Sunteți pe pagina 1din 6

CRISTINA BUTNARU

(România)

COORDONATE ACTUALE
PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

Rezumat. În domeniul educaţiei, formarea continuă se impune cu prioritate, deoarece evoluţia socială atrage dezvoltarea
ştiinţifică şi schimbarea caracteristicilor generaţiilor de elevi. Totodată, formarea continuă a cadrelor didactice necesită
înnoiri în acord cu progresul tehnologic. Articolul conţine argumente ale formării continue ca imperativ şi o descriere
teoretică a sistemelor actuale de furnizare a cursurilor.

Cuvinte-cheie: formare continuă, evoluţie, e-learning, blended-learning.

În toate domeniile de activitate adulţii sunt educaţie, iar aceasta constituie un alt motiv, dar şi o
supuşi constant unor procese persuasive de înţelegere a stringenţă, pentru propria formare continuă. ,,În condi-
necesităţii de actualizare a achiziţiilor profesionale, însă ţiile societăţii contemporane, aflată din ce în ce mai mult
acest lucru se impune, cu prioritate, în domeniul educa- sub auspiciile schimbării continue, profesia de cadru
ţiei. Trăim într-o societate nouă dar, pentru a susţine didactic nu se mai poate reduce la vehicularea strictă
progresismul şi pentru a răspunde provocărilor sociale, a unor cunoştinţe ce aparţin disciplinelor tradiţionale.
,,fiecare dintre noi trebuie să fie un învăţător adevărat, Acestea devin insuficiente în absenţa unor demersuri
ceea ce înseamnă că trebuie să fie deopotrivă disci- privind inovaţia, schimbarea şi obligă cadrul didactic
pol şi maestru. Trebuie să ne instruim pe noi înşine” la o mai bună gestionare a tentaţiilor de a considera
[6, p. 91]. O realitate invocată de G. Berger în anul educaţia un act reflex, marcat de comportamente blaza-
1973 este încă de mare actualitate: ,,Prin însuşi faptul te” [1, p. 21-22]. Ideea surprinsă de acest citat conţine
că se accelerează, lumea noastră e un univers al noută- în mod complex, dar sintetic, principalele raţiuni care
ţii; aceasta înseamnă că învăţământul capătă o nouă determină utilitatea formării continue. Este demonstrat
înfăţişare. Reţetele sau procedeele pe care le-am învăţat faptul că elevii au nevoie, mai mult decât oricând, de
odată pentru totdeauna ar putea fi prea puţin eficiente orientări acţionale şi de capacităţi adaptative, dincolo
în această continuă evoluţie, care ne pune zilnic în faţa de informaţiile compacte şi dificile pe care le-ar putea
unor situaţii neprevăzute”. Parafrazându-l pe pedago- transmite profesorii ancoraţi într-o rigiditate ştiinţifică.
gul francez, putem observa că transformările, în speci- Concluziile observaţiilor nestructurate, realizate pentru
al cele informaţionale şi ştiinţifice, care au avut loc în analiza subiectivă a mediului social, sunt însă întărite
primul deceniu al secolului al XXI-lea, par a le depăşi pe de direcţiile strategice impuse de idealul educaţional.
cele petrecute în veacul anterior. Acesta este unul dintre O comparaţie a construcţiilor lingvistice care descriu
motivele puternice care ar trebui să mobilizeze profe- idealurile educaţionale din România şi din Republi-
sorii în procesul de formare continuă. Ei sunt practic ca Moldova conduce către identificarea mai multor
primii agenţi ai formării instituţionalizate, organizate şi similitudini. Idealul educaţional al societăţii româneşti
orientate către obiective educaţionale concrete. Pentru contemporane impune, prin Legea Educaţiei Naţionale
că ei sunt cei care transmit valorile, ştiinţa şi traseele (nr. 1 /2011), ,,dezvoltarea liberă, integrală şi armoni-
formative individuale, este clar că sunt, în acelaşi timp, oasă a individualităţii umane, în formarea personalită-
primii care trebuie să-şi menţină competenţele la nivel ţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care
funcţional, să le adapteze transformărilor sociale şi sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea persona-
epistemologice. În plus, tot profesorii sunt aceia care lă, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru
au menirea formală de a sprijini adulţii în procesul de participarea cetăţenească activă în societate, pentru

