Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA FINANŢE
DEPARTAMENTUL BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ

Radiola DANIIL

ANALIZA PORTOFOLIULUI DE DEPOZITE AL


PROCREDIT BANK LA 31.12.2020
STUDIU DIAGNOSTIC
la unitatea de curs
„Activitate Bancară”

Autor:
studentă gr. FB192,
învăţământ cu frecvenţă
RADIOLA Daniil
____________________
Conducător ştiinţific:
prof. univ., dr. STRATULAT Oleg
____________________

Chişinău – 2021
1
Cuprins
INTRODUCEREA..............................................Ошибка! Закладка не определена.
1.METODOLOGIA ANALIZEI PORTOFOLIULUI DE DEPOZITE
...............................................................................Ошибка! Закладка не определена.
1.1. Caracteristica generală a portofoliului de depozit......Ошибка! Закладка не
определена.
1.2. Indicatorii de analiză a portofoliului de depozit.........Ошибка! Закладка не
определена.
1.3. Criterii de bonitate a portofoliului de depozit
2.ANALIZA PORTOFOLIULUI DE DEPOZIT A SITUAȚIA 31.12.2020
...............................................................................Ошибка! Закладка не определена.
2.1 Calcularea indicatorilor cantitativi(dinamica absolută și relativă)
Ошибка! Закладка не определена.
2.2 Calcularea indicatorilor calitativi(structura)...........Ошибка! Закладка не
определена.
2.3 Aprecierea privind portofoliul de depozit.................Ошибка! Закладка не
определена.
ÎNCHEIERE........................................................Ошибка! Закладка не определена.
BIBLIOGRAFIE.................................................Ошибка! Закладка не определена.
ANEXE.................................................................Ошибка! Закладка не определена.

2
INTRODUCERE
Actualitatea temei, exprimă contemporaneitatea și importanța băncilor în Republica
Moldova,în special a portofoliului de depozite al ProCredit Bank.
Scopul cercetării, este analiza aprofundată a evoluției portofoliului de depozite al
ProCredit Bank.
Sarcinile studiului diagnostic cuprind redarea semnificației portofoliului de depozit al
ProCredit Bank prin analize,calcule,realizarea de tabele și grafice,formularea concluziilor.
Obiectul investigat, portofoliul de depozite al ProCredit Bank.
Subiectul cercetării, investigația portofoliului de depozite al ProCredit Bank la
31.12.2020.
Metodologia cercetării, cuprinde metodele care au permis cercetarea temei si formularea
concluziilor.
Suportul metodologic, sunt un șir de reguli pe care se bazează realizarea lucrării,și
anume:date actuale și veridice,formule și calcule corecte etc.
Baza informațională, sunt sursele științifice și rapoartele ProCredit Bank.
Structura studiului diagnostic, conține: introducere, conținutul de bază pe capitole,
încheiere, bibliografie și anexa.
Conținutul de bază al studiului diagnostic se constituie din două capitole - primul
teoretic și al doilea practic.
Primul capitol, înglobează trei subcapitole. În primul subcapitol, se definește clar
metodologia analizei portofoliului de depozit,esența și componentele lui. De asemenea sunt
prezentate clasificări, caracteristici și alte aspecte în contextul subiectului și obiectului cercetat.
În al doilea subcapitol, sunt expuși indicatorii de calcul a portofoliului de depozite al ProCredit
Bank precum:indicatori calitativi și cantitativi.În al treilea subcapitol sunt reprezentate criteriile
de bonitate ale portofoliului de depozite al ProCredit Bank.
Capitolul doi înglobează trei subcapitole. În primul și al doilea subcapitol, în baza datelor
reale, culese din rapoartele și informațiilefinanciare de pe https://www.procreditbank.md/, se
calculează, potrivit metodelor expuse în primul capitol, indicatorii ce caracterizează portofoliul
de depozite al ProCredit Bank. În subcapitolul trei, în baza datelor din subcapitolul 1 și 2,se
apreciază portofoliul de depozite al ProCredit Bank la data de 31.12.2020.
Încheierea redă succint concluziile pe baza întregii lucrări.
Bibliografia este formată din 2 componente:Acte normative,Publicații didactice și
științifice și surse statistice.
Pe ultima pagină am încadrat anexa 1 pe baza căreia se bazează întregul studiu diagnostic.

