Sunteți pe pagina 1din 2

Examen - Test grilă

Drept civil. Drepturile reale principale.

1. Dreptul de proprietate privata:


a. este un drept real accesoriu;
b. poate avea ca titulari persoanele fizice, persoanele juridice, inclusiv statul si UAT;
c. este un drept de creanta.

2. Jus abutendi (abusus) este atributul dreptului de proprietate ce confera titularului:


a. prerogativa de a culege fructele lucrului;
b. prerogativa de a înstraina;
c. prerogativa de a utiliza lucrul.

3. Titularii dreptului de proprietate publica pot exercita urmatoarele atribute:


a. numai posesia si dispozitia;
b. posesia, folosinta si dispozitia;
c. numai posesia si folosinta.

4. Dreptul de a cere încetarea coproprietatii obisnuite si temporare:


a. se prescrie printr-un termen general de 3 ani;
b. se prescrie printr-un termen special de 5 ani;
c. este imprescriptibil.

5. Apartin domeniului public:


a. bunurile imobile aflate în circuitul civil general;
b. bunurile afectate uzului sau interesului public;
c. toate bunurile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ- teritoriale.

6. Uzufructuarul:
a. Spre deosebire de titularul dreptului de uz, poate culege și fructele civile;
b. Asupra unei păduri poate lua din aceasta araci pentru vie, numai dacă via se află în proprietatea
uzufructuarului și este situată la cel mult un kilometru de marginea pădurii;
c. La alegerea sa, are obligația de a restitui bunuri de aceeași cantitate, calitate și valoare sau contravaloarea
lor, la data stingerii uzufructului care are ca obiect numai bunuri consumptibile.

7. Dreptul de a cere încetarea coproprietăţii obişnuite şi temporare:


a. se prescrie printr-un termen general de 3 ani;
b. se prescrie printr-un termen special de 10 ani;
c. este imprescriptibil.

8. Dacă proprietarul a formulat o acţiune posesorie, iar aceasta a fost respinsă:


a. nu poate promova o acţiune petitorie deoarece există autoritate de lucru judecat;
b. poate promova o acţiune petitorie, fără ca prin aceasta să se încalce autoritatea de lucru judecat a primei
hotărâri, deoarece între cele două acţiuni nu există identitate de cauză juridică;
c. poate promova o acţiune petitorie dar nu mai devreme de un an de la data rămânerii definitive şi irevocabile a
hotărârii judecătoreşti.

9. Caracterele juridice ale proprietății private sunt:


a. caracterul absolut, caracterul exclusiv și caracterul perpetuu;
b. caracterul absolut, caracterul perpetuu, caracterul exclusiv și abusus;
c. caracterul absolut, caracterul perpetuu, caracterul exclusiv, usus, fructus și abusus;

10. A este proprietarul unui apartament. Timp de doi ani, A nu locuiește în apartament. Într-o asemenea ipoteză:
a. a pune în valoare aspectul negativ al usus;
b. a exercită dispoziția juridică;
c. a pierde dreptul de proprietate, deoarece nu a utilizat bunul;
11. Imprescriptibilitatea din punct de vedere extinctiv a dreptului de proprietate publică înseamnă că:
a. dreptul de proprietate publică nu se stinge prin neuz;
b. bunul ce formează obiectul dreptului de proprietate publică nu poate fi dobândit prin uzucapiune;
c. bunul nu poate fi supus executării silite.

12. Atunci când un teren face parte din domeniului privat al statului:
a. semnifică faptul că terenul nu poate fi vândut, dar poate fi concesionat sau închiriat;
b. semnifică faptul că terenul poate fi vândut, concesionat sau închiriat;
c. semnifică faptul că terenul este inalienabil, imprescriptibil și insesizabil.

13. Dreptul de proprietate privată:


a. nu se stinge prin înstrăinarea bunului;
b. este inalienabil, dacă titularul lui este statul;
c. nu poate avea ca titular statul, dacă asupra lucrului s-a constituit un drept de uzufruct în favoarea unei persoane
fizice.

14. Atributele dreptului de proprietate sunt:


a. posesia, detentia si dispozitia;
b. posesia, perpetuitatea si dispozitia;
c. posesia, folosinta si dispozitia;

15. Apartin domeniului public:


a. bunurile imobile aflate în circuitul civil general;
b. bunurile afectate uzului sau interesului public;
c. toate bunurile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ- teritoriale.

16. Nudul proprietar are dreptul:


a. sa cedeze beneficiul (emolumentul) dreptului sau de uzufruct;
b. de a se folosi de lucru si de a-i culege fructele, fara a se atinge de substanta
lucrului;
c. de a dispune de lucru, respectând atributele ce apartin uzufructuarului.

17. Proprietatea comună pe cote-părţi presupune că:


a. fiecare coproprietar are un drept exclusiv asupra unei părţi materiale determinate din bunul
dobândit în coproprietate;
b. fiecare coproprietar are un drept exclusiv doar asupra unei cote părţi ideale şi abstracte din dreptul de
proprietate asupra acelui bun;
c. actele de folosinţă materiale a bunului pot fi exercitate de fiecare coproprietar şi dacă schimbă destinaţia
şi modul de utilizare a bunului.

18. Dreptul de administrare:


a. are în vedere bunuri care, prin natura lor sau potrivit legii, sunt de uz sau interes public;
b. reprezintă dreptul de folosinţă pe care statul îl poate constitui asupra bunurilor din domeniul public;
c. încetează prin reziliere în cazul în care titularul dreptului de administrare nu îşi execută obligaţiile.