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016 97


DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii”. frecvent la cursuri, pe toată durata carierei. Într-o sinte-
În Republica Moldova, Codul Educaţiei prevede ză ce reuneşte idei ale pedagogilor din mai multe zone
,,formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii, din ale lumii, utilitatea formării continue pentru dezvoltarea
perspectiva exigenţelor culturale, axiologice, social-e- carierei didactice este indusă de următorii factori:
conomice, ştiinţifice şi politice ale societăţii democra- • Provocările din clasă, prezente indiferent de
tice, pentru asumarea unui ansamblu de valori necesa- momentul evoluţiei sociale – ,,Profesorii se
re propriei dezvoltări, realizării personale şi integrării confruntă adeseori cu provocarea de a educa elevi
sociale şi profesionale într-o societate a cunoaşterii, cu diferite personalităţi, care se află la diferite
în contextul valorilor europene”. Prin urmare, dezvol- niveluri de progres şcolar. A şti cum să se conec-
tarea integrală a personalităţii, formarea unui sistem teze cu toţi elevii, indiferent de dezvoltarea lor
de valori autentice şi viabile, integrarea socioprofesio- aptitudinală, este esenţial în convingerea că
nală, sunt câteva dintre ţelurile majore ale educaţiei în materialul educaţional este difuzat adecvat pentru
ambele ţări. Desigur că un ideal educaţional poate fi fiecare nivel. Formarea cadrelor didactice poate
materializat numai într-o lungă perioadă de timp, prin fi un instrument vital în asigurarea succesului
implicarea tuturor factorilor care contribuie la funcţi- şcolar” [9];
onarea sistemului şi a procesului de învăţământ. Însă • Evoluţia ştiinţelor şi inovaţiile din domeniul
cei mai importanţi agenţi ai schimbărilor educaţionale, educaţiei – unul dintre obiectivele formării conti-
ai modelării personalităţii elevilor, de la cele mai mici nue vizează ,,dezvoltarea personală şi profesională
vârste, sunt profesorii. Aceştia trebuie să conştientizeze a cadrelor didactice şi ameliorarea competenţe-
că sunt importanţi, fiecare în parte, fiecare cu discipli- lor profesionale prin: actualizarea competenţelor
na şi cu rolul lor, în parcurgerea traseului către idealul de bază, a cunoştinţelor didactice şi a celor din
educaţional. În studiul intitulat ,,Educaţia şi dezvolta- domeniul disciplinei predate, însuşirea de noi
rea umană – provocări curente şi de perspectivă”, reali- competenţe din didactica disciplinei şi iniţierea în
zat de Institutul de Politici Publice (Chişinău, 2010), se noi metode şi materiale didactice” [1];
afirmă, cu sprijinul concluziilor experimental-statistice: • Politicile educaţionale, racordate cerinţelor
,,Calitatea instruirii depinde, în primul rând, de cadre- societăţii moderne – prevăd ,,asigurarea unei
le didactice care, prin activităţile lor cotidiene, asigură dimensiuni europene a proceselor de forma-
transmiterea valorilor culturale de la o generaţie la alta. re a personalului didactic; formarea cadrelor
Anume cadrele didactice transpun în viaţă politicile didactice constituie componenta fundamentală
educaţionale, formulate de autorităţi, trecute într-o mai a procesului de redefinire culturală a Europei
mică sau mai mare măsură prin prisma propriilor lor contemporane” [5].
convingeri şi practici de viaţă”. Necesitatea formării continue a cadrelor didac-
Aşadar, un cadru didactic care deţine concepţii tice este subliniată, cu insistenţă în ultima perioadă, de
perimate despre educaţie, împietrite în autosuficienţă şi specialiştii implicaţi în acest sistem (psihopedagogi,
în credinţa că ştiinţele sunt imuabile, nu le poate asigura formatori, cercetători etc.). Însă aceste intervenţii pot fi
elevilor deschiderea către autonomie şi către incluziunea derizorii atunci când se lovesc de rezistenţa celor care ar
într-o societate atât de imprevizibilă. La fel de adevărat trebui să fie beneficiarii schimbării, mai precis oamenii
este însă şi faptul că astfel de profesori sunt, de regulă, mai catedrei. ,,Eforturile şcolii pentru dezvoltarea personalu-
rezistenţi la schimbare şi mai refractari la inovaţie decât lui didactic devin insuficiente dacă nu sunt coroborate cu
cei orientaţi, în mod constant, către autoperfecţionare. eforturile personale în această direcţie. […] Este necesa-
Aceste idei explică, în mare parte, amploarea fenome- ră deplasarea accentului de pe managementul carie-
nului de formare continuă a cadrelor didactice, care sunt rei pe automanagementul carierei (self-management),
automotivate sau constrânse legislativ să participe relativ ceea ce implică asumarea devenirii profesionale la nivel

