Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a II –a
Înv.Pătrașcu Ioana Maria
Data: 15.01.2017
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea tematică: Natura
Forma de realizare: activitate integrată
Subietul lecţiei: Pădurea. Înmulțirea când unul dintre factori este 8
Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi
Domenii integrate:
 Matematică şi explorarea mediului
 Arte vizuale si abilitati practice
 Comunicare in limba română
 Dezvoltare personală

Competenţe specifice:
 Matematică şi explorarea mediului
1.4. Efectuarea de adunări şiscăderi,mental şi în scris,în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este
necesar
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs,
factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <,>, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social
 Arte vizuale si abilitati practice
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
 Comunicare în limba română:
2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
 Dezvoltare personală:
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite

Obiective operaţionale:
a. Cognitive :
 să efectueze operaţii de înmulţire când un factor este 2,3,4,5,6,7,8
 să utilizeze corect notiunile matematice –factor, produs;
 să identifice operaţiile corespunzătoare relaţiilor „de n ori mai mare” şi „cu n mai mare”
 să rezolve corect exercitii si probleme respectand ordinea operatiilor;
 să rezolve probleme - joc
b. Motrice:
 să manuiască materialul intuitiv
 să adopte o poziţie adecvată a corpului în timp ce scriu.
c. Afective:
 să colaboreze în rezolvarea sarcinilor
 să respecte normele de comportament în cadrul grupului
 să reacţioneze pozitiv dorind să răspundă;
 să manifeste interes pentru noile cunoştinţe;

Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, joc didactic;
b) Mijloace de învăţământ: markere, plansa cu problemă ilustrată, video proiector, calculator, fise de lucru
c) Forme de organizare : frontal,individual
II. Temporale: 45 minute
III. Umane: 25 elevi
IV. Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă, stimulente
V. Bibliografice:
 Curs formare: “Noi abordari ale curriculumului in invatamantul primar curs destinat cadrelor didactice ce predau la clasele
CP , I si a II- a”
 MEN–Programa pentru disciplinele Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și abiliatti practice, Comunicare în limba
română, Dezvoltare personală, , aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;

VI. ANEXE
ANEXA 1 – Lista comorilor
ANEXA 2 - joc didactic „Cuvantul magic”
Etapele Ob. Conținuturi Strategii didactice Evaluare
lectiei op Activitatea învǎtǎtoarei Activitatea elevilor metode/ resurse
forme de org materiale
1. Moment • Pregătește materialele necesare • Se pregătesc pentru ∙ instructajul ∙ frontal
organizatoric pentru lecţie. lecţie. verbal ∙ markere ∙ observaţia
• Stabilește ordinea şi disciplina. • Aleg cuvintele ∙ conversaţia rosii comportamentul
• Din lista de cuvinte cere elevilor să potrivite. ∙ planșa ui elevilor la
aleagă acele „comori” (abilități) de „Lista intrarea în clasă
care au nevoie pe tot parcursul comorilor şi în timpul
demersului didactic(anexa1) ” pregătirii pentru
lecţia de
matematică.
2. Captarea O1 *Verific calitativ tema prin citirea • Elevii urmăresc tema ∙ caiete de ∙ frontal
orală de către elevi.
atenției O2 individual, corectându- tema
se acolo unde este ∙
cazul. problematizar
• Le cant un cantecel sub forma de
Raspund la ghicitoare ea
ghicitoare: “In padurea cu aluneaveau
casa 2 pitici/Si-auvenit la ei in curte
de 8 ori mai multi arici/Ajutati-i pe
pitici/Sa-i numere pe arici!”
3.Reactualizar Adresez elevilor întrebări pentru Elevii se concentrează Efectuez
verificarea noţiunilor teoretice şi răspund la întrebările evaluare iniţială
ea
referitoare la padure si laoperaţia de teoretice. verbală.
cunostintelor înmulţire:
- Ce reprezintă pădurea?
- Ce plante cresc în padure?
- Ce animale traiesc in padure?
- Cum se numesc numerele care se
înmulţesc?”
- Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?

Propun spre rezolvare câteva exerciţii


Elevii sunt atenţi şi Evaluare
orale:
formativ-conti-
a) Aflaţi produsul numerelor 2 şi 3; rezolvă oral exerciţiile.
nuă(realizată
b)Aflaţi numerele de 3 ori mai mari
prin exerciţii)
decât 3,4,5;
c) Calculaţi:
1x7= 7x1=
4x7= 8x7=
7x5= 7x7=
 Măriţi numărul 5 de 6 ori !
 Măriţi cu 10 produsul numerelor 6 şi
8.

