Sunteți pe pagina 1din 12

,,Muzica a început prin cântec, iar

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an


cântecul este cea mai bunâ inițiere posibilă
1 33
în muzică,,
(Richard Wagner)

COMPETENȚE SPECIFICE

1. Receptarea muzicii în situaţii de învăţare și cotidiene, manifestând interes pentru


cunoașterea sinelui și a lumii prin arte.

2. Exprimarea prin muzică a unor sentimente și idei, dând dovadă de atitudine cre- ativă în
valorificarea elementelor de limbaj muzical.

3. Transpunerea achiziţiilor obţinute la disciplină în contexte educaţionale și cultu- ral-


artistice, demonstrând respect pentru valorile culturii naţionale și universale.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
 Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău: Lyceum, 2018
 Limba și literatura română. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
 Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 4. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
 Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
 Sergiu Croitoru, Ion Gagim. Educație muzicală, manual pentru clasa a IV-a. Chișinău: Știința, 2017.

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unități de conținut (module)

1. Muzica poporului meu – folclorul muzical 8


2. Tezaurul folclorului muzical 7
3. Muzica academică 10
4. Muzica în viaţa mea 5

Ore la discreția cadrului didactic 3


ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr. de ore pe
Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa Nr. de ore pe an
săptămână
Obligatorie Arte IV 1 34

Evaluări
Nr. ore/
Unitățile de învățare (modulele) Obser
modul EI EFP EFE ES
vații
1.Muzica poporului meu – folclorul 1
musical 8 la discreția CD -1
2.Tezaurul folclorului muzical 1
7 la discreția CD 1
3.Muzica academică 10 +1 1 la discreția CD -1
4.Muzica în viaţa mea
5+3 1 la discreția CD 1
La discreția cadrului didactic 3
Total an:
5 module 34 ore 5 la discreția CD - 2 2

EXTRAS CURRICULAR UNITĂȚI DE COMPETENȚE


Muzica poporului meu – folclorul muzical
1.1.Interpretarea expresivă a unor creaţii muzicale folclorice simple.
2.2.Compararea creaţiilor folclorice cu alte creaţii muzicale după limbaj, conţinut, destinaţie

Tezaurul folclorului muzical


2.1.Explicarea în cuvinte proprii a caracte-relor/specificului artei muzicale populare.
2.2.Descrierea trăirilor emoţionale și a ideilor generate de audierea unor creaţii din tezaurul folclorului muzical.

Muzica academică
3.1.Utilizarea vocabularului muzical la caracterizarea muzicii academice.
3.2.Demonstrarea culturii de audiţie a muzicii academice.
3.3.Argumentarea opiniilor proprii faţă de creaţii muzicale academice și de valoarea lor artistică.

Muzica în viaţa mea

4.1.Generalizarea experiențelor muzicale proprii

MECD 2019
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
EDUCAȚIE MUZICALĂ. Clasa a IV-a
MECD 2019
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
EDUCAȚIE MUZICALĂ. Clasa a IV-a
MECD 2019

P-1 Fredonatul temelor muzicale P-5 Improvizație muzicală (ritmică/ melodică)


