Sunteți pe pagina 1din 17

Noiembrie, 2019

PLAN DE AFACERI
al S.R.L. Sound Club Café
privind iniţierea afacerii
de prestarea serviciilor de agreement și
producerea și comercializarea produselor din
cafea

Administrator: Croitoru Ion


Adresa juridică: satul Bozieni,
str. Mihai Eminescu
Tel. de contact: 068987926
E-mail: croitoru_ion@mail.com.

Informaţia inclusă în acest plan este confi denţială şi nu


poate fi difuzată fără permisiunea conducerii întreprinderii

Nr Compartimentul planului Pagina


1
Sumarul 3-4
1. Descrierea ideii de afacer 4
1.1. Descrierea întreprinderii și a activităţii desfășurate 4
1.2. Scopul și obiectivele afacerii 4
1.3. Analiza SWOT 4-5
1.4. Strategia afaceri 5
1.5. Descrierea produsului/serviciulu 5
2. Planul de marketing 6
2.1. Piaţa și consumatorii 6
2.2. Concurenţi 6
2.3. Plasamentul și distribuţi 6
2.4. Politica de preţ 6
2.5. Promovarea 6
3. Planul operaţional 7
3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională) 7
3.2. Schema fizică 7-8
3.3. Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile și costurile 8
acestora
3.4. Furnizorii 9
4. Necesarul de resurse umane 9
4.1. Structura organizatorică 9
4.2. Necesarul de resurse umane și remunerarea lor 10
5. Planul de finanţare 10
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii 10
5.2. Bilanţul contabil 11
5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor 12-14
5.4. Fluxul de numerar 15
5.5. Raportul privind rezultatul financiar 16
Anexă 17
Cuprinsul planului de afaceri

2
Sumarul
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AFACEREA
Societate cu răspundere limitată , deoarece este mai
potrivită pentru activitatea pe care desfăşurată şi
Forma organizatorico juridică:
avantajul sistemului evidenţă contabilă şi cel
impozitar
Genul activitate al afacerii : Servicii
Producerea / prestarea serviciului satul Bozieni, str. Mihai Eminescu
va fi plasată în localitatea:
Implementarea ideii de afaceri Realizarea propriei idei de afaceri,
prin:
Mărfuri/servicii prestate: Prestarea serviciilor de agreement și producerea
și comercializarea produselor din cafea de cea
mai înaltă caliatate.

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PIAŢA ȘI CONSUMATORII


Destinatarul produsele /serviciile Cetătenii satului Bozieni, cetățenii intregii
Republicii Moldova ce se deplaseza pe traseul
Chișinău -Cahul
Cererea pentru produsul/ serviciul 90% dintre persoanele chestionate în cadrul
propus cercetării de piaţă efectuate au manifestat intere şi
dorinţă de a utiliza serviciile date.
Produsele /serviciile propuse sînt Nu există concurenţi la serviciul de prestarea a
unice prin: acestor servicii cu o sală mare amenajată .
Caliatate înaltă a serviciului prestat, posibilitatea
de a produce concomitent 5 cafele si de a oferii mic
dejun ect.

3. ANALIZA AFACERII
Punctele forte ale afaceri Dotarea cu echipament performant, de ultimă
generatii de preparare a cafelei. Metode propria de
preparare a micului dejun . Cafeneaua dotată cu o
sala mare bine amenajată
Punctele slabe. Insuficienţa a resurselor financiare pentru dezvoltare
4. NECESARUL DE PERSONAL (nr. și postul)
1 Director 1 Șef bucatar 4 Chelneri 2 Paznici 1 Contabil
1 Manager 2 Ospătari 2 Spalătorese 2 Servitoare 1 Casier
5. MIJLOACELE FINANCIARE
Suma mijloacelor financiare 80000lei
necesare pentru lansarea/succesul
ideii de afaceri
Tipul de finanţare vă este necesar: Investiții propri 80000 lei

Cheltuieli anuale prognozate 922084lei


Venituri anuale prognozate 968050 lei
3
Profitul anual 95363,24 lei
Perioada de recuperare a investiţiilor 9 luni

