Sunteți pe pagina 1din 6

Sergiu Iațimirschi

(Republica Moldova)

PROIECTUL - O METODĂ ALTERNATIVĂ


DE ÎNVĂȚARE/EVALUARE

Rezumat. În acest articol prezentăm câteva repere teoretice cu privire la o metodă alternativă de
învățare/evaluare, și anume Proiectul, care poate i folosită cu succes la toate lecțiile, indiferent de obiec-
tul de studiu. Mai mult decât atât, prin utilizarea acestei metode la clasă, se va asigura principiul inter-
disciplinarității, deoarece, pentru realizarea lui, elevii utilizează competențele formate în cadrul a mai
multor discipline.

Cuvinte-cheie: proiect, produs init, management, evaluare, învățare, metodă, competențe.

Cadrele didactice caută în mod sistematic afara clasei. Apărut la începutul secolului al XX-lea,
soluții pentru ca activitatea didactică să ie mai proiectul este o metodă activ-participativă, este
e icientă și mai atractivă pentru elevi, pentru ca un produs al imaginației și activităților elevilor,
aceștia să devină autorii propriei învățări. presupunând transferul de cunoștințe, deprinderi
Situarea elevului în centrul organizării proce- și capacități, facilitând abordările interdisciplina-
sului de predare-învățare-evaluare a constituit re și consolidarea abilităților sociale ale elevului.
o schimbare fundamentală ce a atras după sine În alegerea unui proiect, este necesar de a se
necesitatea găsirii acelor soluții, care să stimuleze respecta anumite criterii:
în permanență performanța elevului. O astfel de - subiectul va i negociat cu elevii;
soluție este învățarea bazată pe proiect - o activi- - elevii trebuie să cunoască dinainte sursele
tate complexă de învățare, bene ică și ca instru- de documentare;
ment de evaluare, atât formativă, cât și sumativă. - nu selectăm subiecte din cărți vechi și nu
Proiectul este o activitate individuală și/sau de urmăm rutina din clasă;
grup, cel din urmă iind preferabil, deoarece - determinăm din start care va i produsul
încurajează cooperarea și dezvoltă competențele prezentat la inele proiectului;
de lucru în echipă. - urmărim ca elevii să aibă un anumit interes
Un avantaj important al proiectului constă în pentru subiectul respectiv.
faptul că acesta oferă elevilor posibilitatea de a
lucra într-un ritm propriu, de a-și folosi mai bine I. Ce este un proiect?
stilul adoptat de învățare, precum și posibilitatea Proiectul este un plan sau o intenție de a între-
de a învăța de la colegi. prinde ceva, de a organiza, de a face un lucru (DEX).
Proiectul pune elevii în situația de a lua decizii, a. Creație personalizată:
de a comunica și negocia, de a lucra și învăța în - proiectul este activitatea cel mai pregnant
cooperare, de a realiza activități în mod indepen- centrată pe elevi;
dent, de a împărtăși celorlalți cele realizate/ - este un produs al imaginației elevilor, menit
învățate, într-un cuvânt, îi ajută să participe direct să permită folosirea liberă a cunoștințelor
la propria lor formare. Metoda proiectului presu- însușite, într-un context mai relevant;
pune lucrul pe grupe de elevi și necesită pregăti- - proiectul este o activitate personalizată, elevii
rea profesorului și a elevilor în vederea activității putând decide nu numai asupra conținutului
în echipă, prin cooperare, atât în clasă, cât și în său, ci și asupra formei de prezentare.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018 97


