Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 11.11.20
Profesor: Cigolea Olesea
Aria curriculară: Limba şi literatura română
Clasa: a VIII-a
Unitatea de învăţare: Poezia lirică. Unitățile frazeologice
Tema: Sensul lexical și gramatical al cuvintelor
Tipul lecţiei: Fixarea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor
Timpul: 45 min.
Competenţe specifice:
4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare
directă şi exersare.
Subcompetențe specifice:
4.1. Utilizarea dicţionarului (explicativ, enciclopedic, de expresii şi locuţiuni, de proverbe, de maxime, de citate) în
scopul formării abilităţii de învăţare a limbii.
Obiective operaţionale:
O1 să definească sensul fundamental al cuvintelor carte, apă.;
O2 să exploreze din mai multe perspective sensul lexical și gramatical, prin asociere, comparare,
argumentare, analiză;
O3 să precizeze sensul lexical și gramatical al cuvintelor propuse, utilizând corect dicționarul
explicativ;
O4 să alcătuiească un Cvintet pornind de la cuvântul SENS.
STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee:
- explicația, exercițiul, conversația, observarea, descoperirea euristică, harta conceptuală, autoevaluarea,
Cubul, Cvintetul.
- Mijloace de învăţământ: fișe de lucru (anexa nr.1, anexa nr. 2, anexa nr.3), proiector, laptop, PPT.
- Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, în grup, individuală.
Bibliografie:
1. Cartaleanu ,T.,Cosovan,O. Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice.
2. Sâmihăian, F., Norel, M. Didactica limbii şi literaturii române. 2011.
3. Curriculumul Naţional. Limba şi literatura română. Curriculum pentru clasele aV-a -aIX-a.
Chişinău: Ştiinţa, 2010.
4. Cartaleanu T., Ciobanu M., Cosovan O. Limba și literatura română, clasa a VIII-a,Știința, 2013
5. Lilia Govornean, Maria Popa, Elena Burla, Limba română (instruirea aprofundată), 2017.
Disponibilă online:
https://issuu.com/portfel_schoolbooks/docs/9_klas_rumunska_mova_govrnjan_2017_/31
Anexa 1

REBUS

s e c u n d a r
d e n o t a t i v
c o n o t a t i v
s e m a n t i c a
f u n d a m e n t a l
g r a m a t i c a l
l e x i c a l

Completaţi rebusul, astfel încât pe coloana A-B veţi obţine subiectul lecției de astăzi.