3
1.METODOLOGIA ANALIZEI PORTOFOLIULUI DE DEPOZIT
1.1 Caracteristica generală a portofoliului de depozit
ProCredit Bank este o bancă comercială orientată spre dezvoltare. Aceasta ofera
deservire la cel mai înalt nivel întreprinderilor mici și mijlocii, precum și persoanelor fizice,
care doresc să economisească și preferă să își desfășoare activitățile bancare prin intermediul
canalelor electronice.
ProCredit Bank este o bancă orientă spre dezvolatarea afacerilor mici și mijlocii,
creditând proiecte de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, agricultorilor, producătorilor
etc. Economiile populației reprezintă o sursă directă de finanțare și dezvoltare a economiei țării.
Aproape 30 000 de clienți din țara noastră au ales să-și păstreze economiile la ProCredit Bank și
să contribuie la dezvoltarea a mii de afaceri mici și mijlocii, care pe lângă faptul că valorifică
economia națională, creează noi locuri de muncă și produc servicii și produse „fabricat în
Moldova”, fiind ulterior exportate în alte țări.
Una din acțiunile importante pe care banca o realizează este atragerea de depozite.
Portofoliul de depozite este definit ca fiind totalitatea depozitelor atrase de bancă,
clasificate în diverse criterii.
Depozit bancar– sume bănești depuse în conturi bancare de persoane fizice sau juridice.
Depozitele bancare se mai pot constitui și prin acordarea unui credit la cererea unui individ sau a
unei firme. Deci, depozitele bancare reprezintă un activ pentru titularul contului bancar și un
angajament pentru bancă. Depozitele bancare pot fi la vedere și la termen.1
Depozit la termen – este constituit din fonduri pe termen scurt sau mediu depuse într-o
bancă, pentru o perioadă fixată dinainte, de un client sau de o altă bancă. Aceste depozite
prezintă pentru bancă avantajul de a nu apăsa asupra ei riscul de retragere imprevizibilă pe care îl
prezintă depozitele la vedere. Din acest motiv depozitele la termen sunt remunerate respectiv.
Depozit la vedere – reprezintă acel depozit constituit într-o bancă din fonduri disponibile
în orice moment, adică fără preaviz. Aceste depozite provin, fie de la persoane fizice care le
plasează în vederea consumului și economisirii, fie de la persoanele juridice care își depun în
bancă trezoreria sub forma contului de depozit și a contului curent.

1.2. Indicatorii de analiză a portofoliului de depozit ( indicatori cantitativi și calitativi)


Analiza,caracterizarea și realizarea de concluzii aspura portofoliului de depozite poate fi
realizată cu ajutorul indicatorilor calitativi și cantitativi.
Indicatorii cantitativi sunt indicatorii de volum și dinamică. Indicatorii de dinamică
sunt:creșterea aboslută și creșterea relativă.2
Creșterea absolută se determină :
∆ P C it/ 0=PC it −PC i 0 (1.1)
în care:
∆ PC it/ 0=creșterea absolută a portofoliului de depozite
PC it =portofoliul de depozite i la data curentă

1
Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017 [online].[citat 10.04.2020].Disponibil
https://www.bnm.md/ro/content/legea-privind-activitatea-bancilor-nr202-din-06-octombrie-2017
2
STRATULAT, Oleg. Monedă și credit: [în 2 vol.] Chișinău: ASEM, 2014. -ISBN 978-9975-75-684-6. Vol. I.
-2014, p. 271. –ISBN 978-9975-75-702-7.
4
PC i 0=portofoliul de depozite i la data de bază.
Creșterea relativă se determină:
PCt
(
PC t / 0=
PC 0 )
−1 ∗100 % , (1.2)
În care:
PC t / 0=creșterea relativă a portofoliului de depozite
PCt= portofoliul de depozite i la data curentă
PC 0= portofoliul de depozite i la data de bază.
Indicatorii calitativi sunt indicatorii de structură.Structura este ponderea fiecărui
component al portfoliului de depozit în totalul lui.
Ai
S PC = ∗100 % , (1.3)
C

