
pide marşuri p e care le-a cunoscut istoria lag!. inţr:un tă popoarele .kara ulaghi lor, trece
militară a evului mediu, cel de-al treilea corp munţu Şl mtră m ţara lUI Mislau, unde bate
al armatei ţ>rin cipale, condus de Batu ş i pe duşmanul care-1 aşteaptă". Sub denumirea
S ubotai, a ajuns in apropierea capitalei un- de k~Yaulf.!ghi ~u fost identificaţi românii,
gare, unde regele Bela IV î ş i concentrase menţiOnaţi în Izvoarele orientale ale epocii
oastea. Conform tacticii lor tradiţionale, tă­ cu numele de caravlahi, iar 1V!islau (.Misslav)
t arii nu au acceptat confruntarea cu un ad- se crede că a fost Seneslau.
versar bine instalat pe poziţii. Cei doi ge- Din pasajele prezentate mai sus rezultă o
nerali s-au retras spre nord, evitînd orice ~onsţatare de c~l mai mare interes pentru
angajare serio asă şi mulţumindu-se cu pus- 1s tona noastră Ş l anume că in 1241, Yomânii
tiirea ţinuturilor din jur. Abia după ce şi-au aveau dej a constituite mai multe formaţiuni
regrupa t toate forţele, Batu şi S ubotai s-a u politice. Aceste formaţiuni se aflaseră pină la
hotărît să-1 atace pe regele Bela, a cărui oaste 1241 .sub o an~ e inf~uenţă cumană sau
se repliase, la 1O aprilie, dincolo de rtul ma~hiară. Invazta tătanlor a determinat o
Sajo. Punînd între el şi tătari cursul de schimbare a raporturilor de forţe din această
apă, regele se credea în sig uranţă . A doua zonă .
zi însă î n zori, oastea maghiară era încercu- 4s.t fel •. reg~t.ul Cumaniei Negre, dependent
ită complet. In t impul nopţii, Subotai t re- pohtt.c Şl rehg~os de Ungaria a fost desfiin-
cuse rîul cu un m are corp de oaste şi căzuse ţat, Iar desele incursiuni din anii următori
în spatele duşmanului. Lupta s-a încheiat ale tătarilor, care, prin pasurile din Carpaţii
cu un mare dezastru pentru unguri, regele Orientali sau pe la Severin şi Porţile de Fier,
însuşi fiind nevoit să se refugieze in cele au ajuns nu o dată pină tn centrul Ungariei,
din urmă tn insulele Adriaticei. i-au determin~t pe regii maghiari să adopte,
După cuceri rea Ungariei, armata tătară
vreme îndelungată o atitudine defensivă.
proiecta o nouă campanie, care să o ducă
'1 Teritoriile extracarpatice au intrat s ub do-
ptnă la Atlantic. Moartea lui Ogodai (decem-
1
1 brie 1241 ) a pus tnsă capăt acestor planuri. (Co 1~tinuare în p. 42)

1 38

j
Un vultur
s-a

or. MILICĂ MOLDOVEANU


Maftl oameni de aeaml a dat pl mtntul polonez.
Tadeuaz Kogeluazko -
luptltor' neinfricat pentru aplrarea intecrltlţll teritoriale
a patriei aale, om •rept, dezinteresat fi modest -
a fost unul dintre cel mal populari.
Leonar• Cbodzko, autorul unei ample lucrlrl
deapre lupta poporului polonez pentru eliberarea naţionali,
aplratl la Parii curind dupl moartea lut Kogcluazko, consideri el prestlclul
acutul luptltor pentru libertate a Izvorit in primul rind din faptul
el In acţiunea aa a ttlut sl se bizuie
pe popor, pe care 1-a Iubit fi respectat.

Absolvent al Şcolii Militare din Varşovia, şi aducîndu-şi astfel contribuţia la victoriile


Andrzej Tadeuu Bonawentura K osciuszko de lingA. Saratoga şi West Point, ca şi la cele
(1746-1817) ee afla la Paris, pentru a-şi din Virginia şi din cele două Caroline 1• DA.
perfecţiona cunottinţele de specialitate, ctnd dovadA. de pricepere şi tot odatA. de multA.
tn patria ea au tnceput everumente ce anun- modestie, fapt remarcat şi de generalul Na-
ţau o aoartl. tragicl. Poloniei: pierderea inde- thaniel Greene, care spunea el. " niciodatA nu a
J?eDdenţei de stat. In 1772, In virtutea Triplei formulat revendicări pentru sine, dar nici-
tnţelegeri dintre Rusia, Prusia şi Austria, odatA. nu a scăpat prilejul de a evidenţia şi
aceste etate au ocupat aproape o treime din preamări meritele altora" . !n 1783 Kosciuszko
teritoriul polonez, reufind, cu ajutorul unui prim eşte din partea Congresului american,
grup de tildltori, si 1mpunl Seimului recu- "tn semn de recu noaştere a Jndelungatelor,
no!Ştere& acestei samavolnicii. credincjoaselor şi foarte {>reţioaselor servicii",
Intors la Inceputul anului 1774 In ţara ciun- graa 1.11 de $eneral de bngadl. O dovadA. d e
titA, Koiciuazko nu izbutqte sl-şi glseascl. mare preţutre a meritelor sale este şi fa{>tul
un loc In armată, In ciuda imJ>ecabilei sale că s-a aflat printre cei trei strlini decoraţi cu
pregAtiri militare: excelent ingmer de forti- "Ordinul Cincinnat".
ficaţii, bun artilerist, cunoscltor perfect al Şederea tn Statele Unite ale Americii ti
infanteriei. D'!\t scurt timp, aflat Intr-o consolideazA. convingerile republicane şi de-
situaţie materi precarl, plrlseşte din nou mocratice, ctt şi cred inţa el poporul care as-
Polonia, lntorclndu-se ln 1776 la Paris, unde piră şi luptă pentru independ enţă. o poate
trliefte In atmosfera Jn care americanii au obţine, mai devreme sau mai tlrziu.
inceput lupta pentru eliberarea ţlri i lor de sub Kosciuszko revine In patrie Jn 1784: peste
dependenţa coloniali. tn acelaşi an tl gă.sim rtţiva ani, ţara t1 cheamă tn serviciul militar,
de cealaltA. parte a oceanului, la Philadelphia. ln cadrul căruia, cu grad de general-maior,
Acolo, timp de opt ani, acest "cel mai curat contnbuie la reorganizarea armat ei.
fiu al libertlţii" , cum avea sl scrie despre Dar in 1792, armatele Ecaterinei II intrA.
el viitorul ~reşedinte al S.U.A., Thomas din nou pc teritoriul Poloniei. Cu un an !nainte
J efferaon, 1fi pune Intreaga pricepere tn ser- fusese votată o nouă lege de reorganizare a
viciul luptei pentru ind ependenţa poporului statului polonez, denumită Constituţia de la
american. Din primăvara anului 1777 lu- 3 mai 1791; consolidind p uterea de stat şi
creazA., ca inginer, sub comanda generalului rcgală, limittnd atotputernicia magnaţilor şi
american Horatio Gates, făctndu-se remarcat
. prin lucrlrile de fortificarc de la West Point 1 Vell!'lacul.D 11tor1f, nr. 6/1976 .
~

39
lărgind, tn acelaşi timp, drepturile cetăţeneşti nală.. El declară de la bun tnceput: "Nu mă
ale orăşenilor, acest act fundamental a consti- voi bate numai pentru şleahtă1 • Doresc liber-
tuit un prim pas spre transformarea Poloniei tatea intregii naţiuni şi 'lumai pentru ea tmi
tntr-o monarhie burgheză constituţională. voi risca viaţa".
Magnaţii trădători, adunaţi tn localitatea. Cind un general polonez, Antoni Madalinski,
Targowice (de unde şi numele lor de targo- refuză ordinul noilor stăptnitori de a dizolva
viţeni) refuză să accepte noile reforme şi unitatea pe care o comanda, ba mai mult, tn
cheamă in ajutor armatele străine, care tn- fruntea a 700 cavalerişti se tndreaptă spre
cearcă să supună Seimul şi pe rege voinţei Cracovia, Kosciuszko socoate că a venit mo-
ţariste. Incepe aşa-numitul război de ·apărare mentul pentru a declanşa insurecţia. In noap-
a Constituţiei de la 3 mai, la care participă tea de 23 spre 24 martie 1794, el soseşte la
remarctndu-se ca un veritabil comandant, ş i Cracovia, fosta capitală. a Poloniei, spre a
generalul-maior Tadeusz Kosciuszko. Ctşti­ prelua conducerea operaţiilor militare. "Pă­
gînd bătălia de Ungă. Dubienka, el cucereşte rea că Vulturul alb 1 s-a smuls din colivie -
nu numai dragostea propriilor oşteni, dar ş i va scrie mai tirziu un străin citat de autorul
respectul .inamicului. "Armata tl divinizează., polonez J. Zawieyski - şi, zburind pe înnou-
ruşii il apreciază şi respectă", scria Descorche, ratul cer de iarnă, a înălţat stindardul cu
ambasadorul francez in Polonia. Pentru vite- inscripţia «Speranţă.>>: Tadeusz Kosciuszko s-a
jia pe ctmpul de luptă. este avansat la gradul intors tn patrie".
de general-locotenent şi decorat cu ordinul In dimineaţa zilei de 24 martie, inaintea
"Virtuti Militari". La 26 august 1792, Adu- semnării, la Primăria din Cracovia, a Actului
narea Naţională. Franceză. ii acordă inaltul insurecţiei, Kosciuszko primeşte j urămtntul


titlu de "cetăţean al Franţei". ofiţE-rilor şi al armatei. Cîteva ore mai tirziu,
Regele Poloniei trece însă. de partea targo- declanşarea insurecţiei este anunţată oficial,
viţenilor şi Kosciuszko, tn semn de protest, tn marea piaţă. din Cracovia, în faţa locuito-
fşi dă. demisia din armată. Împreună cu alţi rilor şi a oftcialităţilor orăşeneşti. Tot aici,
patrioţi, el este din nou nevoit să. părăsească. Tadeusz Kosciuszko, şef suprem al forţei
ţara, stabilindu-se la Leipzig, tn electoratul armate naţionale, depune jurămîntul intrat
Saxonia, unde intră. in legătură. cu reprezen- in istorie ca program al insurecţiei poloneze:
tanţi ai emigraţiei patriotice poloneze. In- "Eu, Tadeusz Ko~ciuszko, jur inaintea lui
treaga ţară. priveşte cu incredere spre el. Dumnezeu, a intregului popor polonez, că
puterea ce mi-a fost tncredinţată n-o voi în-
trebuinţa tntru oprimarea versonală. a nimă­
nui, ci o voi folosi numat pentru apărarea
lndardul cu Inscripţia integrităţii ~aniţelor, dobindirea autocraţiei
poporului şt consolidarea libertăţii univer-
"Speranţă" sale". Kosciuszko se consideră. deci reprezen-
tant al tntregii naţiuni şi se ridică. să. lupte, tn
In acest timp interesul tuturor cetăţenilor, pentru "liber-
tate, integritate şi independenţă". In procla-
Polonia trăieşte maţiile pe care le lansează tn aceeaşi zi, el
o nouă. tragedie. cheamă la unire, la neprecupeţirea eforturilor
ln urma înţe­ şi a sacrificiilor pentru cauza libertăţii şi in-
legerii dintre dependenţei ţării. "Să. fim un trup cu cetă­
Rusia şi Prusia, ţenii, să ne unim cît mai strtns, să ne ală.turăm
estesă.vtrşită, tn
inimile şi braţele (...). Vă iau cu mine, iubiţi
1793, a doua îm- camarazi de arme sub lozinca: Moarte sau
părţire a ţării.
victorie 1 Mă încred in voi şi în acest popor
Forţele patrio-
care a hotărît mai degrabă să piară dectt să.
tice din ţară. şi mai geamă. in ruşinoasa robie", se spune tn
din emigraţie proclamaţia către armată. "Primul pas spre
hotărăsc pregă­
sfărtmarea robiei este să ai curajul să fii liber;
tirea declanşării primul pas spre victorie este să-ţi cunoşti
luptei de elibe- propria forţă", se spune in proclamaţia către
rare. Drept con- cetăţeni.
ducător al vii-
In direcţia Cracoviei se îndreaptă, însă,
toarei insurecţii coloanele armatelor ţariste, alarmate de
este desemnat marşul brigăzii ~eneralului Madalinski, căreia
Tadeusz Kos- i se alătură urutăţile poloneze staţionate în
ciuszko. Accep- tmprej urimile Cracovie1.
tind, acesta tn· Kosciuszko dispune de o armată regulată
ţelege că vic-
de 5 000 oameni, completată cu 2 000 ţărani
toria tn lupta de din satele din zona cracoviană, mobilizaţi in
eliberare poate grabă, neinstruiţi, înarmaţi cu coase (de aici
fi asigurată nu- şi numele de cosinieri) şi cu suliţe . Vrind să
mai de o largă. lărgească aria insurecţiei, el părăseşte, im-
bază. socială, de
preună. cu armata, împrejurimile Cracoviei cu
transformare a
acestei lupte tn-
tr-o insurecţie
1
1n Polonia medieval!, denumire sub care era
cunoscuta. noblllmea miel!. şi miJlocie.
general - naţio- • Vulturul alb rtgura pe stema Poloniei.
Tadeusz Ko~cimzko gravur4 de epoc4
intenţia de a ajunge Ja Varşovia pentru a o cosinieri, dar trupele inamice le sînt net
elibera. Armatele ţariste , comandate de gene- superioare numeric ş i, in plus, dispun de o
ralul Tormasov, încearcă să- i închidă accesul put ernică artilerie. După înfrîngerea de la
spre Capitală. In ziua de 4 aprilie 1794, nu Szczekocin, K osciuszko se retrage în direcţia
departe de satul Raclawice a re loc prima Varşoviei. Prevăzind asedierea Capitalei de
bătălie, al cărei rezultat est e esenţial pentru către forţele inamice, dă dispoziţii p entru
desfăş urarea insurecţiei. F olosindu-se de o fortificarea oraşului. Luptele pentru Varşovia,
situaţie prielnică, K osciuszko atacă şi infringe purtate între cei 25 000 apă rători polonezi,
centrul poziţiilor inamice, la asalt luind parte dotaţi cu 140 tunuri, şi a rmatele ruso-prusie-
şi un detaşament de cosinieri, compus di n ne, cu un efectiv de 40 000 so l daţi, sprij iniţi
320 voluntari. Ei au apărut prin surprindere, de 250 tunuri. durează de la inceputul lunii
dintr-o vale in care erau feriţi de tirul tunu- iulie pînă in septembrie 1794. Nenumăratele
rilor. U n al doilea atac al aceleiaşi fo rmaţii de a t acuri ruso-prusiene sînt respinse.
ţăran i nimiceşte rezisten ţ a unităţilor ţariste Intre timp apare tnsă un nou p ericol. Arma-
din aripa dreaptă, asig urînd succesul deplin tele generalului Suvorov, care vin din Ucraina,
al polonezilor. Se spune că imediat după ameninţă să facă joncţiunea cu a rmatele unui
luptă, mulţumind curajoşilor şi dirjilor co~i­ a 1t general ţari st , Fersen, care, părăsind Var-
nieri pentru bărbăţia lor, K osci uszko a îm- şovia, se tndreaptă spre sud. K osciuszko se
brăcat sumanul celui mai brav dintre ei, hotărăşte să-i taie calea lui Fersen. In dimi-
Wojciech Bartos, cel care a aj uns primul la neaţa zilei de 10 oct ombrie, lîngă Maciejowice
bateriile inamice şi a stins cu şapca fitilul se dă u in cele mai dramatice bătălii din
tunurilor. K osciuszko il numeşte stegar (lo- timpul · insurecţii a p oporului polonez.
cotenent) al Regimentului de grenadieri cra- In ultima fază, Kosciuszko lncearcă să-ş i
covieni, creat din ţărani recruţi. Această for- adune d tele de cavalerie împrăştiate,
maţie va parcurge intregul traseu de luptă al dar este urmă de cavaleria inamică.
insu recţiei, confi rmindu-şi vitejia lingă Szc- I retragă, calul lui cade la tre-
zekocin, în timpul apărării Varşoviei şi lîngă prinztnd sub el pe că lăreţ.
Maciej owice. polonez est e făcut prizo-
lteJrsburg şi închis tn fortă­
"Niciodată
nu voi Inceta k.
· după luarea în captivi-
a depUnse soarta patriei mele,. , ins urecţia este inăbu-
Bătălia de la Raclawice nu reuşeşte să
deblocheze drumul spre Varşovia, dar din
punct de vedere moral-politic însemnătatea
acestei bătăli i este im ensă. Vestea despre
prima victorie a p olonezilor se răspînd eşte cu
repeziciune în întreaga ţară, trezind increde-
rea în reu ş ita acţiunii. Sub imboldul acestei
izbinzi, populaţia varşoviană se rid ică la
luptă şi, în decurs de două săptămîni, eli-
berează Capitala, garnizoana ţaristă fiind
obligată să părăsească oraş ul. Tot in aprilie
izbucneşte ins urecţia de la Vilno, ş i ea victo-
rioasă. Conducătorul varşovienilor răsculaţi
este cizmarul 1an Kaliriski, cel al insurecţiei
vilniene, poetul şi iacobinul p olonez 1acob
1asinski.
In luna următoare (7 mai l794), în tabăra
sa de la Poloniec, K osci uszko prom ulgă Uni-
versalul, hotărîre in car e se afirmă că "per·
soana oricărui ţăran este liberă" . Acordind
libertate personală şerbilor, Universalu1 nu
d esfiinţează claca, scutindu-i de ea doar pe
ţăranii care s-au alăturat insurecţiei şi luptă
in armata republicii. Hotărirea de la Poloniec
rămtne deci la jumătatea drumului: reduce
obligaţiile ţăr ani lor , dar nu desfiinţează io-
băgia.
Curind după Raclawice, Varşovia şi V.u. . u,us.
incep insuccesele militare. In bătălia
jită de Un gă Szczekocin, ins urgenţii
tnfrinţi de forţel e unite ruso-prusiene. De h-'Pt
ori K osciuszko a.runcă tn luptă p e bravii

