Sunteți pe pagina 1din 5

Spete procedura civila - SEM II

Speta 1. Prin cererea introdusa la Tribunalul Maramures, reclamantele A si B


au solicitat obligarea paratei X sa predea in deplina proprietate si posesie imobilul situat
in Comuna Stramtura. Tribunalul Maramures s-a declarat necompetent si a trimis caua
!udecatoriei Sig"etu Marmaiei cu motivarea ca este o actiune civila in revendicare ce se
solutioneaa potrivit art.##$.
!udecatoria Sig"etu Marmatiei si-a declinat competenta in %avoarea !udecatoriei
&ragomiresti cumotivarea ca Comuna Stramtura este situata in circumscriptia
!udecatoriei &ragomiresti. !udecatoria &ragomiresti a trimis dosarul la CA Clu' pentru
reolvarea con%lictului de competenta.
Ce a decis CA Clu'(
-nu este con%lict deoarece deoarece nu este declinare reciproca, va respinge
sesiarea de pronuntare a unui regulator de competenta intrucat in caua nu e)ista un
con%lict negativ de competenta.
Speta 2. *a data de #+.#,.-,#., /M a %ormulat apel impotriva sentintei
pronuntate de !udecatoria sectorului 0. *a primul termen la care partile erau legal citate
in apel intimatul 1P a invocat e)ceptia tardivitatii declararii apelului.
In motivarea e)ceptiei, intimatul a aratat ca la data de #,.,2.-,#., /M a
inregistrat la registratura !S0 o cerere prin care a solicitat sa i se comunice "otararea
'udecatoreasca pronuntata in caua. 1P a mai aratat ca potrivit dispoitiilor art.#34 5-6
CPC, termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea de la data
cand a cerut-o. /M a solicitat respingerea e)ceptiei aratand ca "otararea pronuntata de
prima instanta i-a %ost comunicata abia la #.#,.-,#. asa cum reulta din procesul-verbal
de inmanare e)istent la dosar.
Instanta a respins e)ceptia invocata de intimat.
Analiati legalitatea solutiei adoptate de instanta de apel asupra e)ceptiei.
-principiul ec"ipolentei este de stricta aplicare si interpretare, nu opereaa
principiul ec"ipolentei, data este #...-,#., %ata de aceasta cale este in termen calea de
atac. Instanta a respins corect e)ceptia.
Solutia adoptata de prima instanta este egala, in caua nu opereaa p ec"ip
intrucat partea a cerut comunicarea "otararii catre sine iar nu catre partea adversa asa
cum reglementeaa CPC. Caurile de ec"ipolenta sunt de stricta aplicare si interpretare
neputand %i e)tinse prin analogie.
Speta.3. *a data de +.#,.-,#. A* a %ormulat apel impotriva sentintei
pronuntate de !S4. *a primul termen de 'udecata in apel, cu procedura de citare
indepplinita, intimatul a invocat e)ceptia tardivitatii declararii apelului. In motivarea
e)ceptiei, intimatul a aratat ca la -,.,3.-,#., A* a luat cunostinta de continutul sentintei
pronuntate de prima instanta, aspect ce reulta din eliberarea acestuia a unei copii
legaliate de pe sentinta de gre%a a instantei.
Intimatul a mai aratat ca de la data la care cu certitudine A* a luat cunostinta de
continutul sentintei s-au scurs mai mult de ., de ile, apelul %iind tardiv.
In repplica, A* a aratat ca recunoaste %aptul ca la -,.,3.-,#. a luat cunostinta
de coontinutul "otararii prin eliberarea unei copii legaliate de pe aceasta, dar
comunicarea "otararii s-a realiat abia la 3.2.-,#..
Ce va decide instanta de apel(
-opereaa ec"ipolenta. Admitem e)ceptia tardivitatii si respingem apleul ca
tardiv %ormulat.
Speta 4. Prin apelul %ormulat impotriva sentinetie ppronuntate de !S-, AS a
invocat %aptul ca raportul de e)ppertia pe care s-a intemeiat "otararea primei instante a
%ost e%ectuat cu incalcarea dispoitiilor art...+ CPC, %ara citarea partilor prin scrisoare
recomandata cu continut declarat si con%irmare de primire.
Intimatul 7T a aratat ca AS avea posibilitatea sa invoce necitarea partilor la
e%ectuarea raportului de e)pertia in %ata primei instante la termenul ce a urmat
depunerii raportului de e)pertia in %ata primei instante la termenul ce a urmat depunerii
raportului de e)pertia, %iind tardiva invocarea acestui aspect direct in apel.