BUNE PRACTICI EDUCAȚIONALE

b. Temă abordată în mod diferit:  Cercetare/creație/investigație – studiul


- proiectul pornește, de regulă, de la o temă individual al unor surse bibliogra ice; scrie-
studiată în clasă; rea de articole, povestiri; intervievarea unor
- având o structură foarte lexibilă, activitatea persoane etc.
de proiect poate i adaptată oricărui nivel  Procesarea materialului – este momentul
de vârstă și de studiu. în care profesorul poate semnala erorile de
c. Produs init: conținut sau acuratețea limbajului.
- proiectul este ceva, nu este despre ceva;  Realizarea formei inale – discuții în grup
- produsul init, realizat în urma activității de privind unitatea de concepție, de editare.
proiect, creează elevului sentimentul utili-  Prezentarea proiectului – membrii grupului
tății a ceea ce produce; decid asupra formei de prezentare; profeso-
- exemple de produse realizate în urma rul are rolul de monitorizare și evaluare.
derulării unor proiect: postere, albume,  Feedback – din partea profesorului, a colegi-
pagini de revistă sau ziar, sondaje de opinie, lor (aprecieri, întrebări, schimb de idei),
mici piese de teatru, concursuri, excur- autoevaluare.
sii literare, proces literar, mape tematice, IV. Managementul proiectului
referate, eseuri etc. Activitatea de proiect impune o diversi icare în
d. Activitate cross-curriculară: abordarea managementului clasei, a timpului și a
materialelor folosite.
- proiectul încurajează cel mai bine aborda-
rea integrată a învățării; V.1. Managementul timpului:
- elevilor li se creează ocazia de a folosi În funcție de complexitatea proiectului și de
cunoștințele și tehnicile de lucru dobândite numărul de ore alocat acestuia, se pot stabili:
la multe discipline; - orarul proiectului - etape, date, termene-li-
- iind o activitate centrată pe elev, proiectul mită;
îi dă acestuia posibilitatea de a asambla - activități realizate acasă;
într-o viziune personală cunoștințele pe - activități realizate în clasă;
care le are, răspunzând astfel la o întrebare - limite de timp pentru brainstorming,
esențială, și anume: Ce pot face cu ceea ce discuții de grup, feedbackuri.
am învățat la școală? V.2. Managementul materialelor:
II. Tipurile de proiect - profesorul trebuie să sugereze și să ofere
Proiectele pot i: surse de informare care să nu depășească
- factuale, în funcție de faptul dacă includ nivelul de înțelegere al elevilor;
date și imagini reale sau imaginare; - profesorul, cu ajutorul elevilor, poate
- individuale sau de grup, în funcție de abili- organiza bănci de date, postere, vederi, prin
tățile pe care profesorul intenționează să le aceasta dezvoltându-se abilitatea elevilor
dezvolte la elevi; de organizare a informației.
- realizate în clasă sau în afara clasei, în V.3. Managementul clasei:
funcție de conținut, resurse și interese. Cheia succesului unui proiect constă în organi-
III. Etapele realizării unui proiect: zarea colectivului de elevi. În continuare propu-
 Stimularea - iind coordonați de către profe- nem câteva reguli bune de urmat de către cadrele
sor, elevii discută ideile legate de o temă, de didactice, și anume:
regulă, după parcurgerea unei unități de - folosiți tehnici și metode activ-participati-
învățare. ve: brainstormingul, activități alternante -
 Stabilirea obiectivelor - grupurile de lucru individuale, în perechi, în grupe;
negociază asupra conținutului, formei și - iți consecvenți;
modalității de prezentare a proiectului. - acordați elevilor timp pentru investigații;
 Împărțirea sarcinilor – iecare membru al - folosiți gălăgia lucrativă;
grupului își asumă o sarcină de lucru. - determinați-i pe elevi să gândească.