98 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016


CRISTINA BUTNARU.
COORDONATE ACTUALE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
individual” [1, p. 115]. Altfel spus, funcţia de organizare sistem şi de instituţie, cât şi la nivel personal, datorate
socioprofesională a formării trebuie să devină o realita- necesităţii dezvoltării competenţelor digitale. Există voci
te practică, vizibilă la scară largă, în vederea asigurării care consideră că achiziţiile instrumentale în domeniul
progresului şi adaptării actului educaţional la diversitatea TIC constituie o a doua alfabetizare, întrucât nicio nouă
de probleme din clasă. abilitate sau competenţă nu se poate forma fără suportul
La nivel global, conform teoriei capitalului uman, tehnologiilor moderne de comunicare. O. Istrate eviden-
,,guvernele ar trebui să privească formarea cadrelor ţiază expansiunea comunicării rapide în toate domeni-
didactice nu ca pe o cheltuială, ci ca pe o investiţie care ile de activitate: ,,observăm convertirea conţinutului
poate produce un imens beneficiu: educaţie de calitate cultural din întreaga lume într-o formă digitală, făcând
pentru toţi, de la primele niveluri de învăţământ, consti- astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi oricând.
tuind fundaţia pentru un învăţământ profesional eficient Reţelele de comunicaţii cu arie largă şi de mare viteză,
şi pentru învăţământul superior şi garantând că socie- legând continuu computerele din apartamente, sau de pe
tatea cunoaşterii este o societate a includerii.” [7, p. 29]. pupitrele elevilor, la biblioteci digitale de mare capacitate,
În sprijinul acestor demersuri, normele UE – aşa cum se schimbă condiţiile culturale în care se desfăşoară educa-
prezintă pe site-ului Comisiei Europene – prevăd ca toate ţia.” [4, p. 7].
cadrele didactice, dincolo de rolul lor de transmiţător Progresul tehnologic a reactualizat o perspec-
de cunoştinţe, să fie antrenate în sisteme de dezvoltare tivă ce părea eludată într-un con de umbră: educa-
profesională care să asigure ,,valorificarea nevoilor speci- ţia la distanţă. Acest concept îşi are originile într-o
fice ale fiecărui elev, dezvoltarea autonomiei elevilor, serie de experienţe desfăşurate la sfârşitul anilor `70
dobândirea competenţelor-cheie, adaptarea predării la ai secolului trecut, în Germania, când s-au lansat
mediile multiculturale; utilizarea noilor tehnologii” [8]. primele cursuri multimedia. Ideea de învăţământ
În aceeaşi sursă se arată că ,,profesia de cadru didactic deschis la distanţă, în formula sa incipientă, încerca
are caracteristici comune în întreaga Europă. Aşadar, este să substituie profesorul cu unele elemente de impact
necesară o viziune comună privind tipurile de aptitu- în evoluţia tehnologiei (radio, televiziunea, mai târziu
dini de care au nevoie profesorii, aplicată pe baza unor –computerul), pentru a întâmpina nevoile de învăţare
principii”. Aceste sugestii cu valoare de imperativ nu fac şi de dezvoltare personală a unor oameni care trăiau în
altceva decât să reitereze necesitatea formării continue, zone izolate, cu acces limitat la formele instituţionale
ca mijloc de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, de educaţie. Astfel de programe au fost extinse ulteri-
ai cărei beneficiari principali trebuie să fie elevii. Cei mai or, însă la fel de repede s-a reconfirmat convingerea că
mulţi furnizori de formare continuă din statele membre în orice tip de comunicare, inclusiv în cea educaţiona-
ale Uniunii Europene, şi nu numai din această arie, se lă, factorul uman joacă un rol care nu poate fi ignorat.
axează, în prezent, pe programe care încorporează nevoi- Timp de mulţi ani, deşi n-a dispărut complet dintre
le generale de dezvoltare profesională, identificate la preocupările pedagogilor, conceptul de educaţie la
nivel de sistem. distanţă a fost valorificat ca alternativă, dar fără a i se
Odată cu accentuarea nevoii sociale şi individua- acorda aceeaşi importanţă ca educaţiei clasice.
le de formare continuă a cadrelor didactice, s-a conturat Creşterea numerică şi calitativă a posibilităţilor de
şi necesitatea diversificării modalităţilor de furnizare a comunicare rapidă a impus reanalizarea posibilităţilor
cursurilor. Expansiunea instrumentelor şi a tehnicilor de a furniza servicii educaţionale la distanţă. Dinamica
multimedia a atras după sine modernizarea conceptului socială, multiplicarea responsabilităţilor şi a preocupări-
de formare continuă prin absorbţia, şi în această arie, a lor cotidiene au determinat educabilii (în special pe cei
avantajelor TIC (tehnologia informaţiei şi a comunicaţi- adulţi) să caute modalităţile optime de a îmbina învăţa-
ilor). Multiplicarea şi perfecţionarea continuă a mijloa- rea cu exercitarea eficientă a rolurilor individuale. Aşa s-a
celor de comunicare a impus modificări atât la nivel de constituit sistemul de învăţare cu suportul computerului

