Sunteți pe pagina 1din 7

M3- Contabilitatea

S6- 19-23.10.2020
Prof. ing. Vlonga Luminița

CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII

1 Operații privind constituirea, majorarea și diminuarea capitalului social


2 Operații privind rezultatul exercițiului financiar

https://www.slideserve.com/mandy/contabilitatea-capitalurilor

I. Operații privind constituirea, majorarea și diminuarea capitalului


social
CAPITALURILE= totalitatea surselor de finanțare aflate la dispoziția entității
economice, surse ce provin de la proprietari sub formă de capitaluri proprii sau de
la terțe persoane sub formă de datorii pe termen mediu și lung.
Capitalurile proprii (conform OMFP 1802/2014)= ,,interesul rezidual al
acționarilor în activele unei întreprinderi după deducerea datoriilor sale”.
Interesul rezidual = este valoarea capitalurilor proprii ce rezultă după plata
tuturor datoriilor pe care le are entitatea economică și se determină ca diferență între
totalul activelor și a datoriilor acesteia.
Pornind de la ecuația de echilibru a patrimoniului:
Activ = Capitaluri proprii + sa Capitaluri proprii = Activ -
Datorii u Datorii

Capitalurile se pot clasifica în:


Capitaluri proprii Capitaluri împrumutate
- Se compun din contribuția - Sunt datorii de la terțe persoane, pe termen
proprietarilor prin aport în numerar lung și mediu sub formă de credite
sau natură și autofinanțare din bancare pe termen lung sau mediu,
amortizări și provizioane împrumuturi obligatare, leasing.

Capitalurile:
Se pot majora(+) Se pot micșora (-)
- Cu aporturi în natură sau numerar; - Ca urmarea a retragerii unor asociați;
- Prin încorporarea rezervelor și a - Prin acoperirea pierderilor din anii
profiturilor; precedenți;
- Convertirea creanțelor în acțiuni; - Restructurarea capitalului în funcție de
- Împrumuturi obligatare; volumul activității.
- Prin fuziune sau absorbție.

1
M3- Contabilitatea

C A P IT A LU R ILE
S6- 19-23.10.2020
Prof. ing. Vlonga Luminița

I. Capitalurile proprii

II. Provizioane pentru


riscuri și cheltuieli

III. Împrumuturi pe
termen mediu și lung.
CAPITALURILE

1.Capitalul social
4. Rezerve
nevărsat, vărsat
PROPRII

2. Primele de 5. Rezultatul
capital reportat
6. Rezultatul
3. Rezervele de exercițiului
capital curent profit sau
pierdere

1.Capital social = reprezintă valoarea aporturilor subscrise de acționari sau


asociați la înființarea societății prin aport în natură și / sau numerar.
Acțiunile Sunt titluri de valoare negociabile pe piața de capital
și reprezintă o unitate de capital.
Părțile sociale Sunt titluri de valoare care nu se pot negocia pe piața
de capital.
Capitalul subscris Reprezintă angajamentul acționarilor sau ai asociaților de a
nevărsat (nedepus) plati la o data viitoare pentru acțiunile părților sociale
subscrise.
Capital subscris vărsat. Reprezintă capitalul subscris și depus sub formă de
numerar sau aport în natură.

2
M3- Contabilitatea
S6- 19-23.10.2020
Prof. ing. Vlonga Luminița

2. Primele de capital = sunt fonduri proprii create cu ocazia emisiunii, fuziunii sau
aportul de capital și reprezintă surse generate de operațiunile de creștere a capitalului și
neîncorporate în capital social.
Prime de emisiuni se determină ca diferență între prețul
de emisiune (PE) de noi acțiuni
(valoare mai mare) și valoarea
nominal (VN) a acestora ( valoarea
mai mica).
PE= prețul de emisiune – valoarea nominal
Emisiunea de acțiuni la un preț mai mic decât valoarea nominală duce la o depreciere a
acțiunilor existente.
Prime de fuziune/divizare Se calculează ca diferență
între valoarea bunurilor primate
prin fuziune /divizare și suma cu
care a crescut capitalul social.
Fuziunea este operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în
lichidare și transferul patrimoniului lor unei alte societăți, în schimbul repartizării către
acționarii societății venite de acțiuni la societatea existentă.
Divizarea este operațiunea prin care o societate, după ce este dizolvată fără a intra în
lichidare, transferă uneia sau mai multor societăți patrimonial său, în schimbul repartizării
către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile benefice.
Primele de aport Se determină ca diferența
dintre valoarea bunurilor aduse ca
aport la capital și valoarea nominal a
acțiunilor/ părților sociale atribuite.
Primele de conversie Apar în situația conversiei
obligațiunilor în acțiuni și se
determină ca diferență între valoarea
obligațiunilor convertite în acțiuni și
valoarea nominal a acțiunilor emise.

