Sunteți pe pagina 1din 3

12.01.

2021
Recapitulare semestrială
la limba și literatură română
Clasa a VI-a
Semestrul I
Subiectul I (60 puncte)
Citește cu atenție textul:
Pe luciul negru al pianului - un plic mare, alb. Înăuntru - o invitație: «Pictorul Petre Barbu
va roagă să onorați  cu prezența dumneavoastră vernisajul expoziției»
Am rămas în picioare, uluită. De unde știa  Petre Barbu că exist, și, dacă i-a pomenit cumva
Diana de mine, în vara aceea la Mangalia, cum de-și mai amintea, fie și gresindu-mi numele:
«Elena Diana» în loc de «Ilinca»? Citeam și reciteam nedumerită: «Vineri, 16 ianuarie, ora
12».
- E unsprezece și jumătate, Ilinco, școală-te, dragă, ce Dumnezeu?! Vocea mamei, cu un
«dragă» arțăgos, că de obicei.
Oare azi e vineri? Am să iau ziarul, dar, zăpăcită, m-am trezit la fereastră. Plouă mărunt.
Mi-am făcut socoteală că în douăzeci de minute mă pot îmbracă și, cu un taxi, voi ajunge la
timp. (Abia mai târziu mi-am dat seama că la vernisaj nu e necesar să fii punctual că la
gara.)"
Cella Serghi, Pânză de păianjen)
Scrie pe foaia de teza răspunsul pentru fiecare dintre rcerintele de mai jos:
A.
1. Desparte în silabe cuvintele: pictorul, unsprezece, fereastră. (6p)
2. Precizează milocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: reciteam, unsprezece, douăzeci.    (6p)
3. Stabilește câte un sinonim potrivit sensului din context pentru cuvintele: a pomenit, vocea,
arțăgos.  (6p)
4. Alcătuiește un enunț în care cuvântul subliniat în enunțul Am să iau ziarul, dar, zăpăcită,
m-am trezit la fereastră.  Să aibă altă valoare morfologică. (6p)
5. Stabilește valoarea morfologică a cuvintelor sbliniate din text.    (6p)
B.
6. Numește un mod principal de expunere folosit în fragmentul citat.    (10p)
7. Precizează două acțiuni ale Ilincăi, așa cum apar în textul dat.    (10p)
8. Precizează personajele care participa la acțiune.    (10p)
Subiectul al ÎI-lea (30 puncte)
Scrie o compunere în care să-l descrii pe cel mai bun prieten sau pe cea mai bună prietenă
din copilărie  (trăsături fizice și morale, reale sau imaginare).
În compunerea ta trebuie:
. să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de ține; 4 p
. să respecți convențiile specifice unei descrieri (portret); 6 p
. să ai un conținut și un stil adecvate tipului de text și cerinței formulate; 12 p
. să respecți normele de exprimare, de ortografie și de punctuație. 8 p

Recapitulare
SEMESTRUL I – Cl. a VI-a

Citește cu atenție textul:


Un negustor persan avea într-o colivie o pasăre indiană. Trebuind să facă o călătorie în
India, s-a dus la pasăre și a întrebat-o:
– Vrei să-ți aduc un dar?
– Nu, a spus pasărea. Singurul lucru pe care mi-l doresc este libertatea.
– Asta nu se poate…
– Atunci du-te, te rog, în pădurea unde m-am născut, acolo în India, și spune-le
celorlalte păsări că trăiesc într-o colivie.
– Așa am să fac, a spus negustorul.
După cum făgăduise, s-a dus în jungla indiană, în locul arătat de pasăre și a strigat cu
putere că pasărea se află la el acasă, într-o colivie. În acea clipă, o altă pasăre a căzut fără
viață la pământ, de pe cea mai înaltă cracă. O fi vreo rudă a păsării mele, și-a zis în sinea lui
negustorul, și vestea pe care i-am dat-o i-a pricinuit moartea.
Când s-a întors acasă, pasărea a dorit să afle cum fusese călătoria.
– Vai, a spus negustorul, mă tem că-ți aduc o veste rea. Una dintre rudele tale a căzut
la pământ fără suflare când am strigat că te afli închisă în colivie.
Nici nu rostise bine negustorul aceste vorbe că pasărea a căzut în fundul coliviei și n-a
mai mișcat. Vestea cea rea a ucis-o și pe ea, și-a spus negustorul. Îndurerat, a deschis colivia,
a luat pasărea și a pus-o pe pervazul ferestrei, mângâiat de o rază de soare.
Pasărea a înviat pe dată. A dat repede din aripi și a zburat până la un copac din
apropiere. Apoi i-a vorbit astfel negustorului:
– Află de la mine: ceea ce ai crezut că este o veste rea era de fapt una bună. Cu
ajutorul tău, pasărea de departe, ruda mea, mi-a arătat cum să scap din colivie. Ceea ce am și
făcut.
Și pasărea și-a luat zborul spre răsărit, cântând.
(Jean Claude Carriere, Pasărea indiană, vol. Cercul mincinoșilor)
Se cere:
A. (55 p)
1. (6p) a) Stabilește, prin numerotare, ordinea ideilor din textul dat:
Negustorul se duce în junglă și îndeplinește făgăduința făcută păsării.
Pasărea își ia zborul, fericită.
Negustorul pune pasărea neînsuflețită pe pervazul ferestrei.
Un negustor avea într-o colivie o pasăre indiană.
Auzind despre moartea rudei sale, pasărea din colivie moare.
Pasărea își dorea libertatea.

(4p) b) Asociază momentelor subiectului, ideile corespunzătoare:


Expozițiunea
Intriga

2. (5p) Precizează două caracteristici ale textului narativ, prezente în acest fragment.

3. (5p) Indică sinonimele următoarelor cuvinte din text:


făgăduise
îndurerat
4. (5p) Transcrie perechea de antonime din penultimul alineat.

5. (5p) Alcătuiește două enunțuri în care să folosești omonimul: dar.

6. (5p) Alcătuiește un enunț cu sensul figurat al cuvântului a zbura.

7. (5p) Încercuiește grupurile de sunete (diftong/ triftong/ hiat) identificate în cuvintele


următoare. Numește-le.
călătoria
libertatea

8. (5p) Precizează numărul de sunete din cuvintele: atunci, închisă.

9. (5p) Indică modul și timpul verbelor:


du-te …………….. am să
fac……………………
fusese ………………. a
zburat…………………….
să facă…………………..

10. (5p) Identifică prin subliniere predicatele și precizează felul lor:


În jungla indiană sunt multe păsări.
Vestea primită era bună.

B. (25p) Având drept punct de pornire ultimul paragraf al textului ,,Pasărea indiană”, scrie o
compunere narativă de minimum 120 de cuvinte, în care să-ți imaginezi o întâmplare prin care
a trecut pasărea. Dă un titlu sugestiv și adecvat compunerii tale.

C. Redactare 10p
Se acordă 10p din oficiu.