Sunteți pe pagina 1din 3

● Abţinerea de la săvârşirea faptelor interzise de lege necesită operaţiuni juridice?

-NU
● Actul juridic individual comportă un caracter abstract , general și impersonal?-NU
● Analogia dreptului este izvor de drept ? -NU ESTE
● Autonomia dreptului în raport cu factorul economic este:-RELATIVĂ
● Ca formă de sistematizare a actelor normative,încorporarea a fost folosită cu …:- ÎN EPOCA
CONTEMPORANĂ
● Ca mod de exprimare a normei juridice , forma dreptului este :-ȘI INTERNĂ ȘI EXTERNĂ
● Căderea în desuetudine a unei norme reprezintă același lucru cu:-ABROGAREA
● Când se consideră că intră în vigoare legea interpretativă:-ULTERIOR PUBLICĂRII EI
● Care dintre următoarele expresii are un sens mai cuprinzător :- INTERPRETAREA
DREPTULUI
● Care dintre următoarele organizații nestatale are personalitate juridică: sindicatele ,
organizațiile de tineret ,asociațiile, uniunile de creație: -TOATE
● Care dintre următorii factori sunt luați în considerare de către normativismul juridic în stabilirea
….:-NORMELE JURIDICE
● Care este obiectul raportului juridic de constrângere?-SANCȚIUNEA CE URMEAZĂ SĂ SE
APLICE
● Care tip de regim juridic pentru străini stabilește drepturile străinilor prin legi ori tratate
internaționale?-REGIMUL SPECIAL
● Ce acte normative emit miniștrii: -ORDINE ȘI INSTRUCȚIUNI
● Ce acte normative emite primarul ?-DISPOZIȚII
● Ce exprimă titlul unui act normativ ? - OBIECTUL REGLEMENTĂRII + DENUMIREA
GENERICĂ A ACTULUI (A+B)
● Ce fel de voință și interese trebuie să stea la baza dreptului:-VOINȚA ȘI INTERESUL
COMUN
● Ce relație există între capacitatea de răspundere , capacitatea de exercițiu și capaciatea de
folosință?- CAPACITATEA DE RĂSPUNDERE=CAPACITATEA DE FOLOSINȚĂ
● Ce tip de norme juridice își realizează menirea de a reglementa relațiile sociale fără a produce
, prin respectarea lor, raporturi juridice? -NORME OPERATIVE
● Ce tip de sancțiuni se aplică în totalitatea lor după dispozițiile legale?-SANCȚIUNI
CUMULATIVE
● Clasificarea înțelesului unei norme juridice prin coroborarea textului ei cu alte dispoziții
normative revine interpretării gramaticale , interpretării sistematice sau aceleia logice?-
REVINE INTERPRETĂRII SISTEMATICE
● Codificarea se deosebește de încorporarea prin:-OBIECT
● Contractul este izvor al dreptului?- CÂND STABILEȘTE REGULI DE ORDIN GENERAL
● Cu care fază debutează aplicarea dreptului?- CU STABILIREA STĂRII DE DREPT
● Dacă norma de drept prescrie o conduită tipică , atunci ea își mai păstrează caracterul
general și abstract?-DA
● Dacă actelor normative ale Guvernului este aceea:-A ȘEDINȚEI DE GUVERN ÎN CARE AU
FOST APROBATE
● Decretul-lege este emis de către:-EXECUTIV
● Doctrina juridică este astăzi izvor de drept?- NU
● Dreptul acoperă normativ întreaga sferă a relațiilor politice din societate?-NU ACOPERĂ
● Dublul caracter volitional al raporturilor juridice este același lucru cu natura bilaterală
(contractuală) a unor tipuri de raporturi juridice concrete?- NU
● După ce criteriu diferențiem legile în legi constituționale , legi organice și legi ordinare?- DUPĂ
ORGANUL CARE LE EMITE
● După ce criteriu se diferențiază dispozițiile în dispoziții generale , speciale și de excepție?-
DUPĂ AUTORITATEA ORGANULUI EMITENT AL ACTULUI NORMATIV
● După rezultatul ei, interpretarea poate fi literală , extensivă sau restrictivă . Care dintre ele
este interpretarea declarativă?-INTERPRETAREA LITERARĂ
● Esența dreptului stă în:IDEEA DE ORDIN+VALOAREA JURIDICĂ
● Exercițiul puterii politice depinde de validitatea ei juridică? -DEPINDE
● Față de conduita stabilită în normă, sancțiunea juridică apare ca:-O CONSECINȚĂ
REGLEMENTATĂ LEGAL A FAPTULUI ILICIT
● Formula introductivă a unui act normativ indică:-AUTORITATEA EMITENTĂ+DECIZIA
PRIVITOARE LA ADOPTAREA ACTULUI NORMATIV RESPECTIV
