Sunteți pe pagina 1din 12

Educația muzicală, clasa a III-a

33 + 1 (ore) – anual, 1 oră – săptămânal


Competențe specifice disciplinei Unități de conținut /module Numărul de ore
1. Receptarea muzicii în situaţii de învăţare și cotidiene, manifestând interes 1. Limbajul muzical 10 (13)
pentru cunoașterea sinelui și a lumii prin arte. 2. Melodia – element principal al muzicii 5 (9)
2. Exprimarea prin muzică a unor sentimente și idei, dând dovadă de atitudine 3. Forme muzicale simple 7 (4)
creativă în valorificarea elementelor de limbaj muzical. 4. Forme muzicale compuse 8 (4)
3. Transpunerea achiziţiilor obţinute la disciplină în contexte educaţionale și Ore la discreția cadrului didactic 3 (+ 1 oră conform
cultural-artistice, demonstrând respect pentru valorile culturii naționale și calendarului școlar)
universale.

Proiectarea evaluărilor
Total
Numărul de evaluări
Perioade Nr. de ore Evaluări
EI EFE ES
Semestrul I 15 1 2 1 4
Semestrul II 19 1 2 1 4
Anual 34 2 4 2 8

Unități de competențe
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj muzical în activități de creație și interpretare vocal-corală.
1.2. Caracterizarea în cuvinte proprii a expresivității elementelor de limbaj muzical în piese audiate, interpretate.

2.1. Distingerea sonorității majore /minore în muzica audiată și interpretată.


2.2. Descrierea impresiilor personale față de melodiile celebre audiate în interpretare vocală /instrumentală /orchestrală.

3.1. Identificarea după auz a repetării și apariției unor evenimente sonore în piese muzicale audiate.
3.2. Interpretarea cântecelor după planul de interpretare elaborat în grup.

4.1. Exprimarea emoțiilor și gândurilor față de organizarea formei muzicale în creații de muzică națională și universală.
Produse și criterii de evaluare
P1. Fredonatul temelor muzicale 4. Determin expresivitatea /descriptivitatea 2. Aleg instrumentul(ele) potrivit(e) pentru
1. Intonez melodia (muto). muzicii în fiecare eveniment sonor cu acompaniament.
2. Exprim prin fredonare caracterului ajutorul elementelor de limbaj muzical. 3. Elaborez un desen ritmic potrivit.
general al temei muzicale /melodiei. 5. Îmi exprim impresiile despre creație. 4. Citesc /exersez desenul ritmic.
3. Recunosc denumirea și autorul creației P4. Caracterizarea creației muzicale audiate 5. Acompaniez melodia.
muzicale audiate. 1. Caracterizez emoțiile, sentimentele,
P2. Interpretarea cântecului exprimate de melodie.
1. Cunosc despre ce se cântă în piesa 2. Determin cine interpretează muzica
vocală /vocal-corală. /melodia.
2. Stabilesc /aleg elementele limbajului 3. Identific după auz forma muzicală în
muzical care dau expresivitate piese instrumentale.
cântecului. 4. Deosebesc creațiile muzicale folclorice
3. Interpretez expresiv cântecul: de creațiile compuse de compozitor.
a) intonez corect melodia; 5. Numesc titlul /denumirea creaţiei
b) sincronizez interpretarea în ansamblu /lucrării din lista celor studiate.
(începutul, tempo, sfârșitul); 6. Numesc compozitorul, autorul
c) rostesc clar cuvintele; versurilor.
d) improvizez /execut mișcări de dans 7. Argumentez în ce momente din viaţă
potrivite ritmului melodiei; poate să sune această creaţie muzicală.
e) acompaniez melodia la instrumente 8. Utilizez în caracterizare terminologia
muzicale pentru copii /percuție muzicală studiată.
corporală etc. P5. Improvizație muzicală (ritmică
4. Respect regulile cântului în timpul /melodică)
interpretării. 1. Aleg un instrument muzical (tobiţă,
P3. Audiția creației muzicale tamburină, clopoţei, xilofon, trianglu
1. Respect regulile de audiere. etc.).
2. Cunosc /recunosc titlul și compozitorul. 2. Creez un desen ritmic /melodie potrivită
3. Determin tipul melodiei (cantabil, imaginii /textului propus.
dansant, de marș) și evenimentele 3. Interpretez expresiv ritmul /melodia.
sonore. P6. Acompaniament muzical
1. Audiez piesa muzicală.
Resurse bibliografice
1. Curriculum Naţional, Învățământ primar, Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării, Chişinău: 2018.
2. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Chișinău: Lyceum, 2018.
3. Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV, Chișinău: MECC, 2019.
4. Educaţie muzicală, (M.) Manual pentru clasa a 3-a, Morari M., Borş A., Chişinău: Ştiinţa, 2016.
5. Educaţie muzicală, (C.E.) caietul elevului, pentru clasa a 3-a, Movila-Ghimpu V., Chişinău: Epigraf, 2011.
6. CD cu repertoriul cântecelor şi piese pentru audiere.
Activități de consolidare și recuperare