în care:
S PC =structura portofoliului de depozite
Ai =alcătuitorul i portofoliului de depozite
C=suma totală a depozitelor
i=genul alcătuitorului.

1.3. Criterii de bonitate a portofoliului de depozit


Bonitatea portofoliului de depozite este o stare de încredere şi arată calitatea activităţii
desfăşurată de Către băncile comerciale într-o perioadă precedentă, în prezent, dar mai ales în
perspectivă, apreciată ca urmare a efectuării de către bănci a unei analize temeinice , atât de
natură economico-financiară, cât şi de natură nefinanciară. Performanţele financiare reflectă
potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei entităţi economice, obţinută în urma
analizării unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori economico-financiari calculaţi pe baza
datelor din rapoartele anuale şi periodice), şi calitativi.
Indicatorii de analiză a bonităţii clientului ajută unitatea bancară să stabilească în ce
măsură respectivul client prezintă bonitate în acordarea creditului şi permite, de asemenea,
previzionarea posibilităţilor de rambursare a creditului şi încasarea dobânzii corespunzătoare. Un
prim indicator de analiză a bonităţii solictantului de credit este reprezentat de ponderea tuturor
ratelor la creditele de consum în venitul total al solicitantului/familiei. Acest indicator reprezintă
ponderea tuturor angajamentelor de plată lunare, respectiv creditul şi dobânda, decurgând din
creditele de consum, precum şi din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de
creditor, în veniturile nete ale solicitantului. Nivelul acestui indicator poate fi de cel mult 30%
din venitul net lunar al solicitantului.

5
2.ANALIZA PORTOFOLIULUI DE DEPOZIT LA SITUAȚIA 31.12.2020
2.1. Calcularea indicatorilor cantitativi
Cu ajutorul anexei 1 și formulelor de calcul 1.1 și 1.2 , vom calcula creșterea absolută și respectiv
cea relativă a portofoliului de depozit al ProCredit Bank la 31.12.2020.

Tabel 2.1
Modificarea absolută(mii lei) și relativă(%) a portofoliului de depozite al ProCredit Bank,
la 31.12.2020

Modificarea absolută, mii lei Modificarea relativă, %


Tipul de lunii precedente anului precedent lunii precedente anului precedent
depozit celei gestionare celui gestionar celei gestionare celui gestionar
acceptate acceptat acceptat acceptate acceptate acceptate acceptate acceptate
în MDL e în e în în valută în MDL în valută în MDL în valută
valută MDL

Total
depozite 96 005 71 971 119 784 482 936 8,06 5,11 10,27 48,45

Depozite la
vedere fără
dobândă 8 513 12 255 56 020 156 835 4,33 3,29 37,61 68,69

Depozite la
vedere cu
dobândă 87 215 51 260 223 569 107 311 14,75 11,34 49,16 27,11

Depozite la
termen fără
dobândă - - - - - - - -

Depozite la
termen cu
dobândă 277 8 454 -159 806 218 789 0,07 1,45 -28,39 58,72
Sursă:elaborat de autor în baza anexei 1 și formula 1.1 , 1.2

Anlizând tabelul 2.1 observăm că portofoliul de depozite pe parcursul perioadei analizate are
o evoluție neuniformă.La data de 31.12.2020 față de 30.11.2020 se înregistrează o creștere atât a
depozitelor atrase în MDL,cât și a depozitelor atrase în valută străină,cu 96 005 unități
monetare,respectiv 71 971 unități monetare.Iar dacă să analizăm în %,s-a modificat cu 8,06% și
respectiv în valută străină cu 5,11%.
Față de 2019,portofolul de credite la fel are tendință de creștere în 2020.Creditele în valută
MDL au crescut cu 10,27% , iar în valută străină,cu 48,45%.
6
2.2. Calcularea indicatorilor calitativi
Cu ajutorul anexei 1 si formulei 1.3 , calculăm indicatorul de structură a portofoliului de
depozite al ProCredit Bank,la 31.12.2020.