Raclawice -
ş ită. Polonia avea să fie împărţită pentru a
treia oară (in 1795) şi desfi inţată ca stat pentru
1241. VOIEVODATELE ROMÂNE l$1
o perioadă de peste 120 ani de către cele t rei AFIRMĂ INDEPENDENTA
puteri vecine : Rusia, Prusia şi Austria.
După moartea Ecaterinei II, ţarul Pavel I
( Urmare din p. 38)
ii redă libertatea lui Kosciuszko. In timpul
intrevederii pe care cu această ocazie o are cu minaţia cu caracter nominal a tă.tarilor;
ţarul, in noiembrie 1796, eroul p olon ez îi
in Transilvania, voievodatul - instituţie
sp u ne : "Niciodată nu mi-am dep lins propria- tradiţională - şi -a intărit puterea, iar auto-
mi soartă, dar niciodată nu voi inceta a
depltnge soarta patriei mele". ritatea regilor de la Buda a fost c u greu
Nedorind să se întoarcă in ţara-i privată. de reinstaurată. Dominaţia tătară nu a intrerupt
libertate, K osciuszko pl eacă în Statele Unite, ritmul de dezvoltare socială şi economică. a
pent ru a căror independenţă luptase c u ani formaţiu nilor politice româneşti. De#altfel, au-
în urmă. Drumul lui trece prin Finlanda, Sue- t ori tatea tătarilor a îmbrăcat mai mult un
d ia , Danemarca ş i An glia. Pretutmdeni este aspect economic, de p1atâ a tributului, local-
intimpinat cu o mare simpatie, ca un erou al
insurecţiei poloneze. Ajunge apoi la Philadel-
nicii păstrindu -ş i autonomia care le-a permis,
p hia, unde mulţimea il prim eşte cu aclamaţii ulterior, o dezvoltare a org~nizării existente.
şi urale. Dar nu rămine in America decit un O dovadă elocventă in acest sens o avem
a n. Auzind că în Italia au fost create, nu de- şase ani mai t îrziu, în 1247, prin Diploma
mult, legiuni poloneze comandate de genera- acordată. de regele maghiar cavalerilor ioa-
lul ] an H enryk Dabrowski, hotărăşte să se niţP, în care este atestată existenţa, pe teri-
întoarcă în Europa pentru a Ii mai aproape
de evenimentele legat e de viitorul Poloniei . t oriul ){unteniei şi Olteniei, a mai multor
Inainte de a părăsi pentru totdeauna continen- cnezate şi v oievodate (voievodatul lui Li-
tul american, donează. intreaga sumă ce-i tovoi cuprindea şi Ţara Haţegului, iar acel
revenea ca fost general, din partea guvernului al lui Seneslau se intindea şi la nord de Munţii
Stat elor Unite, pentru a reda libertatea şi a Făgăraş 2 ). Izvoare contemporane, precum re-
îmbunătăţi condiţiile de viaţă a unui număr latările din 1247 ale sol ului papal Giovanni
de negri care lucrau pe păminturile marilor da Pian del Carpine sau cronica lui Thomas
plantatori.
D rumul luptei şi al vieţii lui Tadeusz Kos- Tu..,cus din 1276- 1277 confirmă la rindul
ciuszko se sftrşeşte însă brusc. La 15 octom· lor existenţa unor formaţiu ni politice româ-
b rie 18 17, du pă o scu rtă boală, cel care a fos t neşti şi la est d e Carpaţi. Aceste alcătuiri
numit omul-stindard, moare in o ră.ş elul So- politice au constituit n ucleele celor două.
leure (Solothurn), din E lveţia . Ideile şi faptele
sale a u rămas vii in memoria p oporului polo- state feudale independente, Ţara Româ-
nez. In secolul nostru, in anii celui de-al doilea neasci şt )Ioldova Dezvoltarea social-eco-
ră.zboi mondial, cind intreaga omenire lupta nomice\ a fost, desigur, elementul primordial
pentru înlăturarea tiraniei, el a fost pentru
polonezi un simbol al noilor vremuri care c.tru a dcternunat apanţia st atelor feudale
soseau, al legă.turii indestructibile dintre liber- r om â.n ~ş ti Pt:nt ru a tnţelege tn toată complexi-
tatea naţională şi libertatea soc1al:1 1• t a t t- ~ ! ZI. acest fenomen, trebute tnsă subliniat
cd. nvu~ ~1 tu ~ţ.e p ohtlcă , creată. tn urma cioc-
MICROFIŞIER BIBLIOGRAFIC mn~ vtolente tntre cele două forţe - tătarii

Hlatorla Polakl (Istoria Polonlel),vol II, Warsuwa, 1958. şi regalitatea maghiară - a favorizat c.rearea
Zarya dzleJ6w wojltkowojel polskleJ do roku 1864: şi afirmarea mdc pe ndcn tă. a statelor feudale
(Schlţll. a lstorlel militare pol one~e ptn!L tn a.'lul 1864 ),
Wars~awa , t 966. româ.ne~tt n~ altfel, procesul de creare şi
J'an Stanlslaw Kopczewski, Tadeusa Koteluasko, Wars-
zawa, 1972.. consolidare a acestor state a căpătat tn ul-
A. Gleysztor , St. Kienewic~. E . Rostwor owskl, H . ttmă. m tanţă aspectul unei lupte a românilor
Wereszycki, Hlatolre de Pologoe (Ist oria Polonlel),
Warszawa, t 97 t . pentru a se su trage de sub dom i naţia uneia
J'an St., Kopczewskl, W6ds K 6s)-nler6w Tadeu11 Kog.
cluasko (Comandantul cosinlerllor Tadeus7 Ko§cluszlto), sau alteta dmtre marile puteri vecine lor ln
Warszawa, t 974 . v ~ea de atunci. Basarab I ntemeietorul S·a
J'. Zawleyskl, Pomledz)' ple\fa l manna (lntre
pl eavă şl manâ), Warszawa, 1971. ahat inth cu Ungaria (in 1323) pentr u tnlă­
1 In Umpul luptei antlllltlerlste, numele lui Ko:>- turarca ultimelor forme de dominaţie tl-
cluszko 1-a u purtat numeroase detaşamente poloneze tar! şi apoi, la P osada, a indepArtat suzera-
de partizani şi unitll.ţl ale forţelor armate regulate, care
au acţi onat Impotriva Germaniei bttlerlste ; I-au purtat n .ta.tea maghtara. L a fel, tn ;.\toldova, Dra-
Divizlonul 303 de vln!Hoare polone.t, care s-a remarca t
pe Frontul de apus şi Divizia t polonezA , creata. fn mat go~ a pus capă t dominap e tătare , 1ar Bogdan,
1943, de Uniunea P a trl o ţll or Polonezi pe tet·ltorlu l celCl u ngureştt Ţările feudale româneşt i au
U .R. s. S.; t-au purtat untt:tţl de partizani ale batalloa-
nelor ţărll.n eştl , pe a l căro r dr apel a rost tn crlsă d ~v lza mtr"!t astfel pe scena 1stonei, purttnd iden-
cosinlerllor : " Hrăn esc şi apără", şi numeroase d e taşa­
mente de partizani din cad rul gărzii populare şi arma- tltă.ţl de sine stătă toare .
t ei populare. A rost un omagiu adu<~ de popor , d rago~ttt
de pa trie devotamentulul in lupta pentru indep e ntltn~l
progres Ş1 libertate, care I-au caracterizat pe Tadeu:>t • Yc l l .\.la!Jf.l: •r, t o t Cir lt nr t, ;t 97 tl
K o§ciuszko. ' \ eZI )fa]a.z n ta tom• nr 10/197 G.

42
r
1
savanţii {avind drept criteriu vîrsta cărămi­ trebuie să fi fost active şi frecvente in decursul
zilor) era că cele ma1 vechi construcţii fuseseră mileniilor III şi II i.e n ., în care au av ut loc
ridicate cu 3 000 ani t.e.n., iar cele mai noi schimburi foarte numeroase între Egipt,
cu 1 500 ani t.e.n . Evenimentul care pustiise Mesopotamia, India şt , poate, chiar Chin a .
aceste cetăţi se petrecuse deci intre mileniul Asemănarea dintre obiceiurile funerare este
IV şi mijlocul mileniului II i.e.n. izbitoare ; Sicriele din lemn au fost folosite atit
In amintirea aşezării de odinioară, au arătat de. ~u~e~ieni. cît şi de locui tor ii Ind ului; şi
localnicii, locul purta denumirea de Mohenj o-
Daro, ceea ce, in limba lor, înseamnă oraşul
unu _ŞI cetlalţ1 aşezau cadav rele in extensiune,
lungtte cu capul indreptat spre nord. Rapor-
l
morţilor. Denumirea poate avea două semni- turile comerciale dintre Mesopotamia şi In-
ficaţii : "oraşul mort" sau "cimitirul". I n dia inclu deau şi schimbul de perle : pericle
momentul in care au inceput lucrările de cu- de cornalină ale regelui sumerian Mes- K alam-
răţire a terenului însă la Mohenjo-Daro nu D ag, inhumat în miticul cimitir regal din
s-a constatat nici urmă de cimitir. In memoria Ur 2 tn Caldeea, proveneau din Valea Indului,
milenară a locuitorilor din Valea Indului, poate chiar de la Mohenjo-Daro.
denuinirea "oraşul morţilor" se referea, desigur, Totul ne face să credem că, in vremea pros-
la episodul tragic care, la mijlocul mileniului perităţi i şi splendorjj sale, Mohenjo-Daro
II t.e.n., provocase distrugerea oraşelor Mo- oferea negustorilor indigeni şi străini o im-
henj o-Daro, Harappa şi a altor cetăţi antice portantă piaţă, favorizată de situarea oraşu lui
pe care arheologii 1e-au scos la iveală la Rupar, pe marele flu vi u .
Ali-Murad, Jukhar, Nal, Chanhu-Daro. Certe din punct de vedere ştiinţi ftc sint
Se, presupune deci că in jurul anului 1 500 schimburile comerciale sau chiar culturale cu
te.n., în toată această zonă, tnvecinată la lumea mediteraneană : peceţi de tip grecesc,
vest cu Belucistanul, iar la nord cu P en- care au circulat în Creta, s feşnice egiptene din
djabul, a avut loc un război sau o invazie ceramică, desene şerpuitoare asemănătoare
de mari proporţii care a pustiit un ţinut cu cele egiptene, vase de steatJt verdC>, pro-
imens, de vreme ce oraşe atit de îndepăr­ venind de la Susa (Persia) şi datind, probabil,
tate unele de altele au fost nimicite în aceeaşi din anul 3000 i e n.; ceramică ornamenta tă
epocă. Cercetările ulterioare au atestat că
in relief, originară de la Tell Ashmar (J\'{csopo-
marile cetăţi din Valea Indului, odinioară tamia), piatră de amazoDJt, provenand de pc
înfloritoare, ar fi căzut pradă invaziei arie- colinele din N1lgh1n , jad din Asta Centrală,
nilorl. Cine erau aceştia? De unde ve- coarne de cerb din Caşmir 3 (di n care se produ-
neau? Nici unul din răspunsurile ce pot fi date ceau medicamente). piatră verde de M ysorc~,
la aceste întrebări nu este absolut sigur, iar lapislaz uli din Afganistan, toate găsi te pc
problema ariană" continuă să frăm!nte lumea Valea Indului
savanţilor.
Veacurile, intemperiile au prefăcut vesti- Tipurile umane pe care le prezintă scheletele
giile acestor oraşe moarte tn moviliţe de pă­ din Harappa aparţmeau, in ciuda m arei dis-
mînt roşiatic, aşa cum le-au apărut la început tanţ e dintre cele două oraşe, acele1aŞ1 populaţi i
arheologilor. Tumulii au păstrat însă, in cu cea de la Mohenjo-Daro. Examtnarca schc-
interior, urmele unor locuinţe şi nu ale unor letelor le-a perm1s oamemlor de ştiinţă să
"cimitireu. Dintre ruinele unei case au fost deosebească patru rase difente de la cea me-
scoase vreo douăzeci de schelete de bărbaţi - diteraneană pînă la cea mongoloi<.lă. N u- i greu
mulţi decapitaţi - şi scheletul unei f emei. să ne inchipuim mannan dm multe colţur i
Aceasta căzuse de pe o scară, cu capul inainte, ale lumii venmd spre unaşa piaţă de la ~1o­
tn timp ce cobora spre un puţ , poate pentru henjo-Daro
a se ascunde in el. Ltngă oseminte nu se afla Nu există "portrete" de mohcnjo-darieni
nici un obiect. in sensul obişnutt al acestui cu\'int. Exami-
La Harappa, a cărei civilizaţie era intru narea citorva dm 5tatuetele de ptatră , de
totul asemănătoare cu cea de la Mohenjo- bronz sau de lu t e>..humate dm grămezlle de
Daro, au fost dezgropate, in 1946, mai multe cărămizi a condus la ftxarea flztonomi<:t local-
schelete de bărbaţi şi femei - membrii fa- nicilor . Două dm ele - un cap de calcar ~i un
miliei unui sculptor in fildeş care fugiseră . bust din steatlt - atestă că bărbaţ1i purtau
Ajunşi din urmă de invadatori, aceştia i-au părul destul de lung şi legat cu o pangl ică
ucis; alături de schelete au fost găsiţi doi colţi lată, care le înconjura capul şi se înnoda sub
de elefant, materia primă a sculptorului. tunică. Barba era lungă şi ptcptănată cu
Tot aici, a fost descoperit şi un cimitir, grijă . Chipunle celor două p ersonaje sint
care conţinea mai multe trupuri tnhumate foarte deosebite. Bu stul c~te îmbrăcat cu o
potrivit ritualului vremii. Ele fuseseră infă­ tunică împodobită cu motive în formă de tn-
şurate intr-un inveli~ de trestie şi aşezate in foi ş i care lasă descoperit un umăr; capul are
sicrie de lemn; alătun se aflau oale şi castroane un chip ciudat . Ochii, foa rte al ungiţi , de-abia
cu hrană. Vasele erau tmpodobite cu desene întredesc hi ş i şi urcînd spre timple, t e fac să
reprezentind animale şi plante, comparabile te gîndeşti la tipul mongoloid; dar nasu l este
cu cele eare ornamentează ceramica mesopo- lung şi gros, amintind pe cel al hitiţilor, iar
tamiană . Aceste analogii atestă existenţa gura, foarte cărnoasă, are buze proemi nente.
unor relaţii comerciale, şi poate şi culturale, Această s t atu etă prezintă o personalitate atît
intre Valea Indului şi Valea Eufratului; ele de puternică , incit trebuie să fie, după t oate
' In trecut, termenul era folosit pentru desemnarea 1
Oraş antic (mllenille IV-III i.e. n.) din suclul ~I<:.,o ­
popoarelor aparţlntnd tamJUel de llmbl lndo-europene. potamlel.
Azl tndlcl pe cele din ramura lndo-lranlanll. a acestei , Stat tn nord-vestul peninsulei Indiene.
tamJlll. • Stat tn sudul I ndiei.

44
11 i l
aparenţele, imaginea unui individ-tip. Cea· Casele celor bogaţi dispuneau şi de săli de
laltă statuetă, capul de bărbat - ale cărui baie; existau şi băi publice, destinate oame-
orbite sînt adîncite pentru a adăposti ochi nilor de rind sau celor cărora le plăceau com-
de abanos, de sidef sau de metal - nu repre- pania şi conversaţia prietenilor. Marile terme,
zintă un chip de mongoloid ci, mai degrabă, care ocupau o suprafaţă foarte întinsă, tre-
se apropie de tipul egiptean. Cît despre femei, buie să fi prezentat in viaţa socială din Mo-
dacă ar fi să le judecăm după două statuete henjo-Daro o importanţă tot atit de mare ca
de bronz înfăţişînd nişte d ansatoare, una în la romani. Zidurile de cărămidă ale băilor erau
mişcare, alta in re- căptuşite eu ghips
paos, ele oferă o sau bitum, asigurind
înrudire evidentă cu o etanşeitate pedectă
tipul negroid. Braţele căzilor sau fintinilor.
lungi şi subţiri, cor- Pentru a scăpa de
pul slab, alungit, bu- praf - care trebuie
zele turti te şi ochii să fi fost o problemă
bulbucaţi le fac să tntr-o astfel de re-
semene cu populaţiile giune btntuită de
de pe cursul superior vtnturi puternice -
al Nilului. străzile erau pa.vate
cu cioburi de oale,
amestecate cu bucăţi
Mărturiile de cărămidă pisate.
udate şi bătucite.
sigiliilor Toate acestea de-
Săpăturile efec- monstrează preocu-
pările utilitare şi spi-
tuate la Mohenjo- ritul gospodăresc al
Daro de mai bine de mohenjo-darieni lor.
30 ani n-au scos la
iveală nici o urmă Construcţiile cele
de templu sau de mai importante scoa-
palat. Cele mai mari se la iveală ptnă tn
edificii aveau o desti- prezent stnt antre-
naţie utilitară : băi pozitele de grtne şi
publice, antrepozite, marile băi, impresio-
clădiri administra- nante prin dimensi-
tive. Străzile erau in unile lor; se pare tnsă
general strtmte, iar că ele nu erau la fel
zidurile locuinţelor, de bogat decorate ca
cu excepţia uşilor, termele de la Pom-
o-aveau nici o des- pei. Este drept că
chidere tn afară. In nu s-au făcut tncă
cartierele de circulaţie săpături Intr-o In-
mare, străzile se lăr­ semnată parte a o-
geau, ajungind ptnă raşului: poate că
la dimensiunile auto- <Jreatii ale civUizaţiei Mohen.jo-Daro: oap sculptat în piatr4 tocmai aici se vor
străzilor de astăzi. In p. U : o dansatoare meşteşu{lit4 tn bronz găsi palate şi temple.
Aceasta presupune Cunoştinţele despre
un comerţ pe uscat 1 viaţa socială şi spi-
t ot attt de intens pe rituală a locuitorilor

ctt putea să fie comerţul pe apă, care aducea Văii Indului din mileniile IV şi III t.e.n. se
la cheiurile din Mohenjo-Daro metalul mi- mărginesc la ceea ce putem deduce din
nelor din Arabia, pietrele preţioase de dincolo ceramica, jucăriile, podoabele şi peceţile
de Himalaia, cositorul din Birmania. găsite ptnă acum. Sculptura se limitează
Materialul de construcţie obişnuit era cără­ la statuetele yomenite şi la două torsuri
mida, cum e firesc pentru o ţară unde piatra masculine, unu din piatră roşie, celălalt din
şi lemnul stnt rare. Oraşele dispuneau de o ardezie cenuşiu inchis. Jucăriile, tn schimb,
reţea complicată de canale de aducere şi scur- sînt numeroase; căruţe mici cu două roţi,
gere a apei, sistem pe care unii arheologi I-au miniaturi de boi şi de bivoli, porumbei
declarat cel mai ingenios din cite a cunoscut montaţi pe rotiţe, maimuţe şi capre - toate
antichitatea. Aproape fiecare casă tşi avea meşteşugite cu naivitate. E greu să atribui
fîntîna ei, alimentată de la reţeaua de canali- tuturor acestor obiecte o dată precisă. Con-
zare publică; se pare tnsă că tn cartierele statăm tnsă că localnicii aveau un gust artis-
foarte populate, săracii trebuiau să se apro- tic rafinat, prelucrind cu talent metalul.
vizioneze cu apă d e la cei înstăriţi. In jurul Aurul, argintul, bronzul, arama, cositorul
ghizdurilor erau băncuţe de cărămidă, îngă­ erau aduse de aiurea, deoarece Valea lndului
duind celor ce tşi aşteptau rindul să se aşeze era săracă tn mine; localnicii întreţine au strîn-
şi să pălăvrăgească despre noutăţile zilei, aşa se relaţii cu Arabia şi Birmania. Giuvaergiii
cum se obişnuieşte tn Orient. tăiau pietrele dure: jaspul, ~omalina, agatul,