Nr. Unitatea Unități de Unități de Conținutul muzical Nr.d Termen Observații


d/r de competențe conținut (abordat) e ore de
învățare realizare
1. Caracterul 3.1 Distingerea  Caracterul Interpretare: ,,Braul 1 02.09
dupa auz a muziii dansant și de amestecat”/fragment
variat al Audiție: J. Strauss, (tatăl),
muzicii. vocale, marș al „Marşul lui Radetzky”
instrumentale cu muzicii. Interpretare:;„Stejăreii”,
ajutorul vers. şi muz. V. Verega
elementelor de
limbaj muzical.

2. Cântecul, 4.1Interpretarea  Cântecul și Audiție: Wolfgang Amadeus 09.09


expresiva a dansul în Mozart. Opera-basm
dansul, „Flautul fermecat”
marșul în creatiilor vocal- operă și balet 1
Interpretare: „Graiul meu”,
corale in vers. Gr. Vieru, muz. I.
creaţii character Macovei
muzicale cantabil/ de  Marșul în Audiție: Piotr Ceaikovski.
de dans/de mars muzica Baletul „Lacul
proporţie 4.2 Asocierea lebedelor”(frag.)
simfonică Audiție: Franz Joseph
textului si a
Haydn. „Simfonia jucăriilor”
miscarii scenice Interpretare: ,,Concertul
in exprimarea “versuri şi muzică: Tănase
mesajelor Constantinescu,;
lucrarilor
muzicale.
7.
Unități de Nr.
Nr.
Repertoriul muzical d/o Unități de conținut de Data Resurse Produse evaluate
competențe ore

Tema 1. Limbajul muzicii – 13 + 4 (ore)

