Sunteți pe pagina 1din 9

Argument

„Pictura este un mijloc de auto-iluminare”


John Olsen

Preocuparea pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare ale copiilor este o


constantă a activităţii noastre, accentuată de grija de a le respecta ideile, de a da
curs iniţiativelor lor, de a le sădi în conştiinţă încrederea în propriile posibilităţi şi
respectul pentru ceea ce cred şi cum se exprimă colegii.
Expresie a inspiraţiei, a tehnicii şi a măiestriei personale, activităţile artistico-
plastice îmbinate cu limba și literatura română cer efort fizic, mişcări precise, o bună
coordonare a mişcărilor şi sincronizarea gândirii cu mişcările în vederea finalizării,
sincronizarea culorilor folosite în conturarea unor personaje cu textele audiate sau
lecturate, îi oferă copilului posibilitatea să cunoască în mod direct însuşirile
materialelor cu care lucrează, să le denumească, să-şi fixeze în memorie forma şi
culoarea lor, să le cunoască funcţionalitatea, dar în același timp să le folosească în
concordanță cu detaliile obținute din lecturile studiate. Astfel spus, putem evidenţia
faptul că activităţile literare-artistico-plastice au o influenţă benefică asupra formării
personalităţii copilului și îl ajută să exprime prin desen și imaginație decoruri din
povești, personaje pozitive sau negative nu numai în plan estetic, ci şi pe plan moral,
afectiv, intelectual, etc.
Activităţile opţionale cu elevii au menirea să completeze pe căi specifice
dezvoltarea personalităţii copiilor prin individualizarea actului educaţional. Artele
vizuale, pictura, în special, sunt foarte îndrăgite de copii. Ei sunt atraşi de culoare, de
varietatea instrumentelor tehnice, îşi dovedesc spontaneitatea, dând frâu liber
imaginaţiei şi fanteziei. Starea de plăcere şi de mulţumire pe care o creează copiilor
frumosul, constituie un permanent stimulent al activităţilor întregului organism.
Prin acest opţional doresc să îndrept atenţia elevilor spre ceea ce este frumos,
dar în același timp să le formez plăcerea de a citi, de a se exprima liber, de a contura
personajele atât prin cuvinte, cât și prin desen. să-i învăţ să combine formele, să
alăture culorile în aşa fel încât să obţină efecte cât mai plăcute ochiului, să combine
culorile pentru a obţine nuanţe şi tonuri, dând astfel formă operelor citite sau audiate.
Sub imboldul acestor motivaţii, am optat împreună cu părinţii, să desfăşor la
clasa a II-a un opţional integrat cuprinzând atât aria curriculară Limbă și comunicare,
cât și aria curriculară Arte intitulat „Micii artişti”.
Introducând progresiv tehnici variate voi încerca să stârnesc interesul şi
curiozitatea faţă de această activitate urmărind mărirea numărului de activităţi
extraşcolare pentru petrecerea timpului liber, voi încerca să le dezvolt răbdarea şi
perseverenţa şi voi crea climatul necesar dezvoltării maxime a potenţialului individual
al calităţilor şi aptitudinilor pentru lucrul în echipă, cu scopul de a fi capabili să-şi
aleagă singuri drumul în viaţă, oferind şanse egale de dezvoltare personală şi
profesională.
Valorificarea lucrărilor o voi face organizând expoziţii cu prilejul diferitelor
sărbători: „Vine Moş Crăciun”, „Martie - Ziua Mamei”, „Paştele – icoane pe piatră”, 1
Iunie – Ziua Copilului.

DENUMIREA OPŢIONALULUI: „Micii artişti”


Programa

Competențe generale

1.Explorarea de mesaje literare exprimate în limbaj plastic într-o diversitate de contexte


familiare;
2.Realizarea de creații artistice având ca suport lecturi studiate și folosind materiale și
tehnici elementare diverse;
3.Formarea abilităţilor artistico-plastice şi a unui limbaj corespunzător educaţiei
plastice;
4.Valorificarea în practica plastică a elementelor de limbaj studiate.
1. Explorarea de mesaje literare exprimate în limbaj plastic într-o diversitate de
contexte familiare;

O.R Competențe specifice Activităţi de învăţare


O1.1 - stabilirea succesiunii intamplarilor si a
momentului cel mai captivant;
Sesizarea semnificației globale a - realizarea unui desen pentru a indica
mesajului oral din textul literar despre ce este vorba în mesaj
- formularea de răspunsuri la înrebări
despre conținutul unui text audiat
O1.2 - lectură după una sau mai multe ilustrații;
Desprinderea semnificației globale a - exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului literar din lecturarea - formularea de răspunsuri scurte,
imaginilor evidențiind semnificația globală a
mesajului literar
O1.3 - exerciţii de identificare a personajelor;
- exerciţii de enumerare și de comparare a
Identificarea caracteristicilor unui
caracteristicilor personajelor;
personaj din textele literare audiate
- jocuri de rol;
- jocuri de simulare
O1.4 - folosirea desenului ca mijloc de redare a
personajelor pozitive sau negative;
- realizarea uor compoziții plastice
Redarea prin desen a personajelor și
surprinzând o secvență dintr-o poveste;
a unor secvențe sugestive din textele
- audierea unor povești citite sau
audiate sau citite
înregistrate și redarea unui cadru de
desfășurare a acestora prin culori.