1. Descrierea ideii de afaceri


1.1. Descrierea întreprinderii și a activităţiidesfășurate
Ideea de afacere presupune deschiderea unei cafenele. Este una dintre afacerile cu șanse
foarte mari de reușită mai ales în sezonul estival. Totuși , succesul unei astfel de afaceri
este direct dependent de factori precum amplasamentul, prețurile practicate , calitatea
băuturilor servite și în ultimul rând decorul și tematica aleasă, ca element de diferențiere
față de o concurență din ce în ce mai numeroasă și inovatoare . Această este o activitate
necesară în satul Bozieni așezat pe un drum principal în Republica Moldova , care va
satisfice nevoile tuturo consumatorilor cu cafeaua și cu atmosfera plăcută , și specific în
care produsele și serviciile oferite sunt de calitate înaltă . Operez pentru forma juridică
Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L) deoarece prezintă beneficia mai bune decât
celelalte forme juridice.
1.2. Scopul și obiectivele afacerii
Scopul afacerii:
Afacerea este creată cu scopul de a satisfice nevoile curente și viitoare ale clienților prin
produsele oferite de înaltă calitate si cu metode de preparare monerne de această cafenea
precum : prelucrarea și servirea a diferitor tipuri de cafele , băuturilor răcoritoare , clatite
cu gem , mic dejun . Precum și oferirea tinerilor un spațtiu de agreement pe timp de
noapte de-a se distra si de-a se simți confortabil.
Obiectivele afacerii: înregistrarea venitului în suma de 150000 lei anual .
1. Dotarea cafenelei cu 2 echipamente performante pînă la sfîşitul
lunii mai 2021.
2. Crearea (oferirea) a 2 locuri de munca până la sfârșitul anului
3. Deschiderea unei cafenele de success.
4. Dezvoltarea unei relații de încredere cu clienții, astfel încât promovarea cafenelei să
se realizeze în primul rând prin recomandări
5. Ehipament modern pentru muncitorii
6. Un personal bine instruit
7. Stabilirea unui program flexibil de lucru de 10 ore pe zi.
1.3. Analiza SWOT
Puncte tari Puncte slabe
Originalitate prin organizare, Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltare
servicii conexe
Experiență în domeniu Dificultăți în instruirea personalului
deservirii clientiilor
Amplasament favorabil Populritate foarte redusă
Preț atractiv Asortiment redus din puncta de vedere a meniului ( ce
contine diferite tip. de gustări )
Calitatea produselor înaltă

4
Oportunități Amenințări
Creşterea preţului la serviciile Majorarea preţurilor la energiei electrică, gaze etc
concurenţilor
Autopromovarea prin Creşterea preţurilor la materia primă
intermediul clienţilor multumiţ
O ieșire la cafenea presupune un Devalorizarea monedei naționale
cost mai redus decât o ieșire la
un resaurant
Număr mai mic de cafenele Condiții de creditare mai aspre
1.4. Strategia afacerii
Pentru diminuarea punctelor  Pentru a diminua punctele slabe vom întreprinde
slabe se vor întreprinde următoarele masuri: Se va face o reparaţie modernă
următoarele măsuri: în incinta cafenelei.
 Participarea la diferite concursuri de granturi pentru a
ne dezvolta afacerea.
Pentru diminuarea riscurilor se  Pentru a diminua riscul de majorare a preţurilor la
vor întreprinde următoarele energiei electrice se vor procura becuri led care au un
măsuri: consumul.
 Ne vom coneta la sursele de biogas din localitatea
vecina ce poate fi mai eftin pretul
1.5. Descrierea produsului/serviciului
Cafeneaua este dispusă de un spațiu cald și primitor , unde personalul are un
comportament adecvat și prietenos cu clienții. Baza promovării cafenelei sunt
recomandările clienților multumiți . Produsele vîndute în cafenea sunt bazate pe ceai
ciocolata prajituri cafea băuturi răcoritoare si produse din patiserie. Serviciile prestate
sunt de înaltă calitate . Din punt de vedere al tehnologiei, se vor folosi masini
profesionale, astfel asigurindu-se o servire rapidă si de calitate a produselor . Serviciile
prestate sunt în conformitate cu prescriptiile de calitate incluse în fișa de post elaborată
de S.R.L. Sound Club Cafe.
Asortimentul și nomenclatura, Denumirea Cantitatea anuală
cu precizarea cantităţilor produsului/serviciului (buc)
anuale exprimate în unităţi Prepararea cafelei 7250
fizice Servirea micului dejun 6470
Băuturi răcoritoare 5300
Clătite cu gem 6500
Necesităţile pe care le satisface Solicitantii nu vor fi nevoiți ca să mai între în oras
produsul sau serviciul dat ca sa se satisfacă plăcerea de-a sorbi o cafea
Ambalajul, design-ul produsului Va corespune denumirii cafenelei in pahare de
sticla de culoarea alba (pe loc ) , pentru deplasare
va fi păhărute de un material nealergic si ecologic
Deservirea clienţilor Comunicarea adecvată şi respectuoasă cu clienţii