1. Intonez melodia (muto). 1. Aleg un instrument muzical (tobiţă, tamburină, clopoţei, xilofon,
2. Exprim prin fredonare caracterului general al temei muzicale/ trianglu etc.).
melodiei. 2. Creez un desen ritmic/ melodie potrivită imaginii/ textului propus.
3. Recunosc denumirea și autorul creației muzicale audiate. 3. Interpretez expresiv ritmul/ melodia.
P-2 P2. Interpretarea cântecului P-6 P6. Acompaniament muzical
1. Cunosc despre ce se cântă în piesa vocală/ vocal-corală. 1. Audiez piesa muzicală.
2. Stabilesc/aleg elementele limbajului muzical care dau expresivitate 2. Aleg instrumentul(ele) potrivit(e) pentru acompaniament.
cânteculuui. 3. Elaborez un desen ritmic potrivit.
3. Interpretez expresiv cântecul: a) intonez corect melodia; b) 4. Citesc/ exersez desenul ritmic.
sincronzez interpretarea în ansamblu (începutul, tempo, sfârșitul) ; 5. Acompaniez melodia.
b) rostesc clar cuvintele; c) improvizez/ execut mișcări de dans
potrivite ritmului melodiei; c) acompaniez melodia la instrumente
muzicale pentru copii/ percuție corporală etc.
4.Respect regulile cântului în timpul interpretării
P-3 Audiția creației muzicale P-7 . Mișcări plastice/ de dans
1. Respect regulile de audiere. 1. Audiez atent muzica.
2. Cunosc/recunosc titlul și compozitorul. 2. Marchez timpii accentuați în melodie.
3. Determin tipul melodiei (cantabil, dansant, de marș) și 3. Improvizez/ execut mișcări potrivite.
evenimentele sonore. 4. Sincronizez artistic mișcările plastice/ de dans la melodia piesei.
4. Determin expresivitatea/ descriptivitatea muzicii în fiecare 5. Transmit emoții prin această improvizare.
eveniment sonor cu ajutorul elementelor de limbaj muzical.
5. Îmi exprim impresiile despre creație.
P-4 Caracterizarea creației muzicale audiate
1. Caracterizez emoțiile, sentimentele, exprimate de melodie.
2. Determin cine interpretează muzica/ melodia.
3. Identific după auz forma muzicală în piese instrumentale.
4. Deosebesc creațiile muzicale folclorice de creațiile compuse de
compozitor.
5. Numesc titlul/denumirea creaţiei/lucrării din lista celor studiate.
6. Numesc compozitorul, autorul versurilor.
7. Argumentez în ce momente din viaţă poate să sune această creaţie
muzicală.
8.Utilizez în caracterizare terminologia muzicală studiată
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Unitîți de Nr Detalieri de conținut Nr. Data Activități muzical- didactice Resur Evalu Obser
competențe d/ or - - -
o e se are vații
SEMESTRUL - I
1. Muzica poporului meu -8 ore
1.1. Interpretarea 1 1. Evocare. Limbajul 1 Audiții ( A): EI
expresivaă a unor muzical. Expresivitatea Interpretare (I)
creaţii muzicale evenimentelor sonore. Exerciții: de culturaă vocal-coralaă utilizaâ nd
folclorice simple. Limbajul muzical. Forma diferite procedee de interpretare;
muzicalaă . Creație (C)
1.2.Compararea 2 2.Folclorul muzical. 1 A: Melodii populare „Lume cine ţi-a pus M. p.10 P-4
creaţiilor folclorice Caracteristicile folclorului nume”,
muzical: tradiţia oralaă , I: „Ciobaă nasș cu trei sute de oi”,
cu alte creaţii
caracterul colectiv, https://www.youtube.com/watch?v=KespZOreclI
muzicale dupaă Exerciții:
limbaj, conţinut, caracterul anonim.
- de analizaă sș i comparaţie a creaţiilor
destinaţie. muzicale folclorice.

3 3.Folclorul copiilor. 1 A:https://www.youtube.com/watch? M. P-5


Folclorul muzical compus de v=p88r4ejQYR0 p.27-28
copii/ pentru copii. Caâ ntece I:Cântec de leagăn,
de leagaă n, dezmierdaă ri muz.D.Radu,versuri:C.Dragomir
muzicale,. C: Improvizaţii de ritmuri sș i melodii pe
texte folclorice simple;

4 4.Formule-adresaă ri caă tre 1 A: Paparuda”- CD M.


naturaă , jocul muzical. I: Treci ploaie, Susai, susai.... p.29-31
C:
5 5.Varietatea cântecului 1 A: A.Ochiosș anu „Caâ ntaă puiul cucului” M. P-2
popular. Caâ ntecul popular https://www.youtube.com/watch? p.17-20
inspirat din viaţaă . Caâ ntece de v=NbOQ8AlFheA
jale, de dor, de viaţaă grea, de I: „S-a dus cucul de pe-aici”,
dragoste.
6 6. Caâ ntece recruţesș ti, 1 A: Fata lelei, caâ ntec de glumaă . IÎn interpre- M. p.21
satirice, contemporane etc. tarea lui N.gribincea.CD.
I: Dragu mi-i sș i mult mi-i drag”.
C: Realizarea jocurilor muzicale.

7 7.Genurile reprezentative 1 A: „Doina sș i baă tuta din Giurgiulesș ti , M.


ale folclorului muzical. Balada „Mioriţa” îân interpretarea lui p.32-37
Doina, Balada. N. Sulac.

8 8. Muzica poporului 1 A.N.Sulac „Ciobaă nasș la oi am fost”. EF


meu. Interpretarea P-2.
melodiilor populare. P5,P6
Evaluare formativă.