3.Rezervele din reevaluare reprezintă sursele costituite pe baza rezultatelor pozitive sau
negative obținute din exploatare din prime de capital și reserve de reevaluare.
Ele apar ca diferență între valoarea rezultată în urma reevaluării imobilizărilor (imobilizări
corporale , financiare) și valaorea acestora înregistrată în contabilitate ( cost istoric).
Rezervele din reevaluare = valoarea la reevaluare – valoarea înregistrată în
contabilitate

4. Rezerve reprezintă surse constituite annual din profitul entității, în limitele prevăzute
de reglementările legale în vigoare, prin decizia Adunării Generale a Acționarilor, având
rolul de a spori capacitatea acesteia de a face față unor conjucturi nefavorabile sau
eventualele pierderi.
Rezerve legale Se constituie în procent de 5% din profitul
brut, până la atingerea procentului de 20%
din capital social
Rezerve saturate Se constituie în condițiile prevăzute de actul

3
M3- Contabilitatea
S6- 19-23.10.2020
Prof. ing. Vlonga Luminița

constitutival societății comerciale, din


profitul net anual și cu menirea de a asigura
buna funcționare a societății
Alte rezerve Se constituie pe baza Adunării generale,
fiind destinate acoperirii pierderilor, creșterii
capitalului social, acordării de dividente sau
alte destinații stabilite prin Hotărârea
Generală a Asociaților /Acționarilor

5. Rezultat raportat reprezintă profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită din


exercițiile financiare precedente. Profitul reportat urmează a se repartiza pe destinații în
exercițiile financiare următoare, iar pierderea reportată urmează a se acoperi din profitul
exercițiilor următoare, din rezerve sau din capitalul social, potrivit Hotărârii aadunării
Generale a Acționarilor.

6. Rezultatul exercițiului se stabilește la sfârțitul fiecărei luni din punct de vedere contabil
la încheierea exercițiului finaciar și reprezintă soldul final al contului de profit și pierderi.
Contul 129 ,, Repartizarea profitului” reflect profitul exercițiului financiar în curs ,
repartizat pe destinații legale : reserve sub formă de dividente.

Capitalurile proprii = Capital social + Prime de capital + Rezerve din reevaluare +


Rezerve +/- Rezultatul reportat +/- Rezultatul exercițiului – Repartizarea profitului.

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI


Provizioanele sunt constituite pe seama cheltuielilor și sunt destinate acoperirii
riscurilor probabile (datorii ) a căror natură este clar definite și care la data bilanțului este
probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea
sau data la care vor apărea.
Provizioanele pot fi: pentru litigii, garanții acordate clienților.

III. ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG ȘI MEDIU


(împrumuturi și datorii assimilate)

Cuprind împrumuturi cu durata de peste 1 an, au character de finanțare pe termen lung


și mediu ( mediu- până la 5 ani, lung – peste 5 ani).

Evaluarea capitalului social - La momentul constituirii, părților sociale sau


acțiunilor li se atribuie o valoare menționată în Actul constitutiv, numită valoare nominală a
acțiunilor ( S.A, S.C.A) sau părților sociale (S.R.L, S.C.S, S.N.C).
Evaluarea capitalului social presupune evaluarea titlurilor de valoare (acțiuni /părți
sociale), astfel:

1. Valoarea nominală – reprezintă valoarea unei acțiuni/părți sociale ce se înregistrează


în contul de capital social.
Capital social= număr de acțiuni/ părți sociale x valoarea nominal (VN)
Contabilitatea analitică a capitalului social se ține pe acționari sau asociați și cuprinde
numărul șivaloarea nominală a acțiunilor/ părților sociale.

4
M3- Contabilitatea
S6- 19-23.10.2020
Prof. ing. Vlonga Luminița

2. Valorea de piață sau bursieră- se referă lavaloarea obținută din vânzarea acțiunilor
pe piața de capital (cotație bursieră), preț ce se stabilește pe baza cererii și a ofertei și
este prețul pe care un investitor este dispus să îl plătească.
3. Valoarea matematică contabilă (VMC) se calculează ca fiind raportul dintre
valoarea capitalurilor proprii și numărul de acțiuni emise.

valoarea capitalurilor proprii


VMC (valoare de intrare a capitalului)=
număr de acțiuni emise

4. Valoarea de rentabilitate R sau rata rentabilității capitalului reprezintă eficiența sau


performanța cu care acționarii / asociații au investit capitalul prin estimarea câștigului
obținut pe unitate de capital sau profiturile care revin proprietarilor pentru investițiile
efectuate. O rentabilitate mare înseamnă o maximizare a capitalului investit și încasare
de dividente.

profitul net
R= x 100
capitalurile proprii

Dividentul este câștigul annual primit de acționari/ asociați corespunzător aportului la


capitalul social.

5. Valorea de lichidare a acțiunilor/ părților sociale reprezintă valoarea rezultată prin


vânzarea lor în condiții ce limitează continuitatea activității entității economice.

CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

5
M3- Contabilitatea
S6- 19-23.10.2020
Prof. ing. Vlonga Luminița

CONTABILITATEA PRIMELOR DE CAPITAL

Contabilitatea rezervelor din reevaluare

6
M3- Contabilitatea
S6- 19-23.10.2020
Prof. ing. Vlonga Luminița

CONTABILITATEA REZERVELOR

CONTABILITATEA ACȚIUNILOR PROPRII