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016 99


DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

conectat la internet, denumit generic e-learning. Acesta Deşi departe de primele paradigme practi-
îşi are rădăcinile atât în primele paradigme tehnice ale ce, incomplete şi empirice prin raportare la evoluţia
educaţiei la distanţă, cât şi în modelul învăţării asistate ulterioară, programele de educaţie la distanţă furni-
de ordinator (IAO). Soft-urile didactice au fost inventate zate astăzi păstrează aceeaşi chintesenţă critică:
înainte de dezvoltarea masivă a Internetului, chiar dacă, dezavantajele induse de inexistenţa interacţiunilor
la început, aveau o construcţie rudimentară şi presupu- directe dintre profesor/formator şi aceia care studiază.
neau mari eforturi umane şi materiale în comparaţie cu Participanţii la astfel de programe, dar şi specialiştii
utilizarea facilă şi expansivă la care asistăm astăzi. în educaţie, au constatat că unele teme de curs necesi-
,,Precursorul Internetului datează din 1965, tă abordări acţionale, schimburi directe de opinie şi
când Agenţia pentru Proiecte de Cercetare Înaintate clarificări practice. Deci, rolul de facilitator direct al
de Apărare - a Ministerului Apărării, Department of învăţării pe care îl deţine, prin specificul profesiei,
Defense sau DoD din SUA (Defence Advanced Resear- orice cadru didactic, a fost reconsiderat. Ca urmare
ch Projects Agency, en: DARPA) a creat prima reţea a acestor constatări, s-a dezvoltat sistemul de învăţa-
de computere interconectate sub numele ARPAnet” re blended-learning, care îmbină, în mod judicios,
[10]; acest moment a revoluţionat dezvoltarea lecţiile desfăşurate în clasă cu activităţile desfăşura-
comunicaţiilor în întreaga lume, absorbind-o, treptat, te pe o platformă online. Conform etimologiei (engl.
într-o societate bazată pe cunoaştere. Internetul şi „blended” = „amestecat”, „learning” = „învăţare”),
computerul au devenit cel mai folosit cuplu tehnologic conceptul combină elemente ale educaţiei de tip tradi-
pentru comunicare rapidă, ignorând distanţa şi grani- ţional (faţă-în faţă) cu unele secvenţe educaţionale
ţele dintre state. Toate facilităţile oferite de comuni- furnizate la distanţă. Acest tip de educaţie este vehicu-
carea virtuală au fost exploatate, incluzându-se între lat şi sub forma altor construcţii lingvistice („învăţa-
avantaje şi posibilitatea educaţiei la distanţă. Însă ca re-hibrid”, ,,învăţare integratoare”, ,,multi-metodă de
orice curent nou, educaţia la distanţă a înregistrat şi învăţare”) [10], însă expresia în limba engleză a fost
limite; mai mult decât atât, unele dintre acestea au adoptată la nivel internaţional şi a fost deja introdusă
fost semnalate de inovatorii sistemului şi nu de adepţii în diverse referinţe ale furnizorilor de educaţie. Una
modelelor tradiţionale de învăţare. dintre definiţiile clarificatoare descrie acest concept