Tabel 2.2
Structura portofoliului de depozite acceptate în lei, %
Tipul de depozit 31.12.2020 30.11.2020 31.12.2019
Total depozite 100 100 100
Depozitele persoanelor fizice 52,298 49,640 56,224
Depozitele persoanelor juridice 47,702 50,360 43,776
Sursă:Elaborat de autor în baza anexei 1 și formulei 1.3
Analizând tabelul 2.2, observăm că structura depozitelor persoanelor fizice în decembrie 2019
înregistrează o valoare de 56,22%, iar în decembrie 2020 o valoare de 52,23. Iar comparând cu
luna noiembrie, vedem o creștere cu 2,6%.
Depozitele persoanelor juridice în decembrie 2019 are o valoare de 43,78%, astfel fiind mai
mică cu 3,92% față de decembrie 2020. Iar în noiembrie față de decembrie a anului 2020
reprezintă o scădere de 2,66%.

Tabelul 2.3
Structura portofoliului de depozite acceptate în valută, %
Tipul de depozit 31.12.2020 30.11.2020 31.12.2019
Total depozite 100,00 100,00 100,00
Depozitele persoanelor fizice 49,89 49,42 50,21
Depozitele persoanelor juridice 50,11 50,58 49,79
Sursa: calculate de autor conform datelor din anexa 1.

Analizând datele din tabelul 2.3, vedem că depozitele persoanelor fizice înregistrează o
modificare neuniformă, astfel în decembrie 2019, având o valoare de 50,21%, în noiembrie
2020, o valoare de 49,42%, iar în decembrie 2020, o valoare de 49,89%,

2.3.Aprecieri privind portofoliul de credite


O apreciere și o analiză mai exactă a portofliului de depozite al ProCredit Bank la 31.12.2020
o putem face cu ajutorul graficelor și diagramelor.Acestea ne permit observarea mai clară și
înțeleasă a situației portofoliului de credite la perioada analizată,și față de celelate perioade.

7
Mdl Valută străină
1,479,696
1,407,725
1,286,433
1,190,428 1,166,649
996,760

31 decembrie2020 30 noiembrie 2020 31 decembrie2019


Figura 2.1 Evoluția în mărimi absolute a portofoliului de depozite al ProCredit Bank la
31.12.2020
Din figura 2.1 observăm o creștere favorabilă în mărimi absolute a portofoliului de depozite
al ProCredit Bank.Observăm că din decembrie 2019 se înregistrează o creștre a depozitelor
atrase în valută MDL și în valută străină.Cea mai mare valoarea se înregistrează la 31.12.2020,și
anume depozite în valută MDL au fost de 1 286 433 u.m iar în valută străină – 1 479 696 u.m.

Concluzii

Efectuând studiul diagnostit pe tema ,, Analiza portofoliului de depozite al ProCredit