2. Tezaurul folclorului muzical -7 ore


2.1.Explicarea îân 9 1.Evaluare initială 1 A: „Polca din baă traâ ni” îân interpretarea EI
cuvinte proprii a Interpreți de muzică orchestrei„Laă utarii”, conducaă tor artistic N.
caracterelor/ populară. Laă utari, caâ ntaă reţi Botgros;
specificului artei Tamara Ciobanu, Nicolae
muzicale Sulac.
populare. 10 2. Nicolae Glib, Mihai 1 A: N.Glib ,,Așa trec zilele mele,,
Ciobanu etc.) https://www.youtube.com/watch?v=vxbS03u0ixY
I: Caâ ntecele populare „Hai, la horaă ”,

2.2.Descrierea 11 3. Orchestre de muzicaă 1 A: Piesa „Ciocaâ rlia” îân interpretarea lui N. P-3
popularaă (Orchestra Botgros sș i orchestra „Laă utarii”.
traă irilor emoţionale
sș i a ideilor generate Naţionalaă de muzicaă
de audierea unor popularaă „Laă utarii”,
creaţii din tezaurul Orchestra de muzicaă
folclorului muzical. popularaă „Folclor”,
12 4. Ansamblul de caâ ntece sș i 1 A: IÎntrecere laă utaă reascaă ” din repertoriul P-7
dansuri populare „Fluierasș ”, orchestrei „Fluierasș ”;
Orchestra municipalaă a
fraţilor Vitalie sș i Vasile
Advahov din C: impovizarea figurilor de dans.
Chisș inaă u.Ansamblul folcloric
„Opincuţa”
13 5. Instrumente muzicale 1 I: La mulţi ani!”, muzicaă sș i versuri Gr. Vieru. M.
populare. Cimpoi, draâ mbaă , p.53-56 P-5
bucium, ocarinaă , cobzaă ,
ţambal etc. Elemente C: Exerciții: de improvizare a
caracteristice: emisia instrumentelor muzicale
sunetului, coloritul timbral.

14 6.Dansul popular. 1 A: „Căluşarii”, „Zestra”, „Joc mare”


Clasificarea dansului I: Hai, flaă caă i, saă riţi la joc!”,
popular: dansul popular cu https://www.youtube.com/watch?v=jK6ezTnyGYk
sș i faă raă subiect. Cele mai C: Exerciții: misș caă ri sș i figuri elementare
raă spaâ ndite dansuri specifice dansului popular.
populare: hora, saâ rba, baă tuta
sș i hostropaă ţul.
15 7. Repertoriul obiceiurilor 1 I: „ „Steaua sus raă sare”; M.
populare. Capra, Urătura, p.58-63
Colindul „Steaua sus
răsare”; „La mulţi ani!”
Proiect individual, de grup:
„Datini sș i obiceiuri
folclorice ”.
Evaluare sumativă -1 ES
Vacanța de iarnă
SEMESTRUL - II

3. Muzica academică -10 ore


3.1.Utilizarea 16 1. Evaluare initială 1 A: A. Flechtenmacher, Uvertura „Moldova”; M. EI
vocabularului Muzica academică. https://www.youtube.com/watch?v=_TgMvacxV2w p.73,74
muzical la Izvoarele muzicii. Muzica I: Bardul din Mircesș ti”, muz. P. Mezzeti, vers.
caracterizarea scrisaă de compozitori. C. Scrob;
muzicii academice. (Creaţii compuse de
A.Flechtenmacher,G.Musi-
cescu,
3.2.Demonstrare 17 2. C. Porumbescu, E. Coca, Sș t. 1 A: E. Coca, fantezia pentru vioaraă sș i pian M. P-4
a culturii de Neaga). „Simfonia primaă verii”; p.78-80
audiţie a muzicii https://www.youtube.com/watch?
academice. v=EL0PsHWwkS4&list=PLsziFe29GJvbJI4gYcCkVti_ZH
UnjNt7j
3.3.Argumentarea I: Trei culori”, muz. sș i vers. C. Porumbescu;
opiniilor proprii faţaă
de creaţii muzicale
academice sș i de 18 3. Creații muzicale celebre. 1 A: J. Enescu, „Preludiu la unison”; M. p.88, P-3
Muzica compozi-torilor https://www.youtube.com/watch?v=985dD0gkB_4 103
valoarea lor artisticaă . J.Enescu, E. Doga. E. Doga, „Sonet”;
https://www.youtube.com/watch?v=o4LxsAHi-ig

