Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: Aparaschive Mariana Daniela

DATA: 11. 11. 2016


CLASA: I
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 8
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice (domeniul - pictura)
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Prietenia”
SUBIECTUL LECŢIEI: "Castelul din oglindă" - Culori calde şi culori reci
TEHNICA DE LUCRU: pensulatie
TIPUL DE LECTIE: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată: AVAP, CLR, MM

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: formarea priceperii și deprinderii de a realiza o compoziție


plastică prin utilizarea atât a culorilor calde cât și a culorilor reci și organizând armonios suprafața
desenată

COMPETENȚE GENERALE
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:

Arte vizuale și abilități practice (AVAP)


1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o formă artistice
1.2. Identificarea liniei și culorii în contexte cunoscute
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.2.Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea culorilor
2.6. Participarea la activități integrate, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală și
verbală

Muzică și mișcare (MM)


1.1. Receptarea unor sunete cu durate, intensități și viteză de succesiune contrastantă
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

Comunicare în limba română(CLR)


1.2. Identificarea unor informații variate dintrr-un mesaj rostit cu claritate
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
3.2. Identificarea mesajului unui text scurt care prezintă întâmplări familiare

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili:
cognitive:
 O1 - să identifice grupele de culori studiate ;
 O2 - să obţină culorile secundare prin amestecul celor primare;
 O3 - să realizeze o compoziţie originală utilizând culorile reci și cele calde respectând
cerințele;
psihomotorii:
O4 - să lucreze ordonat şi ingrijit;
O5 - să dovedească îndemânare în mânuirea instrumentelor plastice;
afective:
 O6 - să-și manifeste preferința pentru anumite compoziții, argumentând alegerile făcute ;
 O7 - să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă.

STRATEGII DIDACTICE: activ-participative

 Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, exerciţiul plastic, munca independentă,


explicaţia, jocul ,,Ghici, ghicitoarea mea”, ,,Turul galeriei”;
 Mijloace de învăţământ: ghicitori, videoproiector pentru material realizat în „prezi” şi
powerpoint cu "Steaua culorilor", peisaje deosebite pe tema propusa, fișe cu textul "Planeta
culorilor", bloc de desen, pahar cu apă, tempera, palete, pensoane, șervețele de hârtie
 Modalităţi de organizare a activităţii: frontal, individual, pe echipe.

RESURSE:
 temporale: 50 min.
 umane: 27 elevi
 spaţiale: sala de clasă
 bibliografice:
-- Programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru
Arte vizuale şi abilităţi practice, clasa I, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
-- Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar şi primar , Ed. Taida, Iaşi – 2008;
-- A. Augustin, A. Grigore - Caiet de lucru - Arte vizuale şi abilităţi practice, Ars Libri,
Costeşti, 2014
Strategii didactice
Momentele Ob.
Nr. op. Conţinutul instructiv-educativ Evaluare
crt. lecţiei
Metode Mijloace Moduri
şi de de
(ETAPELE)
procedee învăţământ organizar
e

1. 1. ETAPA - resursele - capacitatea de


PREGĂTITOAR - Voi crea condiţii optime pentru materiale concentrare a atenţiei
E
desfăşurarea lecţiei de arte vizuale, - conversația personale - frontal
O7 pregătind ceea ce voi folosi în timpul - capacitatea de a-și
a) Moment activităţii. - materialele si organiza spațiul de
organizatoric - Elevii îşi vor pregăti materialele și instrumentele lucru
(poate începe instrumentele de lucru necesare. Se va necesare
chiar din stabili liniştea în sala de clasă pentru a activitatii
pauză) putea începe activitatea.