98 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018


Sergiu Iațimirschi. Proiectul - o metodă alternativă de învățare/evaluare

V. Evaluarea proiectului  organizarea ideilor și materialelor într-un


Pe toată durata proiectului, profesorul trebu- raport,
ie să asiste elevul/grupul de elevi, încurajându-i  calitatea prezentării.
astfel: Pe perioada de realizare a proiectului, elevul
 să discute di icultățile, aspectele care îi are consultări permanente cu profesorul. Proiec-
nemulțumesc sau pe care le consideră tul se încheie în clasă, prin prezentarea în fața
insu icient de bine realizate; colegilor a unui raport asupra rezultatelor obținu-
 să-și autoevalueze activitatea și progresul; te și a produsului realizat, dacă este cazul.
 profesorul poate să întocmească ișe de Învățarea prin metoda de proiect
evaluare, în care să consemneze observații- Profesorul încetează să mai ie un transmițător
le și aprecierile asupra activității; de cunoștințe, devenind un facilitator, un sfătui-
 pentru ixarea și evaluarea cunoștințelor, tor (consilier) al învățării. Profesorul provoacă,
profesorul poate recurge la un test cu itemi organizează și stimulează situațiile de învățare.
obiectivi și subiectivi, care să dea posibilita- Elevii sunt conduși către autoînvățare și motivați
te elevilor să re lecteze asupra produselor să plani ice activitatea în mod independent și/sau
obținute. colectiv, să implementeze și să evalueze procesul
de învățare.
VI. Avantajele folosirii metodei proiectului Rolul profesorului ține de următoarele acțiuni:
- este o metodă alternativă atât de învățare,  să pregătească meticulos procesul de
cât și de evaluare, ce pune elevii în situația învățare;
de a acționa și a rezolva sarcini în mod  să răspundă la întrebările elevilor pe tot
individual sau în grup, autotestându-și parcursul derulării proiectului;
capacitățile cognitive, sociale și practice;  să încurajeze elevii pentru ca să învețe ei
- oferă șansa de a analiza în ce măsură elevul înșiși și să formuleze corect întrebările;
aplică adecvat cunoștințele, instrumente-  să încurajeze elevii să-și autoevalueze
le și materialele disponibile în atingerea munca;
inalităților propuse.  să acorde o atenție specială cooperării,
Profesorul poate să aprecieze rezultatele organizării sarcinilor și metodologiilor de
proiectului urmărind: lucru în echipă, iind într-o comunicare
permanentă cu elevii.
- adecvarea metodelor de lucru, a materia-
lelor și a mijloacelor didactice folosite în Obiectivele proiectului/sarcinile trebuie să ie
scopurile propuse; de inite în acord cu experiența elevilor și urmărind
- acuratețea produsului; participarea tuturor membrilor grupului.
- rezultatele obținute;
- raportul inal și modul de prezentare a În continuare propunem, cu titlu de exemplu,
acestuia; expunerea sarcinii pentru proiectul de curs la
- gradul de implicare a participanților în disciplina „Analiza și sinteza dispozitivelor
rezolvarea sarcinii de lucru. numerice”.
Scopul acestui proiect de curs este: consolidarea
VII. Proiectul ca instrument de evaluare și aprofundarea cunoștințelor obținute la lecțiile
Proiectul este un instrument complex, teoretice și cele de laborator, formarea abilităților
recomandat pentru evaluarea sumativă. În timpul practice la analiza și sinteza circuitelor combinați-
realizării proiectului sunt evaluate următoarele onale cu elemente logice, proiectarea unor circu-
capacități/competențe: ite digitale care îndeplinesc funcția de convertire
 alegerea metodelor de lucru, a informației numerice, formarea deprinderilor
 măsurarea și compararea rezultatelor, proiectării lor practice, a celor de proiectare a
 utilizarea corespunzătoare a bibliogra iei, schemelor de structură și funcționale ale dispo-
materialelor și echipamentelor, zitivelor numerice, formarea deprinderilor de a
 corectitudinea și acuratețea tehnică, utiliza literatura în domeniul dat la elaborarea

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018 99


BUNE PRACTICI EDUCAȚIONALE

proiectului, dar și a documentației de proiectare din sarcina proiectului și partea practică proiecta-
în corespundere cu standardele în vigoare. tă într-un mediu asistat de calculator, cu prezen-
Produsul inal al proiectului este darea de tarea produsului în formă electronică, atașată la
seamă, în forma scrisă, conform recomandărilor darea de seamă.

SARCINA
pentru proiectul de curs la disciplina „Analiza și sinteza dispozitivelor numerice”
al(a) elevului(ei) anului ________, grupa ______________
_________________________________________________________________________________________________________________
(nume, prenume)