1.1. UtilizareaRepertoriul muzical 1. Caracterul variat al muzicii. Evocare. Tipurile 1 16.09 CD cu P3. Audiția creației
elementelor de pentru audiții muzicale primare ale muzicii: cântecul, dansul, marșul. imnul RM muzicale
limbaj muzical MODULUL 1: E. Grieg, Expresivitatea și descriptivitatea muzicii.
în activități de
„Dimineaţa”; C. Evenimentul sonor în muzică. Audiţie: Limba
noastră, Alexei Mateevici, Alexandru Cristea.
creație și Dimitrescu, „Dans
interpretare Țărănesc”; E. Grieg, „În 2. Nuanțele dinamice – element de expresie muzicală. 1 23.09 M., pag. 8 P3. Audiția creației
Intensități scăzute și intensități mărite. Planul muzicale
vocal-corală. peștera împăratului dinamic. Nuanțarea dinamică în cântec Iniţiere în
munţilor”; P. P4. Caracterizarea
caracterul variat al muzicii. Audiţie Muzica. Versuri creației muzicale
1.2. Constantinescu, „Joc de Grigore Vieru, Muzică de Ana-Maria Fusu.
Caracterizarea dobrogean”; G. Musicescu, audiate
Interpretare: Dimineaţa din suita nr. 1 Peer Gynt.
în cuvinte „Cine, cine” din concertul 3. Tempoul în muzică. Termeni de mișcare: foarte 1 30.09 M., pag. P6. Acompaniament
proprii a coral Nr. 1; S. Prokofiev, rar. Rar, potrivit, repede, foarte repede. Mișcarea 24 muzical
expresivității povestea simfonică constantă și variabilă a muzicii. Nuanţele dinamice.
elementelor de „Petrică şi lupul”. Cântecul Dimineaţa, de Petru Cărare, Muzică: Raisa
limbaj muzical Buciucianu.
în piese Repertoriul muzical 4. Timbrul muzical. Timbrurile vocale, 1 09.10 M., pag. P6. Acompaniament
audiate, pentru interpretare instrumentale, orchestrale. Familii de instrumente 28-36 muzical
muzicale: instrumente de corzi, instrumente de
interpretate. vocal-corală
suflat, instrumente de percuție; pseudo-
MODULUL 1: „Toamna”, instrumente muzicale (sunătoare, pocnitoare,
vers. V. Nedelcu, muz. D. fâșâitoare etc.). C. Dumitrescu „Dans
Radu; „Hop şi-aşa!”, vers. Țărănesc”(audiție); „Moldovă – floare rară”, vers
și muz. R. Rausch; Gr. Vieru, muz. I. Macovei (interpretare)
„Moldovioară, floare rară”, 5. Exerciţii de solfegiere elementară, conştientă a 1 14.10 P1. Fredonatul temelor
vers. Gr. Vieru, muz. I. melodiilor simple. Cântecul 7 Note muzicale, muzicale
Macovei; cântec popular Muzică: Raisa Buciucianu. P2. Interpretarea
cântecului
6. Exerciţii de identificare a timbrelor 1 21.10 M., pag. P3. Audiția creației
instrumentelor muzicale. Constantin Dimitrescu. 32 muzicale
Dans ţărănesc. P4. Caracterizarea
creației muzicale
audiate