45
din care făceau p odoabe complicate şi ferme-
cătoare. A URI $1 TR BURJ T ACICE
_..
Divinităţile care prezida u vi aţa materială
şi spirituală a locuitorilor "oraşulu i morţilor" ( U,-mare dm p. 29)
ne stnt cunoscute prin reprezentările de pc
peceţile descoperite in nu măr mare pe toată croblzllor1 • Aşadar, dacă fntormaţUJe despre locallzarea
erobizllor parvenlte din antichitate, ctt ş recentele cer-
Valea Indului şi indeosebi la Harappa şi la cetări de t oponimie antică stnt corecte, ar fi posibil ca
M;ohenjo-Daro. E le slujeau la a utentificarea obulensu să ti ocupat partea de est a Dobrogei centrale.
documentelor private şi publice, imagi nea Nu avem ntcl o lndlcaţte privind capitala acestui trib.
O Ipoteză fn acest sens poate 11 sugerată de o recentă
divinităţii reprezentate pe ele asigurind o Informaţie eplgratlcă, potrivit c:Lrela fn limitele terlto-
protecţie religioasă, magic.ă, a execut ării con- rluJu1 hJstrlan din epoca romană a existat localitatea
tractului respectiv. Sigiliile erau folosite ş i Arcfdava, crndva sediul unei Importante uniuni getfce
- poate a obuleosllor - cu care grecii de pe litoral au
pentru a garanta tnchi zătoarea unui cu făr căutat sa tntreţtM relaţii ctt mal prieteneşti . Dar şi
sau a unei amfore. Peceţil e mobenjo-darienc alte centre gettce pot tl presupuse cA au fost capitala
acestua trib.
reprezentau, in majoritate, animale cărora
credinţele populare Je atribuiau un caracter
r eligios sau o semnificaţie simbolică; localnicii
J~i Jnchipuiau că cel care viola sigiliul avea să
f1e victima tigrului, rinocerului, crocodilului,
Oinensii
bivolului de pe sigiliu. Uneon erau combinat e Tot tn partea de răs:lrtt a provinciei romane Moesla
animale fantastice, dintre care cel mai frec- Interior a locuit şi trllJul traco-getlc al olnensllor: Dacă
localizarea lor este corectă, este posibil ca el sl rt ocupat
vent este licornul. Legenda d espre această partea de vest a Dobrogei centrale. Nici despre capitala
fiară fabuloasă va supravieţui pină în super- acestui tri b nu avem Indicaţii. Amintim doar ca o simpli
stiţiile evului mediu eu ropean. A-lteori, asocie- ipotezli, raptul că Ziraxes, unul din d lnaştit cu care a
luptat M. Llcfnlus Cras us fn 29/28 f.e.n., tel avea capitala,
rile erau şi mai bizare; un cap de licorn, un Genucla, undeva pe Dun:Lre (aşa cum ne spune Casslus
cap de t aur şi un cap de capră legate d e un Dlo). Dar, ca şi tn cazul Arcldavel, multe alte centre
singur trup, sau un leu c u cap de elefant ş i un Indigene (de exemplu Troesmls-IgUţa, Capldava etc.) pot
ti considerate .drept capltaJl a olnensllor.
duh cu coadă de scorpion, semănînd cu demo-
nii Mesopotamiei. Reprezentările de animale Al. SUCEVEANU
de pe peceţi stnt de o naturaleţe viguroasă şi
plină <te graţie; se pot studia pe ele, de pildă,
particularităţile danturii tigrului, prezentată
pe o suprafaţă minusculă tn cele mai mici amă­
nunte.
Derronii
Trib tracic nementionat de Izvoarele literare antice
Pe unele din aceste mici sigilli, de obicei pe şi Identificat de savanţ( cu ajutorul monedelor de argint
pe care le-a emis tntre anu 520-500 t.e.n. Stnt cunos-
cele din steatit, se văd scene de luptă intre cute doua. tipuri principale de monede, tn greutate de
oameni şi animale ca, de pildă, un bărbat care circa 40,5 g (dodecadrahme) - cele mal grele dintre
sugrum.ă doi tigri. Imaginea ne este famili ară emlsfunne trlburiJor traclce - sau de circa 28 g (octo-
drahme), cu legenda DERRO (tn transcr.lere latină).
datorită sigiliilor mesopotamiene care-I tnfă­ Monede de acest fel stnt prezent e tn tezaureJe de
ţişează pe Ghilgameş, tmbl!nzitorul animale- la I shtfb (fn sudul R.S.F . Iugoslavia), VelJclkovo (tn
lor sălbatice, şi pe regii Asiriei tnăbuşindu-i la Bulgaria) şi din Egipt, unde apar tmpreunl cu alte
emisiuni monetare, găsite la Fayum, Zagazlg ti Asyut
piept pe lei. Stilul grav..orilor de peceţi era fără (ultimul t ezaur fUnd descoperit tn 1968-t 969). Deoa-
lndoială inspirat de tehnica şi estetica con- rece unH scriitori antici, pr.lntre care se numiri
fraţilor lor sumerieni şi asirieni. Strabon şi Pomponlus Mela, vorbesc despre un munte
Derrfs, situat tn Slthonla, tn partea centrali a Peninsu-
Există lnsă la Mohenjo-Daro ceva care, ptn! lei Chalcldlce, n-ar ti exclus ca derronu, daci tinem
tn prezent, a descurajat pe savanţi: scrierea seama de activitatea lor monetară, 81 fi locuit tntr--o
Indului, din caracterele gravate pe peceţil . zoniL din veclnltatea acestuia, nu prea departe de re-
giunea mtolerJ. a Pangeulut (astlzf tn Grecia).
Un erudit temer ar, de HcSvcSsy, a tncercat
să demonstreze similitudinea d intre carac-
terele scrierii indusiene şi cele de pe "lem-
nele care vorbesc" din Insula Paştelui 1 • De
aici şi ptnă la a atribui o obtrşie comun!
Orre
Trib de etnJe toci nesiguri, poate tracic. MaJ mutţl
şi Inrudire de rasă Intre predecesorii arieni- autori antlc.l (PoJybhl'-Tttus Llvtus, Strabon, Pllnlu cel
lor şi strămoşii actualilor locuitori ai I n- Bâtrtn) n amintesc SUD numele de orestl ot·l sltueul la
sud de trlburUe IUrtce din Eplr. Locuind undeva tntre
sulei Paştelui nu era d ectt un pas, dar el Ax1os (Vardar) tJ Strymon (Struma), la apus de edonJ,
presupune migraţiuni şi existenţa unor conti- blsalU, derront, nu departe de zona mtnferl a Pangeulul,
trtbul orrescllor tşl semneazA, Intre 520..500 J.e.n.,
nente, dispărute tntre timp, care au tnlesnit octodrahmele ş i stat erll de argint cu legenda - tran-
aceste migraţiuni. scrisă de not cu caractere latlne-ORR.ESKION sau
ORHESKION. Tipul Iconografie al primelor, pe aver-
Asemănarea atît de contestată dintre scrie- sul cărora este reprezentat un luptAtor cu doul lJ.ncll
rea din Insula Paştelui şi cea din Mohenjo- tn mtnl. tn picioare. care tncearcl al atlplneascl doi
bol( este foarte apropiat de cel folosit de blaaJtJ, In timp
Daro şi faptul că aceste două grafii au rămas ce magtnea de pe atatert, tntlţlotnd un centaur rlplnd
o nlmtl, aeamiDI foarte mult cu reprezentlrUe de pe
lncă nedescifrate nu reprezintă dectt două din monedele slmJlare emise de zalelJ.
necunoscutele care lşi aşteaptă r ezolvarea lmpreunl cu alte monede, emJslunJJe orrescllor a-au
găsit ln tezaureJe monetare de la Ishtlb tl Nevrotop
de către arheologie. (Bulgaria), precum oi In tret tezaure descoperite tn
In romlnette de l:gtpt (Fayum, Asyut '1 Athrlbls, az1 Benha el .Ul), tn-
gropate Intre ctrca 600 ot 460 t.e.n.
Sanda MIHĂESCU· BOROIANU
1
Vezi Magula lflorle, nr. 9/i 970. Gb. POENARU BORDEA
•-veullaj.,ln ll&orlc, nr. 10/1969. ! Vezt Ma,uln lltorle, nr. 8/1976.

46


J
FEBRU.ARIE 1898

NICULAE KOSLINSCHI

Incepind din a doua jumAtate a secolului lnsurecţionale au obţinut victorii importante


trecut, Cuba a fost teatrul unor puternice miş­ asupra armatei spaniole de ocupaţie, fiind
cări de eliberare naţionali de sub dominaţia foarte aproape de cî ş tigarea independenţei.
colonlaliştilor spanioli, care ocupaserA insula In aceste imprejurAri, la 24 aprilie 1898, cer-
intre 1511-1515. Primul rAzboi antispaniol curile imperialiste din S.U.A., care urmAreau
de eliberare (1868-1878), denumit şi "marele si se substituie colonialiştnor spanioli, sub
război" , incheiat printr-un tratat între insur- pretextul ajutorirH patrioţilor cubanezl, au
genţi şi guvernul de la Madrid, obligase metro- declanşat rAzboiul hispano-american. Conflic-
pola si faci unele concesii printre care dreptul tul s-a inchelat in favoarea forţelor americane.
cubanezilor de a fi reprezentati în Cortesurfl, La 1O decembrie 1898, prin Tratatul de pace
amnistierea risculaţilor, abolirea formali a de la Paris, Spania renunţa la suveranitatea
sclaviei etc. Mişcarea de eliberare naţionali a asupra Cubel, care era proclamatA indepen-
cunoscut un nou avint dupi înfiinţarea Parti- denti (in realitate ea devenea un protectorat
dului Revoluţionar Cubanez (1892), condus
de jos~ Marti, care iş i ffxase ca ţel obţinerea al S.U.A., fiind condusi pîni in 1902 de un
independenţei ţirH. gu'vernator nord-american).
La 24 februarie 1895, a inceput un nou rAz- Un eveniment care a dus la gribirea decla-
boi de eliberare, avind in frunte pe jos~ Marti, rirll rAzboiului de citre S. U.A. a fost scufun-
Maxlmo Gomez, Antonio Maceo şi Calixto darea, in noaptea de 14/ 15 februarie 1898, in
Ga rcia 2 • In luptele care au urmat, forţele portul Havana, a navei de rAzboi nord-ame-
• D enumire a Parl ~ me n tu l u l tn Spania.
ricane " Maine" , episod pe care il relatAm in
• Vezi ~t agaz l n lstotlc, nr . 12/ 197 1. paginile ce urmeazA.

1
' 'T
1

Maine" era un cuirasat de explozie, probabil subm ar in ă, depusă o hartă a portului


ra~gul II cu un deplasamen t care avusese loc i nspre prova H avana, pe care fig ura o linie
de 6 682 tone, construit ~nt~e şi care rupsese carena navei. de mi ne cu comandă de aprin-
1890-1892 şi avea ~ artilene Puntea superi oară d e lemn a d ere de la ţă rm ; în preajma
principală de 4 tun un de 25 cm, fost aruncată in a er, iar fl ăcă­ acestei linii s-ar f i găsit Mai-
in două turele duble, situate rile provocate de explozie s-au ne". "
una inspre prova, cealaltă in- intins s pre pupa, pe sub puntea Comisia de an ch etă alcă·
spre pupa navei. Nava coman- cuirasată . Nu putea fi ni ci o
tu ită di n membrii autorităţ il or
dorului Sigsbee se găsea in îndoială că explozia muniţii l or militare spamole de la Havana
ba za de la Key West (Flo~ida~ din ma~aziile turelei d in prova a aju ns la o cu t otul altă con-
incă de la izbucnirea războiUlUI pricinmse scufundarea nav ei. cl uzte şt anume că scufundarea
intre patrioţii cubanezi şi ~r­ Dar din ce cauză explod aseră n avet americane se datora
mata spaniolă ~e ocupaţ1e. oare
.
ţ ..~
aceste magazii de mu- u.~ei explozii in t erne în maga-
Cuirasatul a sos1t la Havana ru n .
zuJ e ~? muniţi i . In spriji nul
la 25 ianuarie 1898 sub . pr~: Sfărîmăturile vasului au con- acest ett poteze se argumen t a că
textul garantării secuntăţ1~ tinuat să ardă toată noaptea a doua zi d upă scufundare~
celor citeva sute de cetăţem şi numai după oarecare timp navei nu apăruseră ind icii le
americani aflaţi in oraş . lncă epava a putut fi ex am i nată specifice unei explozii su bma-
de la intrarea in port, au fost fără primejdie. P entru a se n ne: . ~u fuseseră găstţ i peş ti
luate unele măsuri de sigu- stabili cauzele scufund ări i n a- m o r ţ 1 tn por t, tar martoni de
ranţă pentru prev:enirea . unei vei, au fost create două comisii pc m a l declaraseră că n u ob-
eventuale incercăn de mmare de anchetă, una spani o l ă ş i servaseră nici o ridicare a
sau torpilare a navei, m~su~~ una americană . Cea am e ri ca n ă, apelor. Ceva m ai tîrziu, ciţi va
motivate de creşterea tensiUm~ alcătuită din trei ofi ţe r i su- experţ i navali englezi aveau
diplomatice dintre S.U.A. Şl periori, comandorii William T. să aj un gă la aceeaşi concl uzie :
Spania. . Sampson şi F .E . Chadwi ck şi " Ma ine" se scufunda.se datorită
La 9 februarie, o scnsoar~ locotenent-comandorul W . O. unei exploziÎ intern e. Dar pen-
particulară a ~mbasadorulUl Potter, s-a intrunit la H a van a, tru co misia a m e ri cană form a
spaniol la Washmgton, Dupu~ la 21 februarie şi a hotărît exa- l uată de fund ul navei e ra u n
de LOme, către editorul unUl minarea carenei cu ajutorul a rgumen t h o tă rîto r t n favoa-
ziar din Madrid, a fost sustrasă scafandrilor . Cercetările o-au rea tpotezei un ei explozii exte-
şi inserată in c~teva ziare ame- dat la iveală resturi de mi n ă, rioare , provocată de o mi n ă.
ricane. ln scnsoare, ambas~­ dar plăcile de p e fun d, d inspre Cercu rile im perialiste ame-
dorul critica politica de ?onci- prova tribord, lu aseră forma ricane m teresat c in tr-o inter-
liere a şefului guvernulu~ sp~­ unui V răs turnat, ad ică fuse- venţie tn Cuba incu rajau zi a-
niol, Sagasta, precu!D Şl ati- seră îndoite inspre în ău ntr u, rele care incitau opini a p u bl ică
tudinea preşedmtelu.l S.U.A., pînă la puntea prin c i pal ă. îm potriva Span iei. Î ncă la
Mac Kinley, caractenzat drept Aceasta pleda, ap arent, pentru 28 febru arie, ziar ul New York
" slab şi căutînd să măgul~~scă o explozie exte rnă. Herald p ubl ica o notă i n ca re
gloatele". Acest~ afirmaţu au "De stabilirea, de către aceas- se preciza că : "Pare st abilit
inveninat şi ma1 m~lt rapor- tă comisie, a cauzei exploziei, că explozia care a distr us nava
turile hispano-amencane. . depindea pacea sau r ă zb oiul - «Maine» a avut loc sub chila
ln seara de 14 februane, scrie istoricul naval englez navei ş i că magaziile de pul-
Maine" continua să se afle H . W. Wilson, căci , in ch ip bere n u sî nt cauza acestei
i'n port la Havana, legat .l a o firesc, americanii era u î ndem- explozii, aşa cum se crezuse la
geamandură la 500 metn de naţi să creadă că «Ma ine» începu t . Catastrofa a r fi fost
arsenalul militar. Nu departe fusese distrus d e spanioli". deci pr ici nuită de o m in ă".
de nava americană staţiona un Onestitatea m em brilor co- La 9 martie, Congres u l ~. U.A.
mi c crucişător spaniol. misiei era deasupra ori că re i a votat credite pentru apă rare
Către ora 21.45, dinspre indoieli . Coroborind decla ra- in valoare de 50 mi1t oa ne do-
Maine" s-a auzit o detunătură ţiile comandantului cu c ele lari : dar, pentru a da răgaz
~semănătoare unei lovituri de ale marinarilor s upravie ţ uitori man net americane să t reacă
tun de calibru greu, urmată de şi cu raportul scafandrilor, pc ptcior de război, nu a făcut
tunetul prelung al unei explozii cei trei ofiţeri au ajuns la c unoscut raportul oficial asupra
care a zguduit cheiurile. In-yă: concluzia că o mină ar fi distr ugerii cuirasatului d ecit
luită. d e o coloană de flăcăn Şl făcut explozie sub chil a lui
fum, prova cuir.as~tului s-a "Maine" . Explozia s-ar fi pro- la 1 a prilie. In sfîrşit, la 19 1
'

s fărîmat in bucăţi, 1ar nava a pagat mai departe făcind să a pr ilie, Congresul a votat o
inceput s~ se scufund.e . Pupa a sară in aer cele două magazii rezo lu ţie prin care preşedintel e
mai plutit scurt bmp, da~ de muniţii ale turelei din Mac Kin ley era împuter nici t
dintr-un echipaj de 353 oamem prova. ln raport nu se spunea să î ntreb uin ţ e ze fo rţ e l e mi li-
au scăpat cu viaţ~ ?umai 87, in să in ce chip ajunsese o mină t are şi navale ale Stat elor
dintre care 39 rămţ1. Coman- sub chila cuirasatului. A uto- U nite pen tru a impun e Spani ei
dantul Sigsbee a părăsit ul.ti- rităţile locale spaniole a u de- pără s i rea Cu bet, care ur ma să
mul bordul, după ce intre~nn­
sese mai multe tncercăn de clarat că tn port nu se afla u d evi n ă indepen den tă. Amba-
salvare a răniţilor şi a celor mine marine, dar in presa a me- sadorul america n la Madrid
că zuţi in apă. ricană a apărut o ştire in care a primit di spo ziţi a să inmi neze
Mai tirziu, supravieţuitorii se arăta că la Biblioteca N aţio ­ un ultim atum guvernului sp a -
au povestit că resimţiseră o nală din Washington fusese niol la 23 aprilie.

