Sunteți pe pagina 1din 3

Prof. ing.

Vlonga Luminita

M3- Contabilitatea

Contabilitatea capitalurilor

TEME contabilitatea capitalurilor


1) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate si care sunt false?

a) In structura capitalului propriu se include urmatoarele elemente : capital social


subscris, varsat si nevarsat, prime legate de capital, reserve, provizioane.

b) Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reprezinta reserve constituite la sfarsitul fiecarui


exercitiu, pe seama cheltuielilor, cu scopul acoperirii unor cheltuieli generate de riscuri si
pierderi posibile si reversibile care s-ar putea produce in exercitiul urmator.

c) Posesorii obligatiunilor primesc annual dividende.

d) Daca au subscris la capitalul social, actionarii nu mai au dreptul sa se retraga, deoarece


societatea comerciala ar trebui sa se desfiinteze.

e) Majorarea capitalului social se poate realize prin transformarea obligatiunilor in actiuni.

f) Contul 121 “Profit si pierdere” este un cont monofunctional, de pasiv.

g) Un provizion pentru riscuri si cheltuieli va fi inregistrat in contabilitate daca sunt


indeplinite cumulative doua conditii : sa existe o obligatie curenta generate de un
eveniment anterior si daca este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei
respective suma neputand fi estimata.

2) Capitalul subscris nevarsat :


a) reprezinta capitalul comun care ofera actionarilor dreptul la vot
b) reprezinta contravaloarea bunurilor sau sumelor de bani depuse la capitalul societatii
c) reprezinta angajamentul pe care si-l asuma asociatii la infiintarea societatii comerciale
d) reprezinta capitalul preferential care confera in locul dividendelor dobanzi.

3) Rezervele legale se constituie anual :


a) din dividende
b) din profitul net
c) din profitul brut
d) din sobanda bancara

4) Se inregistreaza receptia de uniforme pentru angajati aduse de actionari


reprezentand contributie in natura la capitalul social, prin formula contabila :
a) 456 = 303
b) 303 = 456
c) 303 = 401
d) 303 = 5121

5) Cum se constituie rezerva legala ?


a) 129 = 1061 b) 1012 = 1061 c) 121 = 1061 d) 1061 = 1012
I. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 500.000 lei divizat în

1
Prof. ing. Vlonga Luminita

M3- Contabilitatea

Contabilitatea capitalurilor
100.000 de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 40.000 de
acţiuni şi s-au adus aporturi în natură concretizate într-un mijloc de transport evaluat
la suma de 80.000 lei şi în aparatură birotică evaluată la suma de 60.000 lei, pentru
care s-au acordat 14.000 de acţiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul
bancar în termen de 6 luni de la înfiinţare.
Rezolvare:
CONTURI
Op Dat Doc Explicaţia Debitoare Creditoare SUME
1 Subscriere acțiuni 456 1011
2 Vărsare capital (Aport) 456
5121
21__
21_
3 Transformare CS nevărsat în CS 1011 1012
4 Vărsare capital 5121 456
5 Transformare CS nevărsat în CS 1011 1012

II. Se majorează capitalul social prin conversia unor obligaţiuni în valoare totală de
10.000 lei în acţiuni cu valoarea nominală totală de 8.000 lei. Primele de conversie
se transferă ulterior la alte rezerve.
Rezolvare:

Op. Data Doc. Explicația Conturi Sume


Debitoare Creditoare
1 Conversia obligațiunilor în acțiuni 1618 %
1012
1044
2 1044 1068

III. Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni:


a) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie prin virament bancar contravaloarea
aportului social depus în sumă de 10.000 lei.
b) Se acoperă din capitalului social o pierdere reportată din exerciţiile precedente în valoare
de 18.000 lei.
Rezolvare:

Op. Data Doc. Explicația Conturi Sume


Debitoare Creditoare
1 Retragere asociat
2 Achitare datorie față de asociat
3 Acoperire pierdere rep. Din
cap.social

III. Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin


emisiunea a 3.000 de acţiuni care se vând în numerar la valoarea de emisiune
(contabilă). Capitalurile proprii ale societăţii, înainte de emisiune, cuprind pe lângă
2
Prof. ing. Vlonga Luminita

M3- Contabilitatea

Contabilitatea capitalurilor
capitalul social de 100.000 lei (divizat în 10.000 acțiuni) rezerve statutare 30.000 lei
și rezultat reportat 40.000 lei.

Op. Data Doc. Explicația Conturi Sume


Debitoare Creditoare
1

2
3