7. Cum se măsoară timpul în muzică? Elemente de 1 04.11 M., pag. P2. Interpretarea
substituire a ritmului pentru consolidarea noţiunii 20 cântecului
de gen muzical. Interpretare: Drag mi-i jocul M., pag. P6. Acompaniament
românesc, din folclorul copiilor. 14-19 muzical
8. Utilizarea dicţionarului de termeni muzicali 1 11.11 P3. Audiția creației
pentru explicarea unor noţiuni, fenomene muzicale
muzicale. Cântecul Toamna, Versuri : Alina Lozan, P4. Caracterizarea
Muzică: Pavel Anton. creației muzicale
audiate
9. Exerciţii de intonare expresivă şi frazare. Audiţie 1 18.11 P1. Fredonatul temelor
Vals sentimental, de Piotr Ceaikovski (opus 51, nr. muzicale
„Trageţi hora!”; „Povestea 6). Formula ritmică specială. Anacruza, Cruza, P2. Interpretarea
unui ciobănaş”, vers. şi Metacruza. Execuţii cu bătăi din palme desenele cântecului
muz. D. Stancu. ritmice cu dispoziţie variată: vesel, trist, solemn, P6. Acompaniament
glumeţ.
muzical
10. Exerciţii de distingere a genului muzical. 1 25.11 P1. Fredonatul temelor
Interpretarea cântecului Hop şi-aşa!, cu mişcări de muzicale
dans. P6. Acompaniament
muzical
11. Tempoul în muzică. Gradaţiile de tempou. 1 02.12 M., pag. P2. Interpretarea
Clasificarea lor: Termeni ce indică o mişcare 24-27 cântecului
uniformă şi termeni care indică o viteză variabilă P3. Audiția creației
(neuniformă). muzicale
P4. Caracterizarea
creației muzicale
audiate
12. Caracterizarea verbală a tempoului muzical. 1 09.12 M., pag. P2. Interpretarea
Interpretarea expresivă a cântecului Moldovioară, 24-27 cântecului
floare rară, Versuri: Grigore Vieru, Muzică: Ion P3. Audiția creației
Macovei. muzicale
P4. Caracterizarea
creației muzicale
audiate
13. Nuanţele dinamice ca element de expresie 1 16.12 M., pag. P2. Interpretarea
muzicală. Termenii ce indică o intensitate uniformă. 8-9 cântecului
Cântecul Toamna, Versuri: Vasile Nedelcu, Muzică: P3. Audiția creației
Daria Radu. Autoevaluare. muzicale
P4. Caracterizarea
creației muzicale
audiate
14. Măsura de patru timpi. Cântecul Ceasul sub formă 1 M., pag. P2. Interpretarea
de dialog muzical. Marcarea după auz a timpilor 23.12 22 cântecului
cântecului Doina, de Daria Radu. M., pag. 5 P3. Audiția creației
Evaluare sumativă muzicale
L P4. Caracterizarea
mbajul de expresie al muzicii. Cântecul după auz
creației muzicale
Cartea-i surioara mea. Versuri: Constantin Dragomir,
Muzică: Daria Radu. audiate
15. P1. Fredonatul temelor
muzicale
P3. Audiția creației
muzicale
P4. Caracterizarea
creației muzicale
audiate
P6. Acompaniament
muzical