2. Realizarea de creații artistice având ca suport lecturi studiate și folosind


materiale și tehnici elementare diverse;

O.R Competențe specifice Activităţi de învăţare


O2.1 - exerciţii de povestire a întâmplărilor din
text;
- exerciţii de delimitare a momentelor
Redarea conţinutului textului într-o
unei acţiuni;
formulare proprie, care să cuprindă
- desprinderea mesajului poeziei cu
momentele semnificative
ajutorul învățătorului;
- redarea conținutului textului prin
intermediul desenului
O2.2 - exprimarea răspunsului la anumite
întrebări cu ajutoruldesenului sau prin
simboluri;
Exprimarea de idei, trăiri personale
- confecționarea unei mini-cărți cu imaini
prin intermediul limbajului artistic
din poveștile audiate
- crearea de povestiri în grup, spus și
ilustrate de copii
O2.3 -
realizarea unor lucrări în care să se
asocieze elemente
de exprimare plastică, cu alte forme de
Asocierea unor ele-mente simple de exprimare artistică (ex.: ilustrarea unei
exprimare prin intermediul poveşti cunoscute prin desen)
artelor vizuale, cu alte forme de - realizarea de scurte dramatizări
exprimare: muzică și literatură (fragmente din poveşti).
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup,
cu utilitate pentru toţi membrii grupului:
puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini etc.

3.Formarea abilităţilor artistico-plastice şi a unui limbaj corespunzător educaţiei


plastice;

O.R Competențe specifice Activităţi de învăţare


O3.1 Să descopere armonia cromatic din - observarea unor picturi şi a unor
mediul înconjurător şi artă perspective romatice din natură(tonalitate,
calitatea culorilor,intensitate);
- realizarea unor compoziţii plastice având
drept suport prezentarea unor texte literare.
O3.2 Să dobândească cunoştinţe privind - recunoaşterea diferitelor efecte expresive
expresivitatea elementelor de limbaj ale culorii(contraste cromatice şi de alb
plastic şi a tehnicilor de lucru negru);
- distinge expresia culorilor prin observarea
diferitelor tonuri,nuanţe şi influenţa acestora
asupra stării de spirit;
- îmbogăţirea cunoştinţelor despre pictorişi
pictură.
O3.3 Să manifeste interes pentru arta plastică - apreciază obiecte de autentică valoare
artistică(după criteriul accesibilităţii dar şi
simţul selecţiei).
O3.4 Să recunoască elemente ale limbajului - identificarea culorilor din mediul
plastic în mediul înconjurător înconjurător prin asocierea celor din cercul
cromatic;
- observarea amestecurilor şi tonurilor din
natură şi opere de artă pentru a le transpune
în compoziţii plastice proprii;
- descrierea formelor din mediul
înconjurător;
O3.5 Să compună spaţiul plastic prin folosirea - exersarea amestecurilor dintre culori, a
elementelor de limbaj plastic tonurilor şi a nuanţelor cromatice;
- realizarea unor compoziţii plastice
folosind elemente de limbaj
studiate(punctul, linia, forma spaţială).
4.Valorificarea în practica plastică a elementelor de limbaj studiate;

O.R Competențe specifice Activităţi de învăţare


O4.1 Să se familiarizeze cu elemente de - exerciţii de amplasare a noţiunilor
limbaj plastic, tehnici şi materiale de artistico-plastice(amestecuri, modulări
lucru cromatice, contraste cromatice);
- însuşirea unor tehnici de lucru(tehnica
modulării culorilor, tehnica imprimeului pe
pânză, tehnica picturii pe piatră, tehnica
colajului şi a decolajului);
- identificarea materialelor de lucru(vopsele
în ulei,tuburi, piatra,material textil,aracet);
- însuşirea unui vocabular adecvat ;
O4.2 Să utilizeze tehnicile de lucru - exerciţii de modulare cromatică;
- realizarea unor schiţe şi decuparea
acestora pentru utilizarea lor la imprimeuri;
- exerciţii de imprimare a vopselei pe
pânză;
- exerciţii de matisare a pietrei(aplicarea
unui strat de aracet diluat în apă);
- exerciţii de schiţare a pietrelor;
- exerciţii de decupare a hârtiei necesară
colajului şi decolajului;
O4.3 Să-şi exprime părerile despre modul în - realizarea unei compoziţii plastice bazată
care se poate realiza o compoziţie pe lucrul în echipă în urma stabilirii de
colectivă comun acord a modalităţii de lucru.
O4.4 Să colaboreze cu colegii din echipă la - realizarea unor afişe prin conceperea unor
realizarea unor expoziţii de lucrări texte, ilustraţii precum şi distribuirea
acestora;
- pregătirea propriu-zisă a expoziţiei.
Conţinuturi