Analiand actele dosarului, instanta de apel a constatat ca sustinerile apelantului
relative la necitarea partilor de catre e)pertul desemnat sa e%ectuee raportul de
e)pertia la prima instanta sunt reale.
Ce va decide instanta asupra apelului(
-/elegalitatea citarii partilor de catre e)pert trebuie invocata in %ata primei
instante la primul termen de 'udecata imediat urmator celui la care s-a savarsit
neregularitatea si inainte de a pune cooncluii pe %ond. Apelul se va respinge ca
ne%ondat.
Speta 5. Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bucuresti la -,.,+.-,#., 8* a
solicitat obligarea paratei Primaria Sectorului - sa eliberee autoriatia de construire
necesara edi%icarii unei cladiri pe terenul proprietatea sa.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a depus intreaga documentatie
necesara eliberarii autoriatiei de construire inca din $.,3.-,#- si ca nu a primit pana in
preent niciun raspuns din partea autoritatii publice.
*a primul termen de 'udecata, parata a invocat e)ceptia inadmisibilitatii cererii.
In motivarea e)ceptiei parata a aratat ca inainte de a se adresa instantei de contencios
administrativ, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau trebuie sa
introduca o plangere prealabila la autoritatea publica.
Parata apreciaa ca in lipsa indeplinirii acestei proceduri prealabile, actiunea
este inadmisibila.
In replica, reclamantul a invocat decaderea paratei din dreptul de a mai invoca
e)ceptia inadmisibilitatii deoarece nu a %ormulat intampinare. Totodata, reclamantul a
aratat ca e)ceptia invocata de parata conduce la incalcarea dreptului de acces liber la
'ustitie consacrat in art.-# din Constitutie.
Ce va decide instanta( Motivati.
-paratul este obligat sa depuna intampinare. &aca depunea intampinare era
obligat sa invoce e)ceptia prin intampinare. 9om respinge e)ceptia de inadmisibilitate
invocata ca tardiv %ormulata potrivit art.#2.5-6, e)ceptia trebuia invocata de catre parat,
prin intampinare, sub sanctiunea decaderii. Este acoperita aceasta neregularitate
procedurala pentru ca instanta nu o poate invoca.
Speta 6. AA a introdus o cerere de c"emare in 'udecata in contradictoriu cu
paratul BB prin care a solicitat instantei sa lase in deplina proprietate si pasnica
%olosinta imobilul de la adresa X. In sustinerea cererii, reclamantul a solicitat
incuviintarea probelor cu inscrisuri, e)pertia si - martori, neindicand numele,
prenumele acestora si adresa de domiciliu.
In cadrul procedurii de veri%icare si regulariare a cererii, instanta i-a pus in
vedere reclamantului prin adresa ca in termen de #, ile de la primirea acesteia sa indice
numele si adresa celor - martori sub sanctiunea anularii cererii con%orm art.-,,.
7eclamantul nu s-a con%ormat acestei obligatii in termenul de #, ile, situatie in
care instanta in temeiul art.-,, 5.6 a anulat cererea de c"emare in 'udecata prin
inc"eiere.
7eclamantul in termen legal a %ormulat cerere de ree)aminare, iar pana la
termenul %i)at pentru 'udecarea acesteia a indicat si numele celor - martori si adresa
acestora.
Ce va decide instanta competenta sa 'udece cererea(
-resppingem cererea de ree)aminare ca neintemiata cu motivarea ca daca
obligatia de completare a cererii este realiata dupa implinirea termenului de #, ile,
masura anularii se va mentine.
Speta 7. PP a %ormulat apel impotriva "otararii prin care prima instanta a anulat
cererea de c"emare in 'udecata ca %iind introdusa de o persoana %ara calitate de
repreentant.
Apelantul a aratat ca cererea de c"emare in 'udecata a %ost %ormulata in numele
sau de :* care avea un mandat general de administrare a bunurilor sale.
In cursul procesului in %ata primei instante s-a invocat e)ceptia lipsei doveii
calitatii de repreentant a lui :*. Cu toate ca la termenul urmator :* a depus o procura
sub semnatura legaliata din care reulta ca reclamantul PP con%irma promovarea si
sustinerea de catre mandatar a actiunii in 'ustitie, instanta a anulat cererea de c"emare in
'udecata deoarece procura %usese data dupa data inregistrarii cererii.
Ce va decide instanta de apel(
-mandantul poate sa rati%ice mandatul pe parcrusrsul procesului. Art.3+. Procura
nu idneplinea conditiile de %orma. Prima instanta a procedat corect insa trebuia sa dea
alta motivare solutiei, trbuia sa respinga pe motiv ca nu s-a depus in conditile de %orma
cerute de art.3+ - inscris autentic. Instanta de apel va respinge apelul si va da aceasta
motivare.
