Sunteți pe pagina 1din 2

Negreț Antonio Valentin Seria III Grupa 8

DREPT CIVIL. PERSOANELE


Temă seminar nr. 2 – Capacitatea de exercițiu a PF

1. Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei de judecată, reclamanta AB a solicitat, în


contradictoriu cu pârâtul CD, anularea contractului de închiriere încheiat la data de 01.05.2013. În
motivare, AB a arătat că, la data încheierii contractului în cauză, avea vârsta de 15 ani şi, ca atare,
se afla în imposibilitate de a încheia, în mod valabil, singur, un act de administrare. Pârâtul a
solicitat respingerea acţiunii, arătând că închirierea este în continuare în vigoare şi, ca atare, nu se
poate dispune anularea unui contract care nu a fost executat în totalitate. Soluţia instanţei de
judecată va fi de:
a) admitere a acţiunii şi anulare a contractului de locaţiune pentru lipsa capacităţii depline de
exerciţiu a reclamantului;
b) respingere a acţiunii ca neîntemeiată;
c) respingere a acţiunii ca prescrisă.
Răspuns: A
2. Prin acţiunea înregistrată la data de 13 ianuarie 2017, reclamanta AA, asistată de părinţii săi, a
formulat cerere prin care a solicitat instanţei de judecată recunoaşterea capacităţii de exerciţiu
anticipată, arătând că existenţa unui copil minor în întreţinerea sa reprezintă un motiv întemeiat
pentru recunoaşterea capacităţii de exerciţiu anticipată. În motivarea cererii, a arătat că la data de
30.07.2016 s-a născut minorul AB şi din cauza faptului că nu are capacitate de exerciţiu deplină,
dată fiind starea ei de minoritate, nu-l poate reprezenta pe fiul său şi nu poate să întocmească
dosarul pentru alocaţie şi indemnizaţie de creştere a copilului. A menţionat că părinţii săi sunt de
acord să-i fie recunoscută capacitatea de exerciţiu anticipată. Reclamanta şi-a întemeiat cererea pe
dispoziţiile art. 40 C. civ. şi art. 527-537 C. pr. civ. În dovedirea acţiunii, s-a depus certificatul de
naştere al minorului AB şi copiile cărţilor de identitate ale părinţilor acestuia. Instanţa a procedat
la ascultarea părinţilor reclamantei, care au arătat că sunt de acord cu acţiunea formulată de
reclamantă, având în vedere că aceasta are un copil în vârstă de 7 luni. Soluţia instanţei de judecată
va fi de:
a) admitere a acţiunii, reclamanta justificând un motiv întemeiat pentru a obţine capacitate de
exerciţiu anticipată;
b) respingere a acţiunii, având în vedere că reclamanta nu justifică un motiv întemeiat pentru a
obţine capacitate de exerciţiu anticipată;
c) respingere a acţiunii, având în vedere că reprezentarea minorului AB se poate realiza de către
bunicii săi.
Răspuns: A
3. Încheierea de către un minor cu vârsta de 14 ani a unui contract de locaţiune a unui apartament
pentru o chirie lunară de 50 de euro, fără încuviinţarea ocrotitorului legal, în condiţiile în care,
pentru un apartament cu aceeaşi suprafaţă şi aflat într-o zonă apropiată, chiria medie lunară este
de 150 de euro:
Negreț Antonio Valentin Seria III Grupa 8

a) se sancţionează cu nulitatea relativă în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile legale ale leziunii,
ca viciu de consimţământ;
b) este valabilă;
c) se sancţionează cu nulitatea relativă, fără a fi necesară invocarea leziunii, ca viciu de
consimţământ.

Răspuns: C
4. Prin acţiunea formulată la data de 17.10.2017 în contradictoriu cu Secundus, Primus a solicitat
instanţei de judecată anularea contractului de închiriere intervenit între cele două părţi la data de
26.05.2013. În motivare, Secundus a arătat că, la data încheierii contractului a cărui anulare se
solicită, avea vârsta de 15 ani şi ca atare se afla în imposibilitate de a încheia singur, în mod valabil,
un contract de administrare. În apărare, Primus a solicitat respingerea acţiunii, arătând că în cauză
nu s-a făcut dovada prezenţei leziunii, ca viciu de consimţământ. Prin „Notele scrise” formulate la
primul termen de judecată, Primus a arătat şi dovedit că valoarea medie a chiriei lunare în cazul
unui bun cu caracteristici asemănătoare celui care a făcut obiectul contractului intervenit între părţi
este dublă faţă de chiria convenită de părţi. Secundus, a invocat, de asemenea la primul termen,
excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, arătând că de la data încheierii contractului de
închiriere până la data formulării cererii de chemare în judecată a trecut un interval mai mare de 3
ani, drept pentru care a intervenit prescripţia dreptului material la acţiune.
▪ Analizaţi apărarea lui Secundus.
▪ Care va fi soluţia instanţei de judecată?

Răspuns: Contractul de locațiune a fost valabil încheiat deoarece nu este lovit de leziune, întrucât
prețul altor apartamente era dublu. Prescripția este nefondată deoarece dreptul material la acțiune a
lui Primus nu este prescris conform reglementărilor de la Art. 2529 Al. 1 ”Prescripţia dreptului la
acţiunea în anularea unui act juridic începe să curgă: c) în caz de eroare ori în celelalte cazuri de
anulare, din ziua când cel îndreptăţit, reprezentantul său legal ori cel chemat de lege să îi încuviinţeze
sau să îi autorizeze actele a cunoscut cauza anulării, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din
ziua încheierii actului juridic.”

S-ar putea să vă placă și