- Conversaţie introductivă: -stimularea interesului


şi a curiozităţii pentru
„Pentru ce oră ne-am pregătit?” lecţie

„Ce facem la ora de arte vizuale?” - conversaţia


-frontal - capacitatea de a
concentrare a atenţiei
- Este propus elevilor un joc: „Cald-rece”,
b) Captarea in cadrul caruia elevii vor raspunde la
atenţiei ghicitori folosind creioanele colorate: vor - creioane
ridica mana dreapta pentru culorile calde, colorate
si mana stanga pentru culorile reci (ex., (rosu,portocali
portocala-cald -in mana dreapta elevul va u galben si
tine culoarea portocalie; vanata-rece - in albastru, verde,
mana stanga va tine creionul violet). violet)
Creioanele colorate vor indica culoarea
obiectelor numite.
c) Verificarea -frontal - capacitatea de a
noțiunilor - Elevii vor primi o fisa de lucru simpla observa culorile, de a
teoretice referitoare la combinarea culorilor le numi după cerințe
O1 primare si vor raspunde oral la cateva date
ghicitori referitoare la culori.
- observaţia ANEXA 1 - frontal
O2 - fișă de lucru
- Voi citi elevilor povestea - capacitatea de a
"Planeta culorilor" si ii voi anunța că la - povestirea ANEXA 2 sesiza semnificaţia
ora de educaţie plastică vor realiza o - conversația unui mesaj scurt
d) Anunțarea lucrare cu tema „ Castelul din oglinda” .
temei
-textul
propriu-zis - capacitatea de a
"Planeta recepta tema și
culorilor" - frontal subiectul orei de
- Voi informa elevii care sunt obiectivele - expunere educație plastică
urmărite. Obiectivele lecţiei vor fi (comunicare)
prezentate elevilor într-o manieră în formă cât
accesibilă printr-o trecere în revistă a mai
mijloacelor de realizare selectate pentru accesibilă - capacitatea de a
tema lecţiei. concentrare a atenţiei
e) Enunţarea
obiectivelor

- Elevii vor viziona un material


Etapa de O6 (prezentare powerpoint) și vor analiza -demonstraţia - laptop - capacitatea de a
2. comunicare şi fotografiile prezentate. - frontal urmări explicațiile
înţelegere a - material
noţiunilor - Voi explica modul în care trebuie - explicaţia Power Point
realizază lucrarea. Foaia de lucru va fi
împărțită în două şi va picta pe fiecare - materialele şi
jumătate câte un castel . În lucrarea - exerciţiu instrumentele
propusă se vor folosi culorile primare şi de lucru
binare, atât cele calde cât și cele reci.

3. Etapa de - laptop, - capacitatea de a


creaţie şi de O2 Elevii vor lucra pe fond muzical. audia un fragment
formare a - Se vor audia două fragmente din videoproiector muzical
priceperilor şi „Vara” și "Iarna" - Antonio Vivaldi. - frontal
deprinderilor Copiii vor sta cu ochii închişi pentru a -explicaţia -observarea
simți mai profund diferențele dintre cele sistematică a
două fragmente muzicale, (respectiv dintre comportamentului
cele două anotimpuri), apoi îşi vor elevilor, urmărind
exprima sentimentele trăite. progresul personal
- materialele şi
instrumentele
de lucru - capacitatea de a
O3 - Voi invita elevii să-și înceapă lucrările realiza forme
cerându-le să respecte cerințele și să - capacitatea de a
realizeze compoziții căt mai originale . individual acoperi suprafaţa de
- lucrările lucru cu culori
O5 - Voi urmări modul de realizare a realizate de potrivite
lucrărilor de către elevi, îndrumând şi elevi
O4 ajutând acolo unde este cazul. -frontal
-capacitatea de folosire
corectă a
instrumentelor plastice

Etapa finală de Voi expune lucrările.Voi solicita câțiva - lucrările - aprecieri verbale
4. analiză și elevi să analizeze lucrările (criterii - realizate de -frontal - corectarea şi
evaluare O6 utilizarea corectă a culorilor calde şi - conversaţia elevi completarea

reci , acoperirea cu culoare a întregii individual răspunsurilor elevilor


O7 - munca -capacitatea de a se
suprafeţe plastice,respectarea subiectului independentă autoevalua şi de a
în realizarea compozițiilor) evalua după criterii
- turul date.
galeriei -capacitatea de
analiză şi apreciere a
lucrărilor.
- capacitatea de a
strânge ordonat
materialele de lucru.