48
' !
r cr-
= - - --

Într-un război in care opera- UN DOCUMENT T DE LA MIHAI VITE lUl


ţiile navale urmau să joace
un rol de căpetenie, flota S.U.A.
avea o mare s uperioritate, nu-
merică şi calitativă : 5 cu ira- (Urmare di11- p. 28) PREA SACRĂ
sate şi 2 crucişătoare cuirasate, MAIESTATE
faţă de 1 cuirasat ş i 5 crucişă­ CEZA RO-REGEASCĂ,
toare cuirasate spaniole; forţele alfanţl cu Rudolf şi se inscrie PREA MILOSTIVE
americane mat di spuneau ş i intre multele acte consemnind DOAMNE
de 16 cr ucişătoare, în cea mai modfffclrile survenite in mo- ~
mare parte moderne. faţă de 4 dul de stApinire a plmintulul. Maiestatea Voastră l mpă.­
ale s pan iolilor. I n mai puţin Ţinînd seama de imprejurlrlle rătească a putut afla, din
de patru luni de război, forţele deosebite în care Mihai a spusele multora, că, in atîtea
americane aduse pe calea mării devenit stlpin al Transilvaniei, schimbări ale vremilor, ale-
au ocupat Cu ba şi Filipi nele; acest act capltl o semnlfJcaUe sul domn Ştefan Tholdy, care
la 12 august, guvernul spaniol deosebftl. Este cunoscut faptul s-a distins prin chibzumţă.
împu ternicea pe ambasadorul el domnul primei unlrl a ş i deosebită vitejie i ntru păs­
Franţei la Washington să sem- românilor a fost acuzat de trarea credinţei faţă de P rea
neze un protocol de armistiţiu cltre unii noblli maghiari din Sacra Voast r ă Maiestate Ce-
care punea capăt luptelor. Transilvania el ar fi intenţio­ zaro-Regească, n-a fost tn păr­
În 19 11 , după ce Cuba deve- nat sl extermlne intreaga no- ţile Transilvaniei cel din ur mă,
nise republică independentă. bilime. Documentul de faţl ba chiar printre cei de frunte.
o al tă comisie a marinei ame- Acesta, prin voia sorţii , a
ricane. condu să. de contraami- demonstreazA, din contrl, el stăpînit în părţile Ungariei
ralul 6:. E. Vreeland, a exami- marele volevod nu numai el două sate, N agy Mana şi
nat din nou epava lui "Mai ne". nu a Intenţionat si llchldeze Iztar din comitatul BihorulUI,
Carena a fost izolată prin cof- nobllfmea transilvlneanl, el, despre care a primit ş tirea
ferdam-uri (tancuri etanşe) dlmpotrlvl a ocrotit-o, inter- că stringătorul de dijmă ele
putindu-se astfel constata că • la Debreţin vrea să le capc t e
venind in favoarea el. Domnul
fund ul navei fusese răsucit şi să le obţină de la Prt·a.
s pre î n ău ntru pe o suprafaţă romAn, cu toate el ştia care Sacra Voastră Maies tate L c-
de cea 10 m 9 • fusese rolul lui Ştefan Tholdy zaro-Regească. Cum dar ) i-a
Accidentele ulterioare aveau in lupta de la Şellmblr, nu dat osteneala întru credinţa
să arate însă. că forma de V răs­ numai el nu a trecut la re- ş i osteneala Maiestăţii Voas t re
turnat a chilei poate apărea şi presalii, dar a ·Înţeles sl duel Tmpărăteşti şi în nici un chtp
în cazul une i explozii interne. o politici moderati faţă de nu s-a dat inapoi s ă o do\·e-
In orice caz, era greu de crezut dească, cu umilinţă vin la.
clasa domlnantl din Transl1- Prea Sacra Voastră Maiestate
că spaniolii a r fi îndrăznit
să întărite un vecin attt de
vania. Dealtfel, aşa cum arăta Cezaro- Regească a vă ruga,
puternic ş i ameninţător ca mai de mult acad. Ştefan ca pe un stăpîn prea milostiv,
S.U.A. Dealtfel, în cei aproape Pascu, ..stApinirea Transilva- să binevoiţi a-i lăsa neatmse
80 ani trecuţi de la explozie, tliei a pus in faţa lui Mihai bunu ril e şi a vă arăta cu
nici o mărturie spaniolă sau o seaml de probleme de naturi bunăvoie faţă de el, căct cel
cubaneză nu a venit să ateste ce cu statornicie r~mîne întru
politici şi sociali. O nobilime credinţă faţă de Prea Sacra
o as tfel de supoziţie.
atotputernică, o dletl care ho- Voastră :Maiestate trebuie a
Mu lt mai logică, in schimb,
a apărut ipoteza unei ex- tlra în toate treburile ţării". fi păstrat în stăpînirea avcrit
plozii interne, confirmată tn Dieta era formati in marea sale, ba chiar a fi sprij init cu
general de evenimente ul- ei majoritate din nobili, Iar milostenie prin protecţia :\1 a.-
terioare similare. Dar la sfir- nobiiJmea era elita oastei tran- iestăţii Voastre Împărăteşti .
şi tul sec. XIX nu se putea silvlnene, de ea depindea vo- Nădăjduiesc, aşadar, că Prea
crede că explozibilele, indeo- tarea sumelor necesare pentru
sebi pulberilc întrebuinţate in Sacra Voastră Maiestate Îm-
recrutarea mercenarJior etc. părătească va lua seama cu
artileria navală fabricate cu
grijă şi păstrate in ma~azii
Mihai era conştient de toate milostenie la rîvna şi stator-
s peciale, ar fi fost suscepttbile aceste reaiJtiţi ; de aceea s-a nicia aceluia. Mă încredinţez
de aprindere spontană, tn cazul comportat cu un simţ politic cu toate ale melc .Milostivini
unor schimbări de umiditate. realist faţl de cla! a dominantl, Voastre. Să ţină Dumnezeu
In anii ce au urmat scufu ndării care decidea in toate proble- pe Maiestat ea Voastră îm-
lui "Mai ne". toate principalele mele privind conducerea ţlrJi. pă.rătcască stăpin al nostru
flote militare ale timpului au Documentul a clrui traducere
inregistrat astfel de accidente întru mulţi ani cu noroc.
o pubiJclm acum (originalul Dată la Alba Iulia tn ziua
pe navele mari ; cele mai mul- latin se afli in Arhivele de
te s-au petrec ut tn timpul pr i- a 19-a a lunii decembrit.·,
Stat din Viena) este preţios anul 1599.
m ulu i răzb o i m ondial. Ultimu l şi pentru el poartA semnltura
caz, deşi izolat, a fost cel al autografl a marelui domn. Prea Sasrei V oastre 1\llaieslâ(t
cui rasatului japonez "Mutsu", Cezaro-Re.t:t ş i
<l istru s de o explozie internă Ionel GAL, t1.1m l s tri
rn iunie 1943. Manole NEAGOE I o A1ihail V [o 1e c·1 ~tl

49
1
f
Un personaj din Intimitatea luf Hlmmler, care prefaţeazl cartea lui J. Kessel - ,,au fost.
medicul slu curant, desflşoarl o curajoasA supuse unei minuţioase verfficlri. Ele au
activitate de aplrare a unora dintre victimele fost amlnunţft cercetate de savanţi, jurişti
teroarei naziste. Acestui om şi temeraref sate şf chiar de adversari politici al doctorului.
intreprinderi, joseph Kes ~ el, membru al Aca- Din toate aceste incerclrf, Kersten a ieşit
demiei Franceze, il dedfcl lucrarea Les mains invingAtor".
du miracle ("Miini miraculoase"), aplrutl in Intr-adevAr, in 1948, pe cind masorul se
Editura Gatumard, Paris. reintorsese in Suedia, s-a Instituit o comisie
Eroul tucrlrll, ffnlandezut Felix Kersten, speciali care si investigheze activitatea lui
spune despre el insuti el este Arzt fiir manuelle in calitate de medic particular al lui Hlmmler.
Therapie - medic in terapia manuall. Nof Membrii comisiei au examinat sute de docu-
am spune, mal simplu, masor. In 1939, faima mente şi au audiat zeci de martori, publicind
lui este cunoscuti in intreaga Europl apuseanA. in 1949 un raport din care rezulta el "doctorul"
Deşi Joculette in Olanda, printre bolnavii pe Kersten salvase mii de vieţi omeneşti. Dato-
care il trateazA se numiri mari personalftlţl rftl stlrulnţelor sale, Himmler renunţase la
politice, magnaţi al industriei şi marii finanţe hotArirea nefastA de a înfometa populaţia
din Germania, unde se va stabili temporar, unor ţlrf din occidentul Europei, printre care
de la sfirşftut anului 1939. Unul dintre pacienţi şi Olanda. Iatl de ce in 1950, pentru merite
este marele fabricant Albrecht Dlehm, prieten excepţionale in lupta impotriva nazismului,
cu sinistrul tef al S S-ulul şi Gestapoului, felix Kersten a prfmft una dintre cele mal
Refchsfiihrerul Hefnrfctr Hfmmler. Acesta importante decoraţii olandeze - Ordinul
suferi de o boalA de stomac pe care nici un ,.Orange-Nassau", in gradul de Mare ofiţer.
doctor nu a reuşft s-o vindece. Recomandat de O alti cercetare, efectuati cu multi scrupulozi-
DJehm, Kersten il cunoaşte pe Hfmmter, al tate de cltre Institutul Vad Washem, din
clruf .. medic curant" devine din prfmlvara Ierusalim, a scos la fveall, de asemenea, 1
anului 1939, ingrljlndu-1 pinl la prăbuşirea meritele Incontestabile ale "medicului in tera-
Germaniei hftlerJste şi reuşind si-i amelioreze pia manuall".
suferinţele. Pentru a-şf scrie cartea, academicianul
"Doctorul" capitl, astfel, un puternic as- J. Kessel a consultat toate aceste materiale
cendent asupra pacientului care incepe si 1 se şi a -stat amănunţit de vorbi cu Kersten.
spovedeascl, transformindu-1 treptat in con- Doctorul f-a prezentat Jurnalul său, sute de
fidentul slu. De-a lungul timpului, influenţa scrisori de mulţumire primite de la cei salvaţi
.. doctorului" asupra lut Himmler sporeşte de el şi, ceea ce este şf mal important, foto-
intr-atit, incit Reichsfiihrerul, la insistenţele copllle scrisorilor primite de la Himmler,
lui Kersten, atenueazA unele mlsurf teroriste prin care acesta il comunica hotArirea de a
şi elibereazA mii de deţinuţi din laglrele şi elibera unU deţinuţi din inchisorile şi laglrele
temniţele hltlerfste. hftlerlste.
La vremea cind au devenit cunoscute, PublicAm pentru cititorii revistei Magazin
toate aceste fapte au plrut Incredibile. Dar istoric citeva fragmente, intrucitva condensate,
afirmaţiile ,.doctorului", activitatea sa cura- din cartea academfcianulul francez Joseph
joasă fi salutari - arati cunoscutul Istoric Kessel.
englez H. R. Trevor- Roper, profesor de Istorie Titlul fl subtitlurile aparţin redacţiei noas-
contemporani la Universitatea din Oxford, tre.

50
torul Ko 1" 1 ; un alt ofiţer, care despre dumneat a. P oat e că ai
Prima int.-evedere poartă insigna de aghiotant, să-m i alini durerile groaznice
vine să-1 ia. Pornesc pe un de stomac de care sufăr.
cu Himmler coridor la jumătatea căruia - Doctore, crezi că mă poţi
Înainte de război, tn Berlin, ofiţerul n opreşte pe vizitator ajuta? continuă el. Ţi-aş fi
lîngă Piaţa Potsdam, pe strada pentru o clipă, deajuns ca un nespus de recunoscător.
Prinz Albert nr. 8, se putea ve- aparat ascuns în perete să - Vreţi să vă scoateţi vesto-
dea o clădire impozantă p e verifice dacă noul sosit poartă nul şi cămaşa, domnule Reichs-
care flut urau numeroase st eaguri sau nu arme asupra lui. fiihrer ?
cu zvastica. Cind treceau prin După aceea, aghiotantul n - Numaidecît, doctore, nu-
faţa imobilului, oamenii gră­ conduce pe Kerst en spre uşa maidecît, spune Himmler ama-
beau pasul, işi plecau capul sau aflată la capătul coridorului . bil.
întorceau privirea. Ei şti au că Doctorul ridică mtna să. ciocăne, - Întindeţi-vă pe spate.
această clădire cenuşi e - pă­ dar nici nu-şi termină gestul Himmler se culcă . Kersten
zită zi şi noapte de santinele şi uşa se deschide brusc, iar apropie un fotoliu de divan
ţepene ca ni şte automate - adă­ tn pervaz apare un bărbat in şi se aş az ă comod. Miinile
postea statul-major şi cancela- um formă de general SS. Este lui pipăie trupul slab al pa-
ria Reichsfiihrerului H einrich H emrich Himmler : un individ cientului. Acesta, crispat de
Himmler, şeful SS-ului ŞI co- îngust tn umeri, cu pomeţii durerile ce-l chinuie necon-
mandantul Gestapoului. obrajilor proem inenţi, purtind tenit , nu-l slăbeş te din ochi
10 martie 1939. O maşină ochelari cu rame metalice. El pe Kersten . Ce d octor ciu-
elegantă se opreşte tn faţa h intinde lui Kersten o mină dat 1 Nu i-a pus nici o între-
imobilului. Un şofer in livrea subţi re, osoasă şi transpirată, bare. Ceilalţi medici - şi Him-
coboară deschizînd apoi por- invit indu-1 in birou : mler a văzu t attţia, ca le-a
tiera unui bărbat de vreo 40 ani, - lţi mulţumesc că, ai venit. uitat n umărul - toţi 1-au hăr­
înalt, voinic şi bine îmbrăcat . Am auzit vorbindu-se mult ţuit cu fel d e fel de întrebări.
După ce coboară din maşină , P e ctnd acum ... Himmler scoate
acesta se opreşte pe trotuar. 1 Medicul care l·a tnvăţat pe Ker· deodată un ţipăt . Degetele,
priveşte o clipă faţada imobi- st en ştllnţa şi arta masajulut dupA. ptnă atunci uş oare şi. parcă
lului, apoi se îndreaptă tncet vechile metode chinezeşti - n.t. tnvelite tn catifea, apas ă în
spre intrare. Un soldat SS ti mod brut al într-un punct al
iese inainte, oprindu-1: Unul d(n cele mai sinistre personaJe ale stomacului de unde suferinţ a
- Ce doriţi? Reichu.lut nazist - Heinrich Ht mmler iradia ca un foc.
- Să-I văd pe R eichsfiihrer. - Foarte bine ... Nu vă miş­
Oricit de mare est e surprin- caţ i, zice Kerst en.
derea soldatului, el n-o arată . Sub apăsarea aspră a mti-
E deprins să nu- şi trădeze nii, un a lt val de suferinţă sfîr-
niciodată sentimente1e. tecă măruntaiel e bolnavului.
- Înscrieţi-vă pe această fişă, Apoi altul ş i altul.
spune SS-istul. - Vă doare tare, nu-i aşa?
Apoi intră in clădire . întreabă de fiecare dată doc-
Puţin mai ttrziu, un locote- t orul.
nent SS iese grăbit şi se adre- - Îngrozitor, răspunde
sează solicitantului : Himmler, t ncleştîndu -şi dinţii.
-Urmaţi-mă, vă rog. I n fine, Kersten işi pune
Tonul şi atitudinea ofiţerului miinile p e genunchi.
dovedesc o deferenţă neobişnui­ - Acum îmi dau seama
tă. despre ce este vorba. De
Felix Kersten, căci acesta stomac, dar mai ales de siste-
este numele vizitatorului, tre- mul nervos simpatic. N u exis-
ce prin holul marelui cartier tă ceva mai dureros decit spas-
al SS. Se uită mirat la soldaţi i mele sist emului simpatic ....
de gardă, înarmaţi cu plStoale Iar nerv ii dumneavoastră, me-
automate şi răspîndiţi pre'tu- reu î n cord aţi, nu fac decît să
tindeni. vă înră.utăţească starea.
"Cum se va desfăş.ura oare - Mi-aţi putea uşura su-
intrevederea?" se întreabă doc- ferinţa? intreabă Himmler.
torul Kersten, care la rugă­ Faţa searbădă şi galbenă
mintea stăruitoare a unma exprimă u milinţă şi rugă.
din pacienţii săi , acceptase - O să vedem numaidecît.
să-1 examineze p e Himmler, Doctorul ridică braţele, tşi
grav bolnav. Urmtndu-1 pe ofi- întinde mîinile, mişcă pal-
mele şi falangele ca să le
ţerul care tl conduce, Kersten
dea elasticitatea şi vigoarea
urcă o scară monumentală necesară şi se pune pe lucru.
de marmură. ap01 alta, după L a fiecare mişcare a sa, Him-
care este introdus intr-o sală mler tresare, inăbuşindu-şi un
de aşteptare. Abia apucă bine ţipăt. După citeva minute,
să se gîndească, puţin amu- Kerst en se opreşte. Il întreabă
zat: "Uite unde m-a dus doc- pe pacient :