Speta 8. Prin cererea introdusa in numele si pentru minora A*, mama acesteia
A! a solicitat obligarea lui T: la plata pensiei de intretinere %ata de minora. In
motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca paratul este tatal minorei, calitate in care este
obligat sa suporte c"eltuielile pentru intretinerea acesteia.
Paratul a %ormulat in termen cerere reconventionala prin care a solicitat
instantei sa decida stabilirea domiciliului minorei la el.
Instanta a respins prin inc"eiere C7 ca inadmisibila si a dispus continuarea
'udecatii in cererea principala.
Analiati legalitatea solutiei adoptate de instanta.
-solutia nu este lagala, instanta nu trebuia sa analiee admisibilitatea C7 in
principiu, C7 in speta deriva dintr-un r' strans legat de cererea principala si prin urmare
cele doua cereri trebuiau 'udecat impreuna, neputand opera o eventuala dis'ungere.
Speta 9. AE a c"emat in 'udecata pe AT pt a se des%ace casatoria dintre pparti.
*a primul termen de 'udecata s-a constatat ca agentul procedural insarcinat cu citarea
paratului a %acut mentiune ca acesta nu locuieste la adresa indicata de reclamanta.
Instanta a dispus amanarea 'udecatii si a pus in vedere reclamantei sa indice
domiciliul paratului. *a termenul urmator, reclamanta a aratatca a luat legatura cu mama
paratului, si ca aceasta a con%irmat ca paratul nu mai locuieste impreuna cu ea, ca
paratul ar %i plecat in strainatate pentru a lucra, dar nu stie in ce tara anume, si nici nu
cunoaste o adresa unde sa poata %i citat.
7eclamanta a solicitat citarea paratului prin publicitate.
Ce va dispune instanta(
-respinge solicitarea reclamantei intrucat citarea prin publicitate nu poate %i
incuvintata numai prin vorbire cu mama paratului, reclamanta trebuind sa %aca dovada
tuturo diligentelor necesare pentru a%larea domiciliului paratului, in speta, prin
adresdarea catre serviciul public de evidenta a persoanei cererea de citare prin
publicitate, suspenda -4-
Speta 10. :* a c"emat in 'udecata pe T1 solciitand olbigarea paratului sa-i
permita trecerea pe drumul de servitute care %ace legatura intre proprietatea sa si drumul
public.
*a primul termen de 'udecata s-a preentat reclamantul. 1re%iereul a adus la
cunostinta instantei ca procedura de citare a paratului a %ost restituita in intregime de
catre agentul procedural cu mentiunea re%ua primirea.
7eclamantul a solicitat sa se procedee la 'udecata cauei deoarece nu este
ingaduit ca paratul prin atitudinea sa sa determine amanarea 'udecatii.
Instanta a dispus amanarea 'udecatii si citarea din nou a paratului.
Analiati legalitatea masurii dispuse de instanta.
-solutia este corecta, agentul procedural avea obligatia de a depune procedura in
cutia postala a destinatarului in ca de re%u de primire, sau in lipsa cuutiei postale, sa-i
a%isee paratului pe usa locuintei o instiintare, potrivit art.#0.5.6. 7eturndand la dosar
intreaga procedura de citare, agentul a procedat gresit si citarea paratului este nelegal
realiata.
Speta 11. A.B. a c"emat in 'udecata pe B. C. solicitand anularea contractului de
vanare-cumparare inc"eiat intre el si parat avand ca obiect un imobil.
*a primul termen de 'udecata nici una dintre parti nu s-a preentat,
instanta dispunand, potrivit art 4## alin. # pct. - CPC.
*a repunerea pe rol al cauei, paractul BC a invocat ........ urmatoarele;
#. intre aceleasi parti se des%asoara un proces avand acelasi obiect si
caua<
-. intre aceleasi parti s-a mai promuntat o "otarare 'udecatoreasca
de%initiva cu privire la cererea de anulare a aceluiasi contract de
vanare-cumparare<
.. de la data suspendarii cauei a curs o perioada mai lunga, de un an
ceea ce presupune ca a intervenit perimarea cererii de c"emare in
'udecata
Care va %i ordinea in care instanta va solutina e)ceptiile invocate(
.. perimarea<
-. litispedenta<
#. autoritatea.
7eunim pricinile pt ca se administreaa mai bine procesul.
*e putem solutiona in orice ordine.
- ramane la latitudinea 'udecatorului sa opreasca solutia.