Sunteți pe pagina 1din 4

CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE

CAPITAL, A REZERVELOR ȘI A ACȚIUNILOR PROPRII

Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în


activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale. (OMFP 3055/2009, art.20 (3) c). Cu
ocazia inventarierii şi în vederea prezentării elementelor în bilanţ capitalurile proprii se reflectă
şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii (OMFP
3055/2009 Art.54, 2). Capitalurile proprii rămân evidenţiate la valorile din contabilitate
(OMFP 3055/2009 Art.58).

Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor


de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.
Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând
numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate.
Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea
capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni,
potrivit legii.
Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt,
în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii
nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi, răscumpărarea acţiunilor,
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.
Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi de conversie.
Prima de emisiune se determină ca diferenţă între preţul de emisiune de noi acţiuni sau
părţi sociale şi valoarea nominală a acestora.
Prima de fuziune se determină ca diferenţă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi
valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante.
Prima de aport se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor aportate şi valoarea
nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculează ca diferenţă între valoarea
nominală a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea acţiunilor
emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligaţiunilor
Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a
capitalului propriu.
Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni, părţi sociale) nu
vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma
unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în
bilanţ, respectiv Situaţia modificărilor capitalului propriu, astfel:
 câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii";
 pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea,
vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

1
Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve
statutare sau contractuale şi alte rezerve.
Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de
lege, şi din alte surse prevăzute de lege. Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile
prevăzute de lege.
Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii,
conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama
profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării
generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

APLICAŢII PRACTICE
CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE CAPITAL ȘI A
REZERVELOR

1. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 200.000 lei divizat în


20.000 de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 12.000 de acţiuni şi
s-au adus aporturi în natură concretizate într-un teren evaluat la suma de 30.000 lei şi în
instalaţii de lucru evaluate la suma de 20.000 lei, pentru care s-au acordat 5.000 de
acţiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la
înfiinţare.
Rezolvări:

CONTURI
Op Data Doc Explicaţia Debitoare Creditoare SUME
1 Subscriere acțiuni 456 1011 200.000
2 Vărsare capital (Aport) 456 170.000
5121 120.000
2111 30.000
2131 20.000
3 Transformare CS nevărsat în CS 1011 1012 170.000
4 vărsat
Vărsare capital 5121 456 30.000
5 Transformare CS nevărsat în CS 1011 1012 30.000
vărsat

2. Se majorează capitalul social prin conversia a 1.000 obligaţiuni în valoare totală de 30.000
lei în 2.000 acţiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei. Primele de conversie se
încorporează ulterior în capitalul social, emițându-se în acest scop 1.000 acțiuni (ce sunt distribuite
în mod gratuit acționarilor).
Rezolvări:

2
Varianta I

Explicţia
Op Data Do CONTURI SUME
c
Creditoare
Debitoare
1 Conversia 1618 30.000
obligaţiunilor în
acţiuni 20.000
1012
10.000
1044
2 Încorporare prime 1044 10.000
la capital social 1012

Varianta II
CONTURI
Op Data Doc Explicaţia Debitoare Creditoare SUME
1 Subscirere actiuni 456 % 30.000
1011 20.000
1044 10.000
2 Conversie obligatiuni in 1618 456 30.000
actiuni
3 Regularizare capital 1011 1012 20.000
social
4 Încorporare prime la 1044 1012 10.000
capital social

3. Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni:


a) Se hotărăşte diminuarea capitalului social cu 10.000 lei în vederea acoperirii unor
pierderi reportate din exerciţiile precedente.
b) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului
social depus în sumă de 5.000 lei.
Rezolvări:
CONTURI
Op Data Doc Explicaţia SUME
Debitoare Creditoare
1 Acoperire pierdere rep. din cap. soc. 1012 1171 10.000
2 Retragere asociat 1012 456 5.000
3 Achitare datorie față de asociat 456 5311 5.000

4. Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea a


1.000 de acţiuni care se vând în numerar la valoarea de emisiune (contabilă). Capitalurile proprii ale
societăţii, înainte de emisiune, sunt în valoare de 130.000 lei iar capitalul social este divizat în 10.000
de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei.
Rezolvare:
3
CONTURI
Op Data Doc Explicaţia SUME
Debitoare Creditoare
1 Subscrierea capitalului 456 % 13.000
1011 10.000
1041 3.000
2 Vărsarea capitalului subscris 5311 456 13.000
3 Transformare CS nevărsat în CS vărsat 1011 1012 10.000

5. Se cunosc următoarele date: societatea A are un capital social, vărsat în totalitate, divizat
în 10.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Se hotărăşte majorarea capitalului social printr-
un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 14.000 lei. Suma capitalurilor proprii este de 140.000 lei
reprezentate, pe lângă capitalul social, de rezervele constituite de societate în sumă de 40.000 lei.
Totodată, societatea a plătit în numerar suma de 200 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea
noilor acţiuni. Din primele de aport încasate se acoperă cheltuielile cu emisiunea noilor acţiuni iar
din suma ce a rămas, 60% se încorporează, ulterior, la alte rezerve iar restul se încorporează în
capitalul social.