Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Dr.ing. Mircea BOJAN

CONVERTOARE DE CONDIȚIONARE
A
REȚELEI
TEMATICA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Introducere. Generalităţi. Locul convertoarelor de condiționare a rețelei în electronică şi energetică.


2. Clasificarea convertoarelor de condiţionare a rețelei. Performanţe impuse.
3. Bazele teoretice ale funcționării convertoarelor de condiționare a rețelei.
4. Circuite electronice specifice convertoarelor de condiţionare a rețelei.
5. Condiţionarea reţelei cu ajutorul bateriilor de condensatoare conectate static.
6. Compensatoare statice de putere reactivă.
7. Scheme de comandă şi reglare specifice compensatoarelor statice de putere reactivă.
8. Filtre de armonici de putere. Transmiterea flexibilă a energiei electrice.
9. Condiţionarea rețelei folosind redresoarele cu factor de putere unitar şi sursele stabilizate în
regim de comutație prevăzute cu corectare activă a factorului de putere.

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei folosind convertoarele PWM de curent
continu.

11. Generalităţi privind corectarea complexă a factorului de putere cu ajutorul convertoarelor


PWM de curent continuu.

12. Condiționarea indirectă a rețelei cu sisteme de iluminat moderne și surse de alimentare


neîntreruptă.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

1. Acha, E.; Agelidis, V.G.; Anaya-Lara, O.; Miller, T.J.E.: - ”Power Electronic Control in Electical
Systems”, NewnesPower Engineering Series, Reed Educational and Professional Publishing Ltd.,
2002.
2. Akagi, H.; Watanabe, E.H.; Aredes, M.: - ”Instantaneous Power Theory and Applications to Power
Conditioning”, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2007.
3. Alexa, D., Hrubaru, O.: - ”Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere”, Bucureşti: Editura
Tehnică, 1989.
4. Alexa, D., Gâtlan, L., Ionescu, F., Lazăr, A.: - ”Convertoare de putere cu circuite rezonante”,
Bucureşti: Editura Tehnică, 1998.
5. Bairanzade, M.: - ”Electronic Lamp Ballast Design”, AN 1543/D, ON-Semiconductor, 2009.
6. Bitoleanu, A., Popescu, M.: - ”Filtre active de putere”, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
7. Bojan, M.: - ”Strategii de comandă şi reglare adecvate conversiei de c.a./c.c. cu condiţionarea
reţelei de intrare de curent alternativ”, Teză de Doctorat, Cluj-Napoca, 2016.
8. Deng, E.E.: - ”Negative Incremental Impedance of Fluorescent Lamps. Simple High Power Factor
Lamp Ballasts”, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, California Institute of Technology,
Pasadena, California, 1996.
9. Derckx, E.: - ”CFL 13W Demo PCB with UBA2021 for Integrated Lamp-Ballast Designs”,
AN98091, Philips Semiconductor, 1998.
10. Emadi, A.; Nasiri, A.; Bekiarov, S.B.: - ”Uninterruptible Power Supplies and Active Filters”,
Illinois Institute of Technology, CRC Press LLC, 2005.
BIBLIOGRAFIA CURSULUI - CCR - Dr.ing. Mircea BOJAN

11. Erickson, R.W.: - ”Fundamentals of Power Electronics”, Boulder, USA: University of Colorado,
2003, (available on the WEB).
12. Fărcaş, C., Petreuş, D., Palaghiţă, N.: - ”Îmbunătăţirea factorului de putere în sistemele moderne
de alimentare”, Cluj: Editura Risoprint, 2003.
13. Frgal, P.: - ”Dimmable Light Ballast with Power Factor Correction”. Designer Reference
Manual, Freescale Czech Systems Center, DRM067, Rev.1, 12/2005.
14. Hortopan, G.: - ”Compatibilitate electromagnetică”, Bucureşti: Editura Tehnică, 2005.
15. Kelemen, A., Maria Imecs: - ”Electronică de putere”, Bucureşti: E.D.P., 1983.
16. Kolar, J.W., Ertl, H.: - ”Status of the Techniques of Three - Phase PWM Rectifier Systems with
Low Effects on the Mains”, Nurnberg: PCIM’99, Conference, Seminar 27, 1999.
17. Kolar, J.W. – IPES – Interactive power electronics seminar, ETH-Zürich, Switzerland.
18. Marschalko, R., Micu, D.O.: - ”Convertoare de ca/cc cu modulare în durată a impulsurilor şi
aplicaţii”, Cluj: Editura Mediamira, 1997.
19. Marschalko, R.; Fodor, D.; Teodosescu, P.: - ”Electronica pentru ingineri electrotehnicieni,
Volumul IV, Elemente moderne de electronică de putere”, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2014.
20. Mazda, F.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition, Newnes Power Engineering Series,
Elsevier Science, 1997.
21. Nillsen, O.K.: - ”Ballast with Active Power Factor Correction”, US Patent Nr.6,150,768, Nov.21,
2000.
22. Rashid, M.H.: - ”Power Electronics Handbook”, Third Edition Butterworth-Heinemann
(Elsevier), Oxford, UK, 2011. ……..etc.
Cursul 12 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Convertoare de Condiționare a
Rețelei