5. Încheierea - elevilor care nu au reușit să finalizeze "Coroana


activităţii compozițiile li se va cere să continue împărăteasca" frontal -aprecieri verbale
acasă - conversaţia
(desene ce
- încurajarea progresului fiecarui elev reprezintă
coroane
- acordarea de recompens, "coroane împărătești, pe
imparatesti" după aprecierea modului de care elevii le
participare a elevilor la lecţie vor colora cu
culori calde sau
reci, la alegere)

PLANETA CULORILOR
Demult, tare demult exista o planeta frumos colorată, guvernată de un mare și înțelept împărat care
avea două fiice gemene. Împăratul acesta îndrăgea foarte tare planeta pe care locuia de mulți ani de zile și
de aceea înainte de a muri de bătrânețe le-a cerut cu limbă de moarte fetelor sale să nu cumva să se certe
vreodată; acest lucru ar fi dus la distrugerea treptată a întregii planete și atunci nu s-ar mai fi putut găsi
cale de întoarcere cu nici un chip. Aceste două fete de împărat semănau foarte bine între ele ca două
picături de apă, erau frumoase, cuminți și se înțelegeau de minune. Singura diferență dintre ele era că
uneia îi plăcea foarte mult căldura, iar celeilalte răcoarea.
Atunci au decis de comun acord să-și împartă lumea, precum și anotimpurile. Și cum pe vremea
aceea existau doar două, împărăteasa de la miazăzi și-a ales pentru locuitorii țării ei vara, iar cealaltă
împărăteasă și-a ales anotimpul iarna. Prima împărăteasă și-a ales două culori pentru locuitorii din
împărăția sa și anume roșu și galben. Sora sa și-a ales atunci albastru și verde. Tot ce se afla în această
împărăție de la miazanoapte era verde sau albastru, iar în cealaltă era roșu sau galben.
Pentru ceva timp a mers totul bine, dar mai apoi locuitorii celor două împărății au început să se
plângă, când de prea mult cald, când de prea mult frig. Și în afară de acest lucru ei cam începuseră să se și
plictisească căci tot ce îi înconjura era colorat doar cu două culori. Atunci cele două fete s-au pus din nou
de acord și au mai ales căte o culoare și câte un anotimp. Portocaliul a fost ales pentru locuitorii de la
miazăzi, iar violetul pentru cei de la miazănoapte.
De-a lungul timpului cei ce locuiau pe Planeta Culorilor au mai inventat multe alte nuanțe deosebit
de frumoase și atrăgătoare. Din acest motiv ei sunt mereu vizitați de artiști, mai ales de pictori, care , chiar
și în zilele noastre, nu se reîntorc cu picioarele pe planeta Pământ până ce nu vizitează palatele frumos
colorate ale celor două prințese gemene.
COROANĂ PRINȚESĂ
COROANĂ PRINȚ
FIȘĂ DE LUCRU

Amestecă cele trei culori primare pentru a obține portocaliu, verde și violet.
Colorează hainele împăratului cu aceste culori.
GHICI, GHICITOAREA MEA!

Şapte culori alăturate


Minunate sunt toate.
Ca un brâu vrăjit
Peste cer el s-a ivit. CURCUBEUL

Sunt culoarea violetei,


Rece sunt, da-n primăvară,
Vă aduc în dar iubirea
Cu parfum de tămâioară. VIOLET

Sunt o gutuie sau o pară,


Sau sunt o fată bălăioară,
Ca soarele pe cer senin
Căldură eu vă dau din plin. GALBEN

Roșu-galben la un loc
Portocalele le coc.
Caisa coaptă -s în livadă
Și sunt o culoare caldă. PORTOCALIU

Sunt macul dintr-un lan de grâu,


De lângă spicul auriu,
Eu sunt culoare ca de foc
Cireșele din ram le coc. ROSU

Sunt rece ca apa unui râu


Pe hartă cu toții mă știu.
Sunt și cer , și sunt și mare
Mă văd de la depărtare. ALBASTRU

Iarba de acasă
Face viața mai frumoasă.
Pe hartă câmpia roditoare
E... albastru c-un strop de soare. VERDE