Sunteți pe pagina 1din 4

RED: 01

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Catedra de filosofie şi bioetică DATA: 29.08.14
09.2.1-10
PLAN TEMATIC ALE SEMINARELOR PE ANUL CURENT DE STUDII PAG. 1 / 4

APROBAT
la ședința Catedrei de filosofie și bioetică
proces verbal nr. 01 din 24 august 2020
șef catedră, dr. hab. în filos., conf. univ.
Vitalie Ojovanu

PLANURILE
seminarelor la disciplina
BIOETICĂ
pentru studenţii facultăţii Stomatologie

Autori:
Ion BANARI, dr. filos., lect. univ.
Vitalie OJOVANU, dr. hab. filos., conf. univ.
Teodor ȚÎRDEA, dr. hab. filos., prof. univ.
Anatol EŞANU, dr. filos., conf. univ.
Ludmila RUBANOVICI, dr. filos., lect. univ.
Daniela RUSNAC, asist. univ.
Victoria FEDERIUC, asist. univ.
Elena ȘARGU, asist. univ.

Chișinău * 2020
RED: 01
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Catedra de filosofie şi bioetică DATA: 29.08.14
09.2.1-10
PLAN TEMATIC ALE SEMINARELOR PE ANUL CURENT DE STUDII PAG. 2 / 4

Tema 1. Introducere în bioetică


Seminarul 1. Morala şi etica: istorie şi noţiuni generale.
1. Noțiunea de morală, etică și etică medicală – apariția și esența lor. Relaţiile morale şi conştiinţa
morală.
2. Etica ca teorie a moralei.
3. Constituirea cunoştinţelor etice. Teorii normative ale eticii: etica virtuții, deontologia și utilitarismul.
4. Etica profesională şi particularităţile sale în lumea biomedicală. Nivelurile eticii medicale.
5. Categoriile fundamentale ale eticii și eticii medicale.

Seminarul 2. Repere teoretice și practice ale bioeticii


1. Definiția și obiectul de studiu al bioetica. Premisele teoretice şi practice ale bioeticii.
2. Traseele de dezvoltare a bioeticii. Van Ransseller Potter – fondatorul bioeticii.
3. Principiile morale și metodologice ale bioeticii.
4. Bioetica ca mecanism de modernizare şi transformare a medicinii teoretice şi practice.

Seminarul 3. Bioetica și problema existenței umane


1. Bioetica – o nouă viziune a lumii biomedicale.
2. Modelele contemporane ale medicinei morale.
3. Bioetica din perspectiva supraviețuirii omenirii. Bioetica şi cunoştinţele periculoase. Bioetica şi
asigurarea securităţii umane.
4. Bioetica și ,,granițele” progresului tehnico-științific și tehnologic.

Seminarul 4. Decizii morale


1. Deciziilor morale în activitatea medicală. Structura deciziilor morale.
2. Gândirea critică și imaginația morală – factor esențial în cadrul deciziei morale.
3. Teoriile normative etice – repere conceptuale ale deciziilor morale.

Tema 2. Aspecte clinice ale bioeticii


(6 ore)
Seminar (6 ore)
1. Aspectele și modelele socioculturale ale bioeticii.
2. Actul medical și etapele sale.
3. Paternalismul și antipaternalimul ca tip de dialog profesional medical.
4. Acordul informat în relația medic-pacient.
5. Problema confidenţialităţii în domenii medicale specifice; excepţii de la confidenţialitate.
6. Malpraxis în practica medicală. Conflictul moral și soluționarea sa.

Lucru individual (2 ore)


1. Convenția europeană Nr.1997 din 04.04.1997 pentru protecția drepturilor omului și a demnității
ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei (Convenția privind drepturile omului și
biomedicina).
2. Declarația Universală privind Bioetica și Drepturile Omului (Conferința Generală UNESCO, Paris,
19.10.2005).
3. Codul deontologic al lucrătorului medical și farmaceutic (Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova, Nr.192 din 24.03.2017)
4. Legea Republicii Moldova, Nr. 411 din 28.03.1995 privind ocrotirea sănătății.
5. Lege Republicii Moldova, Nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic.
6. Lege Republicii Moldova, Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile
pacientului
RED: 01
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Catedra de filosofie şi bioetică DATA: 29.08.14
09.2.1-10
PLAN TEMATIC ALE SEMINARELOR PE ANUL CURENT DE STUDII PAG. 3 / 4

Tema 3. Probleme bioetice în reproducerea umană


Seminarul 1.
1. Avortul: polemici referitor dreptului la viață a embrionului și dreptul de alegere a mamei.
2. Regulamente naționale cu privire la avortul medical indus. Testarea genetică prenatală.
3. Fertilizarea in vitro: argumente pro și contra.
4. Maternitatea surogat drept sursă potențială de conflict între părțile contractante; violare a drepturilor
și demnității copilului; potențialitate de exploatare a femeii.

Seminarul 2. Probleme etice în genetică și în biotehnologii


1. Eugenia și discriminarea pe baza geneticii.
2. Proiectul genomului uman: probleme etice.
3. Terapia genică. Posibilitatea îmbunătățirii rasei umane prin intervenții genetice.
4. Probleme bioetice ale clonării terapeutice și celei reproductive.

Seminarul 3.
Analiză studiu de caz.