51
. r-
Cum vă si mţiţi ? în care valorile obişnuite sînt
O cli pă, Himmler nu răs­ reflexele prudenţei, Himmler
răsturnate .
punde. Pare că-şi asc ultă cor- simte nevoia să se destăi ­
pul ~i nu-i vine să creadă . Răspunde cu gravitate: nuie, ceea ce î n stare normală
Apoi spu ne, şovăind : - Domnule R eichsfiihrer, n-ar face-o faţă de nimeni.
~lă simt... da ... e uimitor ... sint grozav de impresio nat de Confidenţele au loc totdea-
mă simt mult m ai u ş ur at. o noarea pe care mi-o faceţi. una î n timpul tratamentelor .
- \tunci, să conti nu ăm. Dar, din păcate, mi-est e im- Masajele, care durează o oră,
P este vreo zece minute, posibil s-o accept.
K erstt•n se op reşte: au mai multe pauze, î n in-
!i explică amănunţit că lo- tervalul cărora, ca s ă - ş i des-
P entru prima oară, ajun-
ge cuieşte in Olanda, că arc tindă pacientul, K ecst en di s-
H immler pare să nu-l fi au- acolo casă, familie, foarte mulţi cută c u H immler.
zit. :::\ u face nir.i o mi ş care, pacienţi ... A opta zi a tratame ntului,
abia respiră. Chipul lui ex- - Dar pot să revin de cîte în timpul unei p auze, R eichs-
primă s tupoarea. ori veţi avea dureri. D ealtfel, fiihrerul spune cu se nină­
-- Vă pu teţi da jos, spune nu plec imediat, rămîn două tate:
d oc to r ul.
săptămîni la Berlin să tratez - Curînd vom avea război ...
Himm ler se ridică incet, cu ş i alţi paci e nţi .
pr udc nţă, ca şi ci nd trupul K erst en îşi incleştează pu-
său a r ascun de o co m oară - Atunci, numără-mă prin- t ernic degetele, stăpîn indu-şi
n epreţuit ă. Apoi, îş i p une p i- tre ei, doctore. T e rog, vmo emo ţia .
cioarele pe podea; îşi înalţă in fiecare zi, incheie Him- - Război 1 exclamă el. Cum
p ri\ 1rca rătăcită, o îndreaptă mler . asta! Ş i de ce?
a~ np ra lui K ersten, apoi ex- In fiecare dimineaţă, mira- Himmler se înalţă puţin
cl a mă:
colul se repetă: durerea care in coate şi răspunde imediat :
- "\ isez oare? E cu pu- îi sfîşie pîntecele ca nişte
ti n ţă? N u mai mă doare .. . - Cind spun ceva, nu arunc
d <:loc . . dar absolut deloc. gheare este domolită de miinile vorbe în vînt. Fuhrerul vrea
Himmler îşt pipăie pînte- pe care Himmler incepe să le război pentru b inele poporu-
cele cu sent imentul de a fi indrăgească. De aceea, R eichs-
cu nosc ut un miracol. fiihrerul îl priveşte pe K er- lui german. Război ul ii face
- l:.ş ti i ntr-ad evăr capabil st en ca p e un magician. D es- pe bărbaţi mai puternici ş i
să- mi ali ni d urerile ? între abă tins, rela xat sub miinile doc- ma i vir ili. Va fi un război
el în că nedu merit. torului, cuprins de o beati- scurt, u şor şi victorios. De-
red că da. tudine asemănătoare celei a
Bolnavul se ridică de pe mocraţiile sint un putregai
divanul pe care se întinsese toxicomanilor, care anulează Vor fi repede îngenunrhcat"
~i se apropie d e K erst en:
- Doctore, vreau să t e păs­ A jutati de ciini poliţişti, SS-iştii pornesc pe urmele patric;-
tre z pen tru mine. tilor, i n Cehoslovacia ocupată
Şi fără să-i dea timp să- i
răspundă, ad augă:
- Am să te inscriu
ime-
di a t in SS. Cu grad ul de
c olonel

"Curind vom avea


război ... "

Kcrst en nu-şi poate s tă­


pîni o tresă r i re. Priveş te cu
o roare pe bărbat ul acela slă­
băn og pc j umăta te dezbrăcat,
care işi ţine pantalonii, da r
care, f ii ndcă îi încetase sufe-
rinţa, şi- a recăpătat sentimen-
tu 1 atotputerniciei sale.
Faptul că eşti străin n -are
nici o importanţă 1 exclamă
H imml er . Tn SS, eu hotărăsc
t otul. Da, doctore, continuă
solt•m n H immler . Îţi făgă­
d uiesc : colonel p lin.
Kt:rc;ten înc lină puţin ca-
pul, ca şi c um şi-ar exprima
r'-'cu noştinţa . Are sentimentul
t.l pătrunde într-un domeniu

52
Kersten face un mare efort
ca să tntrebe cu cea mai mare
naturaleţe:
- Nu credeţi că e un joc •
cu focul? 1
- Fuhrerul ştie foarte bine 4
pînă unde trebuie să meargă,
conchide Himmler.
Ctnd vine timpul ca docto-
rul Kersten să se inapoieze tn
Olanda, Himmler nu mai su-
feră. Nu s-a mai simţit atit
de bine de mulţi ani. Se des- -
parte de medicul său miracu-
los plin de emoţie şi de recu-
noştinţă.

O "prietenle"
cu tot dinadinsul
Au trecut ctteva luni de
atunci. Intre timp, hitleriştii
au atacat şi ocupat Polonia,
dezlănţuind cel de-al doilea
război mondial.
La 1 octombrie 1939, Ker-
sten este chemat la telefon
de unul din aghiotanţii lui
Himmler şi rugat să vină
urgent la Berlin: Reichsfiihrer-
ul este foarte bolnav. Soţia
masorului se opune cu tn-
dtrjire, certndu-i să renunţe. Scen4 d4 aute de ori repetat4: un avion german mitrali4%4
Doctorul o ascultă tn tă.cere. populatia civU4 care ae retuaia:4 dup4 cotropirea Fra.ntri
( 1140 )
De fapt, este şi el de acord
să. renunţe, totuşi, ia primul U frămtntă : cum să continue, mă.toare. La 27 a~rilie 1940,
expres pentru Berlin, indem- tn plin război, să-1 îngrijească doctorul ti tncredmţează. lui
nat de un sentiment pe care pe şeful SS-ului şi al Gestapo- Himmler paşaportul, spre a
nu-l poate defini. obţine mai repede viza de ie..
De astă. daU., Himmler su- ului?
şire. Dar zilele trec şi paşapor­
feră cumplit. Aşa că ascenden- - Nu trebuie să eziţi nici tul nu se tnapoiază . Ori de
tul pe care Kersten n exercită. o clipă, tl sfătuiesc cei de ctte ori Kersten tl cheamă
asupra Reicbsfi.ihrerului de- la legaţie. Trebuie să.-1 tratezi la telefon p e H immler spre
vine şi mai mare. Peste o pe Himmler mai mult şi mai a-1 intreba, primeşte aproape
săpU.mtnă, datorită tngriji- invariabil acelaşi rlspuns :
bine ca oricînd. Trebuie să-ţi
rilor lui Kersten, Himmler - Dragă doctore, acum
păstrezi această uluitoare tn-
se simte mai bine şi tşi reca-
pătA. obişnuita-i siguranţă. credere pe care ţi-o arată şi mi-e imposibil să-ţi obţin viza
- Războiul impotriva Fran- să ne informezi şi pe noi. de ieşire . Poliţia e prea <>Cu-
ţei şi a Angliei, spuse el, nu Lucrul are acum o importanţă. pată . Aşteaptă liniştit la Harz-
ne sperie. Ba chiar ne mul- capitală. walde.
ţu mcştc . Cele două ţări vor Trec două săptămîni, pline
fi nimicite. Kersten făgăduieşte să facă
tot ce-i va sta tn putinţă şi, de neră.bdare şi de nelinişte.
Odată tratamentul terminat, ln ziua de 1O mai dis-de-
medicul il anunţă pe Him- la 20 decembrie 1939, el tşi
dimineaţă, doctorul este che-
mler că nu se va mai tnapoia aduce familia la Harzwalde1 .
tn Germania înainte de săr­ După. un program stabilit di-
mat la cancelaria Reichsfiihrer-
bătorile de iarnă.
ului. Zimbitor şi amical,
nainte, doctorul urmează să.­
Inainte de a părăsi Ber- şi t.-ateze bolnavii din Berlin
acesta U tntimpină cu mîna
linul, Kersten se duce la Le- tn cu.-sul primelor patru luni tntinsl:
gaţia Finlandei, ţară a cărei - Iartă-mă, dragă dom-
cetăţenie o poartă. Acolo, po-
ale anului. apoi să. se Inapoieze
la. Haga. unde şi-a fixat con- nule Kersten, dacă ţi-am pri-
vesteşte tn mod amă.nunţit cinuit atîtea greutăţi: ai as-
tnttlnirile cu Himmler, flrl. sultaţUle pentru perioada ur-
cultat azi-dimineaţă radioul?
să omită a aminti el Reichs-
ftihrerul ti dezvăluie secrete mi- ' SituatA la 60 km de Berli n, moşia
-Nu .
litare şi politice, cu o indis- fu'iese cun,p.'iratA de Ker ten cu suma - Trupele noastre au in-
de tOOO(h) mllrei. obţinută ca onorariu trat in Olanda, izbucneşte
creţie incredibilă . Apoi, Ker- pentru tratament de la lndus tria.~ ul
sten tşi expune scrupulele care german Rosterg - n.t. vesel Himmler.

53
Lui Kersten nu-i vine să-şi dumitale din cauza legături­ no1 cît şi
pentru d-ta? il
creadă urechilor. Olanda... o lor pe care le-ai avut şi conti- întreabă •urietenii.
ţară atit de liniştită... cu nui să le ai acolo. Crezi cumva, - N-aveţi decît s-o trimi-
oameni pe care ti iubeşte atit că nu ştiu ce scrisori primeşti teţi la Sectorul poştal militar
de mult.. . atacată mişeleşte şi de la cine sint? Descotoro- nr. 35 360, le spune Kersten.
de trupele hitleriste. seşte-te de casa de la Haga 1
Cineva il întreabă incredul,
- In cazul acesta nu mat Kersten inţelege că orice temător :
am ce căuta aici, plec tn Fin- discuţie este inutilă şi chiar - Şi secretul va fi. ..
landa ! spune Kersten. periculoasă. Sănătos, Himmler - Absolut ! afirmă c u ho-
Nu se mai poate stăpîni : se poartă cu doctorul său tărîre Kersten.
Nu-i mai pasă acum - deşi, la fel de dur ca faţă de oricine. P este puţin timp, prietenii
de obicei, este foarte prudent - Voi face precum doriţi, îşi iau rămas bun de l a doc-
- dacă stîrneşte furia lui Him- răspunse Kersten . Este tnsă tor.
mler. Dar acesta continuă absolut indispensabil ca mu- Certitudinea lui K erst en
fără să ridice glasul: tarea s-o fac chiar eu. este pe deplin întemeiată: sec-
-Sper că ai să rămîi aici, am - De acord, bombăni Him- torul poştal ind icat e cel al lui
mare nevoie de · d-ta. Inţele­ mler. Îţi dau zece zile, nici Himmler.
ge- mă! Nu mai din prietenie una mai mult. Inainte de a părăsi Berlinul,
te-am impiedicat să pleci tn La 1 septembrie, K ersten Kerst en, care s-a gîndit cit
Olanda 1 Nu este vorba doar pleacă la Haga. De la gară tre- de util i-ar fi să-şi pună cores-
de pericolele războiului, de buie să se ducă direct la şeful pondenţ a la adăpost de ochii
bombardamente şi altele. Pe Gestapoului din Olanda, un cenzorilor ş i spionilor, i-a măr ­
d-ta te pînd eşte un pericol austriac pe nume Rauter bes- turisit lui Rudolph Brandtl,
şi mai mare : eşti prost văzut tial şi şire t. Acesta il primeşte pe un ton jenat, că in Olanda
de oamenii noş tri de-acolo, cu o severitate vecină cu se va intilni cu femei cu care
de nazi ştii olandezi şi de şeful gro solănia. Doctorul se înfioară, a avut legături amoroase şi
lor, Mussert. Iar in primele gîndindu-se că libertatea şi care ii vor scrie c u sigu ranţă.
ore ale victoriei, se fac multe viaţa a milioane de oameni Cit de neplăcut ar fi ca ase-
execuţii.
depind de acest individ. menea scrisori să fie citite de
- O să mă mai gindesc, Kersten e obligat să se cenzori.
spune doctorul plin de amă­ prezinte zilnic la biroul lui - Spune-le să-ţi scrie la
ră ci une, dar acum nu voi Rauter : aşa a hotărît chiar sectorul poştal al lui Him-
mai rămîne multă vreme in Himmler. "Chestie de p oli- mler, i-a răspuns Brandt. Eu
Germania. teţe", i-a spus el, dar pe un triez p oşta şi am să-ţi dau scri-
K erst en se d uce din nou ton care nici nu-şi ia osteneala sorile. E singura adresă din
la Legaţia Finlandei, spunind să ascundă că doctorul se Berlin unde corespondenţa e
că vrea să plece cit mai cu- află su b o strictă suprave- in viola bilă.
rind p osibil. ghere. Pretextul născocit de doctor
- Credem că este mult mai Cum ajunge acasă, dă cîteva ca să-şi asigure secretul co-
util să rămii p e lîngă Him- t elefoane. Sosesc o mulţime respondenţei - aventurile sale
mler, i se răspunde . Este o de prieteni şi fiecare îi poves- sentimentale - 1-au încîntat
indatorire de înaltă răspund ere. teşte cite o întîmplare, una pe Himmler . Int re acesta şi
Oricît de mult ti displace mai de spaimă decit alta : Kersten s-a creat o leg~tură
acest lucru, K ersten trebuie arestări , deportări, execuţii su- nouă, cea dintre doi bărbaţi
să rămîn ă.
mare. In Olanda nu se cunoaşte complici p e tărîm amoros.
situaţia de care se bucură Himmler, care nu avea in-
Sectorul po,tal Kersten pe lîngă Himmler, credere in nimeni ş i in nimic,
aşa că trebuie să fie prudent. a acordat bucuros doctorului
militar nr. 35 360 Dar cind rămîn e cu cîţiva dreptul de a folosi sectorul
prieteni de incredere, vorbeşt~ său poştal. Această excepţio­
La sfîrş itul lui august 1940, fără nici o reţi n ere. nală favoare i-a îngădu it lui
Reichsfiihrerul, complet resta- K ersten să organizeze o ade-
- Cred că am o oarecare
bilit după o nouă criza prin influenţă asupra lui Himmler. vărată reţea p e rsonală de in-
care a trecut, ii spune cu aspri- Trimiteţi-mi regulat informa- formaţii în Olanda.
me 1u i Kersten :
ţii despre tot ce se întîmplă In româneşte de
- E adevărat că, aşa cum
mă informează agenţii mei din
aici: detenţiuni nejustificate, Paul B. MARIAN
Olanda, ţi -ai păstrat casa de furturi , jafuri, torturi. 1
Doctor tn drept şi unul d intre cel
la Haga? Te-am avertizat de - Cum să-ţi expediem o mai buni stenograr. din Germania:
corespondenţă atit de compro- de~i nu era nazist, a Co' t numit s te-
nenumărate ori : partidul na-
nograrul lui Himmler, care ti aprecia
zist din Olanda şi şe ful său miţătoare, fără să ne asumăm roarte mult. Tntre Kersten şi Brandt
sint foa rte furi oş i impotriva s-a nli cut rlln 11rime!e clipe o mare
riscuri enorme, atit pentru simpatie - n.t.

54
PE Jl CASA·
:) ~ EUGEN ANASTASIU

Cu sute de mii de ani în urmă} tehnicii de şlefuire a uneltelor,


o scorbură odată cu dezvoltarea
gata săpată in stinci cultivării plantelor
putea senri ca adăpost sau locuinţă ?i a creşterii animalelor,
atit fiarelor ctt şi oamenilor. procesul trecerii la o viaţă stabilă
tn regiunile fără peşteri incheindu-se,
au existat in paleolitic, modul de trai al oamenilor
şf alte forme de :}case·· s~a schimbat,
adaptate mediului local: modificări corespunzătoare fiind
paravanul, groapa adă postită, aduse şi locuinţel or lor.
cortul, coliba 1 etc. Despre două din noile tipuri de case
In neolitic, odată cu perfectionarea va fi vorba în paginile ce urmează.

1 Vezt )lag.u;tn tit Or l c, ~r 1 'l / t 5: .. .

55
i

Focul care protejează sub "picioarele" caselor, nămolul s-a amestecat


şi s-a tasat cu pietriş, vegetaţia 1-a năpădit şi
rn anul 1853, in urma secetei, vestitele rădăci n ile arborilor au fixat definitiv terenul.
lacuri elveţiene şi-au retras apele pe mari Aşa au devenit peninsule Insulele Isoletta,
intinderi. La vederea noilor suprafeţe de de pe Lacu l Varese (Halta), ş i Roseninscl,
pămînt milos, sătenii d in Obermeilen, pe ma- de pe Lacu l Star nberg (Bavaria). Aşa s-au
lul Lacului Ziirich, s-au gindit să-şi exti ndă născut actualele oraşe germane Bamberg
ogoarele, ridicind un dig de pămînt la limita şi Wiirzburg : din simple aşezări pc pari Ungă
ivttă peste noapte. Dar sapele lor s-au izbit de · malul unui fluviu. Aşa au luat fiinţă , în anti-
lemn. Fundul fostului lac era impănat cu chitate, vestitul centru comercial fenician
şi ruri bine infipte, paralele, de bîrne. I ntre- Tir, nu mai puţin celebrul Pharos din faţa
văzînd însemnătatea descoperirii, oamenii portului Alexandria, in Egipt, Djezireh, in
au chemat arheologii, care a u dezgropat, Algeria, apoi Veneţia ş i Chioggia (Italia) : 11
p entru prima oară în istorie, u n sat lacustru. din aşezări umile de lagună maritimă.
M;ai tirziu - tot in Elveţia, dar şi i n Ger- H erodot aminteşte de sate lacustre în Tra-
mania, Italia, Scoţia - s-au găsit multe cia cu cinci secole i.e.n .; în Belgia, pe vremea
asemenea urme de constr u cţii stind pe picio- lui Carol cel Mare, existau in că palafitte 1
roange de lemn, nu departe de mal. Resturile locuite. Aşezări de acest gen au fost dezgro-
de cu ltură materială descoperite in aceste pate şi in Urali. Aztecii a u clădit 1\lescalti-
foste aşezări erau bogate: oale de lut ars şi tan pe o puzderie de ostroave.
i mpodobit, boabe de cereale carbonizate, Arheolcgii vor m ai avea multe surprize
topoare de cremene şlefuită, cîrlige de os în cercetarea .,satelor de pe apă". Recent,
pentru pescuit, prîsnele ceramice pentru pe un mic grup de insule din mijlocul Lacului
fuse, chiar petice de pînză de in. Titicaca, tn Anzi, la pest e 3 800 m altitudine
Cine era acest locuitor, agricultor, pescar, s-au găsit palafittele tribului Uru, conside-
meşteşugar, olar, ţesător şi şfefu itor de unelte rat primul constructor al celebrclor bărci
din silex? Era omul unei etape noi de civili- de stuf to tora, care i-au servit de model lui
zaţie , etapa pietrei noi (lustruite) - neoliti- T hor He~erdahl pentru expedi ţia "Ra". ·
cul, care t ncepe spre mijlocul perioadei post- Ce impmgea pe oameni să-şi aleagă drept
glaciare. temelie a locuinţelor un mediu atit de nepotri-
Cum se explică bogăţia de obiecte, relativ vit , la prima vedere, ca apa? Pentru omul
bine conservate, cu toată trecerea timpului şi încă neevoluat ş i slab în armat în lupta cu
umezeala mtlului? Locu i nţel e lacustre erau adversităţile (triburi vrăjmaşe, fiare etc. )
construite, din temelie pî n ă- n creas tă , d in oglinda lacului, interpusă în tre casa lui ş i
lem n şi stuf, materiale u şor inflamabile. In- uscatul plin de primejdii , avea valoarea unui
cendiile le mistuiau deseor i. I nainte de a t rainic zid de apărare. Odată cu căderea nopţii,
cădea în apă, totu l era "lins" de fl ăcări şi piroga, scobită intr-un trunchi de copac, se
imbrăcat intr-o pojghi ţă de cărbu ne . Stratul ataşa de un par; scara m ob ilă era trasă pe
acesta de arsură superficială a păstrat toate pl atforma-"bătătură" şi familiile puteau do rmi
obiectele de-a lungu l a zece mii de ani. Muzeele linişt it~. Apa veghea. Iar in timpul zilei, apa
Elveţiei sînt pline cu exponate găsite i n sate spăla şt hrănea toată aşezarea.
lacustre : numai la Concise, pe malul Lacului Palafittele au rezervat şi surpri ze. Pe baza
N euchâtel, s-au dezgropat, in citeva zile, descoperirilor, zoologii au reco nstituit sche-
25 000 obiecte. Aşa a apărut, in tratatele letul unei specii de ciine necunoscut pînă
de specialitate, reconstituirea meticu loasă atunci paleontologiei, tipi c satelor plutitoare
a tipului de aşezare acvatică, ancorată pe şi paznic al lor, de und e şi numele de Canls
pari numiţi pi l oţi, aşezare cun oscută sub fa miliarls palustrls. Iar botani ş tii , compa-
termenul de palaflttf sau terra mare (in ita- rind amăn u nţit seminţele diferitelor plante 1