Tabelul 1. Sisteme actuale de formare continuă

Sistemul de formare Caracteristici


–– Toate activităţile se realizează în sala de curs;
–– Grupa de cursanţi este constituită în prealabil;
Clasic (formare faţă-în-fa-
–– Există un calendar al cursurilor relativ inflexibil;
ţă)
–– Comunicarea între formator şi cursanţi este directă;
–– Evaluarea finală se susţine la aceeaşi dată, cu toţi participanţii.
–– Variantă modernă a educaţiei la distanţă;
–– Toate activităţile se desfăşoară pe o platformă online;
–– Grupa de cursanţi există scriptic, la furnizor, dar participanţii şi formatorii nu interacţionează direct;
e-learning –– Programul cursului conţine termene-limită, dar cursanţii îl pot accesa la orice oră şi în orice zi
doresc (lecţii asincrone);
–– Evaluarea finală se parcurge individual, într-un moment ales de cursant, în intervalul specificat de
tutore.
–– Unele activităţi se desfăşoară în sala de curs, iar altele pe o platformă online;
–– Grupa de cursanţi este constituită în prealabil;
Blended-learning –– Calendarul cursurilor este fix doar pentru activităţile în sală;
–– Comunicarea dintre formator şi cursanţi este atât directă, cât şi virtuală (prin lecţiile asincrone);
–– Evaluarea finală se poate desfăşura în sală, online sau combinat.