4. Anuntarea • Voi comunica elevilor tema lecţiei • Ascultă cu atenţie. ∙ explicaţia ∙ cretă ∙ frontal
„Înmulţirea când un factor este 8” şi
temei si a • Reţin titlul și îl ∙ observaţia albă, ∙ individual
obiectivele urmărite.
obiectivelor - Vom lucra exerciţii şi probleme, notează. colorată
astfel încât la sfârşitul lecţiei să-mi
∙ caiete,
demonstraţi că ştiţi sa aplicaţi această
operaţie în situaţii diverse instrumen
• Anunţarea temei o voi face clar
te de scris
pentru a fi auzită de toţi elevii, după
care voi scrie titlul pe tablă.

5. Dirijarea Solicit elevilor sa coloreze drumul Coloreazacorespunzato .caiet de


fiecarui animal catre fructul preferat
învățării și O1 rpe carte aplicatii
obținerea din exercitiul nr 1 de la pagina 78 din Un elev va trece la ∙ exerciţiul . culori
caietul de aplicatii
performanței tablă pentru a compune . plansa ∙ frontal
Aduc elevilor o planşă ce conţine o
problemă ilustrată: problema, va discuta ∙ explicaţia
4 randuri a cate 8 stejarifiecare.
conţinutul ei şi va ∙ cretă
Catistejari sunt?
rezolva această ∙ conversaţia albă, ∙ individual
problemă. ∙brainstormin colorată
O2 • Scriu tabla g ∙ caietele
Soliciteleviisascriemimpreuna tabla
înmultiriicu 8 pecaiete
inmultirii cu 8, la tabla si pecaiete
în timp ce spun
(pana la 8 x 7 o
răspunsurile cu voce
deducemapelandlacomutativitateainmu
tare.
ltirii, iar pana la 8 x 10 o deducem prin
adunare repetată)

Co Exercitiul
Solicit elevii pentru a rezolva
Ava Conversatia
exerciţiile 2, 4, 5 si 6 de la pagina 78 la
p tablă: • Elevii sunt atenţi şi observatia
rezolvă la tablă
brainstorming Caiete de
exerciţiile.
2) 8x5= 9x8=
aplicatii
2x8= 8x5=
O3
8x8= 0x8=
8x1= 3x8=
co.
Clr 4) 7x 8+ 8 x 3; 9 x 8 -8 x 28 ; 90+7
x 8; 100-8x 6
5) La produsul numerelor 7 si 8 adună
produsul numerelor 9 si 8
6) Scade din insesitul numarului 9
dublul numărului 8
7) Un factor este 3, iar celalalt este
triplul lui. Află produsul.
8) Prin reciclarea unei tone de hârtie se
salvează 17 arbori. Câți arbori vor fi
Elevii se concentrează
salvați prin reciclarea a 3 tone de pentru a rezolva
problema.
hârtie? Calculează prin adunare
repetată.

6. Asigurarea Împart elevilor fişe de evaluare cu ∙ exerciţiul ∙ fise de


• Îndeplinesc sarcinile evaluare ∙ individual
feed-back-ului O4 jocul didactic–„Cuvântul
jocului ∙ explicaţia (anexa 2)
magic”anunţându-i că vor fi apreciaţi
∙ conversaţia
individual cu calificative
• Solicită elevii pentru a nota în ∙ jocul
didactic
căsuțele libere litera corespunzătoare
pentru fiecare răspuns, conform grilei
Co. date.
Clr • Solicită citirea cuvântului obţinut.
(anexa 2)
7. Evaluarea Co • Voi face unele aprecieri asupra • Ascultă concluziile,
activității Dp modului în care au răspuns elevii în observaţiile, ∙ conversaţia ∙ Evaluare finală
cadrul orei. recomandările făcute . manualul
∙ explicaţia

ANEXA 1
„Lista comorilor”

Cadrul didactic are la dispoziţie o listă de cuvinte din care elevii vor putea alege numai acele „comori”(abilități)
de care au nevoie pe tot parcursul demersului didactic.
Fiecare abilitate va fi pusă în lumină prin bifarea sau sublinierea cuvântului respectiv folosind marker ( dacă
lista e notată pe o planșă)

„Lista comorilor”

atenție
dezordine
rapiditate
neseriozitate
curiozitate
neatenție
disciplină
seriozitate

Anexa 2
Joc didactic – „Cuvântul magic”

Notați în căsuțele libere litera corespunzătoare pentru fiecare răspuns


Citiţi cuvântul obţinut.

4 x 8 2x6+8 32-8 x2 8x3 +321678 – 8 x 5

20 34532 16 638
R V B A O

S-ar putea să vă placă și