liană, pal afitta înseamnă "ţăr uş", "par bătut cultivate şi să lbatice , păstrate în mitul cătu- '
in pămînt", iar terra mare, ,,mal", "ţărm"). nelor lacustre, au ajuns la conclu zii intere-
Cu milenii in urmă, omul neolitic a gîndit sante. Vom aminti numai două : dintre toate
şi a realizat construcţii ingenioase deasupra cerealele, se pare că prima "piine" a omului a
apelor nu n umai in zone europene, ci şi în fost meiul ; din vremea lacu stră şi pină astăz i ,
alte părţi ale lum ii, acolo unde condiţiile plantele de cultură au parcurs un drum evo-
geografice au fost p r ielnice. Şi n u numai lutiv uriaş , prin tran s formări lente de a melio-
atunci, demult, ci şi astăzi există asemenea rare, pe cind buruienile de pe lîngă casa omu-
localităţi. ln Noua Guinee, in Sulavesi şi lui, lipsite de intervenţia lui, a u rămas identice
Kalimantan, in America de Sud (la Mara- cu cele de acum zeci de mii de a ni .
caibo) se i ntilnesc frecvent asemenea locujnţe . A.

Atit de intipărite în memoria generaţiilor In a,teptarea asediatorilor


s-au păstrat palafit tele, incit, pe alocuri, Acum 4 000-5 000 ani, pc ctnd Hellada
unele seminţi i continuă să clădească , pe ca- sau Roma nu se născu seră incă, puterile suc-
talige", deasup ra solului, fie prin trad'iţie (in cesive ale lumii vechi - Egiptul, Mesopota-
r~gi unea Nilulu i superior există casele tu kul), mia, China ş.a. - au fost apăratc de armate
ft e ca să-şi ferească locuinţa, f am ilia şi vitele de plugari, oameni legaţi de pămîntul lor,
de viiturile i n un daţi i l or din anotimpul plo- întreţinut rodnic prin complicate sisteme de
ios (ca tn zona musonică a Asiei de sud-est). irigaţie.
Unele localităţi europene a u început mo- Cum au rezistat plugarii la prădalnic ele
dest, ca mici aşezări lacustre, fl uviale sau de invazii noroade? Chinezii au înălţat cel mai
lagună. Cu vremea, aluviunile s-au adunat mare zid din lume, p e 5 000 km de la est la

56
. .
, ,_
ves t . India a avut Munţii Himalaia, zid na- lungată rezistenţă la asediu. Pătrunzi în clă ­
tural de aproape 4 000 km lungime şi cea. dire printr-o po artă abia zărită, mai mult o
250 km l ăţime. Dar aşezăr il e din Asia central~, crăpătu ră, blocată cu o u şă grea de s t ejar La
cele din Peninsula Balcanică sau din Africa parter, nici o altă. deschidere în zidul masiv
de Nord? din bolovani enormi, suprapuşi. Inăuntr u, o
Grija lor p erm an entă de apărare s-a oglindit scară îngustă urcă spre etajul locuit , al t rei-
în felul de a-ş i clădi locuinţa : au apărut casa- lea. Din loc in loc, tn peretele gros apar fcres-
fortăreaţă ş i satul-cetate. Le mai intilnim şi truici s ubţiri, verticale, care privesc spre
azi de-a lungul vechilor căi de invazie, in sa- cele patru zări ale văii . Pe acolo se trăgea c.u
tele afgane sau pakistaneze, iraniene, cauca- fiinta. Sub s treşini, balcoane închise, suspen-
ziene sau si ri ene, lib iene, algeriene sau tunisi- date in aşa fel, inctt nici un colţ al ogrăzii
ene. Materialele de co n s trucţie sin t diferite, de dedesubt să nu scape ochiului şi glonţulu i .
predomintnd însă lutul şi piatra. Dar, pe dea- Asemenea balcoane, închise cu geamlic de
s upra tuturor deosebirilor locale, o trăsătură s ticlă, existente la primul cat, chiar deasupra
comună apare evidentă: înfăţişarea grupată, uliţei ş i a trecător i lor, erau tipice şi tîrgurilor
bine întărită, a aşeză r ilor omeneşti, gata p arcă din Bulgaria, Iugoslavia, din B alca ni t n gene-
să reziste unu i atac sau asediu. Impresia ral. Şi in Bucure~ tiul începutului de v eac
de citadelă o dau uliţel e strîmte şi cotite, ca- XX se mai puteau înttlni case cu balcon sus-
sele um ăr la umăr , u şi l e scun de şi ing ust e, pendat. De altfel, acest element arhitectural
porţil e înalte şi ferecat e, lipsa ferestrelor la de influenţă otomană este prezent într-o zo n ă
parter, zidu rile g roase, acoper iş urile plate cu geografică vastă, incepind cu Sp ania şi , tre-
crenelur i, balcon aşe l e înch1se sau foişoarele cînd prin nordul Africii, pînă în Ind ia mus ul-
de obse rvaţie, acaretu rile ş i ocolurile vitelor mană .
imprejmuite cu ziduri solide. Au existat oare şi in Lumea Nouă form e
t n Afganis tanul muntos, de pildă, s-au păs ­ for tificate de locuinţă ? Fireşte, ca să clăd e~ti
tra t kala, casele de lut fortificate, com une un sat comp act de case suprapuse, din lut
pentru m ai multe famil ii în rudite : sint sau piatră, trebuie să ai la in demtnă aces te
construcţii fără ferestre, tmprejmuite cu ziduri materiale, să fii legat de p ămintul cultivat şi să
prevă.z ute cu turnuri ş i metereze. Kala o ai mereu în .conştiinţă grija f aţă de atacul o ri-
intilnim şi în nordul Iranului şi in Turkmenia. că rui duşman. Triburile din s ud-ves tul S.U.A ,
Urcînd s pre nord, spre vechea punte mun- denumite generic 11 Civiliz aţiile de la nord de
toasă d e trecere intre două continente - Cau- Rio Grande", din actualele state Colora do,
cazul - intilnim sate (aule) asemenea unor N ew-Mexico şi Arizona, reuneau aceste con-
avalanşe de cuburi cenuşii, încremenite pe diţii. Influenţaţi de culturile înflo ritoa r~ din
povirn i ş ul văilor abrupte. Nici un interval America Central ă - maya ş i aztecă - mem-
intre clădiri. Rînduri-rîndu ri de căsuţe urcă brii acestor triburi trecu seră la agri c u l tură
" in trepte" din vale pină sub s tinca munte- stabilă incă din sec. VII e.n. Mai mu lt, deve-
lu i, atit de ingră mădite, inctt acoperişurile n i seră m ari m eşteri in construcţia canalelo r
plate ale rindului de jos servesc drept curte de irigaţie, pa rdosite cu lespezi de pi atră . M a i
şi uli ţă vecinilor de deasupra. La mii d e ki- înstăriţi decit ru dele nomade de la mi ază ­
lometri di sta nţă de Caucaz, in Munţii Atlas noapte, care le rivneau agoniseala şi efectuau
din Tunisia, Alger ia ş i Maroc, satele berbe- razii de "confiscare", membrii tri bulu i cel
rilor (ksour, in Iim ba locală) - popul aţi e mai numeros de p lugari (pueblos) s-au de-
bă']ti n aşă car e, în sec. VIT, s-a opus cu arma prins să clădească sate-bloc in t erase s upra-
in mî n ă trecerii arabilor cuceritori prin nordul etajate, foarte asemănătoare cu cele din
Africii - au exact aceeaşi con formaţie: o Caucaz sau A tlas.
cascadă de căsuţe plate din piatră brută in- Cu unelte primitive şi transportind ma teria-
văluin d panta stîncoasă . Co ndiţii similare lul numai cu ciinii (calul a venit odată cu
de relief, climat şi istorie au genera t o arhi- 11 feţele palide"), pueblos-ii au ridicat complexe
tect ură si m i l ară . de clădiri dispuse pe 4-5 caturi, cu fiecare
Cea mai fortif i c ată casă. o au osetinii (popu- etaj retras faţă de cel de dedesubt, ca treptele
l aţie caucazia nă). I se s pune gal un ş i cu- unei scări uri aşe de 15-18 m î n ă lţime. Eta-
prinde o lo cu inţă-turn cu 2-3 etaje, avind jul inferior, fără uşi sau ferestre, c onţinea
alături un alt turn, tn trunchi de piramidă, magaziile de cereale. Pe acoper işu l lui , t ntări t
special pentru apă rare; in cu rte sî nt criptele cu grinzi de lemn, se cons truia primul etaj de
celor morţi şi templul famili ei, totul inconju- locuinţe, deasupra altul şi altul. Accesul i ntre
rat de o centură de zid înalt, din lespezi "treptele" monoblocului se făcea p e scări de
enorme. Fără înd oială, intrarea într-o ase- lemn mobile. Cu scă.ri l e retrase, satu l -ca~ă de
m enea "casă" . fără învoirea proprietarulu i, 350 pînă la 500 locu inţe ş i 1 000 pină la 3 000
nu este un lucru u şo r. locuitori de aceeaşi gi.Jltă, devenea o citad e lă
Exemple ase mănătoare găs im şi in regiuni de necucerit. U n ram al tribulu i pueblo
m a i apropiate. ln Albania, o ţară de spinări (bonlto) îşi aşeza fo rtăreţele într-un semicerc
m untoase, bogat împădurite, sînt frecvente desăvîrşit, ca a nticele teatre greceşti.
casele- fo rtă rete , mai mult t urnuri de cetate Soliditatea originalelor cetăţi pueblo le-a
decit locui nţe, purtind acelaşi nume ca ş i conservat pîn ă azi , veritabile exponate de
casa tnt~ rită di n Oltenia şi Muntenia veacu- arhitectură populară i n aer liber, vizitate ş i
lui XVII-XVIII : cuii. C l ădită pe î nălţimi, chiar imitate de unii a mericani, dornici de
coline abrupte sau boturi de deal, de unde excentricitate, care-şi clădesc, pe acoper işu rile
vederea b ate departe, cula albaneză este zgirie-norilor din marile o raşe, mict pueblo-
s ubordonată scopului: cuib de cit mai inde- uri particulare numite penthouses.

57
.. "'"' .
~.._( ~' ' .' ' - ' •' ..-., . ~
' '
. ....
• fi ":.'.....;':.
.. .

' •~
......

In aceste zile de incheiere a anului 1976 şi de aşteptare a lui 1977, colegiul şi re-
dacţia revistei Magazin jstoric adresează tuturor colaboratorilor şi cititorilor slf,
precum şi colectivului de oameni al muncii din cadrul Combinatului poligrafic
"Casa Scinteii" care s-au străduit şi in acest an si edlteze publicaţia noastră la
nivelul exigenţelor, tradiţionalul "LA MU L Ţ1 AN1 r, dorlndu-le noi şi mari succese
tn activitatea lor de zi cu zi, multă sănătate şi putere de muncă, cit mal nume-
roase prilejuri de bucurie pentru ei şi familiile lor.

COLUMNA LUI TRAIAN - SU RSĂ 9 SAU 19 AUGUST?


DE INSPIRA ŢI E Dl:)UTRt.i HOMORODEAN din Bucureşti, ne in-
treaba de ce sfîrşitul lui Mihai Viteazul este datat 19
TUDOR ADRIAN CENUŞĂ din Clmpulung 'luscel. august 1601 in revista noastrd (nr. 6/1976), tn timp ce
ne semnaleaza tn legdtura cu "broasca testoast1 romant1" alte surse consemneaz4 9 august 1601.
ca o reprezentare similart1 celei desenate de Jean Goujon Dintr-un singur motiv : la noi, data i ndicata este coh-
se afl4 pe Columna Traian4: romanii iau cu asalt o forta- f orm .,sULului nou", spre deosebire c:l6 "stilul vechi" , u tili-
reata dac4, protejtndu-se cu scuturile lor, care {ormeaz1 zat tn respectivele lucrari.
o carapace (tetudo). De remarcat ca numarul atacatorilor
şi al aparatorilor este identic tn cele doud imagini, ca şi
pozitia scuturilor, mişcarea generala etc. t 00 ANI IN MINUS, 5 ANI IN PLUS
Ne intrebam, laolaltd cu cititorul nostru: sd se fi inspi-
rat Jean Goujon, care l-a ilustrat pe Vitruvius în secolttl D. PINTICAN din Med iaş , ci tind lucrarea Furl oşll
XV l, din basorelie{urile Columnei lui Traiarl? uomnulul, de Georges Blond din care revista noastrd'a
r>ublicat o avanpremierd editoriala fn n r . 2f1g18, ne sem-
nalecua doua inadvertenţe istorice tnttlnite tn textul lucrarii.
ION BUTEANU 1) Regina Elisabeta 1 a Angliei nu putea tf. reprezen-
tatt1 in mai 14 s8, la instalar ea contelui de Bussex ca vice-
ION ŞERB din satul Valea Mare, jud. Arad, ne solicitd rt>ge aL lrtandei (p. 21 ) , deoar ece nici nu se n4Bcuse la
citeva date referitoare la I on Buteanu, unul dintre iri- acea data. Contele de Suasex a devenit vicerege tn 1668,
bunii revolutionari pClŞoptişti din Transilvania. deci aoem de-a face cu o evidenta qreşeala tipoqrafic4.
2) Elisabeta a domnit c:l6 la 1667 ptna la 1603, deci 4 6
Ion Buteanu s-a mbcut in 1821 in Şomcuta .\lart>. A ani, nu 50, cum se a{irm4 în aceeaşi lucrare (p . 23).
{dcut gimnaziul la Bain Mare şi Cluj, m acest oraş Ltân-
du-şi şi licent a in Drept. A {ost trei ani ,.cancelist" in Mureş­
Oşorhei, după care s-a stabilit la Abrttd. !n timpul PASIUNEA ELEVULUI
revolutiei a {ost administrator al Zarandului. La 7 mai
1849 a rost prins de trttpele gttvernului maghiar, coman- Eleuul G. CIOCANEL din anul IV E al Liceulu i
date de maiorul Hatvani şi inchis la Baia de Criş, Ion Maiorescu, din Giurgiu, ne trimite sinteza documen-
fiind sptnzurat la 23 mai 1849. tard Ţlirănimea moveana, partlclpantl activă tn lupta
tmpotrlva a~uprlrll şl exploatării, la sfirşltul sec. XIX
~~ Inceputul sec. X X.
AVEŢI DREPTATE - NU AVEŢI DREPTATE Lucrarea, de 28 fagini, a obtinut premiul I I I la se-
siunea de comunicdr ale elevilor, pe teme de istorie, faza
D. TU C HILĂ din Bucureşti, are dreptate s•l tt~ intrebe pe tar(l., care a avut loc la Vaslui, tn luna iulie 1976.
daca decapitarea lui Mihai Viteazul a avut loc ln momen- Apreciind interesul pentru istor ie aL ttnarului nostru
tul ucic:lerii sale de oamenii lui Basla ( (VPZl articolul corespondtnt U felicitam pentru TeUfita aa.
Ultimele zile, nr. 8/1076) satt du pă comitertoa crtmei,
cum scriu Ilie Dumilrescu şi Constantin CirJan, in
acelaşi numar, la p. 23. Rdspunsu l r.orect este ca cele doud 1589 - UN ENGLEZ PRIN ŢĂRILE ROMÂNE
mirşave fapte au fost sclvi rşite aproape simultan.
In schimb nu are dreptate, cind întreabd: .. ~Uhal Yitea- ..~u demult am tnttlnlt tntr-un ziar numele unu l
zul a rost asasinat la Turda or i la Clmpia Turzff; .;au a englez{ Henry Cavendtsb, care ar 11 călătorit prin Prin-
rost mutat de pe Ctmpia Turzll la Ctmpla Turzll?". cipate e Române, tn sec. XVI", ne scrie ALEXANDRU
cum ar rezu.lla tot din nr. 8 / 1016, p. 1 0. STOENESCU, din Iaşi, intereatndu-se de itinerarul
Subtitlul din pagina respectiva nu 8e refera la loca li/•1- acestui calator.
lea Cîmpia Turz.ii, ci la şesul omonim, ca dovada cd, in lntr-adevdr, tn 1689, l-Ienru Cavendfsh (1660- 1816),
p. 18, articolul vorbeşte despre .. asasinarea lui Mihai pc la tntoarcerea din vizi ta ce o efectuase tn Turcia (Impreuna
cu prietenul sdu Richard Mallor Jie, negustor londonez )
Cîmpia Turzii", iar la p. 20 despre tnaltarea taberei tol a trecut şi prin tarile romdne. La 13 iulie 1589, au traver-
p e Cîmpia Turzti. at Dunarea pe La Silistra şi, dupd doud zile de mers,
Adoptind maniera caustica folosita de corespondPnl•ll au ajuns la Buzau. De aici, s-au Indreptat, prin Focşani
nostru, ne permitem sa-l tntrebdm daca d-sa locuteşte Pl şi Tecuci, spre Iaşi, unde au a;uns La 20 iulie. Cavendish
But;ureşti? a fost primit de domnitor ul M oldovei, Petru Şchiopul,
care i-a daruit alimentele de care cei doi cala tori aveau
nevoie ln timpul şederii lor tn capitala Moldovei. La 22
INSEMNĂRILE NONAGENARUL UI iulie, Cavendiah şi prietenuL sau - avtnd "scriso ri de
trecere pentru vameşul de la hotare", date c:l6 domn - au
Nonagenarul C RIST. N. ŞTEFANESCU-CERBER parasit laşul, tndrepttndu-se, prin Polonia, spr e fara lo r .
din Galaţi, ne trimite ctteva pagini de tnsemndri din In Anuarul I nstitutului de Istorie şl arheolog e ,.A. D.
perioada insurectiei nationale armate an ti(ascislf' ~• Xenopol"1 vot. V II, laşi, 1 970, dr. Paul Cernovodeanu
antiimperialiste, de la 23 August 1044, cînd a luat partP prez.intd JUrnaluL caLatoriei lui Cavendish in Turcia şi
la alungarea hitlerişl ilor din oraşul de pe Dunare, lrdind /drile romdne.
dramatice momente din acele zile: salvarea tlz.tnel
CETATEA COLŢULUI
electrice a localitdtii şi a unui depozit de carburantt.
aprovizionarea populatiei galdtene cu alimente, tn po{tda RA VECA DAN din CluJ-Napoca, ne solicita ctteva
uriaşelor dificultati create de distrugerile naziste. dale referitoare la Cetatea Coltului, din jud. H unedoara.