100 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016


CRISTINA BUTNARU.
COORDONATE ACTUALE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
ca pe o ,,cale de a învăţa, facilitată de combinarea efici- din Republica Moldova şi din România. În intervalul
entă a diferitelor moduri de livrare a conţinuturilor, a 2007-2008, perioadă în care blended-learning şi-a
metodelor de predare şi a stilurilor de învăţare, bazată făcut apariţia în câmpul formării profesorilor, mulţi
pe o comunicare transparentă a tuturor părţilor impli- specialişti în formare – traineri, metodişti ai caselor
cate în desfăşurarea cursului” [2]. Nu se cunoaşte cu corpului didactic, cadre didactice din universităţi –
certitudine momentul genezei acestui sistem de furni- ofereau slabe şanse expansiunii programelor furnizate
zare a educaţiei, însă specialiştii în domeniu sunt de în acest mod. De altfel, blended-learning era foarte
acord că el a funcţionat iniţial pe baza unor tehnici puţin cunoscut în rândul profesorilor-cursanţi, iar
foarte simple, de tipul creion-hârtie. Odată cu apariţia metodologia de acreditare a programelor de formare
şi dezvoltarea computerelor şi a reţelelor de socializa- continuă din România nici nu includea acest proto-
re, conceptului blended-learning i-a fost imprimată o tip, ce părea al unui viitor mai mult sau mai puţin
marcă tehnologică, fiind asociat cu utilizarea platfor- îndepărtat. Aşadar, reticenţa unor cadre didactice în
melor de învăţare online. faţa acestei inovaţii, costurile ridicate ale platformelor
În esenţă, cele trei sisteme de formare se e-learning profesionale, inexistenţa unui cadru legis-
diferenţiază sub aspect structural-organizatoric, lativ de recunoaştere, păreau să ţină pe loc dezvoltarea
întrucât celelalte componente (curriculum, evaluare, blended-learning. Din fericire, posibilitatea accesării
certificare) nu pot fi îndepărtate de rigorile psihope- finanţărilor europene a schimbat, în mod evolutiv,
dagogice subsumate calităţii şi eficienţei. Totuşi, direcţiile de progres ale formării continue. Astfel,
desprinderea de sistemul clasic de formare continuă, alături de educaţia tinerilor şi de educaţia adulţilor
prin introducerea unor secvenţe de învăţare la distan- realizată în diverse alte modalităţi, formarea continuă
ţă, sau chiar prin substituirea acestuia cu e-learning, a cadrelor didactice s-a înscris în noua paradigmă
poate facilita abordarea diferenţiată a conţinuturilor a educaţiei, care se bazează pe toţi factorii de inova-
şi dezvoltarea în mod individual a competenţelor, deci ţie aflaţi în plin proces de dezvoltare: ,,1. dezvoltarea
poate accelera atingerea obiectivelor propuse. Centra- tehnologică, 2. noile teorii pedagogice şi 3. împărţi-
rea pe acela care învaţă – un imperativ intens discu- rea responsabilităţii pentru educaţie cu diverse alte
tat (şi disputat uneori) de către pedagogii contempo- instituţii, care duc la reliefarea unor caracteristici ce
rani – poate fi asigurată cel mai mult prin intermediul dau măsura acestei paradigme: fluiditatea rolurilor,
sistemului blended-learning. Acesta este orientat atât curriculum orientat spre necesităţile particulare ale
către caracteristicile de personalitate ale cursantului, studentului, resurse distribuite, facilităţi virtuale,
cât şi spre nevoile individuale de dezvoltare personală lecţii asincron.” [4, p. 7-8].
sau profesională, fără a se omite necesitatea interacţi- În concluzie, formarea continuă a cadrelor
unilor directe – componentă intrinsecă a socializării didactice nu se limitează la a fi un imperativ generat de
specific umane. Aşadar, conceperea programelor de evoluţia socială, ci trebuie supusă unui proces de actua-
formare în sisteme alternative nu presupune schim- lizare în acord cu expansiunea mijloacelor de comunica-
barea unor componente curriculare, ci abordează re modernă. Astfel, cadrele didactice vor identifica atât
modalităţi alternative de operaţionalizare a acestora. oportunităţi de dezvoltare profesională, cât şi modalităţi
Deşi nu era o noutate pe piaţa educaţională, de integrare în circuitele evolutive specifice societăţii
sistemul blended-learning a pătruns cu doar câţiva bazată pe cunoaştere.
ani în urmă în formarea continuă a cadrelor didactice

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016 101


DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Anghelache V. Managementul schimbării educaţionale. Iaşi,
Institutul European, 2012;
2. Cleveland Innes M.F., Garrison D.R. An Introduction to Distance
Education. New York, Routledge, 2010;
3. Cozma T., Diac G. (coord). Formarea continuă a cadrelor didac-
tice între tradiţional şi modern. Bucureşti, Editura Universităţii
,,Al.I. Cuza”, 2008;
4. Istrate O. Educaţia la distanţă. Proiectarea materialelor.
Bucureşti, Agata, 2000;
5. Iucu R. Patru exerciţii de politică educaţională în România.
Proiect. Tema II: Formarea cadrelor didactice. Bucureşti, Centrul
Educaţia 2000+, 2005;
6. Krishnamurti J. Despre educaţie. Arta învăţării şi valoarea vieţii.
Bucureşti, Herald, 2008;
7. Zgaga P. Formarea cadrelor didactice în Europa de Sud-Est. O
perspectivă regională. Reţeaua Sud-Est Europeană de Cooperare
în Educaţie, 2004-2006;
8. www.eric.ed.gov;
9. www.scribd.com;
10. www.texaslearn.com.

Recenzenţi: Lilia POGOLŞA,


doctor habilitat, conferenţiar universitar, IŞE.
Viorica ANDRIŢCHI,
doctor habilitat, conferenţiar universitar, IŞE.

102 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (50) 2016

S-ar putea să vă placă și