1.Citirea sau audierea unor povești din lectura suplimentară a clasei a II-a și
realizarea unor compoziții plastice având ca suport textele studiate și elementele
de detaliu desprinse din acestea, folosind elemente de limbaj plastic. – 19 ore
 Citirea sau audierea poveștilor – 5 ore
 Povestirea textelor lecturate, evidențierea ideilor principale,
caracterizarea personajelor și clasificarea acestora în funcție de
anumite criterii - 5 ore
 Redarea prin desen a personajelor – 3 ore
 Realizarea unor compoziții artistice specifice ideilor principale – 3 ore
 Realizarea unor compoziții artistice specifice unei secvențe sugestive
din textul studiat – 3 ore

Materiale şi tehnici de lucru folosite -5 ore


 Tehnica modulării culorilor-2 ore
 Tehnica picturii pe piatră-2 ore
 Tehnica colajului şi a decolajului-1 oră

2.Compoziţia suprafeţei decorative şi a spaţiului plastic folosind elemente de


limbaj plastic-6 ore
 Forme spaţiale în mediul înconjurător-3 ore
 Amestecuri de culori în natură-3 ore

3.Informare şi documentare-1 oră


 Vizitarea muzeului „Nicolae Grigorescu”- 1 oră

5.Expoziţie de lucrări-2 ore

6.Evaluare- 2 ore

Total ore: 35 ore


Sugestii metodologice

În parcurgerea acestui opţional se va avea în vedere ca


familiarizarea elevilor cu materialele şi tehnicile de lucru să se facă treptat,de-a
lungul desfăşurării primului conţinut. Elevii să citească expresiv și conștient
textele date, pentru a desprinde elemente de detaliu despre personaje și
mesajele transmise. Prin urmare se recomandă ca metode didactice: lectura,
explicaţia, povestirea, exerciţiul şi demonstraţia în activităţile desfăşurate cu
elevii de însuşire a tehnicilor de lucru. Activitatea se va desfăşura în sala de
clasă şi se vor folosi ca mijloace didactice reproduceri după operele literare, dar
şi exemple realizate de copii.
În primele ore ale cursului elevii vor lua contact cu lumea minunată a
poveștilor, vor povesti împreună cu doamna învățătoare, vor contura personaje,
idei, secvențe și vor afla noţiuni de limbaj plastic. Următoarele două ore elevii vor
lua cunoştinţă de modalitatea de realizare a primelor 2 tehnici printr-o activitate
frontală,urmând ca elevii să se separe în mod aleatoriu în două grupe(câte o
grupă pentru fiecare tehnică). Elevii vor lucra timp de două ore tehnica
propusă,iar a treia oră se va desfăşura prin activitatea comună a celor două
grupe în acest mod stârnind elevilor interesul pentru cealaltă tehnică în derulare.
Grupele restabilite vor schimba tehnica de lucru urmând ca mod de desfăşurare
acelaşi traseu.
Activităţile de informare şi documentare sunt activităţi de prezentare a unor
elemente de limbaj plastic ţi tehnici de lucru folosind metoda dialogului dirijat şi a
exerciţiului,dar şi de cunoaştere a operelor de artă.
Elevii vor realiza cu prilejul diferitelor evenimente (Crăciun, Ziua Mamei, Ziua
Copilului, Paşti) expoziţii prin colaborarea cu părinţii.
Standarde minime de performanţă
O.C.1 Formarea abilităţilor de a identifica semnificația unui mesaj oral din texte
accesibile, variate
S1. Să povestească oral, cu întrebări de sprijin, un text dat.

O.C.1 Formarea abilităţilor artistico-plastice şi a unui limbaj corespunzător educaţiei


plastice
S1.să aplice cel puţin două tehnici de lucru pe parcursul activităţii desfăşurate.

O.C.2 Valorificarea în practica plastică atât a informațiilor desprinse din textele lecturate,
cât și a elementelor de limbaj studiate
S2.să transpună informațiile desprinse din textele literare cu ajutorul elementelor de
limbaj plastic studiate în minim două lucrări liber alese.

O.C.3 Educarea sensibilităţii estetice referitoare la frumosul din natură şi din artă
S3. să recunoască două lucrări ale pictorului Nicolae Grigorescu pe baza unor
reproduceri.
S4. să recunoască în lucrări de artă şi natură două contraste cromatice.

O.C.4 Dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă


S5.să participe la participe la realizarea unei expoziţii aducând cel puţin o sugestie
personală.

 Lucian Stan, Ileana Stan, Elisabeta Botezatu –Educaţie plastică, ghid metodic
clasele I-IV,ed. Aramis, 2004

 Maria Ilioaia –Metodica predării desenului,E.D.P,1981

 Sue Nicholson şi Deri Robins,Cartea micului artist, ed.Teora, 2007

S-ar putea să vă placă și