58
Aşezat4
la "portile" Retezatului, C6tatea -tn imaginea Radu C6l Mare". Pisania ldcaşului respectiv pe care o
aldturat4 - a fost construit4 tn secolul XIV ca reşedint4 r~ducem dup4 lucrarea lui Comtantin Bdlan, Mlnll.s-
a cmjilor Ctnde din Rfu de Mori. Impruionant era don- tlrea Dealu, ed. II, Bucureţti, 1968 - spune: "Io
;onul, tnalt de cea 12 m, ridicat pe un colt de stinc4, Radu, marele voieood... tn anu 7008 ... a. fnC6put s4 zi-
deasupra unei prdp4Btii. In sec. XVI-XV II i-au fost deascd şi s4 tnnoiascd şi din nou a ridicat cu toate bun4t4-
addugate noi constructii. A fost locuit4 ptn4 tn sec. XV 111. tile şi cu mari frum'UBtlti a tn(rumusetat acest mare hram...
Legendele vorbesc de tritejia apdrdtorilor ei, precum şi şi a sfintit-o tn 7000 şi trecuti 10 ani (1501), luna decem-
de "lrum'UBtltea unei !lene Cindea, care torC6a fire de aur". brie, 4 zile".
Jn fata C6tdlii, se afl4 o alt4 constructie, o bisericd-
(ortdreatd, ridicat4 din piatrd brut6, fn sec. X IV.
t
AVEŢI DREPTATE!
PÂSLĂ HRISTEA din Corabia şi EUSTAŢIU
C. CUMPĂNAŞU din com. Orlea, Jud. Olt, m semna-
leaz4 o inadt>tll"tent4 tn articolul Podul de la Slllştloara
- Măgura, din nr. 10/1976. " ln grupul statuar dln Cora-
bia, nu ostaşul carată cu braţul Intins•, el femela de
ltngl el". Da, este vorba de o greşeald de tramcriere ln
redactie. Dup4 cum se poate vedea şi din fotografia ap4rut4
fn p. 48, femeia este acua care aratd cu bratul tntine
drumul C6 duoe BJ)re fluoiu .

MULŢUMIRI

Am retinut sugestiile, informatiile, propunerile şi


complet4rile cuprinse tn scrisorile urmdtorilor citi-
tori c4rora le multumim: I. SERB, com. Gurahont,
jud. Arad; GHEORGHE BECA, Ploieşti Vest; CON-
STANTIN GRAUR, Bucureşti; IOAN C. TĂRAŞ,
Iaşi ; IOANA OLCHOWSKI, Bucureşti; D. TUCHILĂ,
Bucureşti; MITI CĂ BUICĂ, com. Grlndu, Jud. Ialomiţa.

Nicolae MINEI

CERERI ŞI OFERTE
IOAN GRIGORE, com. Plopi·Slll.viteşU, jud. Teleor-
man solicitd coleclia 1967-1969; nr. 10·11/ 1978.
COICEA ILIE, sos. Glurglulul, nr. 104, Bl. A, se. I,
ap. 7, Bucureşti 7, ofer4 colectia complet4.
CUCU C. VASILE, com. 1arfştea-Margtnea, Jud.
Vrancea, o(er4 colectia 1972-1975.
ILIE IONEL, str. Ştirbei Vodll., nr. 62, Rtmnlcu vn-
cea, Jud. VIlcea, aolicit4 nr. 1-9 / 1967.
C!RSTESCU MARIA, str. Zlmbrulul, nr. 9, Reşlţa,
solicit4 nr. 6/ 1973.
MĂNDIŢĂ ŞTEFAN, com. Neboiu, jud. Buzlu,
ln aC6eaşi scrisoare, corespondenta noastr4 ne descrie solicit4: nr. 5/1987; 6, 10/1969; ofer4: nr. 11/ 1969.
OPREA MARIN, str. Doine!, nr. 9, Craiova, solicit4:
"starea jalnicd" a aC6stor edificii, faptul c4 au devenit nr. 1·1, 6, 11/ 1968; 6/ 1969; 10/ 1972; 5, 12/ 1974; 12/
"culcuş pentru oi şi vaci". / 1975; oferd: nr. 3/ 1967; 5/ 1989; 1, 6-8 / 1972; 1, 11/
Dacd C6le semnalate corespund adet14rului, le aducem / 1973; 7/ 1974; 7-9/ 1975.
şi noi la cunoştinţa forurilor tn drept. PANTAZESCU C., str. Racbmantnov, nr. 27, Bucu-
solicitd: nr. 4, 5, 7/1967; 1, 3/ 1968; 8, 4, 6 / 1970;
reşti,
RIVNA CONTESTĂRII 4/ 1971; 6/1 971; ofer4: nr. 9/ 1961; 10, 11, 12/ 1988 ; 1,
J-5, 8/1969; 1, 6, 12/ 1911; 5, 12/ 1971; 6, 11/ 1978;
GH. VIIŞOREANU, din Constanţa, referindu-se la 9, 10/ 1974; 2, 1, 6/1975.
articolul Odiseea capului VIteazului , m scrie pe un ton VIZITIU D., str . Volovll.ţulul, nr. 19 B, Rădll.uţt, jud.
categoric: "Llicaşul sfintei Mlnll.stirl Dealu dln Ttrgo- Suceava, solicit4 nr. 2/ 1976.
vlşte nu este Curtea lul Radu cel Mare". ln articolul ŞALĂU CONSTANTIN, str. Dr. Tlltarllor, nr. 30,
citat nu se (aC6 nicdieri o asemenea asertiune, cititorul Clmpulung, Jud. Suceava, solicit4: nr. 1 /1967 ; 11/ 1969;
nostru con(undfnd curtea (interiorul) m4n48tirii cu B-4, 12/ 1970; 1/ 1971; 1, 2/ 1972.
termenul de curte (reşedinl4) domnească . Autorii artico- PINTEA AUGUSTIN-ŞTEFAN, str. Parcul Some-
lului respectiv vorbesc, de fapt, de "curtea bisericii lui şulul de Sus, nr. 11, Satu Mare, solicit4 nr. 3/1967.


IMATEMJIA 1
MEMORIA IMDEPEMDEMJEI ... ltOII

In cln ' - l e 1911.
ele intrebirl p cletallle

59
?: 1
1

Sumarul sumarelor
1

ISTORIA ROMÂNIEI

VECHE
1
Xr. Pag
IdentlU.ţl ale romanităţll -Bamea J. 1 (1 06) '28-32
Oamenii p!imtntulul nu şi-au p!ra.slt ţara - BJcblr Ob. 9 (lift) 1O- lt
Unde a fost cetatea Datne -Dtaeonu P. 10 ( 115) i-CI
Tracll tn bazinul carpatic - Duiek ~l1kula1 2 (107) 35-37
O Importanta. d escoperire arheologic! la Izvoru,
Gturru -1\tltrea D. 3 ( 108) 42-~3
Tezauru de la Bll.icenl {-Petrescu Dlmbovlţa 1'1.,
-Dlnu lU. 4 ( 109) t 8- 19
Semnificative mărturii ale monedelor geto--daclce -Preda C. 5 (1 10) J8-39
Bureblsta şi Dacia Pontlcă - RAduJeeeu A. 6 (111) 47-!18, 5~
Monedele-săgeţi şi cele 26 veacuri ale Tomlsulul - Rldulescu A. t1 (116) 10- 1 1
Tracologta - un vast domeniu de cercetare al Isto-
riografiei româneş ti -Vulpe Al. 3 ( 10 ) 27-'29
)ll!.rturll arheologice despre Is toria mai multor
generaţii de getJ -Vulpe Al. 8 ( 11 3) '.5-n
Mari personalitllţl ale tracilor de nord tnalnte de
Bureblst a -Vulpe It. 7 ( 11 2) 34- 36 , 51
)Iar! p ersonali tăţi ale !umil trace. Burebista, Deceneu,
Decebal -Vulpe n. 9 ( 11 -i) 3-!)
Peripeţiile unul inel. Cochetllrie acum d ouă milenii 9 (114) 19
Dacii şi latina - 2 ( 107) 13 •

MEDIE

.. Ducele Ramunc" şi Ţara Românească - Armbru ter A. 10 ( 11 5)


E Cigia Viteazului din anul 1600 - Cernovodeanu D. 3 ( 10 )
Francisc Râk6czi II : o viaţă tnchlnată luptei
pentru libertate - CemovodoiUlu P. 3 (1 08) 34-36
Constantin Cantacuzino şi schi ţa asediului ce tăţii
P etrovaradin - Cernovodeanu P. 11 (tl 6) 37-42
Negru Vodă = Seneslau ? - CWţesc u L. 10 (ll5) 5-R, 9
Bllt!illa de la Valea Albli - CupiJ& 1. 7 (ll 2) 5-7
Folclor şi Istorie -Dobre Al. 9 ( 11 4) 24
Bursieri al lui Brlncoveanu la Padova -Drlgao C. 6 ( lll) t5
Odiseea capuJul Viteazului - Dumltresc u 1.,
{ - ('irjan c. ( 1 t 3)
Lumi na tiparului r omânesc (I, Il) - Duţu A l. 7 ( 1 1Z)
{ 10 (115)
t; n document inedi t de la Mihai Vi teazul -Gal 1.,
{ - Ne&!fOe ~J. It (117) '28. '•9
'Miron Barnovscbi - un domn itor şi o epocă - Gollmas H. A. 5 ( 11 0) 43-48
:\llrcea cel Bătrln, Alexandr u cel Bun - oşten i
viteJi , diplomaţi i sc usiţi - Grtgor aiJ N. 9 ( 114)
.. Opera mtinilor ier omonahulul Antlm" -Ionescu Gh. D. 10 (115)
Un trimis al Regelui Soare In Transilvania - loslpescu .,
{ - Anton lUanea Cr. 11 (116) 1~-15
Acea parte a Ţâril Româneş ti n umită Moldova - l'Uaclu V. 6 (II I ) 5- 8
Doroban ţul din zilele lui Mihai Volevod
~· 3'!
-lUaref Ob. 1. 8 (113)
Sighetul - cetate a dacilor şi aşezare a românilor -Marina M. 12( 11 7) :J0-
O semnirlcatlvâ operă de artă din vremea lui Ştefan
cel Mare - ~Iirgfneanu ~J. 2 (107) 16
Ceremonialul domnesc - m oş tenire a Bizanţului - Nlcole cu C. 10 ( 115) t t -13
Steagurile de la Gu ruslău - Nlstor 1. 8 ( 11 3) 16- 17
Thomas J ordan, un clujean medic de faim!i euro-
peanll - Petrescu A.D. 12 ( tl 7) 27
Litovol - un voievod tntre cnezl - Popa R. 4 (1 09) 2-6
Vechi biblioteci din Tara R omâneascll - RiduJescu-Valasoglu 1. 6 (111) 26-2 ' 4 1
Ultim ele zile ale lui Mihai Viteazul - Rezacbevid c. 8 ( 11 3) 18-22
Con tele d 'Hauter lve d espre români - Rezacbevtol c. 11 ( 11 6) t 6-1 8
I torfcul francez Georges Gulllet de Saint Georges
despre VJad Ţepeş - Rezacbevtel C. 12 (117) 5-7
1784-178 5: cea mai puternică răscoală din Impe-
riul habsburgic baplro A.P. '• ( 109) 20-2'.
n I n scripţ ie· medicală fn Dacia, subiect aJ unei
lucrllri germane din 1742 cbwann tanlslaw 5 (tiO) 16
l.a I tanbull pe urm ele lui Dimitrie Cantemir Ano 1\1. 3 ( 108) 32
\nastasic Crimca - Şt e fan O. 5 (110) 4 -49
Râzvrătl rea de la St remţ - T r6e86ny1 Z. 1 (101)) 26-27, 3i
Dacia Antiqua, una din .. CIIcelc" lui ~iartin Opitz - U rau 1. 5 (t t 1
4 1-4 2
Gindul ş i gă tirea l ui Şerban Vodă -Vlad 1\I.D. Il (1 :• 33-:n
tn a mintirea lui D. Cantemir
~llha i Viteazul despre el t nsuşl
6 1 1
8 1!IJ)
.'11',-1 6
t)
~

oo
Revista turcă Hayat Tarlh 1\lt\Omuasl despre Vlad Nr .
Ţep eş
- 9 (114) J3

MODERNĂ
,.S-a ridicat un crăiuţ cu nu mele Tod oraş ..." - Andrlţolu M.,
{ - Cerghedean M. 3 (1 08)
Tudor Vladlmirescu tn co nş ti i nţa n aţională -Antlp c. '3-!>
Con s tituţi a ameri cană şi ecourile el tn ţările
3 (108) 2-3
r omâne - Bertn•et D. 7 (It 2)
Clllătoriile lui Avram I ancu la Viena 5Q-5 l
-Bodea 1.0. 6 (Iti) 18-21, 26
Timi şoara, mal 1906. Tabăra muncltorească din
centrul oraşului - Breler T. it (lt6)
o lume cu care românii aveau de mult contacte 23-24
-CAndea V. 9 (1l4) 4Q-43
Aceleaşi Idealuri umanitare 1.
- Ce&Uf8141U 7 (1l2) 4 8-50
Sim ion ~le hcdlnţeanu - un destoinic luptAtor pentru
libertate - C&&UffliCU 1. 12 (1l7)
1859-1866: documente privind Unirea principate- 15-1 9
lor - Copolu N. t (106) 7-lt
2 (107)
3 (108)
so-u
9- l t
4 (109) 12-U , U
1 5 (110) 13-15
6 (111) 9-15
7 (it 2) 12-17
8 (t 13) 25-29
9 (f 1 4) 26-32
to (1 15) 23-25
11 (ft6) 3-9
lnsemnărl (1914-19 16) t2 (f 17) 8-14
-Duea 1.0. 7 (11 2) 4-27
' Alexandru Cocl u comunardul
Fratii Bacalbaş a
- DwnJtrtu M.
{8
9
3
(tf 3)
(l 14)
(108)
U 3-35
47-5 1, 61
33
1

- Felea 1. 2 (107) 20-23


ln România Gherea a devenit marxist -Felea 1. • 4 (l09)
O singură ţară - un singur domnitor 10
-Stau A. t (1 06) t 3-14
.. Despre el se vorbeşte cu multă laudă"...
[T. Vladlmlrescu) - Kola~an Suna 3 (108)
FamiUa Puşcarl u: cărturari din tatl fn tiu -Mieu E., 5-6
{ - Petraru St. t O ( tt 5)
Tainele unei cărţi 39-42
- Moldo..-an FI. 6 (it t) 21
1893: greva muncltorllor brutarl din Galaţi - Nleolael4!u N. tO (1t5) 1 8-19
Cind au debutat soci ali ştii români In confruntăril e
electorale? -Nicolae V. 2 (107)
Demersul lut N. Bllcescu la Londra t 9, 37
- Neltoreeeu·
Bllef)ftl H. 7 ( tf 2) 1 8-20
1
Splru Haret - un ctitor de şcoal ă românească - Oriaeu S. 2 (1 07)
:Momente din lupta p oporului român pentru for- 28-30
marea statulu national unitar -Paacu 8&. 2 (107)
Acum 105 ani, la Putna 2-9
-Popa A. 8 (113) 30-31
Ra11egna etorlea del RJeorgtmento despre revoluţia
de la 1821 - Poplfteanu Cr. 3 (108)
Palatul de la Cotroceni 7-3, 1t
-Potra G. 4 (1 09) 37-38
Scrisorile lui Moise Grozea de pe front (1 877) - Potcarlu S. t t (116)
.. Un viitor 24 Ianuarie" - studen ţii tn lupta pentru 2 9-32
unitat e naţlonaUI. • - Ridoleecu-Zoner Ş. 5 (ttO)
Tudor Vladlmlrescu In presa italiană a epocii 5 8-6 1
- Şlmandan V. 3 (108) 8, 1!
Serdarul Toma BrlUanu tn atenţia poliţiei habs-
burgice - Şlmandan V. 12 (117)
Podul de la Cernavodl şi constructorul lui 18-tU
Cronici tn platrll ale I ndependenţei
- 8&efan I.M. t (t06) ! 60-6 2
- Tuei. FJ. 5 (tt O) 31-3t
6 (tit) 2i
7 (112) 3t -3t
8 (f 13) 43
9 (t 14) 35
to (tt 5> 43
1t (tf 6) 18
Memoria reglmentelor 12 (11 7) 33
- Unu 1. 9 (114) { 36-39, u
{ 10 (tf5) 44-47