Semestrul II

16. Timbrul vocal şi instrumental. Gavriil Muzicescu, 1 13.01 M., pag. P1. Fredonatul temelor
Concertul coral nr. 1, partea I – Cine, cine. 28-33 muzicale
P4. Caracterizarea
creației muzicale
audiate
17. Familii de instrumente muzicale. Muzica 1 20.01 M., pag. P3. Audiția creației
simfonică, muzica camerală. Tipuri de orchestre: 34 muzicale
orchestra de cameră, fanfară, orchestra P4. Caracterizarea
simfonică. Cântecul Lăutarii, Versuri populare, creației muzicale
Muzică: Robert Krauss. audiate
P6. Acompaniament
muzical

Tema 2. Melodia – element principal al muzicii – 9 ore

2.1. Repertoriul muzical 18. Ce este melodia? Elemente de limbaj care dau 1 27.01 M., pag. P1. Fredonatul temelor
Distingerea pentru audiții muzicale expresivitate melodiei: ritm, tempo, nuanțe dinamice, 38 muzicale
sonorității MODULUL 2: F. Chopin, timbru. P5. Improvizație
majore /minore Preludiul nr. 7; W. A. Melodie pentru vioară şi pian. Cântecul La noi, muzicală (ritmică
versuri: Gr. Vieru, Muzică: A. Chiriac.
în muzica Mozart, Sonata pentru pian /melodică)
audiată și (C-dur); J. S. Bach, Mic P6. Acompaniament
interpretată. preludiu (C-dur); W. A. muzical
Mozart, Cavatina lui 19. Gama Do. Compoziţia muzicală Cântec de leagăn, 1 03.02 M., pag. P2. Interpretarea
2.2. Descrierea Figaro din opera „Nunta Trisonul gamei Do. 43 cântecului
impresiilor lui Figaro”; Dm. P5. Improvizație
personale față Şostakovici, „Romanţă”; muzicală (ritmică
de melodiile E. Grieg, „Dansul /melodică)
celebre audiate Anitrei”; E. Doga, valsul 20. Ce este structura melodiei? Elemente ale unei 1 10.02 M., pag. P2. Interpretarea
în interpretare „ Gingaşa şi tandra mea melodii: motiv, frază, propoziție. Cântecul Spicule, 40 cântecului
vocală fiară”; J. Brahms, Dans din vârf de pai, Versuri: Gr. Vieru, Muzică: E. P5. Improvizație
/instrumentală ungar, nr. 5; R. Schumann, Mamot. muzicală (ritmică
/orchestrală. „Marş”; G. Bizet, Marşul /melodică)
toreadorului din opera 21. Modul de îmbinare a sunetelor în melodie. 1 17.02 M., pag. P1. Fredonatul temelor
„Carmen”. Sonoritățile muzicii: modul major şi modul minor. 47 muzicale
Audierea de melodii simple, exclamaţii muzicale, P2. Interpretarea
jocuri muzical-didactice distractive pe un libret /text cântecului
literar. Cine poate interpreta o melodie? Interpretarea P5. Improvizație
cântecului Hora copiilor, Versuri: Vasile Romanciuc, muzicală (ritmică
Muzică: Daria Radu. Audiţie: Limba românească, /melodică)
Versuri: Gh. Sion, Muzică: Ion Cartu.
22. Melodii celebre în universul muzicii. Cele mai 1 24.02 M., pag. P2. Interpretarea
vechi cântece ale neamului: Doina, Ciocârlia.. 56 cântecului
Melodia în lumea cântecului. Cântecul Nu uita, P2. Interpretarea
Versuri: Grigore Vieru, Muzică: Iulia Ţibulschi. cântecului
23. Melodiile cântecelor de Crăciun şi de Anul Nou. 1 03.03 M., pag. P1. Fredonatul temelor
Colinda O, ce veste minunată! Muzică: Dumitru 51 muzicale
Georgescu-Kiriac. P2. Interpretarea
cântecului
24. Melodia şi caracterul de dans al muzicii. Cântecul 1 10.03 P2. Interpretarea
popular de joc Bătuta. cântecului
Repertoriul muzical P3. Audiția creației
pentru interpretare muzicale
vocal-corală P4. Caracterizarea
MODULUL 2: „La noi”, creației muzicale
vers. Gr. Vieru, muz. A. audiate
Chiriac; „Cântecul gamei”, 25. Melodii de dansuri simfonice. Caracterul melodiei, 1 17.03 M., pag. P2. Interpretarea
muz. R. Rogers; „Limba modul (minor, major), măsura, tempoul, nuanţele 56 cântecului
dinamice şi culminaţia melodiei. P5. Improvizație
românească”, vers. Gh.
Sion, muz. I. Cartu; „Am muzicală (ritmică
plecat să colindăm” din /melodică)
colecţia lui Gh. Cucu; „O, 26. Autoevaluare. Melodia şi caracterul de marş al 1 24.03 P3. Audiția creației
ce veste minunată!”, muz. muzicii. Sinteză. Audiţie: Marşul toreadorului, muzicale
D. Georgescu-Kiriac; Muzică: George Bizet. Interpretarea cântecului P2. Interpretarea
„Clopoţei, clopoţei”, muz. Să iubim al ţării tricolor. cântecului