1. Variante ale înțelesului de bază al unui cuvânt ce se actualizează în context.


2. Înțeles comun, obișnuit, non-subiectiv și unic al unui cuvânt.
3. Înțeles suplimentar și multiplu, adeseori subiectiv și variabil.
4. Știința care se ocupă cu studierea semelor, înțelesurilor.
5. Sem principal, de bază, primar, etimologic al cuvântului.
6.
7.
Cubul - fişă de lucru Anexa nr. 3
Sarcinile Răspunsurile
1. Descoperiţi categoria semantică, explicaţi sensul şi relaţiile 1) … cuvinte polisemantice=
semantice ale acestor cuvinte, în enunţurile următoare: cuvintele sunt mai mult sau mai puţin
a) Cărţile sunt pe masă. ………………… apropiate
b) Masa este servită. …………………… a) … obiect de mobilă
c) A fost acolo masă mare. ……………… b) … mâncare
d) Acum este ora mesei. ………………… c) … ospăţ, petrecere
d)… ora la care se serveşte masa
2. Comparaţi (asemănări/deosebiri) și identificaţi tipurile acestei
categorii şi explicaţi relaţiile lor semantice în enunţurile 2) …omonime= cuvinte care nu au
următoare: nicio legătură între ele
a) Acesta este un sol bun pentru pământ. - a, b, c = omofone= se pronunţă la
b) Împăratul a trimis un sol la Istambul. fel
c) Se cântă pe nota sol. - d, c = omografe = se pronunţă
d) Sunt multe torturi la cofetărie. diferit (torturi, torturi)
e) Prizonierii au fost supuşi la multe torturi.
3. Asociaţi cuvintele din cele două coloane, identificaţi categoria
semantică a acestor cuvinte, apoi precizaţi în paranteze 3) … antonime
categoriile gramaticale: - adjective
sus incoruptibil (………….) - substantive
a opri fată (…………) - verbe
coruptibil a da drumul (…………) - adverbe
ceva jos (…………) - prepoziţii
băiat dedesubtul (…………) - pronume
deasupra nimic (…………)
4. Aplică cunoștințele acumulate astăzi și precizează sensul 4.
lexical și gramatical al cuvintelor evidențiate.
a) Omul trist cade pe gându și s-apropie de foc... (V. Alexcsndri)
b) Fata era frumoasă foc.
c) Cânepa era deasă ca peria.
d) La geamul tău ce strălucea privii atât de des...(M. Eminescu)
5. Argumentaţi dacă următoarele perechi de cuvinte sunt sau nu
paronime şi precizaţi în paranteze valoarea morfologică:
a) apropia/ apropria (…………….); a) - a se apropia de ceva
b) -------------------------------------- - a-şi însuşi ceva
c) concentrare/ concentraţie (……………) b) – atenţie
------------------------------------- - densitate
d) eminent/ iminent (…………………) c) – excepţional, remarcabil
------------------------------------- - inevitabil
e) anuar/ anual (………………………..) d) – publicaţie periodică anuală
------------------------------------- - o dată pe an, care revine în
6. Analizați morfologic și indică funcția sintactică a fiecare an
cuvintelor evidențiate.
e) Omul trist cade pe gându și s-apropie de foc... (V. Alecsandri) 6.
f) Fata era frumoasă foc. Ex. foc – substantiv comun, gen
g) Cânepa era deasă ca peria. neutru, nr. singular, nearticulat,
h) La geamul tău ce strălucea privii atât de des...(M. Eminescu) funcția sintactică de CI.
NR. ETAPELE CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL AL LECȚIEI STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT. LECȚIEI
DOZARE ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ŞI FORME RESURSE
PROFESORULUI ELEVILOR PROCEDEE DE MATERIA-
ORGANIZA- LE
RE
1. EVOCARE Profesorul verifică tema pentru acasă, atât Elevii prezintă tema pentru acasă, Anexa nr. 1
calitativ, cât şi cantitativ: Creează un colaj de creând o expoziție a toamnei
Conversaţia Activitate Caiete
tablouri de toamnă, raportate la poeziile lui bacoviene.
Explicația individuală și Tablă
George Bacovia.
Răspund și completează rebusul.
8 min Se actualizează noţiunea de sens şi se clasifică Rebus frontal Bandă
sensurile unui cuvânt prin rezolvarea unui rebus adezivă
(anexa 1).
Profesorul anunță tema și obiectivele lecției. Observarea
REALIZA- Elevii alcătuiesc definiția, iar 6
Definiţi, fără a apela la sinonime, sensul din ei lucrează cu dicționarul Descoperirea Individual Fișe de lucru
REA fundamental al cuvântului carte, apă. Comparaţi- pentru a compara. euristică Frontal (Anexa 2)
SENSULUI vă versiunea cu oferta unui dicţionar explicativ. Explicația PPT
Explică elevilor ce este sensul lexical și Elevii notează în caietul-laborator Exercițiul Individual Laptop
27 min grammatical cu ajutorul PPT-ului (Anexa nr, 2) Frontală Proiector
sau de gramatică.
Harta
Profesorul prezintă elevilor sarcina de învăţare: vom Rezolvă exercițiile și răspund
rezolva împreună prin metoda cubului (anexa 3) un conceptuală
set de şase exerciţii. oral.
Cubul

3. REFLEC- Alcătuiți un Cvintet, pornind de la cuvântul SENS. Elevii alcătuiesc Cvintetul și-l Activitate
ŢIE Autoevaluarea
prezintă oral individuală PPT
8 min. Cvintet
Frontală

4. EXTINDE- Profesorul explică tema pentru acasă: Descrie (în Elevii îşi notează tema pentru Conversaţia Activitate Caiete
RE
4 - 6 enunțuri) emoțiile de toamnă, folosind acasă. frontală
2 min. cuvinte cu sens propriu și figurat. Stabiliți sensul
gramatical al acestor cuvinte.
TOAMNA
BACOVI
ANĂ

S-ar putea să vă placă și