10. Principiul condiţionării active şi complexe a reţelei


folosind convertoarele PWM de curent continu.
Cursul 12 - CCR

Obiectivele cursului

❖Introducerea unor noi concepte de compensare a


factorului de putere;

❖Prezentarea în mod comparativ a metodelor de


condiționare: simplă, activă și complexă a rețelei.
Cursul 12 - CCR

La finalul cursului se vor cunoaște următoarele:

❖Cunoașterea metodelor actuale de condiționare;

❖Însușirea de cunoștințe noi cu privire la cele mai


avansate metode de condiționare, cum sunt
condiționarea activă sau complexă a rețelei.

 Timpul estimat pentru studiu individual este de


60 min.
Cursul 12 - CCR

Cuprins

❖ 1. Condiționarea simplă a rețelei

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei

❖ 3. Condiționarea complexă a rețelei

❖ 4. Întrebări

❖ 5. Răspunsuri
Cursul 12 - CCR

❖ 1. Condiționarea simplă a rețelei ≡ SLC


❑ Sau corectare activă a factorului de putere - Active PFC (APFC)

▪ Convertorul electronic este „văzut” ca o „rezistență activă”;

▪ Îmbunătățește situația generală dar nu poate asigura o


compensare semnificativă a factorului de putere în PCC.

Sarcină de c.c.
Convertorul
PWM

ic(t) de c.a./c.c.
REȚEAUA
DE C.A. cu SLC Ic U d
PCC 0 j1
i(t) j2 j2<j1

Consumator I
INDUCTIV Il
il(t)
Cursul 12 - CCR

❖ 1. Condiționarea simplă a rețelei ≡ SLC

❑ Schema bloc + strategia de control ❑ Schema electronică de principiu


ird is
T1 T3 iC

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


L L i
ird is SARCINĂ DE
D1 D3
CONVERTOR PWM
uL V1 V3
uL DE C.A./C.C. iC CURENT

REŢEAUA
REŢEAUA

DE C.A.
CONTINUU
DE C.A.

u uc C SAU u uc C
ud ud
SERVOSISTEM
CU INVERTOR
i PWM
Traductor Traductor
Traductor de curent Traductor
de curent
T4 T2
de tensiune de tensiune
u i ud i
D4 V2 D2
SINCRONIZARE
Impulsuri de comandă
V4 Traductor
de tensiune

i ud
wt SINCRONIZARE
i - Di*
*

i +
i * -
Di* i*
u*d + D ud Regulator bipoziţional
+
- de curent
ud Regulator PI
Multiplicator
Regulator PI de tensiune
Regulator
de tensiune bipoziţional
de curent Du d - ud
+ u*d
Cursul 12 - CCR
❖ 1. Condiționarea simplă a rețelei ≡ SLC
Cursul 12 - CCR

❖ 1. Condiţionarea simplă a reţelei de c.a. ≡ SLC

❑ Exemplu de configurație a unei rețele de c.a. actuale

Consumator
Consumator 1
Consumator
Consumator 2

1 2 R-L
R-L

Reţea locală
Reţea publică

Convertor
Convertor de
c.c. 1 cu active
de Convertor
Convertor de
c.c. 2 cu active de
C.C.PFC1 cu SLC PFC
C.C. 2 cu SLC
Tr. R1 L1
R2 L2
Tensiune sinusoidală

Instalație de Consumator
Consumator 3
Instalaţie de

compensare
compensare
convenţională
2 R-L
R-L

convențională
Convertor de
Compensator
Compensator
static
Convertor
c.c. 3 cu active de
PFC
static C.C. 3 cu SLC
Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC


▪ Convertorul PWM poate sprijinii rețeaua prin schimb de
putere reactivă de valoare Q;
▪ Permite utilizarea sa pe post de compensator de putere
reactivă (compensare locală);
▪ Îmbunătățește situația generală prin asigurarea unei
compensări semnificative a factorului de putere în PCC.
q

Sarcină de c.c.
Convertorul
PWM
de c.a./c.c. Icq Ic
REȚEAUA ic(t)
DE C.A. cu ALC j Icd U d
PCC 0 j3
j1 I’ j3<j2
i(t)

Consumator
INDUCTIV Il
il(t)
Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC


❑ Conceptul de „condiţionare activă a rețelei” este util din
următoarele motive:

▪ Şi în viitor se vor conecta la rețea consumatori cu caracter


inductiv sau capacitiv, drept urmare controlul factorului de
putere la un punct comun de cuplare, PCC, va fi o problemă
ce va trebui rezolvată;

▪ Numărul consumatorilor electronici cu capabilități de


condiționare a rețelei este în continuă creștere;

▪ Ne putem aştepta ca pe viitor producătorii de energie


electrică să injecteze în rețea un semnal logic (q) în
vederea informării utilizatorului asupra necesității de a
funcționa în regim inductiv sau capacitiv.
Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC

❑ Deoarece la nivelul convertorului este imposibilă


măsurarea curentului absorbit de ceilalți consumatori:

▪ este necesară existența unui echipament specializat care


să fie situat într-un punct al rețelei (PCC) de unde este
posibilă măsurarea atât a curentului convertorului cât și a
curenților specifici consumatorilor reactivi;

▪ Acest echipament de monitorizare a stării rețelei și de


comandă de la distanță a funcțiilor de condiționare,
măsoară curenții și calculează puterile instantanee din
circuit sau identifică armonicile de curenți din rețea,
transmițând aceste informații convertoarelor.
Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC

❑ Sistem de monitorizare a reţelei şi de condiţionare de la


distanţă a convertoarelor de c.c.

q
Reţea locală cu tensiune sinusoidală

Sistem
Sistem de
de
Sistem de reglare
u Sistem
Sistem Sistem de
calcul reglare
Transformă calcul pentru Sistem de
de
de Transformări fazorial pentru q
controlul Sistem de
achiziţie
achiziție deri sistem
de sistem
şi fazorial sau
sau scalar controlul
circulației
tele-
telemetrie
i și de axe circulaţiei
de de
de date
date de axe scalar al
al stării transmitere
de stării reţelei
rețelei energie
energie
reactivă
reactivă

Mărimea de referinţă
Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC

❑ Convertorul poate să funcționeaze atât în regim inductiv


cât și în regim capacitiv. Când în rețea are loc un schimb
de energie reactivă, convertorului i se va impune de la
distanță un comportament de compensator al puterii
reactive existente în circuit, astfel încât aceasta se
anulează în amonte de PCC – punctul comun de cuplare

❑ Observații importante:

▪ Regimul de condiționare activă a rețelei de c.a. cu ajutorul


convertoarelor PWM de c.a./c.c. este posibil numai în
situația în care convertoarele operează la o putere mai mică
decât puterea lor aparentă nominală;

▪ Altfel, condiționarea activă nu se mai poate realiza.


Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC

❑ Schema bloc + strategia de control ❑ Schema electronică de principiu


ird is
T1 T3 iC

SARCINĂ DE CURENT CONTINUU


L ird is L i
CONVERTOR PWM
D1 D3
uL uL V1 V3
DE C.A./C.C. iC

REŢEAUA
SARCINĂ DE
REŢEAUA

DE C.A.
DE C.A.

u uc C u uc
ud
CURENT C ud
CONTINUU

i
Traductor
Traductor de curent Traductor Traductor
de tensiune de tensiune
de curent
T4 T2
u i ud
Impulsuri de comandă
i
SINCRONIZARE D4 V2 D2
V4 Traductor
DE REFERINŢĂ DE CURENT
GENERAREA SEMNALULUI

i de tensiune
j* REGLAREA FAZEI i* - Di* ud
CURENTULUI DE REFERINŢĂ i
*
+
wt+j SINCRONIZARE
i - Di*
*

+
u*d + D ud
Regulator
bipoziţional
i*
de curent Regulator bipoziţional
- de curent
ud
Regulator PI Regulator PI de tensiune
de tensiune

Du d - ud
+ u*d
Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC

❑ Un sistem de condiţionare a unei reţele locale cu ajutorul


convertoarelor PWM de c.a./c.c.

Consumator Consumator
1 2 R-L

Convertor de Convertor de
C.C. 1 cu ALC C.C. 2 cu ALC
q
q

Sistem de Consumator
Monitorizare a
rețelei locale și 3 R-L
de condiționare
de la distanță a
convertoarelor
Convertor de
C.A./C.C.
C.C. 3 cu CLC
ALC/CLC Control
Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC

❑ Transmiterea la distanță a datelor măsurate și prelucrate la


nivelul PCC reprezintă una dintre problemele specifice acestor
metode de condiționare, care va trebuii soluționată;

❑ Aplicarea acestor strategii de comandă și reglare presupune


modificări și la nivelul circuitelor de control ale convertoarelor,
care trebuie să aibă capacitatea de a-și schimba
comportamentul în funcție de informațiile primite de la punctul
comun de cuplare – PCC (de ex. semnalul de condiționare q);

❑ În structura circuitelor de comandă și reglare a convertoarelor


PWM de c.a./c.c. se introduce un nou etaj denumit bloc de
condiționare activă.
Cursul 12 - CCR

❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC

❑ Schema bloc + strategia de control ❑ Schema internă a ALC-CU

REŢEAUA CONVERTOR PWM CIRCUIT


DE C.A. DE IEŞIRE
L
U u(t)
uL(t)
BLOCUL DE CONDIŢIONARE ACTIVĂ A REŢELEI
u(t) C RS Determinarea
pulsaţiei
uc(t) tensiunii reţelei
i*(t) Referinţa
PUNTE MULTIPLEXOR
de curent
MONOFAZATĂ
Traductor
Traductor Traductor
de tensiune
de curent i*1(t) i*2(t)
i(t) de tensiune
I*d(t) Curentul
Impulsuri de activ
- comandă Multiplicator 1
U u(t) +
* Multiplicator 2
Semnale de i(t) sin(wt-j)
sincronizare

Regulator sinj
BLOC DE CONDIŢIONARE Calculul poziţiei Calculul fazei
bipoziţional fazorului curentului curentului de
ACTIVĂ de curent cosj Amplitudinea
de intrare intrare
ud(t) Imax curentului de intrare
Semnale de q
Semnalul de
condiţionare sinwt condiţionare
-
coswt
I*(t) +
q Imax Regulator PI de tensiune Ud* Filtru opreşte bandă
Cursul 12 - CCR
❖ 2. Condiționarea activă a rețelei ≡ ALC
Cursul 12 - CCR

❖ 3. Condiționarea complexă a rețelei ≡ CLC

❑ Pentru situația în care la rețeaua locală sunt conectați și


consumatori neliniari sau dacă tensiunea rețelei de
curent alternativ are o formă distorsionată;

❑ Această metodă de comandă și reglare a convertoarelor


PWM de c.a./c.c. este asemănătoare cu aceea a
condiționării active, însă aici scopul urmărit este acela de
eliminare a armonicilor de curent sau de reducere a
distorsiunilor tensiunii rețelei.
Cursul 12 - CCR

❖ 3. Condiționarea complexă a rețelei ≡ CLC

❑ Un convertor PWM de c.a./c.c. înzestrat cu o astfel de


strategie de control funcționează ca generator pe
armonici având o funcție secundară de filtrare, similară
filtrelor active de putere, adică curentul de intrare în
convertor este modificat astfel încât să conțină armonici;

❑ Pe lângă funcția principală de alimentare a sarcinii,


convertorul îndeplinește și funcția de generator pe
armonici, puterea absorbită de la rețea va fi crescută pe
armonica fundamentală;

❑ La intrarea în convertor armonicile curentului trebuie să


aibă amplitudini egale cu armonicile curentului din
rețeaua locală dar să fie defazate cu 180°.
Cursul 12 - CCR

❖ 3. Condiționarea complexă a rețelei ≡ CLC

❑ Avantaje:

▪ Poate să lucreze și în regim de corectare a factorului de


putere și în regim de limitate a armoniclor de curent.

❑ Dezavantaje:

▪ Dificultate mare în implementare practică;

▪ Măsurarea armonicilor curentului din rețea trebuie facută cu


ajutorul unui echipament specializat;

▪ Volum mare de date ce trebuie analizate și greutate în


transmiterea acestor date.
Cursul 12 - CCR

❖ 4. Întrebări

1. Care este rolul convertoarelor de condiționare simplă a


rețelei de c.a.?

2. Ce reprezintă convertoarele capabile de a funcționa în regim


de condiționare activă a rețelei de c.a.?

3. Ce reprezintă condiționarea complexă ?


Cursul 12 - CCR

❖ 5. Răspunsuri

1. Sunt convertoarele ce realizează funcția de corectare a


factorului de putere strict pentru sarcina pe care o
alimentează, fără a avea posibilitatea de ”sprijinire” a rețelei.

2. Reprezintă convertoarele care pe lângă funcția de


condiționare simplă, pot sprijinii rețeaua prin furnizare sau
consum de energie reactivă – adică preiau rolul de
compensatoare locale, atunci când sarcinile nu funcționează
în regim nominal (de ex. sunt în stand-by).

3. Această metodă de comandă și reglare a convertoarelor PWM


de c.a./c.c. este asemănătoare cu aceea a condiționării
active, însă aici scopul urmărit este acela de eliminare a
armonicilor de curent sau de reducere a distorsiunilor
tensiunii rețelei – convertoarele preiau rolul de filtre active locale.
Cursul 12 - CCR Dr.ing. Mircea BOJAN

Vă mulțumesc pentru atenție!