Lucru individual (2 ore)


1. Legea Republicii Moldova, Nr. 411 din 28.03.1995 privind ocrotirea sănătății.
2. Legea Republicii Moldova Nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii.
3. Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 647 din 21.09.2010 cu privire la efectuarea întreruperii voluntare
a cursului sarcinii în condiţii de siguranţă.
4. Declaraţia generală cu privire la genomul omului şi drepturile omului (Conferința Generală
UNESCO, 11 noiembrie 1997.

Tema 4. Probleme bioetice în situații extreme și pe final de viață


Seminarul 1. Probleme bioetice privind transplantul de organe, ţesuturi, celule umane și utilizare
a materialului biologic
1. Conceptul și tipurile de transplant de țesuturi și organe umane
2. Particularitățile juridice și bioetice în transplantologie.
3. Statutul moral al donatorului în transplantologie.

Seminarul 2. Aspecte bioetice în îngrijirile medicale pe final de viață


1. Finalul vieții în contextul tehnologiilor contemporane evoluate.
2. Eutanasia: definiție, esență și tipuri.
3. Modele de legalitate ale eutanasiei.
4. Condiții morale în actul de îngrijire paliativă.
5. Problema deciziilor morale pe final de viață.

Seminarul 3. Implicații sociale ale bioeticii


1. Subiecte de bioetică socială: vulnerabilitatea, discriminarea, stigmatizarea, dizabilitatea.
2. Senectutea din perspectivă bioetico-filosofică.
3. Abordarea etică a suicidului.
4. Categorii de persoane discriminate pe motive medicale și social-culturale.

Lucru individual (2 ore)


1. Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane, Santiago de Compostella, 25
martie 2015.
RED: 01
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Catedra de filosofie şi bioetică DATA: 29.08.14
09.2.1-10
PLAN TEMATIC ALE SEMINARELOR PE ANUL CURENT DE STUDII PAG. 4 / 4

2. Legea Republicii Moldova, Nr. 42 din 06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule
umane.
3. Ordinul Ministerului Sănătății Nr.1022, din 30.12.2015 cu privire la organizarea serviciilor de
îngrijiri paliative.

Tema 5. Aspecte etice în cercetările biomedicale


Seminarul 1. Cercetarea ştiinţifică şi studiul clinic în lumea biomedicală din perspectiva bioeticii
(4 ore)
1. Repere istorice privind etica cercetării biomedicale.
2. Condiţii etice în cercetările biomedicale.
3. Tipuri de cercetări biomedicale și exigențe etice în raport cu acestea.
4. Particularităţile cercetărilor clinice cu diferite grupuri de pacienţi: aspecte bioetice.
5. Cercetarea preclinică și experimentul: cerințe morale.

Seminarul 2. Expertiza bioetică în cercetările biomedicale (4 ore)


1. Integritatea științifică.
2. Specificul expertizei etice în cercetările medico-biologice.
3. Procedeele operaţionale standardizate (POS) în cercetările biomedicale. Protocoalele de cercetare.
4. Locul şi rolul comitetelor de bioetică în realizarea expertizei cercetărilor ştiinţifice şi studiilor
clinice.

Lucru individual (2 ore)


1. Expertiza bioetică în medicină şi biologie.
2. Strategia securității umane în contextul expertizei umanitare și bioetice.
3. Locul şi rolul expertizei bioetice în sistemul sănătății publice și menținerii sănătății omului.

BIBLIOGRAFIE
A. Obligatorie
1. Dicţionar de Filosofie şi Bioetică. Autori: T. Ţîrdea, P. Berlinschi, A. Eşanu. D. Nistreanu, V.
Ojovanu. Chişinău: Medicina, 2004.
2. Ojovanu Vitalie. Axiologia și medicina: dimensiuni teoretico-metodologice. Chişinău: UASM,
2012.
3. Țîrdea Teodor. Bioetică: curs de bază. Chișinău: Medicina, 2017.
4. Ţîrdea Teodor, Gramma Rodica. Bioetica medicală în Sănătate Publică. Suport de curs. Chişinău:
Bons Offices, 2007.
B. Suplimentară
1. Aristotel. Morala către Eudem. În: Bagdasar N., Virgil Bogdan, Narly C. Antologie filosofică.
București: Editura Uniunii Scriitorilor, 1996.
2. Astărăstoae V., Sana Loue. Etica cercetării pe subiecţi umani. Iaşi: Ed. U.M.F. „Gr. Popa”, 2009.
3. Beauchamp T., Childress J. Principles of Biomedical Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2001.
4. Eșanu Anatol, Berlinschi Petru. Aspectul bioetic al experimentelor biomedicale. În: Teodor
N.Țîrdea. Elemente de bioetică. Chișinău: Univers Pedagogic, 2005, p.100-118.
5. Mill John Stuart. Utilitarismul. București: Editura Alternative, 1994.
6. Paladi Adriana, Euthanasia de la teorie în practica social actuală. În: Etica sănătății publice.
Chișinău: Tipogr., ”T-Par”. S. n, 2016, p.302-319.
7. Paladi Adriana. Etica cercetării biomedicale. Îndrumar didactico-metodic. Chișinău: Medicina,
2014.
8. The Oxford of handbook of bioethics. Ed. By Bonnie Steinbock. Oxford: Oxford University Press,
2013.

S-ar putea să vă placă și