2. Planul de marketing
2.1 Piața și consumatorii
5
Caracteristicile pieţei Conform cercetărilor de piață effectuate cu date
de la Primăria locală sunt înregistrati 1500 de
tineri în satul Bozieni , si trec aproximativ in jur
la 3500 de masini pe zi pe traseul Chișinău
-Cahul.
Consumatorii și potenţialii clienţi Locuitorii satului Bozieni , Dubovca ,și alti
locuitori din regiunile din apropiere cu vîrsta
cuprinsă la 17- 45 ani.
Tendințe de dezvoltare a pieței Obținerea unui loc înalt pe piată
2.2. Concurenţii
Denumirea firmei Serviciul Avantaje Dezavantaje
oferit
S.R.L. Now Benzinărie / Număr mai mare de Localul foarte mic
cafenea clienți
S.R..L Rompetrol Benzinărie / Experiență de muncă Număr mic de clienti
cafenea
2.3. Plasamentul și distribuţia
Avantajele amplasării Dezavantajele amplasării
Cafeneua va fi amplasată în satul 1. Nu se află în orasul Hîncești
Bozieni (9 km) de Hîncești. Cafeneua 2. Nu sunt în masa mare solicitanți
va fi amplasată pe margina traseul
principal care lega centru de sudul
Moldovei str.Mihai Eminescu ,o zona
liniștită
2.4. Politica de preţ
Denumirea Serviciului / Produsului Preț unitate , lei
Prepararea cafelei 25
Servirea micului dejun 50
Băuturi răcoritoare 15
Clătite cu gem 35
2.5. Promovarea
Metoda de promovare Costul (lei) Eficienţa (rezultatul așteptat)
Publicitate radio la postul local 400 Va informa, dar va crea şi o
imagine favorabilă pentru
potenţialii consumatori.
Sistemul de reduceri de 4,5% 0 Atelierul va deveni mai atractiv
pentru clienţii fideli pentru clienţi.
Cărţi de vizită 500 Va informa potenţialii consumatori
despre serviciile date
Panou publicitar în faţa cafenelei 1000 Va atrage atenţia şoferilor care trec
princartierul dat
Rețele de socializare 500 Va informa consumatorii despre
afacera dată
3. Planul operational
6
3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională)
Un plan operational va cuprinde următoarele elemente:
1. Forța de muncă
2. Serviciile
3. Personalul
4. Protectia împotriva riscurilor
Procesul cafenelei este următorul:
1. Primirea clientulu
2. Oferirea meniului
3. Primirea comenzei
4. Pregătirea comenzei
5. Aducerea comenzei
6. Aducerea notei de plată.

3.2. Schema fizică

7
3.3. Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile și costurile
acestora
Materiale necesare Nr. de Costul Suma totală, lei
unităţi unităţii, lei
Casă de marcat 1 1500 1500
Blender 2 500 1000
Vitrine Frigorifică 2 5000 10000
Masină de făcut gheță 2 1000 2000
Farfurii de desert 150 30 4500
Aparat pentru spălarea și 1 4250 4250
păstrarea paharelor și a veselei
Set de pahare si cesti 150 25 3.750
Mese 10 1000 10000
Scaune 50 100 5000
Calculator 2 5000 10000
Acustica 1 15000 15000
Aparat de făcut cafea 2 3000 6000
Lingurițte , furculite 50 40 2000
Pahare de plastic 1000 1 1000
Frigider 4000 1 4000
Total 80000