● În abordarea logică a unui text normativ , legea terțiului exclus întemeiază unul din
următoarele argumente interpretării (regulii de interpretare logică):- ARGUMENTUL PERA
CONTRARIO
● În caz de concurs între legea generală și legea specială,se aplică:-LEGEA SPECIALĂ
● În comunitatea gentilica, tabu-urile:-NU ERAU NORME JURIDICE
● În dreptul penal, cutuma este izvor de drept?-NU
● În raport cu celelalte metode de interpretare a dreptului , metoda logică este:ESTE
COMPLEMENTARĂ ACESTORA
● În raport cu constrângerea etatică , sancțiunea juridică este:-MAI RESTRÂNSĂ
● În raport cu ritmul devenirii sociale, obiceiul este?- TINDE SĂ RĂMÂNĂ ÎN URMĂ
● În raport cu statutul ei de știință, Teoria dreptului emite judecăți de valoare sau numai judecăți
de constatare?- ȘI DE CONSTATARE ȘI DE VALOARE
● În sistemul izvoarelor dreptului românesc , izvoarele indirecte ale dreptului constau
în:OBICEIUL ȘI REGULILE DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ
● În teritoriu , actele normative ale primarului sunt la fel de obligatorii ca și hotărârile normative
ale Guvernului:-NU
● Interpretarea cazuală:-PRODUCE EFECTE NORMATIVE
● Interpretarea cazuală: ARE CARACTER CONCRET
● Interpretarea oficială normativă a legilor revine: PARLAMENTULUI
● Interpretarea oficioasă este o formă de interpretare neoficiala sau ambele sunt forme ale
interpretării doctrinale?:-INTERPRETAREA OFICIOASĂ ESTE O FORMĂ A INTERPRETĂRII
NEOFICIALE
● Ipoteza relativ determinată indică:CONȚINUTUL FAPTIC CONCRET+ÎMPREJURĂRILE DE
APLICARE A NORMEI
● Ipoteza simplă prevede :O MODALITATE TIPICĂ, PRIN REALIZAREA CĂREIA NORMA SE
APLICĂ
● Ipotezele cauzale enunță condițiile de aplicare a normei:LIMITATIV +EXEMPLIFICATIV
● Legile interpretative provoacă o nouă normativitate juridicăîn raport cu legile interpretative?-
PROVOACĂ
● Modificarea unui act normativ conservă individualitatea acestuia?-NU
● Normele care fixează competența , atribuțiile sau sacrificiile unor organe ale statului își
păstrează caracterul general? - DA
● Normele de drept care reglementează situații și angajează deci voința individului(ex:o stare de
calamitate) trimit totuși la subiecte de drept? -TRIMIT ÎN TOATE CAUZELE
● Normele de împuternicire (atributive) fac parte din categoria normelor:DISTRIBUTIVE
● Normele sociale se instituie deliberat:-DA
● Persoana juridică răspunde sub formă: PENALĂ
● Personalitatea juridică epuizează calitatea de subiect de drept a subiectelor colective?- DA
● Prezumțiile și ficțiunile juridice sunt:PROCEDEE JURIDICE
● Prin fapte juridice înțelegem:ACȚIUNILE DECURGÂND DIN LIBERA VOINȚĂ A OMULUI ,
PRECUMȘI ACTELE JURIDICE+EVENIMENTELE APĂRUTE INDEPENDENT DE VOINȚĂ
UMANĂ
● Principiile legalității și supremației legii au fost formulate:ÎN EPOCA MODERNĂ
● Principiile normele-cadru și definițiile reglementează conduita oamenilor în mod:DIRECT
● Raporturile juridice aparțin:SFEREI RELAȚIONALE A SISTEMULUI JURIDIC
● Reglementările primare revin competentei: AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE
● Relațiile omului cu lumea obiectelor (de exemplu:proprietatea asupra unui imobil) pot avea
caracter juridic?-DA
● Se numesc complexe acele ipoteze care prevăd:MAI MULTE SUBIECTE DE DREPT LA
CARE SE APLICĂ NORMA+MAI MULTE SITUAȚII CUMULATE
● Sistemul dreptului reprezintă, în raport cu sistemul juridic:-O PARTE COMPONENTĂ A
SISTEMULUI JURIDIC
● Statutul juridic al cetățeanului este același lucru cu : DREPTUL SUBIECTIV
● Sunt imperative sau categorice, dispozițiile:PROHIBITIVE
● Tehnica juridică este același lucru cu tehnica legislativă?-ARE O SFERĂ MAI RESTRÂNSĂ
DE SEMNIFICAȚII DECÂT TEHNICA LEGISLATIVĂ
● Tehnica juridică s-a ivit odată cu dreptul?- DA
● Ultraacțiunea , în anumite cazuri, a legii, este de ordinul: TEMPORALITĂȚII