CONTEMPORANĂ
Nicolae Ceau şescu : Ţelul suprem al partidului -
servlrea devotata a In tereselor p oporului, ale
patriei
Nicolae Ceauşescu: Milenii de Istorie - 5 (t t 0)
8 (t 13)
2-5
2-3
Mesajul adresat de tova rll.şul Nicolae Ceauşescu
Institutului de studii Istorice şi social-politice cu
prilejul tmpllnlrll a 25 de ani de la fntllnţare
Mesajul preşed intelui Repu blicii Socialiste Românlal
Nicolae Ceau şescu , adresat parti cipanţilor la ce
- 6 (tit) 2- 6

de-al dollea Congres Internaţi onal de tracologle t O (tt5) 2


Nicolae Ceauşescu , Scrlttl seeltl, voi. VI
C. Brâncu şi: ..lml era dor să revăd cimpiile noastre" -
-
Brealanu B.
t t ( tt 6)
2 (f07)
2
14- 15
Republici s trllm oşestl la români - CAndea V. 12 (117)
1930: Dezbateri tn Parl amentul R omâniei 2-4
Urgente pe htrtle -Dandara L. t O (t 15) 29-3t
-Dlaeonu 1. 9 (114) 25
File din lupta antlfasclştllor r omâni. Dosarul
P .I ./644 -Dogaru M. 3 (108) 13-14, t 6

61
·---- ------------------------------------------------------------------------------------------------~~

Nr. Pa~.
Itinerar Istoric. Case şl locuri memorabile - Dogalll lU.,
{ - Ptntean T. 4 (109) 7-9
Amintiri - 01ureeeu. c.c. 6 ( 111) 16-17
Comisarul I oan Ş ulea - Orouvu lU. 3 (1 08) 1 5-t 6
Slmţămtn tul responsabilităţii Istorice - Ignat P. 1 ( 106) 2-6
?tlehed lnţl 1936: Frontul popular anlltascl c;t tn
acţiune - Ivanovtd D. 2 (107) 17-18
Dramaticul par curs al unul memoriu - Katona B~la 6 (tt 1) 38
Nu puteam rămtn e lmpaslblll! - 'lartna ~1. 6 (flt) 39-U
Liga Howard tn apărarea anurasciştllor români - ~latl cbea c u. O. 7 (112) 2 1-23
Oameni de omenie tn vremuri de neomenie - )Jircu. 1\f. 6 ( 11 t) 33-38
File din cronica războiului antlhitlerist . Avionul
curier a decolat la Ump - Oroveanu .!U.I. 5 ( 110) 1 7-18
Trepte ale atirm!rll Istorice - Nft'blta P. 5 ( 110) 10-t t
.. Una din datele cruciale'' (presa eivetianl\ de~pre
23 August 1944) -Popescu D. 8 ( tt 3) t 0-11
Omul - marele erou al lstorlel - Popl.fteanu. Cr. 7 (112) 2-~
L'Oaaervatore Romano: .,Trupele române au eliberat
Capitala" - Popltteanu. Cr. 8 (113) , 9-10
Ptoă la orice sacriCiclu tn Interesul poporulUI roman
(1, Il) - !:ilmJon 7 (il2)
;L
{ 8 (tt 3) {t~ 1, 31
Din cronica. luptei antlfasciştllor româ ni. Drum ul
spre libertate - "ipAlăţelu 1. 6 (111) 22·2~
O scrisoare Ined ită n lui C. Dobrogeanu- Gherea - 'l'Ait\ngescu M.,
{ - Toarii 1. 4 (1 09) tt
Presa turcă despre 23 August t 944 - TUrkkaJa A.t~v 8 ( 11 3) t3
Un nesecat · teza ur de experienţă politică , revo-
l uţ ionară - Zabarla Gb. 5 (11 0) 7-9
Al doilea Congres I ntern aţional de t racolog1e - un
moment de toaltă se mniricaţ lc ştilotltieă 9 (114) 2-3
{ 10 (115) { 2-~
Dezvelirea unul bust al lui N. I orga 7 (i1 2) 39


IC::TQRIE UNIVI:DC LĂ

VEC HE

a tul pc sLIIpi şi ca a-tort.ărea\,ă - Ana•••~h E. 0&-!11


Răzbunarea lui Ala Rciks - B:::-!cn '1. 38-U
MohenJo-Dar o, vestfgllle unei civilizatii strl'\"eth! - Br!l):tt )I. 43-46
Viaţa cotidiană la traci - Dano" H.li. tl-t4
O carte sculptată despre o rezi sten ţă fr a - Derjavln X.S. ~9
Nero lncendlatorul Romei? - Dra11>m1rtecu I. 5 6-57
Seherezada şi 1storia - QaJl :M. ~ 2-56
I nceputuri de clvlllzaţle tn sud-estul E ·.::c:~· - Qaralanln M.,
{ -N9!tor I . 1 6· 17
Cintecul nlbelungilor tntre fabulatla ":-•::.:::-- · ~!
adevărul Istoric - B .,"':::.1.~ H. 33-85
,,lţi stau la tnd emtnă, acolo, cJtftor.. ' -LehOtt A. 55
1\tllenarelc contururi Nazca - )f~ IJi.tT?.t Loren 25-27
Armurlle trace : artA aut ohtonă cu .;o7.:·::' •-:: :-
pl!.rtate ..... . -:.'?:c-~ ..
) ar1ncr L~
Dln Urartu tn Danemarca prin TracicJ. - Pc,.,;:: I .G.E.
Oracolul din Deltl - R~v"~ 1:;.
1.
Din străvechi cronici chineze. Emblerr G. :e !;:! - ba Q!a::
ln căutarea străvechei capitale Nlnrn: - Ter "i "-D.lte .l.
Alexandria - metropola dintr e doul m•.:. - Tc:nu-;.:. E.
Blmlleoarul Pantheon din Roma -T ·1d~ D
vtnătoru l de cerbi de la Şu- Ku-Tian - '"::~·b· Xa.nr
Mari p erso nalităţi ale lumii trace. Făur• ~::.! :~~~ ·.;:·.:'
Odris - ....!"•! -". R
-· # •

MEDI E

Cristina, tnteleapta şi enigmatica regină a S~i :::-:.


Pacea din WesUalla
-. ==~~
.......~&1f
D
'=·
Skanderbeg tn Europa - D!';C.tt-: K ..
Martln Luther şi ,.cele 95 propozl111 ale ~Z. Jf -Bl'lnl G
Scurtă Incursiune tn lumea mongolti - Bcltl ~
t 24L Voievodatele române tşl atlrrnă lndepenJe,.;a - Xea"""' ' I
Sttrşltul flotei de argint - Kn,Untk• '\"
După descoperirea Braziliei - P t'tn.'!J" R ,..~l:~~
De ce mor Imper iile? -I'N1l. L
Actele de navigaţi e - h t tl
Lud ovic cel Slllrultor şi ml stcrl oa~a sa m<;artt. - '"aiJ G

MODERN Ă
-------------------------------------------------------··------·--------------------------
' . .......
Răscoala Şlpallor -Berdu
Sub steagul Jul EmelJan Pugaclov - ButanoY V. 9 cii~)
62
Nr. Pag.
Aşa a-au nlseut Statele Untte ale AmerlcU - ChaMhW
{ -Minei N.
w., 1 (106)
2 (107)
21-25
43-47
3 (108) 37-41
4 (t09) 46 50
6 (1 10) 50-53
6 (111) 50-54
EzeQUlel Zamora, un erou venezuelean - Geoqeaca P .Â. 7 (112) 52-54
Explozia de pe culrasatul "Malne" - Kotllna~ N. 12 (117) 47- 49
Duelul PuşkJn-D'AntMs şi mlrturUle urm&.fllor
lor -De LaUD&f 1. 1 (106) 50-51, 56
Un mare reformator: Mehmet Ali -Maxim M. 2 (t07) '8-50
Tadeusz KoâcJuszto -Moldoveana M. 12 (U7) 39- 42
Nelson Inaintea bll.tlUJel de la Trafalgar - Terralne 1. 3 (108) 57-61
Crepuseulul unei epocJ -Tachman B. 8 (1t3) 53-56, 60
1910-1917: Mexicul In revoluţie -Unc Gb. 4 (109) 39-U
19H-1 9t2: rll.zbol de eotroplre tn Libia -Unc Gb. tt (tt6) 55-58
Alexandre Dumas - revoluţi onar -Vallea E. 7 (112) 55-57
1876. Revoluţia antlotomanll. din Bulgaria - Vellcb1 o. 12 (U7) 34-35

CONTEMPORANĂ
Asasinarea lui Georges Mandel - .A.I'on B. 5 ~HO) 25-27
Atentatul de pe KOnfgsallee - Borovt6ka V.P. tt H6) 25-27
VIteJU lui Abd-el-Krlm - Botoran o. 3 (108) 17-19, 21
1oeul vleţll şt al morţii - Obaban Delmu 1.,
{- PoplfţeanuCr. 12 (tt7) 22-27
I tinerar Istoric- Moacova; Kiev, Erevan - Draromtreacu 1. tt (1t6) U-46
- Obavardh M.,
Franţa 1936 : Frontul popular preia conducerea {- Zabuetcu VI. 2 (t07) 38-42
Amintirile unul ambasador la Berlin. Moartea lui
Hlndenburg -Poncet A.
f ~106)
2
3
107)
108)
f2-66
56-60
66-51
Austria 1925·1934 - Gedye G.E.B.
5' (109~ 56-60


6
7
fU)
(UO
112)
5,-57
58-61
68-61
8 tt3) 57-60
Misiunea ,.doctorului .. Kersten
Cele doul misiuni ale flotei sovietice
Champs E lys~es
-
-
Keuel 1.
Kametov N.G.
-Malraux A.
r9
12
6
1
(tt4)
(H7)
(tt
(H6)
O)
(1 tt)
56-61
50-M
{20-23
42-44
4749
Inceputurile rezistenţei antlh1t1ertste tn Belgia -Mar:lanP.B. tt (tt6) 52-55
. ..La Başbatan lfk Arşlv şi Toptapt Sarai -Minei N • ' (t09) 35-36
ln misiune pentru ţara mea - Şabln.fabul Iranului
Mobammacl Resa
Pablavt Aryamebr 10 ~H5) 15-17
Arnold Toynbee tşl la rlmas bun - Poplfteanu Cr. 1 106) 34-37
ln Vizttll. la Accademla del Lincel - Poplfteanu Cr. ' 109) 33-34
Iranul vll.zut de aproape - Poplfteanu Cr. 10 (1t5) 14
Andr6 Malraux pe drumurile Istoriei - Poplfteanu Cr. tt ~1t6) 46
Spania eterna. -Roman V. 7 112~ 40-U
Mihail Frunze - un strateg al revoluţiei - Sapaal AL tt tt6 42-44
Drumul mllltarfsmului german spre l:lfrtngere -81monov K. 10 (1t5) 48-51
- Trautsacb w.,
Ernst Tb!llmann - o vfaţl de erou { - Bllinlci E. ' (109) 28-32
Noiembrie 1936. Bltllla pentru Madrid - Tuăon de Lara M. ·1 (ti 2) 41-45
Enigma statuilor pascuane .... •
o tlpll..rlturll. a lut Gutenberg. Galion d!n sec. XVI -- 9 ~tU) 25
Muzeul clopotelor
Memorial de rll.zbol (1939·1 945) -
-
4
5
'
109)
(t 10)
(109)
27
19
42-45, 50

INTERVIURILE NOASTRE 1

Uo Hamon : pe baricadele Rezistenţei -Barean M. 8 (t 13) 32


Robert Aron. "Dosarele"lstorleJ contemporane - Marlan P.D. 5 (11 0) 24
Patriarhul ecumenlc Demetrlos al Constantinopolului:
şase secole de relaţii cu românii -Minei N. 3 (1 08) 20-21
Pror. Iact P. Greene: rll.zbolul revoluţionar american -Mlnef N. 7 (112) 46-48
Pror. Alberto s. Gh1salberti: unitatea statala. -
moment esenţial al Ist oriei noastre - Poplfteanu Cr. 2 (107) 3t-32
Roberto Bonchlo: Istoriografie româneascl tn Italia -Velcu El. 12 (117) 20
O ştii nţi!. complexA tn pUn avtnt. Dialoguri eu
participanţi la cel de-al doilea Congres inter-
naţional de traeologte - ti (H 6) t 9-21

DICŢIONAR ISTORIC
Primul dicţionar românesc dt neamuri şi triburi tractce 1 (106) 16-20
2 (107) 33-34
3 (108) 26-27
4 (109) 16-17
5 (110) 36-37
6 (tt 1~ u-n
33-3,
7l112
8 tt 3 U-45
9 114) 18-19
to ~tt5) tO,t9
ti ti6) 22
Rangurt noblUare 12 117) 29, 46
1o et t5)
{ ti (116) { 55-57
58-61
63
V. C.l.NDEA The Ancestral RepubUcs at tbe Rumanhns ... 2 • c. BEZA·
CHEVICI A 17tb Ccntury Frencb Hlstorlan on Vlad tbe Impaler ...5 • N. COPOIU 1866: Documents Regardlngtbe
Unlon ..• 8 • 1. CEAUŞESCU, V. ŞIMANDAN 1826: Slr:qlon Mebedln~eanu's Revolt ... 15 • Romanlan Hlstoriograpby
In Italy... 20 • A.D. PETRESCU A 16tb Century CluJ Pbyslclan Who Studled Medlclne at Montpelller .. 27 • I.GAL,
1\l. NEAGOE An Inedlted Document trom Mlchael tbe Brave (1593-1601)... 28 • Thraclan Poputatlons and Trfbes ..• 29
• M. MABINA Slgbet, a Daclan City and a Romanlan Settlement ..• 30

,..._
- v. C.l.NDEA RepUbllques
des an~tres cbez les roumalns ..• 2 • c. REZA·
CHEVICI Un hlstorlen trancaJs du 17 e sl~cle sur Vlad l'Empaleur... 5 • N. COPOIU t 866: Documents concerna nt
l'UnJon ..• 8 • 1. CEAUŞESCU, V. ŞIMANDAN 1826: La r~volte de SlmJon Mehedinţeanu ..• 15 • HlstorlograpbJe
roumalne en Italle ... 20 • A. D. PETRESCU Un mMecln de Cluj, anclen ~tudlant ă. Montt>elller (16e s l ~cle).. 27 •
L QAL, 1\J. NEAGOE, Un document lnMlt de Hlcbel le Brave (1593-1601)... 28 • Dictlonoalre de popu lations et
trlbus thraces..• 29 • M. MARINA Slghet, cit~ dace et commune r oumalne... 30

B KLm]{Sl CTaPBBRLie peciiJOnmm Y PYMbtUOD ... 2 e K. PE3AREBilq


~paneyacKoA BCTOPHK 17-oro s . o Bncme Ueneme ••• 5 • H. KOUOIO 1866-wA: r: .IloKyMeaTw Boccoc;tuHcuuR. . 8
e II. 'lAYlllECKY, B. III BMAII.llAB t 826-J.Jil r .: BOCCTaBlle Cmtaoua MexenanQeauy •.• 15 e P)'MbiRCHaR H CTo-
poorpa4lwt B liTanBB ••• 20 e A.]{. UETPECKY JlOKTOP 118 Rnyma, 0b1DWBB CTYnenT D Monnen&e (XVI D. ). 27
e II. rAJI, 1\J. HEArOE Hea anamJwA JtOHYMCBT MIIXa.A XpaOporo (1593-1601). •• 28 e Cnooap& cfJpaHWlCKUX DJI~
Mf!B ••• 29 • M. MAPDIIA C11reT. naKIIAcHan HpenoCTb B P'fMhiBCHoe noceneBBe ••• 30

V. CANDEA VortabrrepubUken bel den Ruml1nen ... 2 e C. REZACIJEVICI


Eln tranzOslscber Hlstorlter des XVII. 1abrhunderts lussert slcb tlber Vlad Ţep eş... 5 • N. COPOIU 1866 : Verei-
nlgungsdokumente ... 8 • 1. CEAUŞESCU, V. ŞBIANDAN 1826 : Der Autstand Simion Mebedlo ţeanu's.. 15 •

Rum:J.nfscbe Hlst orlograpbJe In Itallen ... 20 • A. D. PETRESOU Eln Klausenburger Arzt, elnstiger Studen t In
Montpelller (XVI. 1hdt.)... 21 • 1. QAL, 1\I. NEAGOE Eln unbekantes Dokument voo Mibal der Taprere (1593-1 601).•• 28
• WOrterbuch von tbraklscben GescbJechtern und Stl1mmeo ... 29 • 1\J. MARINA Sigbet ..• Burg der Dalder und
Ansledlung der Ruml1nen... 30

v. C.l.NDEA RepUbUco.s antlquas a los rumanos...2 • c. BEZA.CllEVICI Un hls-


torlco rumano eo slglo XVII concernlente a Vlad Ţepeş ... 5 • N. COPOIU 1866 : Documcntos de la Unidad.. 8 •
1. CEAUŞESCU, V. ŞDIANDAN 1826 : la revuelta de Simion Mebedlnţeanu ... 15 • Historiogra Cia r umana en Ita-
lJa. .• 20 • A.D. PETRESCU Un medlco de Cluj, ex estudlante a Mootpelller (slglo XVI )... 27 • J. GAL, l\1. •EA·
GOE Un documenta lnMlto de Miquel el Vallente (1593-1601)... 28 • Dlcclonario de esLirpes y tribu traclos.. 29
• 1\1. 1\lARlNA. Slghet, el castlllo de los dacos e lnstaJacion de los rumaoos ... 30

ABONNEMENTS : ILEXIM - Departamentul export-import presă, Bucureşti, strada 13


decembrie, nr. 3, P.O.B. 136-137, telex : 11226

REDACTORI : Gheorghe David, Florentina


Dolghin, Ioa n Dragomirescu, Ştefan Sorin
Gorovei, Ioan Lăcustă, Vasile Şima ndan, Ma ria n
Ştefan, Ioana Ursu, Domnica Zavoicinschi
SECRETAR RESPONSABIL DE REDACŢIE :
Valeriu Buduru
Bucureşti, Intrarea Ministeru- PREZENTAREA ARTISTICA : R adu Ion P opescu
lui nr. 2, p a rter - Sectorul 1, TEHNOREDACTOR : Anton Tă na se
Oficiul p oş tal nr. 1, Căsuţa CORECTURA : Constanţa Avram,
poştal ă 702, telefon 16 68 72. Ana-Ma ria Şerbănescu

Apar e lunar, se glseşte de vinzare la chloşcurile de difuzare a p resei. Abonamentele se fac la


oflcllle poştale, factorii poştali, dlfuzoril din lntreprlnderl, lnstltuţil şi de la s ate. Preţul
unul număr 5 lei, abonamentul pe 6 luni - 30 lei. pe un an - 60 lei.

Tiparul executat la Combinatul poligrafic "Cosa Scinteii" - Bucu reşti

1 42 427 1
64

S-ar putea să vă placă și