8
3.4.Furnizorii
Denumirea Materiale Nr. unităţi Preţ uitate Suma totală (lei)
furnizorului furnizate (lei)
S.R.L.,,Cafe Bob Cafea, 100kg 150 15000
MD’’
S.R.L. OM Apă 100 litrii 5 500
potabilă
S.R.L. Moș Zahăr 150 kg 8 1200
Zaharia
S.R.L. COLVAS Băuturi 3000 9 27000
răcoritoare
S.R.L Tot ca Acasă Produse 3500 15 52500
alimentare
S.R.L. Produse Gem 100 kg 5 500
fructe de casă
Total 96700
4. Necesarul de resurse umane
4.1. Structura organizatorică

Directorul

Managerul
Contabilul

Seful Casierul
Bucătar

Ospătarii
Chelnerii

Paznicii
Servitoarele
9
4.2. Necesarul de resurse umane și remunerarea lor
Nr Funcţia Nr. de Salariul
persoane lunar, lei
1. Directorul 1 5000
2. Manager 1 4000
3. Șef bucatar 1 5000
4. Ospătari 2 3500
5. Casier 1 3000
6. Chelneri 4 2500
7. Paznici 2 2000
8. Servitoare 2 3500
9. Contabil 1 3000
Total 48000

5. Planul de finanţare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
Cheltuiel Suma totală, Surse proprii, lei Surse
i lei împrumutate,
lei
Casă de marcat 1500 1500
Blender 1000 1000
Vitrine Frigorifică 10000 10000
Masină de făcut gheță 2000 2000
Farfurii de desert 4500 4500
Aparat pentru spălarea și 4250 4250
păstrarea paharelor și a
veselei
Set de pahare si cesti 3.750 3750
Mese 13000 13000
Scaune 5000 5000
Calculator 10000
Acustica 15000 15000
Aparat de făcut cafea 6000
Lingurițte , furculite 2000 2000
Pahare de plastic 1750 1750
Frigider 4000 4000
Total 80000 80000
Ponderea% 100 100 ----

5.2. Bilanţul contabil


10
Mese
veselei

Scaune
Blender

Frigider
Acustica
Calculator

Total active
Active curente
Casă de marcat

Clătite cu gem Băuturi răcoritoare ServireaAmericano


micului dejun
, expreso ect.CafeleiPrepararea

Pahare de plastic
Active

Farfurii de desert
Vitrine Frigorifică

Produsul/se
Total

Lingurițte , furculite
Set de pahare si cesti

Aparat de făcut cafea


rviciu
Active pe termen lung

Masină de făcut gheță

păstrarea paharelor și a
Aparat pentru spălarea și
Suma Preț Cant Suma Preț Cant Suma Preț Cant Suma Preț Cant

68000 14000 35 400 5000 20 250 31500 70 450 17500 25 700 Feb.

2000
1750
4000
6000
5000
4250
4500
2000
1000
1500

3.750
Suma

80000
15000
10000
13000
10000

77950 18200 35 520 5000 20 250 38500 70 550 16250 25 650 Mart.
77950 18200 35 520 5000 20 250 38500 70 550 16250 25 650 Apr.
87550 21000 35 600 8000 20 400 44800 70 640 13750 25 550 Mai
83600 18550 35 530 9000 20 450 44800 70 640 11250 25 450 Iun.
88800 18550 35 530 14000 20 700 44800 70 640 11450 25 450 Iul.
88750 17500 35 500 15000 20 750 44800 70 (datorii) 640 11450 25 450 Aug.

Total pasive
Pasive
Capital propriu

85150 17500 35 500 15000 20 750 36400 70 520 16250 25 650 Sept.
76350 21700 35 620 9000 20 450 29400 70 420 16250 25 650 Oct.
Capital împrumutate

76950 22050 35 630 8000 20 400 29400 70 420 17500 25 700 Nov.

5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor


81550 22050 35 630 7000 20 350 35000 70 500 17500 25 700 Dec.
------
Suma

75450 18200 35 520 6000 20 300 35000 70 500 16250 25 650 Ian.
80000
80000

227500 6500 106000 5300 452900 6470 181650 7250


968050 Total

11
Prognoza veniturilor

12
Prognoza Cheltuielilor

13
eli de General Salariul Produse alimentare Băuturi Cafea, apa Energie Cheltuieli de Utilaje, Aparat de facut
3 muncitori Dejun clatite Frigidere Investitii Cheltuieli
tuire administrative muncitorilor pentru racoritoare zahar. electrica productie mobilier cafea

0 58800 4416 2250 1391 400 60000 14000 6000 Feb.


58800 4416 2250 1391 400 - - - Mart.
58800 4416 2250 1391 400 - - - Apr.
58800 4416 2250 1391 400 - - - Mai
58800 4416 2250 1391 400 - - - Iun.
58800 4416 2250 1391 400 - - - Iul.
58800 4416 2250 1391 400 - - - Aug.
58800 4416 2250 1391 400 - - - Sept.
58800 4416 2250 1391 400 - - - Oct.
58800 4416 2250 1391 400 - - - Nov.
58800 4416 2250 1391 400 - - - Dec.
58800 4416 2250 1391 400 - - Ian.
0 705600 52992 27000 16692 4800 60000 14000 6000 Total

14
Soldul final Cheltuieli Venituri Soldul inițial Fluxul
numerar

-84057 152057 68000 0 Feb.


-76164 70057 77950 -84057 Mart.
-68271 70057 77950 -76164 Apr.
-50778 70057 87550 -68271 Mai
-37235 70057 83600 -50778 Iun.
-18292 69857 88800 -37235 Iul.
601 69857 88750 -18292 Aug.
15894 69857 85150 601 Sept.
5.4. Fluxul de numerar

22187 70057 76350 15895 Oct.


29080 70057 76950 22187 Nov.
40573 70057 81550 29080 Dec.
45966 70057 75450 40573 Ian.
922084 968050 45966 Total

5.5 Raportul privind rezultatul financiar al afacerii.

15
Anexă

Profit pînă la Cheltielile general- Profit din Rezultatul


Profit net(7=5-6) Impozit pe venit impozitare(5=3-4) administrative Costul vînzării financiar
vînzări(3=1-2) Venit vînzări

-4057 0 -4057 4800 743 67257 68000 Feb.


6945,84 947,16 7893 2800 10693 67257 77950 Mart.
6945,84 947,16 7893 2800 10693 67257 77950 Apr.
15393,84 2099,16 17493 2800 20293 67257 87550 Mai
11917,84 1625,16 13543 2800 16343 67257 83600 Iun.
1669,84 2273,16 18943 2600 21543 67257 88800 Iul.
16625,84 2267,16 18893 2600 21493 67257 88750 Aug.
13457,84 1835,16 15293 2600 17893 67257 85150 Sept.
5537,84 755,16 6293 2800 9093 67257 76350 Oct.
6065,84 827,16 6893 2800 9693 67257 76950 Nov.
10113,84 1379,16 11493 2800 14293 67257 81550 Dec.
4745,84 647,16 5393 2800 8193 67257 75450 Ian.
95363,24 35000 807084 968050 Total

16
Cheltuielile totale legate de salarizare
1. Calculul salariului mediu lunar a unui angajat.
5000+4000+5000+7000+3000+ 10000+ 4000+7000+3000 48000
S= 15
= 15 =3200 lei
2. Calculul fondului de salarizare:
Fs(lunar) =15×3200 =48000 lei
Fs(anual) = 15×3200×12 =576000 lei
3.Calculul contribuției obligatorii pentru salarizare.
C.A.S.L. = 48000×18% =8640 lei
C.A.S.A. = 576000×18% =103680 lei
4. Calculul contribuției obligatorie la asigurări medicale.
C.A.M.L. = 48000×4,5% = 2160 lei
C. A.M. A. = 576000× 4,5% =25920 lei
5. Cheltuielile totale legate de salarizare
CH(lunar) = 48000+8640+2160 = 58800 lei
CH(anual) = 576000+103680+25920 = 705600 lei

17

S-ar putea să vă placă și