1. Elaborarea unui circuit logic combinațional

Tabelul 1. Sarcinile de elaborare a convertorului de cod


Codul Codul Codul
Codul binar-zecimal
Nr. var. binar-zecimal Nr. var. binar-zecimal binar-zecimal
ieșire
intrare intrare ieșire
1. 4 4 2 1 8 4 2 (-1) 16. 8 4 2 (-1) 4 4 2 1
2. 5 2 1 1 8 4 2 (-3) 17. 8 4 2 (-3) 5 2 1 1
3. 5 2 2 (-1) 8 4 1 (-2) 18. 8 4 1 (-2) 5 2 2 (-1)
4. 5 3 2 (-1) 8 3 2 (-4) 19. 8 3 2 (-4) 5 3 2 (-1)
5. 5 2 2 1 8 4 2 (-5) 20. 8 4 2 (-5) 5 2 2 1
6. 5 3 1 (-1) 8 4 1 (-6) 21. 8 4 1 (-6) 5 3 1 (-1)
7. 5 3 2 (-1) 8 4 2 (-3) 22. 8 4 2 (-3) 5 3 2 (-1)
8. 3 3 2 1 8 7 (-2) (-4) 23. 8 7 (-2) (-4) 3 3 2 1
9. 4 2 2 1 8 6 (-1) (-4) 24. 8 6 (-1) (-4) 4 2 2 1
10. 4 3 1 1 8 5 (-2) (-4) 25. 8 5 (-2) (-4) 4 3 1 1
11. 4 3 2 (-1) 8 4 3 (-6) 26. 8 4 3 (-6) 4 3 2 (-1)
12. 4 3 2 1 8 6 1 (-4) 27. 8 6 1 (-4) 4 3 2 1
13. 4 4 1 (-2) 8 5 2 (-4) 28. 8 5 2 (-4) 4 4 1 (-2)
14. 4 4 2 (-1) 8 4 3 (-2) 29. 8 4 3 (-2) 4 4 2 (-1)
15. 4 4 3 (-2) 8 4 2 1 30. 8 4 2 1 4 4 3 (-2)

2. Elaborarea unui circuit logic secvențial (numărător asincron)


Tabelul 2. Sarcinile de elaborare a numărătorului asincron
Nr. var. Modul de numărare Tip bistabil Tip numărare
1 17 JK Invers
2 18 D Direct
3 19 JK Invers
4 20 D Direct
5 21 JK Invers
6 22 D Direct
7 23 JK Invers
8 24 D Direct
9 25 JK Invers
10 26 D Direct
11 27 JK Invers
12 28 D Direct
13 29 JK Invers
14 30 D Direct
15 31 JK Invers
16 31 D Direct
17 30 JK Invers
18 29 D Direct
19 28 JK Invers

100 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018


Sergiu Iațimirschi. Proiectul - o metodă alternativă de învățare/evaluare

20 27 D Direct
21 26 JK Invers
22 25 D Direct
23 24 JK Invers
24 23 D Direct
25 22 JK Invers
26 21 D Direct
27 20 JK Invers
28 19 D Direct
29 18 JK Invers
30 17 D Direct

I. Partea teoretică a proiectului II. Partea practică a proiectului


Conținutul memoriului explicativ Proiectarea convertorului de cod:
Cuprins 1. Completarea tabelului de adevăr conform
Introducere tabelului 1. Extragerea FDNP și FCNP.
2. Minimizarea funcțiilor cu ajutorul Diagramei
1. Convertirea numerelor dintr-un sistem
Veitch-Karnaugh și prin metoda Quine-McClus-
de numerație în altul (de exemplu,
key.
transferați: 4567+X)10 →b2→b8→b16;
(101101110001100+(X)2)2→b8→b16→b10): 3. Întocmirea schemei logice folosind porțile
logice ȘI-NU pentru FDNP, respectiv SAU-NU
a. Transferul numărului în binar
pentru FCNP.
b. Transferul numărului în octal 4. Construirea și simularea convertorului proiec-
c. Transferul numărului în hexazecimal tat în mediul LOGISIM, WORKBENCH sau în
d. Convertirea din binar în hexazecimal și alt mediu de proiectare, la discreție. Ieșirile
invers. convertorului de cod trebuie sa ie conectate la
2. Descrierea teoretică a metodelor de minimiza- un decodi icator de 7 segmente și la un indica-
re a funcțiilor logice: tor pentru vizualizarea rezultatului.
a. De inirea axiomatică a algebrei booleene, 5. Întocmirea schemei numărătorului asincron
b. Minimizarea funcției logice prin metoda conform variantei din tabelul 2.
algebrică Quine-McCluskey, 6. Construirea și simularea numărătorului proiec-
c. Minimizarea funcției logice cu ajutorul tat în mediul LOGISIM, WORKBENCH sau în
Diagramei Karnaugh. alt mediu de proiectare, la discreție. Ieșirile
numărătorului trebuie să ie conectate la un
3. Circuite logice combinaționale: indicator pentru vizualizarea rezultatului.
a. Porți logice. Tipuri. De iniție. Simbol 7. Imprimarea schemelor obținute și atașarea la
convențional, memoriul explicativ.
b. Circuite logice combinaționale de bază
(SUM, DC, CD, MUX, DMUX, ==) Profesor ______________________
c. Reguli de construire a CLC. Data înmânării sarcinii _____________, anul 201_____
Data inalizării și prezentării proiectului
4. Circuite logice secvențiale: ______________________, anul 201__
a. Circuitul bistabil. De iniție. Caracteristici de
bază, III. Susținerea Proiectului
b. Circuite basculante bistabile de bază 1. Proiectul are validitate în raport cu: tema,
(RS, JK, D, T), scopul, obiectivele, metodologia abordată.
c. De inirea numărătoarelor și registrelor. 2. Proiectul demonstrează completitudine și acope-
Tipuri. Caracteristici. rire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă.
3. Elaborarea și redactarea părții scrise a proiec-
Concluzie tului au fost făcute într-un mod consistent și
Bibliogra ie concomitent, conform cerințelor.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018 101


BUNE PRACTICI EDUCAȚIONALE

4. Opțiunea elevului pentru utilizarea unor mapă cu folii. Textul notei explicative trebuie
anumite resurse este bine justi icată și să ie împărțit în capitole și subcapitole. Pagina
argumentată în contextul proiectului. trebuie să ie cu câmp și chenar, în mod obliga-
toriu numerotată. Prima coală pentru cuprins
IV. Concluzii și recomandări trebuie să conțină chenar și indicator de 40 mm,
Înainte de a începe realizarea proiectului de celelalte – indicator de 15 mm. Textul va i scris cu
curs, este necesar de a lua cunoștință de sarcina fontul Times New Roman cu dimensiunea carac-
de proiectare și instrucțiunile metodice la proiec- terelor 14 și distanța dintre rânduri 1,5. Conclu-
tul dat. zia cu privire la proiect trebuie sa ie succintă, să
se refere în mod direct la temă, adică să se descrie
Partea gra ică conține schemele logice ale
tema proiectului și metodele folosite pentru
circuitelor proiectate (pentru sarcina I – pe
efectuarea sarcinilor stabilite, să se argumen-
format A4, iar pentru sarcina II - pe coli format
teze softul asistat de calculator folosit. Volumul
A3 sau A2).
concluziei va i de o jumătate de pagină.
Nota explicativă trebuie să conțină următoare-
În inal, putem spune că învățarea bazată pe
le materiale în ordinea stabilită: proiect este o activitate complexă și utilă ce poate
1) Foaia de titlu. i utilizată în calitate de instrument de evaluare,
2) Sarcina tehnică a proiectului. atât formativă, cât și sumativă. Proiectul consti-
3) Cuprinsul. tuie o activitate individuală și/sau de grup, care
4) Introducerea (noțiuni generale despre încurajează cooperarea și dezvoltă competențe-
circuite numerice). le de lucru, mai ales în echipă. Avantajul acestei
5) Analiza și sinteza circuitelor logice combi- metode alternative de învățare/evaluare constă
naționale (realizarea sarcinii 1). în faptul că oferă elevilor posibilitatea de a lucra
6) Analiza și sinteza circuitelor logice de sine stătător, de a-și folosi mai bine modul
propriu de învățare, precum și posibilitatea de a
secvențiale (realizarea sarcinii 2).
prelua experiența colegilor, de a lua decizii, de a
7) Concluzii despre rezultatul proiectării. comunica și negocia atât în clasă, cât și în afara ei.
8) Bibliogra ia. Într-un cuvânt, proiectul îi ajută pe elevi să parti-
Nota explicativă trebuie să ie tapată la calcu- cipe direct la propria lor formare. Metoda necesi-
lator, imprimată pe o singură pagină format A4 tă pregătirea profesorului și a elevilor în vederea
și copertată (copertă subțire) sau plasată într-o acestei activități inovative.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Cerghit I. Metode de învățământ. Iași, Tipogr. „Polirom”, 2006;


2. DEX, Ed. „Univers Enciclopedic”, București, 1996;
3. Guţu V., Pâslaru V. et al. Tehnologii educaţionale (Ghid metodo-
logic), Chișinău, Edit. „Cartier educaţional”, 2000;
4. Ionescu M., Managementul clasei. Un pas mai departe. Învățarea
bazată pe proiect, București, Tipogr. „Humanitas”, 2003;
5. Metodele interactive - necesitatea educației moderne. Disponi-
bil la: http://ro.netlog.com/ icgo/blog/blogid=290023 (citat
11.05.2017).

102 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 1 (57) 2018

S-ar putea să vă placă și