Tema 3. Forme muzicale simple – 4 ore


3.1. Repertoriul muzical 27. Cum se organizează ideile muzicale în cântec? 1 31.03 M., pag. P1. Fredonatul temelor
Identificarea pentru audiții muzicale Forma strofică și forma strofică cu refren în 68-70 muzicale
după auz a MODULUL 3: G. cântec. Planul de interpretare a unui cântec. P2. Interpretarea
repetării și Musicescu, piesa „Vine Audiţie: Cântecul popular pentru cor Răsai, lună. cântecului
Interpretare: Cântecul Moldova.
apariției unor ştiuca de la baltă”; C. P5. Improvizație
evenimente Miculi, „Hora”; P. muzicală (ritmică
sonore în pieseCeaikovski, „Cântec /melodică)
muzicale napolitan”; J. S. Bach, 28. Forma monopartită în muzică -modalitate de 1 07.04 M., pag. P1. Fredonatul temelor
audiate. „Badinerie”; S. Prokofiev, prezentare a unei dispoziţii, a unui gând, a unei 74 muzicale
„Ploaie şi curcubeu”; C. idei muzicale finite. Piese instrumentale în formă P2. Interpretarea
3.2. Porumbescu, marșul monopartită în muzica națională și universală. Jocul cântecului
Interpretarea „Haideți, haideți!” din muzical Dacă vesel se trăieşte. P5. Improvizație
cântecelor opereta „Crai nou”; C. muzicală (ritmică
după planul de Rusnac, piesa /melodică)
interpretare „Sărbătoreasca”. 29. Forma bipartită simplă în muzică. Piese celebre în 1 14.04 M., pag. P1. Fredonatul temelor
elaborat în formă bipartită. Creaţie muzicală în care se prezintă 76 muzicale
grup. Repertoriul muzical două imagini, două idei, două dispoziţii contrastante. P2. Interpretarea
pentru interpretare cântecului
vocal-corală P5. Improvizație
MODULUL 3: „Cartea-i muzicală (ritmică
surioara mea”, vers. C. /melodică)
Dragomir, muz. D. Radu; 30. Forma muzicală tripartită. Piese celebre în formă 1 21.04 M., pag. P1. Fredonatul temelor
„Moldova”, vers. A. tripartită. Solfegierea cântecului Hora. Constantin 80 muzicale
Ciocanu, muz. M. Rusnac. Piesa de concert Sărbătoreasca. P2. Interpretarea
Ungureanu; cântec popular cântecului
napolitan „Santa Lucia”;
„Hora” din colecţia lui T.
Brediceanu; melodiile
populare „Coasa”,
„Bătuta”; joc muzical
„Dacă vesel se trăiește”.

Tema 4. Forme muzicale compuse – 4 ore


4.1. Repertoriul muzical 31. Forma rondo. Creaţie muzicală celebre în forma de 1 28.04 M., pag. P3. Audiția creației
Exprimarea pentru audiții muzicale rondo. Interpretare: Cântec de primăvară. 84 muzicale
emoțiilor și MODULUL 4: W. A. P4. Caracterizarea
gândurilor față Mozart, „Rondo în stil creației muzicale
de organizarea turcesc”; A. Stârcea, audiate
formei Variaţiuni pentru pian; P. 32. Forma /tema cu variaţiuni în muzică. Creaţii 1 12.05 M., pag. P3. Audiția creației
muzicale în Ceaikovski, „Capriciul muzicale celebre în formă de variațiuni. Solfegiere 87 muzicale
creații de italian”. Primăvară, primăvară. P4. Caracterizarea
muzică creației muzicale
națională și Repertoriul muzical audiate
universală. pentru interpretare 33. Forma liberă (deschisă) în muzică. Creaţii 1 19.05 M., pag. P3. Audiția creației
vocal-corală muzicale instrumentale în formă liberă. Audiţie: 89 muzicale
MODULUL 4: „Cântec de Capriciul italian. Evaluare sumativă P4. Caracterizarea
primăvară”, muz. W. A. creației muzicale
Mozart; melodie populară audiate
„Primăvară, primăvară”. 34. Autoevaluare. Activități transdisciplinare 1 26.05 M., pag.
90

La sfârșitul clasei a III-a, elevul poate:


• descrie în cuvinte proprii expresivitatea elementelor de limbaj în piesele muzicale audiate și interpretate;
• interpreta cântece pentru copii, cu și fără acompaniament, cu respectarea planului interpretativ (introducere, strofă, refren etc.);
• improviza acompaniament simplu la instrumente muzicale pentru copii, pentru piesele interpretate /audiate;
• identifica după auz repetarea și apariția unor evenimente sonore în piese muzicale audiate;
• caracteriza expresivitatea melodiei pieselor muzicale vocale și instrumentale cu ajutorul elementelor de limbaj muzical,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• sensibilitate și interes pentru cunoașterea sinelui și a lumii prin arte;
• atitudine creativă în valorificarea mijloacelor limbajului muzical;
• respect pentru valorile culturii naționale și universale.

S-ar putea să vă placă și