Bank la data de 31.12.2020,, , cu ajutorul formulelor, calculelor,realizarea de tabele și grafice am
ajuns a următoarele concluzii:
 Atragerea de depozite este în creștere.Aceasta am concluzionat atât din tabelul 2.1 cât și
figura 2.1.Vedem că cele mai numeroare depozite s-au înregistrat la data de 31.12.2020,și
anume în valută MDL depozite în sumă de 1 286 433 u.m iar în valută străină –
1 479 696 u.m.
 Portofoliul de depozite al ProCredit Bank are tendințe de creștere pe perioada analizată.
 Din analiza structurii portofoliului de depozite , observăm că cele mai multe depozite s-
au atras la vedere cu dobândă.
Analizând situația pandemiei COVID-19,pot spune că sectorul bancar a fost și el afectat
într-o oarecare măsură.
Riscul pierderii depozitelor deținute la bănci în perioada 2020 a fost minim, deoarece astăzi
sectorul bancar este stabil și bine capitalizat.ProCredit Bank își sprijină clienții și îi încurajează
pe cei care au motive urgente de restructurare a creditelor, în special cazurile de pierdere a
locurilor de muncă, să se adreseze cu responsabilitate băncii. ProCredit Bank își va consilia toți
clienții afectați în această perioadă cu soluții personalizate, astfel încât să evite îndatorarea
excesivă ori alte consecințe negative viitoare în Biroul de Credite.

8
Bibliografie

I.Acte normative
1. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017 [online].[citat
17.03.2020].Disponibil https://www.bnm.md/ro/content/legea-privind-activitatea-bancilor-
nr202-din-06-octombrie-2017

II Publicații didactice și științifice

2. STRATULAT, Oleg. Monedă și credit: [în 2 vol.] Chișinău: ASEM, 2014. -ISBN 978-9975-
75-684-6. Vol. I. -2014, p. 271. –ISBN 978-9975-75-702-7.

III Surse statistice


3. Portofoliul de credit al băncilor comerciale din Republica Moldova , [online].[citat
17.03.2020].Disponibil
http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1930/teza_CSS_final_C.E.20.12.
2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4.Informația privind depozitele ProCredit Bank la situația 31.12.2020 [online].[citat
17.03.2020].Disponibil https://www.procreditbank.md/ro/content/rapoarte-lunare-decembrie-
2020

9
ANEXE
Anexa 1
Portofoliu de depozit al ProCredit Bank la 31.12.2020

Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfârşitul

lunii precedente celei anului precedent celui


Tipul de depozit lunii gestionare
gestionare gestionar

acceptate acceptate acceptate în


acceptate acceptate acceptate
în valută în valută valută
în MDL în MDL în MDL
străină** străină** străină**
Depozite la vedere fără
dobândă: 204 979 385 143 196 466 372 888 148 959 228 308
depozitele persoanelor
fizice 34 801 51 203 31 739 50 501 26 701 27 784
depozitele persoanelor
juridice*, dintre care: 170 178 333 940 164 727 322 386 122 257 200 524
-depozitele băncilor - - - - - -
Depozite la vedere cu
dobândă: 678 334 503 196 591 119 451 936 454 765 395 885
depozitele persoanelor
fizice 132 720 315 662 124 357 300 378 96 488 272 330
depozitele persoanelor
juridice*, dintre care: 545 614 187 535 466 761 151 558 358 277 123 555
-depozitele băncilor - - - - - -
Depozite la termen fără
dobândă: - - - - - -
depozitele persoanelor
fizice - - - - - -
10
depozitele persoanelor
juridice*, dintre care: - - - - - -
-depozitele băncilor - - - - - -
Depozite la termen cu
dobândă: 403 120 591 356 402 843 582 902 562 926 372 567
depozitele persoanelor
fizice 378 514 333 558 378 456 329 010 547 139 294 313
depozitele persoanelor
juridice*, dintre care: 24 606 257 798 24 387 253 892 15 786 78 254
-depozitele băncilor - - - - - -
Total depozite: 1 286 433 1 479 696 1 190 428 1 407 725 1 166 649 996 760
depozitele persoanelor
fizice 546 035 700 423 534 553 679 890 670 328 594 426
depozitele persoanelor
juridice*, dintre care: 740 398 779 273 655 875 727 836 496 321 402 334
depozitele băncilor
- - - - - -
Sursă: Informația privind depozitele ProCredit Bank la situația 31.12.2020 [online].[citat
19.03.2020].Disponibil https://www.procreditbank.md/ro/content/rapoarte-lunare-decembrie-
2020

11

S-ar putea să vă placă și