19 4. Interpreții muzicii 1 A:M.cebotari , ,,Un bel di vedremo,, M. p.81,


academice. Interpreţi https://www.youtube.com/watch? 83
celebri (Maria Cebotari, v=SSdO6_MOdC8&list=RDSSdO6_MOdC8&start_radi
Maria Biesș u o=1&t=106 M. p.91
I: „Joc de saă rbaă toare”, vers. V. Rusu, muz. D.
Gheorghiţaă ;
20 5. Ion Josan, Mihai 1 A:M.Muntenu ,,Recital,,
Munteanu, https://www.youtube.com/watch?
v=fX90VaP9HhE&list=PLpd5v7ekr9y65IkKyeQ3UYOG
JL5TFhFZt M. p.99
I: Doiniţa”, versuri populare, muz.I Macovei;

21 6. Ion Paulencu, Valentina 1 A: V.naforniță, ,Brio Sonoris,,


Naforniţaă etc.). https://www.youtube.com/watch?v=rl-ZlAYEFHY
I: „Noi umblaă m saă colindaă m”
(din colecţia lui G. Breazul)
22 7. Formaţii artistice 1 A: „Hora fetelor” îân interpretarea Capelei P-1
performante din Republica Corale Academice „Doina”. CD
Moldova .Capela Coralaă I: „Coboraâ t-a, coboraâ t”,
Academicaă „Doina”,
23 8. Corul „Moldova”, 1 A:Audiție cu vizionare. Ansamblul
ansamblul „Concertino” „Concertino”
https://www.youtube.com/watch?v=xZ46cyds3To
24 9. Proiect individual, de grup: 1 A: G. Musicescu, Concertul coral Nr 1;
„Portrete muzicale:
compozitori sș i interpreţi din C: Creare de proiect.
Republica Moldova,,

25 10. Interpretare vocal- 1 Interpretarea, fredonarea melodiilor EFE


coralaă cu sș i faă raă acompani- prntru copii compude de : E.Doga, P1,P4
ament a creaţiilor compuse D.Radu,C.Rusnac ș.a.
de compozitori autohtoni.
Evaluare formativă.

4. Muzica în viața mea -5 ore + 3 ore


4.1. Generalizarea 26 1. Evaluare initială. 1 A: E. Doga, „Codrii mei baă traâ ni”; M. EI
experienţelor Tradiții și obiceiuri I: Ala-bala, portocala”, muz. I. Aldea- p.103
muzicale proprii. muzicale în familie, școală, Teodorovici, vers. Gr. Vieru;
comunitate. C:
27 2.Muzica pentru copii. 1 A: E. Doga, „Scaă paă rici”; ,,Maria Mirabela,, M. P-1
Muzicaă pentru desene I: „Scaă paă rici, muz.E.Doga, versuri Gr.Vieru p.102
animate
28 3. Muzicaă pentru 1 A: Audiție și vizionare.Vrăjitorul di Oz.
spectacole/teatru de https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU
paă pusș i/filme artistice. I: „La noi”, muz. M. Dolgan, vers. Gr. Vieru;
29 4.Muzica ușoară. Caracterul 1 A: A. Chiriac, „Mihaela” P-6
distractiv al muzicii usș oare. https://www.youtube.com/watch?v=EIvRXNTPyww
Creaţii de muzicaă usș oaraă . C: Muzică și mișcsre. Improvizarea
compuse de E. Doga, A. acompanimentului cu diferite obiecte.
Chiriac, Gh. Mustea
30 5. Creaţii de muzicaă usș oaraă . 1 A: C. Rusnac, „Copiii planetei paă maâ nt” îân M. p.
compuse de C. Rusnac, , L.
Sș tirbu, M. Dolgan, I. Aldea- interpretarea A. Lazariuc sș i corul „Lia-
Teodorovici etc. Ciocaâ rlia
I: Patria”, muz. D. Radu, vers. V. Romanciuc.

31 6. Proiect colectiv „Lecţie- 1 I: Cântece studiate pe parcursul anului P-1


concert”. școlar. P-2.
32 7.Lecție sinteză. Evaluare 1 Elaborarea unui afisș pentru o ES
sumativă. saă rbaă toare/manifestare îân clasaă /sș coalaă ;
33 8.Activități transdiscip- 1
linare
Total